open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
16.12.2009 N 1-05/6

Про внесення періодичних друкованих наукових

фахових видань до нового

Переліку наукових фахових видань України

(Витяг)
Відповідно до п. 14 "Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
07.03.2007 р. N 423 ( 423-2007-п ), наказу ВАК України від
07.07.2008 р. N 437 ( z0021-09 ) "Про внесення змін до наказу ВАК
України від 04.04.2000 р. N 178 "Про опублікування результатів
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
та про їх апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2009 р. за N 21/16037, а також наказу ВАК України
від 24.01.2009 N 29 ( v0029330-09 ) щодо формування нового
Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ), та на підставі
рекомендацій експертних рад президія Вищої атестаційної комісії
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести періодичні друковані наукові фахові видання до нового
Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

16.12.2009 N 1-05/6

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових

ступенів доктора і кандидата наук

---------------------------------------------------------------------- | N | Назва видання | Засновник | Галузь науки, | | | | (співзасновники) | спеціальність | |--------------------------------------------------------------------| | ЖУРНАЛИ ТА ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | |--------------------------------------------------------------------| | 1 |Агроекологічний |Інститут |біологічні, | | |журнал |агроекології УААН, |сільськогосподарські | | |Агроэкологический |Державна | | | |журнал |екологічна академія| | | |Agroecologycal |післядипломної | | | |journal |освіти та | | | | |управління, | | | | |державний | | | | |технологічний центр| | | | |охорони родючості | | | | |ґрунтів | | | | |Мінагрополітики | | | | |України "Центр | | | | |Держродючість" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 2 |Альгологія. |Інститут ботаніки |біологічні | | |Альгология. |ім. М.Г.Холодного | | | |Algologia |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 3 |Бізнес Інформ. |Харківський |економічні | | |Бизнес Информ |державний | | | | |економічний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 4 |Біофізичний |Харківський |біологічні, фізико- | | |вісник |національний |математичні (фізика) | | | |університет імені | | | | |В.Н.Каразіна | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 5 |Біологія тварин |Інститут біології |біологічні, | | | |тварин УААН |ветеринарні | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 6 |Біоніка інтелекту. |Харківський |технічні | | |Бионика |національний | | | |интеллекта. |університет | | | |Bionics of |радіоелектроніки | | | |Intelligence |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 7 |Бухгалтерський |Державна академія |економічні | | |облік, аналіз та |статистики, обліку | | | |аудит: проблеми |та аудиту | | | |теорії, |Держкомстату | | | |методології, |України | | | |організації | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 8 |Ветеринарна |Інститут |ветеринарні, | | |біотехнологія |ветеринарної |сільськогосподарські | | | |медицини УААН, | | | | |Державний науково- | | | | |контрольний | | | | |інститут | | | | |біотехнології і | | | | |штамів | | | | |мікроорганізмів | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 9 |Військова медицина |Міністерство |медичні | | |України |оборони України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |10 |Вісник |Дніпропетровський |технічні (транспорт) | | |Дніпропетровського |національний | | | |національного |університет | | | |університету |залізничного | | | |залізничного |транспорту імені | | | |транспорту імені |академіка | | | |академіка |В.Лазаряна | | | |В.Лазаряна |Міністерства | | | | |транспорту та | | | | |зв'язку України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |11 |Вісник |Житомирський |сільськогосподарські | | |Житомирського |національний | | | |національного |агроекологічний | | | |агроекологічного |університет | | | |університету | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |12 |Вісник Київського |Київський |філософські | | |національного |національний | | | |університету імені |університет імені | | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | | |Філософія. | | | | |Політологія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |13 |Вісник |Криворізький |геологічні | | |Криворізького |економічний |(економічна | | |економічного |інститут Київського|геологія) | | |інституту КНЕУ |національного | | | | |економічного | | | | |університету | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |14 |Вісник |Національна |педагогічні | | |Національної |академія оборони | | | |академії оборони |України | | | |України |Міністерства | | | | |оборони України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |15 |Вісник |Українське |сільськогосподарські | | |Українського |товариство |(генетика, селекція) | | |товариства |генетиків і | | | |генетиків і |селекціонерів | | | |селекціонерів |ім. М.І.Вавилова | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |16 |Вісник Черкаського |Черкаський |технічні | | |державного |державний |(інформатика) | | |технологічного |технологічний | | | |університету. |університет | | | |Вестник |МОН України | | | |Черкасского | | | | |государственного | | | | |технологического | | | | |университета | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |17 |Вісник |Чернігівський |педагогічні | | |Чернігівського |державний | | | |державного |педагогічний | | | |педагогічного |університет | | | |університету |ім. Т.Г.Шевченка | | | |ім. Т.Г.Шевченка. |МОН України | | | |Серія: | | | | |педагогічні науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |18 |Вісник Харківської |Харківська державна|історичні | | |державної академії |академія культури | | | |культури |Міністерства | | | | |культури і туризму | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |19 |Вісник |Харківський |фізико-математичні | | |Харківського |національний |(фізика) | | |національного |університет імені | | | |університету. |В.Н.Каразіна | | | |Серія "Фізика" |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |20 |Вісник |Харківський |геологічні, | | |Харківського |національний |географічні | | |національного |університет імені | | | |університету. |В.Н.Каразіна | | | |Серія "Геологія. |МОН України | | | |Географія. | | | | |Екологія" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |21 |Вісник |Хмельницький |економічні | | |Хмельницького |національний | | | |національного |університет | | | |університету. |МОН України | | | |Серія: економічні | | | | |науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |22 |Вісник фармації |МОЗ України, |фармацевтичні | | |News of pharmacy |Національний | | | | |фармацевтичний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |23 |Галицький |Тернопільський |економічні | | |економічний |державний технічний| | | |вісник |університет імені | | | | |Івана Пулюя | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |24 |Геологія і корисні |Національна |геологічні | | |копалини Світового |академія наук | | | |океану. |України, Відділення| | | |Геология и |морської геології | | | |полезные |та осадочного | | | |ископаемые |рудоутворення | | | |Мирового океана. |Національного | | | |Geology and |науково- | | | |Mineral Resources |природничого музею | | | |of the World |НАН України | | | |Ocean | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |25 |Гуманітарні |Київський |філософські | | |студії |національний | | | | |університет імені | | | | |Тараса Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |26 |Дослідження з |Дніпропетровський |філологічні | | |лексикології і |національний |(українська мова) | | |граматики |університет імені | | | |української мови |Олеся Гончара | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |27 |Економіка. |Східноукраїнський |економічні | | |Менеджмент. |національний | | | |Підприємництво |університет імені | | | | |Володимира Даля | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |28 |Ейдос. |Національна |історичні | | |Эйдос. |академія наук | | | |Ejdos |України, Інститут | | | | |історії | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |29 |Збірник наукових |Національна |геологічні | | |праць Інституту |академія наук | | | |геохімії |України, Інститут | | | |навколишнього |геохімії | | | |середовища. |навколишнього | | | |Сборник научных |середовища | | | |трудов Института |НАН України та | | | |геохимии |МНС України | | | |окружающей среды. | | | | |Collected papers | | | | |of Institute of | | | | |environmental | | | | |geochemistry | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |30 |Збірник наукових |Севастопольський |технічні | | |праць |національний |(енергетика) | | |Севастопольського |університет ядерної| | | |національного |енергії та | | | |університету |промисловості | | | |ядерної енергії та |Міністерства палива| | | |промисловості |та енергетики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |31 |Збірник наукових |Селекційно- |сільськогосподарські | | |праць Селекційно- |генетичний |(генетика, селекція | | |генетичного |інститут - |рослин, насінництво) | | |інституту - |Національний |біологічні | | |Національного |центр |(генетика) | | |центру |насіннєзнавства та | | | |насіннєзнавства та |сортовивчення УААН | | | |сортовивчення | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |32 |Збірник наукових |Уманський державний|педагогічні | | |праць Уманського |педагогічний | | | |державного |університет імені | | | |педагогічного |Павла Тичини | | | |університету мені |МОН України | | | |Павла Тичини | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |33 |Збірник праць |Національна |соціальні | | |Науково-дослідного |академія наук |комунікації | | |центру періодики |України, Львівська | | | |Proceedings of |національна наукова| | | |Research and |бібліотека України | | | |Centre for |імені В.Стефаника | | | |Periodicals | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |34 |Збірник наукових |Київський |технічні | | |праць Військового |національний |(інформаційні | | |інституту |університет імені |технології, | | |Київського |Тараса Шевченка |комп'ютерні системи | | |національного | |та компоненти) | | |університету імені | | | | |Тараса Шевченка | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |35 |Інтродукція |Національна |біологічні | | |рослин |академія наук | | | | |України, | | | | |Національний | | | | |ботанічний сад | | | | |ім. М.М.Гришка | | | | |НАН України, | | | | |Національний | | | | |дендрологічний парк| | | | |"Софіївка" | | | | |НАН України, | | | | |Державний | | | | |дендрологічний парк| | | | |"Олександрія" | | | | |НАН України, | | | | |Державний | | | | |дендрологічний парк| | | | |"Тростянець" | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |36 |Історико- |Уманський державний|педагогічні (загальна| | |педагогічний |педагогічний |педагогіка, історія | | |альманах |університет імені |педагогіки) | | | |Павла Тичини | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |37 |Кібернетика та |НАН України, |технічні | | |обчислювальна |Міжнародний | | | |техніка. |науково-навчальний | | | |Кибернетика и |центр інформаційних| | | |вычислительная |технологій та | | | |техника. |систем НАН та | | | |Cybernetics and |МОН України, | | | |computer |Інститут | | | |engineering |кібернетики | | | | |імені В.М.Глушкова | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |38 |Клінічна |Український |медичні | | |ендокринологія та |науково-практичний | | | |ендокринна |центр ендокринної | | | |хірургія |хірургії, | | | | |трансплантації | | | | |ендокринних органів| | | | |і тканин | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |39 |Культура і |Державна академія |філософські | | |сучасність |керівних кадрів | | | | |культури і мистецтв| | | | |Міністерства | | | | |культури і туризму | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |40 |Лінгвістика XXI |Центр наукових |філологічні | | |століття: нові |досліджень та |(мовознавство) | | |дослідження і |викладання | | | |перспективи |іноземних мов | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |41 |Літопис |МОЗ України, |медичні | | |травматології та |Національний | | | |ортопедії |медичний | | | | |університет | | | | |ім. О.О.Богомольця,| | | | |Українська | | | | |асоціація | | | | |травматологів- | | | | |ортопедів | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |42 |Магістеріум. |Національний |філологічні | | |Літературознавчі |університет "Києво-|(літературознавство) | | |студії |Могилянська | | | | |академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |43 |Мандрівець |Національний |історичні | | | |університет "Києво-| | | | |Могилянська | | | | |академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |44 |Медична психологія |Харківська медична |медичні | | |Медицинская |академія | | | |психология |післядипломної | | | | |освіти МОЗ України,| | | | |Харківське медичне | | | | |товариство | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |45 |Механіка твердого |Інститут прикладної|фізико-математичні | | |тіла |математики і |(механіка) | | | |механіки | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |46 |Методи |Дніпропетровський |технічні (механіка | | |розв'язування |національний |деформівного твердого| | |прикладних задач |університет імені |тіла) | | |механіки |Олеся Гончара | | | |деформівного |МОН України | | | |твердого тіла. | | | | |Методы решения | | | | |прикладных задач | | | | |механики | | | | |деформируемого | | | | |твердого тела. | | | | |Methods Solving | | | | |Applied Problems | | | | |in Solid | | | | |Mechanics | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |47 |Мінералогічний |Національна |Геологічні (геохімія,| | |журнал |академія наук |петрологія, геологія | | |Mineralogical |України, Інститут |металевих та | | |Journal (Ukraine) |геохімії, |неметалевих корисних | | | |мінералогії та |копалин, мінералогія,| | | |рудоутворення імені|кристалографія) | | | |М.Н.Семененка | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |48 |Науковий вісник |Івано-Франківський |геологічні (геологія | | |Івано- |національний |нафти і газу, | | |Франківського |технічний |геофізика), технічні | | |національного |університет нафти і|(розробка корисних | | |технічного |газу МОН України |копалин) | | |університету нафти | | | | |і газу | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |49 |Науковий вісник |Львівський |економічні | | |Львівського |державний | | | |державного |університет | | | |університету |внутрішніх справ | | | |внутрішніх справ |МВС України | | | |(серія | | | | |економічна) | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |50 |Науковий вісник |Миколаївський |історичні | | |Миколаївського |державний | | | |державного |університет імені | | | |університету імені |В.О.Сухомлинського | | | |В.О.Сухомлинського. |МОН України | | | |Серія "Історичні | | | | |науки" | | | | |Научный вестник | | | | |Николаевского | | | | |государственного | | | | |университета имени | | | | |В.А.Сухомлинского | | | | |Wissenschaftsblatt | | | | |der | | | | |W.O.Suchomlinskij | | | | |Staatsuniversitat | | | | |Mykolaiv, | | | | |Scientific | | | | |Bulletin of | | | | |V.O.Sukhomlynsky | | | | |Mykolaiv State | | | | |University | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |51 |Науковий вісник |Миколаївський |філологічні | | |Миколаївського |державний |(літературознавство) | | |державного |університет імені | | | |університету імені |В.О.Сухомлинського | | | |В.О.Сухомлинського. |МОН України | | | |Серія | | | | |"Філологічні | | | | |науки" | | | | |Научный вестник | | | | |Николаевского | | | | |государственного | | | | |университета имени | | | | |В.А.Сухомлинского | | | | |Wissenschaftsblatt | | | | |der | | | | |W.O.Suchomlinskij | | | | |Staatsuniversitat | | | | |Mykolaiv, | | | | |Scientific | | | | |Bulletin of | | | | |V.O.Sukhomlynsky | | | | |Mykolaiv State | | | | |University | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |52 |Науковий вісник |Ужгородський |економічні | | |Ужгородського |національний | | | |університету. |університет | | | |Серія |МОН України | | | |"Економіка" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |53 |Науковий вісник |Чернівецький |філософські | | |Чернівецького |національний | | | |національного |університет | | | |університету ім. |ім. Юрія Федьковича| | | |Юрія Федьковича. |МОН України | | | |Серія: філософія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |54 |Наукові записки |НАН України, |політичні, історичні | | |Інституту |Інститут | | | |політичних і |політичних і | | | |етнонаціональних |етнонаціональних | | | |досліджень |досліджень | | | |ім. І.Ф.Кураса |ім. І.Ф.Кураса | | | |НАН України |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |55 |Наукові записки |Національний |політичні | | |НАУКМА. Політичні |університет "Києво-| | | |науки |Могилянська | | | | |академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |56 |Наукові записки. |Кіровоградський |педагогічні | | |Серія: |державний | | | |педагогічні науки |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |Володимира | | | | |Винниченка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |57 |Наукові праці |Національний |технічні (технологія | | |Національного |університет |харчової | | |університету |харчових технологій|промисловості) | | |харчових |МОН України | | | |технологій | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |58 |Оптимізація |Севастопольський |технічні | | |виробничих |національний | | | |процесів |технічний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |59 |Освіта регіону |ВНЗ "Відкритий |психологічні | | | |міжнародний | | | | |університет | | | | |розвитку людини | | | | |"Україна" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |60 |Педагогічний |Південноукраїнський|педагогічні | | |альманах |регіональний | | | | |інститут | | | | |післядипломної | | | | |освіти педагогічних| | | | |кадрів МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |61 |Підприємництво, |Науково-дослідний |юридичні | | |господарство і |інститут приватного| | | |право |права і | | | | |підприємництва | | | | |Академії правових | | | | |наук України, | | | | |ТОВ "Гарантія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |62 |Прикладна |Державна академія |економічні | | |статистика: |статистики, обліку |(статистика) | | |проблеми теорії та |та аудиту | | | |практики |Держкомстату | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |63 |Проблеми |Херсонський |технічні | | |інформаційних |національний | | | |технологій |технічний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |64 |Проблеми |Дніпропетровський |фізико-математичні | | |обчислювальної |національний |(механіка) | | |механіки і міцності |університет імені | | | |конструкцій. |Олеся Гончара | | | |Проблемы |МОН України | | | |вычислительной | | | | |механики и прочности | | | | |конструкций. | | | | |Problems of | | | | |Computational | | | | |Mechanics and | | | | |Strength of | | | | |Structures | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |65 |Проблеми |Хмельницький |технічні | | |трибології. |національний |(машинознавство, | | |Problem of |університет |машинобудування) | | |tribology |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |66 |Прогресивні |Донецький |технічні | | |технології та |національний | | | |системи |технічний | | | |машинобудування |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |67 |Проектування, |Національний |технічні | | |виробництво та |транспортний | | | |експлуатація |університет | | | |автотранспортних |МОН України | | | |засобів і поїздів | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |68 |Психолого- |Уманський державний|педагогічні | | |педагогічні |педагогічний | | | |проблеми сільської |університет імені | | | |школи |Павла Тичини | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |69 |Регіональна |Національна |економічні | | |економіка |академія наук | | | | |України, | | | | |Міністерство | | | | |економіки України, | | | | |Інститут | | | | |регіональних | | | | |досліджень | | | | |НАН України, | | | | |Інститут економіки | | | | |промисловості | | | | |НАН України, | | | | |Українська | | | | |асоціація | | | | |регіональних наук | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |70 |Реєстрація, |Інститут проблем |технічні | | |зберігання і |реєстрації |(інформаційні | | |обробка даних. |інформації |технології, | | |Регистрация, |НАН України |комп'ютерні системи | | |хранение и | |та компоненти) | | |обработка данных | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |71 |Релігія та Соціум |Чернівецький |філософські | | | |національний | | | | |університет імені | | | | |Юрія Федьковича | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |72 |Ресурсозберігаючі |Східноукраїнський |технічні | | |технології |національний | | | |виробництва та |університет імені | | | |обробки тиском |Володимира Даля | | | |матеріалів у |МОН України | | | |машинобудуванні | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |73 |Розвідка та |Івано-Франківський |Технічні (розробка | | |розробка нафтових |технічний |корисних копалин), | | |і газових родовищ |університет нафти і|геологічні (геологія | | | |газу МОН України |нафти і газу, | | | | |геофізика) | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |74 |Сенсорна |Одеський |фізико-математичні | | |електроніка і |національний |(фізика) | | |мікросистемні |університет | | | |технології |ім. І.І.Мечникова | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |75 |Системи |ДП "Центральний |технічні | | |управління, |науково-дослідний | | | |навігації та |інститут навігації | | | |зв'язку |і управління" | | | | |Мінпромполітики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |76 |Старожитності |ДВНЗ "Запорізький |історичні | | |степового |національний | | | |Причорномор'я і |університет" | | | |Криму |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |77 |Судовождение |Одеська національна|технічні | | | |морська академія | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |78 |Сучасні аспекти |Головний військово-|медичні | | |військової |медичний клінічний | | | |медицини |ордена Червоної | | | | |Зірки центр | | | | |"Головний | | | | |військовий | | | | |клінічний | | | | |госпіталь" | | | | |Міністерства | | | | |оборони України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |79 |Східноєвропейський |Національний |медичні (соціальна | | |журнал |медичний |медицина) | | |громадського |університет імені | | | |здоров'я |О.О.Богомольця | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |80 |Технологія і |Національний |технічні (машини і | | |техніка |технічний |процеси | | |друкарства |університет України|поліграфічного | | | |"Київський |виробництва) | | | |політехнічний | | | | |інститут" | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |81 |Технологические |ВАТ "Український |технічні | | |системы |науково-дослідний | | | | |інститут авіаційної| | | | |технології" | | | | |Міністерства | | | | |промислової | | | | |політики України, | | | | |ТОВ "Компанія | | | | |"Індустріальні | | | | |технології" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |82 |Управління |Східноукраїнський |економічні | | |проектами та |національний | | | |розвиток |університет імені | | | |виробництва |Володимира Даля | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |83 |Управління |Національний |технічні | | |проектами, |транспортний | | | |системний аналіз |університет | | | |і логістика |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |84 |Харківська |ДУ "Інститут |медичні | | |хірургічна школа |загальної та | | | | |невідкладної | | | | |хірургії Академії | | | | |медичних наук | | | | |України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |85 |Харчова |Національний |технічні | | |промисловість |університет | | | | |харчових технологій| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |86 |Цитологія і |Національна |біологічні | | |генетика |академія наук | | | |Цитология и |України, Інститут | | | |генетика |клітинної біології | | | |Cytology and |та генетичної | | | |Genetics |інженерії | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |87 |Ядерна фізика та |Інститут ядерних |фізико-математичні | | |енергетика |досліджень |(фізика), біологічні | | | |НАН України |(радіобіологія, | | | | |екологія) | ----------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: