open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

03.04.2013  № 369


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2013 р.
за № 685/23217

Про затвердження Процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

Відповідно до Законів України «Про природні монополії», «Про засади функціонування ринку природного газу», Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Процедуру встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу, що додається.

2. Управлінню цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Антимонопольного комітету України

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України


М.Ю. Бродський

В.П. ЦушкоЕ. Ставицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
03.04.2013  № 369


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2013 р.
за № 685/23217

ПРОЦЕДУРА
встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

І. Загальні положення

1.1. Ця Процедура розроблена відповідно до Податкового кодексу України, Законів України «Про природні монополії», «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики».

1.2. Ця Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, при встановленні або перегляді тарифів:

на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами;

на транспортування природного газу та газу (метану) вугільних родовищ розподільними трубопроводами;

на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;

на закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ.

1.3. Ця Процедура поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність із транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподілу, із постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ або мають намір здійснювати таку господарську діяльність (далі - суб'єкт господарювання).

1.4. У цій Процедурі терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період - період тривалістю рік, який передує планованому періоду;

елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат суб'єкта господарювання;

заява - письмове звернення суб’єкта господарювання до НКРЕ про встановлення або перегляд тарифів, передбачених цією Процедурою;

інвестиційна програма - план капітальних інвестицій та капітальних вкладень, який містить комплекс робіт та заходів, графік їх виконання та джерела їх фінансування;

нецільове використання коштів - використання коштів, передбачених установленою структурою тарифу та/або схваленою інвестиційною програмою на інші цілі;

перегляд тарифу - зміна рівня тарифу та/або його структури шляхом встановлення;

перехресні субсидії - переміщення коштів або розподіл витрат у межах одного підприємства або між спорідненими підприємствами для фінансової підтримки одного підприємства або виду діяльності за рахунок іншого;

планований період - період тривалістю календарний рік, на який здійснюється розрахунок тарифу;

планована тарифна виручка - установлений структурою тарифу дохід суб'єкта господарювання на планований період для фінансування його обґрунтованих витрат;

попередній період - період тривалістю рік, який передує базовому періоду;

структура тарифу (планованої тарифної виручки) - перелік елементів витрат суб'єкта господарювання при здійсненні відповідного виду діяльності, що групуються за елементами витрат собівартості відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248, та витрат із прибутку;

тариф - грошове відображення вартості надання послуги за її кількісну одиницю;

тариф на відбір природного газу з ПСГ - виражена у грошовій формі вартість реалізації замовнику послуги з відбору з підземного сховища газу газозберігаючим підприємством 1000 кубічних метрів природного газу;

тариф на закачування природного газу в ПСГ - виражена у грошовій формі вартість реалізації замовнику послуги із закачування в підземне сховище газу газозберігаючим підприємством 1000 кубічних метрів природного газу;

тариф на зберігання природного газу в ПСГ - виражена у грошовій формі вартість реалізації замовнику послуги із зберігання в підземному сховищі газу газозберігаючим підприємством 1000 кубічних метрів природного газу;

тариф на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом (тариф на постачання природного газу) - виражена у грошовій формі вартість реалізації замовнику послуги з постачання газопостачальним підприємством 1000 кубічних метрів природного газу;

тариф на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами в межах території провадження ліцензованої діяльності газорозподільного підприємства (тариф на транспортування природного газу) - виражена у грошовій формі вартість реалізації замовнику послуги із транспортування газотранспортним підприємством 1000 кубічних метрів природного газу магістральними трубопроводами в межах території провадження ліцензованої діяльності газорозподільного підприємства;

тариф на транспортування природного газу та газу (метану) вугільних родовищ розподільними трубопроводами (тариф на розподіл природного газу) - виражена у грошовій формі вартість реалізації замовнику послуги із транспортування розподільними трубопроводами газорозподільним підприємством 1000 кубічних метрів природного газу;

тарифна виручка - дохід, отриманий від надання послуг за ліцензованим видом діяльності за установленим НКРЕ тарифом.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про природні монополії», «Про засади функціонування ринку природного газу» та «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

1.5. Тариф установлюється НКРЕ за умови наявності у суб'єкта господарювання відповідної чинної ліцензії.

1.6. Суб'єкт господарювання зобов'язаний використовувати тарифну виручку, отриману при провадженні відповідного виду діяльності, виключно за елементами витрат, що передбачені встановленою структурою тарифу.

1.7. Суб'єкт господарювання забезпечує достовірність документів, що подаються ним згідно з цією Процедурою.

1.8. Рішення про встановлення або перегляд тарифів приймається НКРЕ на засіданнях у формі відкритих слухань.

1.9. Копія прийнятого рішення НКРЕ, завірена в установленому законодавством порядку, направляється суб'єкту господарювання не пізніше ніж на п’ятий робочий день з дня прийняття такого рішення.

ІІ. Вимоги до оформлення та подання заяви, документів, що додаються до неї

2.1. Для встановлення тарифу, визначеного у пункті 1.2 розділу І цієї Процедури, суб'єкт господарювання подає до НКРЕ не пізніше ніж за 30 робочих днів до початку планованого періоду заяву про встановлення тарифу (далі - заява) за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Процедури, до якої додаються:

2.1.1. Пояснювальна записка до розрахунку тарифу.

2.1.2. Динаміка розвитку основних техніко-виробничих показників.

2.1.3. Розрахунок рівня тарифу на планований період.

2.1.4. Обсяг надання послуг (з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, транспортування природного газу розподільними трубопроводами, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу з підземних сховищ газу) з відповідними обґрунтуваннями.

2.1.5. Розрахунок витрат, пов’язаних із закупівлею природного газу, що використовується для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормативних втрат природного газу.

2.1.6. Розрахунок матеріальних витрат та динаміка цих витрат за попередній період, базовий період та очікувані зміни у планованому періоді з відповідними обґрунтуваннями.

2.1.7. Розрахунок витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи та інформація щодо показників витрат на оплату праці за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями.

2.1.8. Розрахунок амортизаційних відрахувань на планований період та динаміка цих витрат за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями.

2.1.9. Розрахунок інших витрат на планований період та динаміка цих витрат за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями.

2.1.10. Розрахунок прибутку з урахуванням суми капітальних інвестицій на планований період та динаміка відповідних показників за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями.

2.1.11. Інвестиційна програма, оформлена з дотриманням вимог порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, встановленого НКРЕ, та розрахунок джерел її фінансування.

2.1.12. Копії фінансової звітності (за попередній звітний період) - баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності.

2.2. Заява та документи, що додаються до неї, визначені пунктом 2.1 цього розділу, подаються до НКРЕ у паперовій (три примірники) і електронній формах та оформлюються суб'єктом господарювання, що провадить діяльність:

з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами, - за формами, наведеними у додатках 1-7 до цієї Процедури;

з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, - за формами, наведеними у додатках 1, 2, 8-12 до цієї Процедури;

з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, - за формами, наведеними у додатках 1, 2, 13-16 до цієї Процедури;

зі зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, - за формами, наведеними у додатках 1, 2, 17-22 до цієї Процедури.

2.3. Числова інформація в документах зазначається з точністю до одного знака після коми.

2.4. Суб'єкт господарювання зобов'язаний обґрунтовано розподілити загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на збут між ліцензованими НКРЕ видами господарської діяльності та іншими, крім ліцензованих, видами діяльності з документальним підтвердженням необхідності такого розподілу.

2.5. Суб'єкт господарювання обґрунтовує кожну складову витрат з відповідного виду ліцензованої НКРЕ діяльності, пов'язаних з операційною діяльністю, фінансових витрат (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку) та прибутку документами, визначеними пунктом 2.1 цього розділу.

2.6. Суб’єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність, зазначену у пункті 1.3 розділу І цієї Процедури, подає заяву та документи, зазначені у пункті 2.1 цього розділу, одночасно із заявою про видачу відповідної ліцензії.

ІІІ. Порядок розгляду заяви

3.1. Заява та документи, що до неї додаються, перевіряються структурним підрозділом НКРЕ, до компетенції якого належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики в нафтогазовому комплексі, щодо її відповідності вимогам цієї Процедури.

У разі надання неповного пакета документів, визначеного пунктом 2.1 розділу ІІ цієї Процедури, заява не розглядається, про що НКРЕ повідомляє заявника у письмовій формі у 10-денний строк з дня надходження таких документів до НКРЕ та повертає їх заявнику.

У разі відповідності заяви та доданих до неї документів, визначених пунктом 2.1 розділу ІІ цієї Процедури, відповідний структурний підрозділ НКРЕ, до компетенції якого належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики в нафтогазовому комплексі, розглядає їх протягом 30 календарних днів з дня надходження до НКРЕ.

У разі потреби НКРЕ може звернутися до суб'єкта господарювання, що провадить або має намір провадити господарську діяльність, зазначену у пункті 1.3 розділу І цієї Процедури, щодо надання додаткових пояснень та обґрунтувань, які подаються суб'єктом господарювання до НКРЕ у визначений нею строк, підписані керівником та засвідчені печаткою суб’єкта господарювання.

Розгляд заяви призупиняється на строк, необхідний для доопрацювання структури тарифу або інвестиційної програми, якщо при розгляді структурними підрозділами НКРЕ виникають питання, що потребують додаткового вивчення і доопрацювання, про що НКРЕ письмово повідомляє суб'єкта господарювання.

3.2. На підставі розгляду заяви та доданих до неї документів відповідний структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків, готує:

висновок щодо фінансового стану суб’єкта господарювання, який має намір провадити господарську діяльність, зазначену у пункті 1.3 розділу І цієї Процедури;

висновок про фінансову спроможність і економічну доцільність здійснення відповідного виду господарської діяльності суб’єктом господарювання, який має намір провадити господарську діяльність, зазначену у пункті 1.3 розділу І цієї Процедури.

Відповідний структурний підрозділ, до компетенції якого належить організація здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов, проводить аналіз результатів перевірок, за результатами якого готує висновок щодо дотримання суб'єктом господарювання ліцензійних умов у базовому періоді та виконання ним рішень НКРЕ.

Висновки, що підготовлені згідно з цим пунктом, за підписом керівника відповідного структурного підрозділу або особи, яка його заміщає, надаються структурному підрозділу, до компетенції якого належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики нафтогазового комплексу, протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви до НКРЕ.

3.3. Структурний підрозділ, до компетенції якого належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики в нафтогазовому комплексі, готує:

3.3.1. З урахуванням висновків, зазначених у пункті 3.2 цього розділу, висновок щодо ефективного та цільового використання коштів, передбачених чинною структурою тарифу.

3.3.2. Висновок щодо виконання суб'єктом господарювання заходів інвестиційної програми за попередній період та обґрунтованості інвестиційної програми на планований період.

3.3.3. Висновок щодо обґрунтованості інвестиційної програми на планований період суб’єкта господарювання, який має намір провадити господарську діяльність, зазначену у пункті 1.3 розділу І цієї Процедури.

3.3.4. Пропозиції щодо включення питання встановлення тарифу на засідання НКРЕ.

3.3.5. Проект рішення НКРЕ та проект структури тарифу (планованої тарифної виручки) згідно з формами, що наведені у додатках 23 та/або 24.

3.4. НКРЕ може відмовити суб’єкту господарювання у встановленні або перегляді тарифу або знизити його рівень у разі:

встановлення факту нецільового використання коштів, передбачених структурою встановленого тарифу, або фінансової неспроможності та економічної недоцільності здійснення відповідного виду ліцензованої діяльності суб’єктом господарювання, який має намір його провадити;

надання до НКРЕ недостовірної інформації або необґрунтованості складових витрат, визначених розділом ІІ цієї Процедури.

ІV. Умови перегляду тарифів

4.1. Перегляд рівня тарифу здійснюється як за ініціативою суб'єкта господарювання, так і НКРЕ за умови відповідного обґрунтування такого перегляду.

4.2. Суб'єкт господарювання має право звернутися до НКРЕ щодо перегляду рівня тарифу у разі:

4.2.1. Зміни обсягів надання послуг з відповідного виду ліцензованої діяльності (обсягів транспортування, розподілу, постачання, зберігання природного газу) у планованому періоді відносно врахованих при розрахунку тарифу більше ніж на 5%.

4.2.2. Зміни собівартості, передбаченої структурою тарифу, внаслідок підвищення цін на паливо, сировину, матеріали, послуги, зростання витрат на оплату праці у зв’язку зі зміною законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати відносно врахованих при розрахунку тарифу більше ніж на 5%.

4.3. НКРЕ може ініціювати перегляд тарифу у разі:

4.3.1. Установлення факту:

невикористання коштів, передбачених елементами витрат структури встановленого тарифу;

використання коштів у розмірах, що не були передбачені елементами витрат структури встановленого тарифу;

перехресного субсидіювання;

невикористання коштів, які були передбачені структурою тарифу як джерело фінансування інвестиційної програми;

використання коштів у розмірах, що не були передбачені схваленою інвестиційною програмою;

використання коштів на роботи та заходи, що не були передбачені схваленою інвестиційною програмою.

4.3.2. Закінчення періоду, на який розраховувався тариф (або закінчення строку врахування окремих елементів витрат у структурі тарифу).

4.3.3. Установлення факту нецільового використання коштів, передбачених структурою тарифу.

4.3.4. Надання до НКРЕ недостовірної інформації щодо здійснення господарської діяльності.

4.3.5. Провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії, за відсутності установлених НКРЕ вимог.

4.3.6. Зміни обсягів транспортування, розподілу, постачання природного газу за регульованим тарифом, зберігання природного газу, врахованих при розрахунку тарифів, більше ніж на 5%.

4.3.7. Зміни витрат, що передбачені структурою встановленого тарифу, що сталася з причин, не залежних від суб'єкта господарювання, якщо це призводить до зміни рівня тарифу більше ніж на 5 % від встановленого рівня.

4.4. За наявності підстав, передбачених пунктом 4.3 цього розділу, НКРЕ переглядає тарифи з урахуванням даних звітності, актів перевірок та/або наданих суб’єктом господарювання документів та пояснень до них.

Начальник управління
цінової та тарифної політики
нафтогазового комплексу

В. Семенець
Додаток 1
до Процедури встановлення та перегляду
тарифів на послуги з транспортування,
розподілу, постачання природного газу,
закачування, зберігання та відбору
природного газу

ЗАЯВА
про встановлення (перегляд) тарифуДодаток 2
до Процедури встановлення та перегляду
тарифів на послуги з транспортування,
розподілу, постачання природного газу,
закачування, зберігання та відбору
природного газу

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
питань, які висвітлюються в пояснювальній записці до розрахунку відповідних тарифів

1. Загальна характеристика суб’єкта господарювання:

1.1. Види діяльності (перелік ліцензованих видів діяльності та інших, крім ліцензованих, видів діяльності).

1.2. Структура суб’єкта господарювання (надати перелік структурних підрозділів, які забезпечують здійснення ліцензованого виду діяльності, із зазначенням чисельності працівників цих структурних підрозділів).

1.3. Технічна характеристика суб’єкта господарювання станом на 01 січня базового періоду (пропускна потужність, протяжність газопроводів, кількість споруд на них (головних газорозподільних пунктів, газорозподільних пунктів, шафових газорозподільних пунктів, колодязів, установок електрохімзахисту тощо), що перебувають на балансі суб’єкта господарювання, в користуванні, господарському віданні, в експлуатації, - вказати реквізити договорів, детально описати активи за всіма видами договорів, при великій кількості договорів необхідно прикласти реєстр договорів по кожному власнику активів). Зазначити резерв потужності газопроводів, коефіцієнт зносу, кількість мереж та споруд на них, що потребують діагностики, перекладки (заміни), ремонту тощо. Для газорозподільних та газопостачальних підприємств: рівень (%) газифікації території провадження ліцензованої діяльності, кількість газифікованих населених пунктів, кількість споживачів за категоріями (населення, бюджетні установи, суб'єкти господарювання, які виробляють теплову енергію, промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання, релігійні організації, газ для Вічного вогню).

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання за базовий та попередній періоди за ліцензованим видом діяльності:

2.1. Аналіз зміни обсягів надання послуг (з транспортування, розподілу, постачання, зберігання (закачування, зберігання, відбору) природного газу) за базовий період порівняно з прийнятими обсягами при розрахунку чинних тарифів за всіма категоріями споживачів та причини відхилень.

2.2. Аналіз фактичних витрат за базовий період, доходів та прибутку відповідно до врахованих при розрахунку чинних тарифів та причини відхилень.

3. Плановані обсяги надання послуг (з транспортування, розподілу, постачання, зберігання (закачування, зберігання, відбору) природного газу) на планований період з розбивкою по кварталах. Пояснення принципів планування й основні відхилення від прийнятих при розрахунку чинних тарифів.

4. Обґрунтування за всіма елементами витрат. Описати принципи обліку прямих і непрямих витрат, пов’язаних з ліцензованою та іншими, крім ліцензованої, видами діяльності, вказати документ, відповідно до якого розподіляються витрати (реквізити наказу, яким визначена облікова політика суб’єкта господарювання).

4.1. Матеріальні витрати:

4.1.1. Матеріали (перелічити основні елементи витрат, вказати принципи планування витрат, за якими розцінками здійснювався розрахунок потреби в матеріальних витратах, причини зростання/зменшення витрат за основними елементами).

4.1.2. Природний газ на власні потреби, виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати (далі - ВТВ). Вказати обсяг природного газу на власні потреби, виходячи з розрахунку відповідно до чинного законодавства, вказати реквізити договору (договорів) з постачальником природного газу; вказати обсяг природного газу на виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати, виходячи з розрахунку відповідно до чинного законодавства, прикласти договір з постачальником природного газу.

4.1.3. Паливо. Зазначити види використовуваного палива, напрямок та обсяги використання із зазначенням ціни кожного виду паливної складової.

4.1.4. Електроенергія. Зазначити обсяг використання електричної енергії, назву постачальника електроенергії та чинний тариф.

4.1.5. Інші матеріальні витрати (перелічити основні елементи витрат, віднесені до цієї статті, вказати принципи планування витрат, обґрунтування зростання/зменшення витрат за основними елементами).

4.2. Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи. Зазначити витрати з основної та додаткової заробітної плати, витрати на інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Зазначити причини планованих змін загальної чисельності працюючих, у тому числі керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців. Вказати причини зміни середньомісячної заробітної плати та посадових окладів для керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників.

4.3. Амортизація. Зазначити перелік основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що знаходяться на балансі, та обґрунтувати їх плановані зміни (рух основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, зміна вартості основних засобів та інших необоротних активів з відповідним обґрунтуванням тощо), вказати нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснено розрахунок, і норми амортизації за основними групами основних засобів та інших необоротних активів.

4.4. Інші витрати:

4.4.1. Послуги банку. Вказати витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків та обґрунтувати їх плановані зміни.

4.4.2. Витрати на оплату послуг зв'язку. Зазначити перелік використовуваних послуг (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв'язок тощо) із зазначенням сум витрат по кожному виду послуги. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.

4.4.3. Витрати на службові відрядження. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.

4.4.4. Утримання транспорту. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.

4.4.5. Вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з ліцензованим видом діяльності. Зазначити перелік послуг сторонніх організацій (юридичних послуг, аудиторських, консультаційних, послуг з оцінки майна, охорони, послуг з транспортування природного газу магістральними (розподільними) трубопроводами, які перебувають у власності або користуванні іншого ліцензіата з транспортування (розподілу) природного і нафтового газу тощо). Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.

4.4.6. Витрати, пов'язані з планово-профілактичним та технічним обслуговуванням газопроводів, приладів, пристроїв та устаткувань. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.

4.4.7. Періодична повірка та ремонт лічильників газу (для газорозподільних підприємств). Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.

4.4.8. Витрати на оренду. Зазначити витрати на оперативну оренду, перелік основних засобів та нематеріальних активів та суми орендної плати по кожному засобу. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.

4.4.9. Страхування. Зазначити види (обов'язкове, добровільне) та об'єкти страхування. Обґрунтувати причини змін порівняно з чинними договорами, указати принцип розрахунку та розподілу витрат для ліцензованого виду діяльності.

4.4.10. Податки та збори. Зазначити види податків та зборів, платниками яких є суб`єкт господарювання при провадженні ліцензованого виду діяльності, об`єкт та базу оподаткування, ставку податку, в тому числі плати за землю, із зазначенням площі земель та/або нормативної грошової оцінки земель, ставки податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.

4.4.11. Інші витрати. Зазначити перелік витрат, що включені до цієї статті. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.

4.4.12. Адміністративні витрати. Зазначити принципи розподілу адміністративних витрат між ліцензованими та іншими, крім ліцензованих, видами діяльності. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.

4.4.13. Витрати на збут. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом із зазначенням принципів розподілу витрат на збут між ліцензованими та іншими, крім ліцензованих, видами діяльності.

5. Фінансові витрати. Зазначити перелік витрат. Обґрунтувати необхідність отримання запозичень за кредитними договорами та інших запозичень із зазначенням мети їх залучення та визначенням основної суми запозичення та відсотків за користування отриманими кредитами та витрат, пов`язаних із обслуговуванням запозичень.

6. Інші доходи, які не входять до складу операційних. Зазначити джерело, суму доходу та напрями його використання.

7. Планований прибуток. Обґрунтувати рівень планованого прибутку із визначенням напрямів його використання:

7.1. Сума коштів на виконання затвердженої інвестиційної програми.

7.2. Сума коштів на погашення основної суми кредитів та інших запозичень, що залучені для виконання інвестиційної програми.

7.3. Сума коштів на повернення поворотної фінансової допомоги замовників послуг з приєднання власних об'єктів до Єдиної газотранспортної системи України.

7.4. Сума коштів повернення частини вартості послуг з приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовника, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення.

7.5. Сума коштів для спрямування частини чистого прибутку на виплату дивідендів відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

7.6. Сума податку на прибуток, розрахованого відповідно до Податкового кодексу України.

8. Обґрунтування витрат, які не включаються в структуру тарифу. Вказати перелік фактичних витрат за кожним елементом витрат із зазначенням суми та обґрунтуванням змін порівняно з попереднім періодом:

8.1. Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості.

8.2. Суми визнаних штрафів, пені, неустойки.

8.3. Суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу.

8.4. Суми коштів, що відраховуються професійним спілкам (їх організаціям) для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи.

8.5. Інші операційні витрати.


{Додатки 3-24}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: