open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
14.04.2010 N 1-05/3

Про внесення періодичних друкованих

наукових фахових видань до нового

Переліку наукових фахових видань України

(Витяг)
Відповідно до п. 14 "Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007
N 423 ( 423-2007-п ), та наказу ВАК України від 07.07.2008 N 437
( z0021-09 ) "Про внесення змін до наказу ВАК України від
04.04.2000 N 178 "Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх
апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2009 р. за N 21/16037, а також наказу ВАК України від
24.01.2009 N 29 ( v0029330-09 ) щодо формування нового Переліку
наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук ( v05_4330-09 ), та на підставі рекомендацій
експертних рад президія Вищої атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести періодичні друковані наукові фахові видання до нового
Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ) (додається).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

14.04.2010 N 1-05/3

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань україни,

в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових

ступенів доктора і кандидата наук

---------------------------------------------------------------------- N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | (співзасновники) | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 1 |Автоматизация судовых |Одеська національна|технічні | |технических средств |морська академія | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 2 |Автомобільні дороги і |Національний |технічні | |дорожнє будівництво |транспортний | | | |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 3 |Автошляховик України |ДП "Державний |технічні | |Автодорожник Украины |автотранспортний | | | |науково-дослідний і| | | |проектний інститут"| | | |Міністерства | | | |транспорту і | | | |зв'язку України, | | | |Державна служба | | | |автомобільних доріг| | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 4 |Актуальні проблеми |Луганський |біологічні | |акушерства і |державний | | |гінекології, клінічної|медичний | | |імунології та медичної|університет | | |генетики |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 5 |Актуальні проблеми |Рівненський |історичні | |вітчизняної та |державний | | |всесвітньої історії. |гуманітарний | | |Збірник наукових |університет МОН | | |праць Рівненського |України | | |державного | | | |гуманітарного | | | |університету | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 6 |Актуальні проблеми |Криворізький |філософські | |духовності. |державний | | |Актуальные проблемы |педагогічний | | |духовности |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 7 |Актуальні проблеми |Державна академія |філософські, | |історії, теорії та |керівних кадрів |мистецтвознавство, | |практики художньої |культури і мистецтв|культурологія | |культури |Міністерства | | | |культури і туризму | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 8 |Актуальні проблеми |Східноукраїнський |юридичні | |права: теорія і |національний | | |практика |університет імені | | | |Володимира Даля МОН| | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 9 |Актуальні проблеми |Бердянський |філологічні | |слов'янської |державний |(мовознавство, | |філології. Серія: |педагогічний |літературознавство) | |Лінгвістика і |університет МОН | | |літературознавство |України, | | | |Інститут літератури| | | |ім. Т.Г.Шевченка | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 10 |Актуальні проблеми |Державний науково- |фізичне виховання та | |фізичної культури і |дослідний інститут |спорт | |спорту |фізичної культури і| | | |спорту Міністерства| | | |України у справах | | | |сім'ї, молоді та | | | |спорту | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 11 |Бібліотечний вісник |Національна |історичні, соціальні | | |академія |комунікації | | |наук України, | | | |Національна | | | |бібліотека України | | | |імені | | | |В.І.Вернадського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 12 |Боспорські |Національна |історичні | |дослідження. |академія | | |Боспорские |наук України, | | |исследования |Кримське відділення| | | |Інституту | | | |сходознавства | | | |ім. А.Ю.Кримського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 13 |Бюлетень ДНБС. |Державний |біологічні | |Бюллетень ГНБС |Нікітський | | | |ботанічний сад | | | |Української | | | |академії | | | |аграрних наук | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 14 |Вентиляція, освітлення|Київський |технічні | |та |національний | | |теплогазопостачання. |університет | | |Вентиляция, освещение |будівництва і | | |и теплогазо-снабжение |архітектури МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 15 |Ветеринарна медицина |Національний |ветеринарні | | |науковий центр | | | |"Інститут | | | |експериментальної і| | | |клінічної | | | |ветеринарної | | | |медицини" НААН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 16 |Вибори та демократія |Національний |юридичні, політичні | | |університет "Києво-| | | |Могилянська | | | |Академія", Інститут| | | |виборчого права | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 17 |Вісник аграрної науки |Миколаївський |економічні, технічні,| |Причорномор'я |державний аграрний |сільськогосподарські | | |університет | | | |Мінагрополітики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 18 |Вісник Академії митної|Академія митної |технічні | |служби України. Серія:|служби України | | |Технічні науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 19 |Вісник |Дніпропетровський |історичні | |Дніпропетровського |національний | | |університету. Серія: |університет імені | | |Історія та археологія |Олеся Гончара МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 20 |Вісник Житомирського |Житомирський |філософські | |державного |державний | | |університету імені |університет імені | | |Івана Франка |Івана Франка МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 21 |Вісник інженерної |Інженерна академія |технічні | |академії України |України, | | | |Кіровоградський | | | |національний | | | |технічний | | | |університет МОН | | | |України, | | | |Університет | | | |внутрішніх справ | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 22 |Вісник Київського |Київський |педагогічні | |національного |національний | | |лінгвістичного |лінгвістичний | | |університету. Серія |університет МОН | | |"Педагогіка та |України | | |психологія" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 23 |Вісник Київського |Київський |філологічні | |національного |національний |(мовознавство) | |лінгвістичного |лінгвістичний | | |університету. Серія |університет МОН | | |"Філологія" |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 24 |Вісник Київського |Київський |біологічні | |національного |національний | | |університету |університет | | |імені Тараса Шевченка.|імені Тараса | | |Серія: Проблеми |Шевченка | | |регуляції | | | |фізіологічних функцій | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 25 |Вісник Львівського |Львівський |соціальні | |університету. Серія: |національний |комунікації | |журналістика |університет | | | |імені Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 26 |Вісник Львівського |Львівський |філологічні | |університету. Серія: |національний |(мовознавство) | |іноземні мови |університет | | | |імені Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 27 |Вісник наукових |ДВНЗ |медичні | |досліджень |"Тернопільський | | | |державний | | | |медичний | | | |університет | | | |імені І.Я.Горбачев-| | | |ського" МОЗ України| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 28 |Вісник Національного |Національний |технічні | |авіаційного |авіаційний | | |університету. |університет МОН | | |Вестник Национального |України | | |авиационного | | | |университета. | | | |Proceedings of the | | | |National Aviation | | | |University | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 29 |Вісник Національного |Національний |економічні | |транспортного |транспортний | | |університету |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 30 |Вісник Одеського |Одеський державний |економічні | |державного |екологічний | | |екологічного |університет МОН | | |університету |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 31 |Вісник ортопедії, |ДУ "Інститут |медичні | |травматології та |травматології та | | |протезування |ортопедії АМН | | | |України", ВГО | | | |"Українська | | | |асоціація | | | |ортопедів- | | | |травматологів", | | | |ВГО "Українська | | | |асоціація | | | |спортивної | | | |травматології, | | | |хірургії колінного | | | |суглоба та | | | |артроскопії" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 32 |Вісник Прикарпатського|Прикарпатський |економічні | |університету. Серія. |національний | | |Економіка |університет | | | |імені В.С.Стефаника| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 33 |Вісник Прикарпатського|Прикарпатський |історичні | |університету. Історія |національний | | | |університет | | | |імені В.С.Стефаника| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 34 |Вісник Прикарпатського|Прикарпатський |мистецтвознавство | |університету. |національний | | |Мистецтвознавство |університет | | | |імені В.С.Стефаника| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 35 |Вісник Прикарпатського|Прикарпатський |педагогічні | |університету. |національний | | |Педагогіка |університет | | | |імені В.С.Стефаника| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 36 |Вісник Прикарпатського|Прикарпатський |філологічні | |університету. |національний | | |Філологія |університет | | |(літературознавство) |імені В.С.Стефаника| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 37 |Вісник Прикарпатського|Прикарпатський |філософські, | |університету. |національний |психологічні | |Філософські і |університет | | |психологічні науки |імені В.С.Стефаника| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 38 |Вісник соціальної |ДУ "Український |медичні | |гігієни та організації|інститут | | |охорони здоров'я |стратегічних | | |України |досліджень МОЗ | | | |України", | | | |Тернопільський | | | |державний медичний | | | |університет | | | |ім. І.Я.Горбачев- | | | |ського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 39 |Вісник Сумського |Сумський |ветеринарні | |національного |національний | | |аграрного |аграрний | | |університету. Серія |університет | | |"Ветеринарна |Мінагрополітики | | |медицина" |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 40 |Вісник Сумського |Сумський |сільськогосподарські | |національного |національний | | |аграрного |аграрний | | |університету. Серія |університет | | |"Агрономія і |Мінагрополітики | | |біологія" |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 41 |Вісник Сумського |Сумський |економічні | |національного |національний | | |аграрного |аграрний | | |університету. Серія |університет | | |"Економіка та |Мінагрополітики | | |менеджмент" |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 42 |Вісник Сумського |Сумський |сільськогосподарські | |національного |національний | | |аграрного |аграрний | | |університету. Серія |університет | | |"Тваринництво" |Мінагрополітики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 43 |Вісник |Східноукраїнський |історичні | |Східноукраїнського |національний | | |національного |університет імені | | |університету |Володимира Даля МОН| | |імені Володимира Даля |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 44 |Вісник Харківського |Харківський |економічні, | |національного |національний |сільськогосподарські | |аграрного університету|аграрний | | |ім. В.В.Докучаєва |університет | | | |ім. В.В.Докучаєва | | | |Мінагрополітики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 45 |Вісник Харківського |Харківський |фізико-математичні | |національного |національний |(фізика) | |університету. Серія |університет | | |"Радіофізика та |імені В.Н.Каразіна | | |електроніка" |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 46 |Вісник Харківського |Харківський |філологічні | |національного |національний |(літературознавство, | |університету. Серія |університет |мовознавство) | |"Філологія" |імені В.Н.Каразіна | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 47 |Вісник Харківського |Харківський |фізико-математичні | |національного |національний |(фізика) | |університету. |університет | | |Серія "Ядра, частинки,|імені В.Н.Каразіна | | |поля" |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 48 |Вчені записки |Таврійський |філологічні | |Таврійського |національний |(мовознавство, | |національного |університет |літературознавство) | |університету |імені В.І.Вернад- | | |імені В.І.Вернадсько- |ського МОН України | | |го. Серія "Філологія. | | | |Соціальні | | | |комунікації" | | | |Ученые записки | | | |Таврического | | | |национального | | | |университета | | | |имени В.И.Вернадского.| | | |Серия "Филология. | | | |Социальные | | | |коммуникации". | | | |Scientific notes of | | | |Taurida National | | | |V.I.Vernadsky | | | |University. Series | | | |"Philology. Social | | | |Communications" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 49 |Гілея: науковий |Всеукраїнська |історичні | |вісник. |громадська | | |Гилея: научный |організація | | |вестник. |Українська академія| | |Gileya: scientific |наук, Національний | | |herald. |педагогічний | | |Gileya: |університет | | |wissenschaftsblatt |імені М.П.Драгома- | | |Guileia: le messager |нова | | |scientifique | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 50 |Гуманітарний вісник |Переяслав- |психологічні, | |Переяслав- |Хмельницький |філософські | |Хмельницького |державний | | |державного |педагогічний | | |педагогічного |університет | | |університету |імені Г.С.Сковороди| | |імені Г.С.Сковороди |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 51 |Держава та регіони. |Класичний приватний|філологічні | |Серія: Гуманітарні |університет |(літературознавство) | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 52 |Державне будівництво |Академія правових |юридичні | |та місцеве |наук України | | |самоврядування | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 53 |Екологія довкілля та |Товариство "Знання"|технічні | |безпека |України, НАН | | |життєдіяльності |України, МОН | | | |України, | | | |Міністерство | | | |охорони | | | |навколишнього | | | |природного | | | |середовища | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 54 |Екологія і |Український |технічні | |промисловість. |державний науково- | | |Экология и |технічний центр з | | |промышленность |технології та | | | |обладнання, обробки| | | |металів, захисту | | | |навколишнього | | | |середовища та | | | |використання | | | |вторинних ресурсів | | | |для металургії та | | | |машинобудування | | | |"Енергосталь" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 55 |Екологічна безпека |Національна |технічні (екологічна | |прибережної та |академія наук |безпека), геологічні | |шельфової зон та |України, Морський | | |комплексне |гідрофізичний | | |використання ресурсів |інститут НАН | | |шельфу. |України, | | |Экологическая |Одеський філіал | | |безопасность |Інституту біології | | |прибрежной и шельфовой|південних морів | | |зон и комплексное |ім. О.О.Ковалев- | | |использование ресурсов|ського НАН України,| | |шельфа. |Інститут | | |Ecological safety of |геологічних наук | | |coastal and shelf |НАН України | | |zones and | | | |comprehensive use of | | | |shelf resources | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 56 |Екологічна безпека та |Київський |технічні | |природокористування |національний | | | |університет | | | |будівництва і | | | |архітектури МОН | | | |України; | | | |Інститут | | | |телекомунікацій і | | | |глобального | | | |інформаційного | | | |простору НАН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 57 |Економіка |Рада по вивченню |економічні | |природокористування і |продуктивних сил | | |охорони довкілля |України НАН України| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 58 |Економіка та |ДВНЗ "Київський |економічні | |підприємництво |національний | | | |економічний | | | |університет імені | | | |Вадима Гетьмана" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 59 |Економіка харчової |Одеська національна|економічні | |промисловості. |академія харчових | | |Экономика пищевой |технологій МОН | | |промышленности. Food |України. Інститут | | |industry Economics |проблем ринку та | | | |економіко- | | | |екологічних | | | |досліджень НАН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 60 |Економічний часопис - |ТОВ "інститут |політичні, | |XXI. |суспільної |економічні | |Экономический журнал -|трансформації", | | |XXI. |Інститут світової | | |Economic Annals - XXI.|економіки і | | |Czasopys Ekonomiczny -|міжнародних | | |XXI |відносин | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 61 |Електромашинобудування|Одеський |технічні | |та електрообладнання |національний | | | |політехнічний | | | |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 62 |Журнал психіатрії та |Донецький |медичні | |медичної психології |національний | | | |медичний | | | |університет | | | |ім. М.Горького | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 63 |Загальнодержавний |Кіровоградський |технічні | |міжвідомчий науково- |національний | | |технічний збірник. |технічний | | |Конструювання, |університет МОН | | |виробництво та |України | | |експлуатація | | | |сільськогосподарських | | | |машин | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 64 |Записки з ономастики |Одеський |філологічні | | |національний |(мовознавство) | | |університет | | | |імені І.І.Мечникова| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 65 |Збірник наукових праць|Бердянський |педагогічні | |Бердянського |державний | | |державного |педагогічний | | |педагогічного |університет МОН | | |університету |України | | |(Педагогічні науки) | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 66 |Збірник наукових праць|Державний |економічні | |Державного економіко- |економіко- | | |технологічного |технологічний | | |університету |університет | | |транспорту. |транспорту | | |Серія "Економіка і |Міністерства | | |управління" |транспорту та | | | |зв'язку України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 67 |Збірник наукових праць|Державний |біологічні | |ДНБС. |Нікітський | | |Сборник научных трудов|ботанічний сад | | |ГНБС |Української | | | |академії | | | |аграрних наук | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 68 |Збірник наукових праць|Дніпродзержинський |технічні | |Дніпродзержинського |державний технічний| | |державного технічного |університет МОН | | |університету (технічні|України | | |науки). | | | |Сборник научных трудов| | | |Днепродзержинского | | | |государственного | | | |технического | | | |университета | | | |(технические науки) | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 69 |Збірник наукових праць|Національна |технічні | |Інституту геохімії |академія | | |навколишнього |наук України, | | |середовища. |Інститут геохімії | | |Сборник научных трудов|навколишнього | | |Института геохимии |середовища НАН | | |окружающей среды. |України та МНС | | |Collected papers of |України | | |Institute of | | | |environmental | | | |geochemistry | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 70 |Збірник наукових праць|Науково-дослідний |філологічні | |Науково-дослідного |інститут |(мовознавство) | |інституту |українознавства МОН| | |українознавства |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 71 |Збірник наукових праць|Національна |філософські | |Національної академії |академія державного| | |державного управління |управління при | | |при Президентові |Президентові | | |України |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 72 |Збірник наукових праць|Національна |військові, | |Національної академії |академія Державної |технічні | |Державної прикордонної|прикордонної служби| | |служби України. Серія:|України імені | | |військові та технічні |Богдана | | |науки |Хмельницького | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 73 |Здобутки клінічної і |ДВНЗ |медичні, | |експериментальної |"Тернопільський |біологічні, | |медицини |державний медичний |фармацевтичні | | |університет | | | |імені І.Я.Горбачев-| | | |ського" МОЗ України| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 74 |Землеробство |Українська академія|сільськогосподарські | | |аграрних наук | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 75 |Зернові продукти і |Одеська національна|технічні | |комбікорми. |академія харчових | | |Зерновые продукты и |технологій МОН | | |комбикорма. |України | | |Grain Products and | | | |Mixed Fodder's | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 76 |Іван Огієнко і сучасна|Кам'янець- |філологічні | |наука та освіта. |Подільський |(літературознавство),| |Науковий збірник. |національний |історичні | |Серія: Історична та |університет | | |філологічна |імені Івана Огієнка| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 77 |Інженерна геодезія |Київський |технічні | | |національний | | | |університет | | | |будівництва і | | | |архітектури МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 78 |Інтегровані технології|Національний |технічні | |та енергозбереження. |технічний | | |Интегрированные |університет | | |технологии и |"Харківський | | |энергосбережения |політехнічний | | | |інститут" МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 79 |Інформаційна безпека |Східноукраїнський |технічні | | |національний | | | |університет імені | | | |Володимира Даля МОН| | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 80 |Інформаційні |Херсонський |педагогічні | |технології в освіті |державний | | | |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 81 |Історико-політичні |Чернівецький |історичні, політичні | |проблеми сучасного |національний | | |світу |університет імені | | | |Юрія Федьковича МОН| | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 82 |Історичні і політоло- |Донецький |історичні | |гічні дослідження |національний | | | |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 83 |Історія і культура |Національний |історичні | |Придніпров'я: Невідомі|гірничий | | |та маловідомі |університет | | |сторінки: Науковий |МОН України | | |щорічник | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 84 |Історія України. |Національна |історичні | |Маловідомі імена, |академія | | |події, факти |наук України, | | | |Інститут історії | | | |України НАН України| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 85 |Клінічна інформатика і|ГО "Українська |фармацевтичні | |Телемедицина. |Асоціація | | |Клиническая |Комп'ютерна | | |информатика и |Медицина", ТОВ | | |Телемедицина. |"Інститут медичної | | |Clinical Informatics |інформатики і | | |and Telemedicine |Телемедицини" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 86 |Клінічна фармація, |Львівський |медичні, | |фармакотерапія та |національний |фармацевтичні | |медична стандартизація|медичний | | |Clinical Pharmacy, |університет | | |Pharmacotherapy & |імені Данила | | |Medical |Галицького МОЗ | | |Standartization |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 87 |Компаративні |Київський |філологічні | |дослідження |національний | | |слов'янських мов і |університет | | |літератур. Пам'яті |імені Тараса | | |академіка Леоніда |Шевченка | | |Булаховського | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 88 |Комп'ютерні технології|Українська академія|технічні | |друкарства |друкарства МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 89 |Комп'ютинг |Тернопільський |технічні | | |національний | | | |економічний | | | |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 90 |Література в контексті|Дніпропетровський |філологічні | |культури |національний |(літературознавство) | | |університет | | | |імені Олеся Гончара| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 91 |Литературоведческий |Донецький |філологічні | |сборник. |національний |(літературознавство) | |Літературознавчий |університет МОН | | |збірник |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 92 |Мандрівець |Національний |філологічні, | | |університет "Києво-|філософські | | |Могилянська | | | |академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 93 |Математичний вісник |Наукове товариство |фізико- | |НТШ |ім. Шевченка |математичні | | | |(математика) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 94 |Матеріали з |Національна |історичні | |археології, історії та|академія | | |етнографії Таврії. |наук України, | | |Материалы по |Кримське відділення| | |археологии, истории и |Інституту | | |этнографии Таврии |сходознавства | | | |ім. А.Ю.Кримського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 95 |Медична хімія |ДВНЗ |медичні, біологічні | | |"Тернопільський | | | |державний медичний | | | |університет | | | |імені І.Я.Горбачев-| | | |ського" МОЗ України| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 96 |Менеджмент |Міжгалузевий |економічні | | |інститут управління| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 97 |Металл и литье |Фізико- |технічні | |Украины |технологічний | | | |інститут металів та| | | |сплавів НАН України| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 98 |Методологія досліджень|ВНЗ "Донецький |економічні | |та сучасні соціальні, |інститут ринку та | | |економічні і |соціальної | | |психологічні проблеми |політики" | | |розвитку суспільства. | | | |Методология | | | |исследований и | | | |современные | | | |социальные, | | | |экономические и | | | |психологические | | | |проблемы развития | | | |общества. | | | |Methods of researches | | | |and present social, | | | |economic and | | | |psychological problems| | | |development of the | | | |society | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 99 |Методологія, теорія та|Харківський |соціологічні | |практика |національний | | |соціологічного аналізу|університет імені | | |сучасного суспільства |В.Н.Каразіна МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 100|Мистецтво та освіта |Міністерство освіти|педагогічні | | |і науки України, | | | |Академія | | | |педагогічних наук | | | |України, | | | |Київська дитяча | | | |академія мистецтв | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 101|Міжнародні зв'язки |Національна |історичні | |України: наукові |академія | | |пошуки і знахідки |наук України, | | | |Інститут історії | | | |України НАН України| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 102|Моделювання |Прикарпатський |економічні | |регіональної |національний | | |економіки |університет | | | |імені В.С.Стефаника| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 103|Наддніпрянська |Дніпропетровський |історичні | |Україна: історичні |національний | | |процеси, події, |університет імені | | |постаті |Олеся Гончара МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 104|Надійність інструменту|Донбаська державна |технічні | |та оптимізація |машинобудівна | | |технологічних систем |академія МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 105|Народознавчі зошити |Національна |мистецтвознавство | | |академія наук | | | |України, Інститут | | | |народознавства НАН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 106|Наука в олимпийском |Національний |фізичне виховання та | |спорте. |університет |спорт | |Наука в олімпійському |фізичного виховання| | |спорті |і спорту України | | | |Міністерства | | | |України | | | |у справах сім'ї, | | | |молоді та спорту | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 107|Наука та |Національна |історичні | |наукознавство |академія | | | |наук України, Центр| | | |досліджень науково-| | | |технічного | | | |потенціалу та | | | |історії науки | | | |ім. Г.М.Доброва | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 108|Науковий вісник |Волинський |економічні | |Волинського |національний | | |національного |університет імені | | |університету імені |Лесі Українки МОН | | |Лесі Українки. |України | | |Міжнародні відносини | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 109|Науковий вісник |Волинський |філологічні | |Волинського |національний |(мовознавство) | |національного |університет імені | | |університету імені |Лесі Українки МОН | | |Лесі Українки. |України | | |Філологічні науки. | | | |Мовознавство | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 110|Науковий вісник Івано-|Івано-Франківський |економічні, технічні | |Франківського |національний | | |національного |технічний | | |технічного |університет нафти і| | |університету нафти і |газу МОН України | | |газу | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 111|Науковий вісник |Луганський |економічні, технічні | |Луганського |національний | | |національного |аграрний | | |аграрного |університет | | |університету |Мінагрополітики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 112|Науковий вісник |Львівський |технічні | |Львівського |національний | | |національного |університет | | |університету |ветеринарної | | |ветеринарної медицини |медицини та | | |та біотехнологій імені|біотехнологій імені| | |С.З.Ґжицького |С.З.Ґжицького | | | |Мінагрополітики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 113|Науковий вісник НЛТУ |ДВНЗ "Національний |технічні | |України |лісотехнічний | | | |університет | | | |України" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 114|Науковий вісник |Національний |біологічні | |Національного |університет | | |університету |біоресурсів і | | |біоресурсів і |природокористування| | |природокористування |України | | |України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 115|Науковий вісник |Національний |ветеринарні | |Національного |університет | | |університету |біоресурсів і | | |біоресурсів і |природокористування| | |природокористування |України | | |України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 116|Науковий вісник |Національний |сільськогосподарські | |Національного |університет | | |університету |біоресурсів і | | |біоресурсів і |природокористування| | |природокористування |України | | |України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 117|Науковий вісник |Національний |економічні | |Національного |університет | | |університету |біоресурсів і | | |біоресурсів і |природокористування| | |природокористування |України | | |України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 118|Науковий вісник |Національний |технічні | |Національного |університет | | |університету |біоресурсів і | | |біоресурсів і |природокористування| | |природокористування |України | | |України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 119|Науковий вісник |Південноукраїнський|філологічні | |Південноукраїнського |державний |(мовознавство) | |державного |педагогічний | | |педагогічного |університет | | |університету |ім. К.Д.Ушинського | | |ім. К.Д.Ушинського: | | | |Лінгвістичні науки. | | | |Научный вестник | | | |Южноукраинского | | | |государственного | | | |педагогического | | | |университета | | | |им. К.Д.Ушинського: | | | |Лингвистические науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 120|Науковий вісник |Ужгородський |філологічні | |Ужгородського |національний |(літературознавство) | |університету. Серія |університет МОН | | |"Філологія" |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 121|Науковий вісник |Чернівецький |філологічні | |Чернівецького |національний |(мовознавство) | |національного |університет імені | | |університету імені |Юрія Федьковича МОН| | |Юрія Федьковича. |України | | |Серія: германська | | | |філологія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 122|Науковий вісник |Чернівецький |географічні | |Чернівецького |національний | | |національного |університет імені | | |університету імені |Юрія Федьковича МОН| | |Юрія Федьковича. |України | | |Серія: географія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 123|Науковий вісник |Чернівецький |економічні | |Чернівецького |національний | | |національного |університет імені | | |університету імені |Юрія Федьковича МОН| | |Юрія Федьковича. |України | | |Серія: економіка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 124|Науковий вісник |Чернівецький |філологічні | |Чернівецького |національний |(літературознавство, | |національного |університет імені |мовознавство) | |університету імені |Юрія Федьковича МОН| | |Юрія Федьковича. |України | | |Серія: слов'янська | | | |філологія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 125|Науковий вісник |Чернігівський |економічні | |Чернігівського |державний інститут | | |державного інституту |економіки і | | |економіки і |управління МОН | | |управління |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 126|Науковий часопис НПУ |Національний |економічні | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | |Серія: Економіка і |університет | | |право |імені | | | |М.П.Драгоманова | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 127|Науковий часопис НПУ |Національний |психологічні | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | |Серія: |університет імені | | |Психологічні науки |М.П.Драгоманова | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 128|Науковий часопис НПУ |Національний |педагогічні | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | |Серія: Соціологія. |університет імені | | |Соціальна робота. |М.П.Драгоманова | | |Соціальна педагогіка, |МОН України | | |управління | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 129|Науковий часопис НПУ |Національний |педагогічні | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | |Серія: Творча |університет імені | | |особистість вчителя: |М.П.Драгоманова | | |проблеми теорії і |МОН України | | |практики | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 130|Науковий часопис НПУ |Національний |педагогічні | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | |Серія: Теорія і |університет імені | | |практика навчання та |М.П.Драгоманова | | |виховання |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 131|Науковий часопис НПУ |Національний |фізико- | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний |математичні | |Серія: Фізико- |університет імені | | |математичні науки |М.П.Драгоманова | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 132|Науковий часопис НПУ |Національний |філологічні | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний |(мовознавство) | |Серія Філологічні |університет імені | | |науки (мовознавство і |М.П.Драгоманова | | |літературознавство) |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 133|Наукові записки. |Інститут |історичні | |Збірник праць молодих |української | | |вчених та аспірантів |археографії та | | | |джерелознавства | | | |імені | | | |М.С.Грушевського | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 134|Наукові записки |Національний |фізико- | |НАУКМА. Фізико- |університет "Києво-|математичні | |математичні науки. |Могилянська |(математика) | | |Академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 135|Наукові записки |Національний |економічні | |Національного |університет | | |університету |"Острозька | | |"Острозька академія" |академія" | | |Серія "Економіка" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 136|Наукові праці. |Одеська національна|технічні | |Научные труды |академія харчових | | | |технологій МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 137|Наукові праці |Донецький |технічні | |Донецького |національний | | |національного |технічний | | |технічного |університет МОН | | |університету. Серія: |України | | |"Металургія" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 138|Наукові праці |Лісівнича академія |економічні | |Лісівничої академії |наук України, ДВНЗ | | |наук України |"Національний | | | |лісотехнічний | | | |університет | | | |України" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 139|Наукові праці |Національний |юридичні | |Національного |авіаційний | | |авіаційного |університет МОН | | |університету. Серія: |України | | |Юридичний вісник | | | |"Повітряне і космічне | | | |право" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 140|Наукові праці ОНАЗ |Одеська національна|економічні, | |ім. О.С.Попова |академія зв'язку |технічні | | |ім. О.С.Попова | | | |Міністерства | | | |транспорту та | | | |зв'язку України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 141|Науково-теоретичний і |Дніпропетровський |соціологічні, | |громадсько-політичний |національний |філософські, | |альманах "Грані" |університет імені |політичні | | |Олеся Гончара МОН | | | |України, | | | |Об'єднання громадян| | | |"Центр соціально- | | | |політичних | | | |досліджень" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 142|Науково-технічний |Фізико- |технічні | |журнал "Металознавство|технологічний | | |та обробка металів". |інститут металів і | | |Научно-технический |сплавів НАН України| | |журнал "Металловедение| | | |и обработка металлов".| | | |Scientific Technical | | | |Journal "Metal Science| | | |and Treatment of | | | |Metals" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 143|Національне |Рада по вивченню |економічні | |господарство України: |продуктивних сил | | |теорія та практика |України НАН України| | |управління | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 144|Нові сторінки історії |Донецький |історичні | |Донбасу |національний | | | |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 145|Панорама |Рівненський |політичні | |політологічних студій:|державний | | |науковий вісник |гуманітарний | | |Рівненського |університет МОН | | |державного |України | | |гуманітарного | | | |університету | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 146|Питання боротьби зі |Академія правових |юридичні | |злочинністю |наук України, | | | |Національна | | | |юридична | | | |академія України | | | |імені Ярослава | | | |Мудрого, | | | |Інститут вивчення | | | |проблем злочинності| | | |Академії правових | | | |наук України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 147|Питання степового |Дніпропетровський |біологічні | |лісознавства та |національний | | |лісової рекультивації |університет імені | | |земель. |Олеся Гончара МОН | | |Вопросы степного |України | | |лесоведения и лесной | | | |рекультивации земель | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 148|Полімерний журнал |Національна |хімічні, | | |академія |фізико- | | |наук України, |математичні (фізика) | | |Інститут хімії | | | |високомолекулярних | | | |сполук (ІХВС) | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 149|Політичний менеджмент.|Український центр |історичні | |Политический |політичного | | |менеджмент |менеджменту, | | | |Інститут політичних| | | |і етнонаціональних | | | |досліджень | | | |ім. І.Ф.Кураса НАН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 150|Політологічний вісник |МП "Політологічний |політичні, | | |центр при КНУ імені|філософські | | |Тараса Шевченка" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 151|Правова держава |Одеський |юридичні | | |національний | | | |університет імені | | | |І.І.Мечникова | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 152|Практична медицина |Львівський |медичні | | |національний | | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 153|Прикладна статистика. |Донецький |фізико-математичні | |Актуарна та фінансова |національний |(інформатика і | |математика |університет МОН |кібернетика, теорія | | |України |ймовірності і | | | |математична | | | |статистика) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 154|Прикладні проблеми |Національна |фізико-математичні | |механіки і математики.|академія |(математика, | |Прикладные проблемы |наук України, |механіка) | |механики и математики.|Інститут прикладних| | |Applied Problems of |проблем механіки і | | |Mechanics and |математики | | |Mathematics |ім. Я.С.Підстригача| | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 155|Проблеми |Дніпропетровський |технічні | |високотемпературної |національний | | |техніки |університет імені | | |Проблемы |Олеся Гончара МОН | | |высокотемпературной |України | | |техники | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 156|Проблеми |Київський |технічні | |водопостачання, |національний | | |водовідведення та |університет | | |гідравліки |будівництва і | | | |архітектури МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 157|Проблеми надзвичайних |Університет |технічні | |ситуацій |цивільного захисту | | |Проблемы чрезвычайных |України МНС України| | |ситуаций | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 158|Проблеми пожежної |Університет |технічні | |безпеки |цивільного захисту | | |Проблемы пожарной |України МНС України| | |безопасности | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 159|Проблеми політичної |Дніпропетровський |історичні | |історії України |національний | | | |університет імені | | | |Олеся Гончара МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 160|Проблеми транспорту |Національний |технічні | | |транспортний | | | |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 161|Проблеми |Львівський |філологічні | |слов'янознавства |національний | | | |університет імені | | | |Івана Франка МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 162|Проблеми філософії |Інститут держави і |юридичні, | |права |права |філософські | | |ім. В.М.Корецького | | | |НАН України, | | | |Інститут філософії | | | |імені Г.С.Сковороди| | | |НАН України, | | | |Чернівецький | | | |національний | | | |університет імені | | | |Юрія Федьковича МОН| | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 163|Продовольча індустрія |Національний |технічні | |АПК |університет | | | |біоресурсів і | | | |природокористування| | | |України КМ України,| | | |ПП "Видавниче | | | |представництво | | | |"Паралель" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 164|Продуктивні сили і |Рада по вивченню |економічні | |регіональна економіка |продуктивних сил | | | |України НАН України| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 165|Продуктивні сили |Рада по вивченню |економічні | |України |продуктивних сил | | | |України НАН України| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 166|Психолінгвістика |ДВНЗ "Переяслав- |соціальні | | |Хмельницький |комунікації | | |державний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |Григорія Сковороди"| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 167|Психологія і |Тернопільський |психологічні | |суспільство |національний | | | |економічний | | | |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 168|Радіофізика і |Національна |фізико- | |радіоастрономія |академія наук |математичні (фізика, | | |України, |астрономія) | | |Радіоастрономічний | | | |інститут НАН | | | |України, | | | |Український комітет| | | |радіосоюзу | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 169|Радіофізика та |Національна |фізико- | |електроніка |академія |математичні (фізика) | | |наук України, | | | |Інститут | | | |радіофізики та | | | |електроніки | | | |ім. О.Я.Усикова | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 170|Ринок праці та |Інститут підготовки|економічні, | |зайнятість населення |кадрів державної |соціологічні, | | |служби зайнятості |психологічні | | |України | | | |Міністерства | | | |праці та соціальної| | | |політики України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 171|"Ринок цінних паперів |Державна комісія з |економічні | |України", Вісник |цінних паперів та | | |Державної комісії з |фондового ринку | | |цінних паперів та | | | |фондового ринку. | | | |"Рынок ценных бумаг | | | |Украины", Вестник | | | |Государственной | | | |комиссии по ценным | | | |бумагам и фондовому | | | |рынку | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 172|Рідна школа |Міністерство освіти|педагогічні | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 173|Розведення і генетика |Українська академія|сільськогосподарські | |тварин |аграрних наук | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 174|Розвідка та розробка |Івано-Франківський |технічні | |нафтових і газових |технічний | | |родовищ |університет нафти і| | | |газу МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 175|Слово і час |Національна |філологічні | | |академія |(літературознавство) | | |наук України, | | | |Інститут літератури| | | |ім. Т.Г.Шевченка, | | | |Національна спілка | | | |письменників | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 176|Слов'янський вісник |Рівненський |історичні, політичні | | |державний | | | |гуманітарний | | | |університет, | | | |Рівненський | | | |інститут | | | |слов'янознавства | | | |Київського | | | |славістичного | | | |університету | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 177|Слов'янський світ |Інститут |мистецтвознавство | | |мистецтвознавства, | | | |фольклористики та | | | |етнології | | | |ім. М.Т.Рильського | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 178|Соціальна економіка. |Харківський |економічні | |Социальная экономика |національний | | | |університет імені | | | |В.Н.Каразіна МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 179|Соціальна робота в |Державна соціальна |педагогічні | |Україні: теорія і |служба сім'ї, дітей|(соціальна | |практика |та молоді, |педагогіка) | | |Національний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |М.П.Драгоманова МОН| | | |України, Благодійна| | | |організація "Фонд | | | |соціальної роботи",| | | |ВГО "Ліга | | | |соціальних | | | |працівників | | | |України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 180|Соціальні виміри |Інститут соціології|соціологічні | |суспільства |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 181|Соціологія: теорія, |Інститут соціології|соціологічні | |методи, маркетинг. |НАН України | | |Социология: теория, | | | |методы, маркетинг | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 182|Сучасні проблеми |Київський |технічні, | |архітектури та |національний |архітектура | |містобудування |університет | | | |будівництва і | | | |архітектури МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 183|Сучасні проблеми |Ужгородський |філологічні | |мовознавства та |національний | | |літературознавства |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 184|Таврійський науковий |ДВНЗ "Херсонський |сільськогосподарські | |вісник |державний аграрний | | | |університет" | | | |Мінагрополітики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 185|Тайни художнього |Дніпропетровський |філологічні | |тексту (до проблеми |національний | | |поетики тексту) |університет імені | | | |Олеся Гончара МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 186|Тваринництво України |Міністерство |ветеринарні, | | |аграрної політики, |сільськогосподарські | | |Українська академія| | | |аграрних наук, | | | |ПП "Видавниче | | | |представництво | | | |"Паралель", | | | |Національне | | | |об'єднання по | | | |племінній справі у | | | |тваринництві | | | |"Укрплемоб'єднання"| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 187|Теоретическая и |Національна |хімічні | |экспериментальная |академія наук | | |химия. |України, Інститут | | |Теоретична і |фізичної хімії | | |експериментальна |ім. Л.В.Писаржев- | | |хімія |ського НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 188|Теорія ймовірностей та|Київський |фізико- | |математична |університет імені |математичні | |статистика |Тараса Шевченка, МП|(математика) | | |"ТВІМС" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 189|Теорія і практика |Центр (відділення) |технічні | |металургії. |матеріалознавства і| | |Теория и практика |металургії Академії| | |металлургии |інженерних наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 190|Травма. |Донецький |медичні | |Trauma |національний | | | |медичний | | | |університет | | | |ім. М.Горького МОЗ | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 191|Українська академія |Національна |мистецтвознавство | |мистецтва. |академія | | |Дослідницькі та |образотворчого | | |науково-методичні |мистецтва і | | |праці |архітектури | | | |Міністерства | | | |культури і туризму | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 192|Українська література |Інститут педагогіки|педагогічні | |в загальноосвітній |Академії | | |школі |педагогічних наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 193|Українська мова |Національна |філологічні | | |академія наук | | | |України, Інститут | | | |української мови | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 194|Українська національна|Інститут |політичні | |ідея: реалії та |народознавства НАН | | |перспективи розвитку |України, Інститут | | | |українознавства | | | |ім. І.Крип'якевича | | | |НАН України, | | | |Національний | | | |університет | | | |"Львівська | | | |політехніка" МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 195|Українське |Київський |філологічні | |мовознавство |національний | | | |університет імені | | | |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 196|Український вісник |Державна установа |фармацевтичні | |психоневрології |"Інститут | | | |неврології, | | | |психіатрії та | | | |наркології Академії| | | |медичних наук | | | |України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 197|Український журнал |ДУ "Інститут |біологічні | |нефрології та діалізу |нефрології АМН | | | |України", | | | |Національний | | | |нирковий фонд | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 198|Український історичний|Національна |історичні | |журнал |академія наук | | | |України, Інститут | | | |історії України | | | |НАН України, | | | |Інститут політичних| | | |і етнонаціональних | | | |досліджень | | | |ім. І.Ф.Кураса | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 199|Український |ННЦ "Інститут |медичні | |кардіологічний журнал |кардіології імені | | | |академіка | | | |М.Д.Стражеска АМН | | | |України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 200|Український |Інститут математики|фізико- | |математичний вісник |НАН України, |математичні | |Украинский |Інститут прикладної|(математика) | |математический |математики і | | |вестник. |механіки НАН | | |Ukrainian Mathematical|України, | | |Bulletin |Луганський | | | |національний | | | |педагогічний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка МОН | | | |України, | | | |Українське | | | |математичне | | | |товариство | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 201|Український |ДУ "Інститут |медичні | |радіологічний журнал |медичної радіології| | | |ім. С.П.Григор'єва | | | |АМН України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 202|Українознавчі студії |Прикарпатський |філологічні | | |національний | | | |університет | | | |імені В.С.Стефаника| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 203|Управляющие системы и |Національна |технічні, | |машины. |академія наук |економічні | |Керуючі системи та |України, Інститут | | |машини |кібернетики | | | |ім. В.М.Глушкова | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 204|Урологія |Інститут урології |медичні | | |Академії медичних | | | |наук України, | | | |Дніпропетровська | | | |державна медична | | | |академія | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 205|Філологічні науки |Полтавський |філологічні | | |державний | | | |педагогічний | | | |університет | | | |імені В.Г.Короленка| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 206|Філологічні студії: |Криворізький |педагогічні | |Науковий вісник |державний | | |Криворізького |педагогічний | | |державного |університет МОН | | |педагогічного |України | | |університету | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 207|Функціональні |Національна |технічні | |матеріали. |академія наук | | |Функциональные |України, Інститут | | |материалы |монокристалів | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 208|Харчова наука і |Одеська національна|технічні | |технологія. |академія харчових | | |Пищевая наука и |технологій МОН | | |технология. |України | | |Food science and | | | |technology | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 209|Хірургія дитячого |Національна медична|медичні | |віку. Хирургия |академія | | |детского возраста |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика МОЗ | | | |України, | | | |Благодійний фонд | | | |допомоги дітям з | | | |травмами та | | | |хірургічними | | | |хворобами "ХІТОД", | | | |Всеукраїнська | | | |асоціація дитячих | | | |хірургів | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 210|Часопис Київського |Інститут держави і |юридичні | |університету права |права | | | |ім. В.М.Корецького | | | |НАН України, | | | |Київський | | | |університет права | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 211|Шевченкознавчі студії |Київський |філологічні | | |національний |(мовознавство, | | |університет імені |літературознавство) | | |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 212|Щорічник наукових |Асоціація серцево- |медичні | |праць Асоціації |судинних хірургів | | |серцево-судинних |України | | |хірургів України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 213|Юридичний вісник. |Одеська національна|юридичні | |Юридический вестник |юридична академія | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 214|Ядерна фізика та |Інститут ядерних |технічні | |енергетика |досліджень НАН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 215|Proceedings of |Одеська національна|фізико- | |International Geometry|академія харчових |математичні | |Center |технологій МОН |(математика) | |Праці міжнародного |України, | | |геометричного центру. |Благодійний | | |Труды международного |фонд наукових | | |геометрического |досліджень "Наука" | | |центра | | | ---------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: