open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.12.2009 N 494

Про затвердження Методики розрахунку

індексу капітальних інвестицій

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про
державну статистику" ( 2614-12 ) та з метою забезпечення
доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її
джерел і методології складання Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення
методології та звітної документації Методику розрахунку індексу
капітальних інвестицій (далі - Методика), що додається.
2. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.):
2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування
на практиці Методики, затвердженої цим наказом.
2.2. Довести Методику, затверджену цим наказом, до відома
територіальних органів державної статистики.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Піщейка В.О.
Голова О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

25.12.2009 N 494

МЕТОДИКА

РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Методика розрахунку індексу капітальних інвестицій розроблена
на виконання заходів Стратегії розвитку державної статистики на
період до 2012 року з метою вдосконалення статистичної методології
з капітальних інвестицій. Основним завданням методики є створення
інструментарію для оцінки динаміки інвестиційних процесів в
Україні. Методика складається з передмови, чотирьох розділів,
переліку використаної літератури й описує принцип формування та
порядок розрахунку індексу капітальних інвестицій. Методика
призначена для використання фахівцями органів державної статистики
та іншими зацікавленими користувачами статистичної інформації.
Передмова
Ця методика підготовлена відповідно до теоретичних положень
статистики та міжнародної практики обліку капітальних інвестицій з
урахуванням особливостей національної економіки. Методика призначена для розрахунку індексу капітальних
інвестицій в Україні. Індекси капітальних інвестицій можуть
використовуватися для аналізу динаміки інвестиційних процесів, при
здійсненні макроекономічних розрахунків, у прогнозуванні розвитку
секторів економіки України. Положення методики будуть удосконалюватися з подальшим
розвитком статистики капітальних інвестицій.
1. Основні визначення
Капітальні інвестиції - інвестиції у придбання або
виготовлення власними силами для власного використання
матеріальних та нематеріальних активів, термін служби яких
перевищує один рік. Інвестиції у матеріальні активи: Інвестиції у землю - інвестиції у придбання земельних
ділянок, а також природних ресурсів для наступного видобутку. Інвестиції у існуючі будівлі та споруди - інвестиції у
придбання будівель, споруд, їх окремих частин, які були у
користуванні в інших суб'єктів господарювання. Інвестиції у житлові будівлі - інвестиції у будівництво
житлових будівель, розширення, реконструкцію та капітальний ремонт
діючих житлових будівель з урахуванням витрат на придбання та
монтаж устатковання, що забезпечує їх функціонування, а також
інвестиції у придбання нових житлових будівель, які не були у
користуванні, їх окремих частин та незавершених будівництвом
об'єктів житла. Інвестиції у нежитлові будівлі - інвестиції у будівництво
нежитлових будівель, розширення, реконструкцію та капітальний
ремонт діючих нежитлових будівель з урахуванням витрат на
придбання та монтаж устатковання, що забезпечує їх функціонування,
а також інвестиції у придбання нових нежитлових будівель, які не
були у користуванні, їх окремих частин та незавершених
будівництвом нежитлових будівель. Інвестиції у споруди - інвестиції у будівництво споруд,
розширення, реконструкцію та капітальний ремонт діючих споруд з
урахуванням витрат на придбання та монтаж устатковання, що
забезпечує їх функціонування, а також інвестиції у придбання нових
споруд, які не були у користуванні, їх окремих частин та
незавершених будівництвом споруд. Інвестиції у машини, устатковання та інвентар - інвестиції у
придбання, виготовлення власними силами, монтаж, модернізацію,
вдосконалення та капітальний ремонт механічного устатковання,
машин та устатковання загального та спеціального призначення,
машин та устатковання для сільського та лісового господарства,
верстатів, приладів побутових та інвентарю, які не пов'язані
безпосередньо з функціонуванням будівель та споруд та належать до
основних засобів. Інвестиції в електричне та електронне устатковання -
інвестиції у придбання, виготовлення власними силами, монтаж,
модернізацію, вдосконалення та капітальний ремонт офісного
устатковання та електронно обчислювальних машин, електричних машин
та устатковання для радіо телебачення та зв'язку, приладів та
інструментів медичних, приладів вимірювальних точних та
устатковання оптичного, годинників. Інвестиції у транспортні засоби - інвестиції у придбання,
виготовлення власними силами, монтаж, модернізацію, вдосконалення
та капітальний ремонт продукції автомобілебудування та інших
транспортних засобів. Інвестиції у довгострокові біологічні активи та поліпшення
земель - інвестиції у меліоративні, осушувальні, іригаційні та
інші роботи з поліпшення земель, проведення культуртехнічних робіт
на землях, інвестиції у придбання, вирощування або створення
власними силами довгострокових біологічних активів рослинництва та
тваринництва, у тому числі формування основного стада робочої та
продуктивної худоби. Інвестиції в інші матеріальні активи - інвестиції у придбання
бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів,
тимчасових (не титульних) споруд, інвентарної тари, тварин та
багаторічних насаджень, які не пов'язані з сільськогосподарською
діяльністю активів, що призначені для прокату, поліпшення об'єкта
операційної оренди тощо. Інвестиції у нематеріальні активи - інвестиції у придбання
або створення власними силами для власного використання
немонетарних активів, які не мають матеріальної форми та можуть
бути ідентифіковані, термін служби яких перевищує один рік. Інвестиції у програмне забезпечення та бази
даних - інвестиції у придбання, створення, модернізацію або
поліпшення програмного забезпечення та баз даних з урахуванням
витрат на підготовку до їх цільового використання. Інвестиції у права користування природними ресурсами та
майном, патенти, ліцензії, торгові марки, подібні права та інші
нематеріальні активи - інвестиції у права користування надрами,
геологічною та іншою інформацією про природне середовище,
земельною ділянкою, будівлею, права на товарні знаки, торгові
марки, фірмові назви, винаходи, патенти, ліцензії, промислові
зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау, авторські та суміжні
з ними права.
2. Загальні положення
Індекс капітальних інвестицій відображає зміну обсягів
капітальних інвестицій за періоди, що обрані для порівняння.
Складові капітальних інвестицій відповідають вартості матеріальних
та нематеріальних активів, у які інвестовано кошти суб'єктами
економіки. Оскільки складові капітальних інвестицій представлені у
вартісному виразі, розрахунок індексу капітальних інвестицій
доцільно здійснювати з використанням дефлятування, тобто
коригування вартості активів, у які інвестовано кошти, на їх
індекси цін (дефлятори). Індекс капітальних інвестицій визначається як відношення
вартості активів, у які інвестовано кошти у певному кварталі,
продефльованої на відповідні індекси цін, до середньоквартальної
вартості активів, у які інвестовано кошти у базисному році.
S (V / i )

CI j j.t j.t/b

I = -------------------- , j = 1, ..., m, (1) t/b -

S V

j j.b
де t - звітний квартал, t є елементом множини y,
y - звітний рік; b - базисний рік; j - вид активів; m - кількість видів активів, які беруть участь у розрахунку; S - знак суми; V - обсяг капітальних інвестицій за видом активу j у j.t варталі t;

i - індекс цін капітальних інвестицій за видом активів j j.t/b кварталі t до середньоквартального значення базисного року b;

-

V - середньоквартальний обсяг капітальних інвестицій за j.b идом активу j у базисному році,
V + V + V + V

- j.b01 j.b02 j.b03 j.b04

V = ----------------------------------- , (2) j.b 4
де V , V , V , V - обсяги капітальних

j.b01 j.b02 j.b03 j.b04 нвестицій за видом активу j за I, II, III та IV квартали
відповідно базисного року у.
3. Джерела інформації
форма державного статистичного спостереження N 2-інвестиції
"Капітальні інвестиції" (квартальна) ( vc292202-09 ); форма державного статистичного спостереження N 2-інвестиції
"Капітальні інвестиції" (річна) ( vd292202-09 ); форма державного статистичного спостереження N 2-буд "Звіт
про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт"
( vb232202-09 ); форма державного статистичного спостереження - N 1-ціни (буд)
"Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві"
( vb221202-09 ); форма державного статистичного спостереження N 1-ціни (пром)
"Звіт про ціни виробників промислової продукції" ( vm221202-09 ); форма державного статистичного спостереження - N 21-заг
"Реалізація сільськогосподарської продукції" ( vk222202-09 ); форма державного статистичного спостереження - N 5-ЗЕЗ "Звіт
про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного
декларування" ( va314202-09 ); форма державного статистичного спостереження - N 14-ЗЕЗ "Звіт
про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності
транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу"
( vd314202-09 ); таблиці "витрати-випуск" в основних цінах; вантажні митні декларації.
4. Порядок розрахунку індексу капітальних інвестицій
4.1. 1 етап: Розрахунок індексу капітальних інвестицій (як
відношення продефльованої вартості активів до середньоквартального
значення базисного року). Розрахунок зазначеного індексу капітальних інвестицій
здійснюється за формулою (1). У таблиці 1 наведено складові для
розрахунку. За даними державних статистичних спостережень з
капітальних інвестицій та з реалізації дозволів на виконання
будівельних робіт за кожним видом активів j визначаються обсяг
капітальних інвестицій у звітному кварталі t та за формулою (2)
розраховується середньоквартальний обсяг капітальних інвестицій у

- азисному році (V ).

j.b
Таблиця 1. Вхідні дані для розрахунку індексу капітальних
інвестицій
------------------------------------------------------------------------------------ Вид активу | j |- |i - індекс цін | Джерела | | |V - середньоквартальний | j.t/b | інформації | | | j.b | капітальних |щодо індексів| | | обсяг капітальних |інвестицій за видом | цін | | |інвестицій за видом активу | активу j | | | | j у базисному році; | у кварталі t до | | | | V - обсяг капітальних |середньоквартального| | | | j.t | значення базисного | | | |інвестицій за видом активу | року b | | | | j у кварталі t | | | -------------+-----+---------------------------+--------------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------------+-----+---------------------------+--------------------+-------------| Земля | 1 |- |i - індекс цін |експрес- | | |V , V - обсяги | 1.t/b |випуск | | | 1.b 1.t |на первинному та |"Валовий | | |інвестицій у землю |вторинному ринку |внутрішній | | | |житла; |продукт і | | | |за відсутності |валовий | | | |зазначеного індексу |національний | | | |використовується |доход | | | |індекс-дефлятор ВВП |України", | | | | |офіційний | | | | |веб-сайт | | | | |Держкомстату | -------------+-----+---------------------------+--------------------+-------------| Існуючі | 2 |- |i - індекс цін |експрес- | будівлі | |V , V - обсяги | 2.t/b |випуск | та споруди | | 2.b 2.t |на первинному та |"Валовий | | |інвестицій у існуючі |вторинному ринку |внутрішній | | |будівлі та споруди |житла; |продукт і | | | |за відсутності |валовий | | | |зазначеного індексу |національний | | | |використовується |доход | | | |індекс-дефлятор ВВП |України", | | | | |офіційний | | | | |веб-сайт | | | | |Держкомстату | -------------+-----+---------------------------+--------------------+-------------| Житлові | 3 |- |i - індекс цін |доповідь "Про| будівлі | |V , V - обсяги | 3.t/b |соціально- | | | 3.b 3.t |на будівельно- |економічне | | |інвестицій |монтажні роботи |становище | | |у житлові будівлі |у будівництві |України", | | | |житлових будівель |офіційний | | | | |веб-сайт | | | | |Держкомстату | -------------+-----+---------------------------+--------------------+-------------| Нежитлові | 4 |- |i - індекс цін |доповідь "Про| будівлі | |V , V - обсяги | 4.t/b |соціально- | | | 4.b 4.t |на будівельно- |економічне | | |інвестицій |монтажні роботи |становище | | |у нежитлові будівлі |у будівництві |України", | | | |нежитлових будівель |офіційний | | | | |веб-сайт | | | | |Держкомстату | -------------+-----+---------------------------+--------------------+-------------| Споруди | 5 |- |i - індекс цін |доповідь "Про| | |V , V - обсяги | 5.t/b |соціально- | | | 5.b 5.t |на будівельно- |економічне | | |інвестицій у споруди |монтажні роботи |становище | | | |у будівництві споруд|України", | | | | |офіційний | | | | |веб-сайт | | | | |Держкомстату | -------------+-----+---------------------------+--------------------+-------------| Машини, | 6 |- |i - індекс цін |доповідь "Про| устатковання | |V , V - обсяги | 6.t/b |соціально- | та інвентар | | 6.b 6.t |виробників |економічне | вітчизняного | |інвестицій у машини, |промислової |становище | виробництва | |устатковання та інвентар |продукції у |України", | | |вітчизняного виробництва |виробництві машин |офіційний | | |визначаються розрахунково: |та устатковання |веб-сайт | | |V = (1 - d ) x V | |Держкомстату | | | 6.t t.I/A M.t | | | | |- - | | | | |V = (1 - d ) x V | | | | | 6.b b.I/A M.b | | | | |де d , d - частки | | | | | t.I/A b.I/A | | | | |імпорту у валовому | | | | |нагромадженні основного | | | | |капіталу за ВЕД | | | | |"машинобудування" | | | | |за таблицями | | | | |"витрати-випуск" | | | | |в основних цінах; | | | | | - | | | | |V , V - обсяги | | | | | M.t M.b | | | | |інвестицій у машини, | | | | |обладнання та інвентар | | | -------------+-----+---------------------------+--------------------+-------------| Машини, | 7 |- |i - індекс |офіційний | устатковання | |V , V - обсяги | 7.t/b |веб-сайт | та інвентар | | 7.b 7.t |середніх цін |Держкомстату | імпортного | |інвестицій у машини, |імпорту машин | | виробництва | |устатковання та інвентар |та устатковання | | | |імпортного виробництва | | | | |визначаються розрахунково: | | | | |V = d x V | | | | | 7.t t.I/A M.t | | | | |- - | | | | |V = d x V | | | | | 7.b b.I/A M.b | | | | |де d , d - частки | | | | | t.I/A b.I/A | | | | |імпорту у валовому | | | | |нагромадженні основного | | | | |капіталу за ВЕД | | | | |"машинобудування" | | | | |за таблицями | | | | |"витрати-випуск" | | | | |в основних цінах; | | | | | - | | | | |V , V - обсяги | | | | | M.t M.b | | | | |інвестицій у машини, | | | | |устатковання та інвентар | | | -------------+-----+---------------------------+--------------------+-------------| Електричне та| 8 |- |i - індекс цін |доповідь "Про| електронне | |V , V - обсяги | 8.t/b |соціально- | устатковання | | 8.b 8.t |виробників |економічне | вітчизняного | |інвестицій у електричне |промислової |становище | виробництва | |та електронне устатковання |продукцїї у |України", | | |вітчизняного виробництва |виробництві |офіційний | | |визначаються розрахунково: |електричного, |веб-сайт | | |V = (1 - d ) x V |електронного та |Держкомстату | | | 8.t t.I/A E.t |оптичного | | | |- - |устатковання | | | |V = (1 - d ) x V | | | | | 8.b b.I/A E.b | | | | |де d , d - частки | | | | | t.I/A b.I/A | | | | |імпорту у валовому | | | | |нагромадженні основного | | | | |капіталу за ВЕД | | | | |"машинобудування" | | | | |за таблицями | | | | |"витрати-випуск" | | | | |в основних цінах; | | | | | - | | | | |V , V - обсяги | | | | | E.t E.b | | | | |інвестицій у електричне | | | | |та електронне устатковання | | | -------------+-----+---------------------------+--------------------+-------------| Електричне та| 9 |- |i - індекс |офіційний | електронне | |V , V - обсяги | 9.t/b |веб-сайт | устатковання | | 9.b 9.t |середніх цін імпорту|Держкомстату | імпортного | |інвестицій у електричне |електричного | | виробництва | |та електронне устатковання |та електронного | | | |імпортного виробництва |устатковання | | | |визначаються розрахунково: | | | | |V = d x V | | | | | 9.t t.I/A E.t | | | | |- - | | | | |V = d x V | | | | | 9.b b.I/A E.b | | | | |де d , d - частки | | | | | t.I/A b.I/A | | | | |імпорту у валовому | | | | |нагромадженні основного | | | | |капіталу за ВЕД | | | | |"машинобудування" | | | | |за таблицями | | | | |"витрати-випуск" | | | | |в основних цінах; | | | | | - | | | | |V , V - обсяги | | | | | E.t E.b | | | | |інвестицій у електричне | | | | |та електронне устатковання | | | -------------+-----+---------------------------+--------------------+-------------| Транспортні | 10 |- |i - індекс цін|доповідь "Про| засоби | |V , V - обсяги | 10.t/b |соціально- | вітчизняного | | 10.b 10.t |виробників |економічне | виробництва | |інвестицій у транспортні |промислової |становище | | |засоби вітчизняного |продукції у |України", | | |виробництва визначаються |виробництві |офіційний | | |розрахунково: |транспортних засобів|веб-сайт | | |V = (1 - d ) x V |та устатковання |Держкомстату | | | 10.t t.I/A T.t| | | | |- - | | | | |V = (1 - d ) x V | | | | | 10.b b.I/A T.b| | | | |де d , d - частки | | | | | t.I/A b.I/A | | | | |імпорту у валовому | | | | |нагромадженні основного | | | | |капіталу за ВЕД | | | | |"машинобудування" | | | | |за таблицями | | | | |"витрати-випуск" | | | | |в основних цінах; | | | | | - | | | | |V , V - обсяги | | | | | T.t T.b | | | | |інвестицій у транспортні | | | | |засоби | | | -------------+-----+---------------------------+--------------------+-------------| Транспортні | 11 |- |i - індекс |офіційний | засоби | |V , V - обсяги | 11.t/b |веб-сайт | імпортного | | 11.b 11.t |середніх цін імпорту|Держкомстату | виробництва | |інвестицій у транспортні |транспортних засобів| | | |засоби імпортного | | | | |виробництва визначаються | | | | |розрахунково: | | | | |V = d x V | | | | | 11.t t.I/A T.t | | | | |- - | | | | |V = d x V | | | | | 11.b b.I/A T.b | | | | |де d , d - частки | | | | | t.I/A b.I/A | | | | |імпорту у валовому | | | | |нагромадженні основного | | | | |капіталу за ВЕД | | | | |"машинобудування" | | | | |за таблицями | | | | |"витрати-випуск" | | | | |в основних цінах; | | | | | - | | | | |V , V - обсяги | | | | | T.t T.b | | | | |інвестицій у транспортні | | | | |засоби | | | -------------+-----+---------------------------+--------------------+-------------| Довгострокові| 12 |- |i - індекс цін|доповідь "Про| біологічні | |V , V - обсяги | 12.t/b |соціально- | активи та | | 12.b 12.t |реалізації продукції|економічне | поліпшення | |інвестицій у довгострокові |сільського |становище | земель | |біологічні активи |господарства |України", | | | | |офіційний | | | | |веб-сайт | | | | |Держкомстату | -------------+-----+---------------------------+--------------------+-------------| Інші | 13 |- |i - індекс- |експрес- | матеріальні | |V , V - обсяги | 13.t/b |випуск | активи | | 13.b 13.t |дефлятор ВВП |"Валовий | | |інвестицій у інші | |внутрішній | | |матеріальні активи | |продукт і | | | | |валовий | | | | |національний | | | | |доход | | | | |України", | | | | |офіційний | | | | |веб-сайт | | | | |Держкомстату | -------------+-----+---------------------------+--------------------+-------------| Програмне | 14 |- |i - індекс- |експрес- | забезпечення | |V , V - обсяги | 14.t/b |випуск | та бази | | 14.b 14.t |дефлятор випуску |"Валовий | даних | |інвестицій у програмне |за ВЕД "Діяльність |внутрішній | | |забезпечення та бази даних |у сфері |продукт і | | | |інформатизації" |валовий | | | | |національний | | | | |доход | | | | |України", | | | | |офіційний | | | | |веб-сайт | | | | |Держкомстату | -------------+-----+---------------------------+--------------------+-------------| Права | 15 |- |i - індекс- |експрес- | користування | |V , V - обсяги | 15.t/b |випуск | природними | | 15.b 15.t |дефлятор випуску |"Валовий | ресурсами | |інвестицій у права |за ВЕД "Діяльність |внутрішній | та майном, | |користування природними |у сферах права, |продукт і | патенти, | |ресурсами та майном, |бухгалтерського |валовий | ліцензії, | |патенти, ліцензії, торгові |обліку, інжинірингу;|національний | торгові | |марки, подібні права |надання послуг |доход | марки, | |та інші нематеріальні |підприємцям" |України", | подібні | |активи визначаються | |офіційний | права та інші| |розрахунково: | |веб-сайт | нематеріальні| |- - - | |Держкомстату | активи | |V = V - V | | | | | 15.b ITG.b 14.b | | | | |V = V - V | | | | | 15.t ITG.t 14.t | | | | | - | | | | |де V , V - обсяги | | | | | ITG.b ITG.t | | | | |інвестицій у нематеріальні | | | | |активи | | | -----------------------------------------------------------------------------------
Якщо на дату розрахунку індексу капітальних інвестицій
індекс-дефлятор ВВП, індекс-дефлятор випуску за ВЕД "Діяльність у
сфері інформатизації" та індекс-дефлятор випуску за ВЕД
"Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу;
надання послуг підприємцям" у кварталі t до середньоквартального
значення базисного року b відсутній, використовуються відповідні
індекси-дефлятори у кварталі (t - 1) до середньоквартального
значення базисного року b. Якщо на дату розрахунку індексу капітальних інвестицій дані
щодо частки імпорту у валовому нагромадженні основного капіталу за
ВЕД "машинобудування" у році y (t є елементом множини y) відсутні,
використовуються останні наявні дані таблиць "витрати-випуск" в
основних цінах. Відповідно до наведених у таблиці 1 позначень, індекс
капітальних інвестицій розраховується за формулою:
CI
I = ((V / i ) + (V / i ) + (V / i ) +
t/b 1.t 1.t/b 2.t 2.t/b 3.t 3.t/b
(V / i ) + (V / i ) + (V / i ) +

4.t 4.t/b 5.t 5.t/b 6.t 6.t/b
(V / i ) + (V / i ) + (V / i ) +

7.t 7.t/b 8.t 8.t/b 9.t 9.t/b
(V / i ) + (V / i ) + (V / i ) +

10.t 10.t/b 11.t 11.t/b 12.t 12.t/b
(V / i ) + (V / i ) + (V / i )) /

13.t 13.t/b 14.t 14.t/b 15.t 15.t/b
- - - - - - - - -
(V + V + V + V + V + V + V + V + V +
1.b 2.b 3.b 4.b 5.b 6.b 7.b 8.b 9.b
- - - - - -

V + V + V + V + V + V ) (3)

10.b 11.b 12.b 13.b 14.b 15.b
4.2. 2 етап: Розрахунок похідних індексів капітальних
інвестицій. Індекс капітальних інвестицій у кварталі t до попереднього
кварталу (t - 1) визначається за формулою:
CI

I

CI t/b

I = -------------- (4) t / (t - 1) CI

I

(t - 1) / b
Індекс капітальних інвестицій за квартал t звітного року y до
відповідного кварталу t попереднього року (y - 1) визначається у
такий спосіб:
CI

I

CI t.y / b

I = ----------------- (5) t.y / t. (y - 1) CI

I

t. (y - 1) / b
Індекс капітальних інвестицій за період з початку року до
відповідного періоду попереднього року визначається як
співвідношення сум квартальних індексів, що складають ці періоди. Наприклад, індекс капітальних інвестицій за 9 місяців
2010 року до 9 місяців 2009 року дорівнює:
CI 3 CI.i 3 CI.i

I = S I / S I =

3q2010/3q2009 i=1 2010/b i=1 2009/b
CI.1 CI.2 CI.3 CI.1 CI.2 CI.3
(I + I + I ) / (I + I + I ) (6)
2010/b 2010/b 2010/b 2009/b 2009/b 2009/b
CI

де I - індекс капітальних інвестицій за

3q2010/3q2009 місяців 2010 року до 9 місяців 2009 року;

CI.1 CI.2 CI.3

I , I , I - індекси капітальних інвестицій 2010/b 2010/b 2010/b кварталу, II кварталу, III кварталу 2010 року до
середньоквартального значення базисного року; CI.1 CI.2 CI.3 I , I , I - індекси капітальних інвестицій 2009/b 2009/b 2009/b кварталу, II кварталу, III кварталу 2009 року до
середньоквартального значення базисного року; S - знак суми.
Література
1. Система национальных счетов 1993. Брюссель/Люксембург,
Вашингтон, О.К., Нью-Йорк, Париж. 1985.
2. Регламент Європарламенту та Ради Міністрів Європейського
Союзу (ЄС) N 295/2008 від 11.03.2008.
3. Методология краткосрочной статистики предприятий. Описание
и основные принципы. Люксембург: Бюро официальных публикаций
Европейских сообществ, 2006.
4. Андриенко В.Е. Статистические индексы в экономических
исследованиях. - Киев.: Наукова думка, 1983. - 232 с.
5. Ковалевский Г.В. Индексный метод в экономике. - М.:
Финансы и статистика, 1989. - 239 с.
6. Аллен Р. Экономические индексы/Пер. с англ. Л.С.Кучаева;
Предисл. В.В.Мартынова. - М.: Статистика, 1980. - 256 с.
7. Методичні рекомендації щодо розрахунку валового
внутрішнього продукту у постійних цінах. - Київ: Держкомстат
України, 2004.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: