open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2009 N 497
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства внутрішніх справ

N 335 ( v0335320-12 ) від 17.04.2012 }
Про затвердження Положення

про Науково-методичний центр

навчальних закладів МВС

З метою належної організації діяльності Науково-методичного
центру навчальних закладів МВС Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Науково-методичний центр
навчальних закладів МВС (додається).
2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства, начальникам головних управлінь, управлінь МВС
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, на залізницях, керівникам вищих навчальних закладів
організувати співпрацю з Науково-методичним центром навчальних
закладів МВС відповідно до його повноважень.
3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 15.09.99
N 708 "Про затвердження Положення про навчально-методичний центр
навчальних закладів МВС України".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ - начальника Головного штабу
генерал-лейтенанта міліції Вербенського М.Г.
5. Наказ надіслати за належністю.
Міністр Ю.В.Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС

25.11.2009 N 497

ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-методичний центр

навчальних закладів МВС

1. Загальні положення
1.1. Діяльність Науково-методичного центру навчальних
закладів МВС (далі - Центр) спрямована на підвищення якості
підготовки фахівців за державним замовленням у ВНЗ МВС шляхом
удосконалення науково-методичного забезпечення їх освітньої
діяльності.
1.2. Засновником Центру є Міністерство внутрішніх справ
України.
1.3. Структура і штат Центру затверджується наказом МВС.
1.4. У своїй діяльності Центр безпосередньо підпорядковується
Департаменту освіти та науки МВС (далі - ДОН МВС). Структурні підрозділи Центру з питань, що віднесено до їх
компетенції, є автономними та перебувають в оперативному
підпорядкуванні керівництва ВНЗ МВС, на базі яких вони
дислокуються.
1.5. Безпосереднє керівництво роботою Центру здійснює його
начальник, який призначається наказом ректора Київського
національного університету внутрішніх справ (далі - КНУВС), за
погодженням з начальником ДОН МВС.
1.6. Заступник начальника Центру призначається наказом
ректора КНУВС за поданням начальника Центру, погодженим з
начальником ДОН МВС. Начальники відділів Центру призначаються наказом
керівника ВНЗ, до структури якого вони входять, за поданням
начальника Центру, погодженим з начальником ДОН.
1.7. Центр у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ), законами України, нормативно-правовими актами
Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Міністерства освіти і науки України, які регулюють
суспільні відносини в галузях освіти та науки, а також
Міністерства внутрішніх справ України і навчальних закладів, на
базі яких дислокуються структурні підрозділи Центру, та цим
Положенням.
1.8. Центр організовує свою діяльність згідно з
перспективними і поточними планами у взаємодії з ВНЗ МВС та іншими
структурними підрозділами ОВС.
1.9. З метою вдосконалення науково-методичної діяльності ВНЗ
МВС Центр у встановленому порядку залучає науково-педагогічних
працівників ВНЗ МВС, фахівців практичних підрозділів ОВС до
підготовки пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правового
регулювання освітньої діяльності ВНЗ МВС та навчально-методичної
документації.
2. Основні завдання Центру
2.1. Дослідження проблемних питань змісту, засобів і методів
підготовки фахівців для ОВС.
2.2. Науково-методичне забезпечення впровадження інноваційних
педагогічних та інформаційних технологій у навчально-виховний
процес ВНЗ МВС.
2.3. Аналіз, узагальнення, апробація та поширення передового
досвіду освітньої діяльності у ВНЗ МВС.
2.4. Нормативно-правове та інформаційне забезпечення
підготовки, підвищення кваліфікації та спеціалізації фахівців ОВС.
2.5. Моніторинг якості освітньої діяльності ВНЗ МВС, її
відповідності вимогам державних стандартів освіти.
2.6. Надання методичної допомоги ВНЗ МВС в організації
навчального процесу.
2.7. Науково-методичне забезпечення редакційно-видавничої
діяльності та бібліотечної справи у ВНЗ МВС.
3. Функції Центру
3.1. Розроблення рекомендацій щодо вдосконалення змісту,
засобів та методів підготовки фахівців для ОВС.
3.2. Моніторинг інформаційного забезпечення освітньої
діяльності ВНЗ МВС та підготовка рекомендацій щодо подальшої
інформатизації відомчої системи освіти.
3.3. Розроблення інструктивно-методичних матеріалів щодо
змісту державних стандартів вищої освіти з напрямів,
спеціальностей та спеціалізації підготовки фахівців за державним
замовленням у ВНЗ МВС.
3.4. Участь у підготовці проектів нормативно-правових актів
щодо організації й навчально-методичного забезпечення
навчально-виховного процесу у ВНЗ МВС.
3.5. Розроблення інформаційно-аналітичних матеріалів з різних
питань освітньої діяльності ВНЗ МВС.
3.6. Вивчення стану підготовки навчальної та
навчально-методичної літератури у ВНЗ МВС.
3.7. Узагальнення й розроблення пропозицій щодо підвищення
якості підготовки фахівців для ОВС, створення відповідного
інформаційного та методичного забезпечення навчально-виховного
процесу у ВНЗ МВС.
3.8. Вивчення відповідності навчально-методичної документації
ВНЗ МВС вимогам державних стандартів вищої освіти, законодавчих та
інших нормативно-правових актів у галузях освіти та науки.
3.9. Участь у встановленому порядку у проведенні комплексних,
контрольних, цільових перевірок ВНЗ МВС.
3.10. Вивчення та узагальнення даних щодо наявних новітніх
освітніх та інформаційних технологій, передового досвіду освітньої
діяльності (форм, методів та засобів навчання, засобів діагностики
якості освіти) та вжиття заходів щодо їх впровадження в системі
відомчої освіти.
3.11. Проведення експертизи навчальної та
навчально-методичної літератури з метою надання грифа МВС, а також
матеріалів програмного та методичного забезпечення відомчої
освіти.
3.12. Участь в організації науково-методичних заходів
(конференцій, семінарів тощо) з розгляду актуальних питань
підготовки фахівців для ОВС у ВНЗ МВС.
3.13. Організаційно-методичне забезпечення роботи з
обдарованою молоддю (проведення олімпіад, вікторин, конкурсів
наукових робіт) у ВНЗ МВС.
3.14. Моніторинг стану підготовки, підвищення кваліфікації,
спеціалізації фахівців ОВС у ВНЗ МВС.
3.15. Розроблення типової навчально-методичної документації з
підготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації фахівців ОВС.
3.16. Участь у співробітництві з відповідними державними
органами, установами, організаціями, у тому числі іноземних
держав, з питань науково-методичного забезпечення підготовки,
підвищення кваліфікації, спеціалізації фахівців ОВС.
3.17. Надання консультацій, практичної допомоги підрозділам
ВНЗ МВС з питань, що віднесені до компетенції Центру.
3.18. Виконання інших функцій відповідно до покладених на
Центр завдань.
4. Управління Центром
4.1. Обов'язки начальника Центру 4.1.1. Начальник Центру підпорядковується та підзвітний
начальникові ДОН і знаходиться в оперативному підпорядкуванні
ректора КНУВС. 4.1.2. У встановленому порядку вносить пропозиції щодо
призначення, переміщення, звільнення з посад, преміювання,
присвоєння спеціальних звань та атестування працівників Центру,
внесення змін у структуру та штати Центру. 4.1.3. Організовує роботу Центру, несе персональну
відповідальність за якісне та ефективне виконання покладених на
нього завдань. 4.1.4. Забезпечує розробку поточних та перспективних планів
діяльності Центру, контролює їх виконання. 4.1.5. Розглядає підсумки службової діяльності відділів
Центру, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. 4.1.6. Погоджує функціональні обов'язків працівників Центру. 4.1.7. Забезпечує дотримання дисципліни і законності особовим
складом Центру. 4.1.8. Забезпечує створення умов для ефективної праці
працівників Центру.
4.2. Права начальника Центру 4.2.1. У встановленому порядку отримує від органів та
підрозділів внутрішніх справ необхідні дані щодо
науково-методичного забезпечення підготовки фахівців для ОВС. 4.2.2. Відповідно до Положення про проходження служби рядовим
і начальницьким складом органів внутрішніх справ, Дисциплінарного
статуту органів внутрішніх справ України здійснює заходи щодо
заохочення та накладання дисциплінарних стягнень на працівників
Центру. 4.2.3. Здійснює й інші повноваження, передбачені цим
Положенням.
5. Організація роботи Центру 5.1.1. Особовий склад Центру за поданням його начальника,
узгодженим з ДОН МВС, призначається та звільняється наказом
ректора ВНЗ, до структури якого входить відповідний відділ Центру. 5.1.2. Режим роботи особового складу Центру відповідає режиму
роботи ВНЗ до структури якого входять відповідні підрозділи
Центру. 5.1.3. Особовий склад Центру користується всіма правами
працівників ВНЗ, до структури яких входять його підрозділи,
відповідно до чинного законодавства. 5.1.4. Контроль за діяльністю Центру та його підрозділів
здійснює ДОН МВС та в межах компетенції керівники ВНЗ, до
структури яких вони входять.
6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Центру
6.1. Центр не є юридичною особою.
6.2. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Центру та
його підрозділів здійснюється за рахунок та в межах видатків,
затверджених кошторисом на утримання ВНЗ, до структури яких вони
входять.
Начальник Департаменту
освіти та науки МВС
генерал-майор міліції В.Я.Горбачевський

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: