open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.09.2006 N 512
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики

N 190 ( v0190555-07 ) від 19.03.2007 }
Про затвердження положення, складу комісії,

форм довідки та реєстру приймальних квитанцій

для фінансової підтримки сільськогосподарських

товаровиробників за екологічно чисте молоко

власного виробництва, продане молокопереробним

підприємствам для виготовлення спеціальних

продуктів дитячого харчування
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

аграрної політики

N 839 ( v0839555-06 ) від 29.12.2006 }

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2006 рік" ( 3235-15 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2005 року N 325 ( 325-2005-п ) "Питання використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу" (із змінами) та з метою
забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету
для фінансової підтримки, що надається сільськогосподарським
товаровиробникам за екологічно чисте молоко власного виробництва,
продане молокопереробним підприємствам для виготовлення
спеціальних продуктів дитячого харчування та у зв'язку
з організаційними і кадровими змінами Н А К А З У Ю:
1. Затвердити, що додаються:
1.1. Склад комісії з питань визначення молокопереробних
підприємств, що закуповують екологічно чисте молоко для
виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування, на яке
виділяється фінансова підтримка.
1.2. Положення про комісію з питань визначення
молокопереробних підприємств, що закуповують екологічно чисте
молоко для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування,
на яке виділяється фінансова підтримка.
1.3. Форму довідки про надходження і використання коштів
на фінансову підтримку та форму реєстру приймальних квитанцій
на екологічно чисте молоко для виготовлення спеціальних продуктів
дитячого харчування.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
аграрної політики України від 18 травня 2005 року N 210
"Про затвердження положення, складу комісії, форм довідки
та реєстру приймальних квитанцій для фінансової підтримки,
що надається сільськогосподарським товаровиробникам за екологічно
чисте молоко власного виробництва, продане молокопереробним
підприємствам для виготовлення спеціальних продуктів дитячого
харчування" та від 1 лютого 2006 року N 31 "Про внесення змін
до наказу від 18.05.2005 N 210".
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Демчака І.М.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

12.09.2006 N 512

СКЛАД

комісії з питань визначення молокопереробних

підприємств, що закуповують екологічно чисте

молоко для виготовлення спеціальних

продуктів дитячого харчування, на яке

виділяється фінансова підтримка

Демчак Іван - заступник Міністра, голова комісії
Микитович
Вербицький - заступник Міністра, заступник голови
Петро Іванович комісії
Лавров - головний спеціаліст відділу координації
Олександр Іванович діяльності підгалузей харчової

промисловості Департаменту харчової

промисловості, секретар комісії
Члени комісії:
Кіщак - директор Департаменту харчової
Юрій Петрович промисловості
Зуб - директор Департаменту фінансів
Григорій Іванович
Микитюк Дмитро - директор Департаменту ринків
Миколайович тваринництва з Головною державною

племінною інспекцією
Недашківська - заступник директора Департаменту
Світлана Іванівна фінансів

- начальник відділу бюджетного

прогнозування
Сандул Олександр - заступник директора Департаменту
Миколайович харчової промисловості - начальник

відділу координації діяльності

підгалузей харчової промисловості
Нагайцева Тамара - заступник генерального директора
Михайлівна Національної асоціації виробників

дитячого харчування, молочноконсервної

та сокової продукції "Укрконсервмолоко",

(за згодою)
Макаренко Наталія - заступник директора з наукової роботи
Анатоліївна Інституту агроекології УААН (за згодою)
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 839 ( v0839555-06 ) від 29.12.2006 }
Директор Департаменту
харчової промисловості Ю.П.Кіщак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

12.09.2006 N 512

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань визначення молокопереробних

підприємств, що закуповують екологічно чисте

молоко для виготовлення спеціальних продуктів

дитячого харчування, на яке виділяється

фінансова підтримка

1. Комісія з питань визначення молокопереробних підприємств,
що закуповують екологічно чисте молоко для виготовлення
спеціальних продуктів дитячого харчування, на яке виділяється
фінансова підтримка (далі - Комісія) створена з метою забезпечення
ефективного використання коштів державного бюджету, виділених для
фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам на
виробництво екологічно чистого молока для виготовлення спеціальних
продуктів дитячого харчування.
2. Комісія у своїй роботі керується постановою Кабінету
Міністрів України від 6 травня 2005 року N 325 ( 325-2005-п )
"Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу"
(із змінами), переліком спеціальних продуктів дитячого харчування
власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на
митній території України звільняється від оподаткування,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня
1997 року N 859 ( 859-97-п ) (із змінами і доповненнями),
нормативно-технічною документацією, іншими нормативно-правовими
актами та цим Положенням.
3. Завдання Комісії:
3.1. Вивчення пропозицій молокопереробних підприємств
щодо обсягів закупівлі екологічно чистого молока та асортименту
спеціальних продуктів дитячого харчування, що планується
до виробництва, визначення пріоритетних напрямків виготовлення
спеціальних продуктів дитячого харчування з екологічно чистого
молока, на яке виділяється фінансова підтримка.
3.2. Розгляд пропозицій щодо розподілу коштів державного
бюджету для фінансової підтримки сільськогосподарським
товаровиробникам на виробництво екологічно чистого молока для
виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування.
3.3. Прийняття рішення щодо переліку молокопереробних
підприємств, які закуповують екологічно чисте молоко
для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування,
та розподілу коштів державного бюджету для фінансової підтримки
сільськогосподарським товаровиробникам на виробництво екологічно
чистого молока для виготовлення спеціальних продуктів дитячого
харчування.
4. Комісія має право: - робити запити керівникам щодо подання підприємствами
й організаціями відповідних документів; - регулювати терміни та умови розгляду документів на своїх
засіданнях; - запрошувати на свої засідання керівників і головних
бухгалтерів підприємств для надання пояснень з проблемних питань,
що виникають; - вносити в установленому порядку пропозиції про утворення
робочих та експертних груп для підготовки проектів
нормативно-правових актів, здійснення відповідних розрахунків
та експертних оцінок.
5. Комісія розпочинає свою роботу з моменту підписання наказу
про її утворення. Керує діяльністю Комісії та веде засідання
голова Комісії, а у випадку його відсутності - заступник.
6. Голова Комісії в межах своєї компетенції: - скликає засідання Комісії; - головує на засіданнях Комісії; - залучає у разі потреби до роботи в Комісії працівників
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності
(за згодою їх керівників), провід них учених, фахівців -
практиків.
7. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують
голова та секретар Комісії. За розпорядженням голови Комісії або його заступника Комісія
може приймати рішення з окремих питань у робочому порядку шляхом
візування проекту рішення членами Комісії. Рішення Комісії
вважається прийнятим у робочому порядку, якщо його завізували
не менше двох третин членів Комісії.
8. Секретар Комісії: - готує до розгляду згідно з порядком денним Комісії
пропозиції на підставі поданих документів; - проводить роботу щодо підготовки засідань Комісії,
формування порядку денного і протокольного оформлення підсумків
засідань; - не пізніше ніж за три дні до початку засідання інформує
членів Комісії про місце і час проведення засідання та надає
їм порядок денний; - не пізніше ніж за два дні до початку засідання отримує
від членів Комісії пропозиції щодо внесення до порядку денного
питань для розгляду і проекти рішень з порушених питань; - веде протокол засідання та доводить рішення Комісії
і протокольні доручення до членів Комісії для виконання.
9. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням
на засіданнях простою більшістю голосів у присутності не менше
двох третин її членів. При рівній кількості голосів голос
головуючого є ухвальним.
10. Протокольне рішення Комісії є підставою для затвердження
відповідних документів для проведення виплат за рахунок коштів
державного бюджету.
11. Робочим органом Комісії є відділ координації діяльності
підгалузей харчової промисловості Департаменту харчової
промисловості Міністерства аграрної політики України.
Директор Департаменту
харчової промисловості Ю.П.Кіщак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

12.09.2006 N 512

Назва молокопереробного підприємства (штамп)

РЕЄСТР

приймальних квитанцій на прийняте

від сільськогосподарських товаровиробників

екологічно чисте молоко для виготовлення

спеціальних-продуктів дитячого харчування

за ___________ 200_ року

------------------------------------------------------------------ Сільсько- |Номер і дата |Одержано |Сума | господарські |приймальних |екологічно |дотації, | товаровиробники |квитанцій |чистого |гривень | | |молока, тонн | | ------------------+------------------+--------------+-----------| | | | | ------------------+------------------+--------------+-----------| | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник молокопереробного ________ ____________________
підприємства (підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
"__" __________ 200_ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

12.09.2006 N 512

ДОВІДКА

про надходження екологічно чистого молока

власного виробництва для виготовлення спеціальних

продуктів дитячого харчування та використання

коштів на фінансову підтримку

сільськогосподарським товаровиробникам
на ______________________________

(молокопереробне підприємство)
у _______________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------ N | Використання коштів | За | 3 початку | п/п| |----------| року | | | (місяць) | | ---+-------------------------------------+----------+-----------| 1 |Залишок коштів на реєстраційному | | | |рахунку на початок звітного періоду, | | | |гривень | | | ---+-------------------------------------+----------+-----------| 2 |Надійшло коштів на реєстраційний | | | |рахунок, гривень | | | ---+-------------------------------------+----------+-----------| 3 |Одержано екологічно чистого молока | | | |для виготовлення спеціальних | | | |продуктів дитячого харчування, тонн | | | ---+-------------------------------------+----------+-----------| 4 |Обсяги виробленої продукції | | | |відповідно до статистичної звітності,| | | |тонн | | | ---+-------------------------------------+----------+-----------| 5 |Нараховано коштів на фінансову | | | |підтримку сільськогосподарським | | | |товаровиробникам, гривень | | | ---+-------------------------------------+----------+-----------| 6 |Сплачено коштів на фінансову | | | |підтримку сільськогосподарським | | | |товаровиробникам, гривень | | | ---+-------------------------------------+----------+-----------| 7 |Залишок коштів на реєстраційному | | | |рахунку на кінець звітного періоду, | | | |гривень | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник молокопереробного ________ ____________________
підприємства (підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
"__" __________ 200_ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: