open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
24.01.2013 N 84
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 лютого 2013 р.

за N 224/22756

Про внесення змін

до Положення про порядок видачі сертифікатів

суб'єктів оціночної діяльності

Відповідно до Закону України від 02 жовтня 2012 року
N 5410-VI ( 5410-17 ) "Про внесення змін до деяких законів України
щодо необхідності обов'язкового надання витягів та виписок з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" Н А К А З У Ю:
1. Внести до Положення про порядок видачі сертифікатів
суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 14 березня 2002 року N 479
( z0312-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 березня 2002 року за N 312/6600, такі зміни: у розділі II: абзац третій пункту 1 виключити; пункт 4 виключити. У зв'язку з цим пункти 5 і 6 вважати пунктами 4 і 5; викласти додаток 2 у новій редакції, що додається.
2. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності
Департаменту координації розробки та виконання програмних
документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності
забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту координації розробки та виконання програмних
документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.
4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом України від 02 жовтня 2012 року N 5410-VI ( 5410-17 ) "Про
внесення змін до деяких законів України щодо необхідності
обов'язкового надання витягів та виписок з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", але не
раніше дня його офіційного опублікування.
Голова Фонду О.Рябченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю. Бродський

Додаток 2

до Положення про порядок

видачі сертифікатів

суб'єктів оціночної

діяльності

( z0312-02 )

(у редакції наказу Фонду

державного майна України

24.01.2013 N 84)

ЗАЯВА

про видачу сертифіката суб'єкта

оціночної діяльності(1)

Заявник _________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та

по батькові фізичної особи - підприємця)
Керівник ________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові - для юридичних осіб)
Код суб'єкта підприємницької діяльності за Єдиним державним
реєстром підприємств та організацій України (реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------
Місцезнаходження (місце проживання) _____________________________ _________________________________________________________________

(поштовий індекс, місцезнаходження)
---------------------- Телефон | | | | | | | | ----------------------
---------------------- Телефакс | | | | | | | | ----------------------
Поточний рахунок ____________________ МФО ______________
Прошу видати сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за
такими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих
напрямів:
1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі(2)
--- | | 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, --- нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них. --- | | 1.2. Оцінка машин і обладнання. --- --- | | 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. --- --- | | 1.4. Оцінка літальних апаратів. --- --- | | 1.5. Оцінка судноплавних засобів. --- --- | | 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну --- цінність. --- | | 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до --- машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що

становлять культурну цінність.
2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав
на об'єкти інтелектуальної власності:(2) --- | | 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, --- цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності). --- | | 2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності. ---
Підтверджую, що _________________________________ не має ліцензій

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи - підприємця)
на здійснення діяльності, яка відповідно до законодавства є
виключною.
Керівник _________________ _____________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
"_______" ____________ 20__ р.
(дата заповнення заяви)
_______________
(1) Інформація, що зазначається в заяві, має відповідати
інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців.
(2) Непотрібне закреслити.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: