open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
12.04.2012 N 510

Щодо проведення перевірок

навчальних закладів

Відповідно до Положення про порядок укладання угоди про
співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого
наказом Фонду державного майна України (ФДМУ) від 29.10.2001
N 1977 ( z0955-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.11.2001 за N 955/6146 (із змінами та доповненнями), а
також з метою забезпечення контролю рівня підготовки фахівців з
оцінки тими навчальними закладами, які уклали або мають намір
укласти з ФДМУ угоди про співробітництво, Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни в додаток до наказу ФДМУ від 27.10.2011
N 1558 ( v1558224-11 ) щодо проведення перевірок навчальних
закладів, а саме: пункт 5 додатка викласти в такій редакції:
"5. Науково-дослідний 12.04.2012 - Горяйнов М.Г. -

економічний 13.04.2012 начальник

інститут Управління з питань

Міністерства оціночної

економічного діяльності ФДМУ,

розвитку і торгівлі голова робочої

України (м. Київ) групи;

Суліменко Ю.Д. -

член Всеукраїнської

громадської

організації

"Українське

товариство

оцінювачів", член

робочої групи;

Водолаженко І.І. -

начальник відділу

роботи з суб'єктами

оціночної

діяльності ФДМУ,

член робочої

групи".
2. Вважати пункти 5 - 13 додатка відповідно пунктами 6 - 14.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту координації розробки та виконання програмних
документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності,
голову Комісії з тестування навчальних закладів.
Заступник Голови Фонду І.Хотей

Додаток

до наказу ФДМУ

12.04.2012 N 510

ГРАФІК

перевірки навчальних закладів у 2012 році

------------------------------------------------------------------ N | Навчальні заклади,| Дата | Склад робочої групи | п/п| які підлягають | перевірки | | | перевірці | | | ---+-------------------+---------------+------------------------| 1. |Колективне | 25.01.2012 - |Платонов Б.О. - | |підприємство | 26.01.2012 |член Всеукраїнської | |"Інформаційно- | |громадської | |консультативний | |організації | |центр" | |"Асоціація фахівців | |Українського | |оцінки", | |товариства | |голова робочої | |оцінювачів | |групи; | |(м. Київ) | |Чечіль Ю.О. - | | | |заступник голови | | | |Всеукраїнської | | | |громадської | | | |організації | | | |"Всеукраїнська | | | |спілка експертів- | | | |оцінювачів", | | | |член робочої | | | |групи; | | | |Водолаженко І.І. - | | | |начальник відділу | | | |роботи з суб'єктами | | | |оціночної | | | |діяльності ФДМУ, | | | |член робочої групи | ---+-------------------+---------------+------------------------| 2. |ТОВ "Навчально- | 16.02.2012 - |Євдокіменко С.В. - | |консалтинговий | 17.02.2012 |голова | |центр | |Всеукраїнської | |"Експерт-Л" | |громадської | |(м. Київ) | |організації "Спілка | | | |оцінювачів землі", | | | |голова робочої | | | |групи; | | | |Левченко Л.В. - | | | |відповідальний | | | |секретар | | | |Всеукраїнської | | | |громадської | | | |організації | | | |"Асоціація фахівців | | | |оцінки", | | | |член робочої групи; | | | |Голець І.В. - | | | |начальник | | | |відділу роботи з | | | |оцінювачами | | | |та саморегулівними | | | |організаціями | | | |ФДМУ, член робочої | | | |групи | ---+-------------------+---------------+------------------------| 3. |Інститут | 13.03.2012 - |Левченко Л.В. - | |інтелектуальної | 15.03.2012 |відповідальний | |власності | |секретар | |Одеської | |Всеукраїнської | |національної | |громадської | |юридичної | |організації | |академії в м. Києві| |"Асоціація фахівців | |(м. Київ) | |оцінки", | | | |голова робочої | | | |групи; | | | |Кузьменко М.П. - | | | |головний | | | |спеціаліст відділу | | | |роботи | | | |з суб'єктами | | | |оціночної | | | |діяльності | | | |ФДМУ, член робочої | | | |групи; | | | |Марченков Г.Г. - | | | |член | | | |Всеукраїнської | | | |громадської | | | |організації | | | |"Всеукраїнська | | | |спілка експертів- | | | |оцінювачів", член | | | |робочої групи | ---+-------------------+---------------+------------------------| 4. |Вищий навчальний | 29.03.2012 - |Чечіль Ю.О. - | |заклад | 30.03.2012 |заступник | |"Університет | |голови | |економіки та права | |Всеукраїнської | |"Крок" | |громадської | |(м. Київ) | |організації | | | |"Всеукраїнська | | | |спілка | | | |експертів- | | | |оцінювачів", | | | |голова робочої | | | |групи; | | | |Водолаженко І.І. - | | | |начальник | | | |відділу роботи з | | | |суб'єктами | | | |оціночної | | | |діяльності ФДМУ, | | | |член робочої | | | |групи; | | | |Кузьменко М.П. - | | | |головний | | | |спеціаліст відділу | | | |роботи з | | | |суб'єктами | | | |оціночної | | | |діяльності | | | |ФДМУ, член робочої | | | |групи | ---+-------------------+---------------+------------------------| 5. |Науково-дослідний | 12.04.2012 - |Горяйнов М.Г. - | |економічний | 13.04.2012 |начальник | |інститут | |Управління з питань | |Міністерства | |оціночної | |економічного | |діяльності ФДМУ, | |розвитку і | |голова робочої | |торгівлі України | |групи; | |(м. Київ) | |Суліменко Ю.Д. - | | | |член | | | |Всеукраїнської | | | |громадської | | | |організації | | | |"Українське | | | |товариство | | | |оцінювачів", член | | | |робочої групи; | | | |Водолаженко І.І. - | | | |начальник | | | |відділу роботи з | | | |суб'єктами | | | |оціночної | | | |діяльності ФДМУ, | | | |член робочої групи | ---+-------------------+---------------+------------------------| 6. |ТОВ "Агентство | 19.04.2012 - |Водолаженко І.І. - | |незалежної | 20.04.2012 |начальник | |експертизи | |відділу роботи з | |"ЕГІДА" (м. Київ) | |суб'єктами | | | |оціночної | | | |діяльності ФДМУ, | | | |голова робочої | | | |групи; | | | |Старчиков В.О. - | | | |член | | | |Всеукраїнської | | | |громадської | | | |організації "Союз | | | |експертів України", | | | |член робочої групи; | | | |Зяблова Д.С. - | | | |головний | | | |спеціаліст відділу | | | |роботи з | | | |суб'єктами | | | |оціночної | | | |діяльності | | | |ФДМУ, член робочої | | | |групи | ---+-------------------+---------------+------------------------| 7. |ЗАТ "Харківський | 26.04.2012 - |Євдокіменко С.В. - | |центр | 27.04.2012 |голова | |науково-технічної | |Всеукраїнської | |та | |громадської | |економічної | |організації "Спілка | |інформації" | |оцінювачів землі", | |(м. Харків) | |голова робочої | | | |групи; | | | |Миргородський П.Ф. - | | | |член | | | |Всеукраїнської | | | |громадської | | | |організації "Союз | | | |експертів України", | | | |член робочої групи; | | | |Трухан В.П. - член | | | |Всеукраїнської | | | |громадської | | | |організації | | | |"Асоціація фахівців | | | |оцінки", | | | |член робочої групи | ---+-------------------+---------------+------------------------| 8. |Навчально-науковий | 08.05.2012 - |Горяйнов М.Г. - | |інститут новітніх | 11.05.2012 |начальник | |технологій | |Управління з питань | |та управління імені| |оціночної | |В'ячеслава | |діяльності ФДМУ, | |Чорновола | |голова робочої | |Національного | |групи; | |університету | |Суліменко Ю.Д. - | |"Львівська | |член | |політехніка" | |Всеукраїнської | |(м. Львів) | |громадської | | | |організації | | | |"Українське | | | |товариство | | | |оцінювачів", член | | | |робочої групи | ---+-------------------+---------------+------------------------| 9. |Одеський державний | 29.05.2012 - |Горяйнов М.Г. - | |економічний | 30.05.2012 |начальник | |університет | |Управління з питань | |(м. Одеса) | |оціночної | | | |діяльності ФДМУ, | | | |голова робочої | | | |групи; | | | |Водолаженко І.І. - | | | |начальник | | | |відділу роботи з | | | |суб'єктами | ---+-------------------+---------------|оціночної | 10.|Одеська національна| 30.05.2012 - |діяльності ФДМУ, | |академія зв'язку | 01.06.2012 |член робочої групи; | |ім. О.С.Попова | |Авраменко О.А. - | |(м. Одеса) | |голова | | | |Наглядової ради | | | |Всеукраїнської | | | |громадської | | | |організації | | | |"Всеукраїнська | | | |спілка експертів- | | | |оцінювачів", | | | |член робочої групи | ---+-------------------+---------------+------------------------| 11.|ЗАТ | 11.06.2012 - |Григоренко Є.М. - | |"Республіканський | 12.06.2012 |директор | |навчальний центр" | |Департаменту | |(м. Севастополь) | |координації | | | |розробки та | | | |виконання | | | |програмних | | | |документів, | | | |оцінки та | | | |розпорядження | | | |об'єктами державної | | | |власності | | | |ФДМУ, голова | | | |Комісії з | | | |тестування | ---+-------------------+---------------|навчальних | 12.|Навчальний центр | 13.06.2012 - |закладів, | |післядипломної | 15.06.2012 |голова робочої | |освіти | |групи; | |підприємства | |Водолаженко І.І. - | |"Далекс-Експерт" | |начальник | |(м. Сімферополь) | |відділу роботи з | | | |суб'єктами | | | |оціночної | | | |діяльності ФДМУ, | | | |член робочої групи; | | | |Старчиков В.О. - | | | |член | | | |Всеукраїнської | | | |громадської | | | |організації "Союз | | | |експертів України", | | | |член робочої групи | ---+-------------------+---------------+------------------------| 13.|Національний | 12.09.2012 - |Суліменко Ю.Д. - | |університет водного| 14.09.2012 |член | |господарства і | |Всеукраїнської | |природокористування| |громадської | |(м. Рівне) | |організації | | | |"Українське | | | |товариство | | | |оцінювачів", | | | |голова робочої | | | |групи; | | | |Левченко Л.В. - | | | |відповідальний | | | |секретар | | | |Всеукраїнської | | | |громадської | | | |організації | | | |"Асоціація фахівців | | | |оцінки", | | | |член робочої групи; | | | |Водолаженко І.І. - | | | |начальник | | | |відділу роботи з | | | |суб'єктами | | | |оціночної | | | |діяльності ФДМУ, | | | |член робочої групи | ---+-------------------+---------------+------------------------| 14.|Приватний вищий | 03.10.2012 - |Горяйнов М.Г. - | |навчальний заклад | 05.10.2012 |начальник | |"Інститут | |Управління з питань | |підприємництва | |оціночної | |та перспективних | |діяльності ФДМУ, | |технологій" | |голова робочої | |(м. Львів) | |групи; | | | |Суліменко Ю.Д. - | | | |член | | | |Всеукраїнської | | | |громадської | | | |організації | | | |"Українське | | | |товариство | | | |оцінювачів", член | | | |робочої групи; | | | |Водолаженко І.І. - | | | |начальник | | | |відділу роботи з | | | |суб'єктами | | | |оціночної | | | |діяльності ФДМУ, | | | |член робочої групи | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
координації розробки
та виконання програмних
документів, оцінки
та розпорядження
об'єктами державної
власності, голова
Комісії з тестування
навчальних закладів Є.Григоренко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: