open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
24.04.2003 N 5/5-4

Про проведення педагогічного експерименту щодо

запровадження кредитно-модульної системи

організації навчального процесу у вищих

навчальних закладах III-IV рівнів акредитації

Заслухавши і обговоривши доповідь директора департаменту
вищої освіти Болюбаша Я.Я. "Про проведення педагогічного
експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи
організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV
рівнів акредитації", колегія відзначає, що одним з найважливіших
стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації системи
вищої освіти України є забезпечення якості підготовки фахівців на
рівні міжнародних вимог. Однією з передумов входження України до єдиного Європейського
та Світового освітнього простору є запровадження у систему вищої
освіти Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи
(ECTS), що функціонує на інституціональному, регіональному,
національному та Європейському рівнях, і є ключовою вимогою
Болонської декларації 1999 року. Окремими вищими навчальними закладами України вже досягнуто
певних напрацювань із впровадження елементів ECTS, зокрема з
модульно-рейтингової системи оцінювання знань студентів. Водночас нагальною потребою є розширення впровадження
елементів ECTS за рахунок введення кредитної системи формування
програм навчання; посилення ролі самостійної роботи студентів,
використання новітніх педагогічних методик та сучасних
інформаційних технологій навчання. З метою вироблення і запровадження нових принципів
організації навчального процесу щодо розширення можливості
студентів у виборі змісту програми навчання, забезпечення
гнучкості в системі підготовки фахівців для їх адаптації до
швидкозмінних вимог національного та міжнародного ринків праці,
стимулювання студентів і науково-педагогічних працівників у
досягненні високої якості підготовки фахівців з вищою освітою та
підвищення престижу української вищої школи на світовому рівні
колегія У Х В А Л Ю Є:
1. Прийняти пропозицію вищих навчальних закладів про
проведення, починаючи з 2003/04 навчального року, педагогічного
експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи
організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV
рівнів акредитації.
2. Затвердити Перелік необхідних умов для запровадження
кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих
навчальних закладах III-IV рівнів акредитації та відповідний План
заходів з підготовки до проведення педагогічного експерименту, що
додаються.
3. Просити Академію педагогічних наук України взяти участь у
науковому супроводженні педагогічного експерименту.
4. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.):
4.1. Забезпечити виконання Плану заходів з підготовки до
проведення педагогічного експерименту щодо запровадження
кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих
навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.
4.2. Організувати всебічне обговорення програми проведення
педагогічного експерименту з науково-педагогічними працівниками та
студентами вищих навчальних закладів - учасників експерименту та в
засобах масової інформації.
4.3. Забезпечити щорічне інформування колегії про хід
проведення педагогічного експерименту.
5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на
заступника державного секретаря Степка М.Ф.
Міністр В.Г.Кремень

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

про проведення педагогічного експерименту
щодо запровадження кредитно-модульної системи організації

навчального процесу у вищих навчальних

закладах III-IV рівнів акредитації

На виконання основних завдань, визначених у доповіді Міністра
освіти і науки України Кременя В.Г. "Вища освіта і наука -
пріоритетні сфери розвитку суспільства у XXI столітті" на колегії
міністерства від 28 лютого 2003 р. (протокол N 2/3-4), що
спрямовані на реалізацію Послання Президента України до Верховної
Ради України "Концептуальні засади стратегії економічного та
соціального розвитку України на 2002-2001 роки: "Європейський
вибір" ( n0001100-02 ) і Національної доктрини розвитку освіти
України, департаментом вищої освіти разом з вищими навчальними
закладами проведено аналіз стану та можливих шляхів реформування
організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Проведений аналіз показав, що нинішня система підготовки
фахівців з вищою освітою має певні недоліки, а саме: відсутність систематичної роботи студентів протягом
навчального семестру; низький рівень активності студентів і відсутність елементів
змагальності в навчальних досягненнях; можливість необ'єктивного оцінювання знань студентів; значні затрати бюджету часу на проведення екзаменаційної
сесії; відсутність гнучкості в системі підготовки фахівців; недостатній рівень адаптації до швидкозмінних вимог світового
ринку праці; низька мобільність студентів щодо зміни напрямів підготовки
спеціальностей та вищих навчальних закладів; мала можливість вибору студентом навчальних дисциплін. Для подолання недоліків існуючої системи підготовки фахівці
може бути впровадження кредитно-модульної системи, яка передбачає
вирішення наступних завдань: відходу від традиційної схеми "навчальний семестр -
навчальний рік, навчальний курс"; раціонального поділу навчального матеріалу дисципліни на
модулі і перевірки якості засвоєння теоретичного і практичного
матеріалу кожного модуля; перевірки якості підготовки студентів до кожного
лабораторного практичного чи семінарського заняття; використання більш широкої шкали оцінки знань; вирішального впливу суми балів, одержаних протягом семестру,
на підсумкову оцінку з навчальної дисципліни; стимулювання систематичної самостійної роботи студентів
протягом усього семестру і підвищення якості їх знань; підвищення об'єктивності оцінювання знань студентів; запровадження здорової конкуренції в навчанні; виявлення та розвиток творчих здібностей студентів. Одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому
етапі модернізації системи вищої освіти України є забезпечення
якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог. Входження України до єдиного Європейського та Світового
освітнього простору не можливе без запровадження такого
багатоцільового механізму як Європейська кредитно-трансферна та
акумулююча система (ECTS). Ця система запроваджується на інституціональному,
регіональному, національному та Європейському рівнях і є однією з
ключових вимог Болонської декларант 1999 року. Окремі вищі навчальні заклади України мають досить вагомі
напрацювання з впровадження елементів ECTS, зокрема з
модульно-рейтингової системи оцінювання знань студентів. Проте, нагальною потребою є розширення впровадження елементів
ECTS за рахунок введення кредитно-модульної системи формування
навчальних програм; посилення ролі самостійної роботи студентів та
змін педагогічних методик, впровадження активних методів та
сучасних інформаційних технологій навчання. Як свідчить практика, час на сесійний контроль, при сучасній
системі організації навчального процесу використовується не
раціонально: Відстрочка зворотного зв'язку на кінець семестру не
дозволяє приймати оперативні виховні і дидактичні заходи щодо
підвищення якості навчання (контроль будь-якого процесу після його
завершення неможливий); При кредитно-модульній системі організації навчального
процесу в вищих навчальних закладах зміст навчальних дисциплін
розподіляється на змістові модулі (2-4 за семестр). Змістовий
модуль (розділ, підрозділ) навчальних дисципліни містить окремі
модулі (теми) аудиторної і самостійної роботи студента. Кожен
змістовий модуль має бути оцінений. Студент інформується про результати оцінювання навчального
модуля, як складової підсумкового оцінювання засвоєння навчальної
дисципліни. Підсумкове оцінювання засвоєння навчального матеріалу
дисципліни визначається без проведення семестрового екзамену
(заліку) як інтегрована оцінка засвоєння всіх змістових модулем з
врахуванням "вагових" коефіцієнтів. Студент, що набрав протягом семестру необхідну кількість
балів, має можливість: не складати іспит (залік) і отримати набрану кількість балів,
як підсумкову оцінку; складати іспит (залік) з метою підвищення свого рейтингу за
даною навчальною дисципліною; ліквідувати академічну різницю, пов'язану з переходом на
інший напрям підготовки чи до іншого вищого навчального закладу; поглиблено вивчити окремі розділи (теми) навчальних
дисциплін, окремі навчальні дисципліни, які формують кваліфікацію,
що відповідає сучасним вимогам ринку праці; використати час, що відведено графіком навчального процесу на
екзаменаційну сесію, для задоволення своїх особистих потреб. Студент, що набрав протягом семестру менше необхідної
кількості балів, зобов'язаний складати іспит (залік). До Міністерства освіти і науки звернулися ректори провідних
вищих навчальних закладів з пропозицією провести педагогічний
експеримент, завданнями якого мають бути: обгрунтування доцільних змін в системі управління навчальним
процесом на рівні освітньої галузі; обгрунтування технологій управління навчальним процесом у
вищому навчальному закладі на рівні: проректор; деканат; навчальний відділ; кафедра; обгрунтування підходів до декомпозиції навчальних дисциплін
та технологій їх викладання в умовах кредитно-модульної системи; обгрунтування доцільних підходів до системи оцінювання знань,
студентів в умовах кредитно-модульної системи; обгрунтування підходів до підвищення "гнучкості" процесу
навчання і можливості адаптованого індивідуального "конструювання"
навчального процесу; обгрунтування єдиної комп'ютерної системи управління
навчальним процесом у вищих навчальних закладах; обгрунтування вимог до методичного та інформаційного
забезпечення навчального процесу; обгрунтування системи організації самостійної роботи та
дистанційного навчання. Для проведення педагогічного експерименту потрібно здійснити
низку заходів, пов'язаних із створення робочої групи з розроблення
його програми, координаційної ради для супроводу та узагальнення
результатів експерименту, визначення складу учасників
експерименту, створення робочих груп у вищих навчальних закладах -
учасниках експерименту, розроблення навчально-методичного та
нормативно-правового забезпечення експерименту тощо. Очікуваними соціальними, економічними ті іншими наслідками
впровадження кредитно-модульної системи організації навчального
процесу можуть бути: інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості
підготовки фахівців; систематичність засвоєння навчального матеріалу; встановлення зворотного зв'язку з кожним студентом на
визначених етапах навчання; контроль та своєчасне коригування навчально-виховного
процесу; підвищення мотивації учасників навчально-виховного процесу,
зменшення пропусків навчальних занять; психологічне розвантаження студентів в кінці семестру; підвищення відповідальності студентів за результати
навчальної діяльності; максимальне забезпечення потреб особи у виборі освітнього
рівня та кваліфікації; підвищення рівня адаптації особи до зміни вимог ринку праці; скорочення непродуктивного навчального часу (за рахунок
ліквідації екзаменаційних сесій); економія матеріальних ресурсів (опалення, електроенергія і
т.п.) тощо. Просимо розглянути і прийняти рішення, проект якого
додається.
Директор департаменту
вищої освіти Я.Я.Бодюбаш

СХВАЛЕНО

Рішення колегії Міносвіти

і науки України

24.04.2003 N 5/5-4

ПЕРЕЛІК

необхідних умов для запровадження кредитно-модульної

системи організації навчального процесу у вищих

навчальних закладах III-IV рівнів акредитації

1. Наявність структурно-логічних схем підготовки фахівців за
усіма напрямами та спеціальностями.
2. Запровадження модульної системи організації навчального
процесу, системи тестування та рейтингового оцінювання знань
студентів.
3. Організація навчального процесу на базі програм навчання,
які формуються як набір залікових кредитів, що передбачає відхід
від традиційної схеми "навчальний семестр - навчальний рік,
навчальний курс".
4. Введення граничного терміну навчання за програмою
навчання, включаючи граничний термін бюджетного фінансування.
5. Дозвіл Міністерства освіти і науки України на частковий
відхід від галузевих стандартів вищої освіти (для напрямів і
спеціальностей, для яких вони затверджені).
6. Розроблення індивідуальних графіків навчального процесу з
урахуванням особливостей кредитно-модульної системи організації
навчального процесу.
7. Зарахування на навчання до вищого навчального закладу
здійснюється тільки за напрямами підготовки.
8. Наявність необхідного навчально-методичного,
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення
кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
9. Формування програм навчання усіх освітньо-кваліфікаційних
рівнів на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик
випускників та освітньо-професійних програм підготовки, які
передбачають можливість зміни співвідношення обсягів кредитів
освітньої та кваліфікаційної складових підготовки.
10. Введення інституту викладачів-кураторів індивідуальних
програм навчання.

СХВАЛЕНО

Рішення колегії Міносвіти

і науки України

24.04.2003 N 5/5-4

ПЛАН

заходів з підготовки до проведення педагогічного

експерименту щодо запровадження кредитно-модульної

системи організації навчального процесу у вищих

навчальних закладах III-IV рівнів акредитації

------------------------------------------------------------------ Зміст заходу | Форми |Відповідальні | Термін | |реалізації| виконавці | виконання | --------------------------+----------+--------------+-----------| 1. Створення робочої групи|Розпоряд- |Департамент |15.05.03 | з розроблення програми |ження МОН |вищої освіти | | проведення педагогічного | | | | експерименту | | | | --------------------------+----------+--------------+-----------| 2. Створення |Наказ МОН |Департамент |01.06.03 | координаційної ради МОН | |вищої освіти | | для супроводу та | | | | узагальнення результатів | | | | педагогічного експерименту| | | | --------------------------+----------+--------------+-----------| 3. Визначення складу |Наказ МОН |Департамент |01.06.03 | учасників педагогічного | |вищої освіти | | експерименту та розподіл | |НМЦ вищої | | напрямів підготовки за | |освіти | | галузевими групами вищих | | | | навчальних закладів III-IV| | | | рівнів акредитації | | | | --------------------------+----------+--------------+-----------| 4. Створення робочих груп |Накази |Ректори вищих |10.06.03 | у вищих навчальних |вищих |навчальних | | закладах - учасниках |навчальних|закладів | | педагогічного експерименту|закладів | | | --------------------------+----------+--------------+-----------| 5. Розроблення програми |Програма |Робоча група |15.06.03 | проведення педагогічного | | | | експерименту | | | | --------------------------+----------+--------------+-----------| 6. Проведення наради |Протокол |Департамент |20.06.03 | керівників робочих груп | |вищої освіти | | вищих навчальних закладів | | | | III-IV рівнів | | | | акредитації - учасників | | | | педагогічного експерименту| | | | --------------------------+----------+--------------+-----------| 7. Розроблення програми |Програма |Ректори вищих |01.07.03 | проведення педагогічного | |навчальних | | експерименту в вищих | |закладів | | навчальних закладах III-IV| | | | рівнів акредитації - | | | | учасниках | | | | експерименту, затвердження| | | | їх на вчених радах та | | | | подання координаційній | | | | раді Міністерства освіти і| | | | науки України | | | | --------------------------+----------+--------------+-----------| 8. Розроблення нормативної|Нормативні|Департамент |15.12.03 | бази для забезпечення |документа |вищої освіти | | реалізації педагогічного |МОН | | | експерименту: | | | | --------------------------+----------+--------------+-----------| 8.1. Тимчасове положення | | | | про організацію | | | | навчального процесу у | | | | вищих навчальних закладах-| | | | учасниках експерименту | | | | --------------------------+----------+--------------+-----------| 8.2. Норми часу на нові | | | | види навчальної роботи | | | | --------------------------+----------+--------------+-----------| 8.3. Тимчасове положення | | | | про порядок відрахування, | | | | поновлення, переведення | | | | студентів та переривання | | | | їхнього навчання | | | | --------------------------+----------+--------------+-----------| 8.4. Тимчасове положення | | | | про стипендіальне | | | | забезпечення студентів | | | | --------------------------+----------+--------------+-----------| 8.5. Тимчасове положення | | | | про викладача-куратора | | | | індивідуальної | | | | навчальної програми | | | | --------------------------+----------+--------------+-----------| 8.6. Тимчасове положення | | | | про взаємовизнання | | | | залікових кредитів між | | | | вищими навчальними | | | | закладами - учасниками | | | | експерименту | | | | --------------------------+----------+--------------+-----------| 9. Формування банку |Банк |Координаційна | 30.06.04 | тестових контрольних |тестових |рада МОН | | завдань для діагностики |контроль- | | | якості засвоєння залікових|них | | | кредитів |завдань | | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: