open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
17.05.2008 N 515

Про затвердження Положення про Департамент

аналітичної роботи та інформаційної розвідки
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної

служби

N 1133 ( v1133342-08 ) від 13.10.2008 }

N 1133 ( v1133342-08 ) від 13.10.2008 }

Відповідно до Положення про Державну митну службу України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007
N 940 ( 940-2007-п ), статей 13, 14 Митного кодексу України
( 92-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Департамент аналітичної роботи та
інформаційної розвідки Державної митної служби України, що
додається.
2. Начальнику Департаменту аналітичної роботи та
інформаційної розвідки (Щербаню В.Д.) забезпечити:
2.1. Подання Положення про Департамент аналітичної роботи та
інформаційної розвідки на державну реєстрацію до Подільської
районної у місті Києві державної адміністрації.
2.2. Дотримання законодавства України при здійсненні заходів
на виконання цього наказу.
3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
України від 02.08.2007 N 655 ( v0655342-07 ) "Про затвердження
Положення про Департамент аналізу ризиків та аудиту Державної
митної служби України" з моменту державної реєстрації Положення
про Департамент аналітичної роботи та інформаційної розвідки.
4. Керівникам митних органів привести накази та
нормативно-правові акти в відповідності до Положення про
Департамент аналітичної роботи та інформаційної розвідки Державної
митної служби України Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Служби В.І.Хорошковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

17.05.2008 N 515

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент аналітичної роботи

та інформаційної розвідки

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає правовий статус Департаменту
аналітичної роботи та інформаційної розвідки (далі - Департамент),
а саме: його компетенцію (права, завдання, функції) та
організаційну структуру і розроблене на підставі Митного кодексу
України ( 92-15 ), Положення про Державну митну службу України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007
N 940 ( 940-2007-п ).
1.2. Департамент є регіональною митницею з питань організації
аналітичної роботи, інформаційної розвідки, аналізу й управління
ризиками, проведення документальних виїзних (митний аудит) та
камеральних перевірок платників податків, входить до єдиної
загальнодержавної системи митних органів України, у встановленому
законом порядку в межах повноважень, делегованих спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи, здійснює митну справу.
1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, міжнародними договорами
України, які набрали законної сили у встановленому порядку, а
також указами Президента України і постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну митну
службу України ( 940-2007-п ) (далі - Держмитслужба), наказами
Держмитслужби, а також цим Положенням.
1.4. Департамент підпорядковується Голові Державної митної
служби України. Служба митної варти та і служба власної безпеки та аналізу
ризиків діяльності працівників митної служби, що є структурними
підрозділами Департаменту, перебувають у прямому підпорядкуванні,
підконтрольні та підзвітні Голові Державної митної служби України. Діяльність служби власної безпеки та аналізу ризиків
діяльності працівників митної служби спрямовується та
координується директором Департаменту власної безпеки
Держмитслужби, а також нею виконуються окремі розпорядження
начальника Департаменту з питань, віднесених до її компетенції та
визначених Головою Служби. Координацію, контроль та спрямування діяльності служби митної
варти Департаменту при виконанні покладених на неї завдань і
функцій здійснює заступник Голови Держмитслужби України відповідно
до функціональних обов'язків. { Абзац четвертий пункту 1.4 в
редакції Наказу Державної митної служби N 1133 ( v1133342-08 ) від
13.10.2008 } Організаційне керівництво діяльністю служби митної варти
Департаменту здійснює Департамент митної варти та організації
боротьби з порушеннями митного законодавства Держмитслужби
України, а з питань порядку проходження служби, дотримання правил
внутрішнього трудового розпорядку - начальник Департаменту
аналітичної роботи та інформаційного моніторингу. { Пункт 1.4
доповнено абзацом згідно з Наказом Державної митної служби N 1133
( v1133342-08 ) від 13.10.2008 } Департамент митної варти та організації боротьби з
порушеннями митного законодавства Держмитслужби України вносить у
встановленому порядку Голові Служби пропозиції щодо застосування
дисциплінарних стягнень та заохочень до посадових осіб служби
митної варти Департаменту, передбачених положеннями
Дисциплінарного статуту митної служби України ( 2805-15 ). { Пункт
1.4 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної митної служби
N 1133 ( v1133342-08 ) від 13.10.2008 }
1.5. Зоною діяльності Департаменту є митна територія України.
1.6. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс,
печатку із зображенням Державного Герба України й своїм
найменуванням та інші печатки, штампи, бланки, відповідні рахунки
в територіальному відділенні Державного казначейства та
уповноваженого банку.
1.7. Структура, штатний розпис, кошторис Департаменту
затверджуються Головою Держмитслужби.
1.8. Місцезнаходження Департаменту: 04215, м. Київ,
вул. Світлицького, 28-а, блок "Б".
1.9. Створення, реорганізація та ліквідація Департаменту
здійснюються згідно із законодавством України. Гранична чисельність працівників Департаменту затверджується
наказом Державної митної служби України.
1.10. Положення про структурні підрозділи Департаменту, а
також посадові інструкції їх працівників затверджуються
начальником Департаменту. Положення про службу митної варти Департаменту, посадові
інструкції начальника служби митної варти та його заступника
затверджуються заступником Голови Держмитслужби України відповідно
до функціональних обов'язків. { Пункт 1.10 доповнено абзацом
згідно з Наказом Державної митної служби N 1133 ( v1133342-08 )
від 13.10.2008 } Положення про відділи служби митної варти Департаменту,
посадові інструкції начальників відділів та працівників служби
митної варти затверджуються директором Департаменту митної варти
та організації боротьби з порушеннями митного законодавства
Держмитслужби України. { Пункт 1.10 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державної митної служби N 1133 ( v1133342-08 ) від
13.10.2008 }
1.11. Департамент при виконанні покладених на нього завдань і
функцій взаємодіє з іншими структурними підрозділами Держмитслужби
в порядку, який визначається Головою Держмитслужби.
1.12. Департамент у межах своєї компетенції взаємодіє із
заінтересованими міністерствами, відомствами, органами місцевого
самоврядування, місцевими державними адміністраціями,
підприємствами, громадськими організаціями, іншими організаціями.
1.13. З методичних питань та з питань організації й
проведення контрольно-перевірочної роботи Департаменту
підпорядковуються структурні підрозділи митних органів України, що
забезпечують функціонування системи управління ризиками під час
здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і
транспортних засобів, а також проведення документальних й
камеральних перевірок суб'єктів зовнішньоекономічних зв'язків в
частині дотримання ними митного законодавства України.
1.14. Департамент має митне забезпечення встановленого
Держмитслужбою зразка та використовує його у встановленому
Держмитслужбою порядку.
2. Основні завдання Департаменту
Основними завданнями Департаменту є:
2.1. Систематична аналітична робота та узагальнення
інформації, отриманої з різних легальних джерел.
2.2. Здійснення постійного вивчення, відслідковування,
прогнозування зовнішньоекономічних операцій.
2.3. Забезпечення контролю за дотриманням митними органами
України законодавства України з питань митної справи.
2.4. Взаємодія з правоохоронними та іншими органами державної
влади та управління з питань планування та впровадження заходів,
спрямованих на запобігання порушень митного законодавства України.
2.5. Розробка, організація та здійснення самостійно або у
взаємодії з правоохоронними органами, іншими митними органами
України скоординованих заходів й спеціальних операцій з виявлення
й припинення контрабанди та порушень митних правил, а також із
запобігання незаконному переміщенню транспортних засобів, товарів
та інших предметів через митний кордон України й затримання осіб,
причетних до такого переміщення.
2.6. Створення умов для прискорення митного оформлення та
контролю у митних органах України товарів і транспортних засобів
шляхом організації та впровадження системи управління ризиками в
діяльність митних органів України.
2.7. Розробка нормативно-правових актів щодо застосування
системи управління ризиками під час здійснення митного контролю й
митного оформлення.
2.8. Визначення критеріїв ризику, розробка та впровадження
профілів ризиків, порядку та особливостей застосування митними
органами України окремих форм митного контролю товарів і
транспортних засобів на основі системи управління ризиками.
2.9. Забезпечення контролю за дотриманням митного
законодавства України учасниками зовнішньоекономічних зв'язків
шляхом організації та проведення документальних виїзних (планових
та позапланових) та камеральних перевірок платників податків.
2.10. Участь у державній системі запобігання та протидії
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
2.11. Організація, впровадження і забезпечення функціонування
системи аналізу та управління ризиками службової діяльності
працівників митної служби.
2.12. Проведення профілактичних, перевірочних та інших
заходів, спрямованих на запобігання й протидію протиправним
діянням з боку посадових осіб митних органів, спеціалізованих
митних установ і організацій при виконанні ними службової
діяльності.
2.13. Методичне забезпечення та координація діяльності
підпорядкованих підрозділів митних органів України з напрямків
діяльності Департаменту.
3. Функції Департаменту
Департамент відповідно до покладених на нього завдань виконує
такі функції:
3.1. З питань аналітичної роботи: 3.1.1. Здійснення аналізу інформації, матеріалів за цільовими
установками, визначеними структурними підрозділами Держмитслужби
України. 3.1.2. Розробка спектру спеціалізованих аналітичних
продуктів, необхідних для підтримки процесу прийняття
управлінських рішень в Держмитслужбі України. 3.1.3. Опрацювання ретроспективної та актуальної інформації
ЄАІС Держмитслужби. 3.1.4. Впорядкування потоків даних щодо функціонування митної
системи України. 3.1.5. Здійснення управління моніторинговими дослідженнями в
Держмитслужбі. 3.1.6. Підготовка матеріалів для довгострокового, середньо -
та короткострокового прогнозування діяльності Держмитслужби.
3.2. З питань інформаційної розвідки: 3.2.1. Здійснює інформаційно-пошукову роботу, спрямовану на
виявлення способів і механізмів митного оформлення товарів і
транспортних засобів з недотриманням законодавства з питань митної
справи, встановлення причин виникнення та закономірностей цих
процесів. 3.2.2. Збирає, обробляє, узагальнює та зберігає відкриту
статистичну й тематичну інформацію про товарні, транспортні потоки
територією України, про стан митного оформлення товарів для
встановлення потенційних ризиків, які призводять до недоборів
митних платежів та митних правопорушень. 3.2.3. Здійснює оперативне орієнтування митних органів про
можливе незаконне переміщення товарів і транспортних засобів через
митний кордон України. 3.2.4. Здійснює дистанційний контроль (моніторинг) додержання
митного законодавства України під час проведення
зовнішньоекономічних операцій.
3.3. З питань управління ризиками: 3.3.1. Організує та впроваджує в митних органах систему
аналізу та управління ризиками при здійсненні митного контролю за
переміщенням товарів через митний кордон України та їх
оформленням, в частині дотримання учасниками зовнішньоекономічних
зв'язків митного законодавства України. 3.3.2. Розглядає пропозиції структурних підрозділів
Держмитслужби, митних органів спеціалізованих митних установ та
організацій із питань застосування системи управління ризиками. 3.3.3. Формує профілі ризиків і рекомендації митним органам
України щодо застосування форм і методів здійснення митного
контролю й процедур митного оформлення. 3.3.4. Контролює впровадження профілів ризиків. 3.3.5. Збирає, обробляє та аналізує інформацію про результати
застосування митними органами профілів ризику, визначає їх
ефективність, готує зміни та доповнення до профілів ризику. 3.3.6. Здійснює заходи по перевірці ефективності застосування
впроваджених профілів ризику та відповідності дій посадових осіб
митних органів під час застосування рекомендованих форм і методів
здійснення митного контролю й процедур митного оформлення. 3.3.7. На підставі аналізу ризиків та аналізу інформації про
результати застосування митними органами профілів ризику подає
Голові Держмитслужби пропозиції щодо можливих заходів з
мінімізації ризиків, вдосконалення митної справи, запровадження
міжнародного досвіду в роботі митних органів в цьому напрямку.
3.4. З питань перевірок (аудиту) учасників
зовнішньоекономічної діяльності: 3.4.1. Організує та в разі необхідності проводить
документальні виїзні та камеральні перевірки платників податків на
предмет додержання вимог законодавства України з питань митної
справи, координує та контролює роботу митних органів України у
цьому напрямку, здійснює загальний контроль за усуненням порушень,
виявлених такими перевірками. 3.4.2. Здійснює аналітичну роботу спрямовану на виявлення
фактів порушень законодавства України при нарахуванні податків,
зборів (обов'язкових платежів) як посадовими особами митних
органів України, так і платниками податків. Використовує наявну
інформацію для проведення або ініціювання перевірок платників
податків. 3.4.3. Розробляє та подає Голові Держмитслужби пропозиції
щодо розвитку системи митного контролю на основі документальних
(митний аудит) та камеральних перевірок платників податків.
3.5. З питань протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом: 3.5.1. Збирає, накопичує, обробляє та систематизує інформацію
про учасників зовнішньоекономічних зв'язків, ймовірно причетних до
реалізації схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, та фінансування тероризму, здійснює
інформаційний обмін з Державним комітетом фінансового моніторингу
України. 3.5.2. Аналізує накопичену інформацію, на підставі якої
вносить пропозиції керівництву Держмитслужби щодо підвищення
ефективності роботи у цьому напрямку. 3.5.3. Забезпечує участь митних органів України в проведенні
з правоохоронними та іншими державними органами заходів щодо
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
отриманих злочинним шляхом, координує роботу митних органів при
проведенні таких заходів. 3.5.4. Організує та координує взаємодію митних органів з
регіональними підрозділами Державного комітету фінансового
моніторингу України, органами державної влади та управління,
місцевого самоврядування в напрямі запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму.
3.6. З питань діяльності митної варти: 3.6.1. Запроваджує заходи, пов'язані із виявленням,
розкриттям, припиненням, профілактикою порушень митних правил,
запобіганням таким порушенням. 3.6.2. Вивчає форми, методи, характер скоєння порушень
митного законодавства України учасниками зовнішньоекономічних
зв'язків, а також причини, що до них призводять, і умови, що їм
сприяють. 3.6.3. Вивчає можливі тенденції і канали незаконного
переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон
України. Проводить на цій основі заходи щодо виявлення та
припинення порушень митного законодавства України учасниками
зовнішньоекономічних зв'язків, розробляє рекомендації митним
органам України, спрямовані на попередження таких правопорушень. 3.6.4. За дорученням керівництва Держмитслужби України
здійснює службову діяльність поза місцем розташування митного
органу, пересуватися будь-якими ділянками місцевості в межах зони
діяльності митниць, у межах контрольованого прикордонного району -
за погодженням з відповідними органами охорони державного кордону
України. 3.6.5. Здійснює в зонах і поза зонами митного контролю, на
митних ліцензійних складах, складах тимчасового зберігання,
складах гуманітарної допомоги перевірку відповідності відомостей,
заявлених у вантажних митних деклараціях, наявному товару й даним
документів, потрібних для проведення митного контролю, а також
правильності справляння податків, зборів (обов'язкових платежів),
нарахування та стягнення яких покладено на митні органи, контроль
за правильним застосуванням митними органами заходів тарифного й
нетарифного регулювання. 3.6.6. Співпрацює й бере участь в організації взаємодії з
підрозділами Держмитслужби та правоохоронними органами, завданнями
яких є протидія незаконному переміщенню товарів і транспортних
засобів через митний кордон України. 3.6.7. Забезпечує організацію, планування та проведення
спеціальних заходів з охорони та фізичного захисту співробітників
митних органів, інших осіб, а також товарів, які перебувають у
зоні митного контролю, від протиправних дій. 3.6.8. Здійснює локалізацію конфліктних ситуацій у зоні
діяльності митних органів самостійно або разом з іншими
контролюючими органами на державному кордоні. 3.6.9. Приймає участь у ліквідації наслідків катастроф,
аварій, стихійного лиха та екологічного забруднення у зоні
діяльності митних органів. 3.6.10. Організує проведення навчання із спеціальної
підготовки з метою правильного та ефективного застосування
фізичного захисту, спеціальних засобів і зброї у зонах митного
контролю або митних органів. 3.6.11. Використовує в порядку, передбаченому
нормативно-правовими актами, митні забезпечення, системи й форми
захисту результатів митного оформлення: накладає пломби, інші
митні забезпечення на транспортні засоби, приміщення, контейнери
та інші місця, де містяться товари, що переміщуються або
перебувають під митним контролем. 3.6.12. Надавати рекомендації по складенню протоколів про
порушення митних правил та відповідних процесуальних дій
відповідно до вимог Митного кодексу України ( 92-15 ) в разі
виявлення під час здійснення контрольних заходів таких порушень. 3.6.13. Проводить у рамках законодавства усне опитування
громадян та посадових осіб підприємств з метою отримання
інформації, що має значення для здійснення митного контролю.
3.6.14. Отримує усні чи письмові пояснення від будь-якої посадової
особи митного органу. 3.6.14. Здійснює перевірку дотримання режиму, законності та
правопорядку у зоні митного контролю. 3.6.15. Реалізує спільно з органами державної влади заходи,
спрямовані на відвернення незаконного переміщення через митний
кордон України окремих видів товарів, ввезення в Україну,
вивезення з України та транзит через її територію яких заборонено
законами України.
3.7. З питань власної безпеки та аналізу ризиків службової
діяльності працівників митної служби: 3.7.1. Організує, впроваджує і забезпечує функціонування
системи аналізу та управління ризиками службової діяльності
працівників митної служби. 3.7.2. Накопичує, систематизує та аналізує інформацію щодо
фактів протиправної службової діяльності працівників митної служби
України, результатів проведення службових розслідувань, перевірок,
попереджувально-профілактичних заходів стосовно посадових осіб
митної служби та інші відомості, необхідні для аналізу та
прогнозування стану додержання законності в митній службі. 3.7.3. З метою визначення ризиків службової діяльності
посадових осіб митної служби України здійснює аналіз причин,
передумов та обставин скоєння ними злочинів, дисциплінарних
проступків та інших правопорушень. 3.7.4. На підставі аналізу наявної інформації ініціює та/або
проводить профілактичні, перевірочні та інші заходи, спрямовані на
запобігання й протидію протиправним діянням з боку посадових осіб
митної служби України. 3.7.5. Ініціює, бере участь у проведенні службових
розслідувань, перевірок стосовно посадових осіб митної служби
України. 3.7.6. Проводить роботу щодо методичного забезпечення та
координації діяльності митних органів (спеціалізованих митних
установ), підрозділів власної безпеки митної служби України з
питань функціонування системи аналізу та управління ризиками
службової діяльності працівників митної служби України. 3.7.7. Накопичує, обробляє, систематизує та аналізує
інформацію щодо вжитих заходів та результатів реагування
відповідними митними органами, спеціалізованими митними установами
і організаціями, підрозділами власної безпеки стосовно визначених
ризиків службової діяльності працівників митної служби України. 3.7.8. Взаємодіє з правоохоронними та іншими органами
державної влади та управління з питань запобігання й протидії
проявам корупції, іншим протиправним діянням з боку працівників
митної служби України. 3.7.9. Бере участь у підготовці проектів нормативно-правових
актів з питань боротьби з корупцією та профілактики протиправних
діянь з боку працівників митної служби України. 3.7.10. Бере участь у розгляді звернень юридичних осіб та
фізичних осіб з питань, віднесених до компетенції підрозділів
власної безпеки митної служби України.
3.8. З питань організаційної та правової роботи: 3.8.1. Розробляє й подає Голові Держмитслужби проекти
нормативно-правових актів відповідно до компетенції Департаменту,
надає пропозиції до проектів законодавчих актів, розроблених
іншими суб'єктами нормотворчої діяльності, бере участь у розробці
примірних положень про підрозділи митних органів та їх структур за
напрямом діяльності Департаменту; 3.8.2. Бере участь у підготовці та опрацюванні проектів
міжнародних договорів відповідно до компетенції Департаменту; 3.8.3. Представляє інтереси Держмитслужби в державних та
інших органах, установах та за дорученням керівництва
Держмитслужби України в організаціях іноземних держав, в
міжнародних установах; 3.8.4. Ініціює заходи з розроблення, впровадження та
використання програмно-інформаційних комплексів для виконання
завдань і функцій, покладених на Департамент, та з метою
забезпечення контролю за діяльністю митних органів з питань,
віднесених до компетенції Департаменту; 3.8.5. Здійснює координацію дій структурних підрозділів
митних органів України та контроль за їх роботою за напрямом
діяльності Департаменту; 3.8.6. Організує та координує взаємодію структурних
підрозділів Держмитслужби, митних органів, спеціалізованих митних
установ та організацій, органів державної влади та управління,
місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції
Департаменту. Забезпечує доведення необхідної інформації до митних
органів України; 3.8.7. Надає методичну та практичну допомогу митним органам
України (у тому числі шляхом проведення семінарів, підвищення
кваліфікації та навчання працівників митних органів) за напрямом
діяльності Департаменту; 3.8.8. У межах компетенції та згідно з законодавством України
розглядає звернення (заяви, скарги, клопотання, пропозиції), що
надійшли до Департаменту від підприємств, установ та організацій,
громадян; опрацьовує доручення Президента, Верховної Ради,
Кабінету Міністрів України, звернення народних депутатів України,
органів державної влади та управління, митних органів, суб'єктів
підприємницької діяльності, установ іноземних держав; 3.8.9. Веде претензійно-позовну роботу та представляє у
встановленому законодавством порядку інтереси Департаменту в
судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; 3.8.10. Веде облік вхідної та вихідної кореспонденції.
Забезпечує захист відомостей, що становлять державну таємницю або
містять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави; 3.8.11. Забезпечує законність у службовій,
фінансово-господарській діяльності структурних підрозділів
Департаменту.
3.9. З питань роботи з особовим складом: 3.9.1. Забезпечує в Департаменті реалізацію державної
політики з питань кадрової роботи. Забезпечує належний рівень
професійної підготовки працівників Департаменту. Організує роботу
з проведення атестації працівників Департаменту, підвищення
кваліфікації його особового складу й формування кадрового резерву,
стажування молодих спеціалістів; 3.9.2. Проводить виховну, попереджувально-профілактичну та
роз'яснювальну роботу з працівниками Департаменту відповідно до
положень Митного кодексу України ( 92-15 ), Законів України "Про
державну службу" ( 3723-12 ), "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ), "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), "Про
Дисциплінарний статут митної служби України" ( 2805-15 ), інших
нормативно-правових актів; 3.9.3. Здійснює облік військовозобов'язаних працівників
Департаменту.
3.10. З питань фінансово-господарської діяльності: 3.10.1. Веде згідно з законодавством України
фінансово-господарську діяльність і здійснює бухгалтерський облік. 3.10.2. Забезпечує раціональне використання матеріальних і
фінансових ресурсів відповідно до нормативів та кошторисів,
збереження державної власності. 3.10.3. Забезпечує подання до Держмитслужби та інших
уповноважених органів фінансових, податкових і статистичних звітів
у строки, установлені законодавством України.
4. Права Департаменту
Департамент має право:
4.1. Одержувати у встановленому порядку від підрозділів
Держмитслужби, митних органів, спеціалізованих митних установ та
організацій, а також міжнародних організацій і установ, митних
органів іноземних держав відомості, документи, інші матеріали,
потрібні для виконання покладених на Департамент завдань.
4.2. Залучати за згодою Голови Держмитслужби спеціалістів
підрозділів Держмитслужби, митних органів, спеціалізованих митних
установ та організацій до виконання завдань, покладених на
Департамент.
4.3. Вимагати в межах компетенції від керівників митних
органів, спеціалізованих митних установ та організацій та їх
структурних підрозділів додержання вимог законодавства України з
питань митної справи. Координувати та контролювати роботу митних
органів з питань, віднесених до компетенції Департаменту.
4.4. Давати доручення керівникам митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій для вжиття заходів
чи здійснення дій, спрямованих на виконання завдань, віднесених до
компетенції Департаменту, та вимагати звіти про їх виконання.
4.5. Організовувати й проводити у встановленому
законодавством України порядку перевірки діяльності митних
органів, спеціалізованих митних установ та організацій та
учасників зовнішньоекономічних зв'язків, у тому числі з залученням
спеціалістів і експертів. У ході проведення таких перевірок
користуватися матеріально-технічними засобами митних органів, у
зоні діяльності яких вони здійснюються; - організовувати та проводити у встановленому законодавством
порядку документальні виїзні (планові та позапланові) та
камеральні перевірки платників податків на предмет дотримання
вимог законодавства України з питань митної справи, здійснювати
контроль за якістю їх проведення; - під час проведення документальних виїзних та камеральних
перевірок платників податків самостійно визначати суму податкових
зобов'язань платників податків в порядку та на умовах визначених
Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
( 2181-14 ); - представляти інтереси держави в судових органах.
4.6. Вносити пропозиції керівництву Держмитслужби про
притягнення до відповідальності посадових осіб митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій, щодо яких
встановлено факти зловживань або порушень законодавства України з
питань митної справи.
4.7. Користуватися інформаційними та телекомунікаційними
системами Держмитслужби, митних органів, спеціалізованих митних
установ та організацій, у тому числі базами даних Єдиної
автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби та
відповідними програмно-інформаційними комплексами, створювати
власні та використовувати міжнародні інформаційні бази даних з
метою виконання завдань, покладених на Департамент.
4.8. Уносити керівництву Держмитслужби пропозиції щодо
застосування методів посиленого контролю до суб'єктів і об'єктів
митного контролю, щодо коригування часу й обсягів митного контролю
й митного оформлення та щодо інших заходів з метою запобігання
порушенням законодавства України з питань митної справи.
4.9. Скликати у встановленому порядку наради для вирішення
завдань, що відносяться до компетенції Департаменту.
4.10. Розташовувати тимчасові пости, пересуватися будь-якими
ділянками місцевості і водного простору в межах митної території
України, а в межах контрольованого прикордонного району - за
погодженням з відповідними органами охорони державного кордону
України.
4.11. Затримувати та проводити в установленому законодавством
порядку огляд товарів і транспортних засобів які перетинають
митний кордон України у пунктах пропуску через державний кордон
України.
4.12. Проводити в установленому законом порядку особистий
огляд громадян, огляд і переогляд товарів, що перебувають у зонах
митного контролю. або поза ними.
4.13. Проводити у встановленому законодавством порядку огляд
та переогляд оформлених митними органами транспортних засобів і
товарів.
4.14. Супроводжувати та охороняти товари, які перебувають під
митним контролем, у тому числі ті, що переміщуються через
територію України транзитом.
4.15. У межах, визначених законодавством, носити, зберігати,
застосовувати зброю та спеціальні засоби.
4.16. Давати посадовим особам контрольованої митниці
обов'язкові для виконання обґрунтовані вказівки про проведення
цілеспрямованого митного огляду та переогляду товарів та
транспортних засобів.
4.17. За наявності підстав для сумнівів щодо недотримання
законодавства під час проведення митного контролю повертати до
зони митного контролю транспортні засоби й громадян.
4.18. Використовувати в роботі технічні та спеціальні засоби
митного контролю, що безпечні для життя й здоров'я людей і не
завдають шкоди товарам.
4.19. У разі виявлення за результатами
інформаційно-аналітичної роботи ознак порушення законодавства
України, контроль за додержанням якого покладено на митні органи
України, здійснювати самостійно контрольні заходи або надає
відповідну інформацію до підрозділів Держмитслужби, до компетенції
яких належить здійснення таких заходів.
5. Керівництво Департаментом
5.1. Департамент очолює начальник Департаменту, який
призначається на посаду та звільняється з посади Головою
Держмитслужби.
5.2. Начальник Департаменту має заступників за основними
напрямами роботи, що призначаються на посади та звільняються з них
наказом Держмитслужби України. Начальник Департаменту розподіляє
функціональні обов'язки між своїми заступниками.
5.3. Начальник Департаменту є розпорядником фінансових та
матеріальних ресурсів Департаменту.
5.4. Начальник Департаменту при виконанні покладених на
Департамент завдань представляє його інтереси в інших органах
виконавчої влади та управління, органах місцевого самоврядування,
в установах і організаціях, включаючи установи і організації
іноземних держав, укладає господарські та інші угоди з питань, що
належать до його компетенції.
5.5. Начальник Департаменту відповідно до покладених на нього
обов'язків: 5.5.1. Здійснює загальне керівництво роботою Департаменту,
визначає форми й методи взаємодії структурних підрозділів
Департаменту. 5.5.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на
Департамент завдань та доручень керівництва Держмитслужби. 5.5.3. Затверджує положення про структурні підрозділи
Департаменту та посадові інструкції працівників Департаменту. 5.5.4. Вносить в установленому порядку пропозиції про
призначення на посади й звільнення працівників Департаменту з
посад, віднесених до номенклатури посад Голови Служби. 5.5.5. Забезпечує взаємодію Департаменту з іншими
структурними підрозділами Держмитслужби. 5.5.6. Дає доручення, вказівки, направляє запити митним
органам, спеціалізованим митним установам і організаціям з питань,
що належать до компетенції Департаменту, контролює їх виконання. 5.5.7 Формує плани роботи Департаменту, організовує й
контролює процес їх виконання. 5.5.8. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони
державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю
держави, а також службової інформації в Департаменті. 5.5.9. Виконує інші завдання, визначені керівництвом
Держмитслужби.
5.6. Начальник Департаменту має право: 5.6.1. Запитувати й одержувати в установленому порядку від
структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів,
спеціалізованих митних установ і організацій, громадян,
підприємств, установ, організацій необхідну інформацію й довідкові
матеріали для виконання завдань, покладених на Департамент. 5.6.2. Діяти в межах компетенції Держмитслужби, Департаменту
й за дорученням керівництва Держмитслужби представляти
Держмитслужбу в державних та інших органах. 5.6.3. Надавати відповідно до своєї компетенції відомості,
зауваження, пропозиції структурним підрозділам Держмитслужби,
митним органам, спеціалізованим митним установам і організаціям,
міністерствам, відомствам, органам місцевого самоврядування,
місцевим державним адміністраціям, підприємствам, громадським
організаціям, іншим організаціям, громадянам. 5.6.4. Самостійно встановлювати організаційні принципи та
схеми роботи Департаменту й видавати відповідну організаційну
документацію в межах Департаменту. 5.6.5. Вимагати від працівників Департаменту, митних органів
додержання вимог законодавства, своєчасного виконання доручень
керівництва Держмитслужби та Департаменту. 5.6.6. Підписувати листи і візувати документи в межах
компетенції Департаменту. 5.6.7. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо
призначення на посади або звільнення з посад працівників
Департаменту, присвоєння їм спеціальних звань митної служби
України, заохочення або притягнення їх до дисциплінарної
відповідальності. 5.6.8. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо змін у
структурі та штатній чисельності Департаменту. 5.6.9. Погоджувати призначення на посади керівників
підрозділів митних органів з питань організації й проведення
контрольно-перевірочної роботи.
5.7. Начальник Департаменту несе відповідальність за: 5.7.1. Незабезпечення виконання покладених на Департамент
завдань та функцій, передбачених цим Положенням. 5.7.2. Неналежну організацію діяльності Департаменту,
недотримання працівниками Департаменту законності в службовій
діяльності. 5.7.3. Низький рівень трудової та виконавської дисципліни в
Департаменті. 5.7.4. Негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень,
самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків
та за бездіяльність. 5.7.5. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної
роботи в Департаменті. 5.7.6. Незабезпечення створення належних умов з охорони
праці.
Начальник Департаменту В.Д.Щербань
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: