open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2012 № 4009


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 січня 2013 р.
за № 42/22574

Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Фонду державного майна України, та господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації

Відповідно до статті 49 Закону України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Фонду державного майна України, та господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації (додається).

2. Управлінню фінансового аналізу та відновлення платоспроможності забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду.

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду
державного майна України
19.12.2012  № 4009


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 січня 2013 р.
за № 42/22574

ПОРЯДОК
організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Фонду державного майна України, та господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації

1. Цей Порядок встановлює процедуру організації аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Фонду державного майна України (далі - Фонд), та господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації (далі - боржник).

2. Визначені цим Порядком повноваження Фонду здійснює структурний підрозділ Фонду, відповідальний за забезпечення супроводження процедур банкрутства державних підприємств, що належать до сфери управління Фонду, та господарських товариств з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації.

3. Замовником аукціону є керуючий санацією або ліквідатор, призначений у справі про банкрутство боржника господарським судом у порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон).

4. Організатор аукціону визначається замовником за погодженням з Фондом.

5. Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам:

мати право на проведення торгів;

мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

запропонована ним сума винагороди є найменшою.

6. Замовник не пізніше ніж за три місяці до дати проведення аукціону надсилає до Фонду для розміщення на його офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника (за наявності) оголошення, що має містити такі відомості:

інформацію про боржника, продаж майна якого здійснюватиметься на аукціоні;

характеристику майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні;

вимоги до організатора аукціону відповідно до пункту 5 цього Порядку;

кінцевий термін прийняття заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам;

поштову адресу, за якою подаються заява та відповідні документи;

контактні телефони для довідок.

Розміщення на офіційному веб-сайті Фонду оголошення для виявлення кандидатур організатора аукціону здійснюється протягом п'яти днів з дня його надходження за умови надання замовником у повному обсязі необхідної інформації, зазначеної у цьому пункті.

7. Претенденти подають замовнику аукціону в строк та за поштовою адресою, наведеними в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Фонду та боржника (за наявності) такі документи:

заяву, у якій зазначається повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповдний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв’язку; прізвище, ім’я, по

батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповдний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

8. У разі подання комплекту документів з порушенням вимог, передбачених пунктом 7 цього Порядку, або подання після встановленого в оголошенні кінцевого терміну така заява залишається без розгляду, про що замовник листом повідомляє заявника.

9. У разі надходження двох і більше заяв, які відповідають вимогам, встановленим цим Порядком, переможець на виконання функцій організатора аукціону визначається з урахуванням таких показників:

досвід роботи та технічні можливості (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу) із забезпечення організації продажу майна;

пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону.

10. Якщо в строк, наведений в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Фонду та боржника (за наявності), не надійшло жодної заяви на виконання функцій організатора аукціону, замовник аукціону повторно у порядку та строк, встановлені пунктом 6 цього Порядку, надсилає до Фонду для розміщення на його офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника (за наявності) оголошення для виявлення кандидатур організатора аукціону.

11. Замовник після визначення кандидатури організатора, яка відповідає вимогам, встановленим пунктом 5 цього Порядку, у п’ятиденний строк звертається до Фонду для її погодження.

До звернення замовника про погодження кандидатури організатора аукціону долучаються документи, на підставі яких було визначено таку кандидатуру, та проект договору на проведення аукціону.

12. За результатом розгляду поданих замовником документів щодо погодження кандидатури організатора аукціону та перевірки проекту договору про проведення аукціону на предмет його відповідності вимогам законодавства у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Фонд у десятиденний строк з дня їх надходження приймає рішення про:

погодження кандидатури організатора аукціону;

відхилення кандидатури організатора аукціону.

З метою отримання додаткової інформації щодо кандидатури організатора аукціону або перевірки наданих нею відомостей Фонд продовжує строк для прийняття рішення, але не більше ніж на п’ять днів, про що повідомляє замовника аукціону.

13. Про прийняте рішення Фонд листом повідомляє замовника аукціону.

14. У разі прийняття Фондом рішення про відхилення наданої замовником кандидатури організатора аукціону замовник повторно проводить відбір серед кандидатур, які подавали заяви та документи, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам, та повторно звертається до Фонду для погодження відібраної кандидатури.

15. Замовник укладає договір про проведення аукціону з погодженою Фондом кандидатурою організатора аукціону з дотриманням вимог, встановлених Законом.

Начальник Управління
фінансового аналізу
та відновлення
платоспроможностіВ. Кальніченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: