open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Н А К А З
11.08.2011 N 500/71

Про затвердження заходів МОЗ України

та НАМН України щодо виконання у 2011 році

Загальнодержавної програми

"Національний план дій щодо реалізації

Конвенції ООН про права дитини"

на період до 2016 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
13 квітня 2011 р. N 330-р ( 330-2011-р ) "Про затвердження плану
заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми
"Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини" на період до 2016 року" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Заходи МОЗ України та НАМН України щодо
виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період
до 2016 року (далі - Заходи), що додаються.
2. Директору Департаменту охорони материнства, дитинства та
санаторного забезпечення Осташко С.І., начальнику
лікувально-організаційного управління НАМН України
Лазоришинцю В.В. забезпечити координацію та моніторинг стану
виконання Заходів.
3. Директору Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Левицькому О.І. передбачати щороку під час формування проекту
Державного бюджету України кошти на здійснення Заходів, виходячи з
можливостей бюджету згідно із затвердженим обсягом фінансування,
збирати та опрацьовувати заявки регіонів відповідно до визначених
для державного фінансування пунктів заходів та здійснювати
розподіл відповідно до потреб регіонів.
4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій:
4.1. Розробити та затвердити у місячний термін регіональні
плани реалізації Заходів.
4.2. Передбачати під час формування проектів місцевих
бюджетів кошти для здійснення Заходів, а також сприяти залученню
для цієї мети коштів з інших джерел.
5. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, директорам
науково-дослідних установ МОЗ та НАМН України, ректорам вищих
медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти,
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
забезпечити своєчасне виконання Заходів.
6. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, установ і
закладів НАМН України, Міністру охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь)
охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій до 20 січня наступного за звітним роком
подавати до Департаменту охорони материнства, дитинства та
санаторного забезпечення інформацію про хід виконання заходів та
для інформування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Міністра охорони здоров'я України Моісеєнко Р.О. та
віце-президента Національної академії медичних наук України
Кундієва Ю.І.
Міністр охорони
здоров'я України О.В.Аніщенко
Президент Національної
академії медичних
наук України А.М.Сердюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ та НАМН України

11.08.2011 N 500/71

ЗАХОДИ

МОЗ України та НАМН України щодо виконання

у 2011 році Загальнодержавної програми

"Національний план дій щодо реалізації

Конвенції ООН про права дитини"

на період до 2016 року

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Розділ Плану | Заходи Міністерства | Термін | Виконавці | заходів розпорядження| охорони здоров'я |виконання| | Кабінету Міністрів | України та | (роки) | | України від | Національної | | | 13 квітня 2011 р. | академії медичних | | | N 330-р | наук України | | | ( 330-2011-р ) | | | | ---------------------+----------------------+---------+-------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. Охорона здоров'я та формування здорового способу життя дітей | Охорона здоров'я | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. Підвищення якості |1.1. Розробити нові | постійно|Департамент охорони материнства, дитинства | та збільшення обсягу |клінічні протоколи | |та санаторного забезпечення | медичних послуг, що |надання медичної | |МОЗ України, науково-дослідні установи МОЗ | надаються дітям |допомоги дітям та | |та НАМН України, вищі медичні навчальні | |впроваджувати | |заклади та заклади післядипломної освіти, | |затверджені клінічні | |МОЗ АР Крим, управління (головні | |протоколи в закладах | |управління) охорони здоров'я обласних, | |охорони здоров'я на | |Київської та Севастопольської міських | |основі принципів | |державних адміністрацій | |науково-доказової | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | |медицини | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.2. Здійснювати | постійно|Департамент охорони материнства, дитинства | |перегляд | |та санаторного забезпечення | |клінічних протоколів | |МОЗ України, науково-дослідні установи МОЗ | |відповідно до | |та НАМН України, вищі медичні навчальні | |встановлених вимог та | |заклади та заклади післядипломної освіти, | |внесення відповідно | |МОЗ АР Крим, управління (головні | |змін до навчальних | |управління) охорони здоров'я обласних, | |програм підготовки | |Київської та Севастопольської міських | |медичних спеціалістів | |державних адміністрацій | | | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.3. Розпочати | 2011 |Департамент охорони материнства, дитинства | |розробку | |та санаторного забезпечення МОЗ України, | |клінічних протоколів | |НАМН України, | |стосовно реабілітації | |вищі медичні навчальні заклади та заклади | |дітей із складною | |післядипломної освіти, Міністерство охорони| |патологією та | |здоров'я Автономної Республіки Крим, | |хронічними | |управління (головні управління) охорони | |захворюваннями. | |здоров'я обласних, Київської та | | | |Севастопольської міських державних | | | |адміністрацій | | | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.4. Проводити | постійно|МОЗ АР Крим, управління (головні | |навчальні | |управління) охорони здоров'я обласних, | |тренінги для медичних | |Київської та Севастопольської міських | |працівників щодо | |державних адміністрацій | |впровадження клінічних| | | |протоколів | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.5. Забезпечити | постійно|Міністерство охорони здоров'я Автономної | |організацію санаторно-| |Республіки Крим, управління (головні | |курортного лікування | |управління) охорони здоров'я обласних, | |дітей-інвалідів з | |Київської та Севастопольської міських | |цукровим діабетом, | |державних адміністрацій | |онко- та | | | |онкогематологічними | | | |захворюваннями. | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.6. Вивчити | 2011 |Департамент охорони материнства, дитинства | |санаторно-курортні та | |та санаторного забезпечення МОЗ України, | |оздоровчі ресурси | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | |регіонів та можливості| |МОЗ АР Крим, управління (головні | |щодо санаторно- | |управління) охорони здоров'я обласних, | |курортного лікування | |Київської та Севастопольської міських | |та оздоровлення дітей,| |державних адміністрацій | |хворих на цукровий | | | |діабет | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.7. Вивчити | 2011 |Департамент охорони материнства, дитинства | |можливості | |та санаторного забезпечення МОЗ України, | |закладів охорони | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | |здоров'я в регіонах | |МОЗ АР Крим, управління (головні | |щодо надання медичної | |управління) охорони здоров'я обласних, | |допомоги дітям з полі | |Київської та Севастопольської міських | |травмами та розробити | |державних адміністрацій | |необхідну нормативно- | | | |правову базу. | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.8. Підготувати | 2011 |МОЗ АР Крим, управління (головні | |пропозиції стосовно | |управління) охорони здоров'я обласних, | |організації у | |Київської та Севастопольської міських | |санаторіях, оздоровчих| |державних адміністрацій | |центрах та закладах | |Санаторо-курортні заклади, підпорядковані | |охорони здоров'я, де | |МОЗ | |проходять реабілітацію| | | |діти, які хворі на | | | |цукровий діабет, | | | |"Школи самоконтролю | | | |цукрового діабету" | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.9. Проводити | постійно|МОЗ АР Крим, управління (головні | |навчання лікарів | |управління) охорони здоров'я обласних, | |санаторіїв, оздоровчих| |Київської та Севастопольської міських | |центрів, де проходять | |державних адміністрацій, | |реабілітацію діти з | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | |цукровим діабетом, | | | |онкологічними та | | | |онкогематологічними | | | |захворюваннями з | | | |питань лікування дітей| | | |шляхом стажування на | | | |робочому місці у | | | |відповідних дитячих | | | |стаціонарах, НДСЛ | | | |"ОХМАТДИТ | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.10. Забезпечити | постійно|МОЗ АР Крим, управління (головні | |масовий скринінг | |управління) охорони здоров'я обласних, | |новонароджених дітей | |Київської та Севастопольської міських | |на фенілкетонурію та | |державних адміністрацій | |гіпотіреоз. | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.11. Вживати заходи | постійно|Департамент охорони материнства, дитинства | |щодо закупівлі та | |та санаторного забезпечення МОЗ України | |пропорційного | |Департамент фінансово-ресурсного | |розподілу між | |забезпечення | |регіонами згідно з | |МОЗ АР Крим, управління (головні | |заявками та відповідно| |управління) охорони здоров'я обласних, | |до потреби для | |Київської та Севастопольської міських | |медикаментозного | |державних адміністрацій | |забезпечення дітей з: | | | |- первинним | | | |(вродженим) | | | |- імунодефіцитом | | | |- муковісцидозом | | | |- гемофілією | | | |- дитячим | | | |церебральним | | | |паралічем | | | |- хронічним | | | |вірусним | | | |гепатитом | | | |- фенілкетонурією | | | |- хворобою Гоше. | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.12. Забезпечити | постійно|НАМН України | |проведення | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | |оперативного лікування| | | |дітей-інвалідів із: | | | |- сколіозом | | | |- захворюваннями | | | |тазостегнових суглобів| | | |- незворотними вадами | | | |слуху, які потребують | | | |проведення кохлеарної | | | |імплантації та | | | |слухопротезування, | | | |дітей із втратою | | | |слуху III-IV ступеня. | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.13. Створити | 2011 |Департамент охорони материнства, дитинства | |Український центр | |та санаторного забезпечення МОЗ України | |діагностики та | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | |лікування ретинопатії | | | |у недоношених дітей | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.13. Вивчити | 2011 |Департамент охорони материнства, дитинства | |можливості регіонів | |та санаторного забезпечення МОЗ України | |щодо надання медичної | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | |допомоги дітям з | |МОЗ АР Крим, управління (головні | |ретинопатією | |управління) охорони здоров'я обласних, | | | |Київської та Севастопольської міських | | | |державних адміністрацій | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.12. Вжити заходів | постійно|НАМН України, НДСЛ "ОХМАТДИТ" | |для проведення дітям- | |МОЗ АР Крим, управління (головні | |інвалідам операцій з | |управління) охорони здоров'я обласних, | |протезування ока. | |Київської та Севастопольської міських | | | |державних адміністрацій | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.13. забезпечувати | 2011 |МОЗ АР Крим, управління (головні | |оснащення центрів | |управління) охорони здоров'я обласних, | |медико-соціальної | |Київської та Севастопольської міських | |реабілітації для | |державних адміністрацій | |дітей-інвалідів | | | |системи охорони | | | |здоров'я сучасним | | | |обладнанням, в тому | | | |числі індивідуальними | | | |засобами реабілітації | | | |"Гравістат" для дітей-| | | |інвалідів. | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.14. Впроваджувати | постійно|Департамент охорони материнства, дитинства | |заходи щодо | |та санаторного забезпечення МОЗ України, | |запобігання виникнення| |Державна санітарно-епідеміологічна служба, | |у дітей захворювань, | |науково-дослідні установи МОЗ та НАМН | |спричинених йодною | |України | |недостатністю | |МОЗ АР Крим, управління (головні | | | |управління) охорони здоров'я обласних, | | | |Київської та Севастопольської міських | | | |державних адміністрацій | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.14.1. Проводити | постійно|МОЗ АР Крим, управління (головні | |щорічний моніторинг | |управління) охорони здоров'я обласних, | |частоти зобу у дітей | |Київської та Севастопольської міських | |молодшого шкільного | |державних адміністрацій | |віку | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.14.2. Здійснювати | постійно|МОЗ, МОН, НАМН, МОЗ АР Крим, управління | |заходи стосовно | |(головні управління) охорони здоров'я | |використання йодованої| |обласних, Київської та Севастопольської | |харчової солі дитячим | |міських державних адміністрацій | |населенням шляхом | | | |введення її до | | | |раціонів харчування у | | | |закладах охорони | | | |здоров'я, | | | |загальноосвітніх | | | |навчальних закладах, | | | |інших організованих | | | |дитячих колективах, | | | |незалежно від їх | | | |підпорядкування | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.14.3. Проводити | постійно|МОЗ, МОН, МОЗ АР Крим, управління (головні | |групову та | |управління) охорони здоров'я обласних, | |індивідуальну йодну | |Київської та Севастопольської міських | |профілактику | |державних адміністрацій | |лікарськими засобами, | | | |що містять сполуки | | | |йоду групам населення | | | |з підвищеною | | | |фізіологічною потребою| | | |у йоді (в першу чергу | | | |вагітним та жінкам, | | | |які годують груддю). | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.14.4. Підготувати | 2011 |МОЗ, НАМН України | |пропозиції | | | |Мінагрополітики, | | | |Мінпромполітики | | | |стосовно виробництва | | | |сумішей для дитячого | | | |харчування, які б | | | |забезпечили | | | |фізіологічне | | | |поступлення йоду дітям| | | |від 0 до 3 років, які | | | |знаходяться на | | | |штучному | | | |вигодовуванні. | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.14.5. Співпрацювати | постійно|Департамент охорони материнства, дитинства | |з міжнародними | |та санаторного забезпечення МОЗ України, | |державними і | |Державна санітарно-епідеміологічна служба | |недержавними | |України, НАМН України, МОЗ АР Крим, | |організаціями та | |управління (головні управління) охорони | |науковими установами з| |здоров'я обласних, Київської та | |питань попередження | |Севастопольської міських державних | |виникнення у дітей | |адміністрацій | |захворювань, | | | |спричинених йодною | | | |недостатністю | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.14.6. Забезпечувати | постійно|Департамент кадрової політики, освіти, | |підвищення | |науки та запобігання корупції, Департамент | |кваліфікації медичних | |охорони материнства, дитинства та | |працівників, | |санаторного забезпечення МОЗ України, НАМН | |насамперед лікарів та | |України, вищі медичні навчальні заклади та | |середніх медичних | |заклади післядипломної освіти, МОЗ АР Крим,| |працівників, які | |управління (головні управління) охорони | |надають первинну | |здоров'я обласних, Київської та | |медико-санітарну | |Севастопольської міських державних | |допомогу, лікарів- | |адміністрацій | |педіатрів, акушер- | | | |гінекологів, дитячих | | | |ендокринологів та | | | |інших спеціальностей, | | | |а також працівників | | | |освіти з питань | | | |профілактики | | | |йоддефіцитних | | | |захворювань | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.14.7. Проводити | постійно|МОЗ АР Крим, управління (головні | |санітарно- | |управління) охорони здоров'я обласних, | |просвітницьку роботу | |Київської та Севастопольської міських | |серед населення з | |державних адміністрацій | |питань запобігання | |Вищі медичні навчальні заклади та заклади | |виникнення йодної | |післядипломної освіти, | |недостатності, | | | |Залучати засоби | | | |масової інформації, | | | |навчальні заклади і | | | |громадські організації| | | |до інформування | | | |населення з питань | | | |профілактики | | | |йоддефіцитних | | | |захворювань | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.15. Впроваджувати | | | |заходи щодо | | | |профілактики ожиріння | | | |у дітей | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.15.1. Оптимізувати | 2011 |МОЗ АР Крим, управління (головні | |заходи щодо виявлення | |управління) охорони здоров'я обласних, | |ожиріння у дітей | |Київської та Севастопольської міських | |шляхом навчання | |державних адміністрацій | |лікарів застосуванню | | | |таблиць вікових | | | |індексів маси тіла у | | | |дітей, затверджених | | | |наказом МОЗ від | | | |03.02.09 N 55 | | | |( v0055282-09 ) | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.15.2. Проводити | постійно|МОЗ АР Крим, управління (головні | |санітарно- | |управління) охорони здоров'я обласних, | |просвітницьку роботу | |Київської та Севастопольської міських | |серед населення з | |державних адміністрацій | |питань ожиріння у | |Вищі медичні навчальні заклади та заклади | |дітей (його небезпеки | |післядипломної освіти | |та профілактики) | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.15.3. Впроваджувати | постійно|МОН, Міністерство охорони здоров'я | |заходи для | |Автономної Республіки Крим, управління | |профілактики | |(головні управління) охорони здоров'я | |виникнення ожиріння у | |обласних, Київської та Севастопольської | |дітей шляхом: | |міських державних адміністрацій | |- забезпечення | | | |якісного шкільного | | | |харчування, | | | |- заборони продажу у | | | |школах та близько до | | | |них продуктів | | | |"швидкого харчування";| | | |- забезпечення | | | |достатнього фізичного | | | |навантаження: | | | |доступності спортивних| | | |майданчиків, | | | |спортивних секцій | | | |тощо. | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.16. Розробити | 2011 |Департамент охорони материнства, дитинства | |положення про "Школи | |та санаторного забезпечення МОЗ України | |самоконтролю цукрового| |Український науково-практичний центр | |діабету" | |ендокринної хірургії, трансплантації | | | |ендокринних органів і тканин | | | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |1.17. Проводити | постійно|МОЗ АР Крим, управління (головні | |навчання педагогічного| |управління) охорони здоров'я обласних, | |персоналу середніх та | |Київської та Севастопольської міських | |спеціальних навчальних| |державних адміністрацій | |закладів, інших | | | |дитячих установ з | | | |питань цукрового | | | |діабету у дітей, в | | | |т.ч. надання першої | | | |невідкладної допомоги.| | | ---------------------+----------------------+---------+-------------------------------------------| 2. Здійснення |2.1. Щорічно | постійно|Департамент охорони материнства, дитинства | заходів із |оновлювати реєстри | |та санаторного забезпечення МОЗ України | запобігання дитячій |дітей, хворих хронічні| |НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ АР Крим, управління | інвалідності та |захворювання | |охорони здоров'я обласних, Київської та | підвищення рівня | | |Севастопольської міських державних | надання медичної | | |адміністрацій | допомоги дітям- |----------------------+---------+-------------------------------------------| інвалідам |2.2. Створити нові | постійно|Департамент охорони | |реєстри дітей, хворих | |материнства, дитинства та | |на захворювання, що | |санаторного забезпечення МОЗ | |призводять до | |України | |інвалідності | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ АР Крим, | | | |управління (головні | | | |управління) охорони здоров'я | | | |обласних, Київської та | | | |Севастопольської міських | | | |державних адміністрацій | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |2.3. Створити і | постійно|Департамент охорони | |постійно оновлювати | |материнства, дитинства та | |бази даних дітей з | |санаторного забезпечення МОЗ | |гіпофізарним | |України | |гігантизмом, | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | |нецукровим діабетом, | |МОЗ АР Крим, управління | |справжнім передчасним | |(головні управління) охорони | |статевим дозріванням, | |здоров'я обласних, Київської та | |адреногенітальним | |Севастопольської міських | |синдромом, синдромом | |державних адміністрацій | |Шерешевського-Тернера | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |2.4. Проводити аналіз | постійно|Департамент охорони | |ефективності | |материнства, дитинства та | |застосування | |санаторного забезпечення МОЗ | |медикаментів для | |України | |лікування дітей | |НАМН України | | | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | | | |МОЗ АР Крим, управління | | | |(головні управління) охорони | | | |здоров'я обласних, Київської та | | | |Севастопольської міських | | | |державних адміністрацій | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |2.5. Для своєчасного | постійно|МОЗ Крим, управління (головні | |виявлення адрено- | |управління) охорони здоров'я | |генітального синдрому | |обласних, Київської та | |у дітей і зменшення | |Севастопольської міських | |смертності - проводити| |державних адміністрацій, | |обов'язкове визначення| |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | |17-гідроксипрогесте- | | | |рону у | | | |всіх дітей, особливо | | | |хлопчиків, які | | | |поступають до 1 року | | | |життя у відділення | | | |невідкладної допомоги,| | | |реанімаційні, | | | |інфекційні тощо | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |2.6. Створити кабінети| 2011 |МОЗ АР Крим, управління | |охорони зору дітей у | |(головні управління) охорони | |закладах охорони | |здоров'я обласних, Київської та | |здоров'я | |Севастопольської міських | |II рівня для | |державних адміністрацій | |запобігання виникненню| | | |у дітей дошкільного та| | | |шкільного віку | | | |порушень зору. | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |2.7. Продовжити роботу| 2011 |МОЗ АР Крим, управління | |із створення мережі | |(головні управління) охорони | |центрів (відділень, | |здоров'я обласних, Київської та | |кабінетів) медико- | |Севастопольської міських | |соціальної допомоги | |державних адміністрацій | |дітям та молоді | | | |"Клініка, дружня до | | | |молоді". | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |2.8. Проводити для | постійно|Департамент охорони | |лікарів, середнього | |материнства, дитинства та | |медичного персоналу | |санаторного забезпечення МОЗ | |тренінги з метою | |України | |поширення досвіду | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | |роботи центрів | |МОЗ АР Крим, управління | |(відділень, кабінетів)| |(головні управління) охорони | |медико-соціальної | |здоров'я обласних, Київської та | |допомоги дітям та | |Севастопольської міських | |молоді "Клініка, | |державних адміністрацій | |дружня до молоді". | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |2.9. Забезпечити | постійно|НДСЛ "ОХМАТДИТ" | |поширення у закладах | |МОЗ АР Крим, управління | |охорони здоров'я | |(головні управління) охорони | |профілактичних заходів| |здоров'я обласних, Київської та | |для інформування | |Севастопольської міських | |батьків про способи | |державних адміністрацій | |запобігання виникненню| | | |дефіциту йоду в дітей.| | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |2.10. Забезпечити | постійно|МОЗ АР Крим, управління | |проведення | |(головні управління) охорони | |обов'язкового | |здоров'я обласних, Київської та | |медичного | |Севастопольської міських | |профілактичного огляду| |державних адміністрацій | |дітей до 18 років у | | | |дитячих амбулаторно- | | | |поліклінічних закладах| | | |за участю батьків | | | ---------------------+----------------------+---------+-------------------------------------------| 3. Сприяння створенню|3.1. Розроблення для | постійно|Департамент охорони | середовища, |батьків рекомендацій | |материнства, дитинства та | безпечного для |щодо збереження | |санаторного забезпечення МОЗ | розвитку дитини, |здоров'я дітей | |України | збереження її | | |НАМН України | здоров'я та життя | | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | | | |МОЗ АР Крим, управління | | | |(головні управління) охорони | | | |здоров'я обласних, Київської та | | | |Севастопольської міських | | | |державних адміністрацій | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |3.2. Розробити та | постійно|Департамент охорони | |видавати інформаційні | |материнства, дитинства та | |буклети та листівки | |санаторного забезпечення МОЗ | |для підлітків та їх | |України | |батьків з питань | |НАМН України | |збереження здоров'я | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | |підлітків | |МОЗ АР Крим, управління | | | |(головні управління) охорони | | | |здоров'я обласних, Київської та | | | |Севастопольської міських | | | |державних адміністрацій | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |3.3. Забезпечити | 2011 |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | |створення та роботу | |МОЗ АР Крим, управління | |Інтернет-сайту для | |(головні управління) охорони | |підлітків та їх | |здоров'я обласних, Київської та | |батьків | |Севастопольської міських | | | |державних адміністрацій | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |3.4. Проводити | постійно|МОЗ АР Крим, управління | |залучення засобів | |(головні управління) охорони | |масової інформації, | |здоров'я обласних, Київської та | |навчальних закладів і | |Севастопольської міських | |громадських | |державних адміністрацій | |організацій до | | | |інформування населення| | | |з питань цукрового | | | |діабету з метою | | | |покращення виявлення | | | |цукрового діабету у | | | |дітей, запобігання | | | |смертності дітей з | | | |діабетом внаслідок | | | |відмови батьків від | | | |своєчасного лікування | | | |----------------------+---------+-------------------------------------------| |3.5. Продовжити | постійно|Департамент охорони | |впровадження заходів | |материнства, дитинства та | |преконцепційної | |санаторного забезпечення МОЗ | |профілактики, сучасних| |України, НАМН України, МОЗ АР | |принципів ведення | |Крим, управління (головні | |вагітності та | |управління) охорони здоров'я | |перинатальної охорони | |обласних, Київської та | |матері, плода та | |Севастопольської міських | |дитини. | |державних адміністрацій | --------------------------------------------------------------------------------------------------| Міжнародне співробітництво | --------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1. Співпрацювати з | 2011 |Департамент охорони материнства, | |Дитячим фондом | |дитинства та санаторного | |ООН/ЮНІСЕФ, ВООЗ з | |забезпечення МОЗ України | |питань впровадження | |Департамент нормативно-правового | |"дружніх до молоді" | |забезпечення | |медичних послуг. | | | ---------------------+----------------------+---------+-------------------------------------------| |4.2. Сприяти участі | постійно|Департамент охорони материнства, | |українських вчених, | |дитинства та санаторного забезпечення | |спеціалістів у | |МОЗ України | |міжнародних | |Департамент нормативно-правового | |конференціях, | |забезпечення Лікувально-організаційне | |програмах обміну | |управління НАМН України | |спеціалістами, | |Управління міжнародних і | |стажування та інших | |міжвідомчих наукових | |наукових і практичних | |зв'язків НАМН України МОЗ АР Крим, | |заходах | |управління (головні управління) охорони | | | |здоров'я обласних, Київської та | | | |Севастопольської міських державних | | | |адміністрацій | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
охорони материнства,
дитинства та санаторного
забезпечення С.І.Осташко
Начальник
лікувально-організаційного
управління НАМН України В.В.Лазоришинець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: