open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.07.2006 N 503

Про державне замовлення на підготовку

та випуск фахівців з вищою освітою

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
26 червня 2006 року N 877 ( 877-2006-п ) "Про державне замовлення
на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів,
на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна
освіта) для державних потреб у 2006 році" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити обсяги державного замовлення вищим навчальним
закладам на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою за
освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста,
бакалавра, спеціаліста, магістра у 2006 році згідно з додатками.
2. Керівникам вищих навчальних закладів:
2.1. Забезпечити виконання державного замовлення на
підготовку та випуск фахівців з вищою освітою в обсягах,
визначених цим наказом.
2.2. Забезпечити прийом осіб за рахунок державного замовлення
відповідно до встановлених Міністерством освіти і науки квот.
2.3. Не допускати без погодження з Міністерством освіти і
науки внесення змін до обсягів державного замовлення за напрямами
підготовки і спеціальностями.
2.4. У п'ятиденний строк від дати зарахування, визначеної
Умовами прийому до вищих навчальних закладів ( z0111-06 ), подати
міністерству письмовий звіт про виконання державного замовлення за
формами 3, 4 (додаються) та до 5 вересня 2006 року зведені дані
про результати прийому у 2006 році за формами 1, 2 (додаються). Звіт в електронному варіанті, підготовлений за допомогою
програмного забезпечення "Оперативні дані про результати прийому
та випуску у 2006 році" надіслати за адресою: ministry@mon.gov.ua.
3. Взяти до уваги, що персональна відповідальність за
виконання державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з
вищою освітою відповідно до п. 2.3.2. типового контракту з
керівником навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки від 22.01. 2004 р. N 42-к покладається на
керівників вищих навчальних закладів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Степка М.Ф.
Міністр С.М.Ніколаєнко

Форма 1

ЗВЕДЕНІ ДАНІ

про результати прийому у 2006 році

Код ВНЗ _____________________________________

(назва вищого навчального закладу)

------------------------------------------------------------------ | Назва показника |Подано|Склали |Зараховано (осіб) | | |заяв |вступні |------------------| | | |випробува-|За кошти|За кошти | | | |ння на |держав- |фізичних | | | |позитивні |ного |та | | | |оцінки |бюджету |юридичних| | | | | |осіб | |---------------------------+------+----------+--------+---------| |Всього по вищому | | | | | |навчальному закладу | | | | | |---------------------------+------+----------+--------+---------| |У тому числі: | | | | | |---------------------------+------+----------+--------+---------| |1. На умовах цільового | | | | | |прийому згідно з постановою| | | | | |Кабінету Міністрів України | | | | | |від 29.06.1999 р. N 1159 | | | | | |"Про підготовку фахівців | | | | | |для роботи в сільській | | | | | |місцевості" | | | | | |---------------------------+------+----------+--------+---------| |2. 3 урахуванням | | | | | |сертифікатів зовнішнього | | | | | |тестування | | | | | |---------------------------+------+----------+--------+---------| |3. Сільської молоді | | | | | |---------------------------+------+----------+--------+---------| |4. На умовах отримання | | | | | |довготривалих пільгових | | | | | |кредитів | | | | | |---------------------------+------+----------+--------+---------| |5. Випускників | | | | | |загальноосвітньої середньої| | | | | |школи, нагороджених золотою| | | | | |(срібною) медаллю | | | | | |---------------------------+------+----------+--------+---------| |6. Учасників міжнародних | | | | | |олімпіад | | | | | |---------------------------+------+----------+--------+---------| |7. Призерів IV етапу | | | | | |Всеукраїнських учнівських | | | | | |олімпіад з базових | | | | | |дисциплін | | | | | |---------------------------+------+----------+--------+---------| |8. Призерів III етапу | | | | | |Всеукраїнських учнівських | | | | | |олімпіад з базових | | | | | |дисциплін | | | | | |---------------------------+------+----------+--------+---------| |9. Випускників ВНЗ | | | | | |I-II рівнів акредитації, | | | | | |які отримали диплом | | | | | |з відзнакою | | | | | |---------------------------+------+----------+--------+---------| |10. Дітей-сиріт та дітей, | | | | | |які залишилися без | | | | | |піклування батьків | | | | | |---------------------------+------+----------+--------+---------| |11. Інвалідів I і II групи | | | | | |---------------------------+------+----------+--------+---------| |12. Осіб, яким Законом | | | | | |України "Про статус | | | | | |ветеранів війни гарантії | | | | | |їхнього соціального | | | | | |захисту" надане право | | | | | |позаконкурсного вступу | | | | | |---------------------------+------+----------+--------+---------| |13. Дітей, батьки яких | | | | | |загинули або стали | | | | | |інвалідами на | | | | | |вуглевидобувних | | | | | |підприємствах | | | | | |---------------------------+------+----------+--------+---------| |14. Осіб, яким згідно з | | | | | |п. 6 статті 22 Закону | | | | | |України "Про статус і | | | | | |соціальний захист громадян,| | | | | |які постраждали внаслідок | | | | | |Чорнобильської катастрофи" | | | | | |надане праве пільгового | | | | | |зарахування | | | | | |---------------------------+------+----------+--------+---------| |15. Дітей | | | | | |військовослужбовців | | | | | |Збройних сил України, інших| | | | | |військових формувань, | | | | | |працівників правоохоронних | | | | | |органів, які загинули під | | | | | |час виконання службових | | | | | |обов'язків | | | | | ------------------------------------------------------------------
- Інформація подається окремо по кожній формі навчання та
окремо за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст"
і "бакалавр". - У випадку наявності декількох пільг у одного вступника
вказуються всі пільги. - Інформація подається до 5 вересня 2006 року.
Ректор (директор)

Форма 2

ЗВІТ

про виконання державного замовлення

у 2006 році (прийом) _____________________________________________

(Код та назва вищого навчального закладу)

------------------------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Шифр та назва | Результати прийому | |та |спеціальності |-----------------------------------------------------------------| |назва |(за освітньо- |Всього |У т.ч. денна форма | У т.ч. заочна форма | |напря-|кваліфікаційними|---------------------+---------------------+---------------------| |му |рівнями) |Державне |Інші |Державне |Інші |Державне |Інші | |підго-| |замовлен-|джерела |замовлен-|джерела |замовлен-|джерела | |товки | |ня | |ня | |ня | | | | |---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------| | | |План|Факт|Всьо-|% |План|Факт|Всьо-|% |План|Факт|Всьо-|% | | | | | |го |від | | |го |від | | |го |від | | | | | | |зара-| | | |зара-| | | |зара-| | | | | | |хова-| | | |хова-| | | |хова-| | | | | | |них | | | |них | | | |них | | | | | | | | | | | | | | | | |------+----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------| | |Молодший | | | | | | | | |спеціаліст | | | | | | | |------+----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------| | |У тому числі: * | | | | | | | |------+----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------| | |Всього | | | | | | | | |зараховано | | | | | | | | |по ВНЗ | | | | | | | |------+----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------| | |Бакалавр | | | | | | | |------+----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------| | |У тому числі: * | | | | | | | |------+----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------| | |Всього | | | | | | | | |зараховано | | | | | | | | |по ВНЗ | | | | | | | |------+----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------| | |Спеціаліст | | | | | | | |------+----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------| | |У тому числі: * | | | | | | | |------+----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------| | |Всього | | | | | | | | |зараховано | | | | | | | | |по ВНЗ | | | | | | | |------+----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------| | |Магістр | | | | | | | |------+----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------| | |У тому числі: * | | | | | | | |------+----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------| | |Всього | | | | | | | | |зараховано | | | | | | | | |по ВНЗ | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
- Інформація подається по кожному напряму підготовки і по
кожній спеціальності згідно з доведеними обсягами державного
замовлення. - Інформація подається до 5 вересня 2006 року.
Ректор (директор)

Форма 3

ЗВІТ

про виконання державного замовлення

у 2006 році (прийом) __________________________________________

(Код та назва вищого навчального закладу)

------------------------------------------------------------------ |Шифр та |Шифр та назва | Результати прийому | |назва |спеціальності |-----------------------------------| |напряму |(за освітньо- |Всього |У т.ч. |У т.ч. | |підго- |кваліфікаційними | |денна форма|заочна форма| |товки |рівнями) |----------+-----------+------------| | | |Державне |Державне |Державне | | | |замовлення| замовлення|замовлення | | | |----------+-----------+------------| | | |План|Факт |План| Факт |План | Факт| |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |Молодший спеціаліст| | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |У тому числі: * | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |Всього зараховано | | | | | | | | |по ВНЗ | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |Бакалавр | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |У тому числі: * | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |Всього зараховано | | | | | | | | |по ВНЗ | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |Спеціаліст | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |У тому числі: * | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |Всього зараховано | | | | | | | | |по ВНЗ | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |Магістр | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |У тому числі: * | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |Всього зараховано | | | | | | | | |по ВНЗ | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
- Інформація подається по кожному напряму підготовки і по
кожній спеціальності згідно з доведеними обсягами державного
замовлення. - Інформація подається у п'ятиденний строк від дати
зарахування.
Ректор (директор)

Форма 4

ЗВІТ

про виконання державного замовлення

у 2006 році (випуск) ________________________________________________

(Код та назва вищого навчального закладу)

------------------------------------------------------------------ |Шифр та |Шифр та назва | Результати випуску | |назва |спеціальності |-----------------------------------| |напряму |(за освітньо- |Всього |У т.ч. |У т.ч. | |підго- |кваліфікаційними | |денна форма|заочна форма| |товки |рівнями) |----------+-----------+------------| | | |Державне |Державне |Державне | | | |замовлення| замовлення|замовлення | | | |----------+-----------+------------| | | |План|Факт |План| Факт |План | Факт| |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |Молодший спеціаліст| | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |У тому числі: * | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |Всього зараховано | | | | | | | | |по ВНЗ | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |Бакалавр | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |У тому числі: * | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |Всього зараховано | | | | | | | | |по ВНЗ | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |Спеціаліст | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |У тому числі: * | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |Всього зараховано | | | | | | | | |по ВНЗ | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |Магістр | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |У тому числі: * | | | | | | | |--------+-------------------+----+-----+----+------+-----+------| | |Всього зараховано | | | | | | | | |по ВНЗ | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
- Інформація подається по кожному напряму підготовки і по
кожній спеціальності згідно з доведеними обсягами державного
замовлення.
Ректор (директор)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: