open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.07.2007 N 505

Про затвердження Плану заходів

Міністерства аграрної політики

щодо реалізації Концепції розвитку

системи надання адміністративних

послуг органами виконавчої влади

З метою своєчасного виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 27.06.2007 N 494-р ( 494-2007-р ) "Про
затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку
системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів Міністерства аграрної політики
щодо реалізації Концепції розвитку системи надання
адміністративних послуг органами виконавчої влади ( 90-2006-р )
(далі - План заходів), що додається.
2. Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
керівникам урядових органів державного управління та самостійних
структурних підрозділів міністерства, головним управлінням
агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій,
управлінню промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської державної адміністрації відповідно до
компетенції забезпечити виконання Плану заходів. Матеріали
подавати Департаменту правової та законопроектної роботи
(Собовий О.М.) на паперових носіях та через комп'ютерну мережу
Інтернет (адреса:Law-dep@minapk.gov.ua) згідно з встановленими
термінами.
3. Департаменту правової та законопроектної роботи
забезпечити узагальнення інформації про результати виконання Плану
заходів та щороку до 15 січня подавати її до Мінекономіки.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Міністра згідно з розподілом функціональних повноважень.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України

16.07.2007 N 505

ПЛАН ЗАХОДІВ

Міністерства аграрної політики

щодо реалізації Концепції розвитку системи

надання адміністративних послуг органами

виконавчої влади

( 90-2006-р )

------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу |Термін виконання | Відповідальні | |з/п | | | виконавці | |----+------------------+-----------------+----------------------| | 1 |Провести аналіз |До 20 липня 2007 |Міністерство аграрної | | |надання | |політики Автономної | | |адміністративних | |Республіки Крим, | | |послуг з метою | |керівники урядових | | |визначення | |органів державного | | |правової | |управління та | | |обґрунтованості | |самостійних | | |видів, розмірів та| |структурних | | |порядку справляння| |підрозділів | | |плати за їх | |міністерства, головні | | |надання і в разі | |управління | | |потреби подати | |агропромислового | | |пропозиції щодо | |розвитку обласних | | |внесення змін до | |державних | | |законодавства з | |адміністрацій, | | |цих питань | |управління | | | | |промисловості та | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |Севастопольської | | | | |міськдержадміністрації| |----+------------------+-----------------+----------------------| | 2 |Переглянути |До 15 грудня 2007|Міністерство аграрної | | |переліки платних | |політики Автономної | | |послуг, що | |Республіки Крим, | | |надаються, і вжити| |керівники урядових | | |заходів для | |органів державного | | |розмежування таких| |управління та | | |послуг на | |самостійних | | |адміністративні та| |структурних | | |господарські | |підрозділів | | | | |міністерства, головні | | | | |управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку обласних | | | | |державних | | | | |адміністрацій, | | | | |управління | | | | |промисловості і та | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |Севастопольської | | | | |міськдержадміністрації| |----+------------------+-----------------+----------------------| | 3 |Підготувати |До 20 серпня 2007|Міністерство аграрної | | |пропозиції щодо | |політики Автономної | | |законодавчого | |Республіки Крим, | | |врегулювання | |керівники урядових | | |питання про | |органів державного | | |передачу | |управління та | | |повноважень | |самостійних | | |міністерства | |структурних | | |стосовно видачі | |підрозділів | | |документів | |міністерства, головні | | |дозвільного | |управління | | |характеру на | |агропромислового | | |місцевий рівень | |розвитку обласних | | | | |державних | | | | |адміністрацій, | | | | |управління | | | | |промисловості та | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |Севастопольської | | | | |міськдержадміністрації| |----+------------------+-----------------+----------------------| | 4 |Переглянути розмір|До 20 жовтня 2007|Міністерство аграрної | | |плати за надання | |політики Автономної | | |адміністративних | |Республіки Крим, | | |послуг з | |керівники урядових | | |урахування | |органів державного | | |методики | |управління та | | |визначення | |самостійних | | |собівартості | |структурних | | |платних | |підрозділів | | |адміністративних | |міністерства, головні | | |послуг | |управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку обласних | | | | |державних | | | | |адміністрацій, | | | | |управління | | | | |промисловості та | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |Севастопольської | | | | |міськдержадміністрації| |----+------------------+-----------------+----------------------| | 5 |Розробити |До 20 липня 2007 |Міністерство аграрної | | |стандарти надання | |політики Автономної | | |адміністративних | |Республіки Крим, | | |послуг | |керівники урядових | | | | |органів державного | | | | |управління та | | | | |самостійних | | | | |структурних | | | | |підрозділів | | | | |міністерства, головні | | | | |управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку обласних | | | | |державних | | | | |адміністрацій, | | | | |управління | | | | |промисловості та | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |Севастопольської | | | | |міськдержадміністрації| |----+------------------+-----------------+----------------------| | 6 |Забезпечувати під | Постійно |Міністерство аграрної | | |час висвітлення | |політики Автономної | | |діяльності | |Республіки Крим, | | |міністерства у | |керівники урядових | | |засобах масової | |органів державного | | |інформації | |управління та | | |роз'яснення | |самостійних | | |питань, пов'язаних| |структурних | | |з наданням | |підрозділів | | |адміністративних | |міністерства, головні | | |послуг | |управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку обласних | | | | |державних | | | | |адміністрацій, | | | | |управління | | | | |промисловості та | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |Севастопольської | | | | |міськдержадміністрації| |----+------------------+-----------------+----------------------| | 7 |Забезпечувати | Постійно |Міністерство аграрної | | |розміщення на | |політики Автономної | | |інформаційних | |Республіки Крим, | | |стендах, веб-сайті| |керівники урядових | | |міністерства | |органів державного | | |інформації про | |управління та | | |надання | |самостійних | | |адміністративних | |структурних | | |послуг | |підрозділів | | |(затверджені | |міністерства, головні | | |в установленому | |управління | | |порядку переліки | |агропромислового | | |адміністративних | |розвитку обласних | | |послуг та розмір | |державних | | |плати за їх | |адміністрацій, | | |надання, | |управління | | |розпорядок роботи | |промисловості та | | |міністерства і | |агропромислового | | |прізвища | |розвитку | | |відповідальних | |Севастопольської | | |осіб із | |міськдержадміністрації| | |зазначенням | | | | |контактних | | | | |телефонів, перелік| | | | |необхідних | | | | |документів та | | | | |встановлені | | | | |законом строки | | | | |надання | | | | |адміністративних | | | | |послуг) | | | |----+------------------+-----------------+----------------------| | 8 |Сприяти | До 20 листопада |Міністерство аграрної | | |впровадженню | 2007 |політики Автономної | | |системи | |Республіки Крим, | | |електронного | |керівники урядових | | |документообігу з | |органів державного | | |надання | |управління та | | |адміністративних | |самостійних | | |послуг за | |структурних | | |допомогою Інтернет| |підрозділів | | |(через офіційний | |міністерства, головні | | |веб-сайт), у тому | |управління | | |числі з | |агропромислового | | |використанням | |розвитку обласних | | |електронного | |державних | | |цифрового підпису | |адміністрацій, | | | | |управління | | | | |промисловості та | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |Севастопольської | | | | |міськдержадміністрації| |----+------------------+-----------------+----------------------| | 9 |Підготувати і |До 20 липня 2007 |Керівники урядових | | |подати пропозиції | |органів державного | | |щодо проекту | |управління та | | |концепції | |самостійних | | |законопроекту про | |структурних | | |адміністративні | |підрозділів | | |послуги | |міністерства | |----+------------------+-----------------+----------------------| | 10 |Розробити і подати| У 3-місячний |Керівники урядових | | |пропозиції щодо | строк після |органів державного | | |законопроекту про | схвалення |управління та | | |адміністративні | Кабінетом |самостійних | | |послуги |Міністрів України|структурних | | | | концепції |підрозділів | | | |законопроекту про|міністерства | | | | адміністративні | | | | | послуги | | |----+------------------+-----------------+----------------------| | 11 |Доопрацювати та |До 15 жовтня 2007|Керівники урядових | | |подати пропозиції | |органів державного | | |щодо проекту | |управління та | | |Адміністративно- | |самостійних | | |процедурного | |структурних | | |кодексу України | |підрозділів | | | | |міністерства | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту правової
та законопроектної роботи О.М.Собовий

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: