open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2017  № 500

Про організацію роботи постійно діючої комісії Міністерства оборони України з розгляду питань стосовно списання об'єктів державної власності, які обліковуються на балансі суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

Відповідно до Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 (зі змінами), та Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Регламент роботи постійно діючої комісії Міністерства оборони України з розгляду питань стосовно списання об'єктів державної власності, які обліковуються на балансі суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, що додається;

Повноваження постійно діючої комісії Міністерства оборони України з розгляду питань стосовно списання об'єктів державної власності, які обліковуються на балансі суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, що додаються.

2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України
генерал армії УкраїниС.Т. Полторак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
28.09.2017  № 500

РЕГЛАМЕНТ
роботи постійно діючої комісії Міністерства оборони України з розгляду питань стосовно списання об'єктів державної власності, які обліковуються на балансі суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

1. Скликання засідання постійно діючої комісії

1.1. Засідання комісії скликає голова комісії.

1.2. Засідання комісії проводяться не рідше одного разу в поточному кварталі.

1.3. Голова комісії може прийняти рішення про скликання позачергового засідання комісії.

1.4. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше ніж половина складу комісії.

2. Порядок денний та поширення матеріалів

2.1. Пропозиції голови комісії щодо порядку денного засідання готує секретар комісії на підставі матеріалів, підготовлених для розгляду в порядку, встановленому пунктом 5 Регламенту роботи постійно діючої комісії Міністерства оборони України з розгляду питань стосовно списання об'єктів державної власності (далі - Регламент).

2.2. Схвалений головою комісії порядок денний засідання комісії надсилається членам комісії не пізніше ніж за 2 дні до початку засідання.

3. Подання звернень на розгляд комісії

3.1. З метою отримання згоди на списання майна суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України подають структурним підрозділам Міністерства оборони України, у функціональному управлінні яких вони перебувають, такі документи: звернення стосовно списання майна;

техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та (або) технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план, а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об'єктів незавершеного будівництва), згідно з додатком 1 до Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 (зі змінами);

акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2 до Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 (зі змінами);

акт технічного стану майна, затвердженого керівником суб'єкта господарювання;

відомості про наявність обтяжень чи обмеження стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею або витягу з Державного кадастру про земельну ділянку;

відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, причини припинення будівництва об'єкта, відомості про підрядника, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт), наявність заборгованості перед підрядником, фізичний стан будови (в тому числі підтверджений матеріалами фотофіксації), розрахунок суми витрат, необхідної для ліквідації об'єкта, порядок оприбуткування та використання матеріалів і обладнання.

3.2. У разі потреби комісія може запитувати від суб'єкта господарювання додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання майна (технічні паспорти, суднові документи, витяги з реєстру, висновки спеціалізованих організацій, договори або їх проекти тощо).

4. Підготовка проекту рішення щодо списання майна

4.1. Проект рішення комісії про надання згоди на списання майна готується у структурних підрозділах Міністерства оборони України, на які покладено виконання завдань з функціонального управління суб'єктами господарювання у формі проекту наказу Міністерства оборони України.

4.2. Проект рішення щодо відмови в наданні такої згоди готується секретарем комісії у формі листа, за підписом голови комісії.

4.3. Структурні підрозділи Міністерства оборони України подають проекти рішень комісії разом з комплектами документів згідно з пунктом 3 Регламенту до Головного управління майна та ресурсів для узагальнення.

5. Збір та систематизація документів на розгляд комісії

Головне управління майна та ресурсів вносить на розгляд комісії систематизовані комплекти документів згідно з пунктом 3 Регламенту.

6. Обговорення

6.1. Обговорення питань на засіданні комісії здійснюється відповідно до схваленого порядку денного.

6.2. Про проект рішення доповідає на засіданні секретар комісії:

за пропозицією головуючого рішення про надання згоди на списання майна або відмову в наданні такої може бути прийняте без обговорення, якщо у членів комісії немає зауважень до нього;

якщо у членів комісії за результатами вивчення поданих для розгляду матеріалів виникли принципові зауваження до проекту рішення, вони можуть вносити пропозиції з обговорення питання, робити застереження та давати пояснення, які заносяться у протокол засідання.

6.3. Обговорення припиняється за рішенням головуючого.

7. Прийняття рішень

7.1. Рішення комісії приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх членів комісії.

Головуючий на засіданні на підставі результатів обговорення питання, висловлених учасниками засідання зауважень і пропозицій, оголошує про прийняте рішення, яке фіксується у протоколі засідання.

7.2. За результатами роботи комісії складається протокол засідання.

У протоколі засідання зазначаються прізвища та ініціали членів комісії, які взяли участь у засіданні, питання, що розглядалися, та рішення, прийняті за результатами розгляду.

Протокол засідання підписують головуючий та члени комісії, які брали участь у засіданні.

7.3. Протокол засідання комісії подається на затвердження Міністру оборони України.

7.4. Протоколи засідань, після затвердження Міністром оборони України, долучаються до окремої справи, строк зберігання якої становить 50 років з часу її закриття.

8. Строк розгляду матеріалів та прийняття рішення комісією

Строк розгляду матеріалів та прийняття рішення комісією про надання згоди чи відмови щодо списання майна становить 30 робочих днів з моменту надходження повного комплекту документів.

Начальник
Головного управління
майна та ресурсів
полковникО.Г. Нагорський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
28.09.2017  № 500

ПОВНОВАЖЕННЯ
постійно діючої комісії Міністерства оборони України з розгляду питань стосовно списання об'єктів державної власності, які обліковуються на балансі суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

1. Комісія у своїй роботі керується вимогами Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 (зі змінами).

2. Комісія приймає на розгляд документи щодо списання майна, яке:

не може бути в установленому порядку відчужене суб'єктом господарювання, безоплатно передане державним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне);

морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням;

пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає;

виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

3. Комісія у разі потреби має право:

затребувати від відповідних структурних підрозділів Міністерства оборони України додатково документи, які необхідні для прийняття обґрунтованого рішення (технічні паспорти, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організації, договори або проекти тощо);

утворювати робочі групи для проведення перевірок на місцях щодо додаткового огляду майна, яке пропонується до списання.

Начальник
Головного управління
майна та ресурсів
полковникО.Г. Нагорський

{Текст взято з сайту Міноборони України http://www.mil.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: