open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2015 р. № 265
Київ

Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 625 від 28.08.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки (далі - Програма), що додається.

2. Покласти персональну відповідальність за забезпечення виконання Програми на міністрів, керівників інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, відповідальних за здійснення передбачених Програмою заходів.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

визначити з числа заступників міністрів, заступників керівників інших центральних та місцевих органів виконавчої влади посадових осіб, відповідальних за координацію здійснення передбачених Програмою заходів;

забезпечити виконання Програми в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом;

подавати щороку до 15 лютого, 15 квітня, 15 липня і 15 жовтня Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію про стан виконання Програми.

4. Національному агентству з питань запобігання корупції забезпечити:

проведення моніторингу стану виконання Програми та координацію роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з її виконання;

щоквартальне інформування Кабінету Міністрів України про стан виконання Програми;

підготовку протягом двох місяців після затвердження та оприлюднення щорічної національної доповіді щодо реалізації засад державної антикорупційної політики пропозицій щодо внесення змін до Програми за результатами аналізу стану її виконання, а також висновків та рекомендацій парламентських слухань з питань ситуації щодо корупції.

5. У період до утворення та початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції Міністерству юстиції забезпечити:

отримання інформації, передбаченої абзацом четвертим пункту 3, а також здійснення заходів, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 4 цієї постанови;

запровадження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та як тимчасовому держателю ведення і функціонування зазначеного Реєстру до його передачі Національному агентству з питань запобігання корупції.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 625 від 28.08.2015}

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 54ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 265

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

Мета Програми

Метою Програми є створення ефективної загальнодержавної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Досягнення мети Програми можливе шляхом імплементації нових засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки, затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII, а також належного впровадження нового базового антикорупційного законодавства, зокрема Законів України “Про запобігання корупції” та “Про Національне антикорупційне бюро України”.

Антикорупційна стратегія визначає пріоритети державної антикорупційної політики до 2018 року, реалізація яких створить основу для подальших реформ у цій сфері, зокрема дасть змогу усунути одну з основних причин незадовільного стану справ у сфері антикорупційної політики в Україні, якою є фрагментарність і недосконалість законодавчої та інституційної антикорупційної інфраструктури.

Закон України “Про запобігання корупції” визначає засади формування, моніторингу, координації впровадження антикорупційної політики, залучення інститутів та організацій громадянського суспільства, представників бізнесу до цих процесів, регулює превентивну діяльність державного механізму, спрямовану на усунення можливостей та стимулів для корупційної поведінки як у публічному, так і приватному секторах, а також передбачає утворення Національного агентства з питань запобігання корупції як ключового елемента інституційного забезпечення державної антикорупційної політики.

Закон України “Про Національне антикорупційне бюро України”, а також зміни, що вносяться до кримінального законодавства зазначеним Законом та Законом України “Про запобігання корупції”, створюють законодавчі підстави для кримінального переслідування найбільш небезпечних проявів корупції.

Таким чином, імплементація цих базових антикорупційних актів дасть можливість сформувати систему запобігання та протидії корупції, що, в свою чергу, суттєво зменшить гостроту проблеми корупції.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблеми та досягнення мети Програми, наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

здійснити невідкладні заходи з проведення антикорупційної реформи, зокрема:

забезпечити формування та реалізацію державної антикорупційної політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинники, які її обумовлюють, впровадити ефективний моніторинг та координацію реалізації антикорупційної політики незалежним спеціалізованим органом із залученням представників громадянського суспільства;

зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність органів законодавчої влади, посилити громадський контроль за їх діяльністю;

створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, іншими особами, утворити з цією метою Національне агентство з питань запобігання корупції;

посилити ефективність діяльності органів судової влади та системи кримінальної юстиції у переслідуванні осіб, які вчинили корупційні правопорушення, забезпечити ефективну роботу Національного антикорупційного бюро України;

сприяти усуненню корупційних передумов ведення бізнесу, сформувати нетолерантне ставлення бізнесу до корупції;

розширити можливості для доступу до суспільно важливої інформації;

сформувати в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, підвищити рівень довіри населення до влади;

забезпечити виконання рекомендацій міжнародних антикорупційних моніторингових механізмів, зокрема у рамках моніторингового механізму Конвенції ООН проти корупції, Групи держав проти корупції (GRECO), Антикорупційної мережі Організації економічної співпраці та розвитку для Східної Європи та Центральної Азії, імплементацію критеріїв у рамках виконання Плану дій з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами.

Поточний моніторинг та координація виконання Програми здійснюються Національним агентством з питань запобігання корупції (до його створення та початку діяльності - Мін’юстом).

Оцінка стану виконання Програми проводиться Кабінетом Міністрів України:

щокварталу за результатами розгляду узагальненої Національним агентством з питань запобігання корупції (до його створення та початку діяльності - Мін’юстом) інформації;

щороку під час розгляду національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики.

Крім того, оцінка ефективності Програми здійснюється Верховною Радою України під час проведення парламентських слухань з питань ситуації щодо корупції та затвердження національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики.

Програма підлягає щорічному перегляду Кабінетом Міністрів України з урахуванням результатів оцінки стану її виконання.

Критерії щодо стану виконання Програми визначаються відповідно до конкретних завдань і заходів з виконання Програми, наведених у додатку 2.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених виконавцю, відповідальному за виконання заходів і завдань Програми, а також інших джерел, не заборонених законом.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

1. Програма розроблена відповідно до абзацу другого статті 3 Закону України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265.

3. Державний замовник - Мін’юст (Національне агентство з питань запобігання корупції - після його утворення та початку діяльності).

4. Керівник Програми - Міністр юстиції (Голова Національного агентства з питань запобігання корупції - після його утворення та початку діяльності).

5. Виконавці заходів Програми: Мін’юст, Національне агентство з питань запобігання корупції, МВС, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, МЗС, Мінінфраструктури, МОН, Міноборони, Мінрегіон, Мінсоцполітики, Мінфін, Бізнес-омбудсмен, Адміністрація Держспецзв’язку, Держкомтелерадіо, Держстат, Держфінмоніторинг, Нацдержслужба, Фонд державного майна, Антимонопольний комітет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Національного антикорупційного бюро, Верховного Суду України, Генеральної прокуратури України, Національної школи суддів України, Рахункової палати, СБУ, Центральної виборчої комісії, науково-дослідних установ, громадських (неурядових) організацій.

6. Строк виконання Програми: 2015-2017 роки.Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної
політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки


I. Формування та реалізація державної антикорупційної політики

Мета:

створення системи запобігання корупційним проявам на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, періодичний перегляд та забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам

Очікувані результати:

1) Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - Агентство) утворене та забезпечує ефективне виконання покладених на нього функцій у сфері антикорупційної політики;

2) формування антикорупційної політики здійснюється на основі аналізу якісних даних про корупцію;

3) моніторинг реалізації антикорупційної політики здійснюється системою уповноважених органів (Верховна Рада України, Національна рада з питань антикорупційної політики при Президентові України, Агентство), що забезпечує ефективне і своєчасне коригування антикорупційної політики;

4) громадськість активно залучається до формування, моніторингу та реалізації антикорупційної політики

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

1. Створення інституціонального механізму формування та моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, зокрема започаткування роботи Агентства, сприяння активній діяльності Національної ради з питань антикорупційної політики

1) вжиття заходів щодо забезпечення початку роботи Агентства:


а) затвердження Положення про конкурс з відбору кандидатів на посади членів Агентства та регламенту роботи конкурсної комісії

березень 2015 р.

Кабінет Міністрів України

акти Кабінету Міністрів України прийнято

в межах коштів державного бюджету


б) забезпечення затвердження складу комісії з відбору кандидатів на посади членів Агентства

травень 2015 р.

-“-

акт Кабінету Міністрів України про склад комісії прийнято

-“-


в) забезпечення проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Агентства

травень - червень 2015 р.

Секретаріат Кабінету Міністрів України

процедуру відбору завершено, пропозиції щодо кандидатів подано Прем’єр-міністру України

-“-


г) забезпечення призначення кандидатів, відібраних конкурсною комісією на посади в Агентстві

-“-

Кабінет Міністрів України

посадовий склад Агентства затверджено

-“-


ґ) прийняття акта Кабінету Міністрів України щодо утворення Агентства, у зв’язку з чим:

березень 2015 р.

-“-

акт Кабінету Міністрів України щодо утворення Агентства прийнято

-“-


подання до Кабінету Міністрів України проекту відповідного акта

-“-

Мін’юст

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

-“-


д) проведення засідання Агентства з метою прийняття передбачених Законом України “Про запобігання корупції” рішень щодо обрання Голови та заступника Голови Агентства, розподілу обов’язків між членами Агентства, регламенту роботи Агентства, положення про апарат Агентства та положень про його самостійні структурні підрозділи

травень - червень 2015 р.

Агентство

відповідні рішення Агентства прийнято

в межах коштів державного бюджету


е) забезпечення державної реєстрації Агентства

травень 2015 р.

-“-

державну реєстрацію Агентства проведено

-“-


є) затвердження граничної чисельності працівників апарату Агентства, у зв’язку з чим:

травень - червень 2015 р.

Кабінет Міністрів України

акт Кабінету Міністрів України прийнято

-“-


подання до Кабінету Міністрів України проекту акта щодо затвердження граничної чисельності працівників апарату Агентства

-“-

Агентство Мінфін

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

-“-


ж) створення належних умов для забезпечення роботи Агентства, зокрема:

-“-

Кабінет Міністрів України

Агентство забезпечене належним приміщенням та автомобілями

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги


подання проекту акта Кабінету Міністрів України щодо виділення належного приміщення для Агентства

-“-

Фонд державного майна
Мінекономрозвитку
Київська міськдержадміністрація
Агентство

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету


подання проекту акта щодо забезпечення Агентства автомобільним транспортом

-“-

Агентство
Мінфін

-“-

-“-


з) прийняття актів Кабінету Міністрів України щодо прирівняння посад державних службовців, які працюють в апараті Агентства, до відповідних категорій посад у Секретаріаті Кабінету Міністрів України та щодо виплати грошової допомоги відповідно до статті 15 Закону України “Про запобігання корупції”, у зв’язку з чим:

-“-

Кабінет Міністрів України

акти Кабінету Міністрів України прийнято

-“-


подання проектів актів до Кабінету Міністрів України

-“-

Агентство
Мінфін
Мінсоцполітики
Нацдержслужба

проекти актів подано до Кабінету Міністрів України

-“-


и) забезпечення формування кадрового складу апарату Агентства, необхідного для початку роботи Агентства, зокрема затвердження посадових інструкцій працівників апарату та спеціальних умов проведення конкурсного добору на посади в апараті Агентства

липень - серпень 2015 р.

Агентство

посадові інструкції та умови проведення конкурсу затверджено, апарат Агентства сформовано щонайменше на 50 відсотків

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги


і) створення офіційного веб-сайту Агентства

серпень 2015 р.

-“-

офіційний веб-сайт Агентства функціонує

-“-


ї) організація проведення тренінгів для працівників апарату Агентства (тривалістю не менш як два-три дні)

серпень - жовтень 2015 р.

Агентство
Мін’юст
Нацдержслужба

всі службовці апарату Агентства пройшли навчання

в межах коштів державного бюджету


й) утворення громадської ради при Агентстві, у зв’язку з чим:

серпень 2015 р.

Кабінет Міністрів України

акт Кабінету Міністрів України щодо створення ради прийнято

-“-


подання до Кабінету Міністрів України проекту акта щодо конкурсного відбору членів громадської ради при Агентстві

березень 2015 р.

Мін’юст

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

-“-


прийняття акта Кабінету Міністрів України щодо конкурсного відбору членів громадської ради при Агентстві

-“-

Кабінет Міністрів України

акт Кабінету Міністрів України прийнято

-“-


забезпечення проведення конкурсного відбору членів громадської ради при Агентстві

червень - серпень 2015 р.

Агентство

конкурсний відбір проведено, пропозиції щодо складу громадської ради подано до Кабінету Міністрів України

-“-


прийняття акта Кабінету Міністрів України щодо складу громадської ради при Агентстві

-“-

Кабінет Міністрів України

склад громадської ради сформовано

-“-


к) оприлюднення на офіційному веб-сайті Агентства повідомлення про початок його діяльності

серпень 2015 р.

Агентство

повідомлення розміщено на офіційному веб-сайті Агентства

-“-


л) розроблення та затвердження комунікаційної стратегії Агентства

жовтень 2015 р.

Агентство

комунікаційну стратегію Агентства затверджено та оприлюднено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги


м) забезпечення укладення договорів про забезпечення доступу Агентства до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

листопад 2015 р.

Агентство відповідні центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування

угоди укладено

в межах коштів державного бюджету


н) забезпечення прямого доступу Агентства до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

до 1 січня 2016 р.

Агентство відповідні центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування

доступ Агентства до інформаційних баз даних забезпечено

в межах коштів державного бюджету


2) забезпечення реалізації Агентством усього комплексу функцій у сфері державної антикорупційної політики:


а) забезпечення високого кадрового потенціалу апарату Агентства, здатного виконувати на належному рівні свої завдання, зокрема:

протягом 2015 року

Агентство

апарат Агентства сформовано на 90 відсотків усі службовці пройшли необхідні тренінги

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги


формування складу апарату Агентства не менш ніж на 90 відсотків

до 1 січня 2016 р.

-“-

апарат Агентства становить не менш як 90 відсотків

в межах коштів державного бюджету


запровадження навчання для осіб, які влаштовуються на роботу в апарат Агентства

-“-

-“-

система навчання функціонує

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги


проведення тренінгів для працівників Агентства

відповідно до строків, визначених Агентством

-“-

тренінги проведено

-“-


організація проходження стажування, навчальних візитів працівників апарату Агентства до антикорупційних органів іноземних держав, візитів іноземних фахівців до Агентства

перший етап - 2015 рік
другий етап - 2016 рік
третій етап - 2017 рік
відповідно до програм міжнародної співпраці

Агентство
МВС

навчальними заходами охоплено 50 відсотків загальної кількості працівників апарату Агентства у 2015 році та по 25 відсотків у 2016 і 2017 роках

-“-


б) підвищення ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема:

грудень 2016 р.

Агентство центральні та місцеві органи виконавчої влади

в органах, у яких приймаються антикорупційні програми, створено систему уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), спроможних забезпечувати виконання Закону України “Про запобігання корупції” відповідно до звіту Агентства

-“-


проведення аналізу роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) та на його основі:

червень 2016 р.

Агентство центральні та місцеві органи виконавчої влади

звіт за результатами аналізу підготовлено

в межах коштів державного бюджету


розроблення проекту акта щодо посилення їх ролі з урахуванням Закону України “Про запобігання корупції”

серпень 2016 р.

Агентство

проект акта щодо внесення змін до законодавства подано до Кабінету Міністрів України

-“-


затвердження методичних рекомендацій для використання в роботі уповноважених підрозділів (уповноважених осіб)

листопад 2016 р.

-“-

методичні рекомендації затверджено

-“-


забезпечення проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) не рідше ніж двічі на рік

відповідно до строків, визначених Агентством

Агентство центральні та місцеві органи виконавчої влади

тренінги з охопленням щороку 50 відсотків загальної кількості працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) проведено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги


в) забезпечення ефективної реалізації Закону України “Про запобігання корупції”, зокрема:

2016 рік

Агентство заінтересовані державні органи

до Закону України “Про запобігання корупції” внесено зміни на основі моніторингу практики застосування, виявлених проблем

-“-


утворення та забезпечення діяльності робочої групи за участю працівників апарату Агентства, заінтересованих державних органів, громадськості, представників бізнесу з метою моніторингу реалізації Закону

листопад - грудень 2015 р.

Агентство відповідна робоча група

робочу групу утворено та її перше засідання проведено, визначено пріоритети та план роботи групи

-“-


проведення аналізу практики застосування Закону

вересень 2016 р.

-“-

аналітичний звіт з рекомендаціями підготовлено

-“-


розроблення проекту закону щодо внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” та до інших законів з метою удосконалення їх положень (у разі потреби) або інших пропозицій щодо забезпечення ефективного застосування Закону

грудень 2016 р.

-“-

законопроект про внесення змін до Закону подано до Верховної Ради України або пропозиції щодо забезпечення ефективного застосування Закону подано до Кабінету Міністрів України

-“-


3) визначення двох представників Кабінету Міністрів України до складу Національної ради з питань антикорупційної політики

травень 2015 р.

Кабінет Міністрів України

визначено двох представників

в межах коштів державного бюджету

2. Створення інструментів отримання достовірної інформації щодо кількісних та якісних показників корупції

1) затвердження загальнонаціональної методики оцінки рівня корупції відповідно до стандартів ООН, у зв’язку з чим:

грудень 2015 р.

Кабінет Міністрів України

рішенням Кабінету Міністрів України затверджено методику, проект якої апробовано

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги


розроблення проекту методики оцінки рівня корупції

вересень 2015 р.

Агентство

проект методики подано до Кабінету Міністрів України

-“-


організація проведення пілотного дослідження рівня корупції відповідно до проекту методики

вересень - жовтень 2015 р.

-“-

аналітичний звіт за результатами дослідження підготовлено

-“-


подання доопрацьованого проекту методики до Кабінету Міністрів України

листопад 2015 р.

-“-

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету


2) забезпечення організації щорічних досліджень стану корупції відповідно до загальнонаціональної методики оцінки рівня корупції відповідно до стандартів ООН, затвердженої Кабінетом Міністрів України

щороку протягом січня - лютого

-“-

щорічні аналітичні звіти щодо рівня корупції підготовлено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги


3) забезпечення проведення досліджень або замовлення (відповідно до результатів відкритого відбору) проведення досліджень з проблем, пов’язаних із корупційними проявами у сферах, найбільш вражених корупцією

щороку з урахуванням планів роботи Агентства

-“-

аналітичні звіти за результатами досліджень та пропозиції щодо внесення змін до законодавства підготовлено

-“-

3. Підготовка нової антикорупційної стратегії

1) проведення дослідження кількісних та якісних показників корупції в Україні, стану виконання Закону України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки” та державної програми з її реалізації

червень 2017 р.

-“-

аналітичний звіт про результати дослідження підготовлено

-“-


2) розроблення проекту нової антикорупційної стратегії на основі результатів аналізу корупційних ризиків та стану виконання чинної стратегії та проведення широкого громадського обговорення проекту, забезпечити проведення його міжнародної експертизи

вересень 2017 р.

Агентство

проект антикорупційної стратегії подано до Кабінету Міністрів України

-“-


3) сприяння прийняттю Верховною Радою України нової антикорупційної стратегії

грудень 2017 р.

-“-

нову антикорупційну стратегію прийнято

-“-

4. Встановлення нових форм співпраці з громадськістю у формуванні та моніторингу реалізації державної антикорупційної політики

1) затвердження спільного з громадськістю меморандуму щодо принципів партнерства у сфері антикорупційної політики та забезпечення його виконання

жовтень - грудень 2015 р.

Агентство

меморандум про партнерство у формуванні та реалізації антикорупційної політики узгоджено з громадськістю, громадською радою при Агентстві надано позитивну оцінку його виконання під час затвердження щорічного звіту Агентства

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги

II. Запобігання корупції

Мета:

забезпечення доброчесності законодавчої, виконавчої та судової гілок влади шляхом впровадження ефективних антикорупційних стандартів (етичні стандарти, запобігання конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру, антикорупційні програми, викриття корупції, доступ до інформації тощо) та створення інституціонального забезпечення їх дотримання

Очікувані результати:

1) інститути забезпечення доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачені Законом України “Про запобігання корупції” (стандарти етичної поведінки, запобігання та виявлення конфлікту інтересів, декларування), запроваджено;

2) антикорупційні програми, підготовлені на основі аналізу корупційних ризиків, затверджені та ефективно виконуються в усіх органах, визначених Законом України “Про запобігання корупції”;

3) механізми повідомлень про корупційні прояви впроваджені та використовуються;

4) забезпечено прозорість партійних фінансів і політичної діяльності, обмежено вплив приватного капіталу на політику;

5) інститути державної служби та служби в органах місцевого самоврядування реформовано, кадровий склад оновленої публічної служби становлять особи, відібрані відповідно до нових критеріїв та стандартів;

6) зменшено можливості для корупційних проявів під час адміністративних процедур, державних закупівель, у діяльності державних підприємств;

7) збільшено потенціал у виявленні та запобіганні корупції шляхом значного розширення доступу до суспільно важливої інформації

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

Запобігання корупції в представницьких органах влади

1. Створення прозорих засад фінансування проведення виборів, діяльності політичних партій

1) забезпечення виконання рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO) в частині встановлення обмежень і забезпечення прозорості та підзвітності фінансування політичних партій і виборчих кампаній, запровадження прямого державного фінансування діяльності політичних партій, у зв’язку з чим:


а) розроблення відповідного проекту закону

червень 2015 р.

Мін’юст
Мінфін Рахункова палата (за згодою)
Центральна виборча комісія (за згодою)

законопроект розроблено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) забезпечення проведення міжнародної експертизи проекту закону

червень - липень 2015 р.

Мін’юст
МЗС

висновок міжнародних експертів отримано

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


в) забезпечення громадського обговорення проекту закону та його доопрацювання

серпень - вересень 2015 р.

Мін’юст
Мінфін
Рахункова палата (за згодою)

законопроект подано до Кабінету Міністрів України

-“-


г) проведення інформаційної кампанії, спрямованої на формування широкої підтримки проекту закону серед народних депутатів України та у суспільстві

серпень - грудень 2015 р.

Мін’юст

підтримки законопроекту більшістю народних депутатів України досягнуто

-“-


ґ) сприяння прийняттю закону Верховною Радою України

грудень 2015 р.

Мін’юст
Мінфін

Закон прийнято

-“-


д) затвердження плану заходів щодо реалізації закону із залученням представників політичних партій та громадськості, у зв’язку з чим:

лютий 2016 р.

Кабінет Міністрів України

план заходів затверджено

-“-


подання проекту плану заходів до Кабінету Міністрів України

січень 2016 р.

Мін’юст
Мінфін
Рахункова палата (за згодою)

проект плану заходів подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету

2. Усунення корупціогенних чинників у діяльності представницьких органів влади

1) перегляд виборчого законодавства на основі висновків щодо його корупціогенності та європейських стандартів, у зв’язку з чим:


а) проведення антикорупційної експертизи законів, що регулюють процедури проведення виборів

грудень 2015 р. - червень 2016 р.

Мін’юст
Агентство
Центральна виборча комісія (за згодою)

висновок за результатами експертизи підготовлено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) розроблення в разі потреби проекту закону про внесення змін до законів, що регулюють процедури проведення виборів в Україні, забезпечення його громадського обговорення, проведення міжнародної експертизи проекту та подання його до Кабінету Міністрів України

червень - серпень 2016 р.

Мін’юст
Агентство
Центральна виборча комісія (за згодою)

законопроект подано до Кабінету Міністрів України

-“-


в) проведення інформаційної кампанії, спрямованої на формування широкої підтримки проекту закону серед народних депутатів України та у суспільстві

вересень - грудень 2016 р.

Мін’юст

підтримки законопроекту більшістю народних депутатів України досягнуто

-“-


г) сприяння прийняттю закону Верховною Радою України

вересень - грудень 2016 р.

Мін’юст

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету


ґ) затвердження плану заходів з реалізації закону, розробленого із залученням представників політичних партій та громадськості, у зв’язку з чим:

березень 2017 р.

Кабінет Міністрів України

план заходів затверджено

-“-


подання проекту плану до Кабінету Міністрів України

лютий 2017 р.

Мін’юст

проект плану заходів подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги

3. Створення ефективних механізмів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад

1) забезпечення ефективного застосування законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів України, депутатів місцевих рад, у зв’язку з чим:

2016-2017 роки


народні депутати України та депутати місцевих рад обізнані з новим законодавством щодо конфлікту інтересів (за результатами дослідження незалежних неурядових організацій), законодавство застосовується ефективно

-“-


а) проведення аналізу практики застосування положень щодо конфлікту інтересів, що містяться в Законі України “Про запобігання корупції” та законах, які регулюють статус і порядок діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад

травень - червень 2016 р.

Агентство

аналітичний звіт з рекомендаціями підготовлено

-“-


б) подання в разі потреби до Кабінету Міністрів України проекту закону щодо визначення механізму запобігання виникненню і врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад з урахуванням результатів аналізу та громадського обговорення

червень - серпень 2016 р.

-“-

законопроект подано до Кабінету Міністрів України

-“-


в) сприяння прийняттю закону Верховною Радою України

вересень - грудень 2016 р.

Агентство

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету


г) розроблення методичних рекомендацій щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад

березень 2017 р.

-“-

методичні рекомендації розроблено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


ґ) проведення інформаційної кампанії з метою ознайомлення з новим законодавством про конфлікт інтересів для:
-“-


народних депутатів України

березень - червень 2017 р.

Агентство за участю профільних комітетів Верховної Ради України

народні депутати України ознайомлені з новим законодавством

в межах коштів державного бюджету


депутатів місцевих рад

травень - вересень 2017 р.

Агентство
Мін’юст

депутати місцевих рад ознайомлені з новим законодавством (за результатами дослідження - не менше двох третин)

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги

4. Створення прозорих засад лобіювання

1) прийняття законодавства про лобіювання:


а) проведення аналізу практики застосування в іноземних державах законодавства про лобіювання

грудень 2016 р.

Мін’юст
Агентство

аналітичний звіт з рекомендаціями підготовлено

-“-


б) проведення дослідження щодо корупціогенної складової лобіювання в Україні, його найбільш небезпечних форм та поширеності таких практик

-“-

-“-

аналітичний звіт з рекомендаціями підготовлено

-“-


в) розроблення проекту закону про врегулювання процедур лобіювання, створення механізмів контролю та відповідальності, проведення його громадського обговорення та забезпечення проведення міжнародної експертизи

серпень 2017 р.

-“-

законопроект подано до Кабінету Міністрів України

-“-


г) сприяння прийняттю закону Верховною Радою України

грудень 2017 р.

-“-

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету

5. Посилення громадського контролю за прийняттям рішення виборними посадовими особами, зокрема шляхом запровадження механізму попереднього громадського обговорення суспільно важливих рішень з використанням позитивного вітчизняного досвіду на основі найкращої світової практики

1) прийняття законодавства щодо громадського обговорення суспільно важливих рішень (про публічні консультації):

а) проведення аналізу практики застосування в іноземних державах законодавства щодо електронного консультування влади з громадськістю стосовно вироблення відповідної політики чи обговорення рішень, а також участі громадян за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у виробленні політики та процесі прийняття рішень

червень 2016 р.

Мін’юст
Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування

аналітичний звіт з рекомендаціями підготовлено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) розроблення відповідного проекту закону, забезпечення його громадського обговорення, проведення міжнародної експертизи проекту та подання його до Кабінету Міністрів України

червень - вересень 2016 р.

Мін’юст
Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування

законопроект подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


в) сприяння прийняттю закону Верховною Радою України

грудень 2016 р.

Мін’юст
Мінрегіон

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету

6. Підвищення рівня прозорості діяльності Верховної Ради України та місцевих рад

1) підвищення рівня прозорості діяльності Верховної Ради України та місцевих рад, зокрема шляхом практичної реалізації положень про забезпечення доступу громадян до засідань представницьких органів, оприлюднення інформації про діяльність комітетів Верховної Ради України та місцевих рад (зокрема протоколів засідань), оприлюднення в Інтернеті інформації про народних депутатів України та депутатів місцевих рад (про їх фінансування, відрядження, помічників, їх декларації про доходи, майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру тощо), забезпечення безперешкодного доступу до інформації про кошториси представницьких органів та звітів про їх використання. Вжиття з цією метою заходів щодо сприяння прийняттю Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України” (реєстраційний номер 1591 від 23 грудня 2014 р.), зокрема:

серпень 2015 р.

Мін’юст

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


а) підготовка інформаційних матеріалів з роз’ясненням положень законопроекту

червень 2015 р.

Мін’юст

інформаційні матеріали підготовлено

-“-


б) проведення інформаційної кампанії щодо необхідності прийняття закону, в тому числі проведення засідань за круглим столом із запрошенням експертів з іноземних держав

липень - серпень 2015 р.

-“-

інформаційні заходи проведено

-“-

Створення доброчесної публічної служби

7. Реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

1) сприяння прийняттю нової редакції Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та забезпечення їх реалізації, з цією метою:


Кабінет Міністрів України
Нацдержслужба
Мін’юст
Мінрегіон

Закони прийнято

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


а) подання до Верховної Ради України проектів нової редакції Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”

квітень 2015 р.

Кабінет Міністрів України

законопроекти зареєстровано у Верховній Раді України

в межах коштів державного бюджету


б) сприяння прийняттю зазначених Законів у новій редакції та забезпечення їх реалізації

травень 2015 р.

Нацдержслужба
Мін’юст
Мінрегіон

Закони прийнято

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


в) розроблення планів заходів з реалізації Законів

-“-

-“-

проект плану подано до Кабінету Міністрів України

-“-


г) затвердження планів заходів з реалізації Законів

червень 2015 р.

Кабінет Міністрів України

план заходів затверджено

в межах коштів державного бюджету

8. Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1) розроблення методичних рекомендацій щодо виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

грудень 2015 р.

Агентство

методичні рекомендації затверджено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


2) створення на офіційному веб-сайті Агентства окремого розділу з питань запобігання конфлікту інтересів з доступними інформаційними матеріалами та можливістю звернення за консультаціями з використанням засобів електронного зв’язку

-“-

-“-

спеціальний розділ на веб-сайті Агентства функціонує

-“-


3) організація проведення на періодичній основі тренінгів для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо конфлікту інтересів

відповідно до плану робіт, але не рідше одного разу на рік

Агентство

тренінги проведено

-“-


4) проведення інформаційних кампаній з метою роз’яснення інституту конфлікту інтересів та пов’язаних з ним наслідків для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

-“-

-“-

інформаційні кампанії проведено, підготовлено статистичні дані про кількість та категорії осіб, що охоплені кампаніями

-“-


5) забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

2016-2017 роки

Агентство
центральні та місцеві органи виконавчої влади

статистичні дані щодо виявлених фактів конфлікту інтересів, притягнення до відповідальності, відшкодування шкоди, заподіяної в умовах конфлікту інтересів, підготовлено

в межах коштів державного бюджету


6) забезпечення виявлення проблем практичного застосування законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та підготовки відповідних методичних рекомендацій або в разі потреби - пропозицій щодо внесення змін до законодавства

-“-

Агентство

аналітичні звіти, методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, пропозиції щодо змін законодавства підготовлено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


7) розроблення та впровадження механізму моніторингу дотримання особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, обмежень після припинення діяльності, пов’язаної із виконанням цих функцій

2015-2016 роки

-“-

акт Агентства прийнято

-“-

9. Створення ефективної системи фінансового контролю

1) забезпечення запровадження в тестовому режимі розділу на офіційному веб-сайті Агентства, що дає можливість подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом її заповнення на веб-сайті Агентства

липень - грудень 2015 р.

-“-

тестовий режим подання декларації шляхом її заповнення на веб-сайті Агентства запроваджено

-“-


2) забезпечення запровадження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та його передачі від Мін’юсту до Агентства, а також оприлюднення відповідної інформації та надання доступу до неї згідно із законом

грудень 2015 р.

Агентство
Мін’юст

Агентством прийнято рішення про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій

-“-


3) затвердження:


а) форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також рекомендацій щодо здійснення декларування

липень - листопад 2015 р.

-“-

форму декларації затверджено

-“-


б) порядку проведення контролю та перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

липень - листопад 2015 р.

Агентство

порядок контролю та перевірки затверджено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


в) порядку інформування Агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування

-“-

-“-

порядок інформування затверджено

-“-


г) порядку проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування

лютий 2016 р.

-“-

порядок проведення моніторингу затверджено

-“-


ґ) методичних рекомендацій щодо виконання вимог Закону України “Про запобігання корупції” в частині подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

червень - листопад 2015 р.

-“-

методичні рекомендації затверджено

-“-


4) проведення інформаційної кампанії щодо нового порядку подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також забезпечення поширення методичних рекомендацій серед суб’єктів декларування, зокрема шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

листопад - грудень 2015 р.

Агентство
Держкомтелерадіо

інформаційні заходи із залученням засобів масової інформації проведено, методичні рекомендації розміщено на офіційних веб-сайтах Агентства, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

-“-

10. Запровадження механізмів дотримання етичних стандартів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

1) затвердження загальних правил поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

грудень 2015 р.

Агентство

акт Агентства прийнято

в межах коштів державного бюджету


2) підготовка методичних рекомендацій щодо розроблення галузевих кодексів чи стандартів професійної етики

-“-

-“-

методичні рекомендації затверджено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги

11. Проведення перевірок на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

1) розроблення проекту закону щодо регулювання порядку проведення перевірки на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

липень 2015 р.

Мін’юст
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

законопроект розроблено

-“-


2) проведення громадського обговорення проекту закону та забезпечення проведення його міжнародної експертизи

вересень 2015 р.

Мін’юст Національне антикорупційне бюро (за згодою)

за результатами обговорення та з урахуванням висновку міжнародних експертів проект закону подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


3) сприяння прийняттю закону Верховною Радою України

грудень 2015 р.

-“-

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету

12. Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач)

1) створення на офіційному веб-сайті Агентства розділу для повідомлень про корупцію з інформацією щодо гарантій державного захисту викривачів

жовтень 2015 р.

Агентство

відповідний розділ на офіційному веб-сайті Агентства функціонує

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


2) підготовка методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

грудень 2015 р.

-“-

методичні рекомендації затверджено

-“-


3) забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку

січень 2016 р.

державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування

механізми для подання повідомлень про корупцію в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування створено

-“-


4) проведення постійного моніторингу виконання закону у сфері захисту викривачів, щорічного аналізу та перегляду державної політики у цій сфері

2016 - 2017 роки

Агентство

щорічний звіт про результати моніторингу та вжиті заходи підготовлено, оцінку громадської ради при Агентстві в цій частині проведено

в межах коштів державного бюджету


5) організація проведення тренінгів для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо організації роботи з повідомленнями викривачів про корупцію

не рідше одного разу на рік

-“-

тренінги проведено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


6) проведення інформаційних кампаній з метою розширення практики внесення викривачами повідомлень про корупцію

-“-

Агентство
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Держкомтелерадіо

інформаційні кампанії проведено

-“-


7) проведення дослідження щодо можливого заохочення внесення повідомлень про корупцію, посилення захисту викривачів та підготовка пропозиції

грудень 2016 р.

-“-

аналітичний звіт з пропозиціями підготовлено

-“-

13. Забезпечення обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із законодавством щодо доброчесності на публічній службі

1) підготовка методичних матеріалів та організація проведення цільових тренінгів для службовців державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадових осіб місцевого самоврядування щодо вимог антикорупційного законодавства

серпень - грудень 2015 р.

Агентство
Нацдержслужба

методичні матеріали підготовлено, не менш як 60 відсотків цільової категорії осіб пройшли навчання

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


2) забезпечення організації підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування на постійній основі

2016-2017 роки відповідно до планів заходів

-“-

заходи з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації проведено

-“-


3) подання пропозицій щодо запровадження електронної системи оцінювання рівня знання антикорупційного законодавства особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

грудень 2016 р.

Агентство
Нацдержслужба
Державне агентство з питань електронного урядування

пропозиції подано до Кабінету Міністрів України

-“-

Запобігання корупції в діяльності органів виконавчої влади

14. Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі результатів аналізу корупційних ризиків

1) запровадження виконання антикорупційних програм в органах виконавчої влади відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”:

а) затвердження:


методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування і рекомендацій щодо усунення типових корупційних ризиків

листопад 2015 р.

Агентство

методологію та рекомендації затверджено

-“-


методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм і типових антикорупційних програм органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

-“-

-“-

методичні рекомендації затверджено

-“-


б) забезпечення затвердження антикорупційних програм у центральних та місцевих органах виконавчої влади

щороку до 1 березня

Агентство центральні та місцеві органи виконавчої влади

програми затверджено в усіх органах виконавчої влади відповідно до закону

-“-


в) організація надання методичної допомоги, в тому числі шляхом оперативного надання роз’яснень найбільш типових проблем, що виникають під час підготовки антикорупційних програм

грудень 2015 р. -
лютий 2016 р.

Агентство

можливість отримати консультації з відповідного питання в оперативному порядку забезпечено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


г) проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) із запобігання і виявлення корупції щодо аналізу корупційних ризиків та підготовки антикорупційних програм

листопад - грудень 2015 р.

-“-

тренінги проведено, охоплено не менш як 50 відсотків загальної кількості працівників усіх відповідних органах

-“-


ґ) підвищення ефективності проведення антикорупційної експертизи:


затвердження на основі результатів аналізу ефективності проведення антикорупційної експертизи нової редакції методології проведення антикорупційної експертизи та забезпечення її періодичного перегляду

червень 2015 р.

Мін’юст

програму спеціального навчального курсу підготовлено

-“-


запровадження проведення спеціального навчального курсу з питань проведення антикорупційної експертизи

вересень 2015 р.

Мін’юст
Агентство

навчання за спеціальним курсом запроваджено

-“-


д) впровадження спеціального навчального курсу з питань запобігання і протидії корупції у секторі безпеки та оборони:


розроблення програми спеціального навчального курсу з питань запобігання і протидії корупції для працівників сектору безпеки та оборони

травень 2016 р.

Агентство
Міноборони
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
СБУ (за згодою)
Апарат Ради Національної безпеки і оборони (за згодою)

програму спеціального навчального курсу підготовлено

-“-


підготовка навчальних матеріалів для проведення спеціального навчального курсу

травень - червень 2016 р.

-“-

навчальні матеріали підготовлено

-“-


проведення пілотного спеціального навчального курсу

2016-2017 роки

-“-

пілотний спеціальний навчальний курс проведено

-“-


е) проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції у Міноборони, Міненерговугіллі, МОЗ, Мінприроди, Мінагрополітики, МОН

березень 2016 р.

Агентство центральні органи виконавчої влади

аналітичні звіти та пропозиції подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету


є) подання за результатами аналізу світового досвіду діяльності інституту генеральних інспекторів пропозицій щодо запровадження посад уповноважених осіб Агентства в центральних органах виконавчої влади або на державних підприємствах, діяльність яких пов’язана із високими ризиками корупції (в межах граничної чисельності працівників таких органів та підприємств)

березень 2017 р.

Агентство
Мін’юст

пропозиції подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги

15. Усунення передумов вчинення корупційних правопорушень під час здійснення адміністративних процедур

1) сприяння прийняттю та реалізації законів про адміністративну процедуру та про адміністративний збір, у зв’язку з чим:

жовтень 2015 р.

Мін’юст
Мінекономрозвитку

Закони прийнято, плани заходів з реалізації Законів затверджено, виконання планів заходів забезпечено

-“-

а) подання до Кабінету Міністрів України проектів Законів України “Про адміністративну процедуру” та “Про адміністративний збір”

червень 2015 р.

-“-

законопроекти подано до Кабінету Міністрів України

-“-


б) сприяння прийняттю Верховною Радою України Законів України “Про адміністративну процедуру” та “Про адміністративний збір”

серпень 2015 р.

-“-

Закони прийнято

-“-


в) подання до Кабінету Міністрів України план заходів з реалізації Законів України “Про адміністративну процедуру” та “Про адміністративний збір”

серпень - вересень 2015 р.

-“-

проекти планів заходів подано до Кабінету Міністрів України

-“-


г) забезпечення затвердження планів заходів з реалізації Законів України “Про адміністративну процедуру” та “Про адміністративний збір”

жовтень 2015 р.

-“-

плани заходів затверджено

-“-


2) здійснення практичних заходів щодо усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах, зокрема забезпечення:

2015-2016 роки

Кабінет Міністрів України

законопроекти подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету


а) розвитку інтегрованих прозорих офісів - центрів надання адміністративних послуг

2015-2016 роки

Мінекономрозвитку
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

мережу інтегрованих прозорих офісів створено, зокрема у 2015 році - офіси створено у містах з населенням понад 100 тис. осіб

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) визначення за результатами реалізації пілотних проектів доцільності передачі органам місцевого самоврядування повноважень з надання базових адміністративних послуг, зокрема щодо реєстрації місця проживання та видачі документів, що посвідчують особу, реєстрації суб’єктів господарювання та прав на нерухоме майно, реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія

вересень 2015 р.

Мін’юст
МВС
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

повноваження з надання базових адміністративних послуг передано органам місцевого самоврядування

-“-

16. Посилення спроможності протидіяти корупції на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків)

1) забезпечення:

а) затвердження антикорупційних програм та призначення уповноважених осіб на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”

щороку до 1 квітня

відповідні центральні органи виконавчої влади

програми затверджено, уповноважених осіб призначено

-“-


б) надання методичної допомоги у затвердженні антикорупційних програм на державних, комунальних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків)

починаючи з грудня 2015 р.

Агентство

можливість отримати консультації з відповідного питання в оперативному порядку надано

-“-


в) проведення перевірки (під час перевірки відповідних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування) дотримання Закону України “Про запобігання корупції” в частині затвердження та виконання антикорупційних програм на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків)

2016-2017 роки

Агентство із залученням інших центральних органів виконавчої влади

звіти про проведення 10-15 перевірок підприємств, господарських товариств, які мають стратегічне значення для держави, відібраних Агентством на основі результатів аналізу корупційних ризиків, підготовлено

в межах коштів державного бюджету


2) забезпечення запровадження в Україні стандартів та рекомендацій Організації економічної співпраці та розвитку з корпоративного управління на державних підприємствах, з цією метою:


а) подання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо плану дій із запровадження в Україні стандартів та рекомендацій Організації економічної співпраці та розвитку з корпоративного управління на державних підприємствах

липень 2015 р.

Мінекономрозвитку
Мін’юст

проект плану заходів подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів народної технічної допомоги


б) затвердження плану дій

серпень 2015 р.

Кабінет Міністрів України

акт Кабінету Міністрів України прийнято

в межах коштів державного бюджету


в) забезпечення виконання плану дій

відповідно до строків, визначених у плані заходів

Мінекономрозвитку інші органи відповідно до плану заходів

звіт Мінекономрозвитку за результатами виконання плану заходів, альтернативні звіти інститутів громадянського суспільства підготовлено, оцінку ОЕСР (за можливості) проведено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


3) внесення змін до законодавства в частині поширення на посадових (службових) осіб на державних, комунальних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) вимог Закону України “Про запобігання корупції” щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, фінансового контролю, з цією метою:


а) проведення аналізу світового досвіду, розроблення відповідного законопроекту та подання його до Кабінету Міністрів України

жовтень 2015 р.

Агентство
Мін’юст

законопроект подано до Кабінету Міністрів України

-“-


б) сприяння прийняттю закону Верховною Радою України

лютий 2016 р.

-“-

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету


4) створення відкритого для публічного доступу реєстру державних підприємств, господарських товариств (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) з інформацією про кінцевих вигодонабувачів, результати діяльності підприємств

грудень 2015 р.

Фонд державного майна

реєстр створено та відкрито для публічного доступу

-“-

Запобігання корупції у сфері державних закупівель

17. Усунення корупційних чинників у процедурах державних закупівель

1) забезпечення доопрацювання проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель)” з урахуванням пропозицій громадськості та сприяння його прийняттю Верховною Радою України

червень 2015 р.

Мінекономрозвитку

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету


2) вжиття заходів щодо забезпечення реалізації Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель)” після його прийняття:


а) подання до Кабінету Міністрів України відповідних проектів актів Кабінету Міністрів України

серпень 2015 р.

Мінекономрозвитку
Мін’юст
Антимонопольний комітет

проекти актів подано до Кабінету Міністрів України

-“-


б) забезпечення запровадження процедури електронних державних закупівель

січень 2016 р.

Мінекономрозвитку

законодавчі та організаційні умови для проведення електронних державних закупівель створено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


3) забезпечення моніторингу реалізації Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель)” після його прийняття із створенням робочої групи за участю громадськості та представників приватного сектору; підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства чи коригування правозастосування

створення робочої групи – протягом місяця з дня набрання чинності Законом; подання звітів - один раз на півріччя з дня набрання чинності Законом

-“-

створена і діє робоча група; перший моніторинговий звіт та пропозиції підготовлено та подано до Кабінету Міністрів України

-“-


4) забезпечення здійснення короткострокових заходів, передбачених “дорожньою картою” щодо імплементації положень Директив ЄС у сфері державних закупівель

2017 рік

-“-

аналітичний звіт з пропозиціями та законопроект подано до Кабінету Міністрів України

-“-


5) забезпечення оприлюднення договорів (змін до них) про закупівлі, зокрема інформації про виконання договорів та кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб - учасників процедури закупівлі, у тому числі у формі відкритих даних

червень 2016 р.

Мінекономрозвитку

реєстр створено, доступ до нього забезпечено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


6) підготовка методичних рекомендацій щодо виявлення конфлікту інтересів та корупційних ризиків під час здійснення державних закупівель. Створення офіційного веб-сайту з розміщенням на ньому інформаційних матеріалів із зазначеної тематики та забезпечення можливості отримання консультацій у режимі реального часу через веб-сайт або електронною поштою

-“-

Мінекономрозвитку
Агентство

методичні рекомендації підготовлено, створений та діє веб-сайт з можливостями отримати консультації

-“-


7) проведення тренінгів для осіб, відповідальних за здійснення державних закупівель, працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо виявлення конфлікту інтересів та корупційних ризиків під час здійснення державних закупівель

липень - грудень 2015 р., у подальшому - щороку відповідно до затверджених планів

-“-

відповідні працівники пройшли тренінги

-“-


8) проведення тренінгів для детективів Національного антикорупційного бюро, слідчих МВС, прокурорів, суддів щодо особливостей виявлення, розслідування та судового розгляду справ стосовно зловживань у сфері державних закупівель

-“-

Агентство
Мінекономрозвитку
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)
СБУ (за згодою)
Національна школа суддів (за згодою)

спеціальні тренінги проведено, підготовлено статистичні дані про кількість працівників системи органів кримінальної юстиції, що пройшли тренінги

-“-

Запобігання корупції у судовій системі та органах кримінальної юстиції

18. Усунення корупції у судовій системі та органах кримінальної юстиції

1) забезпечення розроблення, прийняття та реалізації стратегії реформування сектору юстиції до 2019 року за сприяння проекту “Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні”, який реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу, у зв’язку з цим:


а) підготовка проекту стратегії реформування сектору юстиції до 2019 року, який передбачатиме узгоджений комплекс заходів з реформування судової системи, органів прокуратури та інших органів кримінальної юстиції, зокрема МВС, покращення доступу до правосуддя

травень - червень 2015 р.

Мін’юст

проект стратегії підготовлено

в межах коштів державного бюджету та проекту “Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні”, який фінансується ЄС


б) подання проекту стратегії Президентові України та забезпечення його громадського обговорення

червень - липень 2015 р.

Мін’юст

проект стратегії подано Президентові України

в межах коштів державного бюджету


в) підготовка проекту державної програми з реалізації стратегії реформування сектору юстиції до 2019 року та подання його до Кабінету Міністрів України

протягом двох місяців після схвалення стратегії

-“-

державну програму прийнято

в межах коштів державного бюджету та проекту “Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні”, який фінансується ЄС


2) організація навчання суддів та працівників апарату судів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства на періодичній основі

починаючи з липня 2015 р.

Національна школа суддів (за згодою)
Агентство

понад 60 відсотків загальної кількості суддів та працівників апарату судів пройшли навчання

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


3) забезпечення проведення дослідження щодо дотримання суддями антикорупційного законодавства, основних корупційних ризиків у всіх формах судочинства

червень 2017 р.

Агентство
Рада суддів України (за згодою)

аналітичний звіт за результатами дослідження, пропозиції до проекту нової антикорупційної стратегії та змін до законодавства підготовлено

-“-

Запобігання корупції у приватному секторі

19. Імплементація стратегії подолання корупції у приватному секторі

1) затвердження типової антикорупційної програми юридичної особи та методичних рекомендацій щодо запобігання корупції у приватному секторі

січень 2016 р.

Агентство

типову програму та рекомендації затверджено

-“-


2) створення спільної робочої групи з представників Агентства та представників бізнесу з метою здійснення співпраці та спільне вжиття заходів щодо:

жовтень 2015 р.

Агентство
бізнес-омбудсмен

робочу групу утворено

в межах коштів державного бюджету


а) проведення кампанії, спрямованої на інформування представників бізнесу про вимоги нового Закону України “Про запобігання корупції”

листопад - грудень 2015 р.

-“-

інформаційну кампанію проведено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) підготовки пропозицій до стратегії, яка матиме на меті імплементацію антикорупційних стандартів приватним сектором

грудень 2015 р. - березень 2016 р.

-“-

стратегію розроблено

-“-


в) поширення інформації про антикорупційне законодавство, практику його застосування

відповідно до затвердженого плану, але не рідше одного разу на місяць

Агентство

заходи з поширення інформації проведено на періодичній основі

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


г) створення спеціальних програм, спрямованих на забезпечення доступу підприємців до необхідної інформації, зокрема про адміністративні процедури, права і обов’язки підприємців, формування “нульової толерантності” до корупції, заохочення інформування про факти корупції

березень - липень 2016 р.

Агентство
бізнес-омбудсмен

спеціальні інформаційні програми для підприємців підготовлено

-“-


3) забезпечення проведення тренінгів для уповноважених з антикорупційних програм осіб

не менш як двічі на рік відповідно до строків, визначених Агентством

Агентство
бізнес-омбудсмен
Мінекономрозвитку

тренінги проведено (щонайменше шість)

-“-


4) подання пропозицій щодо застосування “пактів доброчесності”, зокрема в інфраструктурних проектах або інших проектах, що передбачають значні бюджетні витрати, шляхом формування тристороннього (уряд, бізнесу, громадськості) механізму контролю за плануванням та реалізацією таких проектів, цільового та ефективного витрачання відповідних коштів

травень 2016 р.

Агентство
Мінекономрозвитку
бізнес-омбудсмен

пропозиції (у разі потреби -щодо внесення змін до законодавства) подано до Кабінету Міністрів України

-“-


5) забезпечення проведення моніторингу реалізації Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів”; подання пропозицій щодо удосконалення законодавства у цій сфері

березень 2016 р.

Агентство
Мін’юст
Держфінмоніторинг

аналітичний звіт за результатами моніторингу та проект змін до законодавства підготовлено

в межах коштів державного бюджету

Забезпечення доступу до суспільно важливої інформації

20. Зменшення можливостей для корупції шляхом підвищення прозорості прийняття рішень та надання доступу до інформації

1) запровадження в Україні стандартів відкритих даних (визначення переліку наборів даних, придатних для подальшої автоматизованої обробки, в тому числі стосовно суспільно важливої інформації (інформація про державні закупівлі, декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Єдиного реєстру об’єктів державної власності, Державного реєстру телерадіоорганізацій тощо) та їх оприлюднення органами влади):


а) сприяння прийняттю Верховною Радою України закону щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних (реєстраційний номер 2171 від 19 лютого 2015 р.)

грудень 2015 р.

Мін’юст
Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування Держкомтелерадіо
Держстат
Держспецзв’язку

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету


б) подання до Кабінету Міністрів України проекту акта, що визначатиме засади оприлюднення в Інтернеті урядових відкритих даних

протягом трьох місяців після прийняття закону щодо доступу до інформації у формі відкритих даних

Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
Держкомтелерадіо
Держстат
Держспецзв’язку

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


в) створення єдиного державного веб-порталу відкритих даних та забезпечення його функціонування

протягом дев’яти місяців після прийняття закону щодо доступу до інформації у формі відкритих даних

-“-

веб-портал створений і функціонує

-“-


2) вжиття заходів щодо реалізації Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”, зокрема забезпечення:


а) затвердження порядку адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів та визначення суб’єкта, уповноваженого адмініструвати єдиний веб-портал використання публічних коштів, у зв’язку з чим подання проекту акта до Кабінету Міністрів України

серпень 2015 р.

Мінфін
Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
Мінфін
Мінсоцполітики
Мін’юст

веб-портал створений і функціонує

в межах коштів державного бюджету


б) cтворення та функціонування єдиного державного веб-порталу використання публічних коштів

березень 2016 р.

визначений Кабінетом Міністрів України суб’єкт, уповноважений здійснювати адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів

веб-портал створений і функціонує

в межах коштів державного бюджету


3) вивчення питання підвищення прозорості діяльності Кабінету Міністрів України, зокрема шляхом попереднього оприлюднення проектів рішень Кабінету Міністрів України та подання пропозицій за результатами вивчення питання

червень 2015 р.

Мін’юст

звіт з пропозиціями подано до Кабінету Міністрів України

-“-


4) проведення аналізу доступності публічних реєстрів, які містять суспільно важливу інформацію, подання пропозицій щодо розкриття даних, які містяться в таких реєстрах, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, спрощення доступу (у тому числі шляхом здешевлення)

березень 2016 р.

центральні органи виконавчої влади

пропозиції щодо внесення змін до законодавства подано до Кабінету Міністрів України

-“-


5) подання до Кабінету Міністрів України проекту закону про прозорість видобувних галузей, яким передбачити порядок розкриття інформації про внесення платежів до державного і місцевого бюджетів суб’єктами господарювання, що мають право на видобуток корисних копалин або використання природних ресурсів і доходів, пов’язаних з розробкою національних природних ресурсів, які отримує держава, а також надання іншої інформації для підготовки щорічних звітів відповідно до вимог Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI)

15 листопада 2015 р.

Міненерговугілля
Мінприроди
Мінфін
Мінекономрозвитку

проект закону подано до Кабінету Міністрів України

-“-


6) забезпечення участі України у міжнародних ініціативах прозорості та імплементації стандартів міжнародних ініціатив, зокрема:


а) щорічна підготовка та оприлюднення звіту про платежі компаній та доходи держави від видобувних галузей відповідно до Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI)

перший звіт - жовтень 2015 р., щорічні звіти - щороку в жовтні

Міненерговугілля
Мінприроди
Мінфін
Мінекономрозвитку

звіти оприлюднено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) імплементація Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI)

2016 рік

-“-

оцінку всього процесу виконання Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей (ЕIТI) проведено та отримано статус країни, що відповідає вимогам зазначеної Ініціативи

-“-


в) реалізація проектів у рамках Програми Ініціативи із прозорості у будівельній галузі (CoST)

відповідно до встановлених строків

Укравтодор

позитивну оцінку з боку Ініціативи із прозорості у будівельній галузі (CoST) надано

-“-


г) подання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо розширення участі України в Ініціативі із прозорості у будівельній галузі (CoST)

червень 2015 р.

Мінінфраструктури центральні органи виконавчої влади

пропозиції подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету


7) проведення аналізу практики застосування Закону України “Про доступ до публічної інформації”, підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства, зокрема з урахуванням необхідності утворення (визначення) незалежного органу щодо нагляду за дотриманням положень Закону

травень - листопад 2015 р.

Мін’юст
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
(за згодою)
Вищий адміністративний суд України (за згодою)

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги

III. Покарання за корупцію

Мета:

ефективне виявлення та розслідування корупційних злочинів, конфіскація майна, яке було предметом злочинної діяльності або набуте внаслідок такої діяльності, забезпечення невідворотності покарання за вчинення корупційних злочинів

Очікувані результати:

1) нове законодавство щодо пошуку, арешту, конфіскації та повернення в Україну коштів та іншого майна, які були незаконно виведені за межі держави, впроваджене та ефективно застосовується фахівцями, які пройшли спеціальні тренінги;

2) спеціально утворений підрозділ забезпечує ефективне збереження вартості майна, на яке накладено арешт у справах про корупційні злочини;

3) новостворене Державне бюро розслідувань здійснює ефективне виявлення та розслідування корупційних злочинів (крім тих, що віднесені до компетенції Національного антикорупційного бюро), чим забезпечується невідворотність покарання за корупційні злочини;

4) до юридичних осіб, причетних до корупційних правопорушень, застосовуються заходи кримінально-правового характеру, які є ефективними та стримуючими;

5) законодавство та практика його застосування відповідають стандартам Робочої групи Організації економічної співпраці та розвитку з боротьби з хабарництвом в міжнародних комерційних операціях

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

1. Удосконалення законодавства щодо виявлення, розслідування корупційних злочинів та конфіскації злочинних активів

1) забезпечення внесення змін до законодавства щодо удосконалення режиму спеціальної конфіскації, зокрема імплементації Директиви ЄС від 3 квітня 2014 р. 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, усунення суперечностей в Кримінальному кодексі України щодо застосування спеціальної конфіскації, повернення в Україну активів, які є предметом злочинної діяльності або набуті внаслідок такої діяльності:


а) подання проекту закону до Кабінету Міністрів України

вересень 2015 р.

Мін’юст
Агентство
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

законопроект подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) сприяння прийняттю закону Верховною Радою України, зокрема проведення засідання за круглим столом з членами профільного комітету Верховної Ради України

грудень 2015 р.

-“-

Закон прийнято

-“-


в) забезпечення розроблення методичних матеріалів щодо розшуку, арешту, конфіскації доходів від корупційних злочинів, їх повернення в Україну, здійснення міжнародної співпраці із зазначених питань

лютий 2016 р.

Мін’юст
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

методичні матеріали підготовлено

-“-


г) забезпечення проведення для працівників органів системи кримінальної юстиції спеціальних тренінгів з питань ефективного розшуку, арешту, конфіскації доходів від корупційних злочинів, їх повернення в Україну, здійснення міжнародної співпраці

березень 2016 р.

Мін’юст
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національна школа суддів (за згодою)

спеціальні тренінги для фахівців, до повноважень яких належить розслідування та розгляд кримінальних справ про корупційні злочини (охоплено не менш як 90 відсотків загальної кількості працівників), проведено

-“-


2) прийняття нових правил здійснення ефективного управління коштами та майном, на які накладено арешт у кримінальному провадженні:


а) подання проекту закону до Кабінету Міністрів України

жовтень 2015 р.

Мінекономрозвитку
Мін’юст
Агентство
МВС
Мінфін
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

законопроект подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) сприяння прийняттю закону Верховною Радою України

грудень 2015 р.

-“-

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету


в) подання проекту плану заходів з реалізації закону до Кабінету Міністрів України

протягом трьох місяців після прийняття Закону

-“-

проект плану заходів подано до Кабінету Міністрів України

-“-


3) створення Державного бюро розслідувань як органу, що здійснює заходи у сфері протидії корупції (крім тих, що належать до компетенції Національного антикорупційного бюро), у сфері протидії організованій злочинності та має право ведення досудових розслідувань злочинів у зазначених сферах, а також право досудового розслідування особливо тяжких злочинів та злочинів, вчинених працівниками органів правопорядку):


а) сприяння прийняттю Верховною Радою України Закону України “Про Державне бюро розслідувань” (реєстраційний номер 2114 від 12 лютого 2015 р.)

червень 2015 р.

Мін’юст
МВС

Закон прийнято

-“-


б) подання до Кабінету Міністрів України плану заходів з реалізації Закону України “Про Державне бюро розслідувань” та створення відповідної міжвідомчої робочої групи

протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом

Мін’юст
МВС
Мінфін

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


в) забезпечення виконання плану заходів з реалізації Закону України “Про Державне бюро розслідувань” та створення Державного бюро розслідувань

відповідно до строків, визначених у плані заходів

Кабінет Міністрів України
міжвідомча робоча група

Державне бюро розслідувань розпочало свою діяльність

-“-


4) забезпечення ефективного виконання вимог законодавства щодо застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру:


а) проведення аналізу практики застосування положень Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України

липень - вересень 2015 р.

Мін’юст
Агентство
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

аналітичний звіт підготовлено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства та практики його застосування відповідно до міжнародних стандартів

вересень - листопад 2015 р.

-“-

проект акта або пропозиції щодо коригування практики застосування законодавства підготовлено

-“-


в) забезпечення розроблення методичних матеріалів щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб

листопад - грудень 2015 р.

-“-

методичні рекомендації підготовлено

-“-


г) проведення тренінгів для працівників правоохоронних органів та суддів, а також представників бізнесу щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб

грудень 2015 р. - вересень 2017 р.

Агентство
Мін’юст
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національна школа суддів (за згодою)

тренінги (один-два тренінги на рік на область, для кожної категорії слухачів (правоохоронці, судді, представники бізнесу) проведено

-“-


5) проведення аналізу законодавства України та практики його застосування в частині відповідності Конвенції Організації економічної співпраці та розвитку про боротьбу з хабарництвом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях та стандартам Робочої групи Організації економічної співпраці та розвитку з боротьби з хабарництвом в міжнародних комерційних операціях

червень 2016 р.

Агентство
Мін’юст
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

звіт з пропозиціями та проект змін до законодавства підготовлено

-“-


6) опрацювання за результатами аналізу питання щодо приєднання України до Конвенції Організації економічної співпраці та розвитку про боротьбу з хабарництвом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях та Робочої групи Організації економічної співпраці та розвитку з боротьби з хабарництвом в міжнародних комерційних операціях

грудень 2016 р.

-“-

проект плану заходів щодо приєднання України до Конвенції Організації економічної співпраці та розвитку про боротьбу з хабарництвом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях та Робочої групи Організації економічної

співпраці та розвитку з боротьби з хабарництвом в міжнародних комерційних операціях подано до Кабінету Міністрів України

-“-


7) проведення дослідження щодо корупціогенних чинників під час застосування Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, проведення їх антикорупційної експертизи. Підготовка за результатами дослідження звіту з пропозиціями та проектів відповідних нормативно-правових актів

2016 рік

Агентство
Мін’юст
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

звіт з пропозиціями та проект змін до законодавства підготовлено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги

2. Удосконалення обліку фізичних та юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення

забезпечення внесення змін до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою обліку юридичних осіб та забезпечення передачі функцій з його ведення від Мін’юсту до Агентства

грудень 2015 р. - січень 2016 р.

Агентство
Мін’юст

удосконалений Єдиний державний реєстр функціонує, його ведення здійснює Агентство

-“-

IV. Формування негативного ставлення до корупції

Мета:

формування в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, перетворення громадян на ключового носія політичної волі у сфері подолання корупції

Очікувані результати:

1) зміна уявлень громадян про корупцію та моделі поведінки, які є правильними в ситуації, коли виникають/можуть виникнути ризики корупційних проявів;

2) підвищення рівня довіри до антикорупційних та інших державних органів, уповноважених на здійснення заходів із запобігання та протидії корупції;

3) збільшення частки громадян, які добровільно інформують про вчинення корупційного правопорушення або вимагання (пропозицію, обіцянку, прохання) неправомірної вигоди;


4) зменшення рівня “віктимізації” - частки осіб, які мали корупційний досвід

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

1. Зміна суспільних уявлень про корупцію

1) проведення у 2015, 2016 і 2017 роках опитування населення з метою виявлення динаміки у сприйнятті корупції

щороку в березні

2015 рік - Мін’юст,
у подальшому - Агентство

аналітичні звіти з результатами досліджень та пропозиціями підготовлено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


2) прийняття у співпраці з інститутами громадянського суспільства плану заходів щодо комплексного розв’язання проблеми толерантного ставлення населення до корупції, орієнтованого на різні соціальні та вікові групи

липень - грудень 2015 р.

Агентство

план заходів прийнято

-“-


3) забезпечення:


а) регулярного проведення інформаційних кампаній, спрямованих на формування у населення несприйняття корупції як способу розв’язання проблеми

відповідно до затвердженого плану роботи

Агентство

заходи в рамках кампаній проведено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) проведення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня правової свідомості населення, зокрема в частині обізнаності громадян щодо своїх прав і свобод, механізму їх реалізації та правових способів захисту

-“-

Мін’юст

комплексні заходи здійснено

-“-


в) роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в державі, положень законодавства про запобігання та протидію корупції, зокрема в частині визначення видів та форм корупційної поведінки, щодо моделей правильної поведінки в ситуаціях з можливими корупційними ризиками

-“-

Агентство
Мін’юст
Держкомтелерадіо
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

публічні заходи проведено, повідомлення в засобах масової інформації, інформаційні матеріали для населення у доступній формі про антикорупційне законодавство підготовлено та розповсюджено

-“-


г) проведення заходів, спрямованих на заохочення повідомлення спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти вчинення корупційних правопорушень

щороку

Агентство
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

матеріали підготовлено, інформаційні заходи проведено

-“-


4) сприяння запровадженню в загальноосвітніх навчальних закладах вивчення питань, пов’язаних з корупцією, її небезпекою та відповідальністю за корупцію, а також проведення тренінгів з питань антикорупційного законодавства для працівників таких закладів:


а) проведення дослідження з метою визначення, з якого віку і в якому обсязі доцільно включати в навчальні програми в загальноосвітніх навчальних закладах надання інформації щодо корупції

травень - грудень 2015 р.

МОН
Мін’юст
Агентство

аналітичний звіт та пропозиції підготовлено

-“-


б) підготовка методичних матеріалів для проведення тренінгів для працівників загальноосвітніх навчальних закладів

лютий 2016 р.

-“-

методичні матеріали підготовлено

-“-


в) проведення для працівників загальноосвітніх навчальних закладів тренінгів з питань антикорупційного законодавства

лютий - травень 2016 р.

МОН
Мін’юст
Агентство

підготовку працівників, які викладатимуть спеціальний курс, забезпечено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


г) запровадження вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах антикорупційного законодавства

з вересня
2016 р.

МОН

викладання спеціального курсу запроваджено

-“-

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 625 від 28.08.2015}


Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Індикатори

у тому числі за роками

2015

2016

2017

1. Забезпечення ґрунтування антикорупційної політики в Україні на основі достовірних даних про корупцію, її періодичного перегляду та відповідності актуальним корупційним викликам та загрозам

1. Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - Агентство) утворене

1) Агентство утворене, забезпечене фінансовими та матеріальними ресурсами, обладнаним приміщенням
2) кадровий склад апарату Агентства сформовано не менше ніж на 90 відсотків
3) працівники апарату Агентства пройшли спеціальне навчання
4) прийняті усі необхідні для функціонування Агентства акти законодавства, передбачені Програмою
5) розроблені індикатори результативності та ефективності роботи за кожним напрямом роботи Агентства на основі Закону України “Про запобігання корупції”

Агентство:
має сформований, компетентний апарат, працівники якого пройшли спеціальне навчання
здійснює аналітичну, моніторингову, нормотворчу функції у повному обсязі, що підтверджується даними щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, звіту громадської ради при Агентстві2. Агентство забезпечує ефективне виконання покладених на нього функцій у сфері антикорупційної політики

1) проведено аналіз виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки (далі - Програма) та подано інформацію Кабінетові Міністрів України (за III та IV квартали 2015 р.), яка також оприлюднена для ознайомлення громадськості
2) забезпечено здійснення заходів та досягнення запланованих індикаторів, передбачених Програмою

1) оцінка діяльності Агентства є позитивною відповідно до результатів міжнародного аудиту експертів Офісу ООН з наркотиків та злочинності та/або Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР)
2) Агентство позитивно оцінено у висновках громадської ради при Агентстві
3) Агентство користується довірою населення (протягом 2016-2017 років більше 50 відсотків населення знає та підтримує діяльність Агентства)


3. Формування антикорупційної політики здійснюється на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію

1) схвалено методику оцінки стану корупції
2) впроваджено систему аналізу корупційних ризиків у діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування
3) проведено щорічне дослідження за методикою оцінки стану корупції

1) проведено щорічні дослідження за методикою оцінки стану корупції, здійснено аналіз стану корупції, корупційних ризиків, стану виконання Програми
2) подано пропозиції Кабінетові Міністрів України (щокварталу)
3) підготовлено відповідні проекти актів, подано пропозиції Кабінету Міністрів України, Президентові України, які враховані в Антикорупційній стратегії та/або програмі з її виконання
4) проаналізовані типові корупційні ризики в діяльності органів, які затвердили антикорупційні програми
5) подані відповідні пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства
6) надані методичні рекомендації щодо усунення корупційних ризиків
7) підготовлені національні доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, які містять аналіз проблеми корупції
8) підготовлені пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства відповідно до результатів аналізу проблеми корупції
9) нова Антикорупційна стратегія розроблена на основі результатів аналізу даних про стан проблеми корупції


4. Моніторинг реалізації антикорупційної політики здійснюється системою уповноважених органів (Верховна Рада України, Національна рада з питань антикорупційної політики при Президентові України, Агентство), що забезпечує ефективне та своєчасне коригування антикорупційної політики

1) утворено Національну раду з питань антикорупційної політики при Президентові України
2) Кабінет Міністрів України розглянув питання виконання Програми за III та IV квартали 2015 р.

1) Агентство здійснює поточний моніторинг виконання Антикорупційної стратегії та програми з її виконання, щокварталу подає інформацію Кабінетові Міністрів України та оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті
2) Кабінет Міністрів України щокварталу розглядає на своїх засіданнях стан виконання Антикорупційної стратегії та програми з її виконання
3) підготовлені та схвалені національні доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики
4) за результатами парламентських слухань скориговані Антикорупційна стратегія та/або програма з її виконання, внесені зміни до актів законодавства


5. Громадськість активно залучається до формування, моніторингу та реалізації антикорупційної політики

1) представників громадськості включено до конкурсної комісії з обрання членів Агентства
2) утворена Громадська рада при Агентстві

1) Громадська рада при Агентстві здійснює свої функції, передбачені Законом України “Про запобігання корупції” (затверджує звіт про діяльність Агентства та бере участь у його роботі)
2) громадськість бере участь у парламентських слуханнях з питань ситуації щодо корупції
3) громадськість бере участь у роботі Національної ради з питань антикорупційної політики при Президентові України
4) Агентство оприлюднює інформацію про результати розгляду звернень інститутів громадянського суспільства на своєму офіційному веб-сайті у відповідному розділі

2. Забезпечення доброчесності органів законодавчої, виконавчої та судової влади шляхом впровадження ефективних антикорупційних стандартів (етичні стандарти, запобігання конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру, антикорупційні програми, викриття корупції, доступ до інформації тощо) та створення інституційного забезпечення їх дотримання

1. Інститути забезпечення доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачені Законом України “Про запобігання корупції” (стандарти етичної поведінки, запобігання та виявлення конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру), впроваджені та дотримуються такими особами

1) затверджені нові етичні стандарти для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
2) Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, створений та функціонує (в обсязі відповідно до Програми)
3) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, пройшли навчання щодо нового способу декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру
4) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, обізнані з правилами врегулювання конфлікту інтересів, мають можливість отримати необхідну інформацію та консультації щодо конфлікту інтересів від Агентства
5) Агентство має статистичні дані про кількість справ, у яких надано консультації щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів, рішень, ухвалених у таких справах, виявлених фактів порушення вимог  закону щодо конфлікту інтересів, застосованих санкцій, переглянутих рішень, відшкодування шкоди, заподіяної державі, за позовами Агентства

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, обізнані з етичними стандартами, дотримуються їх (відповідно до результатів досліджень, звітів Агентства), Агентство здійснює моніторинг дотримання вимог законодавства та застосування санкцій (статистичні дані Агентства)
2) система подання декларацій та Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, функціонують відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”
3) Агентство:
здійснює ефективний контроль за дотриманням вимог законодавства та перевіркою декларацій (статистичні дані щодо кількості осіб, які подали декларації, кількість декларацій, які пройшли різні види перевірок)
виявляє факти порушення вимог фінансового контролю та декларування недостовірної інформації (динаміка протягом 2016-2017 років)
за такими фактами винуваті особи притягнуті до відповідальності (динаміка протягом 2016-2017 років, види застосованих санкцій)
здійснює моніторинг способу життя, вживає заходів до притягнення до відповідальності осіб, винуватих у порушенні вимог закону (кількість проведених перевірок, фактів виявлених порушень, незаконного збагачення, ухвалених рішень щодо притягнення до відповідальності)
4) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, обізнані з правилами врегулювання конфлікту інтересів, дотримуються їх (відповідно до результатів досліджень, звітів Агентства)
5) Агентство:
надає консультації щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів
здійснює моніторинг дотримання вимог закону щодо конфлікту інтересів
вносить приписи щодо врегулювання конфлікту інтересів
забезпечує застосування санкцій
звертається до суду з позовами щодо відшкодування шкоди, заподіяної державі
6) статистичні дані свідчать про щорічне зростання зазначених кількісних показників


2. Антикорупційні програми, підготовлені за результатами аналізу корупційних ризиків, затверджені та ефективно виконуються органами, визначеними Законом України “Про запобігання корупції”

1) впроваджено механізми планування та контролю локальної антикорупційної політики (антикорупційних програм) на основі результатів аналізу корупційних ризиків
2) утворено спеціальний підрозділ в Агентстві
3) прийнято необхідні нормативно-правові акти
4) розроблено методичні матеріали
5) відповідні фахівці пройшли тренінги
6) проаналізовані типові корупційні ризики в діяльності органів влади та підготовлені проекти антикорупційних програм для їх громадського обговорення
7) проведено громадські обговорення антикорупційних програм органів влади

спроможність щодо запобігання і протидії корупційним проявам у державних органах та органах місцевого самоврядування підвищена шляхом:
впровадження системи планування локальної антикорупційної політики (антикорупційних програм) на основі результатів аналізу корупційних ризиків
визначення відповідальних за виконання антикорупційних програм на рівні керівництва та структурного підрозділу органу
контролю ефективності антикорупційних програм з боку Агентства та громадськості


3. Механізми повідомлення про корупційні прояви впроваджені та використовуються

1) забезпечено можливість безпечного розкриття інформації про корупційні прояви для громадян, які повідомляють про них
2) впроваджено механізм захисту від переслідувань у зв’язку з такими повідомленнями
3) ведеться статистичний, регіональний, відомчий облік отриманих повідомлень про прояви корупції та здійснюється інформування на офіційному веб-сайті Агентства про стан їх розгляду

система повідомлень про корупційні прояви впроваджена та ефективно функціонує, що підтверджується:
статистичними даними щодо кількості таких повідомлень, виявлених порушень, притягнутих до відповідальності осіб, сум збитків, яким вдалося запобігти, або відшкодованих збитків
результатами соціологічних опитувань, які свідчать про збільшення кількості громадян, які повідомляли (готові повідомити) про корупційні прояви


4. Забезпечено прозорість фінансування політичних партій і виборчих кампаній, обмежено вплив приватного капіталу на політику

1) розроблено нові правові вимоги щодо прозорості політичних процесів та функціонування політичних партій як їх основних суб’єктів
2) нове законодавство відповідає стандартам Ради Європи (відповідно до звіту Групи держав проти корупції (GRECO)
3) наявні статистичні дані Агентства корупції щодо кількості задекларованих випадків конфлікту інтересів серед народних депутатів України та депутатів місцевих рад

1) політичні партії провадять свою діяльність за рахунок джерел, визначених законом, що контролюється незалежним механізмом та забезпечується ефективними санкціями (відповідно до статистичних даних та звіту Групи держав проти корупції (GRECO)
2) інформація про фінансування виборчих кампаній, діяльність політичних партій та парламенту є публічною відповідно до закону та стандартів Ради Європи (відповідно до звіту Групи держав проти корупції (GRECO)
3) збільшилася кількість задекларованих випадків конфлікту інтересів серед народних депутатів України та депутатів місцевих рад
4) рівень довіри до політичних партій згідно з опитуванням населення підвищився порівняно з 2014 роком (за результатами щорічного опитування населення)


5. Інститути державної служби та служби в органах місцевого самоврядування реформовані, кадровий склад оновленої публічної служби становлять особи, відібрані відповідно до нових критеріїв та стандартів

прийняті акти законодавства щодо реформи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

рівень професіоналізму та доброчесності державної служби та служби в органах місцевого самоврядування суттєво підвищився у зв’язку з оновленням кадрового складу відповідно до нових правил і процедур за результатами дослідження думки населення, експертів, публічних службовців, бізнесу та аналітичного дослідження за програмою в рамках SIGMA Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР)


6. Зменшено можливість корупційних проявів під час адміністративних процедур, державних закупівель, у діяльності державних підприємств

прийняте нове законодавство у відповідних сферах згідно з Програмою

1) знижено рівень корупційних проявів під час адміністративних процедур, що підтверджується (відповідно до щорічних досліджень Агентства):
покращенням оцінок якості надання послуг
скороченням часу отримання послуг
2) знижено рівень зловживань під час здійснення державних закупівель та посилено громадський контроль за такими закупівлями шляхом розширення переліку публічної інформації (відповідно до статистичних даних щодо виявлених порушень, сум збитків, яким вдалося запобігти, та відшкодованих збитків, осіб, притягнутих до відповідальності)
3) збільшено спроможність державних підприємств до запобігання і протидії проявам корупції шляхом запровадження нових стандартів управління та планування антикорупційних заходів, контролю за їх здійсненням (відповідно до звіту Агентства щодо прийняття та виконання антикорупційних програм державними підприємствами, визначеними за результатами аналізу ризиків корупції)


7. Збільшено потенціал у виявленні та запобіганні корупції у результаті  суттєвого розширення доступу до суспільно важливої інформації

1) прийняте нове законодавство відповідно до Програми
2) створені інструменти реалізації такого законодавства, зокрема відповідні веб-портали

1) збільшилась кількість виявлених інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації корупційних проявів з урахуванням нових можливостей доступу до інформації
2) збільшилась кількість виявлених та розслідуваних корупційних правопорушень на основі інформації, наданої громадськістю та засобами масової інформації

3. Розроблення механізму, який забезпечуватиме ефективне виявлення та розслідування корупційних злочинів, конфіскацію майна, яке було предметом злочинної діяльності або набуте внаслідок такої діяльності, притягнення до відповідальності за вчинення корупційних злочинів

1. Нове законодавство щодо пошуку, забезпечення накладення арешту, конфіскації та повернення в Україну коштів та іншого майна, які були незаконно виведені за межі держави, впроваджене та ефективно застосовується фахівцями, які пройшли спеціальні тренінги
2. Спеціально утворений підрозділ забезпечує ефективне збереження вартості майна, на яке накладено арешт у справах про корупційні злочини
3. Новоутворене Державне бюро розслідувань здійснює ефективне виявлення та розслідування корупційних злочинів (крім віднесених до компетенції Національного антикорупційного бюро), чим забезпечується невідворотність покарання за корупційні злочини
4. До юридичних осіб, причетних до корупційних правопорушень, застосовуються ефективні заходи кримінально-правового характеру
5. Законодавство та практика його застосування відповідають стандартам Робочої групи з хабарництва Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР)

1) нове законодавство прийняте, фахівці пройшли навчання
2) спеціальний підрозділ утворений та укомплектований
3) внесені зміни до актів законодавства, скориговано практику роботи органів досудового слідства, прокуратури та суду, що створить умови для прийняття судових рішень щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб, причетних до корупційних правопорушень

1) збільшилася вартість майна, конфіскованого за рішеннями суду у справах про корупційні злочини
2) збільшилася вартість майна, на яке накладено арешт у справах про корупційні злочини, менеджмент яким здійснює спеціальний підрозділ
3) Державне бюро розслідувань утворене та розпочало свою діяльність, статистичні показники діяльності зазначеного Бюро перевищують відповідні показники органів, які здійснювали досудове розслідування відповідних злочинів до передачі підслідності Державному бюро розслідувань
4) кількість судових рішень щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб, причетних до корупційних правопорушень, збільшилася
5) національне законодавство узгоджене із стандартами Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), що підтверджено звітом зазначеної міжнародної організації
залучення України до роботи у рамках Робочої групи з хабарництва Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР)

4. Формування в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, перетворення громадянина на ключового носія політичної волі у сфері подолання корупції

1. Змінилося уявлення громадян про корупцію та моделі поведінки, які є правильними у ситуації, коли виникають (можуть виникнути) ризики корупційних проявів
2. Підвищився рівень довіри до антикорупційних та інших державних органів, уповноважених на здійснення заходів із запобігання та протидії корупції
3. Збільшилася частка громадян, які добровільно інформують про вчинення корупційного правопорушення або вимагання (пропозицію, обіцянку, прохання) неправомірної вигоди
4. Зменшилася частка осіб, які мали корупційний досвід


щороку порівняно з 2015 роком збільшується частка осіб, які:
довіряють антикорупційним та іншим державним органам, уповноваженим на здійснення заходів із запобігання та протидії корупції
усвідомлюють, що таке корупція та її наслідки
не сприймають корупцію як спосіб розв’язання проблеми
добровільно інформують про вчинення корупційного правопорушення або вимагання (пропозицію, обіцянку, прохання) неправомірної вигоди
не мали корупційного досвіду


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 265

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240 “Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3431).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1094 “Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3064).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 325 “Про внесення зміни в додаток 2 до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 32, ст. 1182).

4. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2826).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 2014 р. № 19 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 10, ст. 323).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: