open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.06.2011 N 514

Про затвердження Положення

про Всеукраїнську студентську раду

при Міністерстві освіти і науки,

молоді та спорту України

Відповідно до статті 18 Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ) та з метою забезпечення ефективного розв'язання
проблем студентів, реалізації державної політики у сфері освіти,
науки, спорту та молодіжної політики, а також розвитку
студентського самоврядування у вищих навчальних закладах
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Всеукраїнську студентську раду
при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, що
додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Суліму Є.М.
Міністр Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту

02.06.2011 N 514

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнську студентську раду

при Міністерстві освіти і науки, молоді

та спорту України

Це Положення регламентує діяльність Всеукраїнської
студентської ради при Міністерстві освіти і науки, молоді та
спорту України (далі - Рада), що утворена з метою формування та
реалізації державної політики у сфері освіти, науки, молоді і
спорту та розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних
закладах України.
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі -
Міністерство).
1.2. До складу Ради на добровільних засадах входять органи
студентського самоврядування вищих навчальних закладів України.
1.3. Рада діє на засадах демократичності, добровільності,
рівноправності всіх її членів, самоврядування, законності та
гласності.
1.4. Рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
правовими актами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та
цим Положенням.
1.5. Втручання в роботу Ради будь-яких політичних, релігійних
та громадських об'єднань забороняється.
1.6. Кожна особа, що навчається у вищому навчальному закладі
України, має право бути обраною до органів Ради.
1.7. Міністерство всебічно сприяє створенню належних умов для
діяльності Ради.
Розділ 2. Мета та завдання Ради
2.1. Метою діяльності Ради є сприяння створенню умов для
самореалізації особистості студентів, підвищенню їх соціальної
активності, формуванню у студентів організаторських навичок,
лідерських якостей, підвищенню відповідальності за результат своєї
праці, а також вдосконалення навчального процесу, підвищення
якості навчання, забезпечення виховання духовності та культури
студентів.
2.2. Основними завданнями Ради є: всебічне сприяння створенню та розвитку студентського
самоврядування у вищих навчальних закладах; сприяння забезпеченню постійного зв'язку та координації дій
між Міністерством, іншими органами державної влади, органами
місцевого самоврядування і органами студентського самоврядування
вищих навчальних закладів щодо розв'язання проблем студентів, а
також під час розроблення та виконання державних програм у сфері
вищої освіти, науки, молоді, спорту, соціального становлення та
розвитку студентської молоді; вивчення та аналіз суспільних процесів у сфері вищої освіти,
науки, молоді, спорту, соціального становлення та розвитку
студентської молоді, розроблення та внесення за результатами
такого аналізу відповідних пропозицій Міністерству та іншим
органам державної влади і місцевого самоврядування; підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної
політики у сфері вищої освіти, науки, спорту та молодіжної
політики, а також пропозицій щодо шляхів, механізмів та способів
розв'язання соціально-економічних проблем студентів; сприяння створенню умов для вільного розвитку особистості
студента шляхом залучення його до різноманітних видів творчої
діяльності, зокрема, науково-дослідної, професійної, культурної,
громадської, спортивної; представлення на міжнародному та загальнодержавному рівнях
інтересів українських студентів незалежно від раси, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, громадянства, майнового стану, місця проживання,
мовних або інших ознак; участь у підготовці пропозицій щодо розроблення проектів
нормативно-правових актів та програм з найважливіших питань
суспільного життя, правового і соціального захисту студентів; участь у підготовці та реалізації проектів, спрямованих на
розв'язання соціально-економічних, правових, освітніх, культурних
та інших проблем студентської молоді; сприяння: - розширенню регіонального, всеукраїнського та міжнародного
співробітництва у сфері вищої освіти, науки, молоді, спорту,
соціального становлення та розвитку студентської молоді; - формуванню правового громадянського суспільства,
національно-громадянської позиції студента, вихованню політичної,
економічної, правової культури, формуванню фахівця нової
генерації, інтелектуала, господаря в своїй державі; - всебічному гармонійному розвитку студентів, їх духовному та
фізичному вдосконаленню, вихованню в них патріотизму, поваги до
України, а також почуттів національної свідомості та гідності
тощо; - працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів та
студентів у вільний від навчання час; участь у підготовці і здійсненні заходів, спрямованих на
залучення студентів до соціально-економічного, культурного життя
суспільства, підвищення соціального зростання і наукової
активності студентів; розвиток взаємозв'язків, здійснення обміну делегаціями та
інші види співробітництва з благодійними фондами, організаціями,
об'єднаннями, юридичними і фізичними особами в Україні та за її
межами.
2.3. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право: брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів
з питань, що належать до її компетенції, зокрема, вищої освіти; одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для
виконання покладених на Раду завдань; залучати до участі у своїй роботі представників центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за
згодою); здійснювати громадський контроль за виконанням Закону України
"Про вищу освіту" ( 2984-14 ), інших актів законодавства України
щодо організації і забезпечення діяльності органів студентського
самоврядування, забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які
навчаються у вищих навчальних закладах, та стосовно їх участі в
управлінні діяльністю вищих навчальних закладів; організовувати студентські конференції, семінари, засідання
за круглим столом, наради, громадські слухання, наукові,
культурно-масові, спортивні та інші заходи з питань, що належать
до компетенції Ради; готувати проекти нормативно-правових актів; популяризувати серед студентів мету та завдання діяльності
Ради; розвивати міжнародне студентське співробітництво з обміну
досвідом; висвітлювати в засобах масової інформації свою позицію з
найважливіших питань студентського життя; оскаржувати в установленому порядку до інстанцій вищого рівня
дії посадових осіб, адміністрацій вищих навчальних закладів і
органів студентського самоврядування, які обмежують права
студентів; співпрацювати та координувати свою діяльність з іншими
молодіжними (студентськими) об'єднаннями, осередками тощо,
діяльність яких не має політичного або релігійного характеру; здійснювати інші заходи, що випливають з мети діяльності Ради
та не заборонені законодавством України.
2.4. Рада зобов'язана: надавати допомогу Міністерству у виконанні завдань,
спрямованих на поліпшення умов та якості навчання, а також умов
побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу; забезпечувати дотримання конституційних прав і свобод
студентів; сприяти виконанню студентами своїх обов'язків; порушувати проблеми студентів перед Міністерством; інформувати студентів про інновації у сфері вищої освіти та
про результати діяльності Ради; узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до
Положення та інші питання, що потребують розгляду на засіданні
Колегії Міністерства.
Розділ 3. Членство у Раді
3.1. Членом Ради може бути орган студентського самоврядування
вищого навчального закладу України, який: обирається студентами; підтримує мету та завдання Ради.
3.2. Для набуття членства у Раді орган студентського
самоврядування вищого навчального закладу повинен подати до
Секретаріату Ради: заяву за встановленим зразком на вступ до Ради; копію Положення про студентське самоврядування вищого
навчального закладу, затвердженого в установленому законодавством
порядку; протокол органу студентського самоврядування з рішенням про
вступ до Ради.
3.3. Для виходу з Ради орган студентського самоврядування
повинен подати до Секретаріату Ради заяву та протокол засідання
органу студентського самоврядування з рішенням про вихід з Ради.
Розділ 4. Керівні органи

та особи Ради
4.1. Центральними керівними органами та особами Ради є: Конференція; Президія; Голова.
4.2. Регіональними керівними органами Ради є: республіканська (в Автономній Республіці Крим), обласні та
міські (у містах Києві та Севастополі) Колегії.
Розділ 5. Конференція
5.1. Найвищим органом управління Ради є Конференція, яка
збирається не менше ніж один раз на рік.
5.2. На Конференцію кожен з органів студентського
самоврядування вищих навчальних закладів, що є членом Ради,
делегує одного представника.
5.3. Повноваження делегата на Конференцію підтверджуються
протоколом засідання органу студентського самоврядування
відповідного вищого навчального закладу.
5.4. Про місце і час проведення Конференції Секретаріат
інформує органи студентського самоврядування вищих навчальних
закладів не пізніше ніж за місяць до дня її проведення. Про
отримання запрошення та обрання делегата члени Ради повинні
повідомити Секретаріат не пізніше ніж за два тижні до проведення
Конференції.
5.5. Позачергові Конференції скликаються Президією або за
рішенням не менш як однієї третини органів студентського
самоврядування вищих навчальних закладів, що є членами Ради.
5.6. Конференція вважається правоможною, якщо на ній присутні
не менш як дві третини делегатів.
5.7. Конференція: 5.7.1 обирає головуючого, який керує роботою Конференції, та
секретаря Конференції, який веде протокол і разом з головуючим
підписує його; 5.7.2 приймає регламент Конференції, ухвалює рішення з
будь-яких питань, що випливають з мети та завдань діяльності Ради; 5.7.3 затверджує символіку Ради; 5.7.4 обирає Голову Ради, заслуховує звіт та дає оцінку
діяльності Голови та керівних органів Ради; 5.7.5 визначає основні напрями діяльності та розвитку Ради; 5.7.6 затверджує програму діяльності Ради на наступний період
(рік).
5.8. Рішення Конференції є обов'язковими для виконання всіма
членами Ради.
Розділ 6. Президія та виконавчі органи
6.1. Керівним колегіальним органом в період між Конференціями
є Президія, яка скликається Секретаріатом не рідше одного разу на
три місяці. Секретаріат інформує членів Президії про час і місце
засідання не пізніше ніж за два тижні до його проведення.
6.2. До складу Президії входять Голова, заступники Голови,
Секретар та по одному представнику від Автономної Республіки Крим,
кожної області, міст Києва та Севастополя, які обираються на
засіданнях республіканської (в Автономній Республіці Крим),
обласних та міських (у містах Києві та Севастополі) Колегій
строком на один рік шляхом таємного голосування. Членом Президії
може бути обраний громадянин України, який на день виборів є
особою, що навчається.
6.3. Формою роботи Президії є засідання. Засідання веде
Голова, а за його відсутності - один із заступників. Підготовку
матеріалів для розгляду на засіданнях Президії забезпечує
Секретаріат.
6.4. Засідання Президії може бути закритим за рішенням
Президії.
6.5. Засідання Президії є правоможним, якщо на ньому присутні
не менш як дві третини її членів. Рішення приймаються простою
більшістю голосів присутніх на засіданні членів.
6.6. Право голосу на засіданнях Президії мають Голова,
заступники Голови, Секретар та члени Президії.
6.7. Президія: подає на розгляд Конференції пропозиції щодо перспектив
діяльності Ради; забезпечує виконання рішень Конференції, зокрема, розробляє
план заходів та подає звіт про їх виконання; визначає дату проведення та обирає організаційний комітет
Конференції; подає на розгляд Міністерства пропозиції щодо організації
навчального процесу, забезпечення соціально-побутових, оздоровчих
і культурних потреб студентів; готує та подає на розгляд Міністерства пропозиції щодо
організації консультацій з органами студентського самоврядування; за поданням Голови обирає заступників Голови та Секретаря, а
також керівників департаментів, відділів, центрів, секторів та
інших структурних підрозділів, які утворюють Секретаріат; затверджує структуру та регламент Секретаріату; утворює постійні та тимчасові комісії; приймає рішення про проведення позачергової Конференції.
Рішення приймається не менш як двома третинами голосів присутніх
на засіданні членів; вирішує інші питання, що випливають з мети та завдань
діяльності Ради, за винятком тих, що визначені підпунктами 5.7.2,
5.7.6 і 5.7.7 цього Положення і віднесені до виключних повноважень
Конференції.
6.9. На кожному засіданні Президії голови постійних та
тимчасових комісій звітують про проведену роботу.
6.10. Рішення Президії оформляються у формі протоколу
засідання, який підписується Головою та Секретарем. Примірники
протоколу надсилаються всім членам Президії та Міністерству.
6.11. Член Президії, який не підтримує її рішення, може
викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
6.12. Повноваження члена Президії можуть бути припинені
достроково: за невиконання або неналежне виконання своїх
обов'язків або у разі відсутності без поважної причини на двох
засіданнях (за рішенням Президії, що приймається не менш як двома
третинами голосів присутніх на засіданні членів; з обов'язковим
попереднім письмовим попередженням члена Президії про розгляд
даного питання на засіданні); за рішенням Колегії регіону, від якого обраний член Президії; на підставі особистої заяви члена Президії.
6.13. Виконавчим органом Ради є Секретаріат, який очолює
Голова. До складу Секретаріату входить Голова, заступники Голови,
Секретар та керівники структурних підрозділів (департаментів,
відділів, центрів, секторів тощо).
6.14. Секретаріат: організовує виконання поточних та перспективних планів
діяльності Ради; забезпечує виконання рішень Конференції, Президії, Голови; веде документацію Ради; забезпечує роботу Президії та інших органів Ради; виконує інші функції, покладені на нього Конференцією,
Президією, Головою.
6.15. Засідання Секретаріату проводиться не рідше одного разу
на місяць.
6.16. Кожне засідання Секретаріату оформляється протоколом,
що підписується Головою (заступником Голови) та Секретарем. Копії
протоколу надсилаються всім членам Президії. На вимогу Президії
Голова звітує про роботу Секретаріату.
6.17. Секретар веде протоколи засідань, облік виконання
рішень, відповідає за документообіг та збереження документації
Ради.
6.18. Структурні підрозділи (департаменти, відділи, центри,
сектори тощо) є об'єднаннями за напрямом діяльності осіб, що
навчаються.
6.19. Роботу структурного підрозділу скеровує керівник
відповідного структурного підрозділу (департаменту, відділу,
центру, сектору тощо).
6.20. Особовий склад структурного підрозділу визначається
керівником відповідного структурного підрозділу та затверджується
Головою.
6.21. План роботи структурного підрозділу на навчальний рік -
це впорядкований перелік заходів з детальним описом та
обґрунтуванням необхідності їх проведення, що розробляється
відповідним структурним підрозділом та затверджується Головою.
6.22. План роботи структурного підрозділу надається Голові
керівником протягом двох тижнів після призначення для формування
загального плану роботи Секретаріату на навчальний рік.
Розділ 7. Голова
7.1. Раду очолює Голова, який обирається на Конференції
строком на один рік. Головою може бути обраний громадянин України,
який на день виборів досяг 18 років та є особою, що навчається.
Голосування на виборах є таємним. Голосування за інших осіб, а
також передача права голосу будь-якій іншій особі забороняються.
7.2. Голова: здійснює загальне керівництво та представляє Раду в
центральних органах виконавчої влади, органах місцевого
самоврядування, а також на підприємствах, в установах і
організаціях; відповідає за організацію ефективного виконання Радою своїх
завдань і функцій; організовує виконання рішень Конференції та Президії; координує здійснення органами Ради їх повноважень; подає в установленому порядку на розгляд Міністерства проекти
нормативно-правових актів, розробником яких є Рада; може входити до складу Колегії Міністерства та брати участь у
роботі інших колегіальних робочих органів та комісій Міністерства; делегує свої повноваження заступникам Голови та розподіляє
обов'язки між ними; затверджує програми і плани роботи Секретаріату, розглядає та
затверджує звіт про їх виконання; підписує акти Ради; доповідає на засіданнях Міністерства з питань, що належать до
компетенції Ради; подає на розгляд Президії кандидатури на посади заступників
Голови та Секретаря, а також керівників департаментів, відділів,
центрів, секторів та інших структурних підрозділів, які утворюють
Секретаріат. У період між засіданнями Президії має право, у разі
потреби, призначати виконуючих обов'язки заступників Голови,
Секретаря, керівників департаментів, відділів, центрів, секторів
та інших структурних підрозділів; ініціює проведення позачергової Конференції або позачергового
засідання Президії; здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення та
законодавства України.
7.3. Секретаріат оголошує про проведення Конференції з питань
обрання Голови не пізніше ніж за місяць до її проведення.
Реєстрація кандидатів на посаду Голови здійснюється Секретаріатом
на підставі особистої заяви кандидата або подання студентських
колективів (оформлюються протоколом), що подаються не пізніше двох
тижнів до проведення виборів, після чого Секретаріат інформує всі
органи студентського самоврядування вищих навчальних закладів, що
є членами Ради, про зареєстровані кандидатури на посаду Голови.
7.4. Одна й та сама особа не може бути Головою більше ніж два
строки підряд.
7.5. У разі неможливості виконання Головою своїх обов'язків,
його обов'язки виконує один із заступників Голови.
7.6. Повноваження Голови припиняються достроково у разі: особистої заяви про відставку; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; усунення з посади, якщо на Конференції за це проголосували не
менш як половина делегатів від складу Конференції (голосування є
таємним). У разі дострокового припинення повноважень Голови його
функції виконує заступник Голови. В цьому випадку протягом двох
місяців має бути проведена Конференція з обрання нового Голови.
Розділ 8. Колегія Автономної Республіки Крим,

області, міст Києва та Севастополя
8.1. До складу Колегії входять член Президії від відповідного
регіону та по одному представнику від кожного органу студентського
самоврядування вищого навчального закладу, що є членом Ради у
відповідному регіоні.
8.2. Засідання Колегії є правоможним, якщо на ньому присутні
не менш як дві третини її членів. Рішення приймаються простою
більшістю голосів присутніх на засіданні членів.
8.3. Формою роботи Колегії є засідання. Засідання веде член
Президії. Рішення Колегії оформляються у формі протоколу
засідання, який підписується членом Президії та Секретарем.
Примірники протоколу надсилаються всім членам Колегії та Голові.
8.4. Рішення Колегії регіону може бути оскаржене до Президії.
8.5. Колегія обирає члена Президії від відповідного регіону
строком на один рік шляхом таємного голосування.
8.6. Член Президії організовує своєчасне інформування органів
студентського самоврядування вищих навчальних закладів Автономної
Республіки Крим, відповідної області, міст Києва та Севастополя з
приводу майбутніх заходів та поточної діяльності органів Ради та
залучає нових членів до її складу.
8.7. Член Президії скликає засідання Колегії відповідного
регіону не рідше одного разу на три місяці.
8.8. Для виконання поточних завдань Колегією може
створюватися відповідний регіональний Секретаріат.
8.9. При здійсненні своїх повноважень Колегія може
співпрацювати та координувати свою діяльність з Радами ректорів
(директорів) вищих навчальних закладів відповідного регіону,
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, регіональними молодіжними (студентськими)
об'єднаннями, осередками тощо, діяльність яких не має політичного
або релігійного характеру.
Розділ 9. Забезпечення діяльності Ради
9.1. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне
забезпечення діяльності Ради здійснює Міністерство.
Розділ 10. Міжнародна діяльність Ради
10.1. Рада може співпрацювати з органами студентського
самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними
студентськими організаціями та їх об'єднаннями в межах визначених
повноважень.
10.2. Укладення угод, проведення спільних заходів
міжнародного рівня здійснюється за погодженням з Міністерством.
10.3. Міжнародна діяльність Ради повинна сприяти формуванню
позитивного іміджу Ради та держави.
Директор департаменту
вищої освіти Я.Я.Болюбаш

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: