open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.10.2007 N 509
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

палива та енергетики

N 174 ( v0174558-08 ) від 28.03.2008 }
Про затвердження Порядку

надання дозволу на відчуження державного майна

З метою забезпечення належного виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 803 ( 803-2007-п ) "Про
затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання дозволу на відчуження
державного майна, що додається.
2. Керівникам державних підприємств, що належать до сфери
управління Мінпаливенерго, та господарських товариств (на балансах
яких перебуває державне майно), управління корпоративними правами
держави яких здійснює Мінпаливенерго, забезпечити неухильне
дотримання Порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чупруна В.П.
Міністр Ю.Бойко

Додаток

ПОРЯДОК

надання дозволу на відчуження державного майна

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 N 803 ( 803-2007-п )
"Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної
власності", визначає процес подання документів, їх розгляд та
прийняття Мінпаливенерго відповідного рішення щодо відчуження
об'єктів державної власності. Дія цього Порядку поширюється на відчуження майна, що
передано державним комерційним підприємствам (їх об'єднанням), що
належать до сфери управління Мінпаливенерго, та майна
господарських товариств, управління корпоративними правами держави
яких здійснює Мінпаливенерго (далі - суб'єкти господарювання).
1.2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, визначені в
постанові Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 N 803
( 803-2007-п ) "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів
державної власності".
1.3. Дія цього Порядку не поширюється на відчуження: 1) цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх
структурних підрозділів; 2) індивідуально визначеного майна, що в установленому
порядку включене до переліків об'єктів, які підлягають
приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації; 3) майна, на яке відповідно до законодавства встановлена
заборона на відчуження; 4) майна, порядок відчуження якого визначається окремим
законом; 5) майна, що не увійшло до статутних фондів господарських
товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває
на їх балансі, і відчуження якого здійснюється шляхом
приватизації; 6) майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових
комплексів державних підприємств, організацій (їх структурних
підрозділів).
2. Надання дозволу на відчуження майна
2.1. Відчуження майна здійснюється безпосередньо суб'єктом
господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після
надання на це згоди або дозволу Міністерства. Рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна, а
також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та
рухомого складу залізничного транспорту приймається Мінпаливенерго
лише за погодженням з Фондом державного майна України. Розгляд питання щодо прийняття рішення про надання згоди та
погодження на відчуження майна здійснюється постійно діючою
Комісією з розгляду питань відчуження та списання державного
майна, персональний склад і порядок роботи якої затверджується
наказом Мінпаливенерго. Рішення про надання згоди та погодження на відчуження майна
приймається лише за таких умов: відчуження майна не обмежує провадження суб'єктом
господарювання виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до
економічних, технічних (або інших) показників подальше
використання майна є неможливе та/або економічно недоцільне; відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу
суб'єкта господарювання або його структурного підрозділу; відчуження майна може здійснюватись лише за умови врахування
особливостей правого режиму, окремого майна, наявності
встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно
розпорядження майном.
2.2 Відчуження майна, що перебуває на балансі Міністерства,
здійснюється за рішенням Міністерства, крім нерухомого майна, а
також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та
рухомого складу залізничного транспорту, відчуження якого
здійснюється лише за погодженням з Фондом державного майна
України.
2.3. Для отримання згоди на відчуження майна суб'єкт
господарювання подає разом із зверненням стосовно відчуження
майна: 1) техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження
майна та напрямів використання коштів (з обов'язковим визначенням
впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу); 2) відомості про об'єкти основних фондів (засобів), які
пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на
дату оцінки згідно з додатком 1; 3) акт інвентаризації основних фондів (засобів), які
пропонуються до відчуження, згідно з додатком 2; 4) акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та
затверджений керівником суб'єкта господарювання; 5) висновок про вартість майна, що пропонується до
відчуження, за результатами рецензування погоджується державним
органом приватизації за місцезнаходженням суб'єкта господарювання
відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891
( 1891-2003-п ), звіт про оцінку майна; 6) звіт про оцінку вкладів інших учасників простого
товариства (у разі потреби); 7) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно
розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з
відповідними підтвердними документами); 8) протокол (виписка з протоколу) засідання комісії з
приватизації (у разі її утворення) про надання згоди на відчуження
майна.
2.4. Міністерство може вимагати надання інших матеріалів,
необхідних для вирішення питання щодо можливості і доцільності
відчуження майна суб'єктом господарювання, протягом строку,
визначеного в абзаці першому пункті 2.9 цього Порядку.
2.5. Після проведення оцінки майна суб'єкту господарювання
забороняється здійснювати будь-які дії щодо об'єкта відчуження,
які можуть призвести до зміни його вартості.
2.6. Документи, зазначені в пункті 2.3 цього Порядку,
реєструються в канцелярії Мінпаливенерго і направляються
заступнику Міністра відповідно до розподілу функціональних
повноважень.
2.7. Координацію розгляду питання щодо прийняття рішення про
надання згоди та погодження на відчуження майна здійснює
Департамент майнових відносин та реформування власності.
2.8. За дорученням заступника Міністра пакет документів
направляється для опрацювання до Департаменту майнових відносин та
реформування власності та відповідних галузевих департаментів
Міністерства.
2.9. Департамент майнових відносин та реформування власності
та відповідні галузеві департаменти Міністерства у
15-денний термін з дня надходження документів, зазначених в пункті
2.3 цього Порядку, розглядають їх і готують пропозиції про
можливість і доцільність відчуження майна, які надаються на
розгляд Комісії з питань відчуження та списання державного майна. Комісія, згідно із Положенням про неї, розглядає пропозиції
Департаменту майнових відносин та реформування власності та
відповідних галузевих департаментів Міністерства щодо можливості і
доцільності відчуження майна і готує письмовий висновок, який
оформлюється протоколом. У разі визначення доцільності відчуження нерухомого майна, а
також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та
рухомого складу залізничного транспорту Мінпаливенерго у
30-денний строк з дати надходження документів, зазначених у пункті
2.3, разом з протоколом Комісії подає їх Фонду державного майна
України. Фонд державного майна України протягом 30 робочих днів з дати
надходження зазначених документів приймає рішення про погодження
чи відмову в погодженні відчуження майна.
2.10. Рішення про надання дозволу на відчуження державного
майна оформлюється у вигляді наказу Мінпаливенерго, проект якого
готує Департамент майнових відносин та реформування власності у
десятиденний термін після підписання протоколу Комісії, а у разі
погодження відчуження нерухомого майна, а також повітряних та
морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу
залізничного транспорту - у десятиденний термін після отримання
листа від Фонду державного майна щодо погодження відчуження майна.
2.11. Копія наказу Мінпаливенерго надсилається суб'єкту
господарювання. 2.12. У випадку відмови у відчуженні майна суб'єкта
господарювання таке рішення оформлюється у вигляді листа, який у
десятиденний термін надсилається суб'єкту господарювання. Рішення про відмову в наданні згоди на відчуження майна
приймається у разі, коли: - майно, запропоноване до відчуження, не відповідає вимогам,
установленим абзацом четвертим пункту 2.1 цього Порядку; - суб'єкт господарювання подав не в повному обсязі документи,
передбачені цим Порядком, або не подав їх у встановлений цим
Порядком строк, а також за наявності у документах суперечностей; - техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження
майна не містить необхідних економічних та/або технічних
розрахунків, що підтверджують необхідність відчуження майна
(зокрема визначення впливу відчуження майна на цілісність
майнового комплексу); - за результатами рецензування висновок про вартість майна не
може бути погоджений.
2.13. Суб'єкт господарювання у місячний термін після
завершення процедури відчуження майна надає Мінпаливенерго звіт за
результатами відчуження та використання коштів, отриманих від
продажу майна за встановленою формою (додаток 3), у двох
примірниках.
3. Прикінцеві положення
3.1. Керівник суб'єкта господарювання забезпечує згідно з
законодавством цільове використання коштів, отриманих від
реалізації майна, подання Міністерству та Фонду державного майна
достовірної інформації, передбаченої цим Порядком.
3.2. Галузеві підрозділи Міністерства, в управлінні яких
знаходяться суб'єкти господарювання, майно яких відчужується,
забезпечують у межах своїх повноважень та відповідно до
законодавства здійснення контролю за використанням коштів, що
надійшли від продажу майна, та за дотриманням порядку відчуження
майна.
3.3. Рішення про надання згоди Мінпаливенерго та відчуження
майна діє не більш як 12 місяців з дати його прийняття.

Додаток 1

до Порядку надання дозволу

на відчуження державного

майна

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства ____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 200_ р.
М.П.

ВІДОМІСТЬ

про майно, яке пропонується до відчуження
За станом на "___" ____________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва | Рік | Дата | Номер інвентарного | Кількість | Вартість |Балансова | Сума | Балансова | з/п| інвент. | випуску | введення в | об'єкта | капітальних |останнього |(первісна)|нарахо-|(залишкова)| | об'єкта | |експлуатацію|----------------------|ремонтів (дата|капремонту,|вартість, | ваного| вартість, | | | | |інвентарний|заводський| проведення | грн. | грн. | зносу,| грн. | | | | | | | останнього) | | | грн. | | ---+----------+---------+------------+-----------+----------+--------------+----------------------+-------+-----------| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+----------+---------+------------+-----------+----------+--------------+----------------------+-------+-----------| 2 | ... | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+-------+-----------| Всього: | + | + | + | + | + | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дані про дорогоцінні метали:
(Подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним
об'єктом)
Головний бухгалтер __________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 2

до Порядку надання дозволу

на відчуження державного

майна

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства __________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 200_ р.
М.П.

АКТ

інвентаризації майна, яке пропонується до відчуження

_________________________________________________________________

(назва об'єкта (підприємства, цеху, дільниці тощо),

де проводилась інвентаризація)
На підставі наказу (розпорядження) від "___" ________ 200_ р.
N ___ комісією у складі __________________________________________ _________________________________________________________________

(посада, прізвища та ініціали членів комісії)
проведено інвентаризацію основних засобів, які пропонуються до
відчуження і обліковуються на балансовому рахунку N ___ за станом
на "___" ____________ 200_ р.
Інвентаризацію почато "___" ____________ 200_ р.
Інвентаризацію закінчено "___" ____________ 200_ р.
Під час інвентаризації встановлено таке:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва | Рік | Дата | Номер інвентарного | Обліковується за станом на | Примітка | з/п| об'єкта | випуску |введення в| об'єкта | "___" ____________ 200_ р. | | | | | експлу- |-------------------------+-------------------------------| | | | | атацію |інвентар-|завод-|паспорта| Фактично | за даними | | | | | | ний |ський | | виявлено |бухгалтерського| | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | |---------------+---------------| | | | | | | | |кіль-|вартість,|кіль-|вартість,| | | | | | | | |кість| грн. |кість| грн. | | ---+---------+---------+----------+---------+------+--------+-----+---------+-----+---------+----------| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---+---------+---------+----------+---------+------+--------+---------------+-----+---------+----------| | | | | | | | | | | | ---+---------+---------+----------+---------+------+--------+---------------+-----+---------+----------| | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------+--------+---------------+-----+---------+----------| Всього: | + | + | + | + | + | - | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всього за актом: а) порядкових номерів __________________________

(літерами)
б) загальна кількість одиниць, фактично _________________________

(літерами)
в) на суму, грн., фактично ______________________________________

(літерами)
Голова комісії __________ __________ ______________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: __________ __________ ______________________

(посада) (підпис) (прізвища та ініціали)

Додаток 3

до Порядку надання дозволу

на відчуження державного

майна

ЗВІТ

за результатами відчуження та використання коштів,

отриманих від продажу майна

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва, | Назва | N та | Назва,| Назва, | Назва, | Номер, | Сума |Використання |Використання |Примітка| з/п|місцезна-| органу, | дата | інв. N| місцезна- |місцезна-| дата | коштів, |коштів згідно| коштів | | | ходження|який надав| доку- |об'єкта| ходження | ходження|реєстрації| отриманих | з ТЕО | практичне | | | суб'єкта|дозвіл на | мента,|продажу|посередника| покупця |контракту |від продажу,|-------------+-------------| | | господа-|відчуження| яким | | з продажу | |(договору | N рахунку |призна-|обсяг|призна-|обсяг| | | рювання | | був | | | | купівлі- | | чення | | чення | | | | | |наданий| | | | продажу) | | | | | | | | | | дозвіл| | | | | | | | | | | ---+---------+----------+-------+-------+-----------+---------+----------+------------+-------+-----+-------+-----+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта
господарювання ___________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер ___________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: