open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2013  № 61


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2013 р.
за № 246/22778

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 115 від 08.02.2014}

Відповідно до статті 18 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”, Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року № 634, та з метою забезпечення спрямування і координації центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

2. Департаменту реформування публічної адміністрації (Сторожук Є.Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максюту А.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр економічного
розвитку і торгівлі УкраїниІ.М. Прасолов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
23.01.2013 № 61


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2013 р.
за № 246/22778

ПОРЯДОК
взаємодії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає організаційні та процедурні питання взаємодії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) з Державною службою експортного контролю України, Державною службою статистики України, Державною службою інтелектуальної власності України, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, Державним агентством резерву України, Державною інспекцією України з контролю за цінами, Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів (далі - центральні органи виконавчої влади) у процесі формування та реалізації державної політики у відповідних сферах.

{Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 115 від 08.02.2014}

1.2. Цей Порядок спрямовано на забезпечення узгодженості, планомірності та цілісності формування державної політики, а також ефективності її реалізації.

1.3. Структурними підрозділами Мінекономрозвитку, відповідальними за взаємодію з центральними органами виконавчої влади (далі - відповідальний структурний підрозділ Мінекономрозвитку), є:

департамент макроекономічного прогнозування - з Державною службою статистики України;

департамент економіки оборони та безпеки - з Державною службою експортного контролю України і Державним агентством резерву України;

департамент розвитку реального сектору економіки - з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України і Державною інспекцією України з контролю за цінами;

департамент розвитку торгівлі - з Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів і Державною службою інтелектуальної власності України.

{Абзац п'ятий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 115 від 08.02.2014}

1.4. Центральні органи виконавчої влади та відповідальні структурні підрозділи Мінекономрозвитку керуються у своїй роботі положеннями Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року № 1156), та Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.

ІІ. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України

2.1. Центральні органи виконавчої влади розробляють проекти актів Кабінету Міністрів України у порядку, встановленому законодавством України.

2.2. Центральні органи виконавчої влади надсилають Мінекономрозвитку проект акта Кабінету Міністрів України разом з пакетом документів, передбачених законодавством, для його опрацювання структурними підрозділами апарату Мінекономрозвитку  та погодження Міністром економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністр).

2.3. Відповідальний структурний підрозділ Мінекономрозвитку доводить до відома центрального органу виконавчої влади позицію Мінекономрозвитку щодо проекту акта Кабінету Міністрів України, розробленого центральним органом виконавчої влади, шляхом надсилання листа та в разі відсутності зауважень завізованого в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України.

2.4. У разі наявності зауважень чи пропозицій до поданого центральним органом виконавчої влади проекту акта Кабінету Міністрів України він повертається центральному органу виконавчої влади для доопрацювання.

Центральний орган виконавчої влади враховує зауваження та пропозиції і повторно подає доопрацьований проект акта Кабінету Міністрів України на погодження до Мінекономрозвитку.

2.5. Центральний орган виконавчої влади надсилає на погодження проект акта Кабінету Міністрів України до заінтересованих органів виконавчої влади лише після його погодження та візування Міністром.

2.6. Проект акта Кабінету Міністрів України, погоджений із заінтересованими органами, центральний орган виконавчої влади надсилає до Мінекономрозвитку разом із документами і матеріалами, передбаченими регламентом Кабінету Міністрів України, для внесення його на розгляд Кабінету Міністрів України (не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати внесення проекту до Кабінету Міністрів України, установленої відповідним дорученням).

2.7. Якщо проект акта Кабінету Міністрів України внесено до Мінекономрозвитку з порушенням вимог законодавства, у тому числі цього Порядку, Мінекономрозвитку повертає його центральному органу виконавчої влади разом із супровідним листом для приведення у відповідність із зазначеними вимогами.

2.8. У разі неврахування центральним органом виконавчої влади наданих зауважень чи пропозицій відповідальний структурний підрозділ Мінекономрозвитку або самостійний структурний підрозділ центрального апарату Мінекономрозвитку, якому було доручено опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів України, повідомляє про це Міністра, першого заступника Міністра, заступника Міністра та заступника Міністра - керівника апарату відповідно до розподілу обов’язків.

2.9. Центральні органи виконавчої влади забезпечують підготовку та подання Мінекономрозвитку всіх необхідних матеріалів до проекту акта Кабінету Міністрів України (у тому числі проектів виступів) для їх представлення Міністром на засіданні Кабінету Міністрів України.

2.10. У разі втрати актуальності проекту акта Кабінету Міністрів України або з інших причин центральний орган виконавчої влади забезпечує своєчасне інформування та подання до Мінекономрозвитку обґрунтованої пропозиції про його відкликання.

2.11. Центральний орган виконавчої влади подає Мінекономрозвитку інформаційну довідку з детальною та об’єктивною інформацією щодо стану підготовки (погодження) проектів актів Кабінету Міністрів України, відповідальним виконавцем яких визначено центральний орган виконавчої влади.

2.12. Взаємодія Мінекономрозвитку з центральними органами виконавчої влади під час опрацювання законопроектів та актів Президента України, що розробляються центральними органами виконавчої влади, здійснюється за процедурою, установленою для підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України.

ІІІ. Погодження проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими центральними органами виконавчої влади

3.1. Центральний орган виконавчої влади опрацьовує проект нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до центрального органу як до заінтересованого органу, і подає його до Мінекономрозвитку разом із обґрунтованою позицією щодо цього проекту нормативно-правового акта для опрацювання та погодження.

{Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 115 від 08.02.2014}

3.2. Позицію щодо проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до центрального органу виконавчої влади як до заінтересованого органу, Мінекономрозвитку доводить до відома центральних органів виконавчої влади шляхом надсилання листа для її обов'язкового доведення до відома розробника проекту акта.

3.3. Погодження центральним органом виконавчої влади проекту нормативно-правового акта без урахування позиції Мінекономрозвитку не допускається.

ІV. Підготовка проектів наказів Мінекономрозвитку

4.1. Центральні органи виконавчої влади розробляють проекти наказів Мінекономрозвитку відповідно до вимог законодавства та подають (у паперовому та електронному вигляді) до Мінекономрозвитку для опрацювання структурними підрозділами Мінекономрозвитку.

4.2. Мінекономрозвитку доводить до відома центрального органу виконавчої влади свою позицію щодо проекту наказу, розробленого центральним органом виконавчої влади, шляхом надсилання листа із зазначенням зауважень та пропозицій до поданого проекту.

4.3. Центральні органи виконавчої влади повинні врахувати всі викладені зауваження та усунути виявлені порушення, унести в установленому порядку проект наказу на розгляд до Мінекономрозвитку.

4.4. У разі відсутності зауважень проект наказу подається на підпис Міністру.

4.5. Після підписання Міністром накази нормативно-правового характеру подаються відповідальним структурним підрозділом Мінекономрозвитку в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

V. Визначення пріоритетів діяльності центральних органів виконавчої влади

5.1. Центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, здійснюють планування своєї роботи за визначеними Міністром пріоритетними напрямами роботи.

5.2. З метою забезпечення послідовної та узгодженої діяльності з формування та реалізації державної політики у відповідній сфері центральні органи виконавчої влади подають до Мінекономрозвитку пропозиції щодо пріоритетних напрямів роботи на плановий рік та два роки, наступні за плановим.

5.3. Пропозиції центральних органів виконавчої влади опрацьовуються відповідальними структурними підрозділами Мінекономрозвитку і департаментом реформування публічної адміністрації та в установленому порядку подаються на погодження Міністру.

5.4. На основі визначених Міністром пріоритетних напрямів роботи центральні органи виконавчої влади формують плани роботи на плановий рік та в установленому порядку подають Мінекономрозвитку для затвердження Міністром.

5.5. План роботи центрального органу виконавчої влади повинен передбачати:

завдання, спрямовані на реалізацію пріоритетних напрямів роботи центрального органу виконавчої влади, і заходи щодо виконання визначених завдань;

заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, інших актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України та Міністра;

конгреси, форуми, семінари, наради, інші заходи (у тому числі міжнародні), проведення яких забезпечують центральні органи виконавчої влади або де передбачена їх участь;

питання організації діяльності структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів з виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України та Міністра;

пропозиції щодо визначення основних напрямів діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.

5.6. У планах роботи центральних органів виконавчої влади визначають відповідальних за виконання запланованих заходів (структурні підрозділи апарату центрального органу виконавчої влади, територіальні органи центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади), а також строки їх виконання.

5.7. У разі потреби Мінекономрозвитку може включати до планів роботи центрального органу виконавчої влади виконання інших заходів, необхідних для забезпечення ефективної реалізації державної політики у визначеній сфері, а також доручати центральному органу виконавчої влади розроблення деталізованого плану на квартал або півріччя.

5.8. Унесення змін до затвердженого плану роботи центрального органу виконавчої влади можливе лише за рішенням  Міністра.

5.9. Центральні органи виконавчої влади подають до Мінекономрозвитку звіти про виконання планів роботи центральних органів виконавчої влади та покладених на них завдань, які повинні містити чітку та достовірну інформацію щодо виконання покладених на центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи завдань.

VI. Контроль за реалізацією центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери їх управління, державної політики у відповідних сферах

6.1. Мінекономрозвитку здійснює контроль за виконанням покладених на центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи, підприємства, установи і організації, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, завдань та планів їх роботи, виконанням доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, доручень Міністра та дотриманням вимог цього Порядку.

6.2. Мінекономрозвитку здійснює контроль за діяльністю центральних органів виконавчої влади шляхом проведення планових та позапланових перевірок, за результатами яких може порушувати питання щодо проведення службових розслідувань та притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності (у разі необхідності).

6.3. До проведення перевірок залучаються працівники структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку та апарату центрального органу виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

6.4. Відповідальний структурний підрозділ Мінекономрозвитку із залученням заінтересованих структурних підрозділів Мінекономрозвитку розробляє річний план проведення перевірок центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, та в установленому порядку подає його на затвердження Міністру.

6.5. Мінекономрозвитку письмово повідомляє центральний орган виконавчої влади, його територіальні органи, підприємства, установи і організації, що належать до сфери його управління, про проведення планової перевірки за десять днів до дати початку її проведення. До листа додається копія наказу Мінекономрозвитку із зазначенням мети перевірки, посадових осіб, уповноважених на проведення перевірки, дати початку її проведення та плану перевірки.

6.6. Мінекономрозвитку проводить позапланові перевірки без попереднього повідомлення центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, за наявності однієї з таких обставин:

виявлення недостовірної інформації в поданих центральним органом виконавчої влади документах, у тому числі у звітах про виконання планів роботи центрального органу виконавчої влади;

обґрунтоване звернення фізичних та юридичних осіб про порушення центральним органом виконавчої влади, його територіальними органами, підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери його управління, вимог законодавства;

неподання в установлений строк центральним органом виконавчої влади звітності про виконання планів роботи та покладених на нього завдань;

систематичне порушення вимог виконавської дисципліни;

відсутність інформації про усунення порушень, установлених за результатами планової перевірки.

6.7. Строк проведення планових та позапланових перевірок не повинен перевищувати десяти робочих днів.

6.8. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, недопущення розголошення таємної, конфіденційної та службової інформації, що стала відома під час її проведення.

6.9. Для виконання покладених завдань уповноважені посадові особи Мінекономрозвитку мають право:

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;

ознайомлюватися з необхідними документами, у разі потреби копіювати їх та додавати копії до матеріалів перевірки;

отримувати від посадових осіб та працівників центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, усні та письмові пояснення;

отримувати відповідно до законодавства доступ до баз даних та реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію, необхідну для здійснення контролю за виконанням покладених на центральний орган виконавчої влади завдань та планів його роботи;

відвідувати територіальні органи центральних органів виконавчої влади для здійснення контролю;

перевіряти повноту усунення порушень, виявлених під час проведення попередніх перевірок.

6.10. За результатами перевірок комісія, яка здійснювала перевірку, протягом п’яти робочих днів складає звіти, у яких фіксує факт проведення перевірки, її результати з викладенням висновків та пропозицій щодо усунення виявлених порушень і зазначенням термінів їх усунення.

6.11. Звіт підписують голова та члени комісії, які проводили перевірку, та надають його для ознайомлення і підпису керівнику відповідного центрального органу виконавчої влади, підприємства, що перевірялося.

6.12. Керівник центрального органу виконавчої влади, підприємства, що перевірялося, зобов’язані ознайомитися з інформацією, викладеною у звіті, та зробити відповідний письмовий запис із зауваженнями чи без зауважень.

У разі підписання звіту із зауваженнями протягом трьох робочих днів керівник центрального органу виконавчої влади повинен надати Мінекономрозвитку свої зауваження до звіту.

6.13. Відповідальний структурний підрозділ Мінекономрозвитку інформує в установленому порядку Міністра про результати проведення перевірки та подає йому на розгляд звіт.

6.14. Керівник центрального органу виконавчої влади протягом трьох робочих днів після ознайомлення зі звітом затверджує план заходів щодо усунення порушень, виявлених під час проведення перевірки.

6.15. Керівник центрального органу виконавчої влади в установлені в плані заходів строки інформує Мінекономрозвитку про вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків та порушень.

6.16. За результатами перевірки оцінюються факти, що можуть бути підставою для проведення відповідно до законодавства службового розслідування, та подаються в установленому порядку Міністру пропозиції щодо доцільності ініціювання службових розслідувань стосовно керівників центрального органу виконавчої влади, їх заступників, працівників апарату центрального органу виконавчої влади, керівників та працівників їх територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади.

6.17. Відповідальний структурний підрозділ Мінекономрозвитку за наявності підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центрального органу виконавчої влади, їх заступників, працівників апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, подає в установленому порядку на розгляд Міністра пропозиції щодо:

порушення перед Президентом України питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника центрального органу виконавчої влади та/або його заступників;

притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та/або заступників керівників структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів, а також керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління.

VII. Скасування актів

7.1. Якщо акти центрального органу виконавчої влади або його територіальних органів не відповідають Конституції і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України та іншим актам законодавства, така інформація протягом трьох днів з дня виявлення зазначених обставин надається в установленому порядку Міністру та за його рішенням порушується перед керівником центрального органу виконавчої влади питання щодо скасування таких актів повністю чи в окремій частині.

7.2. Керівник центрального органу виконавчої влади протягом трьох днів зобов'язаний скасувати такі акти повністю чи в окремій частині, про що не пізніше ніж у п'ятиденний строк письмово повідомити Мінекономрозвитку.

7.3. Інформація про заходи, ужиті керівником центрального органу виконавчої влади, його територіальними органами з метою приведення актів центрального органу виконавчої влади у відповідність із Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими актами законодавства, надається Міністру.

7.4. Якщо акт центрального органу виконавчої влади, що не відповідає Конституції і законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та іншим актам законодавства, не скасований в установлений цим Порядком строк, Міністр порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування такого акта центрального органу виконавчої влади повністю чи в окремій частині.

7.5. Якщо акт територіального органу центрального органу виконавчої влади, що не відповідає Конституції і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України та іншим актам законодавства, не скасовано в установлений Міністром строк, відповідальний структурний підрозділ Мінекономрозвитку готує проект наказу Мінекономрозвитку про скасування такого акта повністю чи в окремій частині та в установленому порядку подає його на підпис Міністру.

VIII. Порядок обміну інформацією між Мінекономрозвитку та центральними органами виконавчої влади

8.1. З метою забезпечення належної, ефективної та дієвої взаємодії центральні органи виконавчої влади подають до Мінекономрозвитку:

а) проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку, розроблені центральним органом виконавчої влади та оформлені в установленому законодавством порядку;

б) проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, що надійшли на погодження до центрального органу виконавчої влади як до заінтересованого органу, протягом десяти робочих днів з дня їх надходження, якщо інше не передбачено відповідним дорученням;

в) пропозиції щодо пріоритетних напрямів роботи на плановий рік та два роки, наступні за плановим, - до 15 липня року, що передує плановому;

г) проект плану роботи центрального органу виконавчої влади - до 15 грудня року, що передує плановому;

ґ) звіти про виконання планів роботи центрального органу виконавчої влади та покладених на них завдань за звітний рік - до 20 лютого року, наступного за звітним;

д) доповіді, інформаційні та інші матеріали у визначені терміни;

е) інформацію про стан виконання плану роботи центрального органу виконавчої влади, законів України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Міністра - щокварталу до 10-го числа місяця, наступного за звітним;

є) інформацію про стан підготовки (погодження) проектів нормативно-правових актів, відповідальним (головним) виконавцем яких визначено центральний орган виконавчої влади, - на запит;

ж) інформацію на запит Міністра чи першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, керівника відповідального структурного підрозділу Мінекономрозвитку - у визначений строк;

з) інформацію про надзвичайні та резонансні події, що відбулися в центральному органі виконавчої влади, його територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, - не пізніше наступного дня після настання події;

и) проекти структури апарату центрального органу виконавчої влади, проекти рішень про утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

і) подання щодо погодження призначення на посади і звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади та територіальних органів центрального органу виконавчої влади;

ї) пропозиції щодо преміювання керівників центрального органу виконавчої влади та їх заступників, установлення їм надбавок та надання матеріальної допомоги для погодження їх в установленому порядку;

й) щоквартальний звіт центрального органу виконавчої влади про стан претензійно-позовної роботи.

Інформацію та документи, що подаються до Мінекономрозвитку, підписує керівник центрального органу виконавчої влади або в разі відсутності керівника чи неможливості здійснювати ним свої повноваження з інших причин - особа, яка виконує його обов’язки.

8.2. Мінекономрозвитку надає центральним органам виконавчої влади:

а) завізовані в установленому порядку проекти нормативно-правових актів, розроблені центральними органами виконавчої влади;

б) позицію Мінекономрозвитку щодо проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до центрального органу виконавчої влади як до заінтересованого органу;

в) визначені Міністром пріоритетні напрями роботи центрального органу виконавчої влади та затверджені плани роботи центральних органів виконавчої влади;

г) погоджені Міністром проекти структури апарату центрального органу виконавчої влади;

ґ) методичну та інформаційну допомогу, спрямовану на правильне застосування законодавства центральним органом виконавчої влади, його територіальними органами, підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери його управління;

д) практичну допомогу у вирішенні проблем, пов’язаних з виконанням завдань, що стоять перед центральними органами виконавчої влади;

е) пропозиції щодо вдосконалення діяльності центрального органу виконавчої влади, включаючи рекомендації щодо поліпшення стану виконавської дисципліни в центральному органі виконавчої влади.

У разі коли строк підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів не встановлено відповідним дорученням, строк опрацювання в Мінекономрозвитку відповідних документів, що надійшли від центральних органів виконавчої влади, не повинен перевищувати 30 календарних днів.

Директор департаменту
реформування публічної
адміністрації

Є.Л. Сторожук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: