open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
06.10.2010 N 1-05/6

Про внесення періодичних друкованих наукових

фахових видань до нового

переліку наукових фахових видань України

(Витяг)
Відповідно до п. 14 "Порядку присудження наукових ступенів
і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007
N 423 ( 423-2007-п ), наказу ВАК України від 07.07.2008 N 437
( z0021-09 ) "Про внесення змін до наказу ВАК України від
04.04.2000 N 178 "Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх
апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2009 р. за N 21/16037, а також наказу ВАК України від
24.01.2009 N 29 ( v0029330-09 ) щодо формування нового Переліку
наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора
і кандидата наук ( v05_4330-09 ), та на підставі рекомендацій
експертних рад і відділу інспекції та організаційно-аналітичного
забезпечення президія Вищої атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести періодичні друковані наукові фахові видання до нового
Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ) (додається).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

06.10.2010 N 1-05/6

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових

ступенів доктора і кандидата наук

---------------------------------------------------------------------- N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | (співзасновники) | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 1 |Актуальні питання |Запорізький |медичні, | |фармацевтичної і |державний медичний |фармацевтичні | |медичної науки та |університет | | |практики |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 2 |Актуальні проблеми |Одеська національна|юридичні | |держави і права. |юридична академія | | |Актуальные проблемы |МОН України | | |государства и права. | | | |Actual Problems of | | | |State and Law | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 3 |Бахмутський шлях |Луганський |історичні, | | |національний |філологічні | | |університет імені |(українська | | |Тараса Шевченка |література) | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 4 |Біоресурси і |Національний |біологічні | |природокористування |університет | | | |біоресурсів і | | | |природокористування| | | |України, | | | |Міністерство | | | |охорони | | | |навколишнього | | | |природного | | | |середовища, | | | |Міністерство | | | |аграрної політики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 5 |Вісник аграрної науки.|Українська академія|економічні, | |Вестник аграрной |аграрних наук |сільськогосподарські | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 6 |Вісник Академії праці |Академія праці і |історичні | |і соціальних відносин |соціальних відносин| | |Федерації профспілок |Федерації | | |України |профспілок України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 7 |Вісник Київського |Київський |історичні | |національного |національний | | |лінгвістичного |лінгвістичний | | |університету |університет | | |Серія "Історія, |МОН України | | |економіка, | | | |філософія" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 8 |Вісник Київського |Київський |філологічні | |національного |національний | | |університету імені |університет імені | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | |Літературознавство. | | | |Мовознавство. | | | |Фольклористика | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 9 |Вісник Київського |Київський |філологічні | |національного |національний | | |університету імені |університет імені | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | |Східні мови та | | | |літератури | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 10 |Вісник Луганського |Луганський |юридичні | |державного |державний | | |університету |університет | | |внутрішніх справ |внутрішніх справ | | |імені Е.О.Дідоренка |імені Е.О.Дідоренка| | | |МВС України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 11 |Вісник Луганського |Луганський |медичні | |національного |національний | | |університету імені |університет імені | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | |Медико-біологічні |МОН України | | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 12 |Вісник Львівського |Львівський |історичні | |університету. Серія: |національний | | |книгознавство, |університет імені | | |бібліотекознавство та |Івана Франка | | |інформаційні |МОН України | | |технології | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 13 |Вісник Львівської |Львівська |економічні | |комерційної академії. |комерційна академія| | |Серія економічна |Центральної спілки | | | |споживчих товариств| | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 14 |Вісник Приазовського |Приазовський |економічні | |державного технічного |державний технічний| | |університету. Серія: |університет | | |економічні науки |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 15 |Вісник |Східноукраїнський |хімічні | |Східноукраїнського |національний | | |національного |університет імені | | |університету імені |Володимира Даля | | |Володимира Даля |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 16 |Вісник Черкаського |Черкаський |технічні, | |університету. Серія: |національний |фізико-математичні | |Прикладна математика. |університет імені | | |Інформатика |Богдана | | | |Хмельницького | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 17 |Гуманітарний вісник |Переяслав- |педагогічні | |Переяслав- |Хмельницький | | |Хмельницького |державний | | |державного |педагогічний | | |педагогічного |університет | | |університету |імені Г.С.Сковороди| | |імені Г.С.Сковороди |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 18 |Дослідження з історії |Національний |історичні | |техніки |технічний | | | |університет України| | | |"Київський | | | |політехнічний | | | |інститут" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 19 |Дослідження світової |Інститут світової |політичні | |політики. |економіки | | |Збірник наукових |і міжнародних | | |праць |відносин | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 20 |Економіка |ПВНЗ "Європейський |економічні | |і управління |університет", | | | |Асоціація | | | |навчальних закладів| | | |України приватної | | | |форми власності | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 21 |Економіка. Фінанси. |Академія |економічні | |Право |муніципального | | | |управління, | | | |ТОВ "Аналітик" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 22 |Європейські |ГО "Західно- |юридичні, економічні | |перспективи |регіональна | | | |асоціація клубів | | | |ЮНЕСКО" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 23 |Журнал обчислювальної |Київський |фізико-математичні | |та прикладної |національний |(інформатика | |математики |університет імені |і кібернетика), | | |Тараса Шевченка, |технічні | | |МП "ТВ і МС" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 24 |Захист металургійних |Приазовський |технічні | |машин від поломок |державний технічний| | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 25 |Збірник наукових праць|Національний |сільськогосподарські | |ННЦ "Інституту |науковий центр | | |землеробства УААН" |"Інститут | | | |землеробства УААН" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 26 |Збірник наукових праць|Харківський |економічні | |Харківського |національний | | |національного |педагогічний | | |педагогічного |університет | | |університету |імені Г.С.Сковороди| | |імені Г.С.Сковороди. |МОН України | | |"Економіка" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 27 |Зовнішня торгівля: |Український |юридичні | |економіка, фінанси, |державний | | |право |університет | | | |фінансів та | | | |міжнародної | | | |торгівлі | | | |Міністерства | | | |фінансів України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 28 |Київська старовина |ВНЗ "Київський |історичні | | |славістичний | | | |університет" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 29 |Комунальне |Харківська |економічні | |господарство міст. |національна | | |Серія "Економічні |академія міського | | |науки" |господарства | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 30 |Комунальне |Харківська |технічні, | |господарство міст. |національна |архітектура | |Серія "Технічні науки |академія міського | | |та архітектура" |господарства | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 31 |Культура народов |Таврійський |економічні | |Причерноморья. |національний | | |Экономические науки |університет ім. | | | |В.І.Вернадського, | | | |Кримський науковий | | | |центр НАН України | | | |і МОН України, | | | |Міжвузівський | | | |центр "Крым" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 32 |Культурологічна думка:|Інститут |мистецтвознавство, | |щорічник наукових |культурології |культурологія | |праць |Академії мистецтв | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 33 |Людинознавчі студії. |Дрогобицький |філософські | |Збірник наукових |державний | | |праць ДДПУ |педагогічний | | | |університет імені | | | |Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 34 |Математичні методи та |Інститут прикладних|фізико-математичні | |фізико-механічні поля |проблем механіки |(математичне | | |і математики |моделювання | | |ім. Я.С.Підстригача|та обчислювальні | | |НАН України |методи) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 35 |Матеріали |Східноукраїнський |історичні | |та дослідження |національний | | |з археології Східної |університет імені | | |України |Володимира Даля | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 36 |Медична реабілітація, |Український |медичні | |курортологія, |науково-дослідний | | |фізіотерапія |інститут медичної | | | |реабілітації | | | |та курортології, | | | |ГО "Фахівці | | | |у галузі природних | | | |лікувальних | | | |ресурсів" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 37 |Міжнародний |ТОВ "Редакція |економічні | |науково-виробничий |журналу "Економіка | | |журнал |АПК" (Сумський | | |"Економіка АПК" |національний | | | |аграрний | | | |університет, | | | |ННЦ "Інститут | | | |аграрної | | | |економіки", | | | |Луганський | | | |національний | | | |аграрний | | | |університет, | | | |Миколаївський | | | |державний аграрний | | | |університет | | | |Мінагрополітики | | | |України) | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 38 |Морський екологічний |Національна |біологічні | |журнал. |академія наук | | |Морской экологический |України, Інститут | | |журнал. |біології південних | | |Marine Ecological |морів НАН України | | |Journal | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 39 |Наука і освіта |Південний науковий |педагогічні | | |центр Академії | | | |педагогічних наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 40 |Науковий вісник |Буковинська |економічні | |Буковинської державної|державна фінансова | | |фінансової академії. |академія | | |Економічні науки |Міністерства | | | |фінансів України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 41 |Науковий вісник |Київський |педагогічні | |кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. |національний | | |Серія "Філологія, |лінгвістичний | | |педагогіка, |університет | | |психологія" |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 42 |Науковий вісник |ДВНЗ "Національний |економічні | |НЛТУ України |лісотехнічний | | | |університет | | | |України" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 43 |Науковий часопис НПУ |Національний |педагогічні | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | |Серія: |університет імені | | |Теорія і методика |М.П.Драгоманова | | |мистецької освіти |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 44 |Наукові записки |Національний |історичні | |Національного |університет | | |університету |"Острозька | | |"Острозька академія". |академія" | | |Серія "Історичне | | | |релігієзнавство" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 45 |Науково-технічна |Міністерство освіти|економічні | |інформація |і науки України, | | | |Український | | | |інститут | | | |науково-технічної | | | |і економічної | | | |інформації, | | | |Міжнародний | | | |науково-навчальний | | | |центр інформаційних| | | |технологій та | | | |систем Національної| | | |академії наук | | | |України та | | | |Міністерства освіти| | | |і науки України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 46 |Наше право |ГО "Західно- |юридичні | | |регіональна | | | |асоціація клубів | | | |"ЮНЕСКО", | | | |Спеціалізоване | | | |видавництво | | | |"ЮНЕСКО-СОЦІО" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 47 |Облік і фінанси АПК |Національний |економічні | | |університет | | | |біоресурсів і | | | |природокористування| | | |України, Київський | | | |національний | | | |економічний | | | |університет імені | | | |Вадима Гетьмана | | | |МОН України, | | | |Уманський | | | |національний | | | |університет | | | |садівництва, | | | |ННЦ "Інститут | | | |аграрної | | | |економіки" НААН | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 48 |Педагогіка |Інститут |педагогічні | |і психологія |педагогічної освіти| | |професійної освіти |і освіти дорослих | | | |АПН України, | | | |Національний | | | |університет | | | |"Львівська | | | |політехніка", | | | |Львівський | | | |науково-практичний | | | |центр професійно- | | | |технічної освіти | | | |АПН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 49 |Породоразрушающий и |Інститут надтвердих|технічні | |металлообрабатывающий |матеріалів | | |инструмент - техника |ім. В.М.Бакуля | | |и технология |НАН України | | |его изготовления | | | |и применения | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 50 |Порошковая |Інститут проблем |хімічні | |металлургия. Порошкова|матеріалознавства | | |металургія |ім. І.М.Францевича | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 51 |Правове регулювання |Київський |юридичні | |економіки |національний | | | |економічний | | | |університет імені | | | |Вадима Гетьмана | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 52 |Праці Центру |Центр |мистецтвознавство | |пам'яткознавства |пам'яткознавства | | | |НАН України, | | | |Українське | | | |товариство охорони | | | |пам'яток історії | | | |та культури | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 53 |Прикладні проблеми |Національна |фізико-математичні | |механіки і математики.|академія наук |(математичне | |Прикладные проблемы |України, Інститут |моделювання | |механики и математики.|прикладних проблем |та обчислювальні | |Applied Problems of |механіки |методи) | |Mechanics and |і математики | | |Mathematics |ім. Я.С.Підстригача| | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 54 |Проблеми взаємодії |Харківський |мистецтвознавство | |мистецтв, педагогіки |державний | | |та теорії і практики |університет | | |освіти |мистецтв ім. | | | |І.П.Котляревського | | | |Міністерства | | | |культури і туризму | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 55 |Проблеми |Дніпропетровський |фізико-математичні | |обчислювальної |національний |(математичне | |механіки і міцності |університет імені |моделювання | |конструкцій. |Олеся Гончара |та обчислювальні | |Проблемы |МОН України |методи) | |вычислительной | | | |механики и прочности | | | |конструкций. | | | |Problems of | | | |Computational | | | |Mechanics and Strength| | | |of Structures | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 56 |Проблеми |Національна |технічні, | |програмування. |академія наук |фізико-математичні | |Проблемы |України, Інститут | | |программирования. |програмних систем | | |Problems in |НАН України | | |Programming | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 57 |Регіональні аспекти |Тернопільський |економічні | |розвитку продуктивних |національний | | |сил України |економічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 58 |Ренесансні студії |Класичний приватний|філологічні | | |університет, |(літературознавство) | | |Інститут | | | |літератури | | | |ім. Т.Г.Шевченка | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 59 |Русская литература. |Київський |філологічні | |Исследования |національний |(літературознавство) | | |університет імені | | | |Тараса Шевченка, | | | |Інститут | | | |літератури | | | |ім. Т.Г.Шевченка | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 60 |Свинарство. |Інститут свинарства|сільськогосподарські | |Міжвідомчий |імені | | |тематичний науковий |О.В.Квасницького | | |збірник |УААН | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 61 |Современные проблемы |Інститут проблем |хімічні, технічні | |физического |матеріалознавства | | |материаловедения |ім. І.М.Францевича | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 62 |Спеціальні історичні |Національна |історичні | |дисципліни: питання |академія наук | | |теорії та методики |України, Інститут | | | |історії України | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 63 |Степи Європи в епоху |Донецький |історичні | |середньовіччя |національний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 64 |Сумський |Інститут |історичні | |історико-архівний |української | | |журнал |археографії | | | |та джерелознавства | | | |ім. Грушевського | | | |НАН України, | | | |Сумський Державний | | | |університет, | | | |Державний архів | | | |Сумської області | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 65 |Сучасне птахівництво |Національний |сільськогосподарські,| | |університет |ветеринарні | | |біоресурсів і | | | |природокористування| | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 66 |Таврический |Кримський науковий |біологічні (групи | |медико-биологический |центр НАН України |спеціальностей | |вестник. |і МОН України, |14.01.2000 - | |Таврійський |Кримський |14.03.2000) | |медико-біологічний |державний медичний | | |вісник |університет імені | | | |С.І.Георгієвського | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 67 |Теоретичні питання |Київський |педагогічні | |культури, освіти |національний | | |та виховання |лінгвістичний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 68 |Торгівля, комерція, |Львівська |економічні | |підприємництво |комерційна академія| | | |Центральної спілки | | | |споживчих товариств| | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 69 |Труды Института |Національна |фізико-математичні | |прикладной математики |академія наук |(інформатика | |и механики НАН Украины|України, Інститут |і кібернетика) | |Праці Інституту |прикладної | | |прикладної математики |математики | | |і механіки |і механіки | | |НАН України |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 70 |Україна: культурна |Інститут |історичні | |спадщина, національна |українознавства | | |свідомість, |ім. І.Крип'якевича | | |державність |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 71 |Українознавство |Науково-дослідний |історичні | | |Інститут | | | |українознавства | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 72 |Українська |Житомирський |педагогіка | |полоністика |державний | | | |університет імені | | | |Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 73 |"Університет" науковий|ВНЗ "Київський |історичні | |історико-філософський |славістичний | | |журнал. |університет" | | |"Університет" научный | | | |историко-философский | | | |журнал | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 74 |Харківський |Харківський |історичні | |історіографічний |національний | | |збірник |університет | | | |імені В.Н.Каразіна | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 75 |Цукрові буряки |Інститут цукрових |сільськогосподарські | | |буряків УААН | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 76 |Школа першого ступеня:|Переяслав- |педагогічні | |теорія і практика. |Хмельницький | | |Школа первой ступени: |державний | | |теория и практика. |педагогічний | | | |університет імені | | | |Григорія Сковороди | | | |МОН України | | ---------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: