open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 20 жовтня 2011 р. N 1094

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанов КМ

N 265 ( 265-2015-п ) від 29.04.2015

N 301 ( 301-2015-п ) від 14.05.2015 }
Про затвердження Порядку підготовки

та оприлюднення звіту про результати проведення

заходів щодо запобігання і протидії корупції
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

Відповідно до статті 19 Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок підготовки та оприлюднення звіту про
результати проведення заходів щодо запобігання і протидії
корупції, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1336 ( 1336-2009-п ) "Про
затвердження Порядку інформування громадськості про результати
роботи у сфері протидії корупції" (Офіційний вісник України,
2009 р., N 95, ст. 3283) та від 8 грудня 2009 р. N 1419
( 1419-2009-п ) "Питання інформування про результати роботи у
сфері запобігання та протидії корупції" (Офіційний вісник України,
2010 р., N 1, ст. 12).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 36

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2011 р. N 1094
ПОРЯДОК

підготовки та оприлюднення звіту

про результати проведення заходів

щодо запобігання і протидії корупції

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та
оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо
запобігання та протидії корупції спеціально уповноваженим органом
з питань антикорупційної політики (далі - спеціально уповноважений
орган).
2. Оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо
запобігання та протидії корупції здійснюється з метою забезпечення
реалізації права громадян на одержання інформації у зазначеній
сфері, забезпечення відкритості, доступності та достовірності
такої інформації.
3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
держадміністрації у межах своїх повноважень подають щороку не
пізніше 15 лютого спеціально уповноваженому органу інформацію про:
1) результати проведення заходів щодо запобігання та протидії
корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва,
зокрема про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб,
які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій
держави (додаток 1);
2) результати соціологічних досліджень, що проводяться
державними та недержавними науково-дослідними установами, у сфері
запобігання та протидії корупції;
3) стан реалізації визначеної Президентом України
антикорупційної стратегії;
4) результати антикорупційної експертизи проектів
нормативно-правових актів.
4. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції
(спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю
МВС, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ) у
межах своїх повноважень подають спеціально уповноваженому органу
щороку не пізніше 15 лютого, крім інформації, передбаченої пунктом
3 цього Порядку, інформацію: { Абзац перший пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 706 ( 706-2013-п ) від
04.09.2013 }
1) про кількість осіб, яким повідомлено про підозру у
вчиненні злочинів у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, та/або
злочинів, пов'язаних із зловживанням своїм службовим становищем;
про кількість осіб, щодо яких набрали законної сили обвинувальні
вироки суду за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг,
та/або пов'язаних із зловживанням своїм службовим становищем; про
кількість осіб, щодо яких складено протоколи про вчинення
адміністративних корупційних правопорушень та на яких накладено
адміністративне стягнення за корупційне правопорушення; про розмір
завданих корупційними правопорушеннями збитків, стан та обсяги їх
відшкодування фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення
корупційного правопорушення (додаток 2); Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }
2) про кількість осіб окремо за категоріями, зазначеними у
частині першій статті 4 Закону України "Про засади запобігання і
протидії корупції" ( 3206-17 ), і за видами відповідальності:
за адміністративні корупційні правопорушення (додаток 3);
за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг
(додаток 4);
за вчинення злочинів, пов'язаних із зловживанням своїм
службовим становищем (додаток 5).
5. Спеціально уповноважений орган готує звіт про результати
проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції з
урахуванням інформації, що надійшла від міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих держадміністрацій та
спеціально-уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції
(спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю
МВС, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ).
Спеціально уповноважений орган оприлюднює зазначений звіт
щороку не пізніше 15 квітня у друкованих засобах масової
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, на Урядовому
порталі та на власному веб-сайті. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706
( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2011 р. N 1094
ІНФОРМАЦІЯ

про результати проведення спеціальної

перевірки щодо осіб, які претендують

на зайняття посад, пов'язаних

з виконанням функцій держави
________________________________

(найменування державного органу)
за __________ рік

------------------------------------------------------------------------------ Загальна | Кількість осіб, які претендують на зайняття посад, | кількість | пов'язаних з виконанням функцій держави, | осіб, які | що не пройшли спеціальну перевірку | претен- |-----------------------------------------------------------------| дують |у зв'язку |у зв'язку | у зв'язку |у зв'язку|у зв'язку |у зв'язку | на зайнят-|із притяг-|з виявлен-|з виявлен- |з перебу-|з виявлен-|з виявлен-| тя посад, | ненням |ням факту |ням недос- | ванням |ням недос-|ням інших | пов'язаних| особи до |про те, що| товірних | особи на| товірних |порушень, | з виконан-| кримі- |особа під-|відомостей,| диспан- |даних про | перед- | ням функ- | нальної |дана, під-|зазначених | серному | освіту, | бачених | цій держа-| відпові- | давалася |у деклара- | психіат-|наявність | законо- | ви, що ус-|дальності,|раніше ад-| ції про | ричному |наукового | давством | пішно | в тому | мініст- |майно, до- | та/або | ступеня, | | пройшли | числі за |ративним |ходи, вит- | нарколо-| вченого | | спеціальну|корупційні|стягненням|рати і зо- | гічному | звання, | | перевірку | правопо- |за коруп- |бов'язання | обліку | підви- | | | рушення, |ційні пра-|фінансового| | щення | | |наявності |вопорушен-| характеру | | квалі- | | |судимості | ня | | | фікації | | -----------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2011 р. N 1094
ІНФОРМАЦІЯ

про результати роботи у сфері протидії корупції
_______________________________________

(найменування спеціально уповноваженого
_______________________________________

суб'єкта у сфері протидії корупції )
за __________ рік

------------------------------------------------------------------------------------ Кількість | Кількість | Кількість | Кількість |Кількість |Кількість |Відомості | осіб, яким |осіб, щодо |осіб, яким | осіб, щодо |осіб, щодо| осіб, на |про розмір| повідомлено|яких набрали|повідомлено|яких набрали|яких скла-|яких нак- | завданих | про підозру| законної |про підозру| законної |дено про- |ладено ад-|внаслідок | у вчиненні | сили |у вчиненні | сили |токоли про| мініст- | вчинення | злочинів у |обвинувальні|злочинів, |обвинувальні| вчинення | ративне | коруп- | сфері |вироки суду |пов'язаних |вироки суду | адмініс- |стягнення | ційних | службової |за вчинення |із зловжи- |за вчинення |тративних |за коруп- | право- | діяльності | злочинів у |ванням | злочинів, |корупцій- |ційне пра-| порушень | та профе- | сфері |своїм | пов'язаних |них право-|вопорушен-| збитків, | сійної | службової |службовим | із | порушень | ня | стан та | діяльності,| діяльності |становищем |зловживанням| | |обсяги їх | пов'язаної | та | | своїм | | | відшко- | з наданням |професійної | | службовим | | | дування | публічних |діяльності, | | становищем | | | фізичним | послуг | пов'язаної | | | | |та юридич-| | з наданням | | | | |ним особам| | публічних | | | | |внаслідок | | послуг | | | | | вчинення | | | | | | |корупцій- | | | | | | | ного | | | | | | | правопо- | | | | | | | рушення | -----------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706
( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2011 р. N 1094
ІНФОРМАЦІЯ

про кількість осіб, притягнутих

до адміністративної відповідальності,

за категоріями, зазначеними у частині

першій статті 4 Закону України "Про засади

запобігання і протидії корупції",
які вчинені за _________ рік

------------------------------------------------------------------------------------- Суб'єкти | Статті Кодексу України про адміністративні правопорушення | відповідальності |-----------------------------------------------------------------| за корупційні | 172-4 | 172-5 | 172-6 |172-7|172-8|172-9| правопорушення |---------------+---------------+---------------+-----+-----+-----| |частина|частина|частина|частина|частина|частина| | | | | перша | друга | перша | друга | перша | друга | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| Суб'єкти | | | | | | | | | | відповідальності,| | | | | | | | | | визначені | | | | | | | | | | зазначеним | | | | | | | | | | Законом: | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| у пункті 1 | | | | | | | | | | частини першої | | | | | | | | | | статті 4: | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| підпункт "а" | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| підпункт "б" | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| підпункт "в" | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| підпункт "г" | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| підпункт "ґ" | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| підпункт "д" | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| підпункт "е" | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| підпункт "є" | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| підпункт "ж" | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| у пункті 2 | | | | | | | | | | частини першої | | | | | | | | | | статті 4: | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| підпункт "а" | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| підпункт "б" | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| підпункт "в" | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| підпункт "г" | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| у пункті 3 | | | | | | | | | | частини першої | | | | | | | | | | статті 4 | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| у пункті 4 | | | | | | | | | | частини першої | | | | | | | | | | статті 4 | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| у пункті 5 | | | | | | | | | | частини першої | | | | | | | | | | статті 4 | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706
( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

Додаток 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2011 р. N 1094
ІНФОРМАЦІЯ

про кількість осіб, притягнутих

до кримінальної відповідальності

за вчинення злочинів у сфері службової

діяльності та професійної діяльності,

пов'язаної з наданням публічних послуг,

за категоріями, зазначеними у частині

першій статті 4 Закону України "Про засади

запобігання і протидії корупції",

які вчинені за _________ рік

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Суб'єкти | Статті Кримінального кодексу України | відповідальності |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| за корупційні | 364 | 364-1 | 365 | 365-1 | 365-2 | 366 | 367 | 368 | 368-2 | 368-3 | 368-4 | 369 | 369-2 | 370 |424 | правопорушення |--------------+---------+--------------+---------+--------------+---------+---------+-------------------+--------------+--------------+-------------------+------------------------+--------------+---------+----| |час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|част|час-|час-|час-|час-|час-|час-| |тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|п'я-|тина|тина|тина|тина|тина|тина| |пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|пер-|дру-|пер-|дру-|тре-|чет-|пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|тре-|чет-|пер-|дру-|тре-|чет-| та |пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|пер-| | ша | га | тя | ша | га | ша | га | тя | ша | га | ша | га | тя | ша | га | ша | га | ша | га | тя |вер-| ша | га | тя | ша | га | тя | ша | га | тя |вер-| ша | га | тя |вер-| | ша | га | тя | ша | га | ша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | та | | | | | | | | | | та | | | | та | | | | | | | | -----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| Суб'єкти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | відповідальності,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | визначені | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | зазначеним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Законом: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| у пункті 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | частини першої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статті 4: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| підпункт "а" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| підпункт "б" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| підпункт "в" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| підпункт "г" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| підпункт "ґ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| підпункт "д" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| підпункт "е" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| підпункт "є" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| підпункт "ж" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| у пункті 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | частини першої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статті 4: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| підпункт "а" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| підпункт "б" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| підпункт "в" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| підпункт "г" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| у пункті 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | частини першої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статті 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| у пункті 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | частини першої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статті 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| у пункті 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | частини першої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статті 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706
( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

Додаток 5

до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2011 р. N 1094
ІНФОРМАЦІЯ

про кількість осіб, притягнутих

до кримінальної відповідальності

за вчинення злочинів, пов'язаних

із зловживанням службовим становищем,

за категоріями, зазначеними

у частині першій статті 4 Закону України

"Про засади запобігання і протидії корупції",
які вчинені за _________ рік

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Суб'єкти | Статті Кримінального кодексу України | відповідальності |---------------------------------------------------------------------------------------| за корупційні |частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина| правопорушення | друга | друга | друга | друга | друга | друга | перша | друга | перша | друга | третя | |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті | | 191 | 262 | 308 | 312 | 313 | 320 | 357 | 410 | 423 | 423 | 423 | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| Суб'єкти | | | | | | | | | | | | відповідальності,| | | | | | | | | | | | визначені | | | | | | | | | | | | зазначеним | | | | | | | | | | | | Законом: | | | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| у пункті 1 | | | | | | | | | | | | частини першої | | | | | | | | | | | | статті 4: | | | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| підпункт "а" | | | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| підпункт "б" | | | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| підпункт "в" | | | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| підпункт "г" | | | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| підпункт "ґ" | | | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| підпункт "д" | | | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| підпункт "е" | | | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| підпункт "є" | | | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| підпункт "ж" | | | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| у пункті 2 | | | | | | | | | | | | частини першої | | | | | | | | | | | | статті 4: | | | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| підпункт "а" | | | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| підпункт "б" | | | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| підпункт "в" | | | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| підпункт "г" | | | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| у пункті 3 | | | | | | | | | | | | частини першої | | | | | | | | | | | | статті 4 | | | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| в пункті 4 | | | | | | | | | | | | частини першої | | | | | | | | | | | | статті 4 | | | | | | | | | | | | -----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| в пункті 5 | | | | | | | | | | | | частини першої | | | | | | | | | | | | статті 4 | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706
( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: