open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2013  № 93/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2013 р.
за № 116/22648

Про отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 2159/5 від 23.12.2014
№ 2299/5 від 26.07.2016
№ 1828/5 від 07.06.2017
№ 2305/5 від 06.07.2018}

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 3, частини третьої статті 102 та статті 103 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Порядок складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), шляхом автоматизованого анонімного тестування.

1.2. Порядок видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.):

2.1. Протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" замінити безоплатно на підставі заяви арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) чинну на день набрання чинності цим Законом ліцензію на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за умови її відповідності вимогам, встановленим Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3176/5, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за № 1196/19934, на свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

2.2. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення (Мудрий С.І.) здійснювати матеріально-технічне забезпечення виконання Департаментом нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) покладених на нього функцій щодо організації проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), шляхом автоматизованого анонімного тестування і видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

Міністр

О.В. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
14.01.2013  № 93/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2013 р.
за № 116/22648

ПОРЯДОК
складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), шляхом автоматизованого анонімного тестування

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає організаційні засади проведення кваліфікаційного іспиту (далі - іспит) та порядок його складення особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі - претенденти), а також регулює порядок оцінювання знань на іспиті та встановлення його результату.

1.2. Іспит проводиться шляхом проходження претендентами автоматизованого анонімного тестування відповідно до переліку обов’язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), встановлених відповідно до законодавства.

{Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1828/5 від 07.06.2017}

1.3. Дата, час та місце проведення іспиту визначаються Кваліфікаційною комісією арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі - Комісія).

{Пункт 1.3 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2159/5 від 23.12.2014}

1.4. Повідомлення про проведення іспиту розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет не пізніше ніж за місяць до дати його проведення.

{Пункт 1.4 розділу І в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2159/5 від 23.12.2014}

1.5. Повідомлення про проведення іспиту повинно містити інформацію про дату, час, місце його проведення, прізвища, імена та по батькові претендентів, які отримали допуск до складення іспиту.

{Пункт 1.5 розділу І в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2159/5 від 23.12.2014}

1.6. У разі зміни дати, часу, місця проведення іспиту Комісія повідомляє про це осіб, допущених до його складення, шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті Мін’юсту України в мережі Інтернет.

{Пункт 1.7 розділу І виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2159/5 від 23.12.2014}

II. Допуск до складення іспиту

2.1. До складення іспиту допускається особа, яка:

є громадянином України;

дієздатна;

має вищу юридичну або економічну освіту другого рівня за ступенем магістра (далі - вища освіта);

{Абзац четвертий пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2299/5 від 26.07.2016}

не має судимості за вчинення корисливих злочинів;

здатна виконувати обов’язки арбітражного керуючого за станом здоров’я;

не має заборони обіймати керівні посади;

має стаж роботи за фахом не менше трьох років або одного року на керівних посадах після отримання вищої освіти;

{Абзац восьмий пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2299/5 від 26.07.2016}

пройшла навчання відповідно до законодавства;

пройшла стажування відповідно до законодавства;

вільно володіє державною мовою.

2.2. Претендент подає особисто або надсилає поштою до Комісії такі документи:

заяву на ім’я голови Комісії про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за формою, наведеною в додатку до цього Порядку;

засвідчену в установленому порядку копію диплома магістра;

{Абзац третій пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2299/5  від 26.07.2016}

довідку про відсутність судимості;

засвідчену в установленому порядку копію трудової книжки;

засвідчені в установленому порядку копії відповідних сторінок паспорта громадянина України, які містять відомості про прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації проживання;

довідку про проходження медичного огляду;

дві фотокартки розміром 40 х 30 мм;

копію сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

копію відгуку про проходження стажування претендентом.

2.3. Попередній розгляд документів, які подаються на розгляд Комісії, здійснює структурний підрозділ Мін’юсту України, який забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ Мін’юсту України).

За результатом попереднього розгляду документів, які подаються на розгляд Комісії, структурний підрозділ Мін’юсту України складає висновок щодо відповідності претендента вимогам Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - висновок).

Висновок підписується керівником структурного підрозділу Мін’юсту України або особою, яка виконує його обов’язки.

{Абзац третій пункту 2.3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 06.07.2018}

2.4. Комісія за результатами розгляду висновку Мін’юсту України та документів, що подаються претендентом до Комісії, приймає рішення про допуск чи відмову в допуску до складення іспиту.

2.5. Комісія відмовляє у допуску до складення іспиту у разі:

невідповідності претендента вимогам Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

невідповідності поданих документів вимогам законодавства та цього Порядку;

завершення строку дії сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

негативного відгуку про проходження стажування претендентом.

2.6. Про відмову в допуску до складення іспиту претендент повідомляється письмово із зазначенням підстави такої відмови.

{Пункт 2.7 розділу ІІ виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2159/5 від 23.12.2014}

III. Порядок складення іспиту

3.1. Для складання іспиту використовується електронна система для проведення  автоматизованого анонімного тестування (далі - система).

Іспит проводиться в окремому приміщенні, в якому розміщуються автоматизовані робочі місця осіб, допущених до складення іспиту, окреме автоматизоване робоче місце для адміністрування системи з підключеним до нього принтером та відповідне комунікаційне обладнання.

Серверна частина програмного забезпечення системи розміщується на технічних ресурсах адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

Налаштування автоматизованих робочих місць осіб, допущених до складення іспиту, повинні забезпечувати відсутність доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

Створення та налаштування системи, її технічне обслуговування та модернізація, а також вжиття технічних заходів для збереження даних, що містяться на сервері системи, здійснюються адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

{Пункт 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1828/5 від 07.06.2017}

3.2. У день проведення іспиту претендент, допущений до його складення, проходить реєстрацію, для чого подає секретарю Комісії документ, що посвідчує особу.

3.3. Приміщення для проведення іспиту має відповідати умовам зручного розміщення та забезпечувати індивідуальну роботу над екзаменаційними тестами.

3.4. Під час складення іспиту забороняється використовувати будь-які джерела інформації на паперових чи електронних носіях (підручники, навчальні посібники, електронні книги тощо), а також засоби зв’язку. У разі виявлення користування претендентом під час складення іспиту сторонніми джерелами інформації або засобами зв’язку такий претендент за рішенням Комісії відсторонюється від участі в іспиті і вважається таким, який не склав його.

3.5. Тестові питання розробляються структурним підрозділом Мін’юсту.

Екзаменаційні завдання формуються безпосередньо системою для кожної особи індивідуально шляхом генерування у довільній формі переліку тестових питань та завдань.

Кожна правильна відповідь оцінюється системою в один бал, неправильна - в нуль балів.

У разі необхідності питання в межах відповідної частини екзаменаційного завдання може бути пропущене, в такому випадку є можливість відповісти на нього пізніше.

Автоматизоване анонімне тестування складається з трьох частин і проводиться одночасно для всіх осіб, які беруть участь у складанні іспиту.

Перед початком іспиту особи, які беруть участь у його складанні, отримують у секретаря Комісії на вибір запечатаний конверт з ім’ям входу та відповідним паролем, необхідними для реєстрації у системі. Друга частина конверта з іменем входу та паролем відрізається секретарем Комісії, скріплюється підписом особи із зазначенням її прізвища, імені та по батькові та розкривається лише після перевірки роботи для її ідентифікації.

Після отримання імені входу та відповідного пароля всіма особами секретар Комісії роз’яснює порядок проведення іспиту.

Перебіг часу для кожної особи розпочинається індивідуально після її авторизації у системі з моменту підтвердження запиту системи на початок тестування.

У разі неможливості продовження електронного анонімного тестування з технічних причин у засіданні Комісії оголошується перерва до їх усунення.

Перша частина екзаменаційного завдання включає в себе тридцять тестових питань з дисципліни «Банкрутство», до кожного з яких додаються два варіанти відповіді: «Так» чи «Ні».

Перша частина вважається виконаною, якщо особою набрано не менше 21 бала. У цьому випадку особа автоматично допускається системою до другої частини екзаменаційного завдання.

Друга частина екзаменаційного завдання складається із сімдесяти тестових питань з дисциплін «Банкрутство», «Економіка», «Цивільне законодавство та договірні відносини», «Господарське законодавство», «Господарський процес», «Трудове та пенсійне законодавство», «Виконавче провадження», «Приватизація та оцінка майна», «Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Контроль за господарською діяльністю суб’єктів господарювання та відповідальність за порушення законодавства у сфері банкрутства». До кожного тестового питання надається перелік із п’яти відповідей у формі тверджень. Одне твердження правильне, решта - неправильні.

Друга частина вважається виконаною, якщо особою набрано не менше 49 балів. У цьому випадку особа автоматично допускається системою до третьої частини екзаменаційного завдання.

Третя частина екзаменаційного завдання складається з чотирьох тестових завдань, відповідь на кожне підзапитання яких має бути вибрана із заданого списку можливих відповідностей.

Третя частина вважається виконаною, якщо особою набрано не менше 2 балів.

Оцінювання екзаменаційного завдання автоматизованого анонімного тестування здійснюється системою.

У разі набрання меншої кількості балів, у тому числі у зв’язку із закінченням часу, відведеного для виконання екзаменаційного завдання, автоматизоване анонімне тестування автоматично припиняється системою і особа вважається такою, що не склала кваліфікаційний іспит.

Результати виконання екзаменаційного завдання автоматизованого анонімного тестування виводяться системою у вигляді відповідного повідомлення.

Після закінчення виконання автоматизованого анонімного тестування всіма особами або часу, відведеного для його виконання, секретар Комісії формує та роздруковує екзаменаційну відомість.

Екзаменаційна відомість містить перелік імен входу осіб, які проходили автоматизоване анонімне тестування, кількість набраних за кожне завдання балів та вільне поле для зазначення прізвищ, імен та по батькові осіб, яке заповнюється після ідентифікації результатів автоматизованого анонімного тестування.

Ідентифікація результатів автоматизованого анонімного тестування здійснюється секретарем Комісії після формування екзаменаційної відомості у присутності всіх членів Комісії, що беруть участь у засіданні. Прізвища, імена та по батькові осіб, що складали іспит, заносяться секретарем Комісії до роздрукованої екзаменаційної відомості, яка скріплюється підписами всіх присутніх на засіданні членів Комісії.

{Пункт 3.5 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2159/5 від 23.12.2014}

3.6. На складення іспиту відводиться три години.

{Пункт 3.7 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2159/5 від 23.12.2014}

{Пункт 3.8 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2159/5 від 23.12.2014}

{Пункт 3.9 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2159/5 від 23.12.2014}

3.7. За результатами іспиту секретар Комісії складає протокол, у якому зазначаються: час та місце проведення іспиту; прізвища, імена та по батькові присутніх членів Комісії; прізвища, імена та по батькові, реквізити паспортів, місця реєстрації або проживання, імена входу та відповідні паролі осіб, які допущені до складення іспиту; отримані бали за результатами екзаменаційного тесту; прізвища, імена та по батькові осіб, які склали та які не склали іспит; рекомендації Мін’юсту України щодо видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) особам, які склали іспит.

Протокол підписується головою та секретарем Комісії.

{Пункт 3.7 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2159/5 від 23.12.2014}

3.8. Протягом десятиденного строку з дня складення іспиту Комісія надсилає протокол його проведення до структурного підрозділу Мін’юсту України та оголошує шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті Мін’юсту України в мережі Інтернет результати проведення іспиту (кількість отриманих балів кожного претендента), прізвища, імена, по батькові осіб, за результатами складеного іспиту яких Комісією рекомендовано Мін’юсту України видати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та прізвища, імена та по батькові осіб, які не склали іспит.

{Пункт 3.8 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2159/5 від 23.12.2014}

3.9. Особа, яка не склала іспит, має право протягом одного року скласти іспит повторно один раз у порядку, передбаченому для складення іспиту.

{Пункт 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 06.07.2018}

3.10. Особа, яка не склала повторний іспит, може бути допущена до складення нового іспиту після проходження перепідготовки в порядку, визначеному законодавством.

3.11. Результати іспитів можуть бути оскаржені протягом місяця до Комісії.

3.12. Зберігання протоколів проведення іспиту та документів, що надійшли від претендентів до Комісії, забезпечує структурний підрозділ Мін’юсту України.

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального засвідчувального
органу

К.І. Чижмарь
Додаток
до Порядку складення
кваліфікаційного іспиту особами,
які мають намір здійснювати
діяльність арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора),
шляхом автоматизованого
анонімного тестування


Міністерство юстиції України
_____________________________
Голові Кваліфікаційної комісії
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів) _____________________________


Заявник: _________________________
_________________________________
(П.І.Б. особи, яка має намір здійснювати
діяльність арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора), місце проживання)

ЗАЯВА
про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Прошу допустити мене до складення кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Під судом і слідством за вчинення корисливих злочинів не перебував, недієздатним або обмеженим у дієздатності судом не визнавався.

Додаток:

1. Засвідчена в установленому порядку копія диплома магістра.

2. Довідка про відсутність судимості.

3. Засвідчена в установленому порядку копія трудової книжки.

4. Засвідчені в установленому порядку копії відповідних сторінок паспорта громадянина України, які містять відомості про прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання.

5. Копія сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

6. Копія відгуку про проходження стажування.

7. Довідка про проходження медичного огляду.

8. Дві фотокартки розміром 40 х 30 мм.

Усі відомості, подані в заяві та додатках, правдиві й повні.

"___"__________20__ р

____________
(підпис)

______________________________
(П.І.Б. особи, яка має намір
отримати свідоцтво про право
на на здійснення діяльності арбітражного
керуючого (розпорядника майна,
керуючого санацією, ліквідатора)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2299/5 від 26.07.2016}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: