open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

10.12.2012  № 510


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2012 р.
за № 2188/22500

Про затвердження Порядку застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 399 від 22.06.2015}

Відповідно до статей 7 і 41 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою складання фінансової звітності банками України у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України, що додається.

2. Банки, для яких звітність за 2012 рік є першою фінансовою звітністю, що складена за МСФЗ відповідно до вимог МСФЗ 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності" (далі - МСФЗ 1), мають перегрупувати статті фінансової звітності з метою коригування початкового балансу за 2011 рік.

Банки, для яких звітність за 2012 рік не є першою фінансовою звітністю за МСФЗ згідно з вимогами МСФЗ 1 і які раніше оприлюднювали фінансову звітність за МСФЗ, мають використовувати під час складання звітності вхідні дані фінансової звітності попереднього звітного періоду, складеної згідно з МСФЗ та підтвердженої незалежним аудитором.

3. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року № 373 "Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за № 1288/20026, доповнити реченням такого змісту: "Банки складають річну та консолідовану фінансову звітність з урахуванням Порядку застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 грудня 2012 року № 510".

4. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва та використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ричаківську В.І. та заступника Голови Національного банку України Соркіна І.В.

6. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

С.Г. Арбузов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.12.2012  № 510


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2012 р.
за № 2188/22500

ПОРЯДОК
застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про Національний банк України" з метою забезпечення складання банками фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).

2. Банки відображають у бухгалтерському обліку операції відповідно до вимог МСФЗ. Трансформаційні коригування для складання фінансової звітності за МСФЗ банки здійснюють у разі виявлення розходжень між вимогами МСФЗ та законодавства України.

{Пункт 2 в редакції Постанови Національного банку № 399 від 22.06.2015}

3. Процес трансформації передбачає здійснення комплексу заходів, а саме:

порівняльний аналіз облікової політики на відповідність вимогам МСФЗ та виявлення сфери коригувань;

аналіз операцій на відповідність МСФЗ;

збір інформації для проведення трансформації;

підготовку трансформаційних таблиць;

коригування та рекласифікацію статей (підготовку трансформаційних записів з використанням балансових рахунків).

4. Метод трансформації передбачає складання фінансової звітності за МСФЗ шляхом групування облікової інформації та коригування інформації за даними статистичної звітності, що підготовлена відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

Банк не відображає зазначені коригування в регістрах бухгалтерського обліку.

5. Банки зобов’язані для здійснення коригування використовувати інформацію на основі даних синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, що містяться у файлах 02 "Дані про обороти та залишки на рахунках", 25 "Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках", А4 "Дані про коригуючі обороти за результатами звітного року та залишки на рахунках (з урахуванням залишків за рахунками класів 6 та 7)", 81 "Дані про коригуючі обороти за результатами звітного року та залишки на рахунках (без залишків за рахунками класів 6 та 7)", для заповнення окремих статей фінансової звітності.

6. Банки зобов’язані відображати в трансформаційних таблицях суми коригувань між даними бухгалтерського обліку та вимогами МСФЗ, зазначені в пункті 2 цього Порядку, за кожний поданий у фінансовій звітності період з метою визначення активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат у сумах, що відповідають МСФЗ.

7. Банки зобов’язані складати і подавати фінансову звітність до Національного банку України разом із трансформаційними таблицями.

Трансформаційні таблиці до фінансової звітності містять перелік статей, кореспонденцію рахунків та суми, що були скориговані, згідно з додатком.

Трансформаційні таблиці мають бути підписані керівником та головним бухгалтером.

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку

Б.В. Лукасевич
Додаток
до Порядку застосування методу
трансформації під час складання
фінансової звітності банків України

ТРАНСФОРМАЦІЙНА ТАБЛИЦЯ

№ з/п

Опис і причини коригування

Сума коригування (тис. грн.)

Звіт про фінансовий стан

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

№ рахунку, дебет

№ рахунку, кредит

№ рахунку, дебет

№ рахунку, кредит

1

2

3

4

5

6

7

1

Зазначається вид операції, за якою здійснюється коригування1


1.1

Зазначається назва статті Звіту про фінансовий стан, що підлягає коригуванню

2Зазначається назва Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, що підлягає коригуванню1.2

22.1
Керівник ___________________________
                                     (підпис, ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер ___________________
                                              (підпис, ініціали, прізвище)

__________
1 У пунктах 1, 2 і т. д. банк надає опис кожної операції, за якою були здійснені коригування, відповідно до пункту 2 Порядку застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності.
2 Банк зазначає відповідну суму коригування (колонка 3) одного балансового рахунку за дебетом (колонка 4 або 6) та одного балансового рахунку за кредитом (колонка 5 або 7).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: