open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
09.01.2013 № 65/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2013 р.
за № 100/22632

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про батьківський комітет при виховній колонії

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 2579/5 від 16.08.2019}

1. Це Типове положення регулює порядок створення і діяльність батьківського комітету виховної колонії (далі - батьківський комітет).

2. Батьківський комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також цим Типовим положенням.

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2579/5 від 16.08.2019}

3. Батьківський комітет є дорадчим органом, який утворюється на підставі статті 149 Кримінально-виконавчого кодексу України при відділеннях соціально-психологічної служби виховної колонії з метою:

підвищення ефективності виховного впливу на засуджених;

надання допомоги адміністрації виховної колонії у питаннях взаємодії із сім’ями засуджених для закріплення результатів їх виправлення;

надання допомоги сиротам, особам, які позбавлені батьківського піклування, та засудженим, які втратили суспільно корисні зв’язки на волі;

профілактики соціального сирітства, проведення профілактично-просвітницької роботи, спрямованої на виховання відповідального батьківства та підтримку виховної функції сім'ї.

4. Діяльність батьківського комітету регламентується Положенням про батьківський комітет при виховній колонії, яке затверджується начальником виховної колонії.

5. Рішення про створення батьківського комітету та його кількісний склад приймається на загальних батьківських зборах.

6. Персональний склад батьківського комітету затверджується наказом начальника виховної колонії строком на один рік.

7. Основні завдання батьківського комітету:

здійснення громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених;

залучення громадськості до участі у виправленні і ресоціалізації засуджених;

надання допомоги адміністрації виховної колонії у проведенні соціально-виховної роботи із засудженими;

підготовка засуджених до звільнення, вирішення питань трудового і побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання;

сприяння адміністрації виховної колонії у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням умов тримання засуджених;

інформування суспільства про діяльність виховної колонії, актуальні питання, що потребують вирішення спільно з державними установами та громадськими організаціями.

8. Батьківський комітет у своїй діяльності в установленому порядку:

8.1. Взаємодіє з громадськими організаціями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності з питань:

поліпшення матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених, зміцнення матеріально-технічної бази виховної колонії;

надання допомоги виховній колонії по забезпеченню продуктами харчування, предметами першої необхідності, одягом та взуттям дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм допомоги.

8.2. Одержує від адміністрації виховної колонії інформацію, необхідну для реалізації завдань, що належать до його компетенції.

8.3. Подає адміністрації виховної колонії пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу із засудженими.

8.4. Організовує спільно з адміністрацією виховної колонії просвітницькі, культурно-масові, фізкультурно-спортивні та інші виховні заходи.

8.5. Подає пропозиції до проектів регіональних (місцевих) програм підтримки діяльності виховної колонії.

8.6. Здійснює спільно з громадськими організаціями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності заходи соціального патронажу стосовно осіб, звільнених від відбування покарання.

9. Батьківський комітет  має право:

за погодженням з керівництвом виховної колонії відвідувати виховну колонію, вивчати стан матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених, умови їх праці та навчання, стан організації соціально-виховної роботи, розгляду звернень засуджених щодо застосування до них дисциплінарних стягнень, надавати рекомендації щодо усунення наявних недоліків;

запрошувати на свої засідання представників міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, що співпрацюють із цією виховною колонією;

{Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2579/5 від 16.08.2019}

проводити особистий прийом засуджених, розглядати їх звернення та звертатися з пропозиціями щодо вирішення порушених питань до керівництва виховної колонії. У разі надходження скарг з боку засуджених вивчати їх обґрунтованість та отримувати від адміністрації виховної колонії пояснення по суті порушених питань;

у межах компетенції вносити пропозиції на розгляд органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівництва виховної колонії та керівництва міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції;

{Абзац п'ятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2579/5 від 16.08.2019}

за погодженням з керівництвом виховної колонії залучати до вирішення завдань, покладених на батьківський комітет, представників адміністрації виховної колонії, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо.

10. До складу батьківського комітету входять батьки засуджених, їх законні представники, близькі родичі та інші особи у випадках, передбачених законодавством України.

Членом батьківського комітету не може бути особа, яка має не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість або визнана рішенням суду недієздатною (обмежено дієздатною).

11. Зі складу батьківського комітету обирається голова шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів батьківського комітету.

За пропозицією голови батьківського комітету обирається секретар батьківського комітету.

12. Голова батьківського комітету:

керує роботою батьківського комітету, дає доручення його членам; головує на засіданнях батьківського комітету;

подає керівництву виховної колонії пропозиції, що надходять від батьків засуджених і вирішення яких належить до компетенції адміністрації установи;

інформує батьківський комітет про рішення, прийняті адміністрацією виховної колонії щодо поданих комітетом пропозицій та рекомендацій, та про свою участь у засіданнях педагогічної ради виховної колонії;

забезпечує підготовку та погоджує з начальником виховної колонії план роботи батьківського комітету на півріччя (рік), визначає коло питань, які підлягають розгляду на черговому засіданні;

бере участь у засіданнях педагогічної ради виховної колонії;

представляє батьківський комітет з питань, що належать до його компетенції, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності;

інформує громадськість через засоби масової інформації про діяльність батьківського комітету.

13. У разі необхідності голова батьківського комітету делегує свої повноваження одному з членів батьківського комітету, про що обов’язково повідомляє адміністрацію виховної колонії.

14. Члени батьківського комітету при здійсненні своїх повноважень зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України, що регламентують діяльність органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України.

Не допускається втручання членів батьківського комітету у діяльність виховної колонії.

15. Основною формою роботи батьківського комітету є його засідання.

16. Засідання батьківського комітету проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на півроку.

17. У засіданні батьківського комітету обов’язково бере участь представник адміністрації виховної колонії.

18. Засідання батьківського комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини його складу.

19. На своїх засіданнях батьківський комітет розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації схвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів батьківського комітету та заносяться до протоколу засідання, який підписують голова та секретар.

20. Голова батьківського комітету надає схвалені пропозиції та рекомендації батьківського комітету керівництву виховної колонії.

21. Пропозиції та рекомендації, подані головою батьківського комітету, мають рекомендаційний характер, але обов’язкові до розгляду адміністрацією виховної колонії.

Про рішення, прийняті адміністрацією виховної колонії щодо поданих пропозицій та рекомендацій, обов’язково інформується голова батьківського комітету.

22. У разі необхідності пропозиції та рекомендації, подані головою батьківського комітету, можуть розглядатися на засіданні педагогічної ради виховної колонії.

23. Координацію взаємодії батьківського комітету з адміністрацією виховної колонії здійснює заступник начальника виховної колонії із соціально-виховної та психологічної роботи.

Директор Департаменту
взамодії з органами владиО.В. Зеркаль

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: