open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2010  № 502

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 34 від 29.01.2019}

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби статистики
№ 258 від 27.08.2013
№ 139 від 08.06.2015}

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств (далі - Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.):

2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

2.2. Довести Методологічні положення, затверджені цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

Голова

О.Г. Осауленко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Державного комітету
статистики України
10.12.2010  № 502

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
з організації державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств

{У тексті Методологічних положень слова "сукупність звітних одиниць" в усіх відмінках замінено словами "сукупність одиниць" у відповідних відмінках; слова "вилов риби та добування інших водних живих ресурсів" в усіх відмінках замінено словами "добування водних біоресурсів" у відповідних відмінках; слова "за риболовними зонами, видами водоймищ" в усіх відмінках замінено словами "за рибогосподарськими водними об'єктами" у відповідних відмінках; слова "до секції В" в усіх відмінках замінено словами та цифрами "до коду 03 секції А" у відповідних відмінках; слово "Держкомстат" в усіх відмінках замінено словами "Держстат України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Державної служби статистики № 258 від 27.08.2013}

{По всьому тексту Методологічних положень і в додатках слова "Держстат України" в усіх відмінках замінено словом "Держстат" у відповідних відмінках; слова "організаційно-правова форма господарювання" в усіх відмінках замінено словами "організаційна форма суб’єкта економіки" у відповідних відмінках; літери "КОПФГ" замінено літерами "СКОФ"; слова "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" замінено словами "Статистичний класифікатор організаційних форм суб’єктів економіки"; слова "Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь" замінено словами "регіони України" згідно з Наказом Державної служби статистики № 139 від 08.06.2015}

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств визначають порядок організації та методологію проведення державного статистичного спостереження з означеного питання.

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств підготовлені працівниками відділу статистики виробництва сільськогосподарської продукції департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища:

Масюк С.М. - заступник директора департаменту - начальник відділу; Кудрявцева Н.Г. - головний спеціаліст-економіст.

Відповідальний за випуск - директор департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища Прокопенко О.М.

Методологічні положення схвалені методичною комісією Державного комітету статистики України (протокол від 29.10.2010 № 15).

Передмова

Метою розроблення Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств (далі - Методологічні положення) є визначення порядку організації та проведення державного статистичного спостереження з означеного питання, розробки і поширення його результатів. Також вони вміщують порядок і принципи формування сукупності одиниць, які здійснюють рибогосподарську діяльність та охоплюються державним статистичним спостереженням з цього питання.

Методологічні положення складаються з передмови, чотирьох розділів, додатків та переліку використаної літератури. Вони містять опис термінів і основних характеристик державного статистичного спостереження, загальних принципів, критеріїв і схем організації робіт із формування сукупності одиниць, які здійснюють рибогосподарську діяльність.

Методологічні положення призначені для використання працівниками органів державної статистики всіх рівнів, міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також можуть бути корисні для фахівців наукових організацій та установ, що проводять дослідження у галузях рибальства і рибництва, інших зацікавлених користувачів.

I. Загальні положення

Ці Методологічні положення визначають порядок організації та методологію проведення державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств, порядок розробки і поширення його результатів, принципи формування сукупності одиниць, яка охоплюється формами № 1-риба (річна) і № 1-риба (місячна).

Методологічні положення ґрунтуються на нормах Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про інформацію", "Про державну статистику", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 № 499 "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України", наказів Держкомстату від 16.12.2009 № 481) "Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств" і від 29.12.2009 № 498 "Про затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до нього".

{Абзац другий розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 258 від 27.08.2013}

II. Визначення термінів і основних понять

Для цілей Методологічних положень терміни вживаються у тлумаченнях, визначених глосарієм до плану статистичного спостереження, а також у значенні:

Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних і особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Підприємства залежно від кількості працівників і обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до малих підприємств, середніх або великих підприємств. Малими (незалежно від форми власності) визнають підприємства, у яких середньооблікова чисельність працівників за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень. Великими підприємствами визнають підприємства, у яких середньооблікова чисельність працівників за звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму сто мільйонів гривень. Усі інші підприємства визнаються середніми.

Юридична особа - організація, створена й зареєстрована в установленому законодавством порядку.

Реєстр статистичних одиниць (РСО) - автоматизована інформаційна система, призначена для збирання, накопичення, захисту, опрацювання, поширення, використання та зберігання даних щодо статистичних одиниць.

Ідентифікаційні показники - ідентифікаційний код суб'єкта відповідно до реєстрації юридичних і неюридичних осіб в ЄДРПОУ.

Класифікаційні показники - реквізити суб'єкта щодо його належності до певного виду економічної діяльності, території, організаційної форми суб’єкта економіки та інше згідно з чинними національними класифікаціями.

Рік звітний - календарний період, який розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня включно, в якому формуються сукупності одиниць.

Рік минулий - календарний період, який розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня включно та який передує звітному року.

Крім того, відповідно до чинного законодавства та міжнародних норм при здійсненні рибогосподарської діяльності використовують такі основні поняття:

Аквакультура (рибництво) - цілеспрямоване використання рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) для одержання максимальних обсягів корисної біологічної сільськогосподарської продукції (риби, молюсків, безхребетних, водоростей, інших водних організмів) шляхом їх штучного розведення та утримання.

{Абзац розділу II в редакції Наказу Державної служби статистики № 258 від 27.08.2013}

Водні біоресурси (водні біологічні ресурси) - сукупність водних організмів (гідробіонтів), життя яких неможливе без перебування (знаходження) у воді. До водних біоресурсів належать прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, круглороті, водні безхребетні, у тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, водорості та інші водні рослини.

{Абзац розділу II в редакції Наказу Державної служби статистики № 258 від 27.08.2013}

Добування (вилов) - вилучення водних біоресурсів із середовища їх перебування.

{Абзац розділу II в редакції Наказу Державної служби статистики № 258 від 27.08.2013}

Марикультура (морська аквакультура) - діяльність з розведення, утримання та вирощування об'єктів аквакультури у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України із застосуванням плавучих садків, інших технологічних пристроїв з використанням морської води.

{Абзац розділу II в редакції Наказу Державної служби статистики № 258 від 27.08.2013}

Район промислу - рибогосподарський водний об'єкт (його частина), в якому проводиться промисел водних біоресурсів.

{Абзац розділу II в редакції Наказу Державної служби статистики № 258 від 27.08.2013}

Рибальство - добування водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах.

{Абзац розділу II в редакції Наказу Державної служби статистики № 258 від 27.08.2013}

Рибогосподарська діяльність - діяльність юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, пов'язана з вивченням водних біоресурсів, їх охороною, відтворенням, спеціальним використанням, переробкою, реалізацією тощо.

{Абзац розділу II в редакції Наказу Державної служби статистики № 258 від 27.08.2013}

Рибогосподарський водний об'єкт (його частина) - водний об'єкт (його частина), що використовується або може використовуватися для цілей рибного господарства.

{Абзац розділу II в редакції Наказу Державної служби статистики № 258 від 27.08.2013}

Рибогосподарські водні об'єкти за межами юрисдикції України - виключні (морські) економічні зони іноземних держав, конвенційні райони та відкрите море, в яких вилучення (добування, вилов, збирання) водних біоресурсів здійснюється відповідно до вимог законодавства прибережних держав та міжнародних договорів України.

{Абзац розділу II в редакції Наказу Державної служби статистики № 258 від 27.08.2013}

Улов - сукупність добутих водних біоресурсів у кількісному, ваговому та видовому вимірах.

{Абзац розділу II в редакції Наказу Державної служби статистики № 258 від 27.08.2013}

III. Методологічні та практичні етапи організації та проведення державного статистичного спостереження

3.1. Мета й основні характеристики державного статистичного спостереження

Метою проведення державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств є отримання статистичної інформації про добування водних біоресурсів за рибогосподарськими водними об'єктами та видами риб, групами суб'єктів господарювання; обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) рибного господарства, а також визначення питомої ваги окремих регіонів у загальному обсязі рибництва та рибальства в країні.

Основні принципи організації державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств базуються на єдиних методологічних підходах, які забезпечують співставну динаміку інформації про добування водних біоресурсів, обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) рибного господарства. У показниках державного статистичного спостереження враховано міжнародні вимоги до статистичної інформації в галузях рибальства і рибництва, зокрема постанов Ради (ЄС) № 2930/86, № 2847/93, № 788/96, № 2090/98, № 768/2005, № 762/2008, а також постанов Ради (ЄЕС) № 3880/91 № 1382/91.

Результатом проведення державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств є первинна й узагальнена інформація, яку використовують для відстеження обсягів та динаміки добування водних біоресурсів за рибогосподарськими водними об'єктами та видами риб, групами суб'єктів господарювання; обсягів виробництва продукції (робіт, послуг) рибного господарства; розрахунку фонду споживання риби та рівня її споживання в розрахунку на одну особу.

Державне статистичне спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств має такі основні характеристики:

- Вид державного статистичного спостереження:

- за ступенем охоплення одиниць: комбіноване (суцільне/несуцільне основного масиву);

- за часом реєстрації даних: поточне.

- Організаційна форма державного статистичного спостереження: статистична звітність.

- Спосіб державного статистичного спостереження: документальний облік.

- Одиниця державного статистичного спостереження: підприємство.

- Респондент державного статистичного спостереження: юридична особа, яка здійснює рибогосподарську діяльність.

- Органи, які здійснюють державне статистичне спостереження: Держстат, територіальні органи державної статистики.

- Місце проведення державного статистичного спостереження: регіони України.

- Національні класифікації, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження:

КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності;

СКОФ - Статистичний класифікатор організаційних форм суб’єктів економіки;

КОАТУУ - Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України.

3.2. Інструментарій, програма, процедури організації та проведення, розробки та поширення результатів державного статистичного спостереження

3.2.1. Інструментарій і програма державного статистичного спостереження

Державне статистичне спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств органи державної статистики здійснюють за формами № 1-риба "Добування водних біоресурсів за 20__ рік" (річна) та № 1-риба "Добування водних біоресурсів за січень - ____________ 20__ року" (місячна) на основі роз'яснень щодо їх заповнення.

{Абзац перший підпункту 3.2.1 пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу Державної служби статистики № 258 від 27.08.2013}

Підставою для заповнення форм № 1-риба (річна) і № 1-риба (місячна) є приймальні документи (квитанції, акти приймання), промислові журнали обліку вилучених (виловлених) водних живих ресурсів.

Державне статистичне спостереження за формою № 1-риба (річна) проводять на суцільній основі із річною періодичністю і поширюють на підприємства - юридичні особи, незалежно від розміру, організаційної форми суб’єкта економіки та підпорядкування, основний або другорядний вид економічної діяльності яких відноситься до коду 03 секції А за КВЕД.

Бланк державного статистичного спостереження за формою № 1-риба (річна) містить три розділи, показники яких респонденти заповнюють у цілому за рік. У перший розділ включено показники, які характеризують обсяги добутих водних біоресурсів за видами у натуральному та вартісному вираженні. Другий розділ характеризує обсяг добування водних біоресурсів у внутрішніх водах (уключаючи внутрішні морські води) за рибогосподарськими об'єктами. Третій розділ відображає інформацію щодо добування водних біоресурсів у морських водах (без врахування обсягів вилову у внутрішніх морських водах) за рибогосподарськими об'єктами та у розрізі районів промислу.

{Абзац четвертий підпункту 3.2.1 пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу Державної служби статистики № 258 від 27.08.2013}

Державне статистичне спостереження за формою № 1-риба (місячна) проводять як несуцільне основного масиву із щомісячною періодичністю, яке охоплює великі та середні підприємства - юридичні особи, незалежно від організаційної форми суб’єкта економіки та підпорядкування, основний або другорядний вид економічної діяльності яких відноситься до коду 03 секції А за КВЕД. Форму № 1-риба (місячна) респондент подає 11 разів на рік (крім звіту за січень-грудень, який складають за показниками форми № 1-риба (річна)).

Показники державного статистичного спостереження за формою № 1-риба (місячна) характеризують добування водних біоресурсів за риболовними зонами і заповнюються зростаючим підсумком із початку року.

До переліку респондентів державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств уключають також територіальні (обласні) органи рибоохорони (Додаток 1), які щомісячно надають узагальнену інформацію щодо обсягів добування водних біоресурсів фізичними особами-підприємцями, які здійснюють добування водних біоресурсів відповідно до наданих ліцензій і квот або без них, а також підприємства (незалежно від виду економічної діяльності), яким відповідно до чинних правил було надано ліцензії та квоти на добування водних біоресурсів.

{Абзац сьомий пункту 3.2.1 розділу ІІІ в редакції Наказу Державної служби статистики № 139 від 08.06.2015}

3.2.2. Процедури проведення та розробки державного статистичного спостереження, поширення його результатів

Форми № 1-риба (річна) і № 1-риба (місячна) складає юридична особа, яка здійснює рибогосподарську діяльність, і подає на паперових носіях органу державної статистики за місцезнаходженням респондента в терміни, визначені на бланках форм. Подання форм № 1-риба (річна) і № 1-риба (місячна) органам державної статистики як електронних звітів респондент здійснює відповідно до встановленого порядку.

{Абзац перший підпункту 3.2.2 пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 258 від 27.08.2013}

На всіх рівнях обробки після отримання форм № 1-риба (річна) і № 1-риба (місячна) у розрізі респондентів органи державної статистики здійснюють їх аналіз, уведення у відповідний комплекс електронної обробки статистичної інформації, логічний і арифметичний контролі (як вхідного, так і вихідного масиву даних) та передають вивірену інформацію на вищий рівень розробки.

Результати державного статистичного спостереження за формами № 1-риба (річна), 1-риба (місячна) щодо добування водних біоресурсів органи державної статистики формують у розрізі:

- на районному рівні: зведена інформація за районом у цілому та за групами суб'єктів господарювання, що здійснюють рибогосподарську діяльність;

- на регіональному рівні: зведена інформація за регіоном у цілому; у розрізі районів та за групами суб'єктів господарювання, що здійснюють рибогосподарську діяльність;

- на державному рівні: зведена інформація по країні в цілому; за регіонами (регіони України): за групами суб'єктів господарювання, що здійснюють рибогосподарську діяльність, відповідно до локального класифікатора:

Підприємства та господарства, що займаються рибогосподарською

діяльністю - усього (код 00 = 10 + 20 + 30 + 40 + 50) з них

- підприємства та господарства об'єднання "Укррибгосп" (код 10)

- підприємства і господарства "Укррибколгоспоб'єднання" (код 20)

- інші господарюючі суб'єкти, включаючи територіальні органи рибоохорони (код 30)

- сільськогосподарські підприємства (код 40)

- рибодобувні підприємства, включаючи промислові (код 50).

Загальну схему подання та розробки державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств наведено у Додатку 2.

За результатами розробки даних за формами № 1-риба (річна, місячна) органи державної статистики формують архів та часові ряди даних з метою їх збереження. Бази даних формують на підставі первинних звітів підприємств за групами суб'єктів господарювання, районів, регіонів і зберігають у терміни, передбачені постановкою задачі на програмне забезпечення цього державного статистичного спостереження.

При поширенні даних користувачам органи державної статистики здійснюють контроль дотримання правил конфіденційності даних.

Основними статистичними публікаціями щодо рибогосподарської діяльності підприємств є:

- експрес-випуск "Добування водних біоресурсів";

- щомісячний "Статистичний бюлетень № 1";

- статистичні збірники: "Україна в цифрах у ___ році", "Україна ___", Регіони України", "Рибне господарство України", "Статистичний щорічник України";

- таблиці для веб-сайту Держстату та запитальників міжнародних статистичних організацій.

Статистичну інформацію за формами № 1-риба (річна) і № 1-риба (місячна) на запити користувачів органи державної статистики надають у паперовому вигляді, на магнітних, електронних носіях, засобами зв'язку (у т.ч. розміщенням на веб-сайті), шляхом безпосереднього виписування в порядку та умовах, визначених Держстатом.

IV. Загальна схема й організація робіт із формування сукупності одиниць державного статистичного спостереження

Формування сукупності одиниць для проведення державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств у році, наступному за звітним, органи державної статистики здійснюють на центральному рівні щорічно. Джерелами інформації для формування сукупності одиниць є:

- Реєстр статистичних одиниць (РСО);

- перелік респондентів за формою № 1-риба (річна) за минулий рік;

- перелік респондентів за формою № 1-риба (місячна) станом на 1 листопада звітного року, адміністративні дані.

{Абзац перший розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 139 від 08.06.2015}

Загальну схему формування сукупності одиниць державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств наведено у Додатку 3.

У генеральну сукупність одиниць державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств уключають територіальні органи рибоохорони; підприємства (незалежно від виду економічної діяльності), яким відповідно до чинних правил було надано ліцензії та квоти на добування водних біоресурсів; об’єкти, які мають такі основні ідентифікаційні та класифікаційні ознаки:

№ п/п

Критерії формування генеральної сукупності

Класифікації

Ознака критеріїв формування

1.

Інституційний сектор економіки

КІСЕ

S.11 "Нефінансові корпорації",
S.13 "Сектор загального державного управління"

2.

Тип статистичної одиниці

Довідник типів статистичних одиниць

1 (підприємство)

3.

Організаційна форма суб’єкта економіки

СКОФ

незалежно від організаційної форми суб’єкта економіки

4.

Вид економічної діяльності

КВЕД

основний або другорядний вид діяльності відноситься до коду 03 секції А

5.

Територіальні одиниці

КОАТУУ

відповідно до адміністративно-територіального устрою

6.

Розмір підприємства

Довідник ознак розміру підприємств

незалежно від розміру

7.

Ознака економічної діяльності

х

активне

{Абзац третій розділу ІV в редакції Наказу Державної служби статистики № 139 від 08.06.2015}

Формування генеральної сукупності одиниць відбувається відповідно до Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств. При цьому за кожним об'єктом у вигляді таблиці відбирають такі реквізити:

1) ідентифікаційний код ЄДРПОУ підприємства;

2) найменування;

3) місцезнаходження;

4) телефон;

5) код території місцезнаходження за КОАТУУ;

6) код організаційної форми суб’єкта економіки за СКОФ;

7) код інституційного сектору економіки за КІСЕ;

8) код основного виду економічної діяльності за КВЕД на початок обстеження й ознака його визначення;

9) види економічної діяльності;

10) середня кількість найманих працівників;

11) обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг;

12) ознака розміру підприємства;

13) чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

14) ознака підприємства, створеного у звітному році.

Після відбору об'єктів за Реєстром статистичних одиниць здійснюється співставлення та відповідне уточнення інформації з переліками підприємств за формами № 1-риба (річна), 1-риба (місячна) та формується сукупність одиниць, які будуть безпосередньо охоплені державним статистичним спостереженням щодо рибогосподарської діяльності підприємств.

Метою формування сукупності одиниць (основного масиву) за формою № 1-риба (місячна) є визначення за спеціальними критеріями частини генеральної сукупності одиниць, спостереження за якою дозволить отримати репрезентативну та надійну інформацію щодо досліджуваних характеристик генеральної сукупності. Сукупність одиниць (основного масиву) за формою № 1-риба (місячна) встановлюється на базі генеральної сукупності одиниць і повністю відповідає її ідентифікаційним та класифікаційним ознакам, за винятком розміру підприємств, які до неї включаються:

№ п/п

Критерії формування сукупності основного масиву

Класифікації

Ознака критеріїв формування

6.

Розмір підприємства

Довідник ознак розміру підприємств

02 (середнє)
03 (велике)

При формуванні сукупності одиниць (основного масиву) за формою № 1-риба (місячна) охоплення обсягів добування водних біоресурсів за формою № 1-риба (річна) повинно становити не менше 90%. Якщо сформована сукупність не забезпечує встановленого обсягу охоплення, до неї підключають окремі малі підприємства, для відбору яких здійснюють їх ранжування за обсягами вилову рибної продукції.

Розповсюдження показників за формою № 1-риба (місячна) на сукупність за формою № 1-риба (річна) протягом року не здійснюють.

Сукупність одиниць державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств не узгоджується з сукупностями за іншими формами державних статистичних спостережень. Взаємозв’язок державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств із іншими формами у статистиці сільського господарства наведено у додатку 4.

{Абзац дев’ятий розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 139 від 08.06.2015}

Протягом року на підставі отриманої з адміністративних джерел або безпосередньо від підприємств інформації щодо початку або припинення їхньої діяльності, утворення на їх базі нових підприємств тощо Держстат приймає рішення щодо доцільності проведення в установленому порядку актуалізації визначених сукупностей одиниць за формами № 1-риба (річна) і № 1-риба (місячна).

{Абзац десятий розділу ІV в редакції Наказу Державної служби статистики № 139 від 08.06.2015}

Департамент статистики
сільського господарства
та навколишнього середовищаДодаток 1

ПЕРЕЛІК
державних установ і органів рибоохорони

Код ЄДРПОУ

Назва органу рибоохорони


Головне державне управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства

35054767

у Вінницькій області

35041590

у Волинській області

35042683

у Дніпропетровській області

34974705

у Донецькій області

35021202

у Житомирській області

34991846

у Закарпатській області

35064652

у Запорізькій області

37222222

в Івано-Франківській області

35017437

у м. Києві та Київській області

35084257

у Кіровоградській області

35079446

у Луганській області

35047550

у Львівській області

35066400

у Миколаївській області

34987803

у Полтавській області

35056937

у Рівненській області

35068235

у Сумській області

37198745

у Тернопільській області

34954689

у Харківській області

35028260

у Херсонській області

37225024

у Хмельницькій області

35091840

у Черкаській області

36750001

у Чернівецькій області

35108560

у Чернігівській області

35088183

Азовське державне басейнове управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства

35050673

Західно-Чорноморське державне басейнове управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства

{Зміни до Додатка 3 див. в Наказі Державної служби статистики № 139 від 08.06.2015}


Додаток 2

ПОРЯДОК
подання та розробки державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємствДодаток 3

ФОРМУВАННЯ
сукупності одиниць державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств

{Зміни до Додатка 3 див. в Наказі Державної служби статистики № 139 від 08.06.2015}Додаток 4
до Методологічних положень
з організації державного
статистичного спостереження
щодо рибогосподарської
діяльності підприємств
(абзац дев’ятий розділу ІV)

СХЕМА
проведення державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств та взаємозв’язок із іншими формами у статистиці сільського господарства

{Методологічні положення доповнено новим додатком 4 згідно з Наказом Державної служби статистики № 139 від 08.06.2015}

Література

1. Закон України "Про державну статистику" (зі змінами та доповненнями) № 2657-XI від 2 жовтня № 992 року.

2. Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, Держкомстат, 2009.

3. Глосарій до плану статистичного спостереження, Держкомстат, 2009.

4. Збірник статистичних вимог. Євростат, 2009.

5. Васєчко О.О. Методологічні засади статистики підприємств. Монографія. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005. - 296 с.

6. Термінологічний словник/наук, керівник О.О.Васєчко - 1-е видан., - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 140 с.

7. Статистика: Підручник С.С.Герасименко, А.В.Головач., А.М. Єріна та ін.; за наук. ред. д-ра ек. наук С.С. Герасименка - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 467 с.

8. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2004. - 127 с.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: