open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

01.11.2012  № 1398


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2012 р.
за № 1956/22268

Про затвердження Типового договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу

Відповідно до пункту 15 частини третьої статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Типовий договір на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу, що додається.

2. Суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, привести свої договірні відносини у відповідність до вимог Типового договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу.

3. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому законодавством порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:


Голова Антимонопольного комітету України


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

В.П. Цушко


М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
01.11.2012  № 1398


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2012 р.
за № 1956/22268

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу

_________________
(місце укладення)

___________
(дата)

_____________________________________________________________________________,
                                         (суб'єкт господарської діяльності, що здійснює зберігання газу)

що здійснює діяльність на підставі ліцензії ________________________________________

(далі - Виконавець), в особі _____________________________________________________,
                                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який (яка) діє на підставі _______________________________________________________,
                                                                            (довіреність або установчі документи Виконавця)

з однієї сторони, та ____________________________________________________________
                               (суб’єкт ринку природного газу, що замовляє послугу із зберігання природного газу)

(далі - Замовник), в особі _______________________________________________________,
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який (яка) діє на підставі _______________________________________________________,
                                                                       (довіреність або установчі документи Замовника)

з другої сторони (далі - Сторони), керуючись Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу", уклали цей договір на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу (далі - Договір) про таке:

I. Предмет Договору

Виконавець зобов'язується протягом строку, визначеного Договором, зберігати в підземному сховищі газу (далі - ПСГ) природний газ (далі - газ), у тому числі страховий запас газу, переданий йому Замовником, та повернути Замовнику газ у кількості, визначеній у Договорі, а Замовник зобов'язується внести плату за послуги із зберігання (закачування, зберігання, відбору) у встановлені Договором строки.

II. Умови зберігання і порядок приймання-передачі газу

2.1. Замовник передає Виконавцю газ на зберігання, у тому числі страховий запас газу, у таких обсягах:

____________ тис. куб. м - обсяг газу Замовника, що закачується в ПСГ у поточному сезоні зберігання (період з 15 квітня поточного року до 15 квітня наступного року);

____________ тис. куб. м - обсяг газу в ПСГ, на який Замовник набуває право власності;

____________ тис. куб. м - обсяг газу Замовника, який залишається в ПСГ з минулого сезону зберігання.

У випадку наявності в ПСГ невикористаної частини (залишку) обсягу газу Замовника на кінець минулого сезону зберігання останній залишає його в ПСГ Виконавця на зберігання в поточному сезоні зберігання, що оформлюється Сторонами відповідно до пункту 2.15 Договору.

2.2. Із зазначених у пункті 2.1 Договору обсягів газу страховий запас складає ___________ тис. куб. м.

2.3. При прийнятті газу Замовника відповідно до Договору на зберігання та/або створення страхового запасу газу Виконавець не набуває право власності на прийнятий газ Замовника.

Виконавець не має права здійснювати відбір газу, переданого Замовником на зберігання та/або створення страхового запасу газу відповідно до Договору, без письмової згоди Замовника, крім випадків, передбачених у пункті 2.4 Договору.

2.4. Виконавець має право відбирати страховий запас газу із ПСГ та передавати його Замовнику без письмового погодження Замовником у разі використання споживачами Замовника газу в обсягах, які перевищують установлені договорами на постачання газу із Замовником, та/або виникнення дефіциту природного газу в Замовника при здійсненні постачання природного газу.

2.5. Закачування газу до ПСГ, у тому числі страхового запасу газу, здійснюється в період закачування газу в ПСГ, як правило, з 15 квітня до 15 жовтня поточного року.

2.6. Строк зберігання газу Замовника в поточному сезоні зберігання газу за Договором визначається з дати початку закачування газу в ПСГ або передачі газу на зберігання Виконавцю до закінчення періоду відбору, але не пізніше 15 квітня наступного року.

2.7. Відбір газу із ПСГ здійснюється в період відбору газу, який починається, як правило, з 15 жовтня поточного року і закінчується 15 квітня наступного року.

2.8. Приймання-передача газу при закачуванні або відборі в/із ПСГ здійснюється Сторонами в загальному потоці на газовимірювальних станціях ПСГ.

2.9. Для здійснення закачування або відбору газу в/із ПСГ Замовник за п'ять робочих днів до початку місяця закачування або відбору газу в/із ПСГ надає Виконавцю заявку в письмовій формі щодо здійснення закачування або відбору місячних обсягів газу в/із ПСГ, у тому числі страхового запасу газу, та додає до неї три примірники акта приймання-передачі газу, підписані уповноваженим представником Замовника та скріплені печаткою (за наявності) Замовника, у яких Замовник зазначає місячний обсяг газу, що планується закачати або відібрати в/із ПСГ, у тому числі страхового запасу газу.

2.10. Місячні обсяги закачування або відбору газу в/із ПСГ можуть змінюватись за домовленістю Сторін шляхом коригування заявки щодо здійснення закачування або відбору місячних обсягів газу в/із ПСГ та актів приймання-передачі газу.

2.11. Виконавець здійснює облік газу, в тому числі страхового запасу газу, що закачується або відбирається в/із ПСГ. Місячний обсяг газу, у тому числі страхового запасу газу, що передається Сторонами при закачуванні або відборі в/із ПСГ у відповідному місяці, підтверджується диспетчерською службою Виконавця.

2.12. Обсяг газу, що передається Сторонами при його закачуванні або відборі в/із ПСГ, у відповідному місяці оформляється актом приймання-передачі газу. Акти приймання-передачі газу підписуються Сторонами та скріплюються печатками Сторін до 15-го числа місяця, наступного за звітним. В актах приймання-передачі газу вказується обсяг газу, у тому числі страхового запасу газу, закачаний або відібраний в/із ПСГ.

Акти приймання-передачі газу є підставою для проведення розрахунків Замовника із Виконавцем.

2.13. У випадку купівлі/продажу Замовником газу в ПСГ Замовник зобов'язується скласти акт приймання-передачі газу з продавцем/покупцем та протягом 10-ти днів з дати складання погодити цей акт з Виконавцем.

2.14. У разі неоплати або несвоєчасної оплати Замовником фактично наданих послуг по закачуванню, зберіганню або відбору газу Виконавець залишає за собою право притримання газу, що включає право не здійснювати відбір із ПСГ газу Замовника та/або не погоджувати передачу газу Замовника в ПСГ третій особі до моменту виконання Замовником зобов'язань за Договором. Про притримання газу Виконавець письмово повідомляє Замовника.

2.15. У випадку, якщо на кінець минулого сезону зберігання в ПСГ залишилась невикористана частина (залишок) обсягу газу Замовника, останній залишає його в ПСГ Виконавця на зберігання в поточному сезоні.

Замовник і Виконавець протягом 10-ти днів з дати укладення Договору оформлюють акт про обсяг залишку природного газу в ПСГ.

Замовник зобов'язується оплатити частину вартості послуг із зберігання в ПСГ обсягу залишку газу в поточному сезоні згідно з пунктом 4.3 Договору.

2.16. У випадку, якщо на дату закінчення періоду відбору газу (15 квітня наступного року) у ПСГ залишилась невикористана частина (залишок) обсягу газу Замовника, Сторони зобов'язуються до 15 травня наступного року скласти акт про обсяг залишку природного газу в ПСГ.

Замовник зобов'язується оплатити частину вартості послуг із зберігання залишку газу в ПСГ у поточному сезоні зберігання згідно з пунктом 4.4 Договору та у строк до 15 липня наступного року укласти з Виконавцем договір на зберігання цього залишку газу в наступному сезоні зберігання.

2.17. Якість газу, що передається Сторонами Договору, повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", іншим нормативним документам.

III. Тарифи

Тарифи на дату укладення Договору становлять:

3.1. Тариф на закачування 1000 куб. м газу в ПСГ становить ___ грн., крім того, ПДВ - ___ грн., разом з ПДВ - ___ грн.

3.2. Тариф на зберігання 1000 куб. м газу в ПСГ на один сезон зберігання газу становить ___ грн., крім того, ПДВ - ___ грн., разом з ПДВ - ___ грн.

3.3. Тариф на відбір 1000 куб. м газу з ПСГ становить ___ грн., крім того, ПДВ - ___ грн., разом з ПДВ - ___ грн.

3.4. Тарифи, зазначені в пунктах 3.1, 3.2, 3.3 Договору, встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

У випадку зміни тарифів нові тарифи є обов’язковими для Сторін за Договором з дати набрання ними чинності і додаткового письмового погодження Сторін не потребують.

IV. Порядок розрахунків

4.1. Замовник сплачує послуги із закачування газу в ПСГ та його зберігання шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця до 20-го числа місяця, наступного за звітним місяцем закачування газу.

Вартість послуг із закачування газу в ПСГ та частина вартості послуг з його зберігання визначаються на підставі тарифу на закачування газу, зазначеного в пункті 3.1 Договору, 50 % тарифу на зберігання газу, зазначеного в пункті 3.2 Договору, та обсягу закачаного газу в ПСГ, зазначеного в акті приймання-передачі газу за звітний місяць закачування газу (пункт 2.12 Договору), за такою формулою:

Sп.з. = V x (Тзак. + Тзб. / 2),

де

Sп.з.

-

вартість послуг із закачування газу в ПСГ та його зберігання, грн.;


V

-

обсяг закачаного газу в ПСГ, тис. куб. м;


Тзак.

-

тариф на закачування газу в ПСГ, грн. за 1000 куб. м;


Тзб.

-

тариф на зберігання газу в ПСГ, грн. за 1000 куб. м.

4.2. Замовник сплачує послуги з відбору газу з ПСГ та його зберігання, надані Виконавцем, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця до 20-го числа місяця, наступного за звітним місяцем відбору газу.

Вартість послуг з відбору газу з ПСГ та частина вартості послуг з його зберігання визначаються на підставі тарифу на відбір газу, зазначеного в пункті 3.3 Договору, 50 % тарифу на зберігання газу, зазначеного в пункті 3.2 Договору, та обсягу відібраного газу з ПСГ, зазначеного в акті приймання-передачі газу за звітний місяць відбору газу (пункт 2.12 Договору), за такою формулою:

Sп.в. = V x (Твідб.+ Тзб. / 2),

де

Sп.в.

-

вартість послуг з відбору газу з ПСГ та його зберігання, грн.;


V

-

обсяг відібраного з ПСГ газу, тис. куб. м;


Твідб.

-

тариф на відбір газу з ПСГ, грн. за 1000 куб. м;


Тзб.

-

тариф на зберігання газу в ПСГ, грн. за 1000 куб. м.

4.3. Замовник зобов'язується протягом 15-ти днів з дати укладення Договору сплатити Виконавцю частину вартості послуг із зберігання газу, що залишився на подальше зберігання в ПСГ після закінчення минулого сезону зберігання, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

Частину вартості послуг із зберігання невикористаної частини (залишку) обсягу газу Замовника визначають на підставі 50 % тарифу на зберігання газу в ПСГ, що діє на дату здійснення оплати Замовником послуг із зберігання залишку газу, та обсягу залишку газу в ПСГ, зазначеного в акті про обсяг залишку природного газу в ПСГ (пункт 2.15 Договору), за такою формулою:

Sп.з.г. = V x (Тзб. / 2),

де

Sп.з.г.

-

вартість послуг із зберігання залишку газу в ПСГ, грн.;


V

-

обсяг залишку газу в ПСГ, тис. куб. м;


Тзб.

-

тариф на зберігання газу в ПСГ, грн. за 1000 куб. м.

Послуги з відбору газу, що залишився на подальше зберігання в ПСГ після закінчення минулого сезону зберігання, сплачуються Замовником у порядку, зазначеному в пункті 4.2 Договору.

4.4. Замовник зобов'язується до 20 травня наступного року сплатити Виконавцю частину вартості послуг із зберігання газу, що залишився в ПСГ на дату закінчення періоду відбору газу - 15 квітня наступного року, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

Частину вартості послуг із зберігання невикористаної частини (залишку) обсягу газу Замовника в поточному сезоні зберігання визначають на підставі 50 % тарифу на зберігання газу в ПСГ, що діє на дату здійснення оплати Замовником послуг із зберігання залишку газу, та обсягу залишку газу в ПСГ, зазначеного в акті про обсяг залишку природного газу в ПСГ (пункт 2.16 Договору), за такою формулою:

Sп.з.з. = V x (Тзб. / 2),

де

Sп.з.з.

-

вартість послуг із зберігання залишку газу в ПСГ, грн.;


V

-

обсяг залишку газу в ПСГ, тис. куб. м;


Тзб.

-

тариф на зберігання газу в ПСГ, грн. за 1000 куб. м.

4.5. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами щокварталу до 25-го числа першого місяця, наступного за звітним кварталом, на підставі відомостей про фактичну оплату Замовником вартості послуг із закачування, зберігання та відбору газу та актів приймання-передачі газу.

Указана звірка оформляється актом звірки.

4.6. У платіжних дорученнях Замовник повинен обов'язково вказувати номер договору, дату його підписання та звітний період (місяць, рік), за який здійснюється оплата, призначення платежу.

У випадку, якщо в платіжних дорученнях Замовника не вказані номер договору, дата його підписання, призначення платежу чи звітний період (місяць, рік), за який здійснюється оплата, Виконавець зараховує кошти, що надійшли від Замовника, у першу чергу як погашення заборгованості за надані послуги, що виникла перша за часом у попередніх періодах.

V. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та Договором.

5.2. У разі порушення Замовником строків оплати, передбачених пунктами 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Договору, із Замовника стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

5.3. У разі затримки оплати Замовником послуг у строки, передбачені Договором, більш як на десять календарних днів Виконавець має право застосувати оперативно-господарські санкції (зокрема змінити порядок оплати послуг, установити попередню оплату послуг, застосувати право притримання газу).

5.4. Про застосування оперативно-господарських санкцій та дату, з якої починається застосування санкції, Виконавець повідомляє Замовника протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення шляхом надсилання Замовнику рекомендованого листа (телеграми) з повідомленням про вручення.

5.5. Оперативно-господарські санкції застосовують з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця, але не раніше дати отримання Замовником такого повідомлення.

Скасування оперативно-господарських санкцій здійснюється за домовленістю Сторін.

VI. Порядок вирішення спорів

Спірні питання та розбіжності щодо виконання умов Договору вирішуються в порядку, установленому законодавством.

VII. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, що виникли внаслідок не передбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи на газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

7.3. Сторони зобов’язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи відповідно до законодавства.

7.4. Настання обставин форс-мажору підтверджується у встановленому законодавством порядку.

7.5. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від сплати Виконавцю за послуги із закачування, зберігання та відбору газу, які були надані до їх виникнення.

VIII. Інші умови

8.1. Договір складений у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

8.2. Усі зміни і доповнення до Договору оформлюються письмово та підписуються уповноваженими представниками Сторін.

8.3. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни своїх платіжних реквізитів, місцезнаходження/місця проживання, номерів телефонів, факсів, реорганізацію, припинення юридичної особи в 5-денний термін з дня виникнення відповідних змін рекомендованим листом з повідомленням.

8.4. У випадку прийняття уповноваженими органами нормативно-правових актів, які змінюють порядок укладання, виконання, внесення змін або розірвання договорів, Сторони зобов'язуються виконати вимоги цих нормативно-правових актів.

IX. Строк дії Договору

Договір набирає чинності з дати підписання і діє в частині зберігання газу протягом поточного сезону зберігання газу, а в частині проведення розрахунків за надані Виконавцем послуги - до повного виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором.

X. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

                  Виконавець
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

телефон: ______________________

факс:      ______________________

М.П.

                    Замовник
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

телефон: _______________________

факс:      _______________________

М.П.

____________________/_______________/
             (посада, підпис)              (ініціали, прізвище)

___________________/____________/
         (посада, підпис)          (ініціали, прізвище)

_______________20___ року

_______________20___ року

Начальник
управління регулювання
нафтогазового комплексу

Т. Рябуха

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: