open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Н А К А З
10.09.2009 N 496

Про порядок передачі-приймання, використання

та зберігання ортофотопланів, створених

за договорами, укладеними в рамках

Компонента D проекту "Видача державних актів

на право власності на землю в сільській

місцевості та розвиток системи кадастру"

З метою забезпечення єдиного порядку обліку, зберігання і
використання ортофотопланів, отриманих територіальними органами
Держкомзему для створення базових та індексних кадастрових карт
відповідно до Технічних завдань договорів, укладених в рамках
Компонента D проекту "Видача державних актів на право власності на
землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру"
(далі - Проект), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок передачі-приймання,
використання та зберігання ортофотопланів, створених за
договорами, укладеними в рамках проекту "Видача державних актів на
право власності на землю в сільській місцевості та розвиток
системи кадастру (далі - Положення), що додається.
2. Голові Республіканського комітету із земельних ресурсів
Автономної республіки Крим, начальникам головних управлінь
Держкомзему в областях забезпечити дотримання вимог Положення та
Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання
документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації,
які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
27 листопада 1998 р. N 1893 ( 1893-98-п ), при передачі-прийманні,
обліку, зберіганні і використанні матеріалів, отриманих за
результатами робіт із створення базових та індексних кадастрових
карт, виконаних в рамках Проекту.
3. Групі впровадження Проекту довести це Положення до відома
Підрядників.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Кулініча В.В.
Голова О.М.Кулініч

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомзему

10.09.2009 N 496

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі-приймання, використання

та зберігання ортофотопланів, створених

за договорами, укладеними в рамках проекту

"Видача державних актів на право власності

на землю в сільській місцевості

та розвиток системи кадастру"

I. Загальні відомості
1. Це Положення визначає обов'язковий для головних управлінь
Держкомзему в областях, районах, містах та Рескомзему АР Крим
(далі - територіальних органів Держкомзему) порядок
передачі-приймання, використання та зберігання ортофотопланів,
створених за договорами, укладеними в рамках проекту "Видача
державних актів на право власності на землю в сільській місцевості
та розвиток системи кадастру" (далі - Проект), в друкованому
вигляді на паперовій основі та в цифровому вигляді на оптичних або
магнітних носіях для створення базових та індексних кадастрових
карт. Перелік матеріалів, що приймаються, передаються,
використовуються та зберігаються відповідно до цього Положення,
визначається договорами на виконання робіт в рамках Проекту та
наказами Держкомзему щодо виконання і приймання-здавання
зазначених робіт. Перелік матеріалів складається з двох основних
груп: - ортофотоплани в друкованому та цифровому вигляді; - метадані (дані про дані) ортофотопланів. Кожний екземпляр матеріалів, що має обмеження на
використання, повинен мати відповідний гриф. Матеріали, що мають гриф "ДСК", передаються, приймаються,
використовуються та зберігаються відповідно до Інструкції про
порядок обліку, зберігання і використання документів, справ,
видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 р. N 1893
( 1893-98-п ) (далі - Інструкція), та цього Положення.
2. З введенням в дію цього Положення, раніше
прийняті-передані матеріали використовуються та зберігаються
відповідно до Інструкції ( 1893-98-п ) та цього Положення.
3. Забезпечення зберігання та використання отриманих
матеріалів: ортофотопланів та метаданих, створених за договорами,
укладеними в рамках Проекту, покладається на територіальний орган
Держкомзему і має бути організовано таким чином, щоб повністю
забезпечити збереження їх від крадіжок, втрати, знищення та
пошкоджень. Персональну відповідальність за організацію зберігання
та використання отриманих матеріалів несе керівник територіального
органу Держкомзему згідно з чинним законодавством.
4. Ведення обліку, зберігання та використання отриманих
матеріалів, а також запобігання розголошенню інформації, яку вони
містять, виконується відповідно до законодавства і цього
Положення.
5. Доступ до ортофотопланів та метаданих, створених за
договорами, укладеними в рамках Проекту, надається спеціалістам
територіальних органів Держкомзему та спеціалістам Державного
підприємства "Центр державного земельного кадастру", які мають
доступ до документів з грифом "ДСК", за службовою потребою. Особи,
що допускаються до роботи з ортофотопланами та метаданими,
створеними за договорами, укладеними в рамках Проекту, підлягають
ознайомленню під розписку з цим Положенням та Інструкцією
( 1893-98-п ) в обов'язковому порядку.
II. Приймання, передавання та облік матеріалів
6. Приймання та облік ортофотопланів та метаданих, створених
за договорами, укладеними в рамках Проекту, здійснюється
канцелярією управління (відділу) або відповідальною особою,
визначеною наказом керівника територіального органу Держкомзему.
7. Ортофотоплани та метадані повинні передаватись-прийматись
із супроводжувальними документами, в яких обов'язково зазначається
короткий зміст та перелік матеріалів, вид носія, кількість листів
(паперові карти), сторінок або примірників (книги, брошури) та
номери примірників. Облік матеріалів на оптичних або магнітних
носіях ведеться окремо від обліку паперових носіїв такої
інформації. Облік матеріалів ведеться в окремих журналах, оформлених
відповідно до вимог Інструкції ( 1893-98-п ). На кожному
зареєстрованому документі, а також на супроводжувальному листі до
матеріалів, що передаються-приймаються, проставляється штамп, у
якому зазначається назва територіального органу Держкомзему,
реєстраційний номер документа та дата надходження.
8. При отриманні ортофотопланів та метаданих Рескомземом
АР Крим, відповідним головним управлінням Держкомзему в області
від виконавця робіт (особа, яка безпосередньо виконує роботи зі
створення ортофотопланів та метаданих) та повноважного
представника Підрядника (особа з якою Держкомземом укладено
договір на виконання робіт в рамках Проекту) складається акт
приймання-передачі матеріалів, в якому зазначається перелік
матеріалів, що передаються, вид інформації, тип носія та їх
кількість, кількість екземплярів, номенклатури ортофотопланів. В
обов'язковому порядку в акті повинно зазначатись те, що сторони
погодились, що Рескомзем АР Крим, головне управління Держкомзему в
області може виготовити одну робочу копію ортофотопланів в
цифровому вигляді для використання Рескомземом АР Крим,
відповідним головним управлінням Держкомзему в області, по одній
робочій копії ортофотопланів на територію району (міста) для
районного (міського) управління (відділу) та одну робочу копію
ортофотопланів в цифровому вигляді для відповідної філії
Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру". Акт приймання-передачі матеріалів складається в
трьох екземплярах: для Підрядника, замовника та Рескомзему
АР Крим, відповідного головного управління Держкомзему в області.
9. На ортофотоплани та метадані, як на матеріали з грифом
"ДСК", поширюється вимога одноразовості реєстрації (кожний
документ має бути зареєстрований у відповідній установі лише
один раз). Вхідні документи реєструють у день надходження, а
вихідні та внутрішні - в день підписання.
III. Розмноження і розсилання документів
10. Розмноження і розсилання ортофотопланів та метаданих,
створених за договорами, укладеними в рамках Проекту, дозволяється
лише з письмового дозволу виконавця робіт.
11. Отриманий і зареєстрований екземпляр ортофотопланів та
метаданих визначається як оригінал та призначається для архівного
збереження. Дозволяється виготовлення однієї робочої копії
ортофотопланів в цифровому вигляді для використання Рескомземом
АР Крим, відповідним головним управлінням Держкомзему в області,
однієї робочої копії для районного (міського) управління (відділу)
та однієї робочої копії для відповідної філії Державного
підприємства "Центр державного земельного кадастру". Для районних
(міських) управлінь (відділів) створюється робоча копія тільки
ортофотопланів на територію району (міста).
12. Обробка, виготовлення копій та друкування ортофотопланів
з використанням автоматизованих інформаційних систем здійснюється
з урахуванням вимог п. 18 Інструкції ( 1893-98-п ).
13. Розмножені примірники обліковуються за номером документа,
про що робиться позначка на оригіналі та у формах обліку.
Нумерація додатково розмножених примірників продовжується від
останнього номера примірників, що були розмножені раніше.
14. Передача ортофотопланів організації, що надала матеріали,
може здійснюватись лише за письмовим дозволом Держкомзему. У
випадку повернення отриманих ортофотопланів організації, що їх
надала, робочі копії знищуються, що підтверджується відповідним
актом.
15. Всі інші вимоги щодо розмноження матеріалів, що мають
гриф "ДСК", визначаються Інструкцією ( 1893-98-п ).
IV. Використання матеріалів, створених

за договорами, укладеними в рамках Проекту
16. До роботи з ортофотопланами та метаданими, створеними за
договорами, укладеними в рамках Проекту, допускаються лише
посадові особи територіальних органів Держкомзему та спеціалісти
Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру",
які мають досвід роботи та безпосереднє відношення до цих
ортофотопланів, згідно зі списками, які визначаються наказом по
відповідному територіальному органу Держкомзему, а також окремим
посадовим особам за безпосереднім письмовим дозволом керівника
територіального органу Держкомзему.
17. Представники інших організацій, підприємств та установ
допускаються до ознайомлення і роботи з ортофотопланами без права
виготовлення їх копій в цілому чи окремих частин у будь-якому
вигляді з письмового дозволу керівника територіального органу
Держкомзему. Дозвіл надається на підставі письмового запиту організації,
підприємства, установи, в якій працює особа, яка допускається до
ознайомлення і роботи, в якому зазначаються номенклатура
необхідних ортофотопланів та завдання, для яких вони будуть
використані.
18. Робота з ортофотопланами та метаданими, створеними за
договорами, укладеними в рамках Проекту, засобами автоматизованої
інформаційної системи, дозволяється лише при умові дотримання
вимог п. 18 Інструкції ( 1893-98-п ).
V. Зберігання матеріалів ортофотопланів та метаданих,

створених за договорами, укладеними в рамках Проекту
19. Залежно від обсягів, матеріали повинні зберігатись в
окремому обладнаному приміщенні (в Рескомземі АР Крим,
відповідному головному управлінні Держкомзему в області) або в
службовому приміщенні у шафах або сховищах, які надійно
замикаються та опечатуються.
20. Отриманий і зареєстрований екземпляр ортофотопланів та
метаданих, визначений як оригінал, зберігається окремо від робочих
копій, в окремих шафах, що надійно замикаються та опечатуються.
Доступ до оригіналів дозволяється лише спеціально уповноваженим
особам, що ведуть облік виготовлення та знищення робочих копій, а
також поновлення носіїв оригіналів.
21. У випадках необхідності поновлення носіїв оригіналів
територіальний орган земельних ресурсів письмово звертається до
Держкомзему з викладенням причин необхідності та обсягів
поновлення.
22. Перевірка наявності документів та матеріалів здійснюється
щорічно та у випадках змін працівників, відповідальних за облік і
збереження матеріалів, яка має на меті контроль за схоронністю
оригіналів і робочих копій матеріалів та їх належним обліком. Перевірка здійснюється комісією, що створюється за наказом
керівника територіального органу Держкомзему. До складу комісії
обов'язково входять працівники, відповідальні за облік та
збереження матеріалів, і працівники з питань режимно-секретної
роботи. У разі відсутності працівника з питань режимно-секретної
роботи до складу комісії входить керівник територіального органу
Держкомзему або його заступник. За результатами перевірки складається акт відповідно до
Інструкції ( 1893-98-п ). У разі зміни працівників, відповідальних за облік і
збереження матеріалів, складається в довільній формі акт
прийому-передачі матеріалів, що затверджується керівником
територіального органу Держкомзему.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: