open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
01.09.2010 N 5гн-1/6гн-1

Про внесення змін до наказів

Генерального прокурора України

від 19.09.2005 N 5гн та від 29.11.2006 N 6гн
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної

прокуратури

N 4гн ( v_004900-12 ) від 19.12.2012

N 6гн ( v0006900-12 ) від 28.11.2012 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про судоустрій і
статус суддів" ( 2453-17 ), керуючись статтею 15 Закону України
"Про прокуратуру" ( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
{ Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Генеральної прокуратури N 5гн ( v0005900-05 ) від
19.09.2005, до якого вносились зміни } 1. Внести такі зміни і
доповнення до наказу Генерального прокурора України від 19 вересня
2005 року N 5гн ( v0005900-05 ) "Про організацію участі прокурорів
у судовому розгляді кримінальних справ та підтримання державного
обвинувачення".
1.1. У абзаці 1 пункту 3 слова "прокуратур відповідного судам
рівня" замінити словами "міських, районних, міжрайонних та
прирівняних до них прокуратур, а в складних та резонансних справах
про тяжкі та особливо тяжкі злочини - працівникам прокуратур
обласного рівня".
1.2. У пункті 3.4 друге речення викласти у такій редакції: "Територіальним прокурорам, які взяли участь у розгляді
судами справ стосовно військовослужбовців, повідомляти про
результати їх розгляду відповідних військових прокурорів".
1.3. У пункті 5.2 у другому реченні слова "а якщо справа
розглядалася у першій інстанції апеляційним судом - касаційне
подання" виключити.
1.4. У пункті 8 слова "касаційних подань, а також подань і
клопотань у порядку виключного провадження" замінити словами
"касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень за
нововиявленими обставинами, заяв про перегляд судових рішень
Верховним Судом України".
1.5. Абзац 1 пункту 8.2 викласти у такій редакції: "Забезпечувати якісну підготовку апеляцій, касаційних скарг,
заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами,
заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України з
додержанням вимог статей 350, 400-15 КПК України ( 1003-05 ).
Копії цих документів надсилати до прокуратур, які забезпечують
участь прокурорів у розгляді справ в апеляційному чи касаційному
порядку, за нововиявленими обставинами та Верховним Судом України,
а також до відповідної прокуратури області чи прирівняної до неї
для здійснення контролю за їх якістю".
1.6. Абзац 1 пункту 9 після слів "в апеляційній та касаційній
інстанціях" доповнити словами "за нововиявленими обставинами та
Верховним Судом України".
1.7. У пункті 9.1 слова "відділу участі прокурорів у розгляді
Верховним Судом України кримінальних справ" замінити словами
"управління участі прокурорів у перегляді судових рішень у
кримінальних справах". Цей пункт після другого речення доповнити реченням такого
змісту: "Висновки у справах, які переглядаються Верховним Судом
України, доповідати заступнику Генерального прокурора України
згідно з розподілом обов'язків".
1.8. Пункт 9.2 після слів "апеляційній та касаційній
інстанціях" доповнити словами "та у Верховному Суді України".
1.9. У пункті 11 слова "подання про перегляд судових рішень"
замінити словами "заяву про перегляд судових рішень за
нововиявленими обставинами".
1.10. Пункт 14.1 викласти у такій редакції: "У разі виявлення достатніх даних про порушення суддею
місцевого або апеляційного суду вимог щодо його статусу, посадових
обов'язків чи присяги судді звертатися з відповідною заявою до
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а в разі виявлення
таких самих порушень з боку суддів Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Верховного
Суду України - до Вищої ради юстиції. За наявності достатніх даних, які вказують на винесення
завідомо неправосудного рішення при розгляді кримінальної справи,
для вирішення питання про порушення кримінальної справи надсилати
матеріали перевірки до Головного управління підтримання державного
обвинувачення в судах Генеральної прокуратури України".
1.11. У абзаці 2 пункту 15.2 слова "подань та клопотань у
порядку виключного провадження" замінити словами "скарг та заяв
про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами".
1.12. У пунктах 7.1, 7.2,13,15 слова "управління підтримання
державного обвинувачення в судах" у всіх відмінках замінити
словами "Головного управління підтримання державного обвинувачення
в судах" у відповідних відмінках.
{ Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Генерального прокурора N 6гн ( v0006900-06 ) від
29.11.2006, до якого вносились зміни } 2. Внести такі зміни і
доповнення до наказу Генерального прокурора України від 29
листопада 2006 року N 6гн ( v0006900-06 ) "Про організацію
представництва прокурором у суді інтересів громадянина або держави
та їх захисту при виконанні судових рішень":
2.1. Доповнити пунктом 6.1 такого змісту: "За наявності підстав до пред'явлення позову ініціювати
питання про вжиття запобіжних заходів та заходів забезпечення
доказів відповідно до вимог законодавства. Належним чином
мотивувати необхідність вжиття запропонованого прокурором виду
запобіжного заходу". У зв'язку з цим пункти 6.1, 6.2, 6.3 вважати відповідно
пунктами 6.2, 6.3, 6.4.
2.2. У пункті 7.4 слово "військових" виключити.
2.3. Абзац 1 пункту 7.5 після слів "Вищому адміністративному
суді України" доповнити словами "Вищому спеціалізованому суді
України з розгляду цивільних та кримінальних справ, а також".
2.4. Доповнити пунктом 8.2 такого змісту: "У разі виявлення до початку судового розгляду справи
обставин, які свідчать про порушення порядку визначення судді
(колегії суддів) для розгляду справи і нез'явлення у зв'язку з цим
суддею (суддями) самовідводу, заявляти відвід судді. Відвід
повинен бути мотивований і заявлятись у письмовій формі". У зв'язку з цим пункт 8.2 вважати пунктом 8.3.
2.5. Пункт 8.3 доповнити реченням: "Вживати заходів для
отримання інформації щодо розгляду судами справ про визнання
фізичних осіб недієздатними, обмежено дієздатними, безвісно
відсутніми чи оголошення їх померлими, за наявності підстав
здійснювати вступ у розгляд цих справ".
2.6. У пункті 10 слова "апеляційного, касаційного подання
(скарги), заяви про перегляд за винятковими чи нововиявленими
обставинами" замінити словами "апеляційної, касаційної скарги,
заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України чи заяви
про перегляд судових рішень у зв'язку з ново виявленими
обставинами".
2.7. Пункт 12 викласти у такій редакції: "Прокурорам усіх рівнів у межах своєї компетенції
забезпечувати своєчасне реагування на незаконні рішення суду у
цивільних, господарських, адміністративних справах, постанови у
справах про адміністративні правопорушення та якісну підготовку
апеляційних, касаційних скарг, протестів, заяв про перегляд
судових рішень Верховним Судом України чи заяв про перегляд
судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами. При
направленні до суду зазначених документів надсилати їх копії до
прокуратур вищого рівня, прокурору, який забезпечує участь у
справі, а касаційних скарг - до Генеральної прокуратури України. З метою ефективного та своєчасного реагування на незаконні
судові рішення прокурору, який брав участь у справі і був
присутнім у судовому засіданні у день оголошення рішення,
забезпечувати невідкладне витребовування його копії".
2.8. У пунктах 12.1 - 12.3 слово "подання" в усіх відмінках
виключити.
2.9. Пункт 12.4 викласти у такій редакції: "Заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України у
цивільних, господарських та адміністративних справах вносити за
підписом Генерального прокурора України, його заступників, у тому
числі за мотивованими клопотаннями прокурорів обласного рівня. Клопотання із долученими копіями судових рішень надсилати не
менш як за 15 днів до закінчення процесуального строку на внесення
заяви. У разі пропуску строку з поважних причин надавати докази на
їх підтвердження".
2.10. Доповнити пунктом 12.5 такого змісту: "Принципово реагувати на виявлені під час здійснення
представницької діяльності факти постановлення суддями незаконних
судових рішень. У разі встановлення даних про навмисний характер
допущених суддею порушень, несумлінність та упередженість судді, а
також даних про настання внаслідок прийняття незаконних судових
рішень істотних негативних наслідків або інших обставин, з якими
законодавство пов'язує можливість притягнення судців до
дисциплінарної відповідальності, ініціювати питання про їх
дисциплінарну відповідальність. У разі виявлення фактів порушення суддею присяги судді
ініціювати перед членами Вищої ради юстиції питання про звільнення
судді з посади шляхом направлення клопотання про внесення до Вищої
ради юстиції пропозиції про прийняття подання щодо звільнення
судді з посади. У клопотанні наводити правовий аналіз судового рішення,
прийняття якого, на думку прокурора, здійснено з грубим порушенням
законодавства, з долученням копій судових рішень та інших
документів, що підтверджують факти порушення суддею присяги при
здійсненні правосуддя. За наявності достатніх даних, які вказують на винесення
завідомо неправосудного рішення у цивільній, господарській або
адміністративній справі для вирішення питання про порушення
кримінальної справи надсилати матеріали перевірки до Головного
управління представництва в суді, захисту інтересів громадян та
держави при виконанні судових рішень Генеральної прокуратури
України".
2.11. Пункт 14 викласти у такій редакції: "Прокурорам усіх рівнів та їх заступникам, керівникам
відділів захисту інтересів громадян та держави при виконанні
судових рішень (старшим помічникам та помічникам прокурорів)
вживати заходів, спрямованих на своєчасне і реальне виконання
судових рішень, постановлених за позовами, заявами прокурорів.
Забезпечити належний захист інтересів громадян і держави при
виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб)".
2.12. У пункті 14.3 перше речення виключити.
2.13. Пункт 14.4 викласти у такій редакції: "Проводити перевірки і вирішувати згідно з вимогами статті 97
КПК України ( 1002-05 ) заяви та повідомлення, що містять дані про
наявність ознак злочинів у діяннях службових осіб державної
виконавчої служби, органів, якими виконуються рішення щодо
стягнення коштів, а також підприємств, установ, організацій та
фізичних осіб при виконанні судових рішень".
2.14. Абзац 1 пункту 15 доповнити реченнями "Прокурорам
обласного рівня спрямовувати до Генеральної прокуратури України
також копії позовів та інших документів представницького
реагування міськрайпрокурорів з актуальних справ, що мають важливе
суспільне значення".
2.15. У пункті 16 абзац 1 після слів "законних інтересів
громадян і держави" доповнити словами "відповідність їх стану
законності". Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, ректору Національної академії
прокуратури України, міським, районним, міжрайонним і прирівняним
до них прокурорам, довести до відома прокурорсько-слідчих
працівників.
Генеральний прокурор України
державний радник
юстиції України О.Медведько

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: