open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 травня 2014 р. № 507
Київ

Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1491; 2011 р., № 85, ст. 3111; 2012 р., № 65, ст. 2662; 2013 р., № 75, ст. 2771), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 6 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 листопада 2014 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2014 р. № 507

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах

1. Абзац перший пункту 1 після слів “вищі професійні училища” доповнити словами “, центри професійно-технічної освіти”.

2. В абзаці другому пункту 2 слова “з певного напряму”, “з цієї спеціальності” виключити.

3. У пункті 6:

1) в абзаці першому слова “з додатком до нього” виключити;

2) в абзаці другому слова “і додатка до нього” виключити;

3) абзац третій виключити.

4. Пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Сертифікат про акредитацію навчального закладу (напряму підготовки, спеціальності) вперше видається строком на п’ять років, під час проведення другої та наступних акредитацій - на десять років.”.

5. У пункті 8:

1) підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) з моменту проведення попередньої акредитації (отримання ліцензії - якщо така акредитація раніше не проводилася) в освітній діяльності навчального закладу виявлено порушення законодавства у сфері освіти, не усунуті на час акредитації;”.

2) доповнити пункт абзацом  такого змісту:

“Повторне проведення акредитації у разі негативного рішення Акредитаційної комісії можливе за умови усунення причин відмови в акредитації.”.

6. У пункті 9:

1) підпункт 1 після слів “ліцензії на освітню діяльність” доповнити словами “та сертифіката про попередню акредитацію (якщо така проводилася)”;

2) підпункт 2 після слів “про здійснення таких заходів” доповнити словами “, опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності”;

3) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“Документи формуються у справу, нумеруються і підписуються керівником навчального закладу. Підпис керівника засвідчується печаткою такого закладу.”.

7. У пункті 10:

1) в абзаці десятому слова “, у тому числі з грифом МОН,” виключити;

2) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“Документи формуються у справу, нумеруються і підписуються керівником навчального закладу. Підпис керівника засвідчується печаткою такого закладу.”.

8. У пункті 11:

1) абзац другий після слова “МОН” доповнити словами “у п’ятнадцятиденний строк”;

2) в абзаці п’ятому слово “недостовірністю” замінити словом “необ’єктивністю”;

3) в абзаці сьомому слова “відповідної експертної ради” виключити;

4) абзац восьмий викласти в такій редакції:

“За умови відповідності поданих матеріалів щодо акредитації навчального закладу нормативно-правовим актам МОН у тижневий строк готує висновок про можливість акредитації закладу і подає його до Акредитаційної комісії.”.

9. Пункти 12 - 14 викласти в такій редакції:

“12. Подані до Акредитаційної комісії матеріали передаються Міжгалузевій експертній раді з вищої освіти для попереднього розгляду та підготовки пропозицій на засідання Акредитаційної комісії у таких випадках:

1) негативного висновку експертної комісії;

2) проведення повторної експертизи;

3) надходження звернень щодо недостовірності поданої навчальним закладом інформації;

4) повторного проведення акредитації у разі відмови в ній.

13. Акредитаційна комісія не пізніше ніж у місячний строк від дня отримання висновку експертної комісії МОН у разі акредитації напряму підготовки, спеціальності (висновку МОН - у разі акредитації навчального закладу) приймає рішення про акредитацію або відмову в акредитації.

14. Після закінчення строку дії сертифіката проводиться чергова акредитація згідно з вимогами пунктів 9 - 13 цього Положення.

Навчальний заклад має право достроково ініціювати проведення чергової акредитації.”.

10. У пункті 17:

1) у підпункті 2 слова “. У разі прийняття рішення про припинення набору на навчання в ліцензії робиться відповідний запис” виключити;

2) підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) на продовження строку дії ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з післядипломної освіти (спеціалізацію, розширення профілю (підвищення кваліфікації) на строк дії сертифіката про акредитацію напряму підготовки, спеціальності в межах визначеного ліцензованого обсягу або отримати ліцензію на таку освітню діяльність у разі її відсутності;”;

3) доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:

“4) на отримання ліцензії на підготовку фахівців відповідного напряму підготовки, спеціальності за іншими формами навчання в загальному обсязі, що не перевищує ліцензований обсяг за денною формою навчання.

Акредитація підготовки магістрів за спеціальністю дає навчальному закладу право на продовження строку дії ліцензії та сертифікатів про акредитацію підготовки (післядипломної освіти (перепідготовки, спеціалізації, розширення профілю (підвищення кваліфікації) спеціалістів за відповідною спеціальністю, бакалаврів за відповідним напрямом підготовки, крім відокремлених структурних підрозділів, на строк дії сертифіката про акредитацію підготовки магістрів.

Акредитація підготовки бакалаврів за напрямом підготовки дає вищому навчальному закладу право на продовження строку дії ліцензії на підвищення кваліфікації, крім відокремлених структурних підрозділів.”.

11. Абзац другий пункту 19 викласти у такій редакції:

“Порушення державних вимог, які не були усунуті протягом шести місяців, є підставою для анулювання сертифіката про акредитацію закладу (напряму підготовки, спеціальності).”.

12. В абзаці шостому пункту 20 слова “експертних рад при Акредитаційній комісії” замінити словами “міжгалузевої експертної ради з вищої освіти”.

13. Пункт 211 викласти в такій редакції:

“211. Переоформлення сертифіката про акредитацію закладу (напряму підготовки, спеціальності) здійснюється МОН у разі:

зміни найменування навчального закладу або його місцезнаходження;

реорганізації юридичних осіб, що мають сертифікати про акредитацію, шляхом їх злиття або приєднання однієї юридичної особи до іншої;

ліквідації або реорганізації, а також зміни найменування (місцезнаходження) структурного підрозділу навчального закладу, що має сертифікат про акредитацію;

зміни назви напряму підготовки, спеціальності.”.

14. В абзаці першому пункту 212 слова “або додатка до нього” виключити.

15. У тексті Положення слово “спеціальність” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “напрям підготовки, спеціальність” у відповідному відмінку і числі.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: