open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2015 р. № 300
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 897 від 04.11.2015
№ 267 від 06.04.2016
№ 950 від 14.12.2016
№ 502 від 12.07.2017
№ 254 від 07.02.2018}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 22ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 300

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

{У тексті Порядку слова “департаменти агропромислового розвитку облдержадміністрацій” в усіх відмінках замінено словами “структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 897 від 04.11.2015}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів”, які спрямовуються суб’єктам господарювання агропромислового комплексу на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами (далі - компенсація).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

3. Мінагрополітики визначає річні ліміти та здійснює розподіл бюджетних призначень між структурними підрозділами облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, пропорційно середньорічному обсягу виробництва валової продукції сільського господарства (у постійних цінах) за попередні три роки, що передують звітному року, згідно з даними органів державної статистики.

4. Компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям (далі - позичальники) за укладеними кредитними договорами.

{Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 254 від 07.02.2018}

{Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 254 від 07.02.2018}

{Абзац четвертий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 254 від 07.02.2018}

Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами:

{Абзац п'ятий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 502 від 12.07.2017}

у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання м’яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці) та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із такою діяльністю;

{Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ № 502 від 12.07.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 254 від 07.02.2018}

у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - іншим позичальникам.

{Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ № 502 від 12.07.2017}

Компенсації підлягають відсоткові ставки за короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат та середньостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

{Абзац восьмий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 254 від 07.02.2018}

{Пункт 4 в редакції Постанов КМ № 267 від 06.04.2016}

5. Компенсація не надається позичальникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної фіскальної служби.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 267 від 06.04.2016}

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів припиняється надання позичальнику компенсації з моменту встановлення такого факту та протягом наступного бюджетного періоду, а кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 254 від 07.02.2018}

6. Для проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо надання компенсації облдержадміністрації утворюють конкурсні комісії, до складу яких входять представники структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, органів державної статистики, фінансових органів, територіальних органів ДФС, міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби, професійних громадських організацій. Конкурсні комісії очолюють керівники структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 897 від 04.11.2015, № 950 від 14.12.2016}

Після надходження від Мінагрополітики інформації про розподіл бюджетних призначень, передбачених для здешевлення відсоткової ставки за кредитами, конкурсні комісії оприлюднюють у друкованих засобах масової інформації оголошення про умови проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів.

7. Конкурсні комісії розпочинають приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про порядок та умови проведення конкурсу, а закінчують за сім робочих днів до початку проведення останнього засідання конкурсної комісії.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 267 від 06.04.2016}

Засідання конкурсної комісії проводяться у разі потреби. Останнє засідання конкурсної комісії проводиться до 10 грудня.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Реєстрація заявки та документів, що додаються до неї, проводиться в день їх надходження.

Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються позичальнику у триденний строк після їх подання із зазначенням причин повернення.

Заявки на участь у конкурсі розглядаються конкурсною комісією з урахуванням вимог, визначених пунктом 10 цього Порядку.

Рішення конкурсної комісії приймається на її засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени конкурсної комісії. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

8. Позичальники для отримання компенсації подають до конкурсних комісій заявку за встановленою Мінагрополітики формою і такі документи:

копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором;

довідку про банківські реквізити позичальника;

виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту;

копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (додаток 1 “Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, - за останній звітний період, що передує поданню заявки;

{Абзац п'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 267 від 06.04.2016}

довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби;

{Абзац шостий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 267 від 06.04.2016}

копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, визначені у пункті 4 цього Порядку.

Подані документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку, форму якого затверджує Мінагрополітики. Секретарем конкурсної комісії є представник структурного підрозділу облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

{Абзац восьмий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 897 від 04.11.2015}

9. Позичальники для отримання права на компенсацію звертаються до конкурсних комісій облдержадміністрацій за місцем їх реєстрації, а позичальники, що зареєстровані у м. Києві, - до структурного підрозділу Київської облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 897 від 04.11.2015}

10. Конкурсні комісії розглядають подані позичальниками документи, необхідні для отримання права на компенсацію, у порядку черговості їх реєстрації.

Під час прийняття рішення щодо надання компенсації перевага надається позичальникам:

у першу чергу - які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень;

{Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 254 від 07.02.2018}

у другу чергу - які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання м’яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці) та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із такою діяльністю.

{Абзац четвертий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 254 від 07.02.2018}

Конкурсні комісії визначають суму компенсації для кожного позичальника в межах встановленого річного обсягу, видають позичальнику довідку про прийняте рішення конкурсної комісії щодо надання компенсації та включають його до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами. Форми довідки та реєстру затверджує Мінагрополітики.

У разі відмови в наданні компенсації позичальнику надсилається у триденний строк після прийняття рішення конкурсною комісією обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

11. Позичальники, які включені до реєстру позичальників, що мають право на отримання компенсації за кредитами, подають до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом, копію платіжного доручення, засвідченого банком-кредитором або обслуговуючим банком, про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом за відповідний період до структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 267 від 06.04.2016}

12. Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, на підставі копії платіжного доручення, зазначеного у пункті 11 цього Порядку, складають та затверджують реєстр компенсаційних виплат і до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають його до Мінагрополітики. Форму реєстру затверджує Мінагрополітики.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 267 від 06.04.2016}

Мінагрополітики на підставі поданих реєстрів здійснює розподіл коштів між регіонами в межах виділених асигнувань пропорційно визначеній потребі в компенсаційних коштах та спрямовує бюджетні призначення структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, на підставі рішення Мінагрополітики здійснюють розподіл коштів між позичальниками пропорційно визначеній потребі в компенсації та подають реєстр позичальників і платіжні доручення на виплату компенсації до головних управлінь Казначейства, які здійснюють перерахування коштів на рахунки позичальників.

13. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація і облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

14. Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, надсилають щороку до 15 січня наступного бюджетного періоду до Мінагрополітики узагальнену інформацію про використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації за кредитами за затвердженою ним формою.

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 267 від 06.04.2016}

Мінагрополітики подає у місячний строк після закінчення бюджетного періоду до Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.

{Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 267 від 06.04.2016}

15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

16. За підсумками шести місяців, а надалі щомісяця у разі потреби Мінагрополітики може здійснювати перерозподіл невикористаних бюджетних асигнувань для компенсації відсоткової ставки за кредитами між структурними підрозділами облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, пропорційно додатковій потребі в коштах понад річний план асигнувань, необхідних для здешевлення кредитів відповідно до заявок, поданих конкурсними комісіями облдержадміністрацій. Форму заявки затверджує Мінагрополітики.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 267 від 06.04.2016, № 254 від 07.02.2018}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: