open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.09.2016  № 784


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2016 р.
за № 1478/29608

Про затвердження Порядку обліку музейних предметів в електронній формі

Відповідно до пунктів 24, 26 і 27 Положення про Музейний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 року № 1147 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 1007), абзацу другого підпункту 48 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обліку музейних предметів в електронній формі, що додається (далі - Порядок).

2. Управлінню музейної справи та культурних цінностей (Лобанова О.М.) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України.

3. Рекомендувати музеям приватної форми власності, музеям підприємств, установ, організацій приватної форми власності застосовувати Порядок для організації обліку музейних предметів недержавної частини Музейного фонду України, предметів музейного значення, предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду в електронній формі.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра культури - керівника апарату Карандєєва Р.В.

Міністр

Є.М. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України


О.М. Чаузов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства культури України
09.09.2016  № 784


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2016 р.
за № 1478/29608

ПОРЯДОК
обліку музейних предметів в електронній формі

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації обліку музейних предметів державної частини Музейного фонду України та предметів музейного значення (далі - музейний предмет) в електронній формі, а також загальні правила використання електронних облікових даних про музейні предмети та музейні колекції.

2. Цей Порядок поширюється на музеї державної і комунальної форм власності всіх видів та організаційно-правових форм, передбачених статтями 6 і 7 Закону України «Про музеї та музейну справу», заповідники (далі - музеї), в яких зберігається державна частина Музейного фонду України та які здійснюють облік музейних предметів в електронній формі.

3. Терміни у цьому Порядку вживаються у таких значеннях:

експорт даних - виведення всіх або частини даних з поточної інформаційної системи музею у зовнішнє джерело;

експорт-сумісність - здатність інформаційної системи забезпечувати експорт даних відповідно до визначених вимог та стандартів;

імпорт даних - додавання даних із зовнішнього джерела;

імпорт-сумісність - здатність інформаційної системи та її моделі даних забезпечувати імпорт даних та їх збереження відповідно до визначених вимог і стандартів;

пакет даних - набір даних, що генерується інформаційною системою музею в електронній формі та містить облікові дані про музейні предмети.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених у Законах України «Про музеї та музейну справу», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Положенні про Музейний фонд України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 року № 1147 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 1007) (далі - Положення про Музейний фонд України), Правилах забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373, Інструкції з організації обліку музейних предметів, затвердженої наказом Міністерства культури України від 21 липня 2016 року № 580, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1129/29259 (далі - Інструкція), інших нормативно-правових актах.

4. Облік музейних предметів в електронній формі (далі - електронний облік) здійснюється з метою автоматизації облікових процедур, забезпечення збереження та ефективного використання інформації про музейні предмети.

5. Рішення про ведення електронного обліку в музеї приймає його керівник.

6. Електронний облік здійснюється шляхом створення та ведення інформаційної системи електронного обліку (далі - інформаційна система музею).

7. Ведення електронного обліку не виключає необхідності ведення фондово-облікової документації на паперових носіях інформації відповідно до вимог Положення про Музейний фонд України та Інструкції.

У разі виявлення розбіжностей між даними інформаційної системи музею та фондово-облікової документації на паперових носіях інформації пріоритет мають дані, що містяться в облікових документах на паперових носіях інформації, з обов’язковим внесенням змін до електронної форми документів для досягнення їх ідентичності.

ІІ. Основні вимоги до інформаційної системи музею

1. Програмні засоби інформаційної системи музею повинні забезпечувати:

внесення відомостей та роботу з даними про музейні предмети в електронній формі відповідно до цього Порядку;

можливість опису предмета (тематичної колекції) та супутніх облікових даних згідно з переліком загальних атрибутів (груп атрибутів) для опису музейного предмета в інформаційній системі музею, визначених у додатку 1 до цього Порядку;

експорт-сумісність із онтологічною моделлю CIDOC Conceptual Reference Model (www.cidoc-crm.org) та XML-схемою для обміну даними про музейні предмети codeUA. Інші рівні сумісності інформаційних систем (зокрема імпорт-сумісність) із онтологічною моделлю CIDOC Conceptual Reference Model та XML-схемою для обміну даними codeUA є рекомендованими;

можливість додавання нових функціональних модулів до програмного забезпечення без зміни структури програмного забезпечення.

2. Інформація в інформаційній системі музею повинна оброблятися із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

3. Розмежування прав доступу до даних інформаційної системи музею визначається відповідно до функціональних обов’язків працівників музею внутрішньою інструкцією музею.

ІІІ. Внесення відомостей до інформаційної системи та їх використання

1. Внесення до інформаційної системи музею відомостей про музейні предмети та даних фондово-облікової документації здійснюється відповідно до етапів обліку, визначених пунктом 16 Положення про Музейний фонд України, пунктом 1 глави 1 розділу ІV Інструкції, а також руху музейних предметів.

2. Відомості про нові надходження до основного фонду музею повинні бути внесені до інформаційної системи музею не пізніше 15 календарних днів після здійснення відповідного запису в книзі надходжень основного фонду.

3. Внесення до інформаційної системи музею відомостей про музейні предмети, які знаходяться на обліку в музеї, та облікові дані, які зберігаються в фондово-обліковій документації на паперових носіях інформації, здійснюється згідно з планом роботи музею, який затверджується його керівником.

4. Кожному музейному предмету при першій реєстрації в інформаційній системі музею присвоюється унікальний ідентифікаційний номер, який включає:

унікальний код музею (5 знаків);

дату першої реєстрації в інформаційній системі музею (8 знаків у форматі «РРРРММДД», де РРРР-календарний рік, ММ- порядковий номер місяця, ДД - число місяця);

унікальний порядковий номер в інформаційній системі музею.

Унікальний ідентифікаційний номер музейного предмета в інформаційній системі музею зміні не підлягає.

Присвоєння унікальних кодів музеїв та ведення їх переліку здійснює Міністерство культури України (далі - Мінкультури).

5. Записи про музейні предмети, внесені до інформаційної системи музею, перевіряються працівником музею, відповідальним за їх зберігання, головним зберігачем або уповноваженим працівником структурного підрозділу музею, що відповідає за облік, засвідчується із накладанням електронного цифрового підпису головним зберігачем або особою, яка виконує його функції відповідно до пункту 4 глави 1 розділу ІІ Інструкції, та блокуються для подальшого редагування.

6. Зміни (доповнення або виправлення) перевірених та заблокованих записів інформаційної системи музею допускаються у випадках, визначених у главі 7 розділу ІV Інструкції, з метою внесення змін і виправлень записів до книг обліку на паперових носіях інформації, а також у разі виявлення технічних помилок. У відповідному полі інформаційної системи музею зазначаються підстави внесення відповідних змін (номер і дата акта та рішення фондово-закупівельної комісії).

Зміни в інформаційній системі музею та в фондово-обліковій документації на паперових носіях інформації (за винятком технічних помилок, які не повторюються в інформаційній системі музею та в облікових документах на паперових носіях інформації) повинні бути ідентичними.

Записи в інформаційній системі музею, що містять зміни та виправлення, перевіряються і блокуються у порядку, визначеному пунктом 5 цього розділу.

7. Усі записи про музейні предмети в інформаційній системі музею підлягають довічному зберіганню з метою збереження інформації про музейний предмет з урахуванням історії редагувань.

Видалення записів з інформаційної системи музею забороняється, у тому числі після вилучення предмета з фондово-облікової документації відповідно до розділу VІІІ Інструкції.

8. Ведення книг обліку може здійснюватися в електронній формі засобами інформаційної системи музею з урахуванням вимог, визначених пунктами 10-12 глави 4 розділу ІV Інструкції.

9. В інформаційній системі музею можуть зберігатися оцифровані копії основних облікових документів, інших документів, пов’язаних з організацією в музеї обліку музейних предметів, у форматі Adobe Portable Document Format (PDF). Оціфровані копії повинні бути ідентичними оригіналу.

10. Публікація та використання матеріалів з інформаційної системи здійснюються із дотриманням Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів.

11. Не підлягають публікації такі дані інформаційної системи музею, як топографічні описи, електронні копії основних облікових документів, відомості про відповідального зберігача, оціночну та страхову вартість музейних предметів.

12. Музеї, що здійснюють облік музейних предметів в електронній формі, здійснюють експорт пакета даних Мінкультури, яке визначає зміст пакета даних (перелік атрибутів, межі та умови вибірки даних) та періодичність надання інформації.

ІV. Вимоги до обміну даними про музейні предмети в електронній формі

1. Обмін даними (експорт та імпорт даних) про музейні предмети в електронній формі здійснюється за допомогою пакетів даних, що оформлюються як електронні XML-документи у кодуванні Unicode (utf-8).

2. Кожен пакет даних повинен містити тільки ті відомості, які обумовлені конкретною метою однієї операції обміну даними (забезпечення однієї облікової процедури, одного звіту тощо).

3. Кожен пакет даних формується як окремий файл, який повинен відповідати всім правилам побудови XML-документа згідно з відкритим стандартом W3C, бути коректним (well-formed) і валідним (valid).

4. Структура пакетів даних повинна відповідати XML-схемі для обміну даними про музейні предмети в електронній формі (codeUA), наведеній у додатку 2 до цього Порядку, опис елементів якої наведений у додатку 3 до цього Порядку.

Заступник начальника
Управління музейної справи
та культурних цінностей -
начальник відділу з питань
формування державної
політики у сферах музейної
справи, вивезення, ввезення
та повернення культурних
цінностей

О.М. Лобанова


Додаток 1
до Порядку обліку музейних
предметів в електронній формі
(пункт 1 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
загальних атрибутів (груп атрибутів) для опису музейного предмета в інформаційній системі музею

1. Автор або виробник.

2. Архівні матеріали.

3. Бібліографія.

4. Вартість.

5. Вимірювання (вимірювання величин фізичних характеристик: розміри, маса тощо).

6. Відомості про повернення предмета або включення до основного фонду музею.

7. Відомості про реставрацію.

8. Відповідальний зберігач.

9. Вміст дорогоцінних металів.

10. Вміст дорогоцінного каміння.

11. Група зберігання, тематична колекція.

12. Дані про проведення звірення.

13. Дані про рух предмета.

14. Дата вилучення предмета з фондово-облікової документації музею.

15. Дата внесення запису в інформаційну систему.

16. Дата підтвердження запису, внесеного до інформаційної системи.

17. Джерело надходження.

18. Додаткові відомості.

19. Зображення.

20. Інформація про осіб та події, з якими пов'язаний предмет, зв'язок предмета з іншими предметами Музейного фонду України.

21. Кількість елементів предмета, зареєстрованого під одним обліковим номером.

22. Класифікація предмета.

23. Матеріал.

24. Мета приймання на тимчасове зберігання.

25. Місце створення (виготовлення).

26. Можливість транспортування.

27. Назва предмета.

28. Найменування музею, відокремленого структурного підрозділу музею, музею, утвореного у складі підприємства, установи, організації, його місцезнаходження, вид (профіль) згідно зі статтею 6 Закону України «Про музеї та музейну справу».

29. Обліковий номер (за книгою надходжень, інвентарною книгою, спеціальною інвентарною книгою тощо).

30. Опис предмета.

31. Особа, що внесла до інформаційної системи запис про предмет та/або зміни до цього запису.

32. Підстава вилучення предмета з фондово-облікової документації.

33. Пов’язані документи.

34. Рекомендації щодо реставрації.

35. Спосіб надходження.

36. Стан збереженості.

37. Термін повернення з тимчасового зберігання.

38. Техніка.

39. Типологія предмета.

40. Унікальний ідентифікаційний номер предмета в інформаційній системі.

41. Час і місце виявлення.

42. Час і місце побутування.

43. Час створення (виготовлення).Додаток 2
до Порядку обліку музейних
предметів в електронній формі
(пункт 4 розділу V)

XML-СХЕМА
для обміну даними про музейні предмети в електронній формі (codeUA)Додаток 3
до Порядку обліку музейних
предметів в електронній формі
(пункт 4 розділу ІV)

ОПИС
елементів XML-схеми для обміну даними про музейні предмети
в електронній формі (codeUA)

1. Альтернативний набір описових даних (група)

Тег

outlineWrap

Опис

Розділ для групування альтернативних описових наборів даних про об’єкт для публікації (презентації) інформації

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

objectSet

Підпорядковані елементи

outlineSet

2. Альтернативний набір описових даних (запис)

Тег

outlineSet

Опис

Альтернативний набір (запис) описових даних про об’єкт для публікації (презентації) інформації

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

outlineWrap

Підпорядковані елементи

outlinePacketAppellation; outlinePacket

3. Альтернативний набір описових даних (пакет)

Тег

outlinePacket

Опис

Альтернативний набір (пакет) описових даних про об’єкт для публікації (презентації) інформації

Особливості застосування

Вибір формату (структури) набору даних в межах примірника «outlinePacket» довільний. Зокрема, в межах розділу може бути представлений документ LIDO (опис об’єкта відповідно до стандарту LIDO)

Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

outlineSet

Підпорядковані елементи

Довільний набір (зокрема, lido:lido)

4. Альтернативний набір описових даних, визначення

Тег

outlinePacketAppellation

Опис

Визначення (заголовок) альтернативного набору описових даних про об’єкт

Особливості застосування


Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

outlineSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

5. Бібліографія (група)

Тег

bibliographyWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) із бібліографічними даними

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup

Підпорядковані елементи

bibliographySet

6. Бібліографія (запис)

Тег

bibliographySet

Опис

Набір даних (запис) із бібліографічними даними (атрибути «Бібліографія», «Архівні матеріали»)

Особливості застосування


Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

bibliographyWrap

Підпорядковані елементи

bibliographyDocType; bibliographyDocAppellation; bibliographyDocReference; bibliographyDocDate; bibliographyComment

7. Бібліографія, визначення документа

Тег

bibliographyDocAppellation

Опис

Визначення (назва, заголовок) бібліографічного документа

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

bibliographySet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

8. Бібліографія, дата документа

Тег

bibliographyDocDate

Опис

Дата документа (видання, оригінального видання тощо)

Особливості застосування


Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

bibliographySet

Підпорядковані елементи

earliestDate, latestDate; dateAggregateValue; dateComment

9. Бібліографія, опис документа

Тег

bibliographyDocDescription

Опис

Опис (коментар, примітка) документа

Особливості застосування

Довільний текст

Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

bibliographySet

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

10. Бібліографія, посилання

Тег

bibliographyDocReference

Опис

Бібліографічне посилання на документ

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

bibliographySet

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

11. Бібліографія, тип документа

Тег

bibliographyDocType

Опис

Тип бібліографічного документа

Особливості застосування


Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

bibliographySet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

12. Вартість (група)

Тег

valuationWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) про вартість (оціночну, страхову тощо) об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup

Підпорядковані елементи

valuationSet

13. Вартість (запис)

Тег

valuationSet

Опис

Набір даних (запис) про вартість (оціночну, страхову тощо) об’єкта (атрибут «Вартість»)

Особливості застосування

Кожне значення вартості має бути представлено в окремому примірнику елемента «valuationSet». Елемент має повторюватися відповідно до кількості значень атрибута «Вартість»

Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

valuationWrap

Підпорядковані елементи

valuationType; valuationValue; valuationDate; valuationStatus; valuationComment; actorWrap

14. Вартість, дата

Тег

valuationDate

Опис

Дата оцінки

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

valuationSet

Підпорядковані елементи

earliestDate, latestDate; dateAggregateValue; dateComment

15. Вартість, коментар

Тег

valuationComment

Опис

Додаткова інформація, коментар щодо оцінки (довільний текст)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

valuationSet

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

16. Вартість, статус

Тег

valuationStatus

Опис

Статус інформації про оцінку (визначення актуальності інформації на момент формування пакета даних)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

valuationSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

17. Вартість, сума

Тег

valuationValue

Опис

Сума

Особливості застосування

Повторювати цей елемент в межах одного набору даних «valuationSet» можна тільки для еквівалентів суми у різних валютах

Атрибути

default; сurrency; rate

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

valuationSet

Підпорядковані елементи

-

18. Вартість, тип

Тег

valuationType

Опис

Тип вартості (оціночна, страхова тощо)

Особливості застосування

Для визначення типу вартості рекомендовано використовувати відповідний тезаурус

Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

valuationSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

19. Визначення

Тег

appellationValue

Опис

Визначення (іменування) об’єкта, класу, матеріалу, організації, місця тощо

Особливості застосування

Повторювати цей елемент можна тільки для різних мовний версій визначення

Атрибути

lang; type; priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

acquisitionMethodAppellation; actionAppellation; actionPurpose; actionStatus; actionType; actorAppellation; actorGender; actorNationality; actorPrecisionLevel; actorRole; actorType; address; bibliographyDocAppellation; bibliographyDocType; classificationScheme; classificationSet; collectionAppellation; conditionShort; conditionStatus; conservationInfShort;
conservationRecShort; conservationRecStatus; contactRowAppellation; contactType; controlAction; controlActionStatus; controlActionType; country; dataFileAppellation; dataCarrierAppellation; dataCarrierType; descriptionType; disposalCauseAppellation; disposalCauseEventRef; district; documentAppellation; documentNumber; documentStatus; documentType; entryPurposeAppellation; entryPurposeEventRef; eventAppellation; eventType; fundSet; fundStatus; fundType; identifierAppellation; identifierStatus; identifierType; imageAppellation; imageType; inscriptionAppellation; inscriptionLocation; inscriptionMethod; itemColour; i.giform; materialSet; measuredItem; measureMethod; measureTool; measurementType; measurementUnit; noteStatus; noteType; objectRole; outlinePacketAppellation; packetCause; packetMode; packetPurpose; packetStatus; packetType; placeAppellation; placeType; placeUnitAppellation; point; region; relationType; roleDetail; subjectAppellation; techniqueSet; titleSet; titleType; topographyDetailed; topographyShort; topographyStatus; typologyScheme; typologySet; valuationStatus; valuationType

Підпорядковані елементи

value; appellationSourceRef

20. Вимірювання (група)

Тег

measureWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) про вимірювання фізичних величин об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup; materialSet

Підпорядковані елементи

measureSet

21. Вимірювання (запис)

Тег

measureSet

Опис

Набір даних (запис) про вимірювання фізичних величин об’єкта, частини об’єкта (атрибут «Вимірювання»)

Особливості застосування

У межах елементу групується інформація про вимірювання фізичних величин (розміри, вага тощо) об’єкта в цілому або його окремих частин. Елемент має повторюватися для кожного комплексу фізичних величин, що характеризують об’єкт в цілому або окремі його частини

Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

measureWrap

Підпорядковані елементи

measurementSet; measuredItem; itemForm; itemColour; measurementAggregateValue; measureDate; actorWrap

22. Вимірювання, дата

Тег

measureDate

Опис

Дата здійснення вимірювання

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

measureSet

Підпорядковані елементи

earliestDate, latestDate; dateAggregateValue; dateComment

23. Вимірювання, колір об’єкта вимірювання

Тег

itemColour

Опис

Колір об’єкта вимірювання

Особливості застосування

Елемент може містити текстове визначення кольору або посилання на визначення кольору (код кольору) за певною схемою (якщо відомо).
Елемент може повторюватися відповідно до кількості окремих кольорів (відтінків), які необхідно зафіксувати

Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

measureSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

24. Вимірювання, об’єкт вимірювання

Тег

measuredItem

Опис

Визначення об’єкта вимірювання

Особливості застосування

Значення елементу вказує, що саме є об’єктом вимірювання в межах набору даних «measureSet» - предмет в цілому або конкретна його частина. У разі відсутності елементу припускається, що наведені в межах набору даних «measureSet» фізичні характеристики стосуються всього предмета в цілому

Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

measureSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

25. Вимірювання, форма об’єкта вимірювання

Тег

itemForm

Опис

Форма об’єкта вимірювання

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

measureSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

26. Відомості про реставрацію (група)

Тег

conservationInfWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) про реставрацію об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup

Підпорядковані елементи

conservationInfSet

27. Відомості про реставрацію (запис)

Тег

conservationInfSet

Опис

Набір даних (запис) про реставрацію об’єкта (атрибут «Відомості про реставрацію»)

Особливості застосування

Кожен випадок реставрації об’єкта має бути описаний в окремому примірнику елемента «conservationInfSet». Елемент має повторюватися відповідно до кількості значень атрибуту «Відомості про реставрацію»

Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

conservationInfWrap

Підпорядковані елементи

conservationInfShort; conservationInfExpanded; conservationDate; actorWrap

28. Відомості про реставрацію, дата

Тег

conservationDate

Опис

Дата реставрації

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

conservationInfSet

Підпорядковані елементи

earliestDate, latestDate; dateAggregateValue; dateComment

29. Відомості про реставрацію, коротка інформація

Тег

conservationInfShort

Опис

Коротка формалізована інформація про реставрацію

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

conservationInfSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

30. Відомості про реставрацію, розширена інформація

Тег

conservationInfExpanded

Опис

Розширена інформація про реставрацію (довільний текст)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

conservationInfSet

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

31. Дата кінцева

Тег

latestDate

Опис

Кінцева дата (у разі необхідності фіксації періоду)

Особливості застосування

Формат має відповідати стандарту ISO 8601. Зокрема, формат представлення дати: РРРРММДД (де РРРР - рік, ММ - місяць, ДД - день). У разі необхідності значення може включати дані про час.

Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

actionDate; actorDate; bibliographyDocDate; conditionDate; conservationDate; conservationRecDate; controlDateSet; eventDate; executionRoleDate; identifierDate; imageDate; inscriptionDate; measureDate; topographyDate; valuationDate

Підпорядковані елементи

-

32. Дата початкова

Тег

earliestDate

Опис

Початкова дата

Особливості застосування

Формат має відповідати стандарту ISO 8601. Зокрема, формат представлення дати: РРРРММДД (де РРРР - рік, ММ - місяць, ДД - день). У разі необхідності значення може включати дані про час

Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

actionDate; actorDate; bibliographyDocDate; conditionDate; conservationDate; conservationRecDate; controlDateSet; eventDate; executionRoleDate; identifierDate; imageDate; inscriptionDate; measureDate; topographyDate; valuationDate

Підпорядковані елементи

-

33. Дата, коментар

Тег

dateComment

Опис

Коментар (примітка) до дати

Особливості застосування

Довільний текст

Атрибути

lang; type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actionDate; actorDate; bibliographyDocDate; conditionDate; conservationDate; conservationRecDate; controlDateSet; eventDate; executionRoleDate; identifierDate; imageDate; inscriptionDate; measureDate; topographyDate; valuationDate

Підпорядковані елементи

-

34. Дата, повне представлення

Тег

dateAggregateValue

Опис

Повне представлення дати

Особливості застосування

Повне (неформалізоване) представлення значення може бути подано також у текстовому форматі

Атрибути

lang; type

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actionDate; actorDate; bibliographyDocDate; conditionDate; conservationDate; conservationRecDate; controlDateSet; eventDate; executionRoleDate; identifierDate; imageDate; inscriptionDate; measureDate; topographyDate; valuationDate

Підпорядковані елементи

-

35. Джерело опису

Тег

descriptionSourceRef

Опис

Інформація про джерело опису

Особливості застосування


Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

descriptionValue

Підпорядковані елементи

sourceAppellation; sourceRecID; sourceReference

36. Джерело терміна

Тег

appellationSourceRef

Опис

Інформація про джерело (тезаурус, каталог, авторитетний файл тощо), в якому описаний термін (визначення)

Особливості застосування

Якщо термін (визначення) описано в різних джерелах (тезаурусах, каталогах, авторитетних файлах тощо), то для представлення кожного такого випадку елемент «appellationSourceRef» може бути повторений

Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

appellationValue

Підпорядковані елементи

sourceAppellation; sourceRecID; sourceReference

37. Джерело, визначення

Тег

sourceAppellation

Опис

Визначення (назва, заголовок, підзаголовок, тип тощо) джерела

Особливості застосування


Атрибути

type; lang; priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

appellationSourceRef; descriptionSourceRef

Підпорядковані елементи

-

38. Джерело, ідентифікатор запису

Тег

sourceRecID

Опис

Ідентифікатор запису із терміном (визначенням) в межах джерела (наприклад, ідентифікатор терміна з електронного тезаурусу)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

appellationSourceRef; descriptionSourceRef

Підпорядковані елементи

-

39. Джерело, посилання

Тег

sourceReference

Опис

Посилання на джерело (інтернет-адреса, бібліографічний запис тощо)

Особливості застосування


Атрибути

type

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

appellationSourceRef; descriptionSourceRef

Підпорядковані елементи

-

40. Документ (група)

Тег

documentWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) про документи, пов’язані з об’єктом

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup; actionData

Підпорядковані елементи

documentSet

41. Документ (запис)

Тег

documentSet

Опис

Набір даних (запис) про документ, пов’язаний з об’єктом, зокрема, в контексті облікової процедури (атрибут «Пов’язані документи»)

Особливості застосування

Кожен документ має бути представлений в окремому примірнику елемента «documentSet». Елемент має повторюватися відповідно до кількості документів, що фіксуються. Може бути представлена не лише інформація про документ, а й повна його цифрова копія (в межах підпорядкованого елемента «documentFile»)

Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

documentWrap

Підпорядковані елементи

documentType; documentAppellation; documentDate; documentNumber; documentStatus; dataCarrier; documentDescription; actorWrap; documentFile

42. Документ, визначення

Тег

documentAppellation

Опис

Визначення (назва, заголовок) документа

Особливості застосування


Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

documentSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

43. Документ, дата

Тег

documentDate

Опис

Дата документа

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

documentSet

Підпорядковані елементи

-

44. Документ, номер

Тег

documentNumber

Опис

Номер документа

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

documentSet

Підпорядковані елементи

-

45. Документ, опис

Тег

documentDescription

Опис

Опис документа (коментар, примітка)

Особливості застосування

Довільний текст

Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

documentSet

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

46. Документ, статус

Тег

documentStatus

Опис

Статус документа

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

documentSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

47. Документ, тип

Тег

documentType

Опис

Тип документа

Особливості застосування


Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

documentSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

48. Документ, файл

Тег

documentFile

Опис

Цифрова копія документа

Особливості застосування

Для фіксації цифрової копії документа рекомендується використовувати формат PDF

Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

documentSet

Підпорядковані елементи

dataFileAppellation; dataFileContainer; dataFileDescription

49. Значення

Тег

value

Опис

Атомарне строкове значення у межах складних елементів для фіксації даних

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

appellationValue; descriptionValue

Підпорядковані елементи

-

50. Зображення (група)

Тег

imageWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) про зображення або будь-які інші представлення (аудіо, відео тощо) об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup

Підпорядковані елементи

imageSet

51. Зображення (запис)

Тег

imageSet

Опис

Набір даних (запис) про зображення або будь-яке інше представлення (аудіо, відео тощо) об’єкта (атрибут «Зображення»)

Особливості застосування


Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

imageWrap

Підпорядковані елементи

imageType; imageAppellation; dataCarrier, imageDate; imageDescription; imageRights; actorWrap; imageFile

52. Зображення, визначення

Тег

imageAppellation

Опис

Визначення (назва) зображення об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

imageSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

53. Зображення, дата

Тег

imageDate

Опис

Дата створення (оцифрування, першої публікації тощо) зображення

Особливості застосування


Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

imageSet

Підпорядковані елементи

earliestDate, latestDate; dateAggregateValue; dateComment

54. Зображення, опис

Тег

imageDescription

Опис

Опис зображення (представлення) об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

imageSet

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

55. Зображення, права

Тег

imageRights

Опис

Інформація про авторські та суміжні права, пов’язані із зображенням (представленням) об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

imageSet

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

56. Зображення, тип

Тег

imageType

Опис

Тип зображення (представлення, відображення) об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

imageSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

57. Зображення, файл

Тег

imageFile

Опис

Файл зображення (представлення) об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

imageSet

Підпорядковані елементи

dataFileAppellation; dataFileContainer; dataFileDescription

58. Інформація про колекцію

Тег

collectionData

Опис

Розділ для групування загальної інформації про колекцію

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

collection

Підпорядковані елементи

collectionAppellation; collectionDescription;

59. Інформація про колекцію, визначення

Тег

collectionAppellation

Опис

Коротке визначення (назва) колекції

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

collectionData

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

60. Інформація про колекцію, опис

Тег

collectionDescription

Опис

Опис колекції

Особливості застосування

Довільний текстовий опис колекцій

Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

collectionData

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

61. Інформація про процедуру

Тег

actionData

Опис

Розділ для групування інформації про процедуру (облікову дію, етап обліку), в контексті якої став відомий та/або був зафіксований певний набір даних про об’єкт

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

actionSet; accountingDataPortion

Підпорядковані елементи

actionEID; actionStatus; actionType; actionAppellation; actionDate; actionPurpose; actionDescription; actorWrap

62. Кількість

Тег

amountValue

Опис

Інформація про кількість елементів об’єкта, зареєстрованого під одним обліковим номером

Особливості застосування

Елемент повинен містити ціле позитивне число, яке вказує на кількість окремих складових частин (фрагментів), з яких складається об’єкт.
У разі відсутності елемента «amountValue» припускається, що точна інформація про кількість складових елементів (фрагментів) відсутня або не потребує фіксації в межах поточної процедури (облікової дії, етапу обліку тощо)

Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup

Підпорядковані елементи

-

63. Класифікація (група)

Тег

classificationWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) за атрибутом «Класифікація»

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup; relatedObjectSet

Підпорядковані елементи

classificationSet

64. Класифікація (запис)

Тег

classificationSet

Опис

Набір даних (запис) про приналежність об’єкта до певного класу (атрибут «Класифікація предмета»)

Особливості застосування

Елемент має повторюватися відповідно до кількості значень атрибуту «Класифікація», що фіксуються. Кожне окреме значення має бути представлене в окремому примірнику елемента «classificationSet». Для визначення класифікації об’єкта рекомендовано використовувати відповідні тезауруси

Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

classificationWrap

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment; classificationScheme

65. Класифікація, схема

Тег

classificationScheme

Опис

Визначення схеми класифікації (класифікаційної системи)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

classificationSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

66. Коментар до визначення

Тег

appellationComment

Опис

Довільний коментар щодо застосування визначення (терміна), його походження, поширення тощо

Особливості застосування


Атрибути

lang; type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

acquisitionMethodAppellation; actionAppellation; actionPurpose; actionStatus; actionType; actorAppellation; actorGender; actorNationality; actorPrecisionLevel; actorRole; actorType; address; bibliographyDocAppellation; bibliographyDocType; classificationScheme; classificationSet; collectionAppellation; conditionShort; conditionStatus; conservationInfShort; conservationRecShort; conservationRecStatus; contactRowAppellation; contactType; controlAction; controlActionStatus; controlActionType; country; dataFileAppellation; dataCarrierAppellation; dataCarrierType; descriptionType; disposalCauseAppellation; disposalCauseEventRef; district; documentAppellation; documentNumber; documentStatus; documentType; entryPurposeAppellation; entryPurposeEventRef;
eventAppellation; eventType; fundSet; fundStatus; fundType; identifierAppellation; identifierStatus; identifierType; imageAppellation; imageType; inscriptionAppellation; inscriptionLocation; inscriptionMethod; itemColour; itemForm; materialSet; measuredItem; measureMethod; measureTool; measurementType; measurementUnit; noteStatus; noteType; objectRole; outlinePacketAppellation; packetCause; packetMode; packetPurpose; packetStatus; packetType; placeAppellation; placeType; placeUnitAppellation; point; region; relationType; roleDetail; subjectAppellation; techniqueSet; titleSet; titleType; topographyDetailed; topographyShort; topographyStatus; typologyScheme; typologySet; valuationStatus; valuationType

Підпорядковані елементи

-

67. Коментар до опису

Тег

descriptionComment

Опис

Довільний коментар до тексту опису (примітки тощо)

Особливості застосування


Атрибути

lang; type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

acquisitionMethodDescription; actionDescription; actorDescription; addressComment; bibliographyDocDescription; bibliographyDocReference; collectionDescription; conditionExpanded; conservationInfExpanded; conservationRecExpanded; contactComment; coordinatesComment; dataCarrierDescription; dataFileDescription; descriptionSet; disposalCauseDescription; documentDescription; entryPurposeDescription; identifierComment; imageDescription; imageRights;
inscriptionDescription; noteSet; packetDescription; placeDescription; relationDescription; subjectDescription; valuationComment

Підпорядковані елементи

-

68. Контактна адреса

Тег

address

Опис

Адреса (зокрема, вулиця, номер будинку тощо)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

contactAddress; placeAddress

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

69. Контактна адреса, індекс

Тег

index

Опис

Поштовий індекс

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

contactAddress; placeAddress

Підпорядковані елементи

-

70. Контактна адреса, коментар

Тег

addressComment

Опис

Коментар (примітка) до контактної адреси

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

contactAddress; placeAddress

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

71. Контактна адреса, країна

Тег

country

Опис

Країна

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

contactAddress; placeAddress

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

72. Контактна адреса, населений пункт

Тег

point

Опис

Населений пункт

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

contactAddress; placeAddress

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

73. Контактна адреса, область

Тег

region

Опис

Область

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

contactAddress; placeAddress

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

74. Контактна адреса, район

Тег

district

Опис

Район

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

contactAddress; placeAddress

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

75. Контактна інформація, адреса

Тег

contactAddress

Опис

Адреса

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actorContactPoint

Підпорядковані елементи

index; country; region; district; point; address; addressComment

76. Контактна інформація, значення атрибуту

Тег

contactRowValue

Опис

Значення атрибута для фіксації контактної інформації в межах елемента «contactRow»

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

contactRow

Підпорядковані елементи

-

77. Контактна інформація, коментар

Тег

contactComment

Опис

Коментар (примітка) до набора контактної інформації

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actorContactPoint

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

78. Контактна інформація, назва атрибуту

Тег

contactRowAppellation

Опис

Назва атрибута для фіксації контактної інформації в межах елементу «contactRow»

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

contactRow

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

79. Контактна інформація, рядок

Тег

contactRow

Опис

Рядок із назвою атрибута та його значення для визначення контактної інформації (номери телефону, факсу, адреса електронної пошти тощо)

Особливості застосування

В одному рядку має містися інформація про один контактний номер (контактну адресу). Кожен контактний номер (контактна адреса) має бути представлений в окремому рядку.
Інформація про поштову адресу має бути представлена в окремому елементі «contactAddress»

Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actorContactPoint

Підпорядковані елементи

contactRowAppellation; contactRowValue

80. Контактна інформація, тип

Тег

contactType

Опис

Тип логічного набору контактної інформації, наприклад, юридична адреса, адреса для листування тощо

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actorContactPoint

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

81. Контрольна дата (група)

Тег

controlDateWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) про контрольні дати в контексті обліку руху об’єкта та забезпечення його збереження

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup; conservationRecSet

Підпорядковані елементи

controlDateSet

82. Контрольна дата (запис)

Тег

controlDateSet

Опис

Набір даних (запис) з інформацією про контрольну дату (період) в контексті обліку руху об’єкта та забезпечення його збереження із зазначенням необхідної дії (наприклад, термін повернення об’єкта з тимчасового зберігання, термін наступної перевірки стану збереження тощо)

Особливості застосування

Елемент має повторюватися відповідно до кількості дій, що мають бути здійснені у певний час

Атрибути

Priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

controlDateWrap

Підпорядковані елементи

earliestDate, latestDate; dateAggregateValue; dateComment; controlAction

83. Контрольна дата, дія

Тег

controlAction

Опис

Визначення дії, що має бути здійснена

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

controlDateSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment; controlActionType; controlActionStatus

84. Контрольна дата, статус дії

Тег

controlActionStatus

Опис

Статус дії

Особливості застосування

Вміст елемента вказує, чи була виконана дія (на момент формування пакета даних)

Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

controlAction

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

85. Контрольна дата, тип дії

Тег

controlActionType

Опис

Тип дії, що має бути здійснена

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

controlAction

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

86. Координати місця

Тег

coordinates

Опис

Координати місця

Особливості застосування

Для опису координат місця рекомендується використовувати стандарт GML (ISO 19136)

Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

placeCoordinatesSet

Підпорядковані елементи

Довільний набір

87. Координати місця, коментар

Тег

coordinatesComment

Опис

Коментар (примітка) до визначення координат місця

Особливості застосування


Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

placeCoordinatesSet

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

88. Матеріал (група)

Тег

materialWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) за атрибутом «Матеріал»

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup; eventSet

Підпорядковані елементи

materialSet

89. Матеріал (запис)

Тег

materialSet

Опис

Набір даних (запис) про матеріал (один з матеріалів) об’єкта (атрибут «Матеірал»)

Особливості застосування

Кожен матеріал має бути представлений в окремому примірнику елемента. Елемент має повторюватися відповідно до кількості значень атрибута «Матеріал».
Для визначення матеріалів, з яких виготовлений (складається) об’єкт, рекомендовано використовувати відповідні тезауруси.
У разі необхідності (наприклад в контексті спеціального інвентарного обліку) в межах набору даних про матеріал може бути представлений опис відповідних йому вимірювань (розділ «measureWrap»)

Атрибути

priority; precious

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

materialWrap

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment; measureWrap; actorWrap

90. Мета приймання (група)

Тег

entryPurposeWrap

Опис

Групування наборів даних (записів) про мету приймання об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup

Підпорядковані елементи

entryPurposeSet

91. Мета приймання (запис)

Тег

entryPurposeSet

Опис

Набір даних (запис) про мету приймання об’єкта (атрибут «Мета приймання»)

Особливості застосування


Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

entryPurposeWrap

Підпорядковані елементи

entryPurposeAppellation; entryPurposeEventRef; entryPurposeDescription

92. Мета приймання, конкретна подія

Тег

entryPurposeEventRef

Опис

Посилання на конкретну подію, що стала метою (причиною) приймання

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

entryPurposeSet

Підпорядковані елементи

eventEID; eventType; eventAppellation; eventDate; placeWrap; actorWrap; descriptionWrap

93. Мета приймання, опис

Тег

entryPurposeDescription

Опис

Додаткова інформація про мету приймання об’єкта (довільний текст)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

entryPurposeSet

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

94. Мета приймання, формалізоване визначення

Тег

entryPurposeAppellation

Опис

Елемент для формалізованого визначення мети приймання об’єкта

Особливості застосування

Коротке формалізоване визначення мети приймання, наприклад, експонування, реставрація тощо

Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

entryPurposeSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

95. Місце (група)

Тег

placeWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) про місця (географічне розташування, місцевість тощо), пов’язані з історією об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup; eventSet; relatedEventSet

Підпорядковані елементи

placeSet

96. Місце (запис)

Тег

placeSet

Опис

Набір даних (запис) про місце (географічне розташування, місцевість тощо), пов’язане з об’єктом

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

placeWrap; topographySet

Підпорядковані елементи

placeType; placeUnitAppellation; placeAppellation; partOfPlace; placeAggregateValue; placeDescription; placeAddress; placeCoordinatesWrap

97. Місце, адреса

Тег

placeAddress

Опис

Адреса місця

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

placeSet

Підпорядковані елементи

index; country; region; district; point; address; addressComment

98. Місце, визначення

Тег

placeAppellation

Опис

Визначення (назва) місця

Особливості застосування


Атрибути

type; status; prevalence; priority

Обов’язковий

1

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

placeSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

99. Місце, визначення одиниці

Тег

placeUnitAppellation

Опис

Назва адміністративної одиниці

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

placeSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

100. Місце, координати (група)

Тег

placeCoordinatesWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) про координати місця

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

placeSet

Підпорядковані елементи

placeCoordinatesSet

101. Місце, координати (запис)

Тег

placeCoordinatesSet

Опис

Набір даних (запис) про координати місця

Особливості застосування


Атрибути

type; format; status; priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

placeCoordinatesWrap

Підпорядковані елементи

coordinates; coordinatesComment

102. Місце, опис

Тег

placeDescription

Опис

Опис місця

Особливості застосування


Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

placeSet

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

103. Місце, повне представлення

Тег

placeAggregateValue

Опис

Повний неформалізований опис визначення місця

Особливості застосування


Атрибути

lang; type

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

placeSet

Підпорядковані елементи

-

104. Місце, приналежність

Тег

partOfPlace

Опис

Приналежність до іншого місця

Особливості застосування

Інформація про місце, до складу якого входить поточне місце. Допускається багаторівнева ієрархічна структура (рекурсивне визначення)

Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

placeSet

Підпорядковані елементи

placeType; placeUnitAppellation; placeAppellation; partOfPlace; placeAggregateValue; placeDescription; placeAddress; placeCoordinatesWrap

105. Місце, тип

Тег

placeType

Опис

Тип місця

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

placeSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

106. Можливість транспортування

Тег

mobilityValue

Опис

Можливість транспортування об’єкта (атрибут «Можливість транспортування»)

Особливості застосування

Варіанти значень: «true», «false» (логічний тип даних)

Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup

Підпорядковані елементи

-

107. Набір атрибутів

Тег

attributeGroup

Опис

Розділ для групування значень атрибутів для опису об’єкта та супутньої облікової інформації

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

accountingDataPortion; objectInActionSet

Підпорядковані елементи

acquisitionMethodRecord; actorWrap; amountValue; bibliographyWrap; classificationWrap; conditionWrap; conservationInfWrap; conservationRecWrap; controlDateWrap; descriptionWrap; disposalСauseRecord; documentWrap; entryPurposeWrap; eventWrap; fragmentValue; fundWrap; identifierWrap; imageWrap; inscriptionWrap; materialWrap; measureWrap; mobilityValue; noteWrap; placeWrap; relatedObjectWrap; relatedSubjectWrap; techniqueWrap; titleWrap; topographyWrap; typologyWrap; valuationWrap

108. Набір даних про колекцію

Тег

collection

Опис

Загальний розділ для групування даних про певний набір рухомих об’єктів та супутніх відомостей

Особливості застосування

Інформація в межах розділу «collection» може бути згрупована за процедурами (в межах елементів «actionWrap» та «actionSet») або за об’єктами (в межах елементів «objectWrap» та «objectSet»). У першому випадку інформація про об’єкти подається в контексті опису облікових дій та процедур (етапів) обліку. У другому - облікові дані та історія їх змін групуються за об’єктами. Вибір конкретного сценарію групування (за процедурами або об’єктами) залежить від мети та завдань експорту даних.
Обов’язковий атрибут «lang» вказує на базову мову набору даних в межах розділу «collection». У разі необхідності представити набір даних із застосуванням іншої базової мови розділ «collection» має бути повторений. Структура та зміст усіх примірників елемента «collection» у межах одного пакета даних мають бути ідентичними. Тобто різними мовами має бути представлена однакова за повнотою та сенсом інформація.
Якщо іншою мовою (різними мовами) потрібно представити не повний переклад розділу «collection», а лише значення окремих атрибутів у контексті відомостей певної однієї базової мови (наприклад, назву об’єкта латиною, ім’я пов’язаної особи англійською тощо), іншомовні версії таких елементів фіксуються на відповідному рівні XML-схеми в межах одного примірника розділу «collection»

Атрибути

lang

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

exchangeDataPacket

Підпорядковані елементи

actionWrap/objectWrap; collectionData

109. Набір облікових даних, пов’язаних з об’єктом

Тег

accountingDataWrap

Опис

Розділ для групування порцій облікових та описових даних, що пов’язані з конкретним об’єктом

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

objectSet

Підпорядковані елементи

accountingDataPortion

110. Назва об’єкта (група)

Тег

titleWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) за атрибутом «Назва»

Особливості застосування

Назва є одним з ключових атрибутів об’єкта, розділ є обов’язковим

Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup; relatedObjectSet

Підпорядковані елементи

titleSet

111. Назва об’єкта (запис)

Тег

titleSet

Опис

Набір даних (запис) про назву об’єкта (атрибут «Назва предмета»)

Особливості застосування

Елемент має повторюватися відповідно до кількості значень атрибуту «Назва». Кожна окрема назва об’єкта (авторська, альтернативна тощо) має бути представлена в окремому примірнику елемента «titleSet». Обов’язково має бути хоча б один примірник елемента (запис)

Атрибути

default; prevalence; priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

titleWrap

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment; titleType

112. Назва об’єкта, тип

Тег

titleType

Опис

Тип назви об’єкта (авторська, альтернативна тощо)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

titleSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

113. Носій даних

Тег

dataCarrier

Опис

Носій даних

Особливості застосування


Атрибути

priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

documentSet; imageSet

Підпорядковані елементи

dataCarrierType; dataCarrierAppellation; dataCarrierDescription

114. Носій даних, визначення

Тег

dataCarrierAppellation

Опис

Визначення носія даних (наприклад, назва, модель)

Особливості застосування


Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

dataCarrier

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

115. Носій даних, опис

Тег

dataCarrierDescription

Опис

Опис носія даних

Особливості застосування

Довільний текст

Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

dataCarrier

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

116. Носій даних, тип

Тег

dataCarrierType

Опис

Тип носія даних

Особливості застосування


Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

dataCarrier

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

117. Об’єкт (група)

Тег

objectWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних про об’єкти

Особливості застосування

Один з двох можливих сценаріїв групування відомостей про об’єкти у межах пакета даних. Вибір сценарію є рекомендованим у разі здійснення експорту даних з метою представлення переліку об’єктів, звітної інформації про склад колекції тощо

Атрибути

-

Обов’язковий

Вибір одного з двох обов’язкових елементів

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

collection

Підпорядковані елементи

objectSet

118. Об’єкт (запис)

Тег

objectSet

Опис

Набір даних (запис) про один конкретний об’єкт

Особливості застосування

Кожен об’єкт має бути представлений в окремому примірнику елемента «objectSet». У разі необхідності зафіксувати декілька об’єктів, елемент повторюється відповідно до кількості об’єктів

Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

objectWrap

Підпорядковані елементи

accountingDataWrap; objectEID; outlineWrap

119. Об’єкт у межах процедури (група)

Тег

objectInActionWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних про об’єкти, відомості про які представлені в контексті облікових дій та процедур (див. елементи «actionWrap» та «actionSet»)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

actionSet

Підпорядковані елементи

objectInActionSet

120. Об’єкт у межах процедури (запис)

Тег

objectInActionSet

Опис

Набір даних (запис) про один конкретний об’єкт, відомості про який представлені в контексті процедури

Особливості застосування

Кожен об’єкт має бути представлений в окремому примірнику елемента «objectInActionSet». У разі необхідності зафіксувати декілька об’єктів елемент повторюється відповідно до кількості об’єктів

Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

objectInActionWrap

Підпорядковані елементи

attributeGroup; objectEID; outlineWrap

121. Об’єкт, електронний ідентифікатор

Тег

objectEID

Опис

Унікальний ідентифікаційний номер в інформаційній системі

Особливості застосування

Елемент може містити як дійсний унікальний електронний ідентифікатор об’єкта в межах певної бази даних, так і номер, емульований у процесі формування пакета даних (наприклад з метою забезпечення унікальності та цілісності наборів даних про об’єкт у межах пакета). Атрибут «type» вказує на тип та/або призначення ідентифікатора. Атрибут «scope» вказує на область дії (межі унікальності) значення елемента «objectEID»: вихідна база даних, поточний пакет даних тощо.
Для фіксації музейних (фондових) облікових номерів об’єкта слід використовувати елемент «identifierSet»

Атрибути

type; scope

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

objectSet; objectInActionSet

Підпорядковані елементи

-

122. Обліковий номер (група)

Тег

identifierWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) про облікові (реєстраційні) номери об’єкта (будь-які незалежно від типу, статусу, етапу обліку тощо)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup; relatedObjectSet

Підпорядковані елементи

identifierSet

123. Обліковий номер (запис)

Тег

identifierSet

Опис

Набір даних (запис) про обліковий (реєстраційний) номер об’єкта (атрибут «Обліковий номер»)

Особливості застосування

Елемент має повторюватися відповідно до кількості облікових номерів об’єкта, що фіксуються. Кожен номер має бути представлений в окремому примірнику елемента «identifierSet».
Для фіксації унікального електронного ідентифікатора об’єкта повинен використовуватися елемент «objectEID»

Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

identifierWrap

Підпорядковані елементи

identifierType; identifierCode; identifierNumber; identifierSubNumber; identifierAppellation; identifierStatus; identifierDate; identifierAggregateValue; identifierComment

124. Обліковий номер, визначення

Тег

identifierAppellation

Опис

Визначення облікового номера об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

identifierSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

125. Обліковий номер, дата

Тег

identifierDate

Опис

Дата призначення (дії) облікового номера об’єкта

Особливості застосування

Дата призначення передається за допомогою підпорядкованого елемента «earliestDate». У разі якщо номер втратив актуальність, дата зміни статусу (якщо відома) зазначається за допомогою підпорядкованого елемента «latestDate»

Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

identifierSet

Підпорядковані елементи

earliestDate; latestDate; dateAggregateValue; dateComment

126. Обліковий номер, значення

Тег

identifierNumber

Опис

Основне цифрове значення як складова облікового номера об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

identifierSet

Підпорядковані елементи

-

127. Обліковий номер, коментар

Тег

identifierComment

Опис

Коментар (довільний текст) щодо призначення (дії) облікового номера об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

identifierSet

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

128. Обліковий номер, дробна частина

Тег

identifierSubNumber

Опис

Другорядне цифрове значення як складова облікового номера об’єкта (дробна частина)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

identifierSet

Підпорядковані елементи

-

129. Обліковий номер, повне представлення

Тег

identifierAggregateValue

Опис

Повна неформалізована версія облікового номера, наприклад, для відображення

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

identifierSet

Підпорядковані елементи

-

130. Обліковий номер, статус

Тег

identifierStatus

Опис

Статус облікового номера об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

identifierSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

131. Обліковий номер, тип

Тег

identifierType

Опис

Тип облікового номера об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

identifierSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

132. Обліковий номер, шифр

Тег

identifierCode

Опис

Шифр як складова облікового номера об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

identifierSet

Підпорядковані елементи

-

133. Обставини списання

Тег

disposalCauseRecord

Опис

Набір даних (запис) про обставини (причину) списання об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup

Підпорядковані елементи

disposalСauseAppellation; disposalСauseEventRef; disposalСauseDescription

134. Обставини списання, конкретна подія

Тег

disposalCauseEventRef

Опис

Посилання на конкретну подію, що призвела до списання об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

disposalCauseRecord

Підпорядковані елементи

eventEID; eventType; eventAppellation; eventDate; placeWrap; actorWrap; descriptionWrap

135. Обставини списання, коротке визначення

Тег

disposalCauseAppellation

Опис

Коротке узагальнене формалізоване визначення обставин (причини) списання об’єкта, наприклад, «втрата», «передача» тощо

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

disposalСauseRecord

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

136. Обставини списання, опис

Тег

disposalCauseDescription

Опис

Додаткова інформація (коментар, примітка) про обставини списання об’єкта

Особливості застосування

Довільний текст

Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

disposalCauseRecord

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

137. Опис (група)

Тег

descriptionWrap

Опис

Розділ для групування записів з описом (об’єкта, події тощо)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup; eventSet; relatedEventSet; relatedObjectSet

Підпорядковані елементи

descriptionSet

138. Опис (запис)

Тег

descriptionSet

Опис

Опис об’єкта (атрибути «Опис предмета», «Додаткові відомості»)

Особливості застосування

Довільний текстовий опис об’єкта

Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

descriptionWrap

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment; descriptionType

139. Опис зв’язку

Тег

relationDescription

Опис

Довільний текстовий опис (коментар) зв’язку об’єкта з іншим об’єктом (пам’яткою), темою тощо

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

relatedEventSet; relatedObjectSet; relatedSubjectSet

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

140. Опис стану збереженості (група)

Тег

conditionWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) про стан збереженості об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup

Підпорядковані елементи

conditionSet

141. Опис стану збереженості (запис)

Тег

conditionSet

Опис

Набір даних (запис) про стан збереженості об’єкта (атрибут «Стан збереженості»)

Особливості застосування


Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

conditionWrap

Підпорядковані елементи

conditionShort; conditionExpanded; conditionStatus; conditionDate; actorWrap

142. Опис стану збереженості, дата визначення

Тег

conditionDate

Опис

Елемент для представлення дати визначення стану збереженості

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

conditionSet

Підпорядковані елементи

earliestDate, latestDate; dateAggregateValue; dateComment

143. Опис стану збереженості, статус

Тег

conditionStatus

Опис

Статус ситуації про стан збереження

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

conditionSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

144. Опис стану збереженості, формалізоване визначення

Тег

conditionShort

Опис

Елемент для короткого формалізованого опису стану збереженості

Особливості застосування

Для визначення стану збереженості рекомендовано використовувати відповідний тезаурус (наприклад, без пошкоджень, задовільний, незадовільний)

Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

conditionSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

145. Опис стану збереженості, широке визначення

Тег

conditionExpanded

Опис

Елемент для довільного текстового опису стану збереженості

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

conditionSet

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

146. Опис, тип

Тег

descriptionType

Опис

Тип опису об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

descriptionSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

147. Пакет даних

Тег

exchangeDataPacket

Опис

Кореневий елемент пакета даних

Особливості застосування

У межах одного XML-документа може бути тільки один кореневий елемент

Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

-

Підпорядковані елементи

collection, packetAdministrativeData

148. Пакет даних, відправник

Тег

packetSender

Опис

Відправник пакета

Особливості застосування

Особа (юридична та/або фізична), яка сформувала пакет даних для експорту

Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

packetAdministrativeData

Підпорядковані елементи

actor; actorRole; representedByActor

149. Пакет даних, дата створення

Тег

packetCreationDate

Опис

Дата формування пакета даних

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

packetAdministrativeData

Підпорядковані елементи

-

150. Пакет даних, мета формування

Тег

packetPurpose

Опис

Мета формування пакета даних

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

packetAdministrativeData

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

151. Пакет даних, опис

Тег

packetDescription

Опис

Опис пакета даних

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

packetAdministrativeData

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

152. Пакет даних, причина формування

Тег

packetCause

Опис

Причина (підстава, обставини) формування пакета даних

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

packetAdministrativeData

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

153. Пакет даних, режим

Тег

packetMode

Опис

Режим даних

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

packetAdministrativeData

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

154. Пакет даних, службова інформація

Тег

packetAdministrativeData

Опис

Розділ для групування службової (адміністративної) інформації про пакет (тип, відправник, обставини формування, призначення тощо)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

exchangeDataPacket

Підпорядковані елементи

packetType; packetSender; packetCreationDate; packetCause; packetPurpose; packetStatus; packetMode; packetDescription

155. Пакет даних, статус

Тег

packetStatus

Опис

Статус пакета даних

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

packetAdministrativeData

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

156. Пакет даних, тип

Тег

packetType

Опис

Тип пакета даних

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

packetAdministrativeData

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

157. Пов’язана особа (група)

Тег

actorWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) про учасників, дійових осіб (фізичних та/або юридичних) в контексті певної процедури, події тощо

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

actionData; attributeGroup; conditionSet; conservationInfWrap; conservationRecSet; documentSet; eventSet; imageSet; materialSet; measureSet; relatedEventSet; relatedSubjectSet; valuationSet

Підпорядковані елементи

actorSet

158. Пов’язана особа (запис)

Тег

actorSet

Опис

Набір даних (запис) про пов’язану особу (фізичну або юридичну) в контексті певної процедури, події тощо

Особливості застосування

Елемент має повторюватися відповідно до кількості осіб (учасників), пов’язаних з об’єктом (процедурою, подією, документом, зображенням тощо). Кожна особа має бути представлена в окремому примірнику елемента «actorSet»

Атрибути

Priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actorWrap

Підпорядковані елементи

actorContextualReference; representedByActor

159. Пов’язана особа, визначення

Тег

actorAppellation

Опис

Визначення особи

Особливості застосування

Вміст та набір елементів залежить від типу (статусу) особи. Наприклад, для фізичної особи вказуються ім’я, по батьків, прізвище, для юридичної особи - найменування.
Складові імені (прізвище, ім’я, по батькові тощо) фізичної особи мають бути представлені в окремих примірниках елемента «actorAppellation» (із відповідним значенням обов’язкового атрибута «type»)

Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actor

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

160. Пов’язана особа, відомості про особу

Тег

Actor

Опис

Дані про особу

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

actorContextualReference; packetSender; representedByActor

Підпорядковані елементи

actorType; actorAppellation; actorDate; actorGender; actorNationality; actorContactPoint; actorDescription; actorAggregateValue

161. Пов’язана особа, відомості про особу (контекстна згадка)

Тег

actorContextualReference

Опис

Дані про особу в контексті зв’язку з певним об’єктом (процедурою, подією, документом, зображенням тощо)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

actorSet

Підпорядковані елементи

actor; actorRole; actorPrecisionLevel

162. Пов’язана особа, відомості про представника особи

Тег

representedByActor

Опис

Дані про представника особи

Особливості застосування


Атрибути

priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actorSet; packetSender

Підпорядковані елементи

actor; actorRole; actorPrecisionLevel (у межах actorSet)

163. Пов’язана особа, громадянство

Тег

actorNationality

Опис

Громадянство (територіальна приналежність, юрисдикція) фізичної (юридичної) особи

Особливості застосування


Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actor

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

164. Пов’язана особа, дата

Тег

actorDate

Опис

Дати життя (існування) фізичної (юридичної) особи

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

actor

Підпорядковані елементи

earliestDate, latestDate; dateAggregateValue; dateComment

165. Пов’язана особа, дата виконання ролі

Тег

executionRoleDate

Опис

Дата (період) виконання особою певної ролі в контексті процедури (події)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

actorRole

Підпорядковані елементи

earliestDate, latestDate; dateAggregateValue; dateComment

166. Пов’язана особа, контактна інформація

Тег

actorContactPoint

Опис

Контактна інформація особи (поштова адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти тощо)

Особливості застосування

Кожен логічний набір контактної інформації (наприклад, юридична адреса, поштова адреса тощо) має бути представлений в окремому примірнику елемента «actorContactPoint»

Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actor

Підпорядковані елементи

contactType; contactRow; contactAddress; contactComment

167. Пов’язана особа, опис

Тег

actorDescription

Опис

Опис (біографія, додаткова інформація тощо) фізичної (юридичної) особи

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actor

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

168. Пов’язана особа, повне представлення

Тег

actorAggregateValue

Опис

Повне неформалізоване визначення особи (наприклад для відображення)

Особливості застосування


Атрибути

lang; type

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actor

Підпорядковані елементи

-

169. Пов’язана особа, рівень точності визначення

Тег

actorPrecisionLevel

Опис

Рівень точності визначення пов’язаної особи

Особливості застосування

Використовується у разі відсутності точних відомостей про особу, однозначного визначення особи тощо. Наприклад, майстерня, школа, учень, послідовник

Атрибути

priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actorContextualReference; representedByActor

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

170. Пов’язана особа, роль

Тег

actorRole

Опис

Роль особи в контексті процедури, події тощо

Особливості застосування

Для кожного визначення ролі має бути використаний окремий примірник елемента «actorRole»

Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actorContextualReference; packetSender; representedByActor

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment; roleDetail; executionRoleDate

171. Пов’язана особа, стать

Тег

actorGender

Опис

Стать фізичної особи

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

actor

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

172. Пов’язана особа, тип

Тег

actorType

Опис

Тип особи

Особливості застосування

Має бути представлений мінімум один примірник елемента «actorType» - визначення статусу особи (фізична або юридична особа). Інші визначення особи (наприклад організаційно-правова форма юридичної особи) можуть бути представлені в окремих примірниках елемента «actorType» у разі необхідності

Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actor

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

173. Пов’язана особа, уточнення ролі

Тег

roleDetail

Опис

Уточнення ролі особи (об’єкта) в контексті певної процедури, події тощо

Особливості застосування

У разі необхідності основна роль (значення в межах елемента «actorRole» або «objectRole») може бути уточнена визначенням способу участі, міри залучення тощо. Наприклад, якщо з об’єктом пов’язані декілька осіб у ролі автора тексту, додатково у межах елемента «roleDetail» може бути уточнена конкретна участь кожного з них (автор передмови, автор коментарів тощо)

Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actorRole; objectRole

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

174. Пов’язана тема (група)

Тег

relatedSubjectWrap

Опис

Групування наборів даних (записів) про пов’язані теми (сюжети, історії, проблеми, теорії тощо), про які свідчить (у яких фігурує) об’єкт

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup; eventSet; relatedEventSet

Підпорядковані елементи

relatedSubjectSet

175. Пов’язана тема (запис)

Тег

relatedSubjectSet

Опис

Набір даних (запис) про пов’язану тему (сюжет, історію, проблему, теорію тощо), про які свідчить (у яких фігурує) об’єкт

Особливості застосування


Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

relatedSubjectWrap

Підпорядковані елементи

subjectAppellation; subjectDescription; relationType; relationDescription; actorWrap

176. Пов’язана тема, визначення

Тег

subjectAppellation

Опис

Визначення теми (сюжету, історії, проблеми, теорії тощо), пов’язаної з об’єктом

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

relatedSubjectSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

177. Пов’язана тема, опис

Тег

subjectDescription

Опис

Довільний текстовий опис (примітка, коментар) теми (сюжету, історії, проблеми, теорії тощо), пов’язаної з об’єктом

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

relatedSubjectSet

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

178. Пов’язаний об’єкт (група)

Тег

relatedObjectWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) про пов’язані об’єкти (пам’ятки)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup; eventSet; relatedEventSet

Підпорядковані елементи

relatedObjectSet

179. Пов’язаний об’єкт (запис)

Тег

relatedObjectSet

Опис

Набір даних (запис) про пов’язаний об’єкт (пам’ятку)

Особливості застосування

Елемент містить відомості про посилання на інші пов’язані (наприклад, історично, тематично тощо) об’єкти (пам’ятки).
У межах одного примірника елемента «relatedObjectSet» може бути представлений тільки один конкретний об’єкт. Елемент має повторюватися відповідно до кількості пов’язаних об’єктів (пам’яток)

Атрибути

Priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

relatedObjectWrap

Підпорядковані елементи

objectEID; titleWrap; identifierWrap; classificationWrap; typologyWrap; descriptionWrap; relationType; relationDescription

180. Подія (група)

Тег

eventWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) про події, пов’язані з об’єктом (створення, модифікація, використання, побутування тощо)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup

Підпорядковані елементи

eventSet

181. Подія (запис)

Тег

eventSet

Опис

Набір даних (запис) про подію, пов’язану з об’єктом (створення, модифікація, використання, побутування тощо)

Особливості застосування

Кожна подія, що фіксується, повинна бути представлена в окремому примірнику елемента «eventSet». Елемент «eventSet» має повторюватися відповідно до кількості окремих описаних подій в історії предмета

Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

eventWrap; relatedEventWrap

Підпорядковані елементи

eventEID; eventType; eventAppellation; eventDate; placeWrap; actorWrap; relatedObjectWrap; relatedSubjectWrap; relatedEventWrap; descriptionWrap; objectRole; materialWrap; techniqueWrap

182. Подія, дата

Тег

eventDate

Опис

Дата події

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

eventSet; relatedEventSet

Підпорядковані елементи

earliestDate, latestDate; dateAggregateValue; dateComment

183. Подія, електронний ідентифікатор

Тег

eventEID

Опис

Електронний ідентифікатор події

Особливості застосування

Елемент може містити як дійсний ідентифікатор події в межах певної бази даних, так і емульований номер у процесі формування пакета даних (наприклад з метою забезпечення унікальності та цілісності наборів даних про подію в межах пакета даних). Атрибут «type» вказує на тип та/або призначення ідентифікатора. Атрибут «scope» вказує на область дії (межі унікальності) значення елемента «eventEID»: вихідна база даних, поточний пакет даних тощо

Атрибути

type; scope

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

eventSet; relatedEventSet

Підпорядковані елементи

-

184. Подія, назва

Тег

eventAppellation

Опис

Визначення (назва) події

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

eventSet; relatedEventSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

185. Подія, пов’язана подія (група)

Тег

relatedEventWrap

Опис

Групування наборів даних (записів) про пов’язані події

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

eventSet; relatedEventSet

Підпорядковані елементи

relatedEventSet

186. Подія, пов’язана подія (запис)

Тег

relatedEventSet

Опис

Набір даних (запис) про подію, пов’язану подію

Особливості застосування


Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

relatedEventWrap

Підпорядковані елементи

eventEID; eventType; eventAppellation; eventDate; placeWrap; actorWrap; relatedObjectWrap; relatedSubjectWrap; relatedEventWrap; descriptionWrap; relationType; relationDescription

187. Подія, роль об’єкта

Тег

objectRole

Опис

Роль (функція) об’єкта в межах події

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

eventSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment; roleDetail; executionRoleDate

188. Подія, тип

Тег

eventType

Опис

Тип події

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

eventSet; relatedEventSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

189. Позначка на об’єкті (група)

Тег

inscriptionWrap

Опис

Розділ для групування записів про позначки на об’єкті

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup

Підпорядковані елементи

inscriptionSet

190. Позначка на об’єкті (запис)

Тег

inscriptionSet

Опис

Набір даних (запис) про позначку (одну з позначок) на об’єкті

Особливості застосування


Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

inscriptionWrap

Підпорядковані елементи

inscriptionAppellation; inscriptionContentOriginal; inscriptionContentTranslate; inscriptionMethod; inscriptionLocation; inscriptionDate; inscriptionDescription

191. Позначка, визначення

Тег

inscriptionAppellation

Опис

Визначення позначки на об’єкті

Особливості застосування


Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

inscriptionSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

192. Позначка, дата

Тег

inscriptionDate

Опис

Датування позначки

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

inscriptionSet

Підпорядковані елементи

earliestDate, latestDate; dateAggregateValue; dateComment

193. Позначка, метод створення

Тег

inscriptionMethod

Опис

Метод (спосіб) нанесення позначки на об’єкт

Особливості застосування


Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

inscriptionSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

194. Позначка, місце на об’єкті

Тег

inscriptionLocation

Опис

Розташування позначки на предметі

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

inscriptionSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

195. Позначка, опис

Тег

inscriptionDescription

Опис

Довільний текстовий опис позначки

Особливості застосування


Атрибути

type, priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

inscriptionSet

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

196. Позначка, оригінальний напис

Тег

inscriptionContentOriginal

Опис

Зміст оригінального напису

Особливості застосування

Якщо позначка містить текст, він може бути зафіксований у межах цього елемента

Атрибути

lang; script

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

inscriptionSet

Підпорядковані елементи

-

197. Позначка, переклад напису

Тег

inscriptionContentTranslate

Опис

Переклад оригінального напису

Особливості застосування

Якщо позначка містить текст, його переклад у разі необхідності може бути зафіксований в межах цього елемента

Атрибути

Lang

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

inscriptionSet

Підпорядковані елементи

-

198. Порція облікових даних, пов’язаних з об’єктом

Тег

accountingDataPortion

Опис

Порція облікових та описових даних, що пов’язані з об’єктом

Особливості застосування

Кожна порція даних повинна містити цілісний та вичерпний набір даних про об’єкт, що стали відомими та/або мають бути зафіксовані в контексті однієї конкретної процедури (облікової дії, етапу обліку)

Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

accountingDataWrap

Підпорядковані елементи

attributeGroup, actionData

199. Примітка (група)

Тег

noteWrap

Опис

Групування набору даних (записів) про примітки

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup

Підпорядковані елементи

noteSet

200. Примітка (запис)

Тег

noteSet

Опис

Набір даних (запис) про примітку

Особливості застосування


Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

noteWrap

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment; noteType; noteStatus

201. Примітка, статус

Тег

noteType

Опис

Тип примітки

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

noteSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

202. Примітка, тип

Тег

noteStatus

Опис

Статус примітки

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

noteSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

203. Процедура (група)

Тег

actionWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних про процедури (облікові дії, етапи обліку)

Особливості застосування

Один з двох можливих сценаріїв групування відомостей про об’єкти у межах пакета даних. Вибір сценарію є рекомендованим у разі здійснення експорту даних з метою забезпечення реалізації облікових процедур та фіксації руху предметів

Атрибути

-

Обов’язковий

Вибір одного з двох обов’язкових елементів

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

collection

Підпорядковані елементи

actionSet

204. Процедура (запис)

Тег

actionSet

Опис

Набір даних (запис) про одну конкретну процедуру (облікову дію, етап обліку)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actionWrap

Підпорядковані елементи

objectInActionWrap; actionData

205. Процедура, визначення

Тег

actionAppellation

Опис

Визначення (заголовок, назва) процедури (облікової дії, етапу обліку)

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actionData

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

206. Процедура, дата

Тег

actionDate

Опис

Дата процедури, в межах якої сформована порція (набір) даних

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

actionData

Підпорядковані елементи

earliestDate, latestDate; dateAggregateValue; dateComment

207. Процедура, електронний ідентифікатор

Тег

actionEID

Опис

Електронний ідентифікатор процедури (облікової дії, етапу обліку)

Особливості застосування

Елемент може містити як дійсний ідентифікатор процедури в межах певної бази даних, так і емульований номер у процесі формування пакета даних (наприклад з метою забезпечення унікальності та цілісності наборів даних про процедури в межах пакета даних). Атрибут «type» вказує на тип та/або призначення ідентифікатора. Атрибут «scope» вказує на область дії (межі унікальності) значення елемента «actionEID»: вихідна база даних, поточний пакет даних тощо

Атрибути

type; scope

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actionData

Підпорядковані елементи

-

208. Процедура, мета

Тег

actionPurpose

Опис

Мета процедури (облікової дії тощо)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

actionData

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

209. Процедура, опис

Тег

actionDescription

Опис

Опис (примітка, коментар) процедури, в межах якої сформована порція (набір) даних

Особливості застосування


Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actionData

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

210. Процедура, статус

Тег

actionStatus

Опис

Статус процедури, в межах якої сформована порція (набір) даних

Особливості застосування

Значення у разі необхідності відображає поточний стан підготовки даних про процедуру (проект, затверджені дані тощо)

Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

actionData

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

211. Процедура, тип

Тег

actionType

Опис

Тип процедури, в межах якої сформована порція (набір) даних

Особливості застосування


Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

actionData

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

212. Рекомендації щодо реставрації (група)

Тег

conservationRecWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) із рекомендацією щодо реставрації (консервації) об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup

Підпорядковані елементи

conservationRecSet

213. Рекомендації щодо реставрації (запис)

Тег

conservationRecSet

Опис

Набір даних (запис) із рекомендацією щодо реставрації (консервації) об’єкта (атрибут «Рекомендації щодо реставрації»)

Особливості застосування


Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

conservationRecWrap

Підпорядковані елементи

conservationRecShort; conservationRecExpanded; conservationRecStatus; conservationRecDate; actorWrap; controlDateWrap

214. Рекомендації щодо реставрації, дата

Тег

conservationRecDate

Опис

Дата визначення рекомендації щодо реставрації

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

conservationRecSet

Підпорядковані елементи

earliestDate, latestDate; dateAggregateValue; dateComment

215. Рекомендації щодо реставрації, коротке визначення

Тег

conservationRecShort

Опис

Коротке формалізоване визначення рекомендації щодо реставрації

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

conservationRecSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

216. Рекомендації щодо реставрації, статус

Тег

conservationRecStatus

Опис

Статус рекомендації щодо реставрації

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

conservationRecSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

217. Рекомендації щодо реставрації, широке визначення

Тег

conservationRecExpanded

Опис

Довільне текстове визначення рекомендації щодо реставрації

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

conservationRecSet

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

218. Спосіб надходження

Тег

acquisitionMethodRecord

Опис

Запис з інформацією про спосіб надходження об’єкта (атрибут «Спосіб надходження»)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup

Підпорядковані елементи

acquisitionMethodAppellation; acquisitionMethodDescription

219. Спосіб надходження, визначення

Тег

acquisitionMethodAppellation

Опис

Коротке формалізоване визначення способу надходження (наприклад, закупка, дарунок, передача тощо)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

acquisitionMethodRecord

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

220. Спосіб надходження, опис

Тег

acquisitionMethodDescription

Опис

Довільний текстовий опис способу надходження

Особливості застосування


Атрибути

type; status; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

acquisitionMethodRecord

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

221. Текст опису

Тег

descriptionValue

Опис

Текст довільного опису (примітки, коментаря) в межах відповідного описового елемента

Особливості застосування

Повторювати цей елемент можна тільки для різних мовний версій значення

Атрибути

lang; type; priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

acquisitionMethodDescription; actionDescription; actorDescription; addressComment; bibliographyDocDescription; bibliographyDocReference; collectionDescription; conditionExpanded; conservationInfExpanded; conservationRecExpanded; contactComment; coordinatesComment; dataCarrierDescription; dataFileDescription; descriptionSet; disposalCauseDescription; documentDescription; entryPurposeDescription; identifierComment; imageDescription; imageRights; inscriptionDescription; noteSet; packetDescription; placeDescription; relationDescription; subjectDescription; valuationComment

Підпорядковані елементи

value; descriptionSourceRef

222. Техніка (група)

Тег

techniqueWrap

Опис

Розділ для групування записів (примірників) за атрибутом «Техніка»

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup; eventSet

Підпорядковані елементи

techniqueSet

223. Техніка (запис)

Тег

techniqueSet

Опис

Набір даних (запис) про техніку (одну з технік) виготовлення та/або модифікації об’єкта (атрибут «Техніка»)

Особливості застосування


Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

techniqueWrap

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

224. Тип зв’язку

Тег

relationType

Опис

Тип зв’язку об’єкта з іншим об’єктом, темою тощо

Особливості застосування

Для визначення типу зв’язку рекомендовано використовувати відповідний тезаурус

Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

relatedEventSet; relatedObjectSet; relatedSubjectSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

225. Типологія (група)

Тег

typologyWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) за атрибутом «Типологія»

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup; relatedObjectSet

Підпорядковані елементи

typologySet

226. Типологія (запис)

Тег

typologySet

Опис

Набір даних (запис) про приналежність об’єкта до певного типу (атрибут «Типологія предмета»)

Особливості застосування

Елемент має повторюватися відповідно до кількості значень атрибуту «Типологія». Для визначення типології об’єкта рекомендовано використовувати відповідні тезауруси

Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

typologyWrap

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment; typologyScheme

227. Типологія, схема

Тег

typologyScheme

Опис

Відомості про схему типології

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

typologySet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

228. Топографія (група)

Тег

topographyWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) за атрибутом «Топографія»

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup

Підпорядковані елементи

topographySet

229. Топографія (запис)

Тег

topographySet

Опис

Набір даних (запис) про місце збереження об’єкта (атрибут «Топографічний шифр»)

Особливості застосування


Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

topographyWrap

Підпорядковані елементи

topographyShort; topographyDetailed; topographyAggregateValue; placeSet; topographyStatus; topographyDate

230. Топографія, дата

Тег

topographyDate

Опис

Дата зберігання (початку зберігання) в межах визначеного у наборі даних місця

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

topographySet

Підпорядковані елементи

earliestDate, latestDate; dateAggregateValue; dateComment

231. Топографія, деталізоване визначення місця зберігання

Тег

topographyDetailed

Опис

Елемент для формалізованого представлення конкретного місця зберігання об’єкта (топографічного шифра)

Особливості застосування

Для визначення топографічного шифра об’єкта рекомендовано використовувати відповідний внутрішній тезаурус

Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

topographySet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

232. Топографія, коротке визначення місця зберігання

Тег

topographyShort

Опис

Елемент для короткого узагальненого опису місця зберігання об’єкта (наприклад, експозиція, фонди тощо)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

topographySet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

233. Топографія, повне представлення

Тег

topographyAggregateValue

Опис

Елемент для довільного текстового опису місця зберігання об’єкта

Особливості застосування


Атрибути

lang; type

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

topographySet

Підпорядковані елементи

-

234. Топографія, статус

Тег

topographyStatus

Опис

Статус інформації про топографію (наприклад наявність об’єкта на місці)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

topographySet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

235. Файл, визначення даних

Тег

dataFileAppellation

Опис

Визначення файла даних (наприклад ім’я файла)

Особливості застосування


Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

documentFile; imageFile

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

236. Файл, контейнер даних

Тег

dataFileContainer

Опис

Елемент-контейнер файла даних

Особливості застосування

Для представлення файла в межах елемента «dataFileContainer» використовується кодування Base64

Атрибути

type; status; sys; format; formatVersion; encoding

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

documentFile; imageFile

Підпорядковані елементи

-

237. Файл, опис даних

Тег

dataFileDescription

Опис

Опис (примітка, коментар) файла даних

Особливості застосування

Довільний текст

Атрибути

type; priority

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

documentFile; imageFile

Підпорядковані елементи

descriptionValue; descriptionComment

238. Фізична величина (запис)

Тег

measurementSet

Опис

Набір даних (запис) про фізичну величину об’єкта (частини об’єкта)

Особливості застосування

Кожна окрема фізична величина має бути представлена в окремому примірнику елемента «measurementSet». Елемент має повторюватися відповідно до кількості фізичних величин (висота, ширина, діаметр, вага тощо) об’єкта (частини об’єкта), що фіксуються.
Одиниці вимірювання зазначаються відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09 січня 1997 року № 8

Атрибути

priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

measureSet

Підпорядковані елементи

measurementType, measurementValue, measurementUnit; measurementDeviation; measurementMethod

239. Фізична величина, значення

Тег

measurementValue

Опис

Числове значення фізичної величини (результат вимірювання)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

measurementSet

Підпорядковані елементи

-

240. Фізична величина, інструмент вимірювання

Тег

measureTool

Опис

Інструмент (засіб) вимірювання фізичної величини

Особливості застосування

Значення фіксується у разі необхідності

Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

measurementSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

241. Фізична величина, метод вимірювання

Тег

measureMethod

Опис

Метод (спосіб) вимірювання фізичної величини

Особливості застосування

Значення фіксується у разі необхідності

Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

measurementSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

242. Фізична величина, одиниця вимірювання

Тег

measurementUnit

Опис

Одиниця вимірювання

Особливості застосування

Одиниці вимірювання зазначаються відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09 січня 1997 року № 8

Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

measurementSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

243. Фізична величина, похибка

Тег

measurementDeviation

Опис

Похибка вимірювання фізичної величини

Особливості застосування

Значення фіксується у разі необхідності

Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

measurementSet

Підпорядковані елементи

-

244. Фізична величина, тип

Тег

measurementType

Опис

Тип фізичної величини

Особливості застосування

Значення елемента визначає, що саме вимірюється, наприклад: довжина, висота, діаметр, вага тощо. Тип фізичної величини зазначається відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09 січня 1997 року № 8

Атрибути

-

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

measurementSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

245. Фізичні величини, повне представлення

Тег

measurementAggregateValue

Опис

Повне текстове (неформалізоване) представлення відомостей про фізичні величини, наприклад для відображення

Особливості застосування


Атрибути

lang; type

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

measureSet

Підпорядковані елементи

-

246. Фонд (група)

Тег

fundWrap

Опис

Розділ для групування наборів даних (записів) про приналежність об’єкта до певної колекції (фонду, відділу, групи зберігання тощо)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup

Підпорядковані елементи

fundSet

247. Фонд (запис)

Тег

fundSet

Опис

Набір даних (запис) про приналежність об’єкта до певної колекції (фонду, відділу, групи зберігання тощо, атрибут «Група зберігання, тематична колекція»)

Особливості застосування

Елемент може бути використаний як для визначення приналежності до певної облікової групи, так і для логічного (умовного) групування

Атрибути

Priority

Обов’язковий

Так

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

fundWrap

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment; fundType; fundStatus; fundCode

248. Фонд, код

Тег

fundCode

Опис

Код (шифр) фонду (колекції, групи зберігання тощо)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

fundSet

Підпорядковані елементи

-

249. Фонд, статус

Тег

fundStatus

Опис

Статус фонду (колекції)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

fundSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

250. Фонд, тип

Тег

fundType

Опис

Тип фонду (колекції)

Особливості застосування


Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

Необмежено

Батьківський елемент

fundSet

Підпорядковані елементи

appellationValue; appellationComment

251. Фрагмент

Тег

fragmentValue

Опис

Інформація, чи є об’єкт окремим фрагментом предмета (неповним)

Особливості застосування

Варіанти значень: «true», «false» (логічний тип даних). У разі відсутності елемента припускається, що об’єкт є цілим (повним, відповідає варіанту значення «false»)

Атрибути

-

Обов’язковий

Ні

Максимальна кількість

1

Батьківський елемент

attributeGroup

Підпорядковані елементи

-


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: