open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.12.2010 N 502

Про затвердження Методологічних положень

з організації державного статистичного

спостереження щодо рибогосподарської

діяльності підприємств

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про
державну статистику" ( 2614-12 ) та з метою забезпечення
доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її
джерел і методології складання Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення
методології та звітної документації Держкомстату Методологічні
положення з організації державного статистичного спостереження
щодо рибогосподарської діяльності підприємств (далі -
Методологічні положення), що додаються.
2. Департаменту статистики сільського господарства та
навколишнього середовища (Прокопенко О.М.):
2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування
на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.
2.2. Довести Методологічні положення, затверджені цим
наказом, до відома територіальних органів державної статистики.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Остапчука Ю.М.
Голова О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

статистики України

10.12.2010 N 502

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

з організації державного статистичного

спостереження щодо рибогосподарської

діяльності підприємств

Методологічні положення з організації державного
статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності
підприємств визначають порядок організації та методологію
проведення державного статистичного спостереження з означеного
питання. Методологічні положення з організації державного
статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності
підприємств підготовлені працівниками відділу статистики
виробництва сільськогосподарської продукції департаменту
статистики сільського господарства та навколишнього середовища: Масюк С.М. - заступник директора департаменту - начальник
відділу; Кудрявцева Н.Г. - головний спеціаліст-економіст. Відповідальний за випуск - директор департаменту статистики
сільського господарства та навколишнього середовища
Прокопенко О.М. Методологічні положення схвалені методичною комісією
Державного комітету статистики України (протокол від 29.10.2010
N 15).
ПЕРЕДМОВА
Метою розроблення Методологічних положень з організації
державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської
діяльності підприємств (далі - Методологічні положення) є
визначення порядку організації та проведення державного
статистичного спостереження з означеного питання, розробки і
поширення його результатів. Також вони вміщують порядок і принципи
формування сукупності звітних одиниць, які здійснюють
рибогосподарську діяльність та охоплюються державним статистичним
спостереженням з цього питання. Методологічні положення складаються з передмови, чотирьох
розділів, додатків та переліку використаної літератури. Вони
містять опис термінів і основних характеристик державного
статистичного спостереження, загальних принципів, критеріїв і схем
організації робіт із формування сукупності звітних одиниць, які
здійснюють рибогосподарську діяльність. Методологічні положення призначені для використання
працівниками органів державної статистики всіх рівнів,
міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також можуть
бути корисні для фахівців наукових організацій та установ, що
проводять дослідження у галузях рибальства і рибництва, інших
зацікавлених користувачів.
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ці Методологічні положення визначають порядок організації та
методологію проведення державного статистичного спостереження щодо
рибогосподарської діяльності підприємств, порядок розробки і
поширення його результатів, принципи формування сукупності звітних
одиниць, яка охоплюється формами N 1-риба (річна) ( vl222202-09 )
і N 1-риба (місячна) ( vg234202-10 ). Методологічні положення ґрунтуються на нормах Господарського
кодексу України ( 436-15 ), Цивільного кодексу України ( 435-15 ),
законів України "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), "Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), постанов Кабінету
Міністрів України від 11.07.2007 N 924 ( 924-2007-п ) "Про
затвердження Положення про Державний комітет статистики України",
від 22.01.96 N 118 ( 118-96-п ) (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 22.06.2005 N 499) ( 499-2005-п ) "Про
затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та
організацій України", наказів Держкомстату від 16.12.2009 N 481
( v0481202-09, va481202-09 ) "Про затвердження Положення про
Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки
сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю
підприємств" і від 29.12.2009 N 498 "Про затвердження структури
плану статистичного спостереження та глосарія до нього".
II. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ І ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ
Для цілей Методологічних положень терміни вживаються у
тлумаченнях, визначених глосарієм до плану статистичного
спостереження, а також у значенні: Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений
компетентним органом державної влади або органом місцевого
самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних і
особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої,
науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.
Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно,
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм
найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємства залежно від кількості працівників і обсягу
валового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути
віднесені до малих підприємств, середніх або великих підприємств.
Малими (незалежно від форми власності) визнають підприємства, у
яких середньооблікова чисельність працівників за звітний
(фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового
доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не
перевищує сімдесяти мільйонів гривень. Великими підприємствами
визнають підприємства, у яких середньооблікова чисельність
працівників за звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п'ятдесят
осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт,
послуг) за рік перевищує суму сто мільйонів гривень. Усі інші
підприємства визнаються середніми. Юридична особа - організація, створена й зареєстрована в
установленому законодавством порядку. Реєстр статистичних одиниць (РСО) - автоматизована
інформаційна система, призначена для збирання, накопичення,
захисту, опрацювання, поширення, використання та зберігання даних
щодо статистичних одиниць. Ідентифікаційні показники - ідентифікаційний код суб'єкта
відповідно до реєстрації юридичних і неюридичних осіб в ЄДРПОУ. Класифікаційні показники - реквізити суб'єкта щодо його
належності до певного виду економічної діяльності, території,
організаційно-правової форми господарювання та інше згідно з
чинними національними класифікаціями. Рік звітний - календарний період, який розпочинається 1 січня
і закінчується 31 грудня включно, в якому формуються сукупності
звітних одиниць. Рік минулий - календарний період, який розпочинається 1 січня
і закінчується 31 грудня включно та який передує звітному року. Крім того, відповідно до чинного законодавства та міжнародних
норм при здійсненні рибогосподарської діяльності використовують
такі основні поняття: Рибогосподарська діяльність - вирощування, вилов риби та
добування інших водних живих ресурсів. Рибальство - промисел риби та інших водних живих ресурсів у
рибогосподарських водних об'єктах. Рибництво - розведення та вирощування риби та інших водних
живих ресурсів у спеціально створених штучних умовах або
визначених для цього рибогосподарських водних об'єктах. Риба та інші водні живі ресурси - сукупність організмів,
життя яких неможливе без перебування (знаходження) у воді. До
водних живих ресурсів належать: прісноводні, морські, анадромні
риби на всіх стадіях розвитку, круглороті, морські ссавці, водні
безхребетні, у тому числі молюски головоногі, черевоногі,
двостулкові, ракоподібні, черв'яки, голкошкірі, губки,
кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку,
інші водні тварини, водорості, вищі водні рослини. Аквакультура - розведення та вирощування риби та інших водних
живих ресурсів у спеціальних штучних умовах або визначених для
цього рибогосподарських водних об'єктах. Марикультура - розведення та вирощування морських риб та
інших водних живих ресурсів у спеціально створених штучних умовах
або визначених для цього ділянках прибережної смуги моря. Вилучення риби та інших водних живих ресурсів - вилов
(добування, збирання тощо) із природного або штучного середовища
риби та інших водних живих ресурсів за допомогою знарядь лову. Улов - обсяг вилученої риби та інших видів водних живих
ресурсів у кількісному чи ваговому виразі. Внутрішні морські води України - морські води, розташовані в
бік берега від прямих вихідних ліній, прийнятих для відліку ширини
територіального моря України; води портів України, обмежені
лінією, що проходить через постійні портові споруди, які найбільше
виступають у бік моря; води заток, бухт, лиманів, гаваней і
рейдів, береги яких повністю належать Україні, до прямої лінії,
проведеної від берега до берега в місці, де з боку моря вперше
утворюється один або кілька проходів, якщо ширина кожного з них не
перевищує 24 морські милі; води заток, бухт, лиманів, морів та
проток, що історично належать Україні. Територіальні води - морський пояс, який прилягає до
узбережжя чи внутрішніх вод країни і становить частину державної
території. Відлік можна розраховувати трьома способами: від лінії
найбільшого відливу (берегова полоса, яка затоплюється під час
приливу); від кордонів внутрішніх вод; від базисних ліній. Виключна морська (економічна) зона - морські райони, зовні
прилеглі до територіального моря прибережної держави, включаючи
райони навколо островів, що їй належать.
III. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЕТАПИ

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО

СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ
3.1. Мета й основні характеристики державного статистичного
спостереження
Метою проведення державного статистичного спостереження щодо
рибогосподарської діяльності підприємств є отримання статистичної
інформації про вилов риби та добування інших водних живих ресурсів
за риболовними зонами, видами водоймищ та видами риб, групами
суб'єктів господарювання; обсяги виробництва продукції (робіт,
послуг) рибного господарства, а також визначення питомої ваги
окремих регіонів у загальному обсязі рибництва та рибальства в
країні. Основні принципи організації державного статистичного
спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств
базуються на єдиних методологічних підходах, які забезпечують
співставну динаміку інформації про вилов риби та добування інших
водних живих ресурсів, обсяги виробництва продукції (робіт,
послуг) рибного господарства. У показниках державного
статистичного спостереження враховано міжнародні вимоги до
статистичної інформації в галузях рибальства і рибництва, зокрема
постанов Ради (ЄС) N 2930/86, N 2847/93, N 788/96, N 2090/98,
N 768/2005, N 762/2008, а також постанов Ради (ЄЕС) N 3880/91
N 1382/91. Результатом проведення державного статистичного спостереження
щодо рибогосподарської діяльності підприємств є первинна й
узагальнена інформація, яку використовують для відстеження обсягів
та динаміки вилову риби та добування інших водних живих ресурсів
за риболовними зонами, видами водоймищ та видами риб, групами
суб'єктів господарювання; обсягів виробництва продукції (робіт,
послуг) рибного господарства; розрахунку фонду споживання риби та
рівня її споживання в розрахунку на одну особу. Державне статистичне спостереження щодо рибогосподарської
діяльності підприємств має такі основні характеристики: - Вид державного статистичного спостереження: - за ступенем охоплення одиниць: комбіноване
(суцільне/несуцільне основного масиву); - за часом реєстрації даних: поточне. - Організаційна форма державного статистичного спостереження:
статистична звітність. - Спосіб державного статистичного спостереження:
документальний облік. - Одиниця державного статистичного спостереження:
підприємство. - Респондент державного статистичного спостереження: юридична
особа, яка здійснює рибогосподарську діяльність. - Органи, які здійснюють державне статистичне спостереження:
Держкомстат, територіальні органи державної статистики. - Місце проведення державного статистичного спостереження:
Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь. - Національні класифікації, що використовуються при
проведенні державного статистичного спостереження: КВЕД ( va375202-05 ) - Класифікація видів економічної
діяльності; КОПФГ ( v0097609-04 ) - Класифікація організаційно-правових
форм господарювання; КОАТУУ - Класифікатор об'єктів
адміністративно-територіального устрою України.
3.2. Інструментарій, програма, процедури організації та
проведення, розробки та поширення результатів державного
статистичного спостереження 3.2.1. Інструментарій і програма державного статистичного
спостереження Державне статистичне спостереження щодо рибогосподарської
діяльності підприємств органи державної статистики здійснюють за
формами N 1-риба "Вилов риби, добування інших водних живих
ресурсів за 20__ р." (річна) ( vl222202-09 ) і N 1-риба "Вилов
риби, добування інших водних живих ресурсів за січень -
___________ 20__ р." (місячна) ( vg234202-10 ) на основі
інструкції щодо їх заповнення.___________ 20__ р." (місячна) ( vg234202-10 ) на основі
інструкції щодо їх заповнення. Підставою для заповнення форм N 1-риба (річна)
( vl222202-09 ) і N 1-риба (місячна) ( vg234202-10 ) є приймальні
документи (квитанції, акти приймання), промислові журнали обліку
вилучених (виловлених) водних живих ресурсів. Державне статистичне спостереження за формою N 1-риба (річна)
( vl222202-09 ) проводять на суцільній основі із річною
періодичністю і поширюють на підприємства - юридичні особи,
незалежно від розміру, організаційно-правової форми господарювання
та підпорядкування, основний або другорядний вид економічної
діяльності яких відноситься до секції B за КВЕД ( va375202-05 ). Бланк державного статистичного спостереження за формою
N 1-риба (річна) ( vl222202-09 ) містить два розділи, показники
яких респонденти заповнюють у цілому за рік. У перший розділ
включено показники, які характеризують вилов риби та добування
інших водних живих ресурсів за риболовними зонами, видами
водоймищ, видами риб та інших водних живих ресурсів. Другий розділ
характеризує економічні показники рибогосподарської діяльності
підприємств. Державне статистичне спостереження за формою N 1-риба
(місячна) ( vg234202-10 ) проводять як несуцільне основного масиву
із щомісячною періодичністю, яке охоплює великі та середні
підприємства - юридичні особи, незалежно від
організаційно-правової форми господарювання та підпорядкування,
основний або другорядний вид економічної діяльності яких
відноситься до секції В за КВЕД ( va375202-05 ). Форму N 1-риба
(місячна) респондент подає 11 разів на рік (крім звіту за
січень-грудень, який складають за показниками форми N 1-риба
(річна)) ( vl222202-09 ). Показники державного статистичного спостереження за формою
N 1-риба (місячна) ( vg234202-10 ) характеризують вилов риби та
добування інших водних живих ресурсів за риболовними зонами і
заповнюються зростаючим підсумком із початку року. У коло респондентів державного статистичного спостереження
щодо рибогосподарської діяльності підприємств уключають також
територіальні (обласні) органи рибоохорони (Додаток 1), які
щомісячно надають узагальнену інформацію щодо обсягів вилову риби
та добування інших водних живих ресурсів фізичними особами -
підприємцями, яким відповідно до чинних правил було надано
ліцензії та квоти на вилов риби та добування інших водних живих
ресурсів. 3.2.2. Процедури проведення та розробки державного
статистичного спостереження, поширення його результатів Форми N 1-риба (річна) ( vl222202-09 ) і N 1-риба (місячна)
( vg234202-10 ) складає юридична особа, яка здійснює
рибогосподарську діяльність, і подає на паперових носіях органу
державної статистики за місцезнаходженням респондента в терміни,
визначені на бланках форм. Якщо форми N 1-риба (річна) і N 1-риба
(місячна) респондент надсилає органам державної статистики як
електронні звіти, їх подання здійснюють відповідно до
затвердженого Держкомстатом порядку. На всіх рівнях обробки після отримання форм N 1-риба (річна)
( vl222202-09 ) і N 1-риба (місячна) ( vg234202-10 ) у розрізі
респондентів органи державної статистики здійснюють їх аналіз,
уведення у відповідний комплекс електронної обробки статистичної
інформації, логічний і арифметичний контролі (як вхідного, так і
вихідного масиву даних) та передають вивірену інформацію на вищий
рівень розробки. Результати державного статистичного спостереження за формами
N 1-риба (річна) ( vl222202-09 ), 1-риба (місячна) ( vg234202-10 )
щодо вилову риби та добування інших водних живих ресурсів органи
державної статистики формують у розрізі: - на районному рівні: зведена інформація за районом у цілому
та за групами суб'єктів господарювання, що здійснюють
рибогосподарську діяльність; - на регіональному рівні: зведена інформація за регіоном у
цілому; у розрізі районів та за групами суб'єктів господарювання,
що здійснюють рибогосподарську діяльність; - на державному рівні: зведена інформація по країні в цілому;
за регіонами (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та
Севастополь): за групами суб'єктів господарювання, що здійснюють
рибогосподарську діяльність, відповідно до локального
класифікатора: Підприємства та господарства, що займаються рибогосподарською
діяльністю - усього (код 00 = 10 + 20 + 30 + 40 + 50) з них - підприємства та господарства об'єднання "Укррибгосп"
(код 10) - підприємства і господарства "Укррибколгоспоб'єднання"
(код 20) - інші господарюючі суб'єкти, включаючи територіальні органи
рибоохорони (код 30) - сільськогосподарські підприємства (код 40) - рибодобувні підприємства, включаючи промислові (код 50). Загальну схему подання та розробки державного статистичного
спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств
наведено у Додатку 2 ( va502832-10 ). За результатами розробки даних за формами N 1-риба (річна
( vl222202-09 ), місячна) ( vg234202-10 ) органи державної
статистики формують архів та часові ряди даних з метою їх
збереження. Бази даних формують на підставі первинних звітів
підприємств за групами суб'єктів господарювання, районів, регіонів
і зберігають у терміни, передбачені постановкою задачі на
програмне забезпечення цього державного статистичного
спостереження. При поширенні даних користувачам органи державної статистики
здійснюють контроль дотримання правил конфіденційності даних. Основними статистичними публікаціями щодо рибогосподарської
діяльності підприємств є: - експрес-випуск "Вилов риби та добування інших водних живих
ресурсів"; - щомісячний "Статистичний бюлетень N 1"; - статистичні збірники: "Україна в цифрах у ___ році",
"Україна ___", Регіони України", "Рибне господарство України",
"Статистичний щорічник України"; - таблиці для веб-сайту Держкомстату та запитальників
міжнародних статистичних організацій. Статистичну інформацію за формами N 1-риба (річна)
( vl222202-09 ) і N 1-риба (місячна) ( vg234202-10 ) на запити
користувачів органи державної статистики надають у паперовому
вигляді, на магнітних, електронних носіях, засобами зв'язку
(у т.ч. розміщенням на веб-сайті), шляхом безпосереднього
виписування в порядку та умовах, визначених Держкомстатом.
IV. ЗАГАЛЬНА СХЕМА Й ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ

ІЗ ФОРМУВАННЯ СУКУПНОСТІ ЗВІТНИХ ОДИНИЦЬ

ДЕРЖАВНОГО СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Формування сукупності звітних одиниць для проведення
державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської
діяльності підприємств у році, наступному за звітним, органи
державної статистики здійснюють на центральному рівні щорічно.
Джерелами інформації для формування сукупності звітних одиниць є: - Реєстр статистичних одиниць (РСО); - перелік респондентів за формою N 1-риба (річна)
( vl222202-09 ) за минулий рік; - перелік респондентів за формою N 1-риба (місячна)
( vg234202-10 ) станом на 1 листопада звітного року. Загальну схему формування сукупності звітних одиниць
державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської
діяльності підприємств наведено у Додатку 3 ( va502832-10 ). У генеральну сукупність звітних одиниць включають об'єкти
державного статистичного спостереження, які мають такі
ідентифікаційні та класифікаційні ознаки:
------------------------------------------------------------------ | N |Критерії формування| Класифікації | Ознака критеріїв | |п/п | генеральної | | формування | | | сукупності | | | |----+-------------------+--------------------+------------------| | 1. |Інституційний |КІСЕ ( v0096202-05 )| S.11 | | |сектор економіки | | | |----+-------------------+--------------------+------------------| | 2. |Тип статистичної |Довідник типів |1 (підприємство) | | |одиниці |статистичних | | | | |одиниць | | |----+-------------------+--------------------+------------------| | 3. |Організаційно- |КОПФГ |незалежно від | | |правова форма |( v0097609-04 ) |організаційно- | | |господарювання | |правової форми | | | | |господарювання | |----+-------------------+--------------------+------------------| | 4. |Вид економічної |КВЕД ( va375202-05 )|основний або | | |діяльності | |другорядній вид | | | | |діяльності | | | | |відноситься до | | | | |секції B | |----+-------------------+--------------------+------------------| | 5. |Територіальні |КОАТУУ |відповідно до | | |одиниці | |адміністративно- | | | | |територіального | | | | |устрою | |----+-------------------+--------------------+------------------| | 6. |Розмір підприємства|Довідник ознак |незалежно від | | | |розміру |розміру | | | |підприємств | | |----+-------------------+--------------------+------------------| | 7. |Ознака економічної | х |активне | | |діяльності | | | |----+-------------------+---------------------------------------| | 8. |Територіальні |Локальний довідник | | |органи рибоохорони | | ------------------------------------------------------------------
Формування генеральної сукупності звітних одиниць
відбувається відповідно до Положення про Реєстр статистичних
одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних
спостережень за діяльністю підприємств ( v0481202-09,
va481202-09 ). При цьому за кожним об'єктом у вигляді таблиці
відбирають такі реквізити: 1) ідентифікаційний код ЄДРПОУ підприємства; 2) найменування; 3) місцезнаходження; 4) телефон; 5) код території місцезнаходження за КОАТУУ; 6) код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ
( v0097609-04 ); 7) код інституційного сектору економіки за КІСЕ
( v0096202-05 ); 8) код основного виду економічної діяльності за КВЕД
( va375202-05 ) на початок обстеження й ознака його визначення; 9) види економічної діяльності; 10) середня кількість найманих працівників; 11) обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг; 12) ознака розміру підприємства; 13) чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг); 14) ознака підприємства, створеного у звітному році. Після відбору об'єктів за Реєстром статистичних одиниць
здійснюється співставлення та відповідне уточнення інформації з
переліками підприємств за формами N 1-риба (річна)
( vl222202-09 ), 1-риба (місячна) ( vg234202-10 ) та формується
сукупність звітних одиниць, які будуть безпосередньо охоплені
державним статистичним спостереженням щодо рибогосподарської
діяльності підприємств. Метою формування сукупності звітних одиниць (основного
масиву) за формою N 1-риба (місячна) ( vg234202-10 ) є визначення
за спеціальними критеріями частини генеральної сукупності звітних
одиниць, спостереження за якою дозволить отримати репрезентативну
та надійну інформацію щодо досліджуваних характеристик генеральної
сукупності. Сукупність звітних одиниць (основного масиву) за
формою N 1-риба (місячна) встановлюється на базі генеральної
сукупності звітних одиниць і повністю відповідає її
ідентифікаційним та класифікаційним ознакам, за винятком розміру
підприємств, які до неї включаються:
------------------------------------------------------------------ | N |Критерії формування| Класифікації | Ознака критеріїв | |п/п | сукупності | | формування | | | основного масиву | | | |----+-------------------+--------------------+------------------| | 6. |Розмір підприємства|Довідник ознак |02 (середнє) | | | |розміру підприємств |03 (велике) | ------------------------------------------------------------------
При формуванні сукупності звітних одиниць (основного масиву)
за формою N 1-риба (місячна) ( vg234202-10 ) охоплення обсягів
вилову риби та добування інших водних живих ресурсів за формою
N 1-риба (річна) ( vl222202-09 ) повинно становити не менше 90%.
Якщо сформована сукупність не забезпечує встановленого обсягу
охоплення, до неї підключають окремі малі підприємства, для
відбору яких здійснюють їх ранжування за обсягами вилову рибної
продукції. Розповсюдження показників за формою N 1-риба (місячна)
( vg234202-10 ) на сукупність за формою N 1-риба (річна)
( vl222202-09 ) протягом року не здійснюють. Сукупність звітних одиниць державного статистичного
спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств не
узгоджується з сукупностями за іншими формами державних
статистичних спостережень. Протягом року на підставі отриманої з адміністративних джерел
або безпосередньо від підприємств інформації щодо припинення
їхньої діяльності, утворення на їх базі нових підприємств тощо
департамент статистики сільського господарства та навколишнього
середовища Держкомстату приймає рішення щодо доцільності внесення
змін до складу визначеної сукупності звітних одиниць.
Департамент статистики
сільського господарства
та навколишнього середовища

Додаток 1

ПЕРЕЛІК

державних установ і органів рибоохорони

------------------------------------------------------------------ |Код ЄДРПОУ| Назва органу рибоохорони | |----------+-----------------------------------------------------| | |Головне державне управління охорони, використання і | | |відтворення водних живих ресурсів та регулювання | | |рибальства | |----------+-----------------------------------------------------| | 35054767 |у Вінницькій області | |----------+-----------------------------------------------------| | 35041590 |у Волинській області | |----------+-----------------------------------------------------| | 35042683 |у Дніпропетровській області | |----------+-----------------------------------------------------| | 34974705 |у Донецькій області | |----------+-----------------------------------------------------| | 35021202 |у Житомирській області | |----------+-----------------------------------------------------| | 34991846 |у Закарпатській області | |----------+-----------------------------------------------------| | 35064652 |у Запорізькій області | |----------+-----------------------------------------------------| | 37222222 |в Івано-Франківській області | |----------+-----------------------------------------------------| | 35017437 |у м. Києві та Київській області | |----------+-----------------------------------------------------| | 35084257 |у Кіровоградській області | |----------+-----------------------------------------------------| | 35079446 |у Луганській області | |----------+-----------------------------------------------------| | 35047550 |у Львівській області | |----------+-----------------------------------------------------| | 35066400 |у Миколаївській області | |----------+-----------------------------------------------------| | 34987803 |у Полтавській області | |----------+-----------------------------------------------------| | 35056937 |у Рівненській області | |----------+-----------------------------------------------------| | 35068235 |у Сумській області | |----------+-----------------------------------------------------| | 37198745 |у Тернопільській області | |----------+-----------------------------------------------------| | 34954689 |у Харківській області | |----------+-----------------------------------------------------| | 35028260 |у Херсонській області | |----------+-----------------------------------------------------| | 37225024 |у Хмельницькій області | |----------+-----------------------------------------------------| | 35091840 |у Черкаській області | |----------+-----------------------------------------------------| | 36750001 |у Чернівецькій області | |----------+-----------------------------------------------------| | 35108560 |у Чернігівській області | |----------+-----------------------------------------------------| | 35014808 |Східно-Чорноморське державне басейнове управління | | |охорони, використання і відтворення водних живих | | |ресурсів та регулювання рибальства | |----------+-----------------------------------------------------| | 35088183 |Азовське державне басейнове управління охорони, | | |використання і відтворення водних живих ресурсів та | | |регулювання рибальства | |----------+-----------------------------------------------------| | 35050673 |Західно-Чорноморське державне басейнове управління | | |охорони, використання і відтворення водних живих | | |ресурсів та регулювання рибальства | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2

ПОРЯДОК

подання та розробки державного

статистичного спостереження

щодо рибогосподарської діяльності підприємств

( va502832-10 )

Додаток 3

ФОРМУВАННЯ

сукупності звітних одиниць

державного статистичного спостереження

щодо рибогосподарської діяльності підприємств

( va502832-10 )

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України "Про державну статистику" (зі змінами та
доповненнями) N 2657-XI ( 2614-12 ) від 2 жовтня N 992 року.
2. Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування
основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за
діяльністю підприємств ( v0481202-09, va481202-09 ), Держкомстат,
2009.
3. Глосарій до плану статистичного спостереження,
Держкомстат, 2009.
4. Збірник статистичних вимог. Євростат, 2009.
5. Васєчко О.О. Методологічні засади статистики підприємств.
Монографія. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005. - 296 с.
6. Термінологічний словник/наук, керівник О.О.Васєчко -
1-е видан., - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 140 с.
7. Статистика: Підручник С.С.Герасименко, А.В.Головач.,
А.М. Єріна та ін.; за наук. ред. д-ра ек. наук С.С.Герасименка -
2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 467 с.
8. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень: Навч.
посіб. - К.: КНЕУ, 2004. - 127 с.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: