open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.12.2005 N 492

Про затвердження Статуту

Державного науково-дослідного інституту

інформатизації та моделювання економіки

Міністерства економіки України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 10.08.2004 N 1026 ( 1026-2004-п ) "Про деякі питання
Державного науково-дослідного інституту інформатизації та
моделювання економіки" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Статут Державного науково-дослідного інституту
інформатизації та моделювання економіки Міністерства економіки
України у новій редакції, що додається.
2. Виконуючому обов'язки директора Державного
науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання
економіки Міністерства економіки України Любічу О.О. в
установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію.
Міністр А.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

09.12.2005 N 492

СТАТУТ

Державного науково-дослідного інституту

інформатизації та моделювання економіки

Міністерства економіки України

Державна наукова установа "Державний науково-дослідний
інститут інформатизащі та моделювання економіки" (далі - Інститут)
Міністерства економіки України утворена наказом Міністерства
економіки України від 08.07.1994 N 84. Інститут є правонаступником державних науково-дослідних
установ-Обчислювального центру Держплану УРСР, Головного
науково-дослідного і інформаційно-обчислювального центру Держплану
УРСР, Головного науково-дослідного інституту з проблем інформатики
Мінекономіки України, Державного науково-дослідного інституту
інформатизації та моделювання економіки Національного агентства з
питань інформатизації при Президентові України Інститут підпорядкований Міністерству економіки України.
Науково-методичне керівництво Інститутом здійснює Міністерство
економіки України та Національна академія наук України (згідно з
постановою Президії Національної академії наук України та
Національного агентства з питань інформатизації при Президентові
України від 20.06.1997 N 226). У своїй діяльності Інститут керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ) та іншими законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства
економіки України, а також цим Статутом.
1. Найменування та місцезнаходження
1.1. Інститут має повну назву українською мовою: Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки Міністерства економіки
України; англійською мовою: The State Research Institute of
Informatization and Economic Modelling of Ministry of Economy
1.2. Скорочена назва Інституту українською мовою: ДНДІІМЕ; англійською мовою: DNDIIME.
1.3. Місцезнаходження Інституту Україна, 01014, м. Київ-14, бульв. Дружби народів, 38.
2. Мета та основні напрями наукової

і науково-організаційної діяльності інституту
2.1. Головною метою діяльності Інституту є організація та
проведення наукових досліджень у галузі інформатизації та
моделювання соціально-економічних процесів, стратегічного
планування та прогнозування, розроблення наукових рекомендацій
щодо забезпечення економічної, соціальної та інформаційної
безпеки.
2.2. Предметом діяльності Інституту є фундаментальні та
прикладні дослідження з використанням сучасної обчислювальної та
телекомунікаційної техніки на основі застосування новітніх
інформаційних технологій з проблем державного управління
економікою, розроблення інструментальних засобів та проведення
аналізу стану та прогнозування розвитку з питань планування і
реалізації цільових програм, інвестиційної та науково-технічної
політики, економіки багатогалузевих комплексів, рівня життя та
соціального захисту населення, фінансово-кредитної, грошової і
цінової політики, економічної безпеки України,
зовнішньоекономічних зв'язків.
2.3. За результатами наукової діяльності Інститут готує і
надає Міністерству економіки України аналітичні матеріали, проекти
програмних документів, програмні засоби, проектні рішення,
інформаційні ресурси, а також звіти про наукову і науково-дослідну
роботу.
2.4. Основними напрямами наукової діяльності Інституту є
забезпечення інформатизації та моделювання економічних процесів
пов'язаних, з проведенням економічної політики і прийняттям рішень
з питань: розроблення та підготовки проектів середньо- і довгострокових
прогнозів соціально-економічного розвитку країни, основних
макропоказників розвитку економіки; удосконалення механізмів державного регулювання економіки; удосконалення ринкових відносин, розвитку підприємництва,
менеджменту, маркетингу; заходів щодо підвищення рівня життя і соціального захисту
населення, розвитку галузей невиробничої сфери, формування
споживчого ринку; напрямів структурної, інвестиційної і науково-технологічної
політики; формування товарного та фінансових ринків, політики цін,
державного регулювання грошово-кредитної і валютної політики; підвищення ефективності і конкурентоспроможності
національного виробництва за умов ринку, міжгалузевих зв'язків та
ресурсозбереження, конверсії, цільових комплексних програм; інтеграції економіки України до європейських економічних
структур та' вдосконалення економічних зв'язків з Російською
Федерацією та іншими країнами; економічних і соціальних проблем регіонів, наукового
обґрунтування пропозицій щодо забезпечення їх комплексного
розвитку, підвищення ефективності природокористування й охорони
навколишнього середовища, формування вільних економічних зон; створення та впровадження систем моніторингу розвитку
економіки в цілому та її секторів; обслуговування (корпоративних систем) центральних органів
державного управління; інформаційно-обчислювального обслуговування органів державної
влади та державного управління, а також підприємств, установ і
організацій за договорами (замовленнями) на базі створення та
впровадження як комплексних, так і локальних комп'ютерних систем,
телекомунікаційних мереж, баз даних і баз знань,
інформаційно-пошукових та експертно-аналітичних систем, систем і
моделей прогнозування; формування державного оборонного замовлення та виконання
інших робіт з обробки інформації, віднесеної до державної
таємниці, на базі діючого спецкомплексу; розроблення моделей і систем інформаційної безпеки, у тому
числі створення систем криптографічного захисту інформації в
телекомунікаційних мережах; забезпечення функціонування лінійних споруд та кабельних
ліній зв'язку передачі даних та надання послуг її користувачам.
2.5. Відповідно до мети і предмета діяльності Інститут
здійснює в межах своєї компетенції науково-організаційну
діяльність, а саме: координацію і співробітництво з іншими організаціями як в
Україні, так і за кордоном для вирішення комплексних проблем
економічного розвитку; веде спільні наукові дослідження і розробки з іншими
"установами як в Україні, так і за її межами з виконанням тем
(робіт) на підставі договорів; надає кваліфіковану науково-практичну, консультаційну та іншу
допомогу інститутам, установам і організаціям, іншим юридичним та
фізичним особам і регіонам з питань інформатизації та моделювання
економічних процесів і здійснення переходу до ринкових відносин,
веде авторський нагляд за використанням наукових розробок
Інституту; організовує проведення наукових конференцій, нарад, семінарів
з економічних проблем і напрямів досліджень Інституту; здійснює взаємний обмін науковцями та фахівцями з науковими
та іншими організаціями і установами України та зарубіжних країн,
відряджає працівників Інституту за кордон та приймає у себе
іноземних фахівців; організовує і проводить наукові, науково-технічні та
навчальні семінари, наради, конференції, симпозіуми, наукові
школи, у тому числі й міжнародні, за напрямами своєї діяльності; видає наукові праці, здійснює підготовку наукових кадрів
через аспірантуру і докторантуру; здійснює інформаційну, рекламну та видавничу діяльність,
засновує наукові видання; здійснює свою діяльність щодо захисту інтелектуальної
власності відповідно до Закону України "Про авторські та суміжні
права" ( 3792-12 ); використовує у своїй діяльності прийняті у світовій практиці
форми і засоби наукового співробітництва, обмінів, навчання, у
тому числі за міжнародними проектами і програмами, грантами,
договорами, контрактами з вітчизняними, зарубіжними та
міжнародними організаціями, установами, фондами, фірмами або
окремими громадянами; залучає кошти вітчизняних, зарубіжних та міжнародних фондів
для розвитку пріоритетних напрямів досліджень і розробок,
підготовки і вдосконалення кадрів, забезпечення сучасним
обладнанням тощо; бере участь у формуванні ринку програмно-технічної та
інформаційної продукції (послуг); надає послуги електрозв'язку з використанням лінійних споруд
і кабельних ліній зв'язку системи передачі даних; здійснює торгово-посередницькі, консалтингові, маркетингові,
інжинірингові послуги, виконує інші види робіт (послуг) з
дотриманням чинного законодавства; забезпечує додержання чинного законодавства і нормативних
актів, що регламентують наукову, виробничу та
фінансово-господарську діяльність Інституту і його підрозділів; здійснює інші науково-організаційні заходи, необхідні для
досягнення мети, передбаченої цим Статутом.
2.6. Основні напрями наукової діяльності Інституту можуть
змінюватись та уточнюватись відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України,. наказів Міністерства економіки України та
рекомендацій Національної академії наук України.
3. Юридичний статус Інституту
3.1. Інститут є юридичною особою, має статус державної
наукової установи з правом ведення господарської діяльності
відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Інститут є самостійною державною науково-дослідною
установою, яка підпорядкована Міністерству економіки України.
3.3. Інститут здійснює свою діяльність на основі і відповідно
до чинного законодавства України та цього Статуту.
3.4. Інститут має відокремлене майно, самостійний баланс, має
рахунки в установах банків, гербову печатку із своїм
найменуванням, вказанням відомства (за підпорядкованістю) та
ідентифікаційним кодом, кутовий та інші штампи, фірмові бланки,
може мати фірмову символіку, знак для товару та послуг, які
затверджуються і реєструється відповідно до чинного законодавства
Україні.
3.5. Інститут несе відповідальність за своїми зобов'язаннями
в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством
України.
3.6. Інститут не несе відповідальності за зобов'язаннями
держави і Міністерства економіки України.
3.7. Інститут може створювати філії, представництва,
відділення та інші відокремлені підрозділи. Такі відокремлені
підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють відповідно до
положення про них, затвердженого Інститутом.
3.8. Участь Інституту в господарських об'єднаннях підприємств
здійснюється на добровільних засадах, за погодженням з
Міністерством економіки України, якщо це не суперечить
антимонопольно-конкурентному законодавству та іншим нормативним
актам України. Створення державного господарського об'єднання за участю
Інституту здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України або
у визначених законом випадках - за рішенням Міністерства економіки
України.
4. Майно Інституту
4.1. Майно Інституту є державною власністю і закріплюється за
ним на правах повного господарського відання. Інститут володіє,
користується та розпоряджається належним йому майном за своїм
розсудом, здійснюючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать
чинному в Україні законодавству та цьому Статуту.
4.2. Майно Інституту складають матеріальні та нематеріальні
активи, основні фонди, що складаються з будівлі інженерного
корпусу (лабораторного та технологічного блоків), лінійних споруд
і кабельних ліній зв'язку системи передачі даних, оборотні кошти
та інші цінності, вартість яких відображається у самостійному
балансі Інституту. Використання закріпленого майна Інститут
здійснює самостійно згідно з чинним законодавством України.
4.3. Джерелами формування майна Інституту є: майно, передане йому уповноваженим центральним органом
виконавчої влади; доходи від реалізації наукової продукції, робіт, послуг та
інших видів господарської діяльності; безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій,
підприємств і громадян; майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій
та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку; інші джерела, не заборонені законодавством.
4.4. Інститут здійснює володіння, користування землею та
іншими природними ресурсами в установленому чинним законодавством
України порядку.
4.5. Інститут не має права безоплатно передавати належне йому
майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків,
передбачених чинним законодавством України.
4.6. Відчуження, передача під заставу майнових об'єктів, що
належать до основних фондів, здійснюються за попередньою згодою з
Міністерством економіки України. Майно Інституту, щодо якого відсутня заборона передачі в
користування та/або володіння, може бути об'єктом лізингу тільки
за погодженням з Міністерством економіки України відповідно до
чинного законодавства України.
4.7. Кошти, одержані від продажу. майнових об'єктів, що
належать до основних фондів Інституту, використовуються відповідно
до затвердженого фінансового плану.
4.8. Міністерство економіки України та інші контролюючі
органи державної влади здійснюють контроль за ефективністю
використання та збереженням закріпленого за Інститутом державного
майна, веденням підприємницької діяльності відповідно до чинного
законодавства України.
4.9. Збитки, завдані Інституту внаслідок виконання рішень
органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які
було визначено судом неконституційними або недійсними, підлягають
відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням
суду.
5. Права та обов'язки Інституту
5.1. Права Інституту 5.1.1. Інститут користується правами, передбаченими Законом
України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ),
іншими нормативними актами України, що регулюють діяльність
наукових організацій, а також актами Міністерства економіки
України та цим Статутом.
5.1.2. Інститут самостійно планує і здійснює свою наукову та
господарську діяльність, визначає стратегію та .напрями свого
розвитку відповідно до економічної ситуації, пріоритетів галузевої
економічної науки, рекомендацій Національної академії наук
України, замовлень Міністерства економіки України та на підставі
договорів, що укладаються зі споживачами наукової продукції
(робіт, послуг), у тому числі як з державними органами і
відомствами, так і з іншими організаціями і суб'єктами
господарювання та замовниками з-за кордону, а також тими, що
визначені за конкурсом. 5.1.3. Інститут має право самостійно визначати свою
організаційну структуру і штатний розпис, встановлювати форми,
системи і розмір оплати праці співробітників відповідно до чинного
законодавства. 5.1.4. Інститут може створювати наукові відділення, відділи,
сектори, групи, тимчасові творчі колективи, освітні установи, а
також науково-допоміжні і господарські підрозділи, необхідні для
наукової і господарської діяльності Інституту. 5.1.5. Інститут має право залучати до роботи в тимчасових
творчих колективах на договірних засадах як власних
співробітників, так і сторонніх фахівців і спеціалістів, які мають
необхідну кваліфікацію, в порядку, встановленому чинним
законодавством України. 5.1.6. Інститут має право укладати угоди, набувати майнові та
особисті немайнові права, приймати обов'язки, бути позивачем і
відповідачем у суді, господарському та третейському судах. 5.1.7. Відносини Інституту з іншими інститутами,
організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності
здійснюються відповідно до договорів. Інститут вільний у виборі предмета договору, визначенні
зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не
суперечать чинному законодавству 5.1.8. Інститут здійснює зовнішньоекономічну діяльність
відповідно до чинного законодавства України. Порядок використання коштів Інституту в іноземній валюті
визначається чинним законодавством України. Інститут може відкривати за межами України свої відділення та
представництва. 5.1.9. Інститут здійснює видавничу, іншу господарську
діяльність, яка не суперечить установчим документам, не заборонена
чинним законодавством України і сприяє вирішенню завдань
Інституту. 5.1.10. Інститут може мати аспірантуру, докторантуру та в
установленому порядку спеціалізовані ради з присудженням вчених
ступенів кандидата і доктора наук. 5.1.11. Інститут має право чинити інші дії, що не суперечать
чинному законодавству України. 5.1.12. Інститут уважається створеним з дня його державної
реєстрації, проведення якої здійснюється відповідно до чинного
законодавства України.
5.2. Обов'язки Інституту 5.2.1. Інститут при здійсненні своєї діяльності дотримується
вимог чинного законодавства України. 5.2.2. Інститут зобов'язаний приймати та виконувати доведені
до нього в установленому чинним законодавством України порядку
державні замовлення і державні завдання, а також ураховувати їх
при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого
економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів. 5.2.3. Інститут зобов'язаний забезпечувати своєчасну сплату
податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством
України. 5.2.4. Інститут створює належні умови для високопродуктивної
праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та
норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування. 5.2.5. Інститут вживає заходів для раціонального використання
фонду споживання (оплати праці) як такого, що повністю відповідає
економічним інтересам як працівників, так і Інституту. 5.2.6. Інститут здійснює оперативний та бухгалтерський облік
результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також
надає відповідно до вимог чинного законодавства України фінансову
звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської
діяльності, інші дані, визначені чинним законодавством України. Інститут складає фінансову звітність за формами,
передбаченими чинним законодавством України, проводить
інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності
даних бухгалтерського обліку та звітності. 5.2.7. Фінансово-господарська діяльність Інституту
здійснюється відповідно до фінансового плану, який затверджується
Міністерством економіки України. 5.2.8. Інститут здійснює: будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт
основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих
потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання; оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення
виробництва; придбання необхідних матеріальних ресурсів у підприємств,
організацій та установ незалежно від форм власності, а також у
фізичних осіб. 5.2.9. Інститут забезпечує захист державної та комерційної
таємниці, інтелектуальної власності, режиму секретності,
збереження конфіденційної інформації, умови для функціонування
режимно-секретного відділу. 5.2.10. Керівник Інституту та головний бухгалтер несуть
персональну відповідальність за додержання порядку ведення
бухгалтерського та оперативного обліку, фінансової і статистичної
звітності, а також їх достовірність.
6. Управління інститутом і самоврядування

трудового колективу
6.1. Управління Інститутом здійснюється відповідно до Статуту
на основі поєднання прав Міністерства економіки України щодо
господарського використання державного майна і участі в управлінні
трудового колективу. Міністерство економіки України є представником держави як
власника і виконує його функції в межах, визначених чинним
законодавством України. Міністерство не має права втручатися в
господарську діяльність Інституту, крім випадків,'передбачених
чинним законодавством України.
6.2. Управління Інститутом здійснюється його директором, що
призначається Міністерством економіки України і підзвітний йому.
6.3. У разі найму директора Інституту на роботу з ним
укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму,
права, обов'язки і відповідальність керівника, умови його
матеріального забезпечення, порядок звільнення з посади, а також
інші умови найму за погодженням сторін.
6.4. Директор Інституту: діє без доручення від імені Інституту; представляє інтереси Інституту в органах державної влади і
органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах
з юридичними особами та громадянами; формує адміністрацію Інституту; розпоряджається коштами та майном Інституту відповідно до
чинного законодавства України; укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в
установах банків; призначає на посаду та звільняє з посади працівників
Інституту, застосовує заходи заохочення та дисциплінарного
стягнення; оголошує та організовує проведення конкурсів на заміщення
вакантних посад наукових працівників, проведення атестації
співробітників Інституту, затверджує умови контрактів при прийомі
на роботу; несе відповідальність за формування та виконання фінансових
планів Інституту; є головою вченої ради; формує склад вченої ради Інституту відповідно до Закону
України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ); вирішує питання, діяльності Інституту в межах та порядку,
визначених Статутом.
6.5. Заступники директора, вчений секретар та головний
бухгалтер призначаються на посаду і звільняються з посади
директором Інституту за погодженням з Міністерством економіки
України.
6.6. Заміщення посад завідувачів науковими підрозділами,
посад наукових співробітників здійснюється на конкурсній основі.
Директору надається право застосовувати контрактну форму найму і
оплати праці працівників Інституту відповідно до чинного
законодавства.
6.7. Функції, права та обов'язки наукових і господарчих
підрозділів, порядок заміщення посад керівників наукових
підрозділів і наукових співробітників, порядок створення і
функціонування тимчасових творчих колективів визначаються
Положенням, яке затверджується директором Інституту. Права,
функції, обов'язки та вимоги до співробітників визначаються
посадовими інструкціями. Посадові інструкції керівників
структурних підрозділів затверджуються директором Інституту.
Посадові інструкції працівників структурних підрозділів
затверджуються їх керівниками.
6.8. В Інституті створюється та діє вчена рада. Порядок
створення, діяльності та повноваження вченої ради визначається
Положенням про вчену раду, яке затверджується директором Інституту
за погодженням з Міністерством економіки України.
6.9. Трудовий колектив Інституту становлять усі працівники,
які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі
трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, . що
регулюють трудові відносини працівника з Інститутом. Трудовий колектив Інституту реалізує свої повноваження у
формі рішень загальних зборів або конференції трудового колективу,
а також профспілкового комітету. Загальні збори трудового колективу (конференція) проводяться
не рідше ніж один раз на рік, їх рішення приймаються простою
більшістю присутніх шляхом відкритого голосування.
6.10. Трудовий колектив має повноваження щодо його участі в
управлінні Інститутом згідно з колективним договором та чинним
законодавством України.
6.11. Рішення щодо соціально-економічних питань, які
стосуються діяльності Інституту, виробляються і приймаються його
органами управління за участю трудового колективу та уповноважених
ним органів і відображаються в колективному договорі. Колективним
договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та
трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Інституту. Право укладання колективного договору від імені власника
надається керівнику Інституту, а від імені трудового колективу -
уповноваженому ним органу.
7. Господарська та соціальна діяльність
7.1. Статутний фонд Інституту становить 3 235 000 (три
мільйони двісті тридцять п'ять тисяч) гривень. У разі коли вартість активів Інституту за результатами його
діяльності виявиться меншою, ніж розмір статутного фонду,
передбачений статутом Інституту, Міністерство економіки України
зобов'язано провести в установленому чинним законодавством України
порядку зменшення його статутного фонду, але не нижче
встановленого мінімального розміру.
7.2. Основним показником, що узагальнює фінансові результати
господарської діяльності Інституту, є прибуток (дохід).
7.3. Використання прибутку, який залишається після сплати
податків, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства
України. Частина прибутку, що спрямовується на матеріальне
заохочення та соціальне забезпечення трудового колективу,
використовується за спільним рішенням директора Інституту та
трудового колективу або уповноваженого ним органу.
7.4. Інститут утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні
(цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з їх
діяльністю: амортизаційний фонд, фонд розвитку виробництва,
споживання (оплати праці), резервний та інші фонди.
7.5. Порядок визначення нормативів відрахувань до цільових
фондів Інституту, їх граничні розміри та порядок формування і
використання встановлюються чинним законодавством України.
7.6. Списання з балансу не повністю амортизованих основних
фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Інституту
здійснюється лише за згодою Міністерства економіки України.
7.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Інституту є
частина його доходу, одержаного в результаті господарської
діяльності. Директор Інституту обирає форми і системи оплати праці,
встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок,
відрядних розцінок, посадових окладів, винагород, надбавок і
доплат на умовах, передбачених .колективним договором. Мінімальна заробітна плата працівників Інституту не може бути
нижче мінімального розміру заробітної плати, встановленого чинним
законодавством України. Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора
Інституту визначаються у його контракті з Міністерством економіки
України.
7.8. Джерелом формування фінансових ресурсів Інституту є
прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, безоплатні або
благодійні внески членів трудового колективу, підприємств,
організацій, громадян та інші надходження, включаючи
централізовані капітальні вкладення та кредити.
7.9. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я,
гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Інституту
та членів їх сімей, а також інші питання соціального розвитку
вирішуються тру до ним колективом за участю Міністерства економіки
України відповідно до чинного законодавства України, Статуту
Інституту та колективного договору.
7.10. Інститут забезпечує підготовку кадрів, їх економічне і
професійне навчання як у власних, так і в інших навчальних
закладах за відповідними угодами, надає пільги відповідно до
чинного законодавства України своїм працівникам, які навчаються
без відриву від виробництва.
7.11. У разі зміни директора Інституту обов'язковим є
проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Інституту в
порядку, передбаченому чинним законодавством України.
7.12. Аудит фінансової діяльності Інституту здійснюється
згідно з чинним законодавством України.
8. Ліквідація і реорганізація інституту
8.1. Інститут припиняє діяльність у результаті передання
всього його майна, прав та обов'язків іншим юридичним
особам-правонаступникам (злиття, приєднання, виділення, поділу,
перетворення) або в результаті ліквідації - за рішенням власника
чи уповноважених ним органів або їх правонаступників, а у
випадках, передбачених чинним законодавством України, - за
рішенням суду.
8.2. При реорганізації Інституту вся сукупність його прав та
обов'язків переходить до його правонаступників.
8.3. Ліквідація Інституту здійснюється ліквідаційною
комісією, яка утворюється Міністерством економіки України.
8.4. Порядок і строки проведення ліквідації Інституту, а
також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути
меншим ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію,
визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
8.5. Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить
ліквідацію Інституту, поміщає у відповідних друкованих органах
повідомлення про його ліквідацію та порядок і строки заяви
кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє
особисто в письмовій формі в установлені чинним законодавством
України строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів для
стягнення дебіторської заборгованості Інституту та виявлення вимог
кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію
Інституту.
8.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Інституту і
розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та
подає його Міністерству економіки України або органу, який
призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота
ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому
чинним законодавством України порядку.
8.7. Претензії кредиторів до Інституту, що ліквідується,
задовольняються з його майна, якщо інше не передбачене чинним
законодавством України. У разі визнання Інституту банкрутом його ліквідація
проводиться в порядку, встановленому Законом України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ).
8.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів
визначаються відповідно до чинного законодавства України.
8.9. Інститут є таким, що припинив свою діяльність, з дня
внесення про це запису до Єдиного державного реєстру. Внесення змін до Статуту здійснюється в тому ж порядку, що і
його затвердження. Виконуючий обов'язки директора Державного науково-дослідного
інституту інформатизації та моделювання економіки Міністерства
економіки України
Виконуючий обов'язки
директора Державного
науково-дослідного
інституту інформатизації
та моделювання економіки
Міністерства економіки України О.Любіч

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: