open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
29.08.2011 N 1270
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 вересня 2011 р.

за N 1096/19834

Про затвердження Положення

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

З метою реалізації вимог Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ), удосконалення порядку залучення суб'єктів оціночної
діяльності - суб'єктів господарювання на конкурсних засадах
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб'єктів
оціночної діяльності, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного
майна України від 25.11.2003 N 2100 ( z1194-03 ) "Про затвердження
Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та
виконавців робіт із землеустрою", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 19.12.2003 за N 1194/8515 (із змінами).
3. Департаменту оціночної діяльності забезпечити в
установленому законодавством порядку подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу
функціональних обов'язків.
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, але не раніше
дня його офіційного опублікування.
Голова Фонду О.Рябченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного агентства
земельних ресурсів України С.М.Тимченко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду

державного майна України

29.08.2011 N 1270
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 вересня 2011 р.

за N 1096/19834

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору
суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, що
отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, а також
суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які отримали
ліцензії на виконання землеоціночних робіт (далі - суб'єкти
оціночної діяльності). Ця процедура застосовується Фондом державного майна України,
його регіональними відділеннями та Фондом майна Автономної
Республіки Крим, якщо вони виступають замовниками незалежної
оцінки майна, експертної грошової оцінки земельних ділянок або
здійснюють конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у
випадках, визначених законодавством, у разі якщо вартість
виконання послуг з незалежної оцінки майна або експертної грошової
оцінки земельних ділянок менша 100 тис.грн. Якщо під час проведення конкурсу з'ясується, що вартість
послуг з незалежної оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) дорівнює або перевищує 100 тис.грн, матеріали
вищезазначеного конкурсу мають передаватися до комітету з
конкурсних торгів для здійснення закупівлі послуги відповідно до
Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ).
1.2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в
такому значенні: конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні
документи; конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо
вартості виконання робіт з оцінки; підтвердні документи - документи, що визначають правовий
статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів, які
безпосередньо надаватимуть послуги з незалежної оцінки майна або
землеоціночних робіт, їх практичний досвід, а також відповідні
документи, що підтверджують право на проведення таких робіт; претендент - суб'єкт оціночної діяльності, який виявив
бажання взяти участь у конкурсі та подав до Фонду державного майна
України (регіонального відділення Фонду державного майна України
або Фонду майна Автономної Республіки Крим) необхідні документи,
передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному
повідомленні про проведення конкурсу; робоча група - група фахівців Фонду державного майна України,
регіонального відділення Фонду державного майна України або Фонду
майна Автономної Республіки Крим (у кількості 3-х осіб),
центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів
або його територіального органу (одна особа), утворена для
розгляду підтвердних документів претендентів та виконання
повноважень, визначених цим Положенням; суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання, що
отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до
Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), а також суб'єкти
оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які отримали ліцензії
на виконання землеоціночних робіт відповідно до Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ); учасник конкурсу - суб'єкт оціночної діяльності, який подав
документи, що відповідають умовам конкурсу, і якого допущено до
участі в конкурсі.
1.3. Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
здійснюється конкурсною комісією (далі - комісія), утвореною
Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями
або Фондом майна Автономної Республіки Крим. Конкурсна комісія Фонду державного майна України утворюється
у складі 10-ти осіб. Конкурсна комісія регіонального відділення
Фонду державного майна України або Фонду майна Автономної
Республіки Крим утворюється у складі 6-ти осіб. Конкурсна комісія утворюється з числа фахівців Фонду
державного майна України (9 осіб), його регіонального відділення
(5 осіб) або Фонду майна Автономної Республіки Крим (5 осіб) та
представника центрального органу виконавчої влади з питань
земельних ресурсів або його територіального органу (1 особа). Зі
складу членів комісії органом приватизації призначаються голова
комісії та секретар комісії.
1.4. Очолює комісію голова. Голова комісії у межах наданих
повноважень: скликає засідання комісії; головує на засіданнях комісії; видає розпорядження та доручення, обов'язкові до виконання
для членів комісії; організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд
комісії; представляє комісію у відносинах з установами та
організаціями.
1.5. Секретар комісії: очолює робочу групу та забезпечує здійснення наданих їй
повноважень; забезпечує виконання доручень голови комісії; готує матеріали для розгляду на засіданні комісії; оформляє протоколи засідань комісії.
1.6. На період довготривалої відсутності голови та (або)
секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки, з інших
поважних причин) їх повноваження надаються керівником органу
приватизації будь-якому члену комісії. На період довготривалої
відпустки інших членів комісії за наказом Фонду державного майна
України (регіонального відділення Фонду державного майна України
або Фонду майна Автономної Республіки Крим) відбувається заміна
тимчасово відсутніх членів комісії з числа фахівців відповідних
підрозділів Фонду державного майна України (регіонального
відділення Фонду державного майна України або Фонду майна
Автономної Республіки Крим).
1.7. За наказом Фонду державного майна України (регіонального
відділення Фонду державного майна України або Фонду майна
Автономної Республіки Крим) створюється робоча група. Очолює
робочу групу секретар комісії. До повноважень робочої групи належать: підготовка інформаційного повідомлення про оголошення
конкурсу; підготовка для розгляду комісією пропозицій щодо переліку
претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а
також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі
у конкурсі; розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою
з'ясування їх повноти і відповідності пункту 2.4 розділу II цього
Положення; повідомлення претендента про недопущення його до участі в
конкурсі у зв'язку з порушенням вимог цього Положення в частині
відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної
документації; підготовка для комісії довідки про кожного претендента. У довідці про кожного претендента, що має намір взяти участь
у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, зазначаються: наявність у претендента сертифіката суб'єкта оціночної
діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів,
що відповідають об'єкту оцінки; наявність у претендента ліцензії на виконання землеоціночних
робіт (у разі експертної грошової оцінки земельної ділянки); наявність у претендента (за потреби) спеціального дозволу на
провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (допусків
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб'єктом
оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими
договорами), або дозволу, виданого іншому суб'єкту оціночної
діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання
робіт, пов'язаних з державною таємницею; досвід роботи з оцінки подібного майна; перелік оцінювачів, які перебувають у штатному складі
суб'єкта оціночної діяльності; перелік оцінювачів, які додатково залучаються суб'єктом
оціночної діяльності за цивільно-правовими договорами до
проведення незалежної оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) за письмовою згодою; наявність у претендента або оцінювачів, які перебувають у
трудових відносинах з претендентом або додатково залучаються ним
за цивільно-правовими договорами, практичного досвіду з оцінки
подібного майна; кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення
конкурсу підготовлені (готуються) претендентом на виконання
договорів про проведення оцінки майна, укладених з Фондом
державного майна України (відповідно - регіональним відділенням,
Фондом майна Автономної Республіки Крим) та іншими замовниками, за
підсумками попередніх конкурсів; наявність зауважень з боку Фонду державного майна України,
його регіональних відділень або Фонду майна Автономної Республіки
Крим до звітів про оцінку майна, виконаних претендентом, за
підсумками їх рецензування. До довідки про претендентів можуть додаватися висновки
Наглядової ради з питань оціночної діяльності, контролюючих
органів, інших державних установ щодо практичної діяльності
претендентів, а також результати моніторингу якості звітів про
оцінку майна Фонду державного майна України, його регіональних
відділень та Фонду майна Автономної Республіки Крим.
1.8. До участі в конкурсі можуть бути допущені: суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі
сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), яким передбачено
здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об'єкту
оцінки; суб'єкти оціночної діяльності, які мають ліцензію на
виконання землеоціночних робіт, отриману відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ).
1.9. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору
суб'єктів оціночної діяльності передбачено наявність: відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об'єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними
документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації
фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від
19.12.2001 N 2355 ( z1092-01 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.12.2001 за N 1092/6283 (із змінами); відповідної кваліфікації оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок (у разі потреби експертної грошової
оцінки земельних ділянок), що має підтверджуватися чинними
кваліфікаційними свідоцтвами, виданими відповідно до Порядку
видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової
оцінки земельних ділянок, затвердженого наказом Державного
агентства земельних ресурсів України від 10.08.2007 N 116
( z1051-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
10.09.2007 за N 1051/14318; досвіду суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельних ділянок), зокрема
подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки), та їх особистого досвіду у
проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено
суб'єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна; у разі необхідності - спеціального дозволу на провадження
діяльності, пов'язаної з державною таємницею, виданого суб'єкту
оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у
трудових відносинах із суб'єктом оціночної діяльності або
залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу,
виданого іншому суб'єкту оціночної діяльності, якого за
відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, пов'язаних з
державною таємницею.
II. Підготовка до проведення конкурсу
2.1. З метою опублікування умов конкурсу відповідні відділи
регіональних відділень Фонду державного майна України та
підрозділи Фонду майна Автономної Республіки Крим (якщо конкурс
відбувається в регіональному відділенні Фонду державного майна
України або у Фонді майна Автономної Республіки Крим) чи
структурні підрозділи Фонду державного майна України (якщо конкурс
відбувається у Фонді державного майна України) подають до комісії
інформацію про об'єкти оцінки, зокрема земельні ділянки без
поліпшень, за встановленою формою, наведеною у додатку 1 до цього
Положення. За необхідності обрання суб'єкта оціночної діяльності на
конкурсних засадах до Фонду державного майна України можуть
звертатися інші заінтересовані у проведенні конкурсного відбору
особи, у тому числі органи державної влади та місцевого
самоврядування. У такому разі, крім звернення, ними разом із
супровідним листом подається належним чином оформлена інформація
про об'єкт оцінки за формою, зазначеною в додатку 1 до цього
Положення, а також зазначаються замовник та особа - платник робіт.
2.2. Інформація про проведення конкурсу з відбору суб'єктів
оціночної діяльності має містити: дату, час і місце проведення конкурсу; відомості про об'єкт оцінки відповідно до додатка 1 до цього
Положення; кінцевий термін подання документів; строк виконання робіт у календарних днях (за потреби); перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд
комісії; вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги, вимоги
щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна); відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.
2.3. Інформація про проведення конкурсу публікується в
додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" -
газеті "Відомості приватизації" за 14-30 днів до оголошеної дати
проведення конкурсу. У разі неможливості друку газети через
поважні причини інформація про проведення конкурсу розміщується на
офіційному сайті Фонду державного майна України в мережі Інтернет. Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах
масової інформації. Інформація про проведення конкурсів
конкурсними комісіями органів місцевого самоврядування може
публікуватися в друкованих засобах масової інформації (пресі)
обласного та республіканського рівнів.
2.4. Претенденти подають відповідно до Фонду державного майна
України, регіонального відділення Фонду державного майна України
чи Фонду майна Автономної Республіки Крим конкурсну документацію.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору
суб'єктів оціночної діяльності, належать: заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 2); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), завірені
їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних
документів оцінювачів; копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт, видана
центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів
(у разі експертної грошової оцінки земельної ділянки); копія спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов'язаної з державною таємницею, виданого суб'єкту оціночної
діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових
відносинах із суб'єктом оціночної діяльності або залучаються ним
за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому
суб'єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде
залучено до виконання робіт, пов'язаних з державною таємницею; письмова згода керівника суб'єкта оціночної діяльності, що
має дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом; інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна тощо). Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк
виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в
інформації про проведення конкурсу.
2.5. Конкурсну документацію слід подавати до загального
відділу Фонду державного майна України (регіонального відділення
Фонду державного майна України або Фонду майна Автономної
Республіки Крим) за чотири робочі дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти
конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до
участі в конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє
секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу. Конкурсна
документація претендентів, яких не допущено до участі в конкурсі,
повертається секретарем комісії за письмовою заявою претендентів
після затвердження протоколу засідання комісії.
2.6. Претендент має право відкликати свою заяву до дати
проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
III. Порядок проведення конкурсу
3.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не
менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за
наявності не менше двох учасників.
3.2. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору
суб'єктів оціночної діяльності комісія приймає рішення стосовно
укладення з ним договору на проведення оцінки, якщо учасник
конкурсу відповідає критеріям, визначеним пунктом 3.4 цього
розділу, та запропонована ним ціна виконання робіт не перевищує
звичайну ціну, установлену для відповідної групи об'єктів у
порядку, визначеному пунктом 4.5 розділу IV цього Положення.
3.3. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи
претендентів та розглядає довідку про кожного претендента,
підготовлену робочою групою. Конверти учасників конкурсу з
конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
3.4. Під час обрання переможця конкурсу з відбору суб'єктів
оціночної діяльності враховуються: кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у
штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним
залучаються для проведення оцінки майна; досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна; досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об'єкта, оцінку
якого планується здійснити за підсумками оголошеного конкурсу з
відбору суб'єкта оціночної діяльності; кількість оцінювачів, яких планує залучити учасник конкурсу з
метою підготовки звіту про оцінку майна та його підписання, та їх
особистий практичний досвід щодо оцінки майна, у тому числі
подібного майна; запропонована учасником конкурсу ціна виконання робіт
порівняно із звичайною ціною; кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь, та
кількість перемог у цих конкурсах (враховується як критерій кожною
комісією окремо); кількість невиконаних договорів на проведення оцінки майна,
укладених Фондом державного майна України (регіональним
відділенням Фонду державного майна України або Фондом майна
Автономної Республіки Крим) із зазначеним учасником конкурсу, та
причини такого невиконання; кількість звітів про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельних ділянок), які на час проведення конкурсу підготовлені
(готуються) учасником конкурсу на виконання договорів на
проведення оцінки майна, укладених з Фондом державного майна
України (відповідно з регіональним відділенням, Фондом майна
Автономної Республіки Крим) та з іншими замовниками, за підсумками
попередніх конкурсів; наявність зауважень з боку Фонду державного майна України,
його регіональних відділень або Фонду майна Автономної Республіки
Крим до звітів про оцінку майна, виконаних учасником конкурсу, за
результатами їх рецензування, а також професійність та
ефективність діяльності учасника конкурсу відповідно до даних
Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності (визначається за
результатами рецензування звітів; даними тестування оцінювачів, що
перебувають у штатному складі учасника конкурсу або інших
суб'єктів оціночної діяльності, після проходження ними підвищення
кваліфікації; кількості осіб, що склали кваліфікаційний іспит, від
кількості осіб, що перебували на стажуванні в суб'єкта оціночної
діяльності); наявність зауважень з боку центрального органу виконавчої
влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу
до звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок,
виконаних учасником конкурсу (у разі обрання суб'єкта оціночної
діяльності у сфері оцінки землі).
3.5. Рішення комісії приймається шляхом рейтингового
голосування та у випадку, визначеному цим Положенням, - шляхом
таємного голосування. Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу
"за" чи "проти". Учасник конкурсу, пропозиції якого найповніше
відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням
якості виконуваних робіт з оцінки і їх ціни та який отримав
найбільшу кількість голосів "за" присутніх на засіданні членів
комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх
на засіданні), визнається переможцем. Якщо за таких умов має місце
однакова кількість голосів "за", отримана одночасно кількома
учасниками конкурсу, призначається таємне голосування (додаток 3). Таємне голосування відбувається за кожним учасником конкурсу
окремо. Таємне голосування відбувається бюлетенями, у яких
зазначено "за" або "проти". Кожний присутній на засіданні член
комісії запечатує відповідний бюлетень у конверт і надає його
секретарю комісії. Секретар комісії на засіданні комісії
розпечатує подані конверти, повідомляє про підсумки голосування та
вносить їх у відповідну відомість. За результатами таємного
голосування переможцем визнається учасник конкурсу, який отримав
найбільшу кількість голосів "за" (але не менше половини голосів
членів комісії, присутніх на засіданні). За результатами рейтингового або таємного голосування за
більшості голосів членів комісії, присутніх на засіданні,
переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників.
У таких випадках комісія переносить прийняття рішення про визнання
переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім
учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати
робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки майна або
призначити повторний конкурс.
3.6. Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол
підписують усі присутні на засіданні члени комісії і затверджує
Голова Фонду державного майна України або начальник регіонального
відділення Фонду державного майна України чи Голова Фонду майна
Автономної Республіки Крим.
3.7. Комісія стосовно кожного об'єкта оцінки за результатами
рейтингового або таємного голосування також може визначати
учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення
оцінки майна, у разі неукладання такого договору з переможцем
конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором.
IV. Інші питання,

пов'язані з конкурсом та його результатами
4.1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі,
конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова
комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та
призначає його дату.
4.2. Після проведення конкурсу комісія письмово (або в інший
спосіб) інформує переможців конкурсу про рішення комісії.
4.3. Якщо Фонд державного майна України (регіональне
відділення Фонду державного майна України або Фонд майна
Автономної Республіки Крим) не є замовником оцінки майна, вони
письмово інформують відповідних замовників про результати
конкурсу, зокрема зазначають вартість та термін виконання робіт,
установлені комісією для переможця конкурсу.
4.4. Інформація про результати конкурсу публікується в
додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" -
газеті "Відомості приватизації". У разі неможливості друку газети
через поважні причини (призупинення фінансування тощо) інформація
про проведення конкурсу розміщується на офіційному сайті Фонду
державного майна України в мережі Інтернет. Інформацію може бути
опубліковано додатково в інших засобах масової інформації.
4.5. У разі потреби в повторному проведенні оцінки об'єкта,
оцінку якого було здійснено із залученням суб'єкта оціночної
діяльності, відібраного на конкурсних засадах, комісія розглядає
це питання на своєму засіданні. За результатами розгляду Комісія
приймає рішення щодо оголошення повторного конкурсу з відбору
суб'єктів оціночної діяльності або залучення суб'єкта оціночної
діяльності, який уже здійснював зазначені роботи з оцінки майна,
та укладення з ним додаткового договору на умовах, запропонованих
суб'єктом оціночної діяльності, у разі згоди комісії із
запропонованими умовами. При прийнятті рішення в цьому випадку
комісія керується звичайною ціною послуг щодо подібних об'єктів
оцінки, визначеною шляхом узагальнення інформації стосовно рівня
цін на послуги за результатами конкурсних відборів суб'єктів
оціночної діяльності, проведених Фондом державного майна України,
його регіональними відділеннями та Фондом майна Автономної
Республіки Крим, і затвердженою Фондом державного майна України.
Звичайна ціна послуг регулюється договірними відносинами з
урахуванням індексу інфляції, що визначається кожні півроку.
4.6. У разі виявлення суб'єктом оціночної діяльності під час
виконання робіт факту значного збільшення обсягу робіт з оцінки
майна, не передбаченого інформацією про проведення конкурсу,
комісія розглядає це питання на своєму засіданні. Комісією може
бути прийнято рішення щодо укладення додаткового договору з
суб'єктом оціночної діяльності. При прийнятті рішення в цьому
випадку комісія керується звичайною ціною послуг щодо оцінки
подібних об'єктів. У разі незгоди суб'єкта оціночної діяльності
продовжувати виконувати роботи з незалежної оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) або неприйняття
комісією рішення щодо укладення додаткового договору договір з ним
розривається за згодою сторін або шляхом односторонньої відмови
від договору, якщо це встановлено умовами договору. У цьому разі
оголошується повторний конкурс з відбору суб'єктів оціночної
діяльності.
Директор Департаменту
оціночної діяльності М.Горяйнов

Додаток 1

до Положення про конкурсний

відбір суб'єктів оціночної

діяльності

ІНФОРМАЦІЯ

про об'єкт оцінки
(для визначення вартості необоротних активів,

цілісних майнових комплексів, індивідуально

визначеного майна, пакетів акцій, часток (паїв),

земельних ділянок, на яких розташовані

об'єкти, що підлягають приватизації)

Найменування об'єкта оцінки _____________________________________ _________________________________________________________________

(найменування юридичної особи)
Місцезнаходження об'єкта оцінки__________________________________ _________________________________________________________________

(поштовий індекс) (місцезнаходження)
Мета проведення незалежної оцінки _______________________________ _________________________________________________________________
---------------------- | | | | | | | | ---------------------- (телефон)
---------------------- | | | | | | | | ---------------------- (телефакс)
Основні види продукції (послуг), що виробляються ________________ _________________________________________________________________
Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) ___ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства ______________________________________________________ _________________________________________________________________
(заповнюється в разі оцінки цілісних майнових комплексів)
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів _________________________________________________________ _________________________________________________________________
станом на _______________________________________________________

(за останній звітний період)
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього ______________________
Місце розташування земельної ділянки (ділянок) __________________ _________________________________________________________________
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) _________________
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) ______________________
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) ___________
Наявність об'єктів, що містять державну таємницю (так, ні) ______
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) _____________
Відповідальна особа
за подання інформації ____________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2

до Положення про конкурсний

відбір суб'єктів оціночної

діяльності
До Фонду державного майна

України (регіонального

відділення Фонду державного

майна України або Фонду

майна Автономної Республіки

Крим)

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору

суб'єктів оціночної діяльності

Заявник _________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,

по батькові фізичної особи - підприємця)
Керівник ________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові; посада)
Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серію та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ________ _________________________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання) _____________________________ _________________________________________________________________
------------------------- ------------------------- ---------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------- ------------------------- ---------------------- Телефон Телефакс Телекс
Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів
оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(повна назва об'єкта)
"___" ____________ 20___ року ______________
(дата заповнення заяви) (підпис)
М.П.

Додаток 3

до Положення про конкурсний

відбір суб'єктів оціночної

діяльності

ВІДОМІСТЬ

підсумків голосування

Об'єкт оцінки _________________________________________________________________

(найменування об'єкта оцінки)
------------------------------------------------------------------ | N | Учасник конкурсу | Кількість голосів |Підсумки таємного | |з/п| | | голосування | | | |--------------------+------------------| | | | за | проти | за | проти | |---+--------------------+--------+-----------+-------+----------| | | | | | | | |---+--------------------+--------+-----------+-------+----------| | | | | | | | |---+--------------------+--------+-----------+-------+----------| | | | | | | | |---+--------------------+--------+-----------+-------+----------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Секретар комісії ____________ ___________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: