open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
16.12.2009 N 1-05/6

Про внесення періодичних друкованих наукових

фахових видань до нового

Переліку наукових фахових видань України

(Витяг)
Відповідно до п. 14 "Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
07.03.2007 р. N 423 ( 423-2007-п ), наказу ВАК України від
07.07.2008 р. N 437 ( z0021-09 ) "Про внесення змін до наказу ВАК
України від 04.04.2000 р. N 178 "Про опублікування результатів
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
та про їх апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2009 р. за N 21/16037, а також наказу ВАК України
від 24.01.2009 N 29 ( v0029330-09 ) щодо формування нового
Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ), та на підставі
рекомендацій експертних рад президія Вищої атестаційної комісії
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести періодичні друковані наукові фахові видання до нового
Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

16.12.2009 N 1-05/6

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових

ступенів доктора і кандидата наук

---------------------------------------------------------------------- N | Назва видання | Засновник | Галузь науки, | | | (співзасновники) | спеціальність | --------------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ ТА ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | --------------------------------------------------------------------| 1 |Агроекологічний |Інститут |біологічні, | |журнал |агроекології УААН, |сільськогосподарські | |Агроэкологический |Державна | | |журнал |екологічна академія| | |Agroecologycal |післядипломної | | |journal |освіти та | | | |управління, | | | |державний | | | |технологічний центр| | | |охорони родючості | | | |ґрунтів | | | |Мінагрополітики | | | |України "Центр | | | |Держродючість" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 2 |Альгологія. |Інститут ботаніки |біологічні | |Альгология. |ім. М.Г.Холодного | | |Algologia |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 3 |Бізнес Інформ. |Харківський |економічні | |Бизнес Информ |державний | | | |економічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 4 |Біофізичний |Харківський |біологічні, фізико- | |вісник |національний |математичні (фізика) | | |університет імені | | | |В.Н.Каразіна | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 5 |Біологія тварин |Інститут біології |біологічні, | | |тварин УААН |ветеринарні | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 6 |Біоніка інтелекту. |Харківський |технічні | |Бионика |національний | | |интеллекта. |університет | | |Bionics of |радіоелектроніки | | |Intelligence |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 7 |Бухгалтерський |Державна академія |економічні | |облік, аналіз та |статистики, обліку | | |аудит: проблеми |та аудиту | | |теорії, |Держкомстату | | |методології, |України | | |організації | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 8 |Ветеринарна |Інститут |ветеринарні, | |біотехнологія |ветеринарної |сільськогосподарські | | |медицини УААН, | | | |Державний науково- | | | |контрольний | | | |інститут | | | |біотехнології і | | | |штамів | | | |мікроорганізмів | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 9 |Військова медицина |Міністерство |медичні | |України |оборони України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 10 |Вісник |Дніпропетровський |технічні (транспорт) | |Дніпропетровського |національний | | |національного |університет | | |університету |залізничного | | |залізничного |транспорту імені | | |транспорту імені |академіка | | |академіка |В.Лазаряна | | |В.Лазаряна |Міністерства | | | |транспорту та | | | |зв'язку України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 11 |Вісник |Житомирський |сільськогосподарські | |Житомирського |національний | | |національного |агроекологічний | | |агроекологічного |університет | | |університету | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 12 |Вісник Київського |Київський |філософські | |національного |національний | | |університету імені |університет імені | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | |Філософія. | | | |Політологія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 13 |Вісник |Криворізький |геологічні | |Криворізького |економічний |(економічна | |економічного |інститут Київського|геологія) | |інституту КНЕУ |національного | | | |економічного | | | |університету | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 14 |Вісник |Національна |педагогічні | |Національної |академія оборони | | |академії оборони |України | | |України |Міністерства | | | |оборони України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 15 |Вісник |Українське |сільськогосподарські | |Українського |товариство |(генетика, селекція) | |товариства |генетиків і | | |генетиків і |селекціонерів | | |селекціонерів |ім. М.І.Вавилова | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 16 |Вісник Черкаського |Черкаський |технічні | |державного |державний |(інформатика) | |технологічного |технологічний | | |університету. |університет | | |Вестник |МОН України | | |Черкасского | | | |государственного | | | |технологического | | | |университета | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 17 |Вісник |Чернігівський |педагогічні | |Чернігівського |державний | | |державного |педагогічний | | |педагогічного |університет | | |університету |ім. Т.Г.Шевченка | | |ім. Т.Г.Шевченка. |МОН України | | |Серія: | | | |педагогічні науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 18 |Вісник Харківської |Харківська державна|історичні | |державної академії |академія культури | | |культури |Міністерства | | | |культури і туризму | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 19 |Вісник |Харківський |фізико-математичні | |Харківського |національний |(фізика) | |національного |університет імені | | |університету. |В.Н.Каразіна | | |Серія "Фізика" |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 20 |Вісник |Харківський |геологічні, | |Харківського |національний |географічні | |національного |університет імені | | |університету. |В.Н.Каразіна | | |Серія "Геологія. |МОН України | | |Географія. | | | |Екологія" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 21 |Вісник |Хмельницький |економічні | |Хмельницького |національний | | |національного |університет | | |університету. |МОН України | | |Серія: економічні | | | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 22 |Вісник фармації |МОЗ України, |фармацевтичні | |News of pharmacy |Національний | | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 23 |Галицький |Тернопільський |економічні | |економічний |державний технічний| | |вісник |університет імені | | | |Івана Пулюя | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 24 |Геологія і корисні |Національна |геологічні | |копалини Світового |академія наук | | |океану. |України, Відділення| | |Геология и |морської геології | | |полезные |та осадочного | | |ископаемые |рудоутворення | | |Мирового океана. |Національного | | |Geology and |науково- | | |Mineral Resources |природничого музею | | |of the World |НАН України | | |Ocean | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 25 |Гуманітарні |Київський |філософські | |студії |національний | | | |університет імені | | | |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 26 |Дослідження з |Дніпропетровський |філологічні | |лексикології і |національний |(українська мова) | |граматики |університет імені | | |української мови |Олеся Гончара | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 27 |Економіка. |Східноукраїнський |економічні | |Менеджмент. |національний | | |Підприємництво |університет імені | | | |Володимира Даля | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 28 |Ейдос. |Національна |історичні | |Эйдос. |академія наук | | |Ejdos |України, Інститут | | | |історії | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 29 |Збірник наукових |Національна |геологічні | |праць Інституту |академія наук | | |геохімії |України, Інститут | | |навколишнього |геохімії | | |середовища. |навколишнього | | |Сборник научных |середовища | | |трудов Института |НАН України та | | |геохимии |МНС України | | |окружающей среды. | | | |Collected papers | | | |of Institute of | | | |environmental | | | |geochemistry | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 30 |Збірник наукових |Севастопольський |технічні | |праць |національний |(енергетика) | |Севастопольського |університет ядерної| | |національного |енергії та | | |університету |промисловості | | |ядерної енергії та |Міністерства палива| | |промисловості |та енергетики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 31 |Збірник наукових |Селекційно- |сільськогосподарські | |праць Селекційно- |генетичний |(генетика, селекція | |генетичного |інститут - |рослин, насінництво) | |інституту - |Національний |біологічні | |Національного |центр |(генетика) | |центру |насіннєзнавства та | | |насіннєзнавства та |сортовивчення УААН | | |сортовивчення | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 32 |Збірник наукових |Уманський державний|педагогічні | |праць Уманського |педагогічний | | |державного |університет імені | | |педагогічного |Павла Тичини | | |університету мені |МОН України | | |Павла Тичини | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 33 |Збірник праць |Національна |соціальні | |Науково-дослідного |академія наук |комунікації | |центру періодики |України, Львівська | | |Proceedings of |національна наукова| | |Research and |бібліотека України | | |Centre for |імені В.Стефаника | | |Periodicals | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 34 |Збірник наукових |Київський |технічні | |праць Військового |національний |(інформаційні | |інституту |університет імені |технології, | |Київського |Тараса Шевченка |комп'ютерні системи | |національного | |та компоненти) | |університету імені | | | |Тараса Шевченка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 35 |Інтродукція |Національна |біологічні | |рослин |академія наук | | | |України, | | | |Національний | | | |ботанічний сад | | | |ім. М.М.Гришка | | | |НАН України, | | | |Національний | | | |дендрологічний парк| | | |"Софіївка" | | | |НАН України, | | | |Державний | | | |дендрологічний парк| | | |"Олександрія" | | | |НАН України, | | | |Державний | | | |дендрологічний парк| | | |"Тростянець" | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 36 |Історико- |Уманський державний|педагогічні (загальна| |педагогічний |педагогічний |педагогіка, історія | |альманах |університет імені |педагогіки) | | |Павла Тичини | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 37 |Кібернетика та |НАН України, |технічні | |обчислювальна |Міжнародний | | |техніка. |науково-навчальний | | |Кибернетика и |центр інформаційних| | |вычислительная |технологій та | | |техника. |систем НАН та | | |Cybernetics and |МОН України, | | |computer |Інститут | | |engineering |кібернетики | | | |імені В.М.Глушкова | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 38 |Клінічна |Український |медичні | |ендокринологія та |науково-практичний | | |ендокринна |центр ендокринної | | |хірургія |хірургії, | | | |трансплантації | | | |ендокринних органів| | | |і тканин | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 39 |Культура і |Державна академія |філософські | |сучасність |керівних кадрів | | | |культури і мистецтв| | | |Міністерства | | | |культури і туризму | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 40 |Лінгвістика XXI |Центр наукових |філологічні | |століття: нові |досліджень та |(мовознавство) | |дослідження і |викладання | | |перспективи |іноземних мов | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 41 |Літопис |МОЗ України, |медичні | |травматології та |Національний | | |ортопедії |медичний | | | |університет | | | |ім. О.О.Богомольця,| | | |Українська | | | |асоціація | | | |травматологів- | | | |ортопедів | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 42 |Магістеріум. |Національний |філологічні | |Літературознавчі |університет "Києво-|(літературознавство) | |студії |Могилянська | | | |академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 43 |Мандрівець |Національний |історичні | | |університет "Києво-| | | |Могилянська | | | |академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 44 |Медична психологія |Харківська медична |медичні | |Медицинская |академія | | |психология |післядипломної | | | |освіти МОЗ України,| | | |Харківське медичне | | | |товариство | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 45 |Механіка твердого |Інститут прикладної|фізико-математичні | |тіла |математики і |(механіка) | | |механіки | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 46 |Методи |Дніпропетровський |технічні (механіка | |розв'язування |національний |деформівного твердого| |прикладних задач |університет імені |тіла) | |механіки |Олеся Гончара | | |деформівного |МОН України | | |твердого тіла. | | | |Методы решения | | | |прикладных задач | | | |механики | | | |деформируемого | | | |твердого тела. | | | |Methods Solving | | | |Applied Problems | | | |in Solid | | | |Mechanics | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 47 |Мінералогічний |Національна |Геологічні (геохімія,| |журнал |академія наук |петрологія, геологія | |Mineralogical |України, Інститут |металевих та | |Journal (Ukraine) |геохімії, |неметалевих корисних | | |мінералогії та |копалин, мінералогія,| | |рудоутворення імені|кристалографія) | | |М.Н.Семененка | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 48 |Науковий вісник |Івано-Франківський |геологічні (геологія | |Івано- |національний |нафти і газу, | |Франківського |технічний |геофізика), технічні | |національного |університет нафти і|(розробка корисних | |технічного |газу МОН України |копалин) | |університету нафти | | | |і газу | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 49 |Науковий вісник |Львівський |економічні | |Львівського |державний | | |державного |університет | | |університету |внутрішніх справ | | |внутрішніх справ |МВС України | | |(серія | | | |економічна) | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 50 |Науковий вісник |Миколаївський |історичні | |Миколаївського |державний | | |державного |університет імені | | |університету імені |В.О.Сухомлинського | | |В.О.Сухомлинського. |МОН України | | |Серія "Історичні | | | |науки" | | | |Научный вестник | | | |Николаевского | | | |государственного | | | |университета имени | | | |В.А.Сухомлинского | | | |Wissenschaftsblatt | | | |der | | | |W.O.Suchomlinskij | | | |Staatsuniversitat | | | |Mykolaiv, | | | |Scientific | | | |Bulletin of | | | |V.O.Sukhomlynsky | | | |Mykolaiv State | | | |University | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 51 |Науковий вісник |Миколаївський |філологічні | |Миколаївського |державний |(літературознавство) | |державного |університет імені | | |університету імені |В.О.Сухомлинського | | |В.О.Сухомлинського. |МОН України | | |Серія | | | |"Філологічні | | | |науки" | | | |Научный вестник | | | |Николаевского | | | |государственного | | | |университета имени | | | |В.А.Сухомлинского | | | |Wissenschaftsblatt | | | |der | | | |W.O.Suchomlinskij | | | |Staatsuniversitat | | | |Mykolaiv, | | | |Scientific | | | |Bulletin of | | | |V.O.Sukhomlynsky | | | |Mykolaiv State | | | |University | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 52 |Науковий вісник |Ужгородський |економічні | |Ужгородського |національний | | |університету. |університет | | |Серія |МОН України | | |"Економіка" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 53 |Науковий вісник |Чернівецький |філософські | |Чернівецького |національний | | |національного |університет | | |університету ім. |ім. Юрія Федьковича| | |Юрія Федьковича. |МОН України | | |Серія: філософія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 54 |Наукові записки |НАН України, |політичні, історичні | |Інституту |Інститут | | |політичних і |політичних і | | |етнонаціональних |етнонаціональних | | |досліджень |досліджень | | |ім. І.Ф.Кураса |ім. І.Ф.Кураса | | |НАН України |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 55 |Наукові записки |Національний |політичні | |НАУКМА. Політичні |університет "Києво-| | |науки |Могилянська | | | |академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 56 |Наукові записки. |Кіровоградський |педагогічні | |Серія: |державний | | |педагогічні науки |педагогічний | | | |університет імені | | | |Володимира | | | |Винниченка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 57 |Наукові праці |Національний |технічні (технологія | |Національного |університет |харчової | |університету |харчових технологій|промисловості) | |харчових |МОН України | | |технологій | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 58 |Оптимізація |Севастопольський |технічні | |виробничих |національний | | |процесів |технічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 59 |Освіта регіону |ВНЗ "Відкритий |психологічні | | |міжнародний | | | |університет | | | |розвитку людини | | | |"Україна" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 60 |Педагогічний |Південноукраїнський|педагогічні | |альманах |регіональний | | | |інститут | | | |післядипломної | | | |освіти педагогічних| | | |кадрів МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 61 |Підприємництво, |Науково-дослідний |юридичні | |господарство і |інститут приватного| | |право |права і | | | |підприємництва | | | |Академії правових | | | |наук України, | | | |ТОВ "Гарантія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 62 |Прикладна |Державна академія |економічні | |статистика: |статистики, обліку |(статистика) | |проблеми теорії та |та аудиту | | |практики |Держкомстату | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 63 |Проблеми |Херсонський |технічні | |інформаційних |національний | | |технологій |технічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 64 |Проблеми |Дніпропетровський |фізико-математичні | |обчислювальної |національний |(механіка) | |механіки і міцності |університет імені | | |конструкцій. |Олеся Гончара | | |Проблемы |МОН України | | |вычислительной | | | |механики и прочности | | | |конструкций. | | | |Problems of | | | |Computational | | | |Mechanics and | | | |Strength of | | | |Structures | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 65 |Проблеми |Хмельницький |технічні | |трибології. |національний |(машинознавство, | |Problem of |університет |машинобудування) | |tribology |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 66 |Прогресивні |Донецький |технічні | |технології та |національний | | |системи |технічний | | |машинобудування |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 67 |Проектування, |Національний |технічні | |виробництво та |транспортний | | |експлуатація |університет | | |автотранспортних |МОН України | | |засобів і поїздів | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 68 |Психолого- |Уманський державний|педагогічні | |педагогічні |педагогічний | | |проблеми сільської |університет імені | | |школи |Павла Тичини | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 69 |Регіональна |Національна |економічні | |економіка |академія наук | | | |України, | | | |Міністерство | | | |економіки України, | | | |Інститут | | | |регіональних | | | |досліджень | | | |НАН України, | | | |Інститут економіки | | | |промисловості | | | |НАН України, | | | |Українська | | | |асоціація | | | |регіональних наук | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 70 |Реєстрація, |Інститут проблем |технічні | |зберігання і |реєстрації |(інформаційні | |обробка даних. |інформації |технології, | |Регистрация, |НАН України |комп'ютерні системи | |хранение и | |та компоненти) | |обработка данных | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 71 |Релігія та Соціум |Чернівецький |філософські | | |національний | | | |університет імені | | | |Юрія Федьковича | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 72 |Ресурсозберігаючі |Східноукраїнський |технічні | |технології |національний | | |виробництва та |університет імені | | |обробки тиском |Володимира Даля | | |матеріалів у |МОН України | | |машинобудуванні | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 73 |Розвідка та |Івано-Франківський |Технічні (розробка | |розробка нафтових |технічний |корисних копалин), | |і газових родовищ |університет нафти і|геологічні (геологія | | |газу МОН України |нафти і газу, | | | |геофізика) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 74 |Сенсорна |Одеський |фізико-математичні | |електроніка і |національний |(фізика) | |мікросистемні |університет | | |технології |ім. І.І.Мечникова | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 75 |Системи |ДП "Центральний |технічні | |управління, |науково-дослідний | | |навігації та |інститут навігації | | |зв'язку |і управління" | | | |Мінпромполітики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 76 |Старожитності |ДВНЗ "Запорізький |історичні | |степового |національний | | |Причорномор'я і |університет" | | |Криму |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 77 |Судовождение |Одеська національна|технічні | | |морська академія | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 78 |Сучасні аспекти |Головний військово-|медичні | |військової |медичний клінічний | | |медицини |ордена Червоної | | | |Зірки центр | | | |"Головний | | | |військовий | | | |клінічний | | | |госпіталь" | | | |Міністерства | | | |оборони України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 79 |Східноєвропейський |Національний |медичні (соціальна | |журнал |медичний |медицина) | |громадського |університет імені | | |здоров'я |О.О.Богомольця | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 80 |Технологія і |Національний |технічні (машини і | |техніка |технічний |процеси | |друкарства |університет України|поліграфічного | | |"Київський |виробництва) | | |політехнічний | | | |інститут" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 81 |Технологические |ВАТ "Український |технічні | |системы |науково-дослідний | | | |інститут авіаційної| | | |технології" | | | |Міністерства | | | |промислової | | | |політики України, | | | |ТОВ "Компанія | | | |"Індустріальні | | | |технології" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 82 |Управління |Східноукраїнський |економічні | |проектами та |національний | | |розвиток |університет імені | | |виробництва |Володимира Даля | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 83 |Управління |Національний |технічні | |проектами, |транспортний | | |системний аналіз |університет | | |і логістика |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 84 |Харківська |ДУ "Інститут |медичні | |хірургічна школа |загальної та | | | |невідкладної | | | |хірургії Академії | | | |медичних наук | | | |України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 85 |Харчова |Національний |технічні | |промисловість |університет | | | |харчових технологій| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 86 |Цитологія і |Національна |біологічні | |генетика |академія наук | | |Цитология и |України, Інститут | | |генетика |клітинної біології | | |Cytology and |та генетичної | | |Genetics |інженерії | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 87 |Ядерна фізика та |Інститут ядерних |фізико-математичні | |енергетика |досліджень |(фізика), біологічні | | |НАН України |(радіобіологія, | | | |екологія) | ---------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: