open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2014  № 1316/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2014 р.
за № 948/25725

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства

Відповідно до абзацу шостого частини першої статті 3 та абзацу сьомого частини другої статті 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства, що додаються.

2. Департаменту з питань банкрутства (Трегуб Г.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Богданов Л.В.) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом забезпечити технічну та технологічну можливість внесення інформації, поданої відповідно до затверджених форм подання обов'язкових відомостей, до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І.В.

Міністр

Павло Петренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
11.08.2014  № 1316/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2014 р.
за № 948/25725

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства

1. У наказі Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5 "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1106/19844:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

"Про затвердження Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство";

2) слова "Єдина база даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" у всіх відмінках замінити словами "Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" у відповідних відмінках.

2. У Положенні про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1106/19844 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 131/5):

1) у розділі I:

у пунктах 1.8 та 1.11 слова "Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу" замінити словами "Департамент з питань банкрутства";

2) у розділі III:

пункт 3.3 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"У разі потреби в отриманні довідки поштою про це обов'язково вказується у запиті із зазначенням місця проживання фізичної особи - підприємця або місцезнаходження юридичної особи, куди слід направити довідку.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим;

у пункті 3.4:

абзац перший після слів "відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство" доповнити словами ", стан провадження";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо в Єдиному реєстрі підприємств міститься інформація про припинення провадження у справі про банкрутство відносно заявника, довідка містить інформацію про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про заявника.";

у пункті 3.5:

в абзаці першому слово "десяти" замінити словом "п'яти";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Якщо протягом десяти робочих днів від дати закінчення строку, встановленого для видачі довідки, заявник не звернувся за її отриманням (крім випадків направлення довідки поштою), така довідка вважається наданою та підшивається до запиту, на підставі якого вона надавалася.";

у пункті 3.12:

в абзаці п'ятому слова ", відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник" виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"відомості про дату винесення ухвали суду про порушення провадження у справі про банкрутство, судову процедуру, в якій перебуває боржник, стан провадження у справі про банкрутство, а також дату винесення ухвали суду про припинення провадження;";

у пункті 3.13:

в абзаці п'ятому слова ", відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник" виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"відомості про дату винесення ухвали суду про порушення провадження у справі про банкрутство, судову процедуру, в якій перебуває боржник, стан провадження у справі про банкрутство, а також дату винесення ухвали суду про припинення провадження;".

3. У Порядку подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов'язкових відомостей (інформації), затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 130/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 148/22680:

1) у розділі III:

пункт 3.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Форми подання інформації з незаповненими полями або заповненими без дотримання вимог цього Порядку вважаються не поданими, про що арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) направляється відповідне повідомлення на електронну адресу, зазначену у формі № 8.";

пункт 3.2 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:

"при заповненні полів "Місяць, за який подається інформація (____________ 20__ року)" форм №№ 2, 3, 4, 7 у разі подання інформації не за повний місяць (наприклад: у разі подання форми протягом 10 днів з дати винесення ухвали про припинення провадження) вказується місяць, у якому подається відповідна форма. Якщо форма подається вперше після порушення провадження, у відповідному полі вказується місяць, у якому подається відповідна форма;".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим, чотирнадцятим;

2) у розділі IV:

абзаци шостий, сьомий пункту 4.3 викласти в такій редакції:

"У полі 15.2 "Найменування офіційного друкованого органу / назва офіційного веб-сайту" зазначається повна назва друкованого органу або назва офіційного веб-сайту з посиланням на відповідну сторінку, на якій розміщено оголошення (наприклад: "Голос України" або веб-сайт Міністерства юстиції України - http://www.minjust.gov.ua/news/43581).

У полях 15.3 "Номер офіційного друкованого органу" та 15.4 "Дата виходу з друку / розміщення оголошення на веб-сайті" вказуються значення, що відповідають вихідним даним номера друкованого органу, у якому розміщено відповідне оголошення, або дата оприлюднення оголошення на відповідному веб-сайті. У разі розміщення оголошення на офіційному веб-сайті у полі 15.3 "Номер офіційного друкованого органу" ставиться прочерк у вигляді риски "-".";

у пункті 4.4:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами другим - п'ятим;

абзац другий викласти в такій редакції:

"У полі 7 "Заборгованість із заробітної плати на 01 число місяця, наступного за звітним ("01" ____________ 20__ року), грн" зазначається загальна сума не виплаченої працівникам заробітної плати, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду (наприклад: якщо звітність подається за грудень місяць, то сума заборгованості зазначається станом на 01 січня і містить інформацію про суму повністю або частково не виплаченої працівникам заробітної плати, що нарахована за листопад та попередні періоди).";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У полі 10 "Загальна кількість працівників боржника, які мають заборгованість із заробітної плати на 01 число місяця, наступного за звітним" зазначається загальна кількість працівників, яка включає в себе всі категорії працівників як працюючих, так і звільнених.";

у пункті 4.5 слово "Положенням" замінити словом "Порядком";

абзац третій пункту 4.6 після слів "вимоги кредиторів" доповнити словами ", крім графи "Сума визнаних судом вимог, валюта";

3) у колонці "Строк подання" рядка п'ятого додатка до цього Порядку слова та цифри "у випадку (абзац п'ятий пункту 4.5 Порядку)" замінити словами та цифрами "(абзац шостий пункту 4.6 Порядку)";

4) у формі № 2 "Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство юридичної особи - боржника", затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 130/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 148/22680:

позицію 15.2 доповнити знаком та словами "/назва офіційного веб-сайту";

позицію 15.4 доповнити знаком та словами "/розміщення оголошення на веб-сайті";

доповнити форму новим рядком такого змісту:

"32. Місяць, за який подається інформація (____________ 20__ року)";

5) форму № 3 "Повідомлення про погашення заборгованості із заробітної плати", затверджену наказом Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 130/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за № 148/22680, доповнити новим рядком такого змісту:

"11. Місяць, за який подається інформація (____________ 20__ року)";

6) у формі № 4 "Повідомлення про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними", затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 130/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 148/22680:

у рядку дванадцятому позиції 7 слова "частини п'ятої" замінити словами та цифрою "пункту 5 частини першої";

доповнити форму новим рядком такого змісту:

"15. Місяць, за який подається інформація (____________ 20__ року)";

7) у формі № 7 "Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця", затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 130/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 148/22680:

у позиції 7.4.3 слова ", будинок, кімната, квартира" виключити;

позицію 7.5 виключити;

доповнити форму рядком такого змісту:

"12. Місяць, за який подається інформація (____________ 20__ року)".

Директор Департаменту
з питань банкрутстваГ.І. Трегуб

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: