open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.11.2011 № 2255


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2011 р.
за № 1502/20240

Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 4 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», Законів України «Про природні монополії», «Про інвестиційну діяльність» та з метою забезпечення прозорості процедури прийняття рішень щодо рівнів тарифів Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, що додається.

2. Управлінню цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити:

подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цієї постанови відповідно до чинного законодавства.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва


С. Свищева

Міністр енергетики
та вугільної промисловості УкраїниЮ. Бойко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії регулювання
електроенергетики України
28.11.2011 № 2255


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2011 р.
за № 1502/20240

ПОРЯДОК
формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності (далі - ліцензіати):

з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;

розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ;

транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами;

зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами.

1.2. Цей Порядок визначає процедуру подання, формування, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з метою визначення обґрунтованості запланованих ліцензіатом капіталовкладень та/або витрат у структурі тарифів на постачання природного газу за регульованим тарифом, розподілу природного газу та/або транспортування природного газу магістральними трубопроводами та/або закачування, зберігання та відбір природного газу на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів ліцензіатом.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

звітний період - період дії інвестиційної програми, за який ліцензіат звітує про виконання інвестиційної програми (щоквартально з наростаючим підсумком та за підсумками року);

інвестиційна програма - план використання коштів для підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів, який  містить комплекс зобов'язань ліцензіата на період її виконання щодо розвитку підприємства, покращення показників якості надання послуг споживачам з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, що підтверджують доцільність здійснення інвестиційної діяльності, джерела її фінансування та графік виконання;

капітальний ремонт - роботи із заміни ділянок газопроводів, які стали непридатними, а також роботи з ремонту основних засобів, у результаті чого збільшується строк їх експлуатації;

модернізація - удосконалення конструкції, яке забезпечує підвищення продуктивності об’єкта, що модернізується, сприяє розширенню його технологічних можливостей до рівня сучасних технічних і технологічних вимог, досягненню економії ресурсів, поліпшенню умов праці, поліпшенню якісних характеристик об’єкта (потужність, продуктивність тощо);

поточний ремонт - ремонт, призначений для постійного підтримання в робочому стані основних засобів та нематеріальних активів, усунення дефектів, виявлених при технічному обслуговуванні, після виконання яких гарантується справність і безаварійність основних засобів та нематеріальних активів на наступний строк експлуатації;

планований період - період, протягом якого ліцензіат планує виконання інвестиційної програми (календарний рік);

реконструкція - перебудова (добудова) існуючих об’єктів виробничого призначення, пов’язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня,  зміною основних техніко-економічних показників (потужність, функціональне призначення, геометричні розміри тощо).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про засади функціонування ринку природного газу».

1.4. Ліцензіат повинен використовувати кошти, визначені як джерело фінансування інвестиційної програми, виключно на її виконання відповідно до графіка, визначеного інвестиційною програмою.

1.5. Рішення про схвалення інвестиційних програм або внесення змін до них приймається НКРЕ на відкритих засіданнях шляхом всебічного та повного з'ясування позицій усіх учасників відкритих засідань після розгляду та опрацювання НКРЕ інвестиційної програми або запропонованих змін та наданих ліцензіатом матеріалів згідно з вимогами цього Порядку.

При розгляді питань про схвалення інвестиційних програм або внесення змін до них на відкриті засідання НКРЕ запрошуються представники ліцензіата, центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі та інших заінтересованих сторін (у разі необхідності).

НКРЕ не пізніше ніж на п’ятий робочий день з дня прийняття рішення направляє ліцензіату завірену в установленому порядку копію рішення НКРЕ про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї.

ІІ. Вимоги до інвестиційних програм

2.1. З метою обґрунтування планованих витрат та прибутку ліцензіата, що приймаються до розрахунку тарифу ліцензіата та які спрямовуються ним на реконструкцію, модернізацію та розвиток основних фондів, інших активів ліцензіата, до НКРЕ подається інвестиційна програма газопостачального підприємства за формою, наведеною в додатку 1, газорозподільного підприємства за формою, наведеною в додатку 2, газотранспортного підприємства за формою, наведеною в додатку 3, газозберігаючого підприємства за формою, наведеною в додатку 4.

2.2. Фінансування інвестиційних програм здійснюється за рахунок амортизаційних відрахувань у повному обсязі, певної частки прибутку та інших  джерел фінансування.

Іншими джерелами фінансування інвестиційної програми можуть бути:

кошти, отримані від здійснення господарської діяльності, пов’язаної і не пов’язаної з ліцензованим видом діяльності;

операційні витрати підприємств за погодженням з НКРЕ;

залучені та/або запозичені кошти за погодженням з НКРЕ.

2.3. Інвестиційна програма формується відповідно до цього Порядку із зазначенням обсягу фінансування (з урахуванням ПДВ), джерел фінансування по кожному пункту інвестиційної програми.

Числова інформація в інвестиційній програмі та звітах щодо її виконання зазначається з точністю до двох знаків після коми, а якщо ціла частина числа дорівнює нулю - з точністю до двох знаків після коми.

2.4.  Разом з інвестиційною програмою надаються такі матеріали:

2.4.1 інформація про загальний техніко-економічний стан ліцензіата з урахуванням заходів діючої інвестиційної програми;

2.4.2 опис робіт, запланованих на планований період;

2.4.3 перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, запланованих для закупівлі на планований період, з розбивкою на етапи закупівель (щоквартально);

2.4.4 техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт, закупівлі основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, окремо по кожному заходу інвестиційної програми, включаючи строк окупності та визначення економічного ефекту від упровадження зазначених заходів інвестиційної програми;

2.4.5 обґрунтування вартості запланованих робіт та закупівель товарів, які повинні містити цінові пропозиції (прайси) заводів-виробників або їх офіційних представників в Україні (не менше двох), або зведені протоколи проведених тендерів, інформацію щодо застосування обмеження вартості закупівель при проведенні тендерів з урахуванням цін підприємств-виробників, зведені кошториси проектів робіт, що передбачені інвестиційною програмою, з наданням цінових пропозицій (прайсів) заводів-виробників на обладнання, яке передбачено в цих проектах, загальною вартістю однотипного обладнання понад 10 тис. грн, а для газотранспортних та газозберігаючих підприємств - понад 100 тис.грн;

2.4.6 джерела фінансування інвестиційної програми, усього, а також окремо по кожному виду робіт, розраховані відповідно до чинних структур тарифів та планів щодо інших надходжень на планований період;

2.4.7 зобов'язання ліцензіата (газорозподільні та газотранспортні підприємства) за результатами реалізації інвестиційної програми щодо зниження обсягів виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу  та щодо поліпшення якості надання послуг у сфері ліцензованої діяльності;

2.4.8 інформація про використання коштів, передбачених на реалізацію попередньої інвестиційної програми, та звіт за останній звітний період поточного року;

2.4.9 розрахунок періоду відновлення обладнання за відповідними різновидами основних фондів, виходячи з поточного стану цього обладнання та обсягів фінансування відповідних розділів інвестиційної програми;

2.4.10 копія відповідного договору щодо запозичення коштів та прогнозований графік користування запозиченими коштами (у разі фінансування заходів інвестиційної програми на планований період за рахунок запозичених коштів).

2.5. Обсяги інвестицій визначаються, виходячи з технічного стану основних фондів та інших активів ліцензіата, принципів економічної доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням впливів цих заходів на рівень тарифів.

2.6. Планування фінансування розділів інвестиційної програми проводиться з урахуванням необхідності надійного та безпечного провадження ліцензованої діяльності на довгостроковий період, а також поліпшення якості надання послуг.

2.7. Фінансування робіт з проведення нового будівництва, реконструкції, модернізації та інших заходів щодо об’єктів ліцензіата включається до інвестиційної програми за наявності необхідних для цього документів, погоджених (затверджених) відповідно до вимог чинного законодавства.

2.8. Матеріали, які надаються як обґрунтування розділів інвестиційної програми, повинні бути підписані керівником ліцензіата (уповноваженою ним особою) та скріплені печаткою ліцензіата.

ІІІ. Порядок розгляду та схвалення інвестиційних програм

3.1. Інвестиційна програма на планований період подається до НКРЕ для розгляду та схвалення до першого жовтня року, що передує планованому періоду, та з урахуванням процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу, визначеної НКРЕ.

3.2. Інвестиційна програма оформлюється з дотриманням вимог цього Порядку та затверджується особою, уповноваженою  згідно із статутом ліцензіата. 

Інвестиційні програми газотранспортних та газозберігаючих підприємств  підлягають погодженню з центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі.

3.3. Інвестиційна програма розглядається відповідним структурним підрозділом НКРЕ на предмет її належного оформлення, затвердження та погодження, наявності відповідного техніко-економічного обґрунтування окремих розділів та інвестиційної програми в цілому.

У разі встановлення невідповідності інвестиційної програми вимогам цього Порядку в частині оформлення, затвердження та погодження інвестиційна програма не розглядається, про що повідомляється ліцензіат протягом п’яти  днів з дня її надходження до НКРЕ.

Після усунення ліцензіатом зазначених невідповідностей інвестиційна програма подається до НКРЕ.

3.4. У разі відповідності  інвестиційної програми вимогам цього Порядку в частині оформлення, затвердження та погодження інвестиційна програма  розглядається відповідним структурним підрозділом НКРЕ, який проводить аналіз:

обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт, закупівлі основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, окремо по кожному заходу інвестиційної програми, включаючи строк окупності та визначення економічного ефекту від упровадження зазначених заходів інвестиційної програми;

обґрунтування вартості запланованих робіт та закупівель товарів, зведені кошториси проектів робіт, що передбачені інвестиційною програмою;

джерел фінансування інвестиційної програми, усього, а також окремо по кожному виду робіт, розрахованих відповідно до чинних структур тарифів та планів щодо інших надходжень на планований період.

3.5. У разі наявності зауважень та пропозицій до інвестиційної програми вони надаються ліцензіату письмово у формі листа, а пояснення, обґрунтування та пропозиції ліцензіата приймаються НКРЕ протягом десяти днів з дня отримання ліцензіатом таких зауважень та пропозицій, але не пізніше першого грудня, що передує планованому періоду.

Пояснення, обґрунтування та пропозиції ліцензіата розглядаються відповідним структурним підрозділом НКРЕ протягом десяти робочих днів з дати їх отримання НКРЕ.

3.6. У разі відсутності за результатами проведеного аналізу зауважень до інвестиційної програми відповідний структурний підрозділ НКРЕ готує подання на відкрите засідання НКРЕ щодо схвалення інвестиційної програми.

3.7. У разі визнання на відкритому засіданні НКРЕ необґрунтованими окремих розділів інвестиційної програми або їх складових ці розділи чи їх складові ліцензіату пропонується виключити, а кошти, передбачені на їх фінансування, можуть бути вилучені зі структури тарифу або перерозподілені ліцензіатом між іншими розділами інвестиційної програми за пропозицією НКРЕ. Якщо ліцензіат не погоджується із зазначеним, НКРЕ може прийняти рішення щодо проведення відповідної експертизи.

3.8. Ліцензіат забезпечує достовірність наданої НКРЕ інформації.

3.9. Схвалена НКРЕ інвестиційна програма оформлюється ліцензіатом у трьох примірниках. Сторінки інвестиційної програми нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника ліцензіата (уповноваженою ним особою) та скріплюється печаткою ліцензіата. Два примірники інвестиційної програми та її електронна версія подаються до НКРЕ протягом п’яти днів з дати схвалення,  один  залишається у ліцензіата.

3.10. При виникненні потреби в здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними та іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, ліцензіат має право протягом планованого періоду звернутися до НКРЕ з пропозицією щодо внесення змін до схваленої інвестиційної програми з наданням відповідного обґрунтування.

Зміни до інвестиційної програми розглядаються НКРЕ з урахуванням вимог цього Порядку.

IV. Виконання інвестиційної програми

4.1. Ліцензіат зобов’язаний виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми.

4.2. При виконанні розділів І та ІІ інвестиційної програми за звітний період не в повному обсязі подальше фінансування має спрямовуватись у першу чергу на виконання цих розділів, і лише при їх повному виконанні здійснюється фінансування інших розділів інвестиційної програми.

4.3. У випадку фактичного збільшення надходження коштів відповідно до визначених джерел фінансування додатково отримані кошти направляються газорозподільними та газотранспортними підприємствами на розвиток та модернізацію газових мереж шляхом унесення відповідних змін до інвестиційної програми відповідно до вимог цього Порядку.

4.4.  Профінансованими вважаються роботи, передбачені відповідними розділами інвестиційної програми ліцензіата, щодо яких здійснено фактичну оплату коштами відповідно до договорів або які здійснено ліцензіатами самостійно зі складанням відповідних актів.

4.5. Виконаними вважаються закупівлі товарів (робіт, послуг), що передбачені відповідними розділами інвестиційної програми ліцензіата, у разі проведення повної оплати за закуплені товари (роботи, послуги) та складання відповідних актів про прийняття закуплених товарів (робіт, послуг) відповідно до законодавства.

4.6. При зміні вартості робіт, що передбачені відповідними розділами інвестиційної програми ліцензіата, до 5 відсотків ліцензіат може самостійно зробити перерозподіл фінансування між окремими позиціями робіт у рамках одного розділу за умови незмінності обсягів робіт у кількісному вираженні.

4.7. Виконаними вважаються роботи, передбачені відповідними розділами інвестиційної програми ліцензіата, зокрема, при:

виконанні в повному обсязі запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні;

проведенні  фінансування в повному обсязі запланованих обсягів робіт у вартісному вираженні відповідно до договорів або які здійснено ліцензіатами самостійно зі складанням відповідних актів;

прийнятті на баланс.

V. Порядок надання звітної інформації щодо виконання інвестиційних програм

5.1. Звітну інформацію щодо виконання інвестиційної програми ліцензіат надає до НКРЕ щокварталу наростаючим підсумком не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, та за підсумками року не пізніше 5 лютого року, наступного за звітним роком.

5.2. Звітна інформація щодо виконання інвестиційної програми оформлюється для газопостачального підприємства згідно з додатками 5-7, для газорозподільного підприємства згідно з додатками 8-10, для газотранспортного підприємства згідно з додатками 11-13, для газозберігаючого підприємства згідно з додатками 14-16.

5.3. У разі виконання інвестиційної програми не в повному обсязі до звіту надається пояснювальна записка з обґрунтуванням.

5.4. При невиконанні ліцензіатом інвестиційної програми НКРЕ має право в межах своєї компетенції з урахуванням наданих ліцензіатом пояснень приймати рішення щодо зменшення чинних тарифів ліцензіата шляхом виключення зі структури тарифів невикористаних коштів, які були передбачені на реалізацію інвестиційної програми, та/або врахування цих коштів як джерела фінансування інвестиційної програми на наступний планований період.

Начальник управління
цінової та тарифної політики
нафтогазового комплексу

В. Семенець
Додаток 1
до Порядку формування
інвестиційних програм
газопостачальних, газорозподільних,
газотранспортних та газозберігаючих
підприємств

Інвестиційна програма газопостачального підприємства


Додаток 2
до Порядку формування
інвестиційних програм
газопостачальних, газорозподільних,
газотранспортних та газозберігаючих
підприємств

Інвестиційна програма газорозподільного підприємства


Додаток 3
до Порядку формування
інвестиційних програм
газопостачальних, газорозподільних,
газотранспортних та газозберігаючих
підприємств

Інвестиційна програма газотранспортного підприємства


Додаток 4
до Порядку формування
інвестиційних програм
газопостачальних, газорозподільних,
газотранспортних та газозберігаючих
підприємств

Інвестиційна програма газозберігаючого підприємства


Додаток 5
до Порядку формування
інвестиційних програм
газопостачальних, газорозподільних,
газотранспортних та газозберігаючих
підприємств

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми на 20__ рік


Додаток 6
до Порядку формування
інвестиційних програм
газопостачальних, газорозподільних,
газотранспортних та газозберігаючих
підприємств

Зведена інформація щодо фінансування Інвестиційної програми на 20___ рік газопостачальним підприємством


Додаток 7
до Порядку формування
інвестиційних програм
газопостачальних, газорозподільних,
газотранспортних та газозберігаючих
підприємств

Інформація щодо фактично нарахованих та отриманих коштів за надані послуги газопостачального підприємства та щодо інших джерел фінансування станом на 1___________ 20 ___ року


Додаток 8
до Порядку формування
інвестиційних програм
газопостачальних, газорозподільних,
газотранспортних та газозберігаючих
підприємств

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми на 20__ рік газорозподільного підприємства


Додаток 9
до Порядку формування
інвестиційних програм
газопостачальних, газорозподільних,
газотранспортних та газозберігаючих
підприємств

Зведена інформація щодо виконання Інвестиційної програми на 20___ рік газорозподільного підприємства станом на 1___________ 20 ___ року


Додаток 10
до Порядку формування
інвестиційних програм
газопостачальних, газорозподільних,
газотранспортних та газозберігаючих
підприємств

Інформація щодо фактично нарахованих та отриманих коштів за надані послуги газорозподільного підприємства станом на 1___________ 20 ___ року


Додаток 11
до Порядку формування
інвестиційних програм
газопостачальних, газорозподільних,
газотранспортних та газозберігаючих
підприємств

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми на 20__ рік газотранспортного підприємства


Додаток 12
до Порядку формування
інвестиційних програм
газопостачальних, газорозподільних,
газотранспортних та газозберігаючих
підприємств

Зведена інформація щодо виконання Інвестиційної програми на 20___ рік газотранспортного підприємства станом на 1___________ 20 ___ року


Додаток 13
до Порядку формування
інвестиційних програм
газопостачальних, газорозподільних,
газотранспортних та газозберігаючих
підприємств

Інформація щодо фактично нарахованих та отриманих коштів за надані послуги газотранспортного підприємства станом на 1___________ 20 ___ року


Додаток 14
до Порядку формування
інвестиційних програм
газопостачальних, газорозподільних,
газотранспортних та газозберігаючих
підприємств

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми на 20__ рік газозберігаючого підприємства


Додаток 15
до Порядку формування
інвестиційних програм
газопостачальних, газорозподільних,
газотранспортних та газозберігаючих
підприємств

Зведена інформація щодо виконання Інвестиційної програми на 20___ рік газозберігаючого підприємства станом на 1___________ 20 ___ року


Додаток 16
до Порядку формування
інвестиційних програм
газопостачальних, газорозподільних,
газотранспортних та газозберігаючих
підприємств

Інформація щодо фактично нарахованих та отриманих коштів за надані послуги газозберігаючого підприємства станом на 1___________ 20 ___ року

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: