open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Попередня

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

24.10.2011  № 373


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2011 р.
за № 1288/20026

Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 203 від 23.05.2012
№ 510 від 10.12.2012
№ 600 від 29.12.2012}

Відповідно до статей 7 і 41 Закону України "Про Національний банк України", статей 11 та 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та у зв'язку з унесенням змін до чинних міжнародних стандартів фінансової звітності Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, що додається.

2. Банки мають право складати, подавати, оприлюднювати річну та консолідовану фінансову звітність за 2011 рік відповідно до вимог цієї постанови, а починаючи зі складання, подання та оприлюднення проміжної фінансової звітності за I квартал 2012 року, річної та консолідованої фінансової звітності за 2012 рік, зобов'язані забезпечити виконання вимог цієї постанови. Банки складають річну та консолідовану фінансову звітність з урахуванням Порядку застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 грудня 2012 року № 510.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 510 від 10.12.2012}

3. Банки, які оприлюднювали звітність за 2011 рік відповідно до МСФЗ, мають право складати та оприлюднювати примітки до фінансової звітності за 2012 рік у тому форматі, який використовували під час складання фінансової звітності за 2011 рік, за умови забезпечення розкриття інформації за МСФЗ.

{Постанову доповнено новим пунктом 3 згідно з Постановою Національного банку № 600 від 29.12.2012}

4. До 01 жовтня 2013 року Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.) та Генеральному департаменту банківського нагляду (Ткаченко О.О.) здійснити аналіз оприлюдненої фінансової звітності банків за 2012 рік, визначити оптимальний формат приміток до фінансової звітності банків України.

{Постанову доповнено новим пунктом 4 згідно з Постановою Національного банку № 600 від 29.12.2012}

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 09.10.2001 № 427 "Про затвердження Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26.10.2001 за № 909/6100;

пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 490 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.11.2003 за № 1080/8401;

постанову Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 23 "Про затвердження Змін до Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 05.02.2004 за № 162/8761.

6. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ричаківську В.І. та заступника Голови Національного банку України Соркіна І.В.

8. Постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Голова

С.Г. Арбузов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Правління Національного
банку України
24.10.2011  № 373


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2011 р.
за № 1288/20026

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

I. Загальні положення

1. Основні засади

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про Національний банк України" і ґрунтується на вимогах міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) щодо розкриття інформації у фінансовій звітності.

1.2. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, зрозумілої, достовірної та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів банку, материнського банку та учасників консолідованої групи як єдиної економічної одиниці.

1.3. Ця Інструкція визначає порядок, періодичність складання, подання та оприлюднення фінансової звітності, зразки форм, що входять до складу фінансової звітності, установлює мінімальні вимоги до розкриття інформації.

1.4. Банк зобов'язаний складати фінансову звітність відповідно до вимог МСФЗ. Фінансова звітність є складеною відповідно до МСФЗ тільки тоді, якщо відповідає всім вимогам діючих МСФЗ, які є обов'язковими для виконання на дату складання фінансової звітності.

1.5. Уповноважена особа банку зобов'язана затвердити порядок складання фінансової звітності, що включає розподіл обов'язків та призначення осіб, відповідальних за надання інформації, яка входить до складу фінансової звітності, механізм внутрішнього контролю за порядком надання інформації.

1.6. Вимоги цієї Інструкції поширюються на:

річну консолідовану/неконсолідовану фінансову звітність;

проміжну фінансову звітність.

1.7. Банк, який контролює та/або має суттєвий вплив на діяльність інших компаній, складає окрему та консолідовану річну фінансову звітність.

Банк, який не має дочірніх компаній, складає індивідуальну річну фінансову звітність.

Банк складає та подає фінансову звітність до Національного банку України (далі - Національний банк) у грошовій одиниці України - у тисячах гривень. Сума менша ніж 500 гривень округлюється до нуля, сума, що дорівнює 500 гривень та більше, округлюється до 1000 гривень.

Банк визначає самостійно порядок складання і подання фінансової звітності відокремленими підрозділами та учасниками консолідованої групи.

Банк, що має філії та представництва на території інших держав, перераховує їх показники фінансової звітності в національну валюту України аналогічно до здійснення перерахунку статей в іноземній валюті.

1.8. Консолідована та неконсолідована фінансова звітність банків за період, що починається з 1 січня та завершується 31 грудня звітного року, має бути перевірена та підтверджена аудиторською фірмою відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

1.9. Фінансову неконсолідовану звітність підписують керівник та головний бухгалтер банку, а консолідовану - керівник та головний бухгалтер материнського банку (уповноважена особа), які згідно із законодавством України несуть відповідальність за достовірність даних фінансової звітності, строки її подання та оприлюднення.

1.10. У цій Інструкції поняття "банк" застосовується як для складання консолідованої, так і неконсолідованої фінансової звітності.

Терміни, які вживаються в цій Інструкції, використовуються в значеннях, визначених законодавчими актами України, нормативно-правовими актами Національного банку, МСФЗ.

2. Загальні вимоги до складання фінансової звітності

2.1. Банк складає фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих проводок щодо подій, які коригують дані після дати балансу.

Вихідні залишки фінансової звітності за попередній період є вхідними залишками фінансової звітності за звітний період.

2.2. Банк не має права згортати активи та зобов'язання, доходи та витрати, крім випадків, передбачених відповідними МСФЗ та нормативно-правовими актами Національного банку.

2.3. Банк розкриває інформацію за активами, зобов'язаннями, доходами та витратами в статті "Інші" у примітках до фінансової звітності, якщо суми становлять понад 10% від загальних сум відповідних елементів фінансової звітності (активів, зобов'язань, доходів та витрат).

2.4. Зразки форм фінансової звітності та порядок їх заповнення наведені в додатках до цієї Інструкції та застосовуються для складання консолідованої та неконсолідованої фінансової звітності. Статті, що належать тільки до консолідованої звітності, до неконсолідованої фінансової звітності не включаються.

2.5. Банк визначає самостійно перелік рахунків внутрішнього плану рахунків для заповнення статей фінансової звітності та приміток з урахуванням економічної сутності операцій.

2.6. Банк зазначає всі дані у формах фінансової звітності та примітках до них порівняно з даними попереднього звітного періоду.

Якщо протягом звітного періоду відбулися зміни в обліковій політиці, виправлення помилок або зміни в складі статей фінансової звітності, банк здійснює перерахунок порівняльних сум за два попередніх періоди у Звіті про фінансовий стан (Балансі) та відповідних примітках до нього та за один попередній період - в інших звітах та відповідних примітках до них.

Банк у разі перекласифікації статей та перерахування порівняльних сум має розкрити таку інформацію:

характер перекласифікації;

суму кожної статті або класу статей, що їх перекласифіковують;

причину перекласифікації.

Банк пояснює причину, якщо не перераховує такі порівняльні суми, та наводить характер коригувань, які були б зроблені, якби суми були перераховані.

Банк зазначає в дужках показники фінансової звітності, які для визначення підсумків беруться зі знаком "мінус".

2.7. Банк має право вносити зміни до форм фінансової звітності та приміток до них відповідно до вимог МСФЗ з метою забезпечення доречною, достовірною, зрозумілою інформацією відповідно до вимог МСФЗ, наприклад шляхом:

уведення додаткових рядків, заголовків та проміжних підсумків за операціями, розмір яких згідно з принципом суттєвості такий, що окреме надання інформації у фінансовій звітності підвищить її прозорість та якість;

розкриття суттєвої інформації як окремої статті фінансової звітності;

створення додаткових приміток;

об'єднання окремих статей у разі несуттєвості обсягу певних операцій із сумами, подібними за економічною сутністю чи функціями;

виключення статей фінансової звітності з нульовими показниками за поточний та попередній періоди.

2.8. Банк зберігає подання та класифікацію статей у фінансовій звітності від одного періоду до іншого, крім тих випадків, коли відбуваються зміни в характері операцій та/або в МСФЗ.

Банк робить перехресні посилання до кожної статті фінансової звітності на будь-яку пов'язану з ними інформацію в примітках.

II. Структура і зміст форм фінансової звітності та приміток до них

1. Структура і зміст форми Звіту про фінансовий стан (Балансу)

1.1. Банк у Звіті про фінансовий стан (Балансі) відображає активи, зобов'язання та власний капітал банку за станом на кінець звітного періоду. Статті цього Звіту розміщені в порядку зменшення ліквідності.

1.2. Банк у Звіті про фінансовий стан (Балансі) та в примітках до нього відображає статті активів та зобов'язань за їх балансовою вартістю, яка, зокрема, уключає суми переоцінки, зменшення корисності, суми неамортизованого дисконту (премії), нарахованих та несплачених процентних доходів (витрат).

Нараховані неотримані доходи за наданими послугами включаються до статті "Інші фінансові активи", а нараховані несплачені витрати - до статті "Інші фінансові зобов'язання".

1.3. Банк включає залишки за контрактивними рахунками в активах і контрпасивними рахунками в пасивах до розрахунку з протилежним знаком і зменшує відповідні статті за групами та розділами.

1.4. Банк не включає у Звіт про фінансовий стан (Баланс) інформацію за технічними рахунками та внутрішньосистемними розрахунками.

1.5. Банк забезпечує тотожність підсумку активів сумі зобов'язань і власного капіталу у Звіті про фінансовий стан (Балансі).

1.6. Зразок форми Звіту про фінансовий стан (Балансу) наведений у додатку 1 до цієї Інструкції.

2. Структура і зміст форми Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати)

2.1. Банк подає всі статті доходів та витрат в єдиному Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіті про фінансові результати) або у двох окремих звітах: Звіті про прибутки і збитки та Звіті про сукупний дохід за звітний період наростаючим підсумком. Якщо банк подає два звіти, Звіт про прибутки та збитки має передувати Звіту про сукупний дохід.

Банк розкриває основні види доходів і витрат, що групуються за їх характером.

До складу іншого сукупного доходу входять статті доходів і витрат, що не визнаються у складі прибутку або збитку, а саме: результати переоцінки основних засобів та нематеріальних активів, накопичені курсові різниці від перерахунку фінансової звітності господарської одиниці за межами України, результати переоцінки фінансових активів у портфелі банку на продаж, результати переоцінки хеджування грошових потоків, частка іншого сукупного доходу асоційованої компанії, актуарні прибутки (збитки) за пенсійними планами з визначеними виплатами.

2.2. Банк не включає до Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати) інформацію про доходи і витрати за внутрішньосистемними розрахунками.

2.3. Банк розкриває суму податку на прибуток, пов'язану з кожним компонентом іншого сукупного доходу, уключаючи коригування внаслідок перекласифікації, у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіті про фінансові результати) або в примітках до нього.

2.4. Банк, прості акції або потенційні прості акції якого відкрито продаються та купуються на відкритому ринку, уключаючи біржовий та позабіржовий, а також банк, що подає чи має подати фінансову звітність відповідним органам з метою випуску простих акцій на відкритому ринку, мають розкривати інформацію про прибуток на акцію.

Банк зазначає в єдиному Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід або у Звіті про прибутки і збитки показники чистого прибутку (збитку) та скоригованого прибутку (збитку) на одну просту акцію від діяльності, що триває, та окремо - від припиненої діяльності для кожного класу простих акцій, що надають різні права на частку в прибутку за звітний період. Якщо чистий та скоригований прибуток (збиток) на акцію однаковий, банк може подавати їх в одній статті звіту. Банк подає показники чистого та скоригованого прибутку (збитку) на акції в усіх відображених періодах з однаковою точністю.

Показники прибутку (збитку) на одну акцію зазначаються в гривнях. Збиток на одну просту акцію зазначається в дужках.

2.5. Банк уключає прості акції до розрахунку середньозваженої кількості акцій в обігу, починаючи з дати їх випуску, який зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Вибір часу включення простих акцій визначається умовами їх випуску та розміщення.

2.6. Зразки форм Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати), Звіту про прибутки і збитки та Звіту про сукупний дохід наведені в додатку 1 до цієї Інструкції.

3. Структура і зміст форми Звіту про зміни у власному капіталі (Звіту про власний капітал)

3.1. Банк у Звіті про зміни у власному капіталі (Звіті про власний капітал) відображає рух капіталу за звітний період.

3.2. Банк у Звіті про зміни у власному капіталі (Звіті про власний капітал) відображає окремо:

загальний сукупний дохід банку за звітний період із зазначенням окремо загальних сум, що належать власникам материнської компанії і неконтрольованій частці;

для кожного компонента капіталу вплив ретроспективного застосування або перерахунку, визнаного у зв'язку з виправленням помилок та/або впливом змін в обліковій політиці;

для кожного компонента власного капіталу узгодження балансової вартості на початок та кінець звітного періоду із зазначенням кожної зміни, що обумовлена прибутком або збитком, кожної статті іншого сукупного доходу, операцій із власниками (відображення виплат, що здійснюються ними або на їх користь, зміни в частках участі в дочірніх компаніях, які не призводять до втрати контролю).

Компоненти капіталу включають, наприклад, кожну статтю внесеного капіталу, накопичений залишок за кожною статтею сукупного доходу та нерозподілений прибуток.

3.3. Зразок форми Звіту про зміни у власному капіталі (Звіту про власний капітал) наведений у додатку 1 до цієї Інструкції.

4. Структура і зміст форми Звіту про рух грошових коштів

4.1. Звіт про рух грошових коштів надає необхідну інформацію, що є основою оцінки спроможності банку генерувати та ефективно використовувати грошові кошти та їх еквіваленти.

4.2. Банк у Звіті про рух грошових коштів відображає фактичне надходження та використання готівкових та безготівкових коштів у звітному періоді на основі аналізу змін у статтях Звіту про фінансовий стан, а також даних Звіту про прибутки і збитки.

Обсяг руху грошових коштів розподіляється протягом звітного періоду за видами діяльності (операційна, інвестиційна, фінансова). Класифікація за видами діяльності дає змогу банку оцінити вплив кожного виду діяльності на його фінансовий стан і на потоки грошових коштів та їх еквівалентів.

4.3. Банк для визначення обсягу руху грошових коштів від здійснення операційної діяльності використовує один із двох методів - прямий або непрямий.

Банк, що використовує прямий метод, для визначення обсягу чистих грошових коштів від здійснення операційної діяльності послідовно зазначає всі основні статті надходжень та витрат, різниця яких відображає збільшення або зменшення грошових коштів. Застосування прямого методу надає змогу банку отримати інформацію для оцінки майбутніх грошових потоків і має переваги над непрямим методом.

Банк, що використовує непрямий метод, для визначення чистих грошових коштів від здійснення операційної діяльності коригує суму прибутку (збитку) на результат негрошових операцій на суми відстрочених та нарахованих надходжень (платежів) минулих або майбутніх періодів за операційною діяльністю, на суми доходів та витрат, пов'язаних із грошовими потоками від інвестиційної і фінансової діяльності.

4.4. Банк визначає обсяг руху грошових коштів від здійснення інвестиційної та фінансової діяльності з використанням тільки прямого методу.

4.5. Банк відображає грошові потоки, що виникають від операцій в іноземній валюті, у грошовій одиниці України (у тисячах гривень) із застосуванням до суми в іноземній валюті офіційного валютного курсу гривні до іноземних валют на дату виникнення грошового потоку.

4.6. Банк перераховує грошові потоки господарської одиниці за межами України за офіційним валютним курсом гривні до іноземних валют на дату виникнення грошового потоку або застосовує середньозважений валютний курс для відображення операцій в іноземній валюті або перерахування грошових потоків господарської одиниці за межами України протягом звітного періоду.

4.7. Нереалізовані прибутки (збитки), що виникають під час зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют, не є грошовими потоками.

4.8. Загальний чистий результат руху грошових коштів та їх еквівалентів від усіх видів діяльності має відповідати різниці між залишками грошових коштів та їх еквівалентів на початок і кінець звітного періоду.

Вплив змін валютних курсів на грошові кошти та їх еквіваленти, що зазначені в іноземний валюті або підлягають погашенню в іноземній валюті, відображаються у Звіті про рух грошових коштів для узгодження грошових коштів та їх еквівалентів на початок і кінець звітного періоду.

4.9. Банк розкриває інформацію про порядок визначення та склад грошових коштів і їх еквівалентів, відображених у Звіті про рух грошових коштів, та їх узгодження з відповідними статтями Звіту про фінансовий стан.

Із грошових коштів та їх еквівалентів виключаються грошові кошти з обмеженим правом на їх використання.

Операції за інвестиційною та фінансовою діяльністю, що не потребують використання грошових коштів або їх еквівалентів, виключаються із Звіту про рух грошових коштів. Ці операції розкриваються у відповідних примітках.

4.10. Зразок форми Звіту про рух грошових коштів наведений у додатку 1 до цієї Інструкції.

5. Структура і зміст приміток до фінансової звітності

5.1. Банк у примітках надає інформацію про основні принципи складання фінансової звітності, облікової політики банку, зміни, що в ній відбулися протягом звітного періоду, вплив економічної ситуації в Україні на фінансовий стан та результати діяльності банку, описує статті активів та пасивів, надає іншу інформацію, розкриття якої передбачають МСФЗ.

5.2. Банк складає примітки до кожної суттєвої статті фінансової звітності на основі даних синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку. Примітки є невід'ємною складовою фінансової звітності банку.

5.3. Банк у примітках стисло викладає інформацію про методи оцінки, припущення та судження провідного управлінського персоналу, які були використані в процесі застосування облікової політики банку і мали суттєвий вплив на суми, що відображені у фінансовій звітності.

5.4. Банк розкриває в примітках інформацію про склад активів, зобов'язань, капіталу, доходів і витрат, позабалансових зобов'язань, іншу інформацію, розкриття якої вимагається МСФЗ, згідно з перехресним посиланням у відповідних статтях форм фінансової звітності.

5.5. Банк у примітках для аналізу кредитної якості цінних паперів класифікує їх за емітентами на великі, середні, малі підприємства згідно із законодавством України або відповідно до підходів і методів, які він використовує в управлінській звітності.

5.6. Банк у відповідних примітках подає фінансові активи банку, які мають міжнародний рейтинг, за кредитними рейтингами контрагентів, установленими рейтинговою компанією (зазначається найменування компанії) за міжнародною рейтинговою шкалою, інші - за національною шкалою. Банк подає такі фінансові активи за найнижчим з присвоєних компанією рейтингом кожному контрагенту. Банк наводить рейтинги відповідно до кодування рейтингової компанії із застосуванням таблиці відповідностей рейтингів інформаційної системи (назва інформаційної системи).

5.7. У примітках до фінансової звітності банк, акції або боргові цінні папери якого відкрито продаються та купуються, а також банк, який надає або планує надавати свою фінансову звітність відповідним органам у зв'язку з розміщенням будь-яких видів фінансових інструментів на відкритому ринку цінних паперів, надають інформацію за операційними сегментами. Банк визначає операційні сегменти на підставі внутрішньої інформації, яку використовує особа банку, відповідальна за прийняття операційних рішень для внутрішньої оцінки результатів діяльності операційних сегментів та розподілу ресурсів на ці сегменти.

Примітки, що наведені в додатку 2 до цієї Інструкції, використовуються для складання консолідованої та неконсолідованої фінансової звітності.

III. Порядок і строки подання банками фінансової звітності до Національного банку та її оприлюднення

1. Порядок складання проміжної фінансової звітності банків

1.1. Банк подає до Національного банку проміжну неконсолідовану фінансову звітність на паперових носіях та в електронному вигляді.

Банк подає до Національного банку проміжну неконсолідовану фінансову звітність в електронному вигляді відповідно до пункту 1.2 цієї глави.

Банк має право подавати до Національного банку проміжну неконсолідовану фінансову звітність на паперових носіях в обсягах, визначених для річної неконсолідованої фінансової звітності.

Банк подає проміжну фінансову звітність на паперових носіях разом із супровідним листом. Банк зазначає в супровідному листі інформацію про виявлені помилки та пов'язані з ними коригування, дає пояснення подій та операцій, які є важливими для розуміння змін у фінансовому стані та результатах діяльності банку, після дати останньої річної звітності. Банк розкриває інформацію про будь-які події або операції, які є суттєвими для розуміння поточного проміжного періоду (наприклад, зміна облікової політики, характер і суми статей, що впливають на активи, зобов'язання, капітал або на потоки грошових коштів, які не є типовими).

1.2. Банк до складу проміжної фінансової звітності включає:

Звіт про фінансовий стан (Баланс);

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати);

окремі примітки:

Дивіденди;

Потенційні зобов'язання банку;

Окремі показники діяльності банку.

1.3. Банк включає до Звіту про фінансовий стан (Балансу) дані за колонкою "Звітний період" за станом на кінець поточного кварталу та порівняльні дані за колонкою "Попередній період" станом на кінець попереднього фінансового року.

Банк включає до Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати) дані за поточний проміжний період (дані за останні три місяці) і наростаючим підсумком від початку року до дати звітності разом із даними Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати) за порівнювальний попередній проміжний період [дані поточного проміжного періоду (за три місяці) та від початку року до дати звітності].

1.4. Банк визнає активи, зобов'язання, доходи і витрати в проміжних звітних періодах за тими самими принципами, що застосовуються в річних фінансових звітах.

1.5. Банк застосовує в проміжному фінансовому звіті таку саму облікову політику, що й у річному фінансовому звіті, а в разі її зміни надає опис цих змін та їх вплив.

1.6. Банк складає:

Звіт про фінансовий стан, уключаючи до колонки "На кінець попереднього періоду" за I-IV квартали дані з файла 81 "Дані про коригуючі обороти за результатами звітного року та залишки на рахунках (без залишків за рахунками класів 6 та 7)" (далі - файл 81).

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, уключаючи до колонки "На звітну дату кварталу попереднього періоду":

за I-III квартали - дані з файла 02 "Дані про обороти та залишки на рахунках" (далі - файл 02);

за IV квартал - дані з файла А4 "Дані про коригуючі обороти за результатами звітного року та залишки на рахунках (з урахуванням залишків за рахунками класів 6 та 7)" (далі - файл A4);

примітку Окремі показники діяльності банків, розраховуючи дані за станом на звітну дату порівняно з нормативними показниками, визначеними Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за № 841/6032 (зі змінами).

Зразки форм проміжної фінансової звітності наведені в додатку 3 до цієї Інструкції.

2. Порядок складання річної фінансової звітності

2.1. Банк до річної фінансової звітності включає:

Звіт про фінансовий стан (Баланс);

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати);

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал);

Звіт про рух грошових коштів;

примітки.

2.2. Банк складає річну фінансову звітність з урахуванням коригуючих проводок [за даними файлів 25 "Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках" (далі - файл 25), А4, 81].

2.3. Перший звітний період новоствореного банку може бути меншим, ніж 12 місяців, але не більшим, ніж 15 місяців.

У такому разі банк має розкрити таку інформацію:

причину, через яку використовується довший або коротший звітний період;

факт, що порівнювальні суми для Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати), Звіту про зміни у власному капіталі (Звіту про власний капітал), Звіту про рух грошових коштів і для пов'язаних з ними приміток не є повністю зіставними.

3. Порядок складання консолідованої фінансової звітності банків

3.1. Материнський банк складає консолідовану фінансову звітність за звітний рік у такому складі:

Консолідований звіт про фінансовий стан (Консолідований баланс);

Консолідований звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Консолідований звіт про фінансові результати);

Консолідований звіт про зміни у власному капіталі (Консолідований звіт про власний капітал);

Консолідований звіт про рух грошових коштів за звітний період;

примітки до консолідованих фінансових звітів.

3.2. Материнський банк включає до консолідованої фінансової звітності показники річної фінансової звітності всіх учасників консолідованої групи, уключаючи організації спеціального призначення, за винятком показників річної фінансової звітності дочірніх та асоційованих компаній, що утримуються виключно для продажу та відповідають критеріям визнання необоротних активів, утримуваних для продажу, та припиненої діяльності.

Якщо продаж не відбувся, то показники фінансової звітності таких дочірніх та асоційованих компаній підлягають консолідації з дати їх класифікації як необоротні активи, утримувані для продажу, з унесенням відповідних змін до фінансової звітності за попередні періоди.

3.3. Материнський банк та учасники консолідованої групи використовують єдині принципи облікової політики. За основу облікової політики консолідованої групи береться облікова політика материнської компанії. Якщо учасник консолідованої групи застосовує облікову політику, що відрізняється від прийнятої консолідованою групою облікової політики, то під час складання консолідованої фінансової звітності материнський банк зобов'язаний здійснити відповідне коригування у фінансовій звітності учасника.

3.4. Фінансова звітність материнського банку та учасників консолідованої групи, що використовується для складання консолідованої фінансової звітності, складається за той самий звітний період і на одну й ту саму дату.

Якщо фінансова звітність, що використовується для консолідації, була складена на різні звітні дати, то материнський банк здійснює коригування згідно з впливом суттєвих операцій або інших подій, що відбуваються між цими датами, та розкриває відповідну інформацію в примітках. Інтервал між датами звітності не може перевищувати трьох місяців.

3.5. Материнський банк складає консолідовану фінансову звітність шляхом включення до складу своїх фінансових звітів на звітну дату показників фінансової звітності учасників консолідованої групи з використанням методів повної консолідації та методу участі в капіталі.

Вибір методу консолідації залежить від рівня контролю консолідованої групи в капіталі кожного учасника (додаток 4).

3.6. Материнський банк визначає для учасників консолідованої групи вимоги до організації роботи із складання консолідованої фінансової звітності, установлює порядок і строки подання їй фінансової звітності та необхідної для розкриття в ній додаткової інформації.

3.7. Дочірні компанії включаються до консолідованої фінансової звітності групи за методом придбання, починаючи з дати фактичного отримання групою контролю над їх операціями, і виключаються з консолідованої фінансової звітності, починаючи з дати втрати контролю.

Метод придбання передбачає визначення покупця, дати придбання, ідентифікованих придбаних активів та прийнятих зобов'язань і здійснення оцінки їх справедливої вартості, гудвілу чи прибутку від вигідної покупки, будь-якої неконтрольованої частки в об'єкті придбання.

Материнський банк на дату отримання контролю (дату придбання) визнає окремо від гудвілу ідентифіковані активи, прийняті зобов'язання, неконтрольовану частку участі в об'єкті придбання.

3.8. Материнський банк складає консолідовану фінансову звітність за методом повної консолідації шляхом упорядкованого додавання показників фінансової звітності учасників консолідованої групи до аналогічних показників фінансової звітності материнського банку.

3.9. Для забезпечення складання консолідованої фінансової звітності за методом повної консолідації материнський банк здійснює таке:

а) постатейне додавання сум подібних статей активів, зобов'язань, капіталу, доходу та витрат;

б) з активів материнського банку виключає балансову вартість інвестицій материнського банку до кожної дочірньої компанії, а з капіталу дочірньої компанії виключає відповідну частку материнського банку в кожній дочірній компанії;

в) з відповідних статей фінансової звітності материнського банку та дочірньої компанії виключає суму внутрішньогрупових операцій (у тому числі доходів, витрат, дивідендів, суму нереалізованих прибутків (збитків) від внутрішньогрупових операцій) та внутрішньогрупового сальдо;

г) оцінює справедливу вартість ідентифікованих придбаних активів та прийнятих зобов'язань, умовних (непередбачених) зобов'язань та розраховує справедливу вартість чистих активів дочірніх компаній на дату придбання;

ґ) визначає гудвіл або прибуток від вигідної покупки;

д) визначає неконтрольовану частку в прибутку або збитку консолідованих дочірніх компаній за звітний період;

е) визначає неконтрольовані частки в чистих активах консолідованих дочірніх компаній, що складаються із суми неконтрольованих часток на дату первісного об'єднання та частини неконтрольованих часток у зміні власного капіталу з дати придбання.

Материнський банк здійснює потрібні коригування через механізм технічних рахунків консолідації, уносить їх у робочі таблиці для складання консолідованої звітності і не відображає в облікових регістрах.

3.10. Материнський банк оцінює ідентифіковані придбані активи, прийняті зобов'язання, отримані під час об'єднання компаній умовні зобов'язання за справедливою вартістю на дату придбання (отримання контролю). Під час поетапного придбання також оцінює за справедливою вартістю частку в капіталі дочірньої компанії, якою вона володіла раніше.

3.11. Материнський банк визнає гудвіл на дату придбання, що оцінюється як перевищення суми, наведеної в підпункті "а", над сумою, наведеною в підпункті "б", а саме:

а) сукупної суми:

переданої компенсації, оціненої за справедливою вартістю на дату придбання;

суми будь-якої неконтрольованої частки в об'єкті придбання, оціненої за справедливою вартістю;

справедливої вартості на дату придбання частки участі в капіталі, раніше утримуваної покупцем (материнським банком) в об'єкті придбання (дочірній компанії), у разі поетапного об'єднання компаній;

б) сальдо сум на дату придбання ідентифікованих придбаних активів і прийнятих зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю.

Материнський банк визнає дохід від вигідної покупки, що виникає в разі перевищення суми, наведеної в підпункті "б", над сумою, наведеною в підпункті "а", у повній сумі на дату придбання. Перед визнанням доходу від вигідної покупки материнський банк повторно оцінює правильність ідентифікації всіх придбаних активів, прийнятих зобов'язань, перевіряє процедури оцінки, що були використані ним під час розрахунку.

3.12. Якщо первісний облік об'єднання бізнесу є незавершеним на кінець звітного періоду, в якому відбувається об'єднання, то материнський банк відображає у своїй фінансовій звітності тимчасові суми щодо статей, облік яких є незавершеним.

Протягом періоду оцінки ці суми, визнані на дату придбання, ретроспективно коригуються для відображення нової отриманої інформації про факти та обставини, що були за станом на дату придбання та, якби були відомі, впливали б на оцінку визнаних сум.

Протягом періоду оцінки материнський банк також визнає додаткові активи чи зобов'язання, якщо отримано нову інформацію про факти та обставини, що були за станом на дату придбання та, якби були відомі, привели б до визнання цих активів і зобов'язань. Період оцінки закінчується, як тільки покупець отримує інформацію, яка була йому потрібна, про факти та обставини, що були за станом на дату придбання, або дізнається, що неможливо отримати більше інформації. Проте період оцінки не повинен перевищувати один рік з дати придбання.

3.13. Материнський банк відображає витрати, пов'язані з придбанням, за рахунками витрат у тому періоді, в якому вони були здійснені.

3.14. Материнський банк оцінює передану під час об'єднання компенсацію за справедливою вартістю на дату придбання.

3.15. Материнський банк під час придбання дочірніх компаній оцінює неконтрольовані частки участі в об'єкті придбання за справедливою вартістю або пропорційно частці неконтрольованої участі в ідентифікованих чистих активах об'єкта придбання.

Неконтрольовані частки відображаються в Консолідованому звіті про фінансовий стан у складі власного капіталу окремо від власного капіталу власників материнського банку та в окремій колонці в Консолідованому звіті про зміни у власному капіталі.

Неконтрольовані частки, що належать до результатів діяльності звітного періоду, відображаються в Консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід окремим рядком. Сукупний прибуток розподіляється власникам материнського банку та неконтрольованій частці участі навіть тоді, якщо призводить до від'ємного значення частки участі.

3.16. Зміни частки участі материнського банку в дочірній компанії, що не призводять до втрати контролю, відображаються як операції з власниками в Консолідованому звіті про зміни у власному капіталі.

3.17. Материнський банк у разі втрати контролю над дочірньою компанією визнає будь-які збережені в колишніх дочірніх компаніях інвестиції за справедливою вартістю на дату втрати контролю.

Якщо володіння акціями в дочірній компанії банку зменшується з відповідною зміною статусу дочірньої компанії, то материнський банк припиняє застосування методу повної консолідації та відображає відповідну інвестицію як інвестицію в асоційовану компанію (за методом участі в капіталі) або як інвестиції, утримувані для продажу.

3.18. Материнський банк у разі придбання дочірніх компаній протягом звітного року включає до консолідованої фінансової звітності лише частину доходів і витрат, накопичених з дати придбання (дати отримання контролю).

3.19. Під час поетапного придбання компанії материнський банк переоцінює свою раніше отриману частку участі в капіталі об'єкта придбання за її справедливою вартістю на дату придбання та уключає до складу доходів або витрат. Якщо в попередні звітні періоди материнський банк визнав зміни вартості своєї частки в капіталі об'єкта придбання в іншому сукупному доході (наприклад, інвестиція, утримувана в портфелі на продаж), таку суму слід визнавати як доходи або витрати.

3.20. Материнський банк перераховує статті фінансових звітів господарських одиниць за межами України за гривневим еквівалентом:

а) монетарні і немонетарні статті перераховує за офіційним валютним курсом на дату балансу;

б) статті доходів, витрат перераховує за офіційним валютним курсом на дату операцій, крім звітності дочірніх банків, філій, представництв, що складені у валюті країни з гіперінфляційною економікою.

Материнський банк для перерахунку доходів, витрат і руху грошових коштів, що виникали протягом кожного місяця, може застосовувати середньозважений валютний курс за відповідний місяць.

3.21. Курсові різниці, що виникають під час перерахунку показників фінансової звітності, материнський банк відображає в Консолідованому звіті про фінансовий стан окремим компонентом власного капіталу "Накопичені курсові різниці" у статті "Резервні та інші фонди банку".

У разі вибуття господарської одиниці за межами України накопичену суму курсових різниць, що пов'язана з перерахунком фінансових звітів цієї господарської одиниці, материнський банк визначає як доходи або витрати того періоду, у якому були відображені фінансові результати від вибуття.

У разі часткового вибуття господарської одиниці (реалізації або вилучення частини інвестиції в дочірній банк, що розташований за межами України) материнський банк уключає до складу доходів або витрат пропорційну частку відповідної суми накопичених курсових різниць.

3.22. Материнський банк після перерахунку статей фінансової звітності дочірніх компаній, розташованих за межами України, уключає їх до консолідованої фінансової звітності аналогічно до компаній, розташованих на території України, із застосуванням процедури виключення внутрішньогрупових операцій, обчислення гудвілу та неконтрольованої частки участі тощо.

3.23. Якщо дочірній банк, розташований за межами України, повністю не належить материнському банку, то частина курсових різниць, що належить до неконтрольованої частки, відображається в її складі в Консолідованому звіті про фінансовий стан.

3.24. Материнський банк перераховує активи та зобов'язання дочірньої компанії, розташованої за межами України, за офіційним валютним курсом на дату балансу цієї компанії, якщо її фінансова звітність з об'єктивних причин складена на дату звітності, що не відповідає даті звітності материнського банку (за умови, що інтервал між ними становить не більше ніж три місяці). Материнський банк робить відповідні коригування, якщо відбулися зміни у офіційному валютному курсі до дати складання балансу материнського банку.

3.25. Материнський банк уключає фінансові звіти асоційованих компаній, якими прямо чи опосередковано володіє консолідована група, до консолідованої фінансової звітності за методом участі в капіталі.

3.26. Материнський банк відповідно до методу участі в капіталі після придбання асоційованої компанії відображає:

частку групи в прибутках та збитках асоційованої компанії в складі Консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за рік як частку фінансового результату асоційованих компаній;

частку групи в іншому сукупному доході, що відображається в складі іншого сукупного доходу окремим рядком.

3.27. Балансова вартість інвестицій в асоційовані компанії включає визначений гудвіл за вирахуванням накопичених збитків від його знецінення та коригується з урахуванням змін частки консолідованої групи в асоційованій компанії. Банк визнає дивіденди, отримані від асоційованих компаній, як доходи в своїй окремій фінансовій звітності.

3.28. Якщо частка збитків консолідованої групи, пов'язаних з асоційованою компанією, дорівнює або перевищує її частку в асоційованій компанії, то консолідована група відображає попередні збитки тільки, якщо вона прийняла на себе зобов'язання або здійснювала платежі за дорученнями цієї асоційованої компанії.

Нереалізовані прибутки за операціями між консолідованою групою та її асоційованими компаніями взаємовиключаються пропорційно до частки консолідованої групи в асоційованих компаніях, нереалізовані збитки також взаємовиключаються, якщо тільки вони не викликані знеціненням асоційованої компанії.

3.29. Материнський банк припиняє використання методу участі в капіталі асоційованої компанії з дати втрати суттєвого впливу. Збережені інвестиції обліковуються за справедливою вартістю.

4. Вплив інфляції на складання річної неконсолідованої та консолідованої фінансової звітності банків

4.1. Банк коригує річну консолідовану та неконсолідовану фінансову звітність і відповідну порівняльну інформацію за попередні звітні періоди, якщо вона складається в умовах гіперінфляції.

Банк здійснює коригування показників річної фінансової звітності на вплив інфляції без здійснення записів за рахунками бухгалтерського обліку. Банк складає річну фінансову звітність відповідно до вимог МСФЗ на підставі даних бухгалтерського обліку, а після цього шляхом коригування її показників складає скориговану фінансову звітність з урахуванням впливу інфляції.

4.2. Банк до річної консолідованої та неконсолідованої фінансової звітності з урахуванням впливу інфляції включає:

Звіт про фінансовий стан з урахуванням впливу інфляції (Баланс з урахуванням впливу інфляції);

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід з урахуванням впливу інфляції (Звіт про фінансові результати з урахуванням впливу інфляції);

Звіт про рух грошових коштів з урахуванням впливу інфляції;

Звіт про зміни у власному капіталі з урахуванням впливу інфляції (Звіт про власний капітал з урахуванням впливу інфляції);

примітки до фінансових звітів з урахуванням впливу інфляції.

4.3. Банк коригує показники фінансової звітності з урахуванням зміни купівельної спроможності гривні з дати їх визнання до звітної дати шляхом застосування коефіцієнта коригування.

4.4. Банк коригує показники річної фінансової звітності із застосуванням коефіцієнта коригування за умови, що значення кумулятивного приросту інфляції за три останніх роки, уключаючи звітний, наближається до 100% або перевищує цей рівень.

4.5. Банк складає скориговану фінансову звітність з урахуванням впливу інфляції за такою процедурою:

здійснює вибір індексу інфляції, що встановлюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики - Державною службою статистики України;

розподіляє статті Звіту про фінансовий стан (Балансу) на монетарні та немонетарні;

визначає дати, починаючи з яких здійснюється перерахунок немонетарних статей;

здійснює перерахунок немонетарних статей Звіту про фінансовий стан (Балансу);

здійснює перерахунок Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати);

розраховує прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті;

здійснює перерахунок Звіту про зміни у власному капіталі;

здійснює підготовку Звіту про рух грошових коштів з урахуванням інфляції;

перераховує показники за попередній фінансовий рік.

4.6. Датою коригування є дата, на яку складається фінансова звітність за рік, у якому кумулятивний приріст інфляції наближається до 100% або перевищує цей рівень на кінець дня 31 грудня звітного року.

4.7. Банк для коригування показників фінансової звітності здійснює:

а) коригування показників Звіту про фінансовий стан (Балансу).

Монетарні активи і зобов'язання ураховують купівельну спроможність гривні і не коригуються. Монетарні активи і зобов'язання, які згідно з договором підлягають індексації з урахуванням впливу інфляції (депозити, облігації тощо), відображаються у Звіті про фінансовий стан (Балансі) у сумі, що визначена відповідно до умов договору.

Показники немонетарних статей, що відображені за справедливою вартістю, визначеною на звітну дату (на кінець дня 31 грудня звітного року), не коригуються. Показники немонетарних статей, що відображені за справедливою вартістю, визначеною не на звітну дату, коригуються за коефіцієнтом коригування, який визначається діленням індексу інфляції на дату коригування на індекс інфляції на дату встановлення справедливої вартості (переоцінки).

Показники немонетарних статей, що відображені за первісною вартістю або залишковою вартістю, коригуються на коефіцієнт коригування, який визначається діленням індексу інфляції на дату коригування на індекс інфляції на дату визнання відповідного активу, зобов'язання і власного капіталу.

Коригування показників інвестицій в асоційовані компанії включає:

коригування частки інвестора в чистих активах асоційованої компанії на початок періоду з урахуванням індексу інфляції на звітну дату;

коригування частки інвестора в прибутку асоційованої компанії з урахуванням змін індексу інфляції на звітну дату;

коригування змін в іншому сукупному доході об'єкта інвестування з дати операції до звітної дати.

Скоригована вартість немонетарних активів зменшується до суми очікуваного відшкодування від майбутнього використання відповідних активів (справедливої вартості інвестицій тощо), якщо вона перевищує суму очікуваного відшкодування.

Банк під час коригування показників основних засобів, нематеріальних активів коригує їх первісну (переоцінену) вартість на коефіцієнт коригування, який визначається діленням індексу інфляції на дату коригування на індекс інфляції на дату їх придбання (переоцінки). Аналогічно коригується показник зносу (накопиченої амортизації) цих необоротних активів.

Під час коригування показника незавершеного будівництва його вартість коригують послідовно на суми капітальних інвестицій за роками їх здійснення із застосуванням коефіцієнта коригування, який визначається діленням індексу інфляції на дату коригування на індекс інфляції на дату здійснення капітальних інвестицій.

Показники вартості активів, які придбані на умовах відстрочення платежу без сплати відсотків, коригуються із застосуванням індексу інфляції з дати платежу.

На початок першого звітного року, у якому фінансова звітність підлягає коригуванню внаслідок впливу інфляції, суми дооцінки активів, що наведені в складі іншого сукупного доходу, до скоригованого Звіту про фінансовий стан (Балансу) з урахуванням впливу інфляції не включаються, а показником нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) визнається різниця між сумою скоригованих показників активу та сумою скоригованих показників пасиву балансу;

б) коригування показників Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати).

Усі показники Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати) мають бути відображені в поточних цінах на звітну дату, а саме: скориговані на коефіцієнт, що визначається як співвідношення індексу інфляції на звітну дату та індексу інфляції на дату визнання доходів і витрат, уключених до відповідних статей.

Банк може застосовувати для визначення коефіцієнта коригування середній індекс інфляції протягом звітного періоду до загальної суми статті доходів і витрат, якщо доходи і витрати протягом звітного року визнавалися рівномірно.

Банк не може застосовувати середній індекс інфляції для коригування доходів і витрат, пов'язаних з немонетарними статтями, визнаними активами або зобов'язаннями в попередніх звітних періодах (доходи і витрати майбутніх періодів тощо).

Під час коригування Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати) потрібно визнавати податковий вплив від перерахунку статей. Поточний податок на прибуток коригують з використанням індексу інфляції на дату його визнання.

Показники чистого прибутку і скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію для скоригованого Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати) з урахуванням впливу інфляції розраховуються з урахуванням даних про чистий прибуток, визначених відповідно до цієї Інструкції;

в) коригування показників Звіту про зміни у власному капіталі (Звіту про власний капітал).

Скориговані показники Звіту про зміни у власному капіталі (Звіту про власний капітал) з урахуванням впливу інфляції визначаються з урахуванням відповідних показників Звіту/Консолідованого звіту про фінансовий стан з урахуванням впливу інфляції та Звіту/Консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід з урахуванням впливу інфляції.

Показники, які неможливо отримати безпосередньо з вищезазначеної скоригованої фінансової звітності з урахуванням впливу інфляції (сума переоцінки активів, розподіл прибутку, відрахування до резервів), коригують на коефіцієнт коригування, який визначається (для немонетарних позицій) діленням індексу інфляції на дату коригування на індекс інфляції на дату здійснення відповідних операцій.

Дивіденди, що оголошені, підлягають коригуванню з метою визначення прибутку (збитку) від впливу інфляції на монетарні статті із застосуванням індексу інфляції з дати встановлення права акціонерів на отримання дивідендів до звітної дати;

г) коригування показників Звіту про рух грошових коштів.

Скориговані показники розділу I "Грошові кошти від операційної діяльності" Звіту про рух грошових коштів з урахуванням впливу інфляції визначаються з урахуванням відповідних статей Звіту/Консолідованого звіту про фінансовий стан з урахуванням впливу інфляції та Звіту/Консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід з урахуванням впливу інфляції.

Суми нарахованих і сплачених відсотків, сплаченого податку на прибуток для скоригованого Звіту про рух грошових коштів з урахуванням впливу інфляції коригуються з використанням коефіцієнта коригування на індекс інфляції на дату визнання операції за рухом цих коштів.

Показники розділів II "Грошові кошти від інвестиційної діяльності" і III "Грошові кошти від фінансової діяльності" коригуються з використанням індексу інфляції на дату кожної операції, пов'язаної з рухом таких грошових коштів.

Чистий прибуток до оподаткування коригується на суму монетарного доходу або збитку за звітний період;

ґ) консолідація фінансових звітів, скоригованих з урахуванням впливу інфляції.

Показники фінансової звітності дочірньої компанії, яка складена у валюті країни з кумулятивним приростом інфляції, що наближається до 100% або перевищує цей рівень (якщо вони не скориговані), для включення до консолідованої фінансової звітності материнського банку коригуються із застосуванням індексу інфляції цієї країни.

Показники фінансової звітності дочірньої компанії, яка складена у валюті країни, у якій значення кумулятивного приросту інфляції за три останніх роки, уключаючи звітний, наближається до 100% або перевищує цей рівень, для включення до консолідованої фінансової звітності материнського банку перераховуються у валюту консолідованої звітності за курсами на дати операцій та коригуються із застосуванням індексу інфляції з дати операції (тобто з дати перерахунку суми в іноземній валюті в гривні).

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті відображається окремим рядком у Консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід з урахуванням впливу інфляції.

4.8. Банк відображає показники річної (консолідованої чи неконсолідованої) фінансової звітності, скориговані з урахуванням впливу інфляції, окремою колонкою "Скориговані показники за звітний період", яку банк наводить після колонки "Звітний період" у Звіті/Консолідованому звіті про фінансовий стан з урахуванням впливу інфляції, Звіті/Консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід з урахуванням впливу інфляції, Звіті/Консолідованому звіті про рух грошових коштів з урахуванням впливу інфляції та після колонки "Усього власних коштів" у Звіті/Консолідованому звіті про зміни у власному капіталі з урахуванням впливу інфляції.

Порівняльні дані для попереднього звітного періоду перераховуються із застосуванням загального індексу цін так, щоб порівняльні фінансові звіти були подані в одиниці виміру, яка діє на кінець звітного періоду. Такі дані наводяться окремою колонкою "Скориговані показники за попередній період".

Банк відображає результат впливу інфляції окремим рядком "Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті" у Звіті/Консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід з урахуванням впливу інфляції, який наводить перед рядком "Прибуток/(Збиток) до оподаткування".

Банк відображає монетарні доходи (витрати) за грошовими коштами та їх еквівалентами окремим рядком "Вплив інфляції на грошові кошти" перед рядком "Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів" у Звіті/Консолідованому звіті про рух грошових коштів з урахуванням впливу інфляції.

4.9. Примітки до фінансової звітності про вплив інфляції містять:

факт здійснення коригування фінансової звітності з урахуванням впливу інфляції;

індекс інфляції на дату коригування та індекси інфляції протягом поточного і попередніх звітних періодів, які було використано під час коригування фінансової звітності.

4.10. Банк враховує скориговані показники фінансової звітності як основу балансової вартості в подальших фінансових звітах, якщо немає умов гіперінфляції, за яких значення кумулятивного приросту інфляції за три останніх роки, уключаючи звітний, наближається до 100% або перевищує цей рівень.

5. Основні принципи здійснення коригуючих проводок

5.1. Банк для забезпечення складання достовірної фінансової звітності здійснює її коригування та розкриває відповідну інформацію про зміни у фінансовій звітності.

5.2. Банк здійснює коригування статей фінансової звітності після дати балансу для відображення операцій, що належать до звітного періоду, але з певних причин не були визнані в бухгалтерському обліку на дату балансу.

5.3. Банк коригує статті активів і зобов'язань, доходів і витрат, власного капіталу шляхом сторнування та/або додаткових записів в регістрах бухгалтерського обліку коригуючою проводкою.

Коригуючі проводки - це бухгалтерські проводки, що здійснюються після закінчення звітного періоду між датою балансу (кінець останнього дня звітного періоду) та датою затвердження (підписання) керівництвом звітності для розкриття достовірної інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів банку згідно з принципом нарахування.

5.4. Банк під час здійснення коригуючих проводок застосовує принцип суттєвості щодо суми коригування та статті, що підлягає коригуванню. Банк самостійно з урахуванням впливу на показники Звіту про фінансовий стан (Баланс) та Звіту про сукупні прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати) визначає розмір суттєвості, яка застосовується провідним управлінським персоналом для формування достовірної фінансової звітності.

Пропуск або викривлення статей є суттєвими, якщо вони можуть (окремо чи в сукупності) впливати на економічні рішення, що їх приймають користувачі на основі фінансових звітів. Суттєвість залежить від розміру та характеру пропуску чи викривлення, що оцінюються за конкретних обставин. Розмір або характер статті або їх поєднання можуть бути визначальним чинником.

Банк визначає співвідношення суми, на яку необхідно здійснити коригування, та загальної суми статті відповідного елемента фінансової звітності.

Банк зобов'язаний здійснити коригуючі проводки за суттєвими сумами. Банк відображає суми, що суттєво не впливатимуть на оцінку визнаних на дату балансу активів, зобов'язань, капіталу, доходів і витрат у регістрах бухгалтерського обліку в поточному періоді без застосування коригуючих проводок.

5.5. Під час здійснення коригуючих проводок банк не може використовувати систему електронних платежів Національного банку.

5.6. Банк коригує суми, що визнані у звітності на дату балансу, на які вплинули події після дати балансу, та визнає суми, що не були відображені у звітності на дату балансу з певних причин, наприклад:

а) отримано інформацію про те, що корисність активу зменшилася на дату балансу або суму раніше визнаного збитку від зменшення корисності цього активу потрібно коригувати;

б) надходження після дати балансу рішення суду, яке підтверджує наявність на дату балансу теперішньої заборгованості, що потребує додаткового коригування або створення резерву під зобов'язання;

в) собівартість придбаних активів або надходження від проданих активів до дати балансу визначена після дати балансу;

г) виявлено порушення або помилки, що свідчать про викривлення даних фінансової звітності тощо.

5.7. Банк не здійснює коригування сум, визнаних у його фінансовій звітності для відображення подій, які вказують на обставини, що виникли після дати балансу, наприклад у разі:

а) зниження ринкової вартості інвестицій (у період з дати балансу до дати затвердження фінансової звітності);

б) оголошення дивідендів за звітний період;

в) прийняття рішення про ліквідацію банку (вимагає зміни облікової політики, а не коригування звітності);

г) об'єднання бізнесу;

ґ) оголошення про реорганізацію;

д) зміни ставок податків, прийнятих або оголошених після звітного періоду;

е) знищення (втрати) активів унаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події;

є) емісії цінних паперів;

ж) укладення договорів про капітальні та фінансові інвестиції, надання гарантій;

з) прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність банку, тощо.

Банк розкриває інформацію про такі події в примітках до фінансової звітності.

{Пункт 5.8 глави 5 розділу III виключено на підставі Постанови Національного банку № 203 від 23.05.2012}

6. Особливості коригуючих проводок

6.1. Банк для забезпечення складання достовірної фінансової звітності здійснює коригуючі проводки за звітний місяць та коригуючі проводки за звітний рік з урахуванням таких вимог:

за звітний місяць - протягом наступного місяця до дати надання файла 02 та до дати надання в січні поточного року файла 25 з окремою ознакою коригуючих проводок за відповідний місяць;

за звітний рік - у поточному році в період після дати надання файла 25 до дати надання файла А4 (із залишками за рахунками класів 6 і 7), з окремою ознакою коригуючих проводок за звітний рік.

Коригування річної фінансової звітності банку за результатами перевірки зовнішнього аудиту здійснюється згідно з вимогами цієї Інструкції в період після дати надання файла 25 до дати надання файла А4.

6.2. Банк відображає коригуючі проводки в регістрах бухгалтерського обліку поточною датою (у день фактичного її здійснення). У виписці з аналітичних рахунків коригуючі проводки відображаються окремою групою, що відокремлюється незаповненим рядком або іншим способом після здійснення проводок поточного дня з обов'язковим зазначенням місяця та року, за який проводиться коригування.

Наприклад, виписка з аналітичного рахунку може мати таку форму:

Код

Назва банку
Рахунок

*********

03.07.20ХХ
(дата поточного дня)

06
(місяць, за який проводиться коригування)

18.06.20ХХ
(дата останньої проводки за цим рахунком)

6.3. У меморіальному ордері за коригуючою проводкою зазначаються зміст операції, причина коригування, період, за який здійснюється проводка, підписи відповідального виконавця та уповноваженої особи, яка виконує функції контролю.

6.4. Банк роздруковує реєстр проведених за кожний день коригуючих проводок та зберігає в меморіальних документах дня.

6.5. Банк складає накопичувальні реєстри коригуючих проводок за звітний місяць, який використовує для формування файла 02, та окремо - накопичувальний реєстр коригуючих проводок за звітний рік, який використовує для формування файлів А4 та 81 (без залишків за рахунками класів 6 і 7).

Дати надання файлів 02, 25, А4, 81 наведені в главі 7 цього розділу.

6.6. Банк установлює порядок здійснення коригуючих проводок з урахуванням внутрішніх систем обліку та основних вимог, визначених цією Інструкцією.

7. Звітність за коригуючими проводками

7.1. Банк формує файл 02, який містить поточні обороти за звітний місяць з ознаками "5" та "6", а також обороти за коригуючими проводками, що належать до звітного місяця, з ознаками "7" та "8".

Банк формує файл 02 з урахуванням філій, що розташовані на території України, в обласному розрізі та філій, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн та надсилає територіальним управлінням Національного банку в установлений ними термін.

Територіальні управління Національного банку надають файл 02 Департаменту бухгалтерського обліку через Центральну розрахункову палату 10-го числа після звітного періоду.

7.2. Файли 02 за лютий, березень, квітень додатково містять коригуючі обороти за звітний рік, у тому числі за результатами зовнішнього аудиту, з ознакою "9" та "0". У файл 02 за лютий - квітень уключаються коригуючі обороти за звітний рік, які здійснювалися протягом лютого - квітня поточного року.

Банк не включає обороти за коригуючими проводками за звітний рік, що увійшли до файла 02, як "поточні" обороти з ознаками "5" та "6".

7.3. Банк формує файл 25, що містить обороти за проводками із закриття рахунків класів 6 та 7 на рахунки 5040, 5041, а також обороти за коригуючими проводками, які були здійснені після передавання файла 02.

Банк надсилає файл 25 в обласному розрізі за філіями, що розташовані на території України, у розрізі країн - за філіями, що розташовані на території інших держав, територіальним управлінням Національного банку України в установлений ними термін.

Територіальні управління Національного банку України надають файл 25 Департаменту бухгалтерського обліку через Центральну розрахункову палату 24 січня поточного року.

Залишки за рахунками у файлах 02 та 25 відрізняються на суми коригуючих проводок із закриття балансових рахунків 6 та 7 на рахунки 5040, 5041.

7.4. Банк формує і надсилає 11 квітня поточного року до Центральної розрахункової палати через територіальні управління Національного банку України файл A4, а файл 81 - 12 квітня поточного року.

Файл A4 включає обороти за коригуючими проводками за звітний рік, у тому числі за результатом зовнішнього аудиту. Файл 81 включає обороти за коригуючими проводками із закриття рахунків класів 6 і 7, залишки яких включені до файла A4 на балансові рахунки 5040, 5041.

Територіальні управління Національного банку України на місцях установлюють термін надання звітної інформації банками.

7.5. У разі відсутності коригуючих проводок за період після дати надання файла 25 до дати надання файла А4 поточного року файли A4, 81 передаються банками із залишками без оборотів за балансовими і позабалансовими рахунками. У цьому разі залишки за рахунками файла 81 мають відповідати залишкам за рахунками файла 25.

7.6. Центральна розрахункова палата надсилає до Національного банку України зведені в розрізі банків - юридичних осіб відомості про коригуючі проводки за звітний період. Відомості формуються з файлів 02, 25, A4, 81 аналогічно до звітності за формою № 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку".

7.7. Звіт за формою № 1Д "Баланс банку" (файл 01) надається з урахуванням змін залишку за балансовим рахунком, що відбулися після проведення коригуючих проводок.

7.8. Банк надсилає відповідний файл першого робочого дня після вихідного (святкового), якщо дата надання файлів збігається з вихідним (святковим) днем.

7.9. Банк звіряє показники форм звітності за звітний місяць з формою звітності № 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" (файл 02).

8. Порядок подання банками фінансової звітності до Національного банку та її оприлюднення

8.1. Банки подають річну неконсолідовану та консолідовану фінансову звітність територіальним управлінням у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку.

8.2. Банки подають проміжну фінансову звітність на паперових носіях та в електронному вигляді територіальним управлінням Національного банку в установлені ними строки, але не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом.

Територіальні управління Національного банку після перевірки подають проміжну фінансову звітність електронною поштою Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку через Центральну розрахункову палату 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом, файли В5 "Звіт про фінансовий стан (Баланс)" за квартал та В6 "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)" за квартал.

8.3. Банк подає фінансову звітність у перший робочий день після вихідного (святкового) дня, якщо дата її подання припадає на вихідний (святковий) день.

8.4. Банк зобов'язаний протягом місяця, наступного за звітним періодом, оприлюднювати таку проміжну фінансову звітність шляхом розміщення на власному веб-сайті, а також у приміщеннях банку, до яких мають доступ клієнти: Звіт про фінансовий стан (Баланс), Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) і примітки до звітів, що визначені цією Інструкцією.

Банк має право протягом місяця, наступного за звітним періодом, оприлюднювати проміжну фінансову звітність шляхом розміщення на власному веб-сайті, а також у приміщеннях банку, до яких мають доступ клієнти, в обсягах, визначених для річної неконсолідованої фінансової звітності, відповідно до вимог МСФЗ.

8.5. Банк зобов'язаний не пізніше 30 квітня, наступного за звітним роком, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом із аудиторським висновком, а також інформацію в обсязі, визначеному цією Інструкцією, про власників істотної участі в банку шляхом публікації в періодичних виданнях та/або поширення як окремих друкованих видань чи розміщення в мережі Інтернет.

Банк зобов'язаний оприлюднювати річну фінансову звітність і річну консолідовану фінансову звітність, перевірені аудиторською фірмою, разом з аудиторським висновком та в обсязі, що включає:

Звіт про фінансовий стан (Баланс);

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати);

Звіт про рух грошових коштів;

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал);

примітки до звітів, що визначені цією Інструкцією.

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку

Б.В. Лукасевич


Додаток 1
до Інструкції про порядок складання
та оприлюднення фінансової
звітності банків України

ЗВІТ
про фінансовий стан (Баланс)1
на ____________________
(число, місяць, рік)

(тис.грн.)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

АКТИВИ

Грошові кошти та їх еквіваленти

6Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України
Торгові цінні папери

7Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

8Кошти в інших банках

9Кредити та заборгованість клієнтів

10Цінні папери в портфелі банку на продаж

11Цінні папери в портфелі банку до погашення

12Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

13Інвестиційна нерухомість

14Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл

15Основні засоби та нематеріальні активи

16Інші фінансові активи

17Інші активи

18Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

19Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20Кошти клієнтів

21Боргові цінні папери, емітовані банком

22Інші залучені кошти

23Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями

24Інші фінансові зобов'язання

25Інші зобов'язання

26Субординований борг

27Зобов'язання групи вибуття

19Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал

28Емісійні різниці

28Незареєстровані внески до статутного капіталу
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки

29Неконтрольована частка3
Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу
Затверджено до випуску та підписано


"__" ________ 20__ року

Керівник

____________________________
           (підпис, ініціали, прізвище)

__________________________
(прізвище виконавця, номер телефону

Головний бухгалтер

____________________________
            (підпис, ініціали, прізвище)

__________
1 Банк у разі складання Консолідованого звіту про фінансовий стан зазначає про це в назві.
2 Інформація про дочірні компанії надається в неконсолідованій (індивідуальній, окремій) фінансовій звітності.
3 інформація про неконтрольовану частку надається у консолідованій фінансовій звітності.

Звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)4
за __________ рік

(тис.грн.)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

Процентні доходи

31Процентні витрати

31Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Комісійні доходи

32Комісійні витрати

32Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

43Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

11Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

9,
10Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

20,
21,
23Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

9,
10Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

17,
18Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

11Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

12Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24Інші операційні доходи

33Адміністративні та інші операційні витрати

34Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток

35Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

19Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

29Інший сукупний дохід після оподаткування за рік
Усього сукупного доходу за рік
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

36чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

36чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:

36чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
Затверджено до випуску та підписано


"__" ________ 20__ року

Керівник

____________________________
           (підпис, ініціали, прізвище)

__________________________
(прізвище виконавця, номер телефону

Головний бухгалтер

____________________________
            (підпис, ініціали, прізвище)

__________
4 Банк у разі складання Консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід зазначає про це в назві.

Звіт
про прибутки і збитки5
за __________ рік

(тис.грн.)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

Процентні доходи

31Процентні витрати

31Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Комісійні доходи

32Комісійні витрати

32Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

43Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

11Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

9,
10Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

20,
21,
23Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

9,
10Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

17,
18Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

11Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

12Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24Інші операційні доходи

33Адміністративні та інші операційні витрати

34Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток

35Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

19Прибуток/(збиток) за рік
Прибуток /(збиток), що належить:власникам банку
неконтрольованій частці

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

36чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

36чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам:

36чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
Затверджено до випуску та підписано


"__" ________ 20__ року

Керівник

____________________________
           (підпис, ініціали, прізвище)

__________________________
(прізвище виконавця, номер телефону

Головний бухгалтер

____________________________
            (підпис, ініціали, прізвище)

__________
5 Банк у разі складання Консолідованого звіту про прибутки і збитки зазначає про це в назві.

Звіт
про сукупний дохід6
за __________ рік

(тис.грн.)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

29Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Затверджено до випуску та підписано


"__" ________ 20__ року

Керівник

____________________________
           (підпис, ініціали, прізвище)

__________________________
(прізвище виконавця, номер телефону

Головний бухгалтер

____________________________
            (підпис, ініціали, прізвище)

__________
6 Банк у разі Консолідованого звіту про сукупний дохід зазначає про це в назві.

Звіт
про зміни у власному капіталі
(Звіт про власний капітал)7
за __________ рік

(тис.грн.)

Найменування статті

Примітки

Належить власникам банку

Неконтрольована частка

Усього власного капіталу

статутний капітал

емісійні різниці

резервні, інші фонди та резерви переоцінки

нерозподілений прибуток

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку)

Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення

5
Скоригований залишок на початок попереднього періоду

Усього сукупного доходу

29
Емісія акцій:

28
номінальна вартість

емісійний дохід

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

купівля

28
продаж

28
анулювання

28
Об'єднання компаній

48
Дивіденди

37
Залишок на кінець попереднього періоду

Усього скупного доходу

29
Емісія акцій:

28
номінальна вартість

емісійний дохід

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

купівля

28
продаж

28
анулювання

28
Об'єднання компаній

Дивіденди

37
Залишок на кінець звітного періоду

Затверджено до випуску та підписано


"__" ________ 20__ року

Керівник

____________________________
           (підпис, ініціали, прізвище)

__________________________
(прізвище виконавця, номер телефону

Головний бухгалтер

____________________________
            (підпис, ініціали, прізвище)

__________
7 Банк у разі складання Консолідованого звіту про зміни у власному капіталі зазначає про це в назві.

Звіт
про рух грошових коштів за прямим методом8
за __________ рік

(тис.грн.)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

Грошові кошти від операційної діяльності

Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з торговими цінними паперами
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9,
17Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

9,
17Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

10Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

10Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів

44Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів

17Придбання асоційованих компаній

11Надходження від реалізації асоційованих компаній

11,
17Придбання інвестиційної нерухомості

12Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

12,
17Придбання основних засобів

14Надходження від реалізації основних засобів

14,
17Придбання нематеріальних активів

14Надходження від вибуття нематеріальних активів

14,
17Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності

Емісія простих акцій

26Емісія привілейованих акцій

26Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

26,
27Викуп власних акцій

26Продаж власних акцій

26Отримання субординованого боргу

25Погашення субординованого боргу

25Отримання інших залучених коштів

21Повернення інших залучених коштів

21Додаткові внески в дочірню компанію

44Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

17Дивіденди, що виплачені

35Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

26,
27Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6Затверджено до випуску та підписано


"__" ________ 20__ року

Керівник

____________________________
           (підпис, ініціали, прізвище)

__________________________
(прізвище виконавця, номер телефону

Головний бухгалтер

____________________________
            (підпис, ініціали, прізвище)

__________
8 Банк у разі складання Консолідованого звіту про рух грошових коштів зазначає про це в назві.

Звіт
про рух грошових коштів за непрямим методом9
за __________ рік

(тис.грн.)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

Грошові кошти від операційної діяльності

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з торговими цінними паперами
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9,
17Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

9,
17Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

10Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

10Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів

44Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів

17Придбання асоційованих компаній

11Надходження від реалізації асоційованих компаній

11,
17Придбання інвестиційної нерухомості

12Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

12,
17Придбання основних засобів

14Надходження від реалізації основних засобів

14,
17Придбання нематеріальних активів

14Надходження від вибуття нематеріальних активів

14,
17Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності

Емісія простих акцій

26Емісія привілейованих акцій

26Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

26,
27Викуп власних акцій

26Продаж власних акцій

26Отримання субординованого боргу

25Погашення субординованого боргу

25Отримання інших залучених коштів

21Повернення інших залучених коштів

21Додаткові внески в дочірню компанію

44Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

17Дивіденди, що виплачені

35Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

26,
27Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6Затверджено до випуску та підписано


"__" ________ 20__ року

Керівник

____________________________
           (підпис, ініціали, прізвище)

__________________________
(прізвище виконавця, номер телефону

Головний бухгалтер

____________________________
            (підпис, ініціали, прізвище)

__________
9 Банк у разі складання Консолідованого звіту про рух грошових коштів зазначає про це в назві.Додаток 2
до Інструкції про порядок складання
та оприлюднення фінансової звітності
банків України

ПРИМІТКИ
до фінансової звітності

Примітка 1. Інформація про банк

Банк розкриває інформацію про банк, якщо її не розкрито в іншій інформації, опублікованій з фінансовими звітами, а саме:

найменування банку;

місцезнаходження банку;

країну, у якій зареєстровано банк;

найменування та місцезнаходження материнської компанії;

найменування найбільшої материнської компанії групи;

організаційно-правову форму банку;

опис характеру операцій банку та його основних видів діяльності, спеціалізацію банку, якщо така є;

стратегічну мету банку;

інформацію про те, чи є банк на звітну дату тимчасовим учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

частку керівництва в акціях банку;

власників істотної участі в банку;

частку в статутному капіталі іноземних інвесторів (із зазначенням компанії і країни) (заповнюється банками з іноземним капіталом);

та будь-які зміни в цій інформації, що відбулися порівняно з попередньою датою балансу;

дату затвердження фінансової звітності до випуску із зазначенням органу або уповноважених осіб, якими прийняте відповідне рішення про її затвердження;

іншу інформацію, розкриття якої передбачено МСФЗ.

Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність

Банк наводить таку інформацію:

опис економічного середовища, в умовах якого він здійснює свою діяльність;

вплив цих умов на його фінансовий стан та результати діяльності.

Примітка 3. Основи подання фінансової звітності

Банк зазначає:

про факт відповідності фінансової звітності МСФЗ, уключаючи всі раніше прийняті діючі МСФЗ та тлумачення до них, а також факт відхилення від певної вимоги МСФЗ;

назви МСФЗ, на яких ґрунтуються основні принципи бухгалтерського обліку;

назви МСФЗ та причини, через які вони не застосовувалися, фінансовий вплив на статтю, яку слід було б зазначити відповідно до вимог МСФЗ за кожний поданий період;

функціональну валюту, у якій ведеться бухгалтерський облік банку, одиниці виміру, у яких подається фінансова звітність.

Примітка 4. Принципи облікової політики

Банк стисло викладає основні принципи облікової політики.

4.1. Консолідована фінансова звітність.

У консолідованій фінансовій звітності банк розкриває таку інформацію:

перелік учасників консолідованої групи;

характер відносин між материнським банком і дочірньою, асоційованою компаніями, якщо материнський банк не володіє в дочірній компанії (прямо чи опосередковано) більше ніж половиною голосів; характер і ступінь будь-яких важливих обмежень щодо здатності асоційованої компанії передавати кошти материнському банку у формі дивідендів грошовими коштами або повернення позик чи авансових платежів; зміни протягом звітного періоду, унаслідок чого материнський банк утратив контроль над діяльністю дочірньої компанії;

методи консолідації, що застосовувалися до кожного окремого учасника консолідованої групи, у тому числі обґрунтування підстав для використання методу повної консолідації, якщо частка консолідованої групи в статутному капіталі учасника становить менше ніж 50%;

обґрунтування підстав для використання методу участі в капіталі, якщо частка консолідованої групи в статутному капіталі учасника становить менше ніж 20%;

обґрунтування підстав для використання методу участі в капіталі для виняткових ситуацій, а також для винятків за кожним методом консолідації;

причини, за якими показники фінансової звітності дочірньої або асоційованої компаній не включені до консолідованої фінансової звітності;

облік різниць, що виникають під час складання першої консолідованої звітності;

невизнану частку збитків асоційованої компанії за звітний період на кумулятивній основі, якщо материнський банк припинив визнання своєї частки в збитках асоційованої компанії; свою частку в непередбачених зобов'язаннях асоційованої компанії, за які материнський банк несе солідарну відповідальність з іншими інвесторами; непередбачені зобов'язання, які виникають унаслідок розподіленої відповідальності материнського банку та інших інвесторів за всіма або за частиною зобов'язань асоційованої компанії;

зміни ознак класифікації діяльності господарської одиниці за межами України та надання інформації про характер та причини зміни, вплив зміни на капітал, прибуток (збиток) за попередній рік, якщо така зміна відбулася на початку попереднього року;

методи переоцінки, визначення справедливої вартості придбаних активів і зобов'язань;

методи консолідації, що використовуються з метою надання порівняльної інформації в разі змін периметра консолідації.

4.2. Основи оцінки складання фінансової звітності:

основи оцінки, що застосовувалися під час складання фінансової звітності, наприклад, історична (первісна) собівартість, справедлива вартість;

принципи облікової політики (критерії визнання та подальшої оцінки), що застосовуються до кожної категорії активів і зобов'язань та статтей доходів і витрат.

4.3. Первісне визнання фінансових інструментів.

Оцінка фінансових інструментів під час первісного їх визнання за кожною категорією фінансових інструментів.

4.4. Знецінення фінансових активів:

категорії активів, за якими банк визнає зменшення корисності;

критерії, які використовує банк для визначення об'єктивного свідчення про наявність збитку від знецінення;

критерії списання сум знецінених фінансових активів за рахунок сформованих резервів.

4.5. Припинення визнання фінансових інструментів:

критерії припинення визнання фінансових активів;

передавання фінансових активів, визнання яких не припиняється в повному обсязі;

передавання фінансових активів, що призводить до припинення їх визнання;

критерії припинення визнання фінансових зобов'язань.

4.6. Грошові кошти та їх еквіваленти.

Банк має розкрити політику щодо визначення складу грошових коштів та їх еквівалентів і виключити із складу грошових коштів та їх еквівалентів суми, до яких установлено обмеження щодо їх використання.

4.7. Торгові цінні папери:

критерії віднесення цінних паперів до торгового портфеля;

первісне визнання та подальша оцінка цінних паперів у торговому портфелі;

визнання доходів і витрат за операціями з цінними паперами в торговому портфелі.

4.8. Кредити та заборгованість клієнтів:

критерії віднесення фінансових активів до кредитів та заборгованості клієнтів;

первісне визнання та подальша оцінка кредитів та заборгованості клієнтів;

реструктуризація кредитів та заборгованості клієнтів;

визнання доходів і витрат за операціями з кредитами та заборгованістю клієнтів.

4.9. Цінні папери в портфелі банку на продаж:

критерії віднесення цінних паперів до портфеля на продаж;

первісне визнання та подальша оцінка цінних паперів у портфелі на продаж;

визнання доходів і витрат за операціями з цінними паперами в портфелі на продаж.

4.10. Договори продажу (купівлі) цінних паперів із зобов'язанням зворотного викупу (продажу):

критерії визначення операції з продажу (купівлі) цінних паперів із зобов'язанням зворотного викупу (продажу);

статті, за якими банк відображає цінні папери за операціями з продажу (купівлі) із зобов'язанням зворотного викупу (продажу);

визнання доходів і витрат за операціями з продажу (купівлі) цінних паперів із зобов'язанням зворотного викупу (продажу).

4.11. Цінні папери в портфелі банку до погашення:

критерії віднесення цінних паперів у портфель до погашення;

первісне визнання та подальша оцінка цінних паперів у портфелі до погашення;

визнання доходів і витрат за операціями з цінними паперами в портфелі до погашення.

4.12. Інвестиції в асоційовані компанії:

критерії визначення інвестицій в асоційовані компанії;

первісний та подальший облік інвестицій в асоційовані компанії;

визнання доходів і витрат за інвестиціями в асоційовані компанії;

справедлива вартість інвестицій, за якими є котирувальна ціна;

узагальнена фінансова інформація асоційованих компаній, уключаючи загальну суму активів, зобов'язань, доходів і витрат, прибутку або збитку; причини, відповідно до яких інвестор має підстави вважати, що в нього є суттєвий вплив, коли йому належить прямо чи опосередковано менше ніж 20% прав голосу або потенційних прав голосу об'єкта інвестування;

причини, які пояснюють, чому інвестор має підстави вважати, що в нього немає суттєвого впливу, коли йому належить прямо чи опосередковано 20% або більше прав голосу або потенційних прав голосу об'єкта інвестування.

4.13. Інвестиційна нерухомість:

критерії визначення інвестиційної нерухомості;

первісне визнання та подальша оцінка;

визнання доходів і витрат за операціями з інвестиційною нерухомістю;

у разі використання банком моделі обліку за первісною вартістю (собівартістю) банк розкриває метод амортизації та його перегляд, строки корисного використання (експлуатації) та їх перегляд;

якщо інвестиційна нерухомість відображається в обліку за справедливою вартістю, банк має зазначити методи оцінки (наявність незалежного оцінювача), якщо до оцінки банк не залучає незалежного оцінювача, він має розкрити інформацію про методи та суттєві припущення, які були використані під час визначення їх справедливої вартості, періодичність переоцінки.

4.14. Гудвіл:

визначення гудвілу;

первісна оцінка та подальше визнання гудвілу;

зменшення корисності гудвілу.

4.15. Основні засоби:

первісне визнання та подальша оцінка придбаних (виготовлених) основних засобів;

метод амортизації та їх перегляд;

строки корисного використання (експлуатації) та їх перегляд;

методи оцінки основних засобів (наявність незалежного оцінювача); методи та суттєві припущення, які були використані під час визначення справедливої вартості основних засобів;

періодичність переоцінки основних засобів;

визнання зменшення корисності основних засобів.

4.16. Нематеріальні активи:

первісне визнання та подальша оцінка нематеріальних активів;

методи оцінки придбаних (виготовлених) нематеріальних активів;

метод амортизації, норми амортизації та їх перегляд;

переоцінка нематеріальних активів;

перегляд строку корисного використання нематеріальних активів;

визнання зменшення корисності нематеріальних активів.

4.17. Оперативний лізинг (оренда), за яким банк виступає лізингодавцем та/або лізингоодержувачем:

критерії визначення оперативного лізингу (оренди);

визнання доходів і витрат за оперативним лізингом (орендою).

4.18. Фінансовий лізинг (оренда), за яким банк виступає лізингодавцем та/або лізингоодержувачем:

критерії визначення фінансового лізингу (оренди);

метод оцінки наданих активів у фінансовий лізинг (оренду);

визнання їх знецінення;

метод оцінки отриманих активів у фінансовий лізинг (оренду);

визнання доходів і витрат за операціями з фінансового лізингу.

4.19. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття:

критерії визначення необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття;

первісне визнання та подальша оцінка необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття;

зміни в плані продажу;

визнання доходів і витрат від необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття.

4.20. Припинена діяльність:

критерії визначення припиненої діяльності;

визнання доходів і витрат від припиненої діяльності.

4.21. Похідні фінансові інструменти:

критерії визначення похідних фінансових інструментів;

первісне визнання та подальша оцінка похідних фінансових інструментів;

методи оцінки кожного виду похідних фінансових інструментів;

критерії, за якими банк відокремлює вбудовані похідні інструменти від основного контракту;

визначення політики хеджування.

4.22. Залучені кошти:

склад залучених коштів;

первісне визнання та подальша оцінка залучених коштів;

визнання витрат і доходів від залучених коштів;

боргові цінні папери, емітовані банком:

склад боргових цінних паперів, емітованих банком;

первісне визнання та подальша оцінка боргових цінних паперів, емітованих банком;

визнання витрат і доходів від випуску боргових цінних паперів.

4.23. Резерви за зобов'язаннями:

критерії визнання резервів за зобов'язаннями;

первісна оцінка та подальше визнання.

4.24. Субординований борг:

визначення субординованого боргу;

первісна оцінка та подальше визнання;

визнання витрат за субординованим боргом.

4.25. Податок на прибуток:

визначення витрат на податок на прибуток;

визнання поточного та відстроченого податку на прибуток;

ставки податку на прибуток;

зміни норм чинного законодавства щодо визначення податку на прибуток.

4.26. Статутний капітал та емісійний дохід.

Визначення статутного капіталу та емісійного доходу.

4.27. Власні акції, викуплені в акціонерів.

Визнання викупу власних акцій як зменшення власного капіталу.

4.28. Визнання доходів і витрат:

види доходів і витрат;

принципи та критерії визнання доходів і витрат;

застосування ефективної ставки відсотка під час визнання процентних доходів і витрат.

4.29. Переоцінка іноземної валюти:

первісне визнання операцій в іноземній валюті;

визнання активів, зобов'язань, доходів і витрат в іноземній валюті;

відображення у фінансовій звітності монетарних та немонетарних активів і зобов'язань в іноземній валюті;

визначення статей, за якими відображаються результати переоцінки активів та зобов'язань в іноземній валюті.

4.30. Взаємозалік статей активів і зобов'язань:

визначення підстав для здійснення взаємозаліку активів і зобов'язань;

зазначення статей балансу, за якими здійснено взаємозалік;

юридичне обґрунтування.

4.31. Інформація за операційними сегментами:

критерії, за якими визнано звітні сегменти;

засади ціноутворення за міжсегментними операціями;

основа для розподілу доходів і витрат за сегментами;

пояснення щодо характеру змін облікової політики сегмента та причини таких змін.

4.32. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення суттєвих помилок.

Банк змінює облікову політику тільки тоді, якщо зміна:

а) вимагається МСФЗ;

б) призводить до надання достовірної та доречної інформації про вплив операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки.

Банк здійснює зміну облікової політики після першого застосування МСФЗ, які не містять конкретних положень перехідного періоду, ретроспективно.

Банк для здійснення ретроспективного застосування зміни облікової політики має коригувати залишок кожного компонента власного капіталу на початок періоду, на який впливає ця зміна, за найперший поданий попередній період, а також коригувати інші порівнювальні суми таким чином, немов би облікова політика застосовувалася завжди. Якщо ретроспективне застосування змін облікової політики є неможливим за один конкретний попередній звітний період або кілька поданих попередніх періодів, банк застосовує нову облікову політику за станом на початок найпершого періоду, щодо якого ретроспективне застосування є можливим.

Банк застосовує нову облікову політику перспективно, якщо на початок поточного періоду неможливо визначити кумулятивний вплив нової облікової політики до всіх попередніх періодів.

Банк розкриває таку інформацію:

а) зміни в обліковій політиці:

причини та характер змін в обліковій політиці;

сума коригування для кожної статті фінансової звітності, на яку впливають зміни;

сума коригування чистого та скоригованого прибутку на акцію;

факт неможливості ретроспективного застосування облікової політики, обставини, що призвели до такої умови, зазначення періоду, з якого застосовується зміна в обліковій політиці;

б) зміни в облікових оцінках:

виправлення помилок, які були допущені в попередніх періодах:

характер помилки;

статті фінансової звітності, на які вплинуло виправлення помилок;

вплив виправлення помилок на чистий і скоригований прибуток;

факт неможливості здійснення ретроспективного перерахунку та розкриття обставин, що призвели до такої умови, а також зазначити, коли виправлено помилку.

4.33. Основні облікові оцінки та судження, що використовувалися під час застосування принципів облікової політики.

Банк розкриває інформацію про судження, що їх використовував управлінський персонал у процесі застосування облікових політик банку та які мають суттєвий вплив на суми, визнані у фінансових звітах.

Примітка 5. Перехід на нові та переглянуті стандарти

Банк розкриває таку інформацію:

зазначає дату переходу на МСФЗ;

наводить перелік нових стандартів і тлумачень, які є обов'язковими для періоду, що починається з наступного за звітним, або після цієї дати і які банк ще не застосовує достроково;

визначає вплив застосування МСФЗ на облікову політику банку.

Банк подає у вигляді таблиці пояснення щодо кожної статті Звіту про фінансовий стан, Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, якщо застосування МСФЗ призвели до суттєвих змін у фінансовій звітності.

Таблиця 5.1. Вплив переходу на нові МСФЗ

(тис.грн.)

№ з/п

Найменування статті

Попередні дані

Вплив переходу на МСФЗ

Дані з урахуванням МСФЗ

1

2

3

4

5

Банк розраховує дані колонки 4 таблиці 5.1 як різницю колонок 3 та 5.

Банк наводить у таблиці лише ті статті, за якими відбуваються зміни або перекласифікація. Банк розкриває такі узгодження у Звіті про рух грошових коштів, якщо це доречно.

Примітка 6. Грошові кошти та їх еквіваленти

Таблиця 6.1. Грошові кошти та їх еквіваленти

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Готівкові кошти2

Кошти в Національному банку України (крім обов'язкових резервів)3

Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках:3.1

України3.2

інших країн4

Усього грошових коштів та їх еквівалентівБанк наводить інформацію про кредитну якість еквівалентів грошових коштів.

У таблицях 6.2 та 6.3 банк зазначає дані про інвестиційні та фінансові операції, які не потребували використання грошових коштів та їх еквівалентів і які не включені до Звіту про рух грошових коштів.

Таблиця 6.2. Негрошові інвестиційні операції

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

Таблиця 6.3. Негрошові фінансові операції

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

Примітка 7. Торгові цінні папери

Таблиця 7.1. Торгові цінні папери

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Боргові цінні папери:1.1

державні облігації1.2

облігації місцевих позик1.3

облігації підприємств1.4

векселі2

Акції підприємств3

Усього торгових цінних паперівБанк розкриває інформацію про перекласифікацію торгових цінних паперів (у разі наявності таких операцій) та викладає причину їх переведення до іншої категорії.

Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості торгових боргових цінних паперів за звітний період

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Державні облігації

Облігації місцевих позик

Облігації підприємств

Векселі

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Боргові цінні папери (за справедливою вартістю), що не прострочені:


1.1

державні установи та підприємства


1.2

органи місцевого самоврядування


1.3

велик підприємства


1.4

середні підприємства


1.5

малі підприємства


Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені боргові цінні папери за наявності рейтингів таких паперів:

1.1

з рейтингом ААА


1.2

з рейтингом від АА- до АА+


1.3

з рейтингом від А- до А+


1.4

з рейтингом нижче А-


1.5

ті, що не мають рейтингу


2

Не погашені у визначений емітентом строк боргові цінні папери (за справедливою вартістю):


2.1

із затримкою платежу до 31 дня


2.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів


2.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів


2.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів


2.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів


3

Усього боргових цінних паперів


Таблиця 7.3 "Аналіз кредитної якості торгових боргових цінних паперів за попередній період" складається аналогічно до таблиці 7.2.

Банк зазначає справедливу вартість торгових цінних паперів, які надані у вигляді забезпечення за операціями репо, іншими операціями, а також інформацію про передані права на їх продаж та наступну заставу.

Примітка 8. Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Таблиця 8.1. Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Державні облігації2

Облігації місцевих позик3

Облігації підприємств4

Векселі5

Усього боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток6

Акції підприємств7

Усього інших цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збитокЗа наявності акцій підприємств, що не мають котирувань, зазначити про цей факт.

Таблиця 8.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток за звітний період

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Державні облігації

Облігації місцевих позик

Облігації підприємств

Векселі

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Непрострочені боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток:


1.1

державні установи та підприємства


1.2

органи місцевого самоврядування


1.3

великі підприємства


1.4

середні підприємства


1.5

малі підприємства


Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, за наявності рейтингів цих паперів:

1.1

з рейтингом ААА


1.2

з рейтингом від АА- до АА+


1.3

з рейтингом від А- до А+


1.4

з рейтингом нижче А-


1.5

ті, що не мають рейтингу


2

Не погашені у визначений емітентом строк боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток


2.1

із затримкою платежу до 31 дня


2.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів


2.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів


2.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів


2.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів


3

Усього боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток


Таблиця 8.3 "Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, за попередній період" складається аналогічно до таблиці 8.2.

Банк розкриває інформацію про фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, передані без припинення визнання.

Примітка 9. Кошти в інших банках

Таблиця 9.1. Кошти в інших банках

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Депозити в інших банках:1.1

короткострокові депозити1.2

довгострокові депозити2

Договори купівлі і зворотного продажу (зворотного репо), укладені з іншими банками3

Кредити, надані іншим банкам:3.1

короткострокові3.2

довгострокові4

Резерв під знецінення коштів в інших банках5

Усього коштів у банках за мінусом резервів


Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за звітний період

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Депозити

Договори купівлі і зворотного продажу

Кредити

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Непрострочені і незнецінені:

1.1

у 20 найбільших банках

1.2

в інших банках України

1.3

у великих банках країн ОЕСР

1.4

в інших банках країн ОЕСР

1.5

в інших банках

Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені і незнецінені кошти в інших банках за наявності рейтингів:

1.1

з рейтингом ААА

1.2

з рейтингом від АА- до АА+

1.3

з рейтингом від А- до А+

1.4

з рейтингом нижче А-

1.5

ті, що не мають рейтингу

2

Знецінені кошти, які оцінені на індивідуальній основі:

2.1

із затримкою платежу до 31 дня

2.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів

2.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів

2.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

2.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

3

Кошти в інших банках до вирахування резервів

4

Резерв під знецінення коштів в інших банках

5

Усього коштів в інших банках за мінусом резервів

Таблиця 9.3 "Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за попередній період" складається аналогічно до таблиці 9.2.

Таблиця 9.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках

(тис.грн.)

Рядок

Рух резервів

Звітний період

Попередній період

кошти в інших банках

договори зворотного репо

кошти в інших банках

договори зворотного репо

1

2

3

4

5

6

1

Резерв під знецінення за станом на початок періоду

2

(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду1

3

Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву

4

Переведення до активів групи вибуття

5

Вибуття дочірніх компаній

6

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

7

Резерв під знецінення за станом на кінець періоду

__________
1 Банк у разі часткового або повного погашення контрагентом раніше списаної за рахунок спеціального резерву суми безнадійної заборгованості в поточному році зазначає суму, на яку відрізнятиметься сума резерву під знецінення коштів у банках, наведена в таблиці 9.4, від суми резерву, що зазначена у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.

Примітка 10. Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 10.1. Кредити та заборгованість клієнтів

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування2

Кредити, що надані юридичним особам3

Кредити, що надані за операціями репо4

Кредити, що надані фізичним особам - підприємцям5

Іпотечні кредити фізичних осіб6

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби7

Інші кредити, що надані фізичним особам8

Резерв під знецінення кредитів9

Усього кредитів за мінусом резервівБанк зазначає справедливу вартість цінних паперів, які є забезпеченням кредитів та заборгованості клієнтів за операціями репо, та інформацію про наявність права на їх продаж і наступну заставу.

Таблиця 10.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за звітний період

(тис.грн.)

Рядок

Рух резервів

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

Кредити, що надані юридичним особам

Кредити, що надані за операціями репо

Кредити, що надані фізичним особам - підприємцям

Іпотечні кредити фізичних осіб

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби

Інші кредити, що надані фізичним особам

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Залишок за станом на початок періоду

2

(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду2

3

Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву

4

Переведення до активів групи вибуття

5

Вибуття дочірніх компаній

6

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

7

Залишок за станом на кінець періоду

__________
2 Банк у разі часткового або повного погашення контрагентом раніше списаної за рахунок спеціального резерву суми безнадійної заборгованості в поточному році зазначає суму, на яку відрізнятиметься сума резерву під знецінення коштів у банках, наведена в таблиці 10.2, від суми резерву, що зазначена у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.

Таблиця 10.3 "Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за попередній період" складається аналогічно до таблиці 10.2.

Таблиця 10.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності

(тис.грн.)

Рядок

Вид економічної діяльності

Звітний період

Попередній період

сума

%

сума

%

1

2

3

4

5

6

1

Державне управління

2

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

3

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг

4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

5

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

6

Фізичні особи

7

Інші

8

Усього кредитів та заборгованості клієнтів без резервів


100%


100%

Банк розкриває інформацію про концентрацію кредитного ризику.

Таблиця 10.5. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за звітний період

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

Кредити, що надані юридичним особам

Кредити, що надані за операціями репо

Кредити, що надані фізичним особам - підприємцям

Іпотечні кредити фізичних осіб

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби

Інші кредити, що надані фізичним особам

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Незабезпечені кредити

2

Кредити, що забезпечені:


2.1

грошовими коштами

2.2

цінними паперами

2.3

нерухомим майном

2.3.1

у т.ч. житлового призначення

2.4

гарантіями і поручительствами

2.5

іншими активами

3

Усього кредитів та заборгованості клієнтів без резервів


Таблиця 10.6 "Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за попередній період" складається аналогічно до таблиці 10.5.

Таблиця 10.7. Аналіз кредитної якості кредитів за звітний період

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

Кредити, що надані юридичним особам

Кредити, що надані за операціями репо

Кредити, що надані фізичним особам - підприємцям

Іпотечні кредити фізичних осіб

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби

Інші кредити, що надані фізичним особам

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Непрострочені та незнецінені:

1.1

великі позичальники з кредитною історією більше 2 років

1.2

нові великі позичальники

1.3

кредити середнім компаніям

1.4

кредити малим компаніям

1.5

інші кредити фізичним особам

2

Прострочені, але незнецінені:3

2.1

із затримкою платежу до 31 дня

2.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів

2.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів

2.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

2.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

3

Знецінені кредити, які оцінені на індивідуальній основі:

3.1

із затримкою платежу до 31 дня

3.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів

3.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів

3.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

3.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

4

Загальна сума кредитів до вирахування резервів

5

Резерв під знецінення за кредитами

6

Усього кредитів за мінусом резервів

__________
3 Прострочені, але незнецінені кредити включають забезпечені кредити, справедлива вартість забезпечення за якими покриває прострочені платежі за процентами та основною сумою боргу. Суми, відображені як прострочені та незнецінені, являють собою весь залишок за такими кредитами, а не тільки прострочені суми за окремими платежами.

Таблиця 10.8 "Аналіз кредитної якості кредитів за попередній період" складається аналогічно до таблиці 10.7.

Таблиця 10.9. Вплив вартості застави на якість кредиту на звітну дату

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Балансова вартість

Вартість застави

Вплив застави

1

2

3

4

5=3-4

1

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування
2

Кредити, що надані юридичним особам
3

Кредити, що надані за операціями репо
4

Кредити, що надані фізичним особам - підприємцям
5

Іпотечні кредити фізичних осіб
6

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби
7

Інші кредити фізичним особам
8

Усього кредитів
Банк зазначає методи оцінки та дату визначення вартості застави. Таблиця 10.10 "Вплив вартості застави на якість кредиту за попередній період" складається аналогічно до таблиці 10.9.

Банк розкриває інформацію про характер, балансову вартість придбаних протягом звітного періоду фінансових та нефінансових активів шляхом звернення стягнення на предмет застави або реалізації права за іншими інструментами, що зменшують кредитний ризик (наприклад гарантії), а також зазначає про політику щодо їх реалізації або використання.

Примітка 11. Цінні папери в портфелі банку на продаж

Таблиця 11.1. Цінні папери в портфелі банку на продаж

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Боргові цінні папери:1.1

державні облігації1.2

облігації місцевих позик1.3

облігації підприємств1.4

векселі2

Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком:2.1

справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах2.2

справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом2.3

за собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо)3

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж4

Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервівБанк наводить інформацію про перекласифікацію цінних паперів у портфелі банку на продаж (у разі наявності таких операцій) та зазначає причину переведення до іншої категорії.

Таблиця 11.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за звітний рік

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Державні облігації

Облігації місцевих позик

Облігації підприємств

Векселі

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Непрострочені та незнецінені:


1.1

державні установи та підприємства


1.2

органи місцевого самоврядування


1.3

великі підприємства


1.4

середні підприємства


1.5

Малі підприємства


Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені та незнецінені боргові цінні папери за наявності рейтингів цих паперів:

1.1

з рейтингом ААА


1.2

з рейтингом від АА- до АА+


1.3

з рейтингом від А- до А+


1.4

з рейтингом нижче А-


1.5

ті, що не мають рейтингу


2

Прострочені, але незнецінені:


2.1

із затримкою платежу до 31 дня


2.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів


2.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів


2.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів


2.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів


3

Знецінені боргові цінні папери, які оцінені на індивідуальній основі:


3.1

із затримкою платежу до 31 дня


3.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів


3.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів


3.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів


3.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів


4

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж


5

Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів


Таблиця 11.3 "Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за попередній період" складається аналогічно до таблиці 11.2.

Таблиця 11.4. Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж за звітний період

(тис.грн.)

Рядок

Рух резервів

Державні облігації

Облігації місцевих позик

Облігації підприємств

Векселі

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Залишок за станом на початок періоду


2

(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду4


3

Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву


4

Переведення до активів групи вибуття


5

Вибуття дочірніх компаній


6

Вплив перерахунку у валюту подання звітності


7

Залишок за станом на кінець періоду


__________
4 Банк у разі часткового або повного погашення контрагентом раніше списаної за рахунок спеціального резерву суми безнадійної заборгованості в поточному році зазначає суму, на яку відрізнятиметься сума резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж, що наведена в таблиці 11.4, від суми резерву, що зазначена у Звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід.

Таблиця 11.5 "Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж за попередній період" складається аналогічно до таблиці 11.4.

Таблиця 11.6. Основні інвестиції в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

Банк розкриває інформацію про суттєві фінансові інвестиції в портфелі на продаж та зазначає методи визначення їх справедливої вартості

(тис.грн.)

Рядок

Найменування компанії

Вид діяльності

Країна реєстрації

Справедлива вартість

звітний період

попередній період

1

2

3

4

5

6

1


2


...

Усього

Банк зазначає балансову вартість цінних паперів, які передані без припинення визнання у вигляді забезпечення за операціями репо, та інформацію щодо наявного права на їх продаж та подальшу заставу за станом на кінець звітного періоду.

Примітка 12. Цінні папери в портфелі банку до погашення

Таблиця 12.1. Цінні папери в портфелі банку до погашення

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Державні облігації2

Облігації місцевих позик3

Облігації підприємств4

Векселі5

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення6

Усього цінних паперів у портфелі банку до погашення за мінусом резервівТаблиця 12.2. Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення за звітний період

(тис.грн.)

Рядок

Рух резервів

Державні облігації

Облігації місцевих позик

Облігації підприємств

Векселі

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Залишок за станом на початок періоду


2

(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду5


3

Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву


4

Переведення до активів групи вибуття


5

Вибуття дочірніх компаній


6

Вплив перерахунку у валюту подання звітності


7

Залишок за станом на кінець періоду


__________
5 Банк у разі часткового або повного погашення контрагентом раніше списаної за рахунок спеціального резерву суми безнадійної заборгованості в поточному році зазначає суму, на яку відрізнятиметься сума резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення, що наведена в таблиці 12.2, від суми резерву, що зазначена у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.

Таблиця 12.3 "Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення за попередній період" складається аналогічно до таблиці 12.2.

Таблиця 12.4. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за звітний період

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Державні облігації

Облігації місцевих позик

Облігації підприємств

Векселі

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Боргові цінні папери непрострочені та незнецінені:


1.1

Державні установи та підприємства


1.2

Органи місцевого самоврядування


1.3

Великі підприємства


1.4

Середні підприємства


1.5

Малі підприємства


Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені та незнецінені боргові цінні папери за наявності таких рейтингів цих паперів:

1.1

З рейтингом ААА


1.2

З рейтингом від АА- до АА+


1.3

З рейтингом від А- до А+


1.4

З рейтингом нижче А-


1.5

Ті, що не мають рейтингу


2

Не погашені у визначений емітентом строк, але незнецінені боргові цінні папери:


2.1

Із затримкою платежу до 31 дня


2.2

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів


2.3

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів


2.4

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів


2.5

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів


3

Боргові цінні папери, які знецінені на індивідуальній основі:


3.1

Із затримкою платежу до 31 дня


3.2

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів


3.3

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів


3.4

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів


3.5

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів


4

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення


5

Усього боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за мінусом резервів


Таблиця 12.5 "Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за попередній період" складається аналогічно до таблиці 12.4.

Банк зазначає балансову вартість цінних паперів, які передані без припинення визнання у вигляді забезпечення за операціями репо, та інформацію щодо наявного права на їх продаж та подальшу заставу.

Примітка 13. Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії

Таблиця 13.1. Інвестиції в асоційовані компанії

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Балансова вартість на початок періоду2

Справедлива вартість придбаних чистих активів асоційованої компанії3

Гудвіл, пов'язаний з придбанням асоційованої компанії4

Частка прибутку асоційованих компаній5

Частка змін в інших компонентах сукупного доходу асоційованих компаній6

Зменшення корисності інвестицій в асоційовані компанії7

Переведення інвестицій до портфеля цінних паперів на продаж8

Переведення інвестицій до складу інвестицій в дочірні компанії9

Балансова вартість на кінець періодуТаблиця 13.2. Загальна інформація щодо частки участі консолідованої групи та фінансових показників асоційованих/асоційованих та дочірніх компаній за звітний період

(тис.грн.)

Рядок

Найменування компанії

Загальна сума активів

Загальна сума зобов'язань

Дохід

Прибуток чи збиток

Частка участі, %

Країна реєстрації

1

2

3

4

5

6

7

8

1
...
...

УсьогоТаблиця 13.3 "Загальна інформація щодо частки участі консолідованої групи та фінансових показників асоційованих/асоційованих та дочірніх компаній за попередній період" складається аналогічно до таблиці 13.2.

Банк зазначає справедливу вартість інвестицій учасників консолідованої групи в асоційовані компанії, акції яких котируються на біржі, а також частку учасників консолідованої групи в умовних зобов'язаннях асоційованих компаній.

Примітка 14. Інвестиційна нерухомість

Інформація щодо інвестиційної нерухомості розкривається банком за методом справедливої вартості або за методом собівартості.

Таблиця 14.1. Інвестиційна нерухомість оцінена за методом:

а) справедливої вартості

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на початок періоду2

Придбання3

Капітальні інвестиції на реконструкцію4

Надходження шляхом об'єднання компаній5

Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу, та активів групи вибуття6

Вибуття7

Переведення до категорії будівель, що займані власником8

Переведення з категорії будівель, що займані власником10

Вплив перерахунку у валюту подання звітності11

Прибутки/(збитки) від переоцінки до справедливої вартості12

Інші зміни13

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості за станом на кінець періодуБанк зазначає, чи класифікуються й обліковуються як інвестиційна нерухомість, частки нерухомості, утримувані за договором про операційну оренду; міру, якою справедлива вартість інвестиційної нерухомості базується на оцінці незалежного оцінювача, який має відповідну професійну кваліфікацію і досвід оцінки аналогічних об'єктів на території України; методи і суттєві припущення, що застосовуються для визначення справедливої вартості інвестиційної нерухомості;

б) собівартості

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Земля

Будівлі

Частина будівлі

Земля і будівля

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Залишок на початок періоду:


1.1

Первісна вартість


1.2

Знос


1.3

Зменшення корисності


2

Придбання


3

Капітальні інвестиції на реконструкцію


4

Амортизація


5

Зменшення корисності


6

Переведення з категорії капітальних інвестицій до інвестиційної нерухомості


7

Надходження в результаті об'єднання бізнесу


8

Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу, та активів групи вибуття


9

Вибуття


10

Переведення до категорії будівель, займаних власником


11

Переведення з категорії будівель, що займані власником


12

Інші зміни


13

Вплив перерахунку у валюту звітності


14

Залишок за станом на кінець періоду


14.1

Первісна вартість


14.2

Знос


14.3

Зменшення корисності


Інформація щодо інвестиційної нерухомості, що оцінена за методом собівартості, розкривається за звітний і попередній періоди.

Банк надає інформацію про застосовані методи амортизації; строк корисного використання і ставки амортизації інвестиційної нерухомості; причину, через яку неможливо достовірно визначити справедливу вартість цієї інвестиційної нерухомості, а також можливий діапазон оцінок, у якому найбільш ймовірно перебуває справедлива вартість.

Таблиця 14.2. Суми, що визнані у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

(тис.грн.)

Рядок

Суми доходів і витрат

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Дохід від оренди інвестиційної нерухомості2

Прямі операційні витрати (включаючи ремонт і обслуговування) від інвестиційної нерухомості, що генерує дохід від оренди3

Інші прямі витрати, що не генерують дохід від орендиТаблиця 14.3. Інформація про мінімальні суми майбутніх орендних платежів за невідмовною операційною орендою, якщо банк є орендодавцем

(тис.грн.)

Рядок

Період дії операційної оренди

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

До 1 року2

Від 1 до 5 років3

Понад 5 років4

Усього платежів, що підлягають отриманню за операційною орендоюПримітка 15. Гудвіл

Таблиця 15.1. Зміна балансової вартості гудвілу протягом періоду

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Валова вартість на початок періоду
2

Накопичені збитки від зменшення корисності на початок періоду
3

Балансова вартість на початок періоду
4

Додатковий гудвіл, визнаний упродовж звітного періоду, за мінусом гудвілу, що включений до групи вибуття
5

Зменшення на суму відстрочених податкових активів компанії, яка придбана, що відображені після придбання
6

Гудвіл, що включений до групи вибуття
7

Збитки від зменшення корисності
8

Вплив перерахунку у валюту подання звітності
9

Інші зміни
10

Балансова вартість на кінець періоду
11

Валова вартість на кінець періоду
12

Накопичені збитки від зменшення корисності на кінець періоду
Таблиця 15.2. Перевірка, що застосовується банком для визнання зменшення корисності гудвілу

Банк для перевірки зменшення корисності розподіляє гудвіл, придбаний у результаті об'єднання бізнесу на кожну одиницю, що генерує грошові кошти (далі - ОГГК).

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті (опис ОГГК)

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

ОГГК 12

ОГГК 23

ОГГК 3...

......

Усього балансова вартість гудвілуЗа кожною ОГГК, для якої сума балансової вартості гудвілу, розподіленого на ці ОГГК, є суттєвою порівняно із загальною сумою балансової вартості гудвілу, банк розкриває таку інформацію:

а) балансову вартість гудвілу, розподіленого на певну ОГГК;

б) основу, на якій була визначена сума очікуваного відшкодування ОГГК (справедлива вартість за мінусом витрат на продаж або вартість використання);

в) якщо сума очікуваного відшкодування ОГГК ґрунтується на вартості використання:

основу припущень провідного управлінського персоналу щодо визначення прогнозних оцінок грошових потоків, які очікує отримати від використання ОГГК, базуючись на останніх фінансових бюджетах (прогнозах), що охоплюють період максимум у п'ять років, але не включаючи до них будь-які майбутні надходження або вибуття грошових коштів, які очікуються в результаті підвищення діяльності ОГГК;

якщо такий період перевищує п'ять років, надає пояснення, чому він є більш виправданим, наводить темпи зростання, використані для екстраполяції прогнозних оцінок грошових потоків для періодів, що виходять за межі останніх фінансових бюджетів, та обґрунтування будь-якого темпу зростання, який перевищує середні показники росту для продуктів, галузей, країн, у яких банк функціонує;

ставку дисконту, застосовану для підготовки прогнозу грошових потоків;

г) якщо сума очікуваного відшкодування ОГГК ґрунтується на справедливій вартості за мінусом витрат:

методи, що використовувалися для оцінки справедливої вартості за мінусом витрат на продаж;

опис кожного основного припущення та підходів, які використовував провідний управлінський персонал.

Примітка 16. Основні засоби та нематеріальні активи

Таблиця 16.1. Основні засоби та нематеріальні активи

Операції надходження, передавання, переведення, вибуття основних засобів та нематеріальних активів зазначаються за балансовою вартість

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Земельні ділянки

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

Інші основні засоби

Інші необоротні матеріальні активи

Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи

Нематеріальні активи

Гудвіл

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11.1

12

1

Балансова вартість на початок попереднього періоду:
1.1

Первісна (переоцінена) вартість
1.2

Знос на початок попереднього періоду
2

Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній
3

Надходження
4

Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів
5

Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу, та активів групи вибуття
6

Інші переведення
7

Вибуття
8

Амортизаційні відрахування
9

Зменшення корисності
10

Відновлення корисності
11

Переоцінка
11.1

Переоцінка первісної вартості
11.2

Переоцінка зносу
12

Вплив перерахунку у валюту подання звітності
13

Інші зміни
14

Балансова вартість на кінець попереднього періоду (на початок звітного періоду):
14.1

Первісна (переоцінена) вартість
14.2

Знос на кінець попереднього періоду (на початок звітного періоду)
15

Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній
16

Надходження
17

Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів
18

Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу, та активів групи вибуття
19

Інші переведення
20

Вибуття
21

Амортизаційні відрахування
22

Зменшення корисності
23

Відновлення корисності
24

Переоцінка
24.1

Переоцінка первісної вартості
24.2

Переоцінка зносу
25

Вплив перерахунку у валюту подання звітності
26

Інші зміни
27

Балансова вартість на кінець звітного періоду
27.1

Первісна (переоцінена) вартість
27.2

Знос на кінець звітного періоду
Банк зазначає таке:

вартість основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством України обмеження щодо володіння, користування та розпорядження;

вартість оформлених у заставу основних засобів та нематеріальних активів;

залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо);

залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж;

первісну (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів;

вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності;

вартість створених нематеріальних активів;

збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також унаслідок збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі.

Примітка 17. Інші фінансові активи

Таблиця 17.1. Інші фінансові активи

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Дебіторська заборгованість за цінними паперами
2

Дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)
3

Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками
4

Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою
5

Похідні фінансові активи в торговому портфелі банку
6

Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування
7

Грошові кошти з обмеженим правом використання
8

Інші фінансові активи
9

Резерв під знецінення інших фінансових активів
10

Усього інших фінансових активів за мінусом резервів
Банк включає до дебіторської заборгованості за цінними паперами вартість цінних паперів, що були передані у вигляді позики і які отримувач цінних паперів має право продати чи надати у наступну заставу відповідно до умов договору чи наявної практики.

Банк має розкривати інформацію про суму значних залишків грошових коштів та їх еквівалентів з обмеженим правом їх використання разом з коментарями провідного управлінського персоналу.

Таблиця 17.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за звітний період

(тис.грн.)

Рядок

Рух резервів

Дебіторська заборгованість за цінними паперами

Дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)

Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками

Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

Грошові кошти з обмеженим правом користування

Інші фінансові активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Залишок за станом на початок періоду
2

(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду6
3

Списання безнадійної заборгованості
4

Переведення до активів групи вибуття
5

Вплив перерахунку у валюту подання звітності
6

Вибуття дочірніх компаній
7

Залишок за станом на кінець періоду
__________
6 Банк у разі часткового або повного погашення контрагентом раніше списаної за рахунок спеціального резерву суми безнадійної заборгованості в поточному році зазначає суму, на яку відрізнятиметься сума резерву під знецінення кредитів, що наведена в таблиці 17.2, від суми резерву, що зазначена у Звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід.

Таблиця 17.3 "Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за попередній період" складається аналогічно до таблиці 17.2.

Таблиця 17.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за звітний період

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Дебіторська заборгованість за цінними паперами

Дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)

Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками

Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

Грошові кошти з обмеженим правом користування

Інші фінансові активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Непрострочена та незнецінена заборгованість:
1.1

Великі клієнти з кредитною історією більше 2 років
1.2

Нові великі клієнти
1.3

Середні компанії
1.4

Малі компанії
2

Прострочена, але незнецінена:
2.1

із затримкою платежу до 31 дня
2.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів
2.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів
2.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів
2.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів
3

Заборгованість знецінена на індивідуальній основі:
3.1

із затримкою платежу до 31 дня
3.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів
3.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів
3.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів
3.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів
4

Усього інших фінансових активів до вирахування резерву
5

Резерв під знецінення інших фінансових активів
6

Усього інших фінансових активів за мінусом резерву
Таблиця 17.5 "Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за попередній період" складається аналогічно до таблиці 17.4.

Таблиця 17.6. Інформація про загальну суму мінімальних орендних платежів, що підлягають отриманню за фінансовим лізингом (орендою), та їх теперішню вартість

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Менше ніж 1 рік

Від 1 до 5 років

Більше ніж 5 років

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Загальна сума мінімальних орендних платежів за фінансовим лізингом (орендою), що підлягають отриманню, за станом на кінець звітного періоду

2

Майбутній фінансовий дохід

3

Резерв під заборгованість за фінансовим лізингом за станом на кінець звітного періоду

4

Теперішня вартість мінімальних лізингових платежів за станом на кінець звітного періоду

Банк зазначає загальний опис договорів про фінансовий лізинг (оренду), за яким банк є лізингодавцем.

Примітка 18. Інші активи

Таблиця 18.1. Інші активи

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Дебіторська заборгованість з придбання активів
2

Передоплата за послуги
3

Дорогоцінні метали
4

Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя
5

Інші активи
6

Резерв під інші активи
7

Усього інших активів за мінусом резервів
Банк зазначає характер забезпечення, що перейшло у власність банку, політику щодо його реалізації або використання.

Таблиця 18.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів

(тис.грн.)

Рядок

Рух резервів

Дебіторська заборгованість з придбання активів

Передоплата за послуги

Інші активи

1

2

3

4

5

1

Залишок за станом на початок періоду
2

(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду7
3

Списання безнадійної заборгованості
4

Переведення до активів групи вибуття
5

Вплив перерахунку у валюту подання звітності
6

Вибуття дочірніх компаній
7

Залишок за станом на кінець періоду
__________
7 банк у разі часткового або повного погашення контрагентом раніше списаної за рахунок спеціального резерву суми безнадійної заборгованості в поточному році зазначає суму, на яку відрізнятиметься сума резерву під знецінення кредитів, що наведена в таблиці 18.2, від суми резерву, що зазначена у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.

Примітка 19. Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

Таблиця 19.1. Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

Активи груп вибуття, утримувані для продажу:

1

Грошові кошти та їх еквіваленти2

Торгові цінні папери3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток4

Кошти в інших банках5

Кредити та заборгованість клієнтів6

Цінні папери в портфелі банку на продаж7

Цінні папери в портфелі банку до погашення8

Інвестиції в асоційовані компанії9

Інвестиційна нерухомість10

Дебіторська заборгованість за поточним податком на прибуток11

Відстрочений податковий актив12

Гудвіл13

Основні засоби та нематеріальні активи14

Інші активиНеоборотні активи, утримувані для продажу:

15

Основні засоби16

Усього необоротних активів, утримуваних для продажуТаблиця 19.2. Зобов'язання, що належать до активів групи вибуття

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Кошти банків2

Кошти клієнтів3

Боргові цінні папери, емітовані банком4

Інші залучені кошти5

Зобов'язання за поточним податком на прибуток6

Відстрочене податкове зобов'язання7

Резерви за зобов'язаннями8

Інші зобов'язання9

Усього зобов'язань груп вибуттяБанк наводить опис необоротних активів, утримуваних для продажу (або груп вибуття), опис фактів та обставин продажу або обставин, що ведуть до очікуваного вибуття, а також очікуваний спосіб та час вибуття.

Таблиця 19.3. Інформація щодо проданих активів та зобов'язань групи вибуття і сум, отриманих під час їх продажу

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Сума

1

2

3

4

1

Грошові кошти та їх еквіваленти2

Кредити та заборгованість клієнтів3

Основні засоби4

Інші активи5

Кошти клієнтів6

Інші зобов'язання7

Чисті активи дочірньої компанії


Рядок 7 = 1+2+3+4-5-6

8

Неконтрольована частка9

Продана частка в чистих активах дочірньої компанії


Рядок 9 = 7-8

10

Гудвіл

13


11

Усього балансової вартості проданих чистих активів


Рядок 11 = 9+10

12

Загальна сума, отримана за продані активи13

Справедлива вартість дебіторської заборгованості, що виникла під час продажу14

Грошові кошти та їх еквіваленти в проданій дочірній компанії15

Приплив грошових коштів під час продажу


Рядок 15 = 12-13-14

Банк зазначає прибуток від продажу дочірньої компанії, що відображений у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.

Таблиця 19.4. Припинена діяльність

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Дохід від припиненої діяльності2

Витрати від припиненої діяльності3

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності до оподаткування4

Витрати на податок на прибуток5

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування6

Прибуток/(збиток) від переоцінки до справедливої вартості за мінусом витрат на продаж чи під час вибуття активів чи груп вибуття, що становить припинену діяльність, до оподаткування7

Витрати на податок на прибуток8

Прибуток/(збиток) від переоцінки до справедливої вартості за мінусом витрат на продаж чи під час вибуття активів чи груп вибуття, що становить припинену діяльність, після оподаткування9

Прибуток/(збиток), що належить власникам банку9.1

Від припиненої діяльності9.2

Від діяльності, що продовжуєтьсяТаблиця 19.5. Рух грошових коштів за припиненою діяльністю

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Грошові кошти від операційної діяльності2

Грошові кошти від інвестиційної діяльності3

Грошові кошти від фінансової діяльності4

Усього грошових коштівПримітка 20. Кошти банків

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків2

Депозити інших банків:2.1

Короткострокові2.2

Довгострокові3

Договори продажу і зворотного викупу з іншими банками4

Кредити, що отримані:4.1

Короткострокові4.2

Довгострокові5

Прострочені залучені кошти інших банків6

Усього коштів інших банківБанк розкриває інформацію про будь-яке невиконання зобов'язань протягом звітного періоду щодо основної суми боргу та процентів за ним. Банк зазначає інформацію про балансову вартість активів, наданих третім особам як забезпечення своїх зобов'язань за отриманими коштами від інших банків, а також балансову вартість депозитів інших банків, узятих у забезпечення за кредитними операціями.

Примітка 21. Кошти клієнтів

Таблиця 21.1. Кошти клієнтів

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Державні та громадські організації:1.1

Поточні рахунки1.2

Строкові кошти2

Інші юридичні особи2.1

Поточні рахунки2.2

Строкові кошти3

Фізичні особи:3.1

Поточні рахунки3.2

Строкові кошти4

Усього коштів клієнтівТаблиця 21.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності

(тис.грн.)

Рядок

Вид економічної діяльності

Звітний період

Попередній період

сума

%

сума

%

1

2

3

4

5

6

1

Державне управління

2

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

3

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг

4

Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

5

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

6

Фізичні особи

7

Інші

8

Усього коштів клієнтів


100%


100%

Банк зазначає балансову вартість залучених коштів клієнтів, які є забезпеченням за кредитними операціями, безвідкличними зобов'язаннями за імпортними акредитивами, гарантіями, поручительствами тощо, та надає опис суттєвих концентрацій за кредитно-депозитними схемами. Банк розкриває інформацію про загальну суму забезпечених зобов'язань та зазначає характер і балансову вартість активів, наданих як забезпечення.

Примітка 22. Боргові цінні папери, емітовані банком

Таблиця 22.1. Боргові цінні папери, емітовані банком

Банк розкриває інформацію про кожний вид випущених цінних паперів (термін погашення, купонний дохід тощо)

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Векселі2

Єврооблігації3

Облігації, випущені на внутрішньому ринку4

Депозитні сертифікати5

Облігації6

УсьогоБанк розкриває інформацію про характер та балансову вартість активів, наданих як забезпечення за цінними паперами, емітованими банком.

Банк розкриває інформацію про конвертовані боргові інструменти (такі, що включають компонент зобов'язання та капіталу), їх балансову вартість, порядок обміну та методи визначення справедливої вартості.

Примітка 23. Інші залучені кошти

Таблиця 23.1. Інші залучені кошти

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Консорціумні отримані кредити2

Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій3

Зобов'язання з фінансового лізингу (оренди)4

Зобов'язання з повернення проданого чи перезакладеного забезпечення5

УсьогоБанк розкриває інформацію про будь-яке невиконання зобов'язань протягом звітного періоду щодо основної суми боргу та процентів за ним. Банк зазначає інформацію про характер і балансову вартість активів, наданих третім особам як забезпечення своїх зобов'язань за іншими залученими коштами.

Таблиця 23.2. Інформація про мінімальні орендні платежі, що підлягають сплаті за фінансовим лізингом (орендою), та їх теперішню вартість

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Менше ніж 1 рік

Від 1 до 5 років

Більше ніж 5 років

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Мінімальні орендні платежі за станом на кінець звітного періоду

2

Майбутні фінансові виплати

3

Теперішня вартість мінімальних орендних платежів за станом на кінець звітного періоду

Банк надає загальний опис договорів про фінансовий лізинг (оренду), зазначає основи оцінки визначення умовних орендних платежів, умови поновлення або придбання орендованих активів, умови про зміну ціни, обмеження, що накладаються договором про фінансовий лізинг (оренду).

Примітка 24. Резерви за зобов'язаннями

Таблиця 24.1. Зміни резервів за зобов'язаннями за звітний період

(тис.грн.)

Рядок

Рух резервів

Примітки

Зобов'язання кредитного характеру

Податкові ризики

Інші

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Залишок на початок періоду


2

Формування та/або збільшення резерву


3

Збільшення резерву в результаті об'єднання бізнесу


4

Комісії, отримані за виданими гарантіями


5

Амортизація комісій, що отримані за виданими гарантіями, яка відображена у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід


6

Використання резерву


7

Поновлення невикористаного резерву


8

Вплив перерахунку у валюту подання звітності


9

Інший рух


10

Залишок на кінець періоду


Банк надає стислий опис характеру резервів за зобов'язаннями і визначення очікуваного часу вибуття економічних вигід, суму очікуваної компенсації із зазначенням суми активу, визнану для цієї очікуваної компенсації.

Примітка 25. Інші фінансові зобов'язання

Таблиця 25.1. Інші фінансові зобов'язання

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітка

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Кредиторська заборгованість за цінними паперами
2

Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними картками
3

Кредиторська заборгованість за операціями з іноземною валютою
4

Дивіденди до сплати
5

Похідні фінансові зобов'язання в торговому портфелі банку
6

Похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку хеджування
7

Інші фінансові зобов'язання
8

Усього інших фінансових зобов'язань
Примітка 26. Інші зобов'язання

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім податку на прибуток
2

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
3

Кредиторська заборгованість з придбання активів
4

Доходи майбутніх періодів
5

Інша заборгованість
6

Усього
Примітка 27. Субординований борг

Банк зазначає характер, процентну ставку та строки зобов'язань за субординованим боргом.

Примітка 28. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Кількість акцій в обігу (тис.шт.)

Прості акції

Емісійний дохід

Привілейовані акції

Власні акції (паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Залишок на початок попереднього періоду2

Випуск нових акцій (паїв)3

Власні акції (паї), що викуплені в акціонерів (учасників)4

Продаж раніше викуплених власних акцій (паїв)5

Анульовані раніше викуплені власні акції6

Залишок на кінець попереднього періоду (залишок на початок звітного періоду)7

Внески за акціями (паями, частками) нового випуску8

Власні акції (паї), що викуплені в акціонерів (учасників)9

Продаж раніше викуплених власних акцій (паїв)10

Анульовані раніше викуплені власні акції11

Залишок на кінець звітного періодуБанк надає таку інформацію:

а) кількість акцій, об'явлених до випуску;

б) кількість випущених і сплачених акцій;

в) номінальна вартість однієї акції;

г) права, привілеї та обмеження, властиві кожній групі акціонерного капіталу, уключаючи обмеження з виплати дивідендів, повернення капіталу;

ґ) сума та умови акцій, призначені для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу.

Примітка 29. Резерви переоцінки (компоненти іншого сукупного доходу)

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж:
1.1

зміни переоцінки до справедливої вартості
1.2

зменшення корисності
1.3

доходи (витрати) у результаті продажу, перекласифіковані в звітному періоді на прибутки або збитки
2

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів:
2.1

зміни переоцінки до справедливої вартості
2.2

зменшення корисності
2.3

реалізований результат переоцінки,  віднесений на нерозподілений прибуток
3

Результат переоцінки за операціями з хеджування:
3.1

зміни фонду хеджування грошових потоків
3.2

доходи (витрати), перекласифіковані на прибутки або збитки в звітному періоді
4

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності:
4.1

зміни курсових різниць
4.2

доходи (витрати), перекласифіковані на прибутки або збитки в результаті вибуття закордонної одиниці
5

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
5.1

Зміни в іншому сукупному доході асоційованої компанії
5.2

Доходи (витрати), перекласифіковані на прибутки або збитки в результаті втрати суттєвого впливу
6

Податок на прибуток, пов'язаний із:
6.1

зміною резерву переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж
6.2

зміною резерву переоцінки основних засобів та нематеріальних активів
6.3

зміною резерву переоцінки операцій хеджування
6.4

зміною резерву накопичених курсових різниць
6.5

часткою в змінах іншого сукупного доходу асоційованих компаній
7

Усього резервів переоцінки (інший сукупний дохід) за вирахуванням податку на прибуток
Примітка 30. Аналіз активів та зобов'язань за строками їх погашення

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

менше ніж 12 місяців

більше ніж 12 місяців

усього

менше ніж 12 місяців

більше ніж 12 місяців

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

62

Кошти обов'язкових резервів у Національному банку
3

Торгові цінні папери

74

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

85

Кошти в інших банках

96

Кредити та заборгованість клієнтів

107

Цінні папери в портфелі банку на продаж

118

Цінні папери в портфелі банку до погашення

129

Інвестиції в асоційовані компанії

1310

Інвестиційна нерухомість

1411

Дебіторська заборгованість за поточним податком на прибуток
12

Відстрочений податковий актив
13

Гудвіл

1514

Основні засоби та нематеріальні активи

1615

Інші фінансові активи

1716

Інші активи

1817

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

1918

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

19

Кошти банків

2020

Кошти клієнтів

2121

Боргові цінні папери, емітовані банком

2222

Інші залучені кошти

2323

Зобов'язання за поточним податком на прибуток
24

Відстрочені податкові зобов'язання
25

Резерви за зобов'язаннями

2426

Інші фінансові зобов'язання

2527

Інші зобов'язання

2628

Субординований борг

2729

Зобов'язання груп вибуття

1930

Усього зобов'язань
Примітка 31. Процентні доходи та витрати

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ:

1

Кредити та заборгованість клієнтів2

Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж3

Цінні папери в портфелі банку до погашення4

Кошти в інших банках5

Торгові боргові цінні папери6

Інші боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток7

Дебіторська заборгованість за угодами репо - торгові цінні папери8

Кореспондентські рахунки в інших банках9

Депозити овернайт в інших банках10

Процентні доходи за знеціненими фінансовими активами11

Заборгованість з фінансового лізингу (оренди)12

Інші13

Усього процентних доходівПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ:

14

Строкові кошти юридичних осіб15

Боргові цінні папери, що емітовані банком16

Інші залучені кошти17

Строкові кошти фізичних осіб18

Строкові кошти інших банків19

Депозити овернайт інших банків20

Поточні рахунки21

Кореспондентські рахунки22

Зобов'язання з фінансового лізингу (оренди)23

Інші24

Усього процентних витрат25

Чистий процентний дохід/(витрати)


Рядки 2 "Комісійні доходи" та 3 "Комісійні витрати" - для розрахунку статей використовуються дані примітки 32.

Примітка 32. Комісійні доходи та витрати

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:

1

Розрахунково-касові операції2

Інкасація3

Операції з цінними паперами4

Інші5

Операції довірчого управління6

Гарантії надані7

Усього комісійних доходівКОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:

8

Розрахунково-касові операції9

Інкасація10

Операції з цінними паперами11

Інші12

Операції довірчого управління13

Гарантії надані14

Усього комісійних витрат15

Чистий комісійний дохід/витратиПримітка 33. Інші операційні доходи

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Дивіденди
2

Дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості
3

Дохід від операційного лізингу (оренди)
4

Дохід від суборенди
5

Дохід від продажу кредитів і дебіторської заборгованості
6

Негативний гудвіл, визнаний як дохід
7

Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних активів
8

Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості
9

Роялті
10

Інші
11

Усього операційних доходів
Примітка 34. Адміністративні та інші операційні витрати

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Витрати на утримання персоналу
2

Амортизація основних засобів
3

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
4

Відновлення корисності основних засобів і нематеріальних активів
5

Збиток від зменшення корисності гудвілу
6

Амортизація програмного забезпечення та інших нематеріальних активів
7

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги
8

Витрати на оперативний лізинг (оренду)
9

Інші витрати, пов'язані з основними засобами
10

Професійні послуги
11

Витрати на маркетинг та рекламу
12

Витрати із страхування
13

Сплата інших податків та зборів платежів, крім податку на прибуток
14

Зменшення корисності необоротних активів, утримуваних для продажу (чи груп вибуття)
15

Інші
16

Усього адміністративних та інших операційних витрат
Примітка 35. Витрати на податок на прибуток

Таблиця 35.1. Витрати на сплату податку на прибуток

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Поточний податок на прибуток2

Зміна відстроченого податку на прибуток, пов'язана з:2.1

виникненням чи списанням тимчасових різниць2.2

збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування3

Усього витрати податку на прибутокТаблиця 35.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Прибуток до оподаткування2

Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою оподаткування

Рядок 2 = рядок 1 х на ставку оподаткування

Коригування облікового прибутку (збитку):

3

Витрати, які не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку (зазначити які саме)4

Витрати, які включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському обліку (зазначити які саме)5

Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, але не визнаються (не належать) до облікового прибутку (збитку) (зазначити які саме)6

Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в бухгалтерському обліку (зазначити які саме)7

Поточні податкові відрахування, недостатньо (надлишково) сформовані у попередніх періодах8

Невизнані податкові збитки, що перенесені на майбутні періоди9

Використання раніше невизнаних податкових збитків10

Вплив зміни ставки оподаткування11

Не відображені в звітності зміни в сумі чистого відстроченого податкового активу12

Інші коригування13

Сума податку на прибуток (збиток)У таблиці статті розраховуються, виходячи із діючої ставки оподаткування. У разі зміни такої ставки банк зазначає період, з якого вона діяла.

Таблиця складається за залишками на кінець періоду з урахуванням коригуючих проводок.

Таблиця 35.3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань за звітний період

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Залишок на початок періоду

Об'єднання компаній

Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу

Визнані в прибутках/ збитках

Визнані в іншому сукупному доході

Визнані у власному капіталі

Залишок на кінець періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування та перенесені податкові збитки на майбутні періоди
1.1

Основні засоби
1.2

Резерви під знецінення активів
1.3

Переоцінка активів
1.4

Хеджування грошових потоків
1.5

Асоційовані компанії
1.6

Нараховані доходи (витрати)
1.7

Перенесені податкові збитки на майбутні періоди
1.8

Інші
2

Чистий відстрочений податковий актив (зобов'язання)
3

Визнаний відстрочений податковий актив
4

Визнане відстрочене податкове зобов'язання
Банк самостійно наводить перелік операцій, за якими виникають тимчасові різниці.

Таблиця 35.4 "Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань за попередній період" складається аналогічно до таблиці 35.3.

Примітка 36. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію

Якщо банк немає розбавляючих потеційних простих акцій, то показник скоригованого прибутку/(збитку) на одну акцію дорівнює показнику чистого прибутку/(збитку) на одну акцію. Банк розкриває таку інформацію в таблиці 36.1 "Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію" і може навести її одним рядком у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.

Таблиця 36.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій банку
2

Прибуток/(збиток), що належить власникам привілейованих акцій банку
3

Прибуток/(збиток) за рік
4

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис.шт.)

285

Середньорічна кількість привілейованих акцій в обігу (тис.шт.)

286

Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію
7

Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну привілейовану акцію
Якщо показник чистого прибутку/(збитку) відрізняється від показника скоригованого прибутку/(збитку), то банк розкриває таку інформацію в таблицях 36.2 "Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію" та 36.3 "Скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію".

Таблиця 36.2. Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій банку
2

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис.шт.)

263

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Таблиця 36.3. Скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій банку
2

Процентні витрати за конвертованим борговим зобов'язанням (за мінусом податків)
3

Прибуток/(збиток), що використовується для визначення скоригованого прибутку/(збитку) на акцію
4

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис.шт.)

285

Додаткові акції від припущеної конвертації:
5.1

конвертованих облігацій
5.2

опціонів на акцію
6

Середньорічна кількість простих акцій для скоригованого прибутку/(збитку) на одну акіцю
7

Скоригований прибуток/(збиток) на одну акцію
Таблиця 36.4. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить власникам простих та привілейованих акцій банку

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Прибуток/(збиток) за рік, що належить власникам банку
2

Дивіденди за простими та привілейованими акціями

373

Нерозподілений прибуток/(збиток) за рік
4

Нерозподілений прибуток/(збиток) за рік, що належить власникам привілейованих акцій в залежності від умов акцій
5

Дивіденди за привілейованими акціями, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом року

376

Прибуток/(збиток) за рік, що належить власникам привілейованих акцій
7

Нерозподілений прибуток/(збиток) за рік, що належить власникам простих акцій залежно від умов акцій
8

Дивіденди за простими акціями, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом року

379

Прибуток/(збиток) за рік, що належить акціонерам - власникам простих акцій
Примітка 37. Дивіденди

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

1

Залишок за станом на початок пероду

2

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду

3

Дивіденди, виплачені протягом періоду

4

Залишок за станом на кінець періоду

5

Дивіденди на акцію, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду

Примітка 38. Операційні сегменти

Таблиця 38.1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за звітний період

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Найменування звітних сегментів

Інші сегменти та операції

Вилучення

Усього

послуги корпоративним клієнтам

послуги фізичним особам

інвестиційна банківська діяльність

1

2

3

4

5

6

7

8


Дохід від зовнішніх клієнтів:1

Процентні доходи2

Комісійні доходи3

Інші операційні доходи
Дохід від інших сегментів:4

Процентні доходи5

Комісійні доходи6

Інші операційні доходи7

Усього доходів сегментів8

Процентні витрати9

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках10

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості11

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку12

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості13

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток14

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж15

Результат від операцій з іноземною валютою16

Результат від переоцінки операцій з іноземною валютою17

Результат переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості18

Комісійні витрати19

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж20

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення21

Відрахування до резервів за зобов'язаннями22

Адміністративні та інші операційні витрати23

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній24

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА:
Прибуток/(збиток)Таблиця 38.2 "Доходи, витрати та результати звітних сегментів за попередній період" складається аналогічно до таблиці 38.1.

Таблиця 38.3. Активи та зобов'язання звітних сегментів за звітний період

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Найменування звітних сегментів

Інші сегменти та операції

Усього

послуги корпоративним клієнтам

послуги фізичним особам

інвестиційна банківська діяльність


АКТИВИ СЕГМЕНТІВ


1

Активи сегментів


2

Необоротні активи, утримувані для продажу (чи групи вибуття)


3

Усього активів сегментів


4

Інвестиції в асоційовані компанії


5

Нерозподілені активи


6

Усього активівЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ


7

Зобов'язання сегментів


8

Зобов'язання груп вибуття


9

Усього зобов'язань сегментів


10

Нерозподілені зобов'язання


11

Усього зобов'язань


ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ


12

Капітальні інвестиції


13

Амортизація


14

Інші негрошові доходи (витрати)


15

Зменшення корисності, що відображене протягом року у звіті про зміни у власному капіталі


16

Відновлення корисності, що відображене протягом року у Звіті про зміни у власному капіталі


Таблиця 38.4 "Активи та зобов'язання звітних сегментів за попередній період" складається аналогічно до таблиці 38.3.

Банк забезпечує узгодження загальних сум доходів, витрат, активів, зобов'язань, загальної суми оцінки прибутку/(збитку) та інших суттєвих сум, інформація про які розкривається для звітних сегментів, із відповідними сумами у фінансових звітах банку.

Банк наводить опис кожного суттєвого коригування, що необхідне для узгодження прибутку/(збитку) активів та зобов'язань звітних сегментів з прибутком/(збитком) активів та зобов'язань банку унаслідок подання сегментного аналізу згідно з управлінською звітністю, яка не відповідає основним вимогам МСФЗ.

Банк розкриває інформацію про доходи від операцій зовнішнім клієнтам, якщо вони становлять 10 % або більше доходів банку, загальну суму доходів від кожного такого клієнта та визначальну інформацію про сегмент, до якого він належить.

Таблиця 38.5. Інформація про географічні регіони

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний рік

Попередній рік

Україна

інші країни

усього

Україна

інші країни

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Доходи від зовнішніх клієнтів2

Основні засобиПримітка 39. Управління фінансовими ризиками

Кредитний ризик

Банк описує цілі, політику та процеси щодо управління кредитним ризиком, будь-які суттєві зміни у них, пояснює причини таких змін, а також описує методи, використані для оцінки ризику. Зазначену інформацію банк розкриває порівняно з попереднім періодом.

Банк розкриває інформацію стосовно максимального рівня кредитного ризику, дотримання протягом звітного періоду нормативів та лімітів кредитного ризику та їх значення на звітну дату.

Ринковий ризик

Банк розкриває інформацію про доступність ринковому ризикові, причини виникнення, цілі, політику та механізми управління ринковим ризиком, аналіз чутливості за кожним видом ринкового ризику на кінець звітного періоду, методи та припущення, які використовуються для аналізу чутливості. Банк зазначає, як можливі зміни відповідного параметра валютного ризику впливатимуть на прибуток або збиток та власний капітал.

Валютний ризик

Таблиця 39.1. Аналіз валютного ризику

(тис.грн.)

Рядок

Найменування валюти

На звітну дату звітного періоду

На звітну дату попереднього періоду

монетарні активи

монетарні зобов'язання

похідні фінансові інструменти

чиста позиція

монетарні активи

монетарні зобов'язання

похідні фінансові інструменти

чиста позиція

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Долари США

2

Євро

3

Фунти стерлінгів

4

Інші

5

Усього

У колонках 5 та 9 таблиці 39.1 "Аналіз валютного ризику" зазначається справедлива вартість похідних фінансових інструментів на звітну дату за відповідною валютою, до якої досягнута згода про купівлю (позитивна сума) чи продаж (від'ємна сума).

Таблиця 39.2. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими

Розрахунок проводиться для грошових залишків у валютах, що відрізняються від функціональної валюти.

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

На звітну дату звітного періоду

На звітну дату попереднього періоду

вплив на прибуток/ (збиток)

вплив на власний капітал

вплив на прибуток/ (збиток)

вплив на власний капітал

1

2

3

4

5

6

1

Зміцнення долара США на _%

2

Послаблення долара США на _%

3

Зміцнення євро на _%

4

Послаблення євро на _%

5

Зміцнення фунта стерлінгів на _%

6

Послаблення фунта стерлінгів на _%

7

Зміцнення інших валют та банківських металів

8

Послаблення інших валют та банківських металів

Таблиця 39.3. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Середньозважений валютний курс звітного періоду

Середньозважений валютний курс попереднього періоду

вплив на прибуток/ (збиток)

вплив на власний капітал

вплив на прибуток/ (збиток)

вплив на власний капітал

1

2

3

4

5

6

1

Зміцнення долара США на _%

2

Послаблення долара США на _%

3

Зміцнення євро на _%

4

Послаблення євро на _%

5

Зміцнення фунта стерлінгів на _%

6

Послаблення фунта стерлінгів на _%

7

Зміцнення інших валют та банківських металів

8

Послаблення інших валют та банківських металів

Процентний ризик

Банк наводить аналіз процентного ризику, що виникає за фінансовими інструментами, за якими нараховуються відсотки.

Таблиця 39.4. Загальний аналіз процентного ризику

У цій таблиці фінансові активи та зобов'язання мають бути відображені за балансовою вартістю за датами перегляду процентних ставок відповідно до договорів чи термінів погашення залежно від того, яка з дат є більш ранньою.

Для активів і зобов'язань з фіксованою процентною ставкою строковість визначається, виходячи з періоду від дати балансу до дати погашення згідно з контрактом, а для активів і зобов'язань зі змінною процентною ставкою - з урахуванням найближчого терміну перегляду процентних ставок чи дати погашення залежно від того, що настає раніше.

Чистий розрив розраховується як різниця між активами і зобов'язаннями. Якщо зобов'язання перевищують активи, то чистий розрив зазначається в дужках.

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

На вимогу і менше 1 міс.

Від 1 до 6 міс.

Від 6 до 12 міс.

Більше року

Немонетарні

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8


Звітний період1

Усього фінансових активів2

Усього фінансових зобов'язань3

Чистий розрив за процентними ставками на кінець попереднього періоду
Попередній період4

Усього фінансових активів5

Усього фінансових зобов'язань6

Чистий розрив за процентними ставками на кінець попереднього періодуБанк зазначає, за якою процентною ставкою (плаваючою чи фіксованою) нараховуються проценти за відповідними статтями активів та зобов'язань.

Банк наводить аналіз чутливості для процентного ризику, якому банк доступний на звітну дату, показуючи зміни у відповідній змінній ризику (процентна ставка), що були обґрунтовано можливими на цю дату, впливатимуть на прибуток або збиток і капітал; наводить методи та припущення, використані під час складання аналізу чутливості.

Таблиця 39.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами

(%)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

гривня

долари США

євро

інші

гривня

долари США

євро

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Активи

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

Торгові боргові цінні папери

3

Інші боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

4

Кошти в інших банках

5

Кредити та заборгованість клієнтів

6

Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

7

Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення

8

Інші активи


Зобов'язання

9

Кошти банків

10

Кошти клієнтів:

10.1

поточні рахунки

10.2

строкові кошти

11

Боргові цінні папери, емітовані банком

12

Інші залучені кошти

13

Інші зобов'язання

14

Субординований борг

15

Зобов'язання груп вибуття

У таблиці наводяться дані за середньозваженою процентною ставкою.

Процентна ставка розраховується у відсотках у річному обчисленні.

Статистичні ряди базуються на щоденній інформації та щомісячній звітності, що подається органу управління банку.

Інший ціновий ризик

Банк наводить аналіз іншого цінового ризику, що виникає від фінансового інструменту внаслідок змін, наприклад, у цінах на інструменти власного капіталу. А також наводить підсумкові кількісні дані про доступність ризикові на звітну дату, що базується на внутрішній інформації, наданій провідному управлінському персоналу.

Банк розкриває інформацію про доступність іншому ціновому ризикові, причини виникнення, цілі, політику та механізми управління ризиком та методи, використані для оцінки ризику.

Банк здійснює аналіз чутливості для іншого цінового ризику, якому він доступний на звітну дату, показуючи зміни у відповідній змінній ризику, що були обґрунтовано можливими на цю дату, впливатимуть на прибуток або збиток і капітал; наводить методи та припущення, використані під час складання аналізу чутливості.

Географічний ризик

Таблиця 39.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за звітний період

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Україна

ОЕСР

Інші країни

Усього

1

2

3

4

5

6


Активи

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

Торгові цінні папери

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

4

Кошти в інших банках

5

Кредити та заборгованість клієнтів

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

8

Інші фінансові активи

9

Усього фінансових активів


Зобов'язання

10

Кошти банків

11

Кошти клієнтів

12

Боргові цінні папери, емітовані банком

13

Інші залучені кошти

14

Інші фінансові зобов'язання

15

Субординований борг

16

Усього фінансових зобов'язань

17

Чиста балансова позиція за фінансовими інструментами

18

Зобов'язання кредитного характеру

Таблиця 39.7 "Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за попередній період" складається аналогічно до таблиці 39.6.

Зазначити інформацію щодо того, як банк визначає концентрацію географічного ризику.

Концентрація інших ризиків

Банк надає загальну характеристику будь-якої суттєвої концентрації ризику.

Ризик ліквідності

Банк розкриває інформацію про доступність ризику ліквідності і причини виникнення, цілі, політику та механізми управління ризиком та методи, використані для оцінки ризику.

Таблиця 39.8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за звітний період

У цій таблиці строки погашення визначаються від дати звітності до дати погашення згідно з контрактом. Такі суми представляють контрактні недисконтовані грошові потоки, які відрізняються від сум, відображених у балансі, оскільки балансові суми базуються на дисконтованих грошових потоках. Похідні фінансові інструменти, розрахунок за якими здійснюється на нетто-основі, відображаються в чистій сумі.

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

На вимогу та менше 1 міс.

Від 1 до 3 міс.

Від 3 до 12 міс.

Від 12 міс. до 5 років

Понад 5 років

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кошти банків2

Кошти клієнтів:2.1

Кошти фізичних осіб2.2

Інші3

Боргові цінні папери, емітовані банком4

Інші залучені кошти5

Субординований борг6

Інші фінансові зобов'язання7

Поставочні форвардні контракти, загальна сума8

Поставочні форвардні контракти, чиста сума9

Фінансові гарантії10

Інші зобов'язання кредитного характеру11

Усього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов'язаннямиТаблиця 39.9 "Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за попередній період" складається аналогічно до таблиці 39.8.

Якщо банк використовує аналіз ризику ліквідності за строками погашення на основі дисконтованих грошових потоків, йому слід розкривати таку інформацію в таблиці 39.10 "Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за звітний період". Дані фінансових активів і зобов'язань у таблиці наводяться за балансовою вартістю.

Таблиця 39.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за звітний період

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

На вимогу та менше 1 міс.

Від 1 до 3 міс.

Від 3 до 12 міс.

Від 12 міс. до 5 років

Понад 5 років

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8


Активи1

Грошові кошти та їх еквіваленти2

Торгові цінні папери3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток4

Кошти в інших банках5

Кредити та заборгованість клієнтів6

Цінні папери в портфелі банку на продаж7

Цінні папери в портфелі банку до погашення8

Інші фінансові активи9

Усього фінансових активів
Зобов'язання10

Кошти в інших банках11

Кошти клієнтів12

Боргові цінні папери, емітовані банком13

Інші залучені кошти14

Інші фінансові зобов'язання15

Субординований борг16

Усього фінансових зобов'язань17

Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня18

Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудняТаблиця 39.11 "Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за попередній період" складається аналогічно до таблиці 39.10.

Чистий розрив розраховується як різниця між фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями.

Сукупний розрив за колонкою 3 "На вимогу та менше 1 міс." погашення буде дорівнювати чистому розриву ліквідності за цією колонкою. Сукупний розрив за колонками інших строків погашення буде дорівнювати сумі сукупного розриву за попередньою колонкою та чистого розриву за колонкою, що обраховується.

Якщо банк використовує кілька методів для управління ризиком ліквідності, йому слід розкривати інформацію, застосовуючи метод чи методи, що забезпечують найдоречнішу та найдостовірнішу інформацію.

Примітка 40. Управління капіталом

Банк зазначає цілі, політику, методи управління капіталом, розкриває інформацію стосовно дотримання протягом звітного періоду нормативів адекватності капіталу та їх значення на звітну дату порівняно з попереднім періодом. У разі недотримання таких нормативів банк наводить інформацію про наслідки їх недотримання.

Таблиця 40. Структура регулятивного капіталу

Найменування статей за колонкою 2 банк наводить відповідно до елементів, що включені до розрахунку регулятивного капіталу (основного та додаткового) з урахуванням відвернень згідно із законодавством України.

Таблиця 40.1. Структура регулятивного капіталу

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1
...
...

Усього регулятивного капіталуКрім того, банки, що працюють на міжнародному рівні та складають звітність за методом повної консолідації згідно з вимогами Базельської угоди про капітал, що визначено у Звіті про міжнародну конвергенцію оцінки капіталу та стандартів капіталу, наводять інформацію щодо структури капіталу банку, який розраховується на основі Базельської угоди про капітал.

Таблиця 40.2. Структура капіталу банку, що розраховується на основі Базельської угоди про капітал

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Примітка 41. Рахунки довірчого управління

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

Зміни (+; -)

1

2

3

4

5

1

Готівкові кошти за операціями довірчого управління
2

Поточні рахунки банку - управителя з довірчого управління
3

Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління
4

Цінні папери в довірчому управлінні
5

Банківські метали в довірчому управлінні
6

Інші активи в довірчому управлінні
7

Витрати за операціями довірчого управління
8

Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління
9

Усього за активними рахунками довірчого управління
10

Фонди банківського управління
11

Рахунки установників
12

Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління
13

Доходи від операцій довірчого управління
14

Усього за пасивними рахунками довірчого управління
Примітка 42. Потенційні зобов'язання банку

Банк розкриває інформацію про події, що відбулися за станом на кінець звітного періоду, але не відображені в інших примітках, за якими ймовірність вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, не відповідає визначенню зобов'язання, зокрема:

а) розгляд справ у суді.

Банк розкриває інформацію про характер непередбачених зобов'язань, що пов'язані з розглядом справ у суді, надає оцінку їх фінансового впливу; оцінку невизначеності, що пов'язана із сумою або часом будь-якого вибуття; можливість будь-якої компенсації сум вибуття;

б) потенційні податкові зобов'язання.

Банк розкриває інформацію про характер непередбачених зобов'язань, що пов'язані з податковим зобов'язанням, надає оцінку їх фінансового впливу; оцінку невизначеності, що пов'язана із сумою або часом будь-якого вибуття; можливість будь-якої компенсації сум вибуття;

в) зобов'язання за капітальними інвестиціями.

Банк розкриває інформацію щодо сум контрактних зобов'язань, пов'язаних з реконструкцією будівель, придбанням основних засобів та нематеріальних активів тощо;

г) зобов'язання оперативного лізингу (оренди).

Таблиця 42.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду)

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

До 1 року2

Від 1 до 5 років3

Понад 5 років4

УсьогоБанк розкриває інформацію про загальні суми майбутніх мінімальних суборендних платежів, які очікується отримати за невідмовними договорами про суборенду на звітну дату;

ґ) дотримання особливих вимог.

Банк розкриває інформацію про вимоги щодо дотримання певних умов за отриманими позиковими коштами;

д) зобов'язання з кредитування.

Банк розкриває інформацію про характер непередбачених зобов'язань з кредитування, надає оцінку їх фінансового впливу, оцінку невизначеності, що пов'язана із сумою або часом будь-якого вибуття, та можливість будь-якої компенсації сум вибуття.

Таблиця 42.2. Структура зобов'язань з кредитування

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Зобов'язання з кредитування, що надані
2

Невикористані кредитні лінії
3

Експортні акредитиви
4

Імпортні акредитиви
5

Гарантії видані
6

Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням
7

Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву
Табл. 42.3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Гривня2

Долар США3

Євро4

Інші5

УсьогоКрім того, банк розкриває таку інформацію:

свою частку в непередбачених зобов'язаннях асоційованої компанії, за які він несе солідарну відповідальність з іншими інвесторами;

непередбачені зобов'язання, що виникають унаслідок роздільної відповідальності інвестора за всіма або частиною зобов'язань асоційованої компанії;

е) активи, що надані в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володінням, користуванням та розпорядженням ними.

Таблиця 42.4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

активи, надані в заставу

забезпечене зобов'язання

активи, надані в заставу

забезпечене зобов'язання

1

2

3

4

5

6

7

1

Торгові цінні папери

5, 18

2

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9, 18

3

Цінні папери в портфелі банку до погашення

10, 18

4

Інвестиційна нерухомість

12, 18

5

Основні засоби

14, 18

6

Усього


Банк зазначає характер і балансову вартість активів у заставі, щодо яких передбачені обмеження, пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням ними, із визначенням характеру цих обмежень.

Примітка 43. Похідні фінансові інструменти

Таблиця 43.1. Справедлива вартість похідних фінансових інструментів, що обліковуються в торговому портфелі банку

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітка

Звітний період

Попередній період

додатне значення справедливої вартості

від'ємне значення справедливої вартості

додатне значення справедливої вартості

від'ємне значення справедливої вартості

1

2

3

4

5

6

7

1

Форвардні контракти


2

Ф'ючерсні контракти


3

Контракти своп


4

Опціони


5

Чиста справедлива вартість


Облік хеджування

Банк наводить опис кожного типу хеджування, опис фінансових інструментів, призначених інструментами хеджування, їх справедливу вартість, характер ризиків, що хеджують.

Примітка 44. Справедлива вартість фінансових інструментів

Банк наводить інформацію щодо:

визначення справедливої вартості;

фінансових активів і зобов'язань, що відображені за справедливою вартістю;

методів та суттєвих припущень, які використовуються для оцінки справедливої вартості фінансових активів і фінансових зобов'язань; ставок дисконтування, що були використані для розрахунку справедливої вартості.

Таблиця 44.1. Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

справедлива вартість

балансова вартість

справедлива вартість

балансова вартість

1

2

3

4

5

6


ФІНАНСОВІ АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти:

1.1

готівкові кошти

1.2

кошти в Національному банку України (крім обов'язкових резервів)

1.3

кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України

1.4

кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках

2

Кошти в інших банках:

2.1

депозити в інших банках

2.2

договори купівлі і зворотного продажу (зворотний репо) з іншими банками

2.3

кредити, надані іншим банкам

3

Кредити та заборгованість клієнтів:

3.1

кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

3.2

кредити юридичним особам

3.3

кредити, що надані за операціями репо

3.4

кредити фізичним особам - підприємцям

3.5

іпотечні кредити фізичних осіб

3.6

кредити на поточні потреби фізичним особам

3.7

інші кредити фізичним особам

4

Цінні папери в портфелі банку до погашення:

4.1

державні облігації

4.2

облігації місцевих позик

4.3

облігації підприємств

4.4

векселі

5

Інші фінансові активи:

5.1

дебіторська заборгованість за цінними паперами

5.2

дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)

5.3

дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками

5.4

дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

5.5

грошові кошти з обмеженим правом користування

5.6

інші фінансові активи

6

Усього фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю


ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7

Кошти банків:

7.1

кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків

7.2

депозити інших банків

7.3

договори продажу і зворотного викупу з іншими банками

7.4

кредити отримані

7.5

прострочені залучені кошти інших банків

8

Кошти клієнтів:

8.1

державні та громадські організації

8.2

інші юридичні особи

8.3

фізичні особи

9

Боргові цінні папери, емітовані банком:

9.1

векселі

9.2

єврооблігації

9.3

облігації, випущені на внутрішньому ринку

9.4

депозитні сертифікати

9.5

облігації

10

Інші залучені кошти:

10.1

консорціумні отримані кредити

10.2

кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

10.3

зобов'язання з фінансового лізингу (оренди)

10.4

зобов'язання з повернення проданого чи перезакладеного забезпечення

10.5

прострочені отримані кредити

11

Інші фінансові зобов'язання:

11.1

кредиторська заборгованість за цінними паперами

11.2

кредиторська заборгованість за операціями з платіжними картками

11.3

кредиторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

11.4

дивіденди до сплати

11.5

інші фінансові зобов'язання

12

Субординований борг

13

Усього фінансових зобов'язань, що обліковуються за амортизованою вартістю

Таблиця 44.2. Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю, за рівнями її оцінки

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Справедлива вартість за різними моделями оцінки

Усього справедлива вартість

Усього балансова вартість

ринкові котирування (рівень I)

модель оцінки, що використовує спостережні дані (рівень II)

модель оцінки, що використовує показники, не підтверджені ринковими даними (рівень III)

1

2

3

4

5

6

7


ФІНАНСОВІ АКТИВИ


1

Торгові цінні папери:


1.1

державні облігації


1.2

облігації місцевих позик


1.3

облігації підприємств


1.4

векселі


1.5

акції підприємств


2

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток:


2.1

державні облігації


2.2

облігації місцевих позик


2.3

облігації підприємств


2.4

векселі


2.5

акції підприємств


3

Цінні папери у портфелі банку на продаж:


3.1

державні облігації


3.2

облігації місцевих позик


3.3

облігації підприємств


3.4

векселі


3.5

акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком


4

Інші фінансові активи: