open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

25.01.2013  № 31


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2013 р.
за № 259/22791

Про установлення відомчої відзнаки Служби безпеки України "Вогнепальна зброя" та затвердження Положення про неї

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки
№ 239 від 13.05.2014
№ 574 від 02.11.2016
№ 1173 від 04.07.2018}

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України" та статті 44 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551-XIV, НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчу відзнаку Служби безпеки України "Вогнепальна зброя" та затвердити Положення про відомчу відзнаку Служби безпеки України "Вогнепальна зброя", що додається.

2. Управлінню роботи з особовим складом щороку складати і не пізніше 1 вересня поточного року подавати до Департаменту господарського забезпечення заявки на придбання вогнепальної зброї для нагородження нею як відомчою відзнакою Служби безпеки України "Вогнепальна зброя" (далі - вогнепальна зброя) на наступний рік.

3. Департаменту господарського забезпечення організовувати і забезпечувати на підставі заявок Управління роботи з особовим складом придбання вогнепальної зброї, виготовлення посвідчень до вогнепальної зброї, їх збереження та видачу Управлінню роботи з особовим складом або іншому відповідному уповноваженому суб’єктові для вручення нагородженим.

4. Управлінню роботи з особовим складом разом з Управлінням правового забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби

О. Якименко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Об'єднаного комітету
профспілки підрозділів
Служби безпеки України

Голова Комісії
державних нагород та геральдики


В. ШатіловС. Льовочкін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 31


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2013 р.
за № 259/22791

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу відзнаку Служби безпеки України "Вогнепальна зброя"

I. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається порядок нагородження відомчою відзнакою Служби безпеки України "Вогнепальна зброя" (далі - відзнака "Вогнепальна зброя").

1.2. Відзнакою "Вогнепальна зброя" нагороджуються співробітники - військовослужбовці Служби безпеки України, у тому числі звільнені з військової служби у відставку або в запас з правом носіння військової форми одягу, за визначні заслуги в забезпеченні обороноздатності України, зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу (не менше 20 років, у тому числі в пільговому обчисленні), зразкове виконання військового (службового) обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

Відзнакою "Вогнепальна зброя" нагороджуються військовослужбовці інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, громадяни, звільнені з військової служби у відставку або в запас з правом носіння військової форми одягу, за визначні заслуги в забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтриманні високої бойової готовності військ (сил), зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

{Пункт 1.2 в редакції Наказів Служби безпеки № 239 від 13.05.2014, № 1173 від 04.07.2018}

1.3. Зброя, яка використовується як відзнака "Вогнепальна зброя", має заводське маркування і товарний знак.

1.4. Реєстрація, зберігання, носіння, використання і застосування зброї здійснюються згідно з чинним законодавством.

1.5. Передача відзнаки "Вогнепальна зброя" іншим особам або її відчуження забороняється.

1.6. За рішенням Голови Служби безпеки України нагородженого може бути позбавлено відзнаки "Вогнепальна зброя" у зв’язку із засудженням за вчинення злочину за вироком суду, який набрав законної сили. У таких випадках відзнака та посвідчення до неї підлягають передачі до уповноважених органів у встановленому законодавством порядку.

{Пункт 1.6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 574 від 02.11.2016}

1.7. Після смерті нагородженого відзнака "Вогнепальна зброя" здається до уповноважених органів у встановленому законодавством порядку.

{Пункт 1.7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 574 від 02.11.2016}

II. Порядок представлення до нагородження

2.1. Висунення кандидатур до нагородження відзнакою "Вогнепальна зброя" здійснюється у підрозділі Центрального управління, органі, закладі та установі Служби безпеки України, за результатами чого готується рапорт з клопотанням про нагородження.

У рапорті про нагородження зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про її нагородження, зазначені у пункті 1.2 розділу І цього Положення.

2.2. Рапорт про нагородження підписується начальником (керівником) підрозділу Центрального управління, органу, закладу та установи Служби безпеки України і подається на розгляд Голові Служби безпеки України або особі, яка виконує його обов’язки.

2.3. Після прийняття Головою Служби безпеки України або особою, яка виконує його обов'язки, позитивного рішення підрозділом Центрального управління, органом, закладом та установою Служби безпеки України складається подання до нагородження відомчою відзнакою Служби безпеки України "Вогнепальна зброя" за формою згідно з додатком 1 до цього Положення і разом з рапортом про нагородження передається до Управління роботи з особовим складом.

2.4. Рапорти про нагородження з нагоди державних, професійних свят, ювілеїв передаються до Управління роботи з особовим складом не пізніше ніж за 2 тижні до дати свята або ювілею або у строк, визначений керівництвом Служби безпеки України.

2.5. Управління роботи з особовим складом погоджує рапорт про нагородження відзнакою "Вогнепальна зброя" з членами колегії Служби безпеки України.

2.6. Про нагородження відзнакою "Вогнепальна зброя" видається наказ Голови Служби безпеки України.

2.7. Особа може бути нагороджена відзнакою Служби безпеки України “Вогнепальна зброя” лише один раз.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Служби безпеки № 574 від 02.11.2016}

III. Порядок вручення

3.1. Вручення відзнаки "Вогнепальна зброя" здійснюється в урочистій обстановці Головою Служби безпеки України або за його дорученням членами колегії Служби безпеки України, начальниками (керівниками) підрозділів Центрального управління, органів, закладів та установ Служби безпеки України.

3.2. Разом з відзнакою "Вогнепальна зброя" нагородженому вручаються посвідчення встановленого зразка, опис якого наведено у додатку 2 до цього Положення, та завірена копія наказу, яка є підставою для реєстрації вказаної зброї в установленому законодавством порядку.

3.3. Про вручення відзнаки “Вогнепальна зброя” та посвідчення до неї підрозділом Центрального управління, органом, закладом та установою Служби безпеки України складається протокол вручення відомчої відзнаки Служби безпеки України “Вогнепальна зброя” за формою згідно з додатком 3 до цього Положення і підписується особою, яка її вручила, та нагородженою особою із зобов’язанням останньої зареєструвати зброю в уповноваженому органі у встановлений законодавством строк. Протокол вручення відзнаки “Вогнепальна зброя” не пізніше, як через 10 днів після її вручення надсилається до Управління роботи з особовим складом, а його завірена копія - до Департаменту господарського забезпечення.

{Пункт 3.3 розділу III в редакції Наказу Служби безпеки № 574 від 02.11.2016}

3.4. В облікових документах нагородженого співробітника-військовослужбовця робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження відзнакою "Вогнепальна зброя".

3.5. У разі втрати (псування) відзнаки "Вогнепальна зброя" заміна її не здійснюється.

Начальник Управління
роботи з особовим складомО. Коншин
Додаток 1
до Положення про відомчу відзнаку
Служби безпеки України
"Вогнепальна зброя"

ПОДАННЯ
до нагородження відомчою відзнакою Служби безпеки України "Вогнепальна зброя"

Кандидатура
_____________________________________________________________________________
                                    (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер, посада)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
представляється до нагородження відомчою відзнакою Служби безпеки України - "Вогнепальна зброя".

ХАРАКТЕРИСТИКА ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ПІДСТАВ ДЛЯ НАГОРОДЖЕННЯ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Начальник (керівник) __________________________________________________________
                                                                             (посада, військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

"___"_______________ 20__ р.Додаток 2
до Положення про відомчу відзнаку
Служби безпеки України
"Вогнепальна зброя"

ОПИС ПОСВІДЧЕННЯ
до відомчої відзнаки "Вогнепальна зброя"

1. Посвідчення до відзнаки є книжечкою розміром 155 х 110 мм у розгорнутому вигляді у твердій обкладинці синього кольору.

2. У верхній частині лицьового боку обкладинки зображено емблему Служби безпеки України, а знизу - напис "ПОСВІДЧЕННЯ", що виконані в золотистому кольорі.

3. На лівому внутрішньому боці посвідчення у верхній частині - напис "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ", виконаний у чорному кольорі.

4. Посередині лівого внутрішнього боку посвідчення до відзнаки "Вогнепальна зброя" - місце для запису марки зброї, моделі та її номера.

5. З правого внутрішнього боку посвідчення до відзнаки "Вогнепальна зброя" розміщується текст такого змісту:


"__________________________________
(військове звання)

__________________________________
(прізвище)

___________________________________
(ім'я)

___________________________________
(по батькові)

НАГОРОДЖЕНИЙ(А)
відомчою відзнакою
"Вогнепальна зброя"
Наказ від "____"___________ 20__ р.
№ __________

Голова Служби безпеки України
                        ___________________________
                                          (підпис)

М.П.".

Додаток 3
до Положення про відомчу відзнаку
Служби безпеки України
"Вогнепальна зброя"
(пункт 3.3 розділу ІІІ)

ПРОТОКОЛ
вручення відомчої відзнаки Служби безпеки України “Вогнепальна зброя”

{Додаток 3 в редакції Наказів Служби безпеки № 574 від 02.11.2016, № 1173 від 04.07.2018}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: