open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
18.02.2013 N 45
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2013 р.

за N 398/22930
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 103 ( v0103500-18 ) від 25.09.2018 }

Про затвердження Змін до Інструкції

про ведення касових операцій банками в Україні

Відповідно до статей 7, 33 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) та з метою вдосконалення організації
касової роботи банками в Україні Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 01 червня 2011 року N 174
( z0790-11 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
25 червня 2011 року за N 790/19528 (зі змінами) (далі - Зміни), що
додаються.
2. Генеральному департаменту регулювання грошового обігу
(Нестеренко В.М.) після державної реєстрації в Міністерстві
юстиції України довести зміст цієї постанови до відома
територіальних управлінь Національного банку України та банків
України для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України Ричаківську В.І.
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування, крім абзаців другого та третього підпункту 2.3
пункту 2 Змін, які набирають чинності з 01 січня 2014 року.
Голова І.В.Соркін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

18.02.2013 N 45
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2013 р.

за N 398/22930

ЗМІНИ

до Інструкції про ведення

касових операцій банками в Україні

( z0790-11 )

1. У розділі I: абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції: "Вимоги цієї Інструкції в частині здійснення операцій з
переказу готівки в національній валюті, у тому числі із
застосуванням банкоматів, платіжних терміналів,
програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС) та
інших платіжних пристроїв (далі - платіжні пристрої), та
оформлення касових документів поширюються на небанківські
фінансові установи"; у пункті 4: друге речення абзацу другого після літер "ПТКС" доповнити
словами "та банкомати"; абзац тринадцятий після літер "ПТКС" доповнити словами "та
банкоматів"; в абзаці другому пункту 5 слово "договору" замінити словами
"договірних відносин"; абзац третій пункту 6 після слів "спостерігати за" доповнити
словами "розкриттям пачок/мішечків та"; абзаци дев'ятий - одинадцятий пункту 8 викласти в такій
редакції: "здавання готівки національної валюти до територіальних
управлінь відповідно до встановлених відповідним договором умов з
дотриманням вимог цієї Інструкції; створення належних та безпечних умов роботи з готівкою та її
зберігання; задоволення потреб своїх клієнтів у готівці насамперед за
рахунок власних надходжень, перерозподілу готівки у власній
мережі, а в разі її недостатності - отримання підкріплення
готівкою в територіальному управлінні відповідно до встановлених
відповідним договором умов з дотриманням вимог нормативно-правових
актів, придбання її в інших банках"; у пункті 9: в абзаці восьмому слово "спеціальних" замінити словом
"електронних"; абзац дев'ятий викласти в такій редакції: "роботи з платіжними пристроями"; в абзаці п'ятнадцятому літери "ПТКС" замінити словами
"платіжні пристрої"; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Банк (філія, відділення) зобов'язаний за зверненням клієнта
врегулювати відповідно до законодавства України спірні питання,
які виникають та/або пов'язані з касовими операціями, у тому числі
здійсненими через платіжні пристрої"; у пункті 11 літери "ПТКС" замінити словами "платіжні
пристрої".
2. У розділі II:
2.1. У главі 2: у пункті 2.1: абзац перший викласти в такій редакції: "2.1. Банк (філія) отримує від територіального управління
зразки банкнот національної валюти, а відповідні плакати та
буклети банк (філія) отримує під час уведення в обіг банкнот
нового дизайну"; абзац другий доповнити новим реченням такого змісту: "Банк
(філія) для виготовлення плакатів і буклетів використовує
електронну версію плакатів та буклетів з описами банкнот
національної валюти, яка розміщена на сторінках Офіційного
інтернет-представництва Національного банку"; пункт 2.7 викласти в такій редакції: "2.7. У разі ліквідації відділення банку зразки банкнот
національної валюти повертаються банку (філії) або територіальному
управлінню, який їх надав. У разі ліквідації банку (філії) зразки
банкнот національної валюти повертаються територіальному
управлінню, яке їх надало"; доповнити главу новим пунктом такого змісту: "2.9. Відділення використовує у своїй роботі
нормативно-правові акти, електронні версії плакатів і буклетів з
описами банкнот національної валюти, які розміщені на сторінках
Офіційного інтернет-представництва Національного банку, іншу
довідникову літературу, що має опис певних ознак платіжності та
захисних елементів, що властиві цим банкнотам, якщо банк (філія),
на балансі якого (якої) обліковується відділення, або
територіальне управління, з яким укладено договір про касове
обслуговування відділення, не має змоги забезпечити зразками
банкнот, що введені в обіг у попередні роки".
2.2. У главі 3: абзац другий пункту 3.4 викласти в такій редакції: "Договори про передавання відділеннями готівки укладаються
між банками в порядку, передбаченому законодавством України"; перше речення пункту 3.5 викласти в такій редакції: "У разі
передавання банком (філією, відділенням) готівки національної
валюти своїм філіям (відділенням) та іншим банкам (філіям,
відділенням) незалежно від їх місцезнаходження не пізніше
наступного робочого дня надсилається повідомлення про передавання
готівки як банком, що передає готівку, так і банком, що її
одержує, відповідному територіальному управлінню засобами
програмного комплексу "Автоматизація оброблення заявок банків на
підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до
обігу банкнот і монет" або, як виняток, засобами електронного
зв'язку за погодженням з територіальним управлінням"; доповнити главу новим пунктом такого змісту: "3.6. Готівка та інші цінності, що передаються відокремленому
підрозділу банку в разі перетворення філії на відділення чи зміни
підпорядкованості (у тому числі в разі переведення на єдиний
баланс) такого відокремленого підрозділу, можуть не переміщуватися
до інших підрозділів банку чи до інших банків за умови подання
банком до територіального управління за місцезнаходженням
відокремленого підрозділу повідомлення щодо здійснення самої
операції, дати та її суми, а також письмового підтвердження
забезпечення банком умов схоронності готівкових коштів та інших
цінностей під час проведення зазначених змін. Відображення в бухгалтерському обліку та відомості обліку
касових оборотів за символами статистичних звітів форм N 747 "Звіт
про касові обороти банку (декадна)" та N 748 "Звіт про касові
обороти банку (місячна) та пояснення щодо заповнення форм N 747 та
748" додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що
подається до Національного банку України, затверджених постановою
Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року
N 124 ( z0353-03 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
07 травня 2003 року за N 353/7674, операцій з передавання готівки
та інших цінностей під час реорганізації чи зміни
підпорядкованості відокремленого підрозділу банку без переміщення
готівки відбувається в день унесення відповідних змін до Довідника
банків України".
2.3. У главі 4: пункт 4.2 викласти в такій редакції: "4.2. Банк (філія, відділення) має право повторно випускати в
обіг банкноти через мережу АТМ лише оброблені автоматизованим
способом з використанням обладнання для автоматизованого
оброблення банкнот як власного, так і інших банків або
територіальних управлінь"; абзац другий пункту 4.16 викласти в такій редакції: "Кількість і сума вкладення пам'ятних монет із дорогоцінних і
недорогоцінних металів та інвестиційних монет в упаковку визначені
в додатку 6 до цієї Інструкції".
3. У розділі III:
3.1. Пункт 1.3 глави 1 доповнити словами "що підтверджується
сертифікатом відповідності для певної партії пломб".
3.2. Пункт 2.6 глави 2 викласти в такій редакції: "2.6. Пакувальники після вкладання пачок банкнот у касету
вкладають за захисну прозору пластину зовнішнього відділення
касети супровідний ярлик. На супровідному ярлику, сформованому
Банкнотно-монетним двором, Центральним сховищем, територіальним
управлінням, мають зазначатися: найменування та код
територіального управління (Центрального сховища,
Банкнотно-монетного двору), що здійснювали пакування касети, у
разі необхідності - напис "зношені" або "значно зношені", номінал,
індекс, кількість пачок банкнот, сума цифрами та словами,
ідентифікаційний номер індикаторних пломб, дата вкладання пачок
банкнот,прізвища, ініціали та підписи пакувальників (для
Банкнотно-монетного двору - прізвище, ініціали та підпис
контролера). Супровідний ярлик до касети з банкнотами, сформований банком,
має містити такі реквізити: найменування регіону, найменування та
код банку (філії, відділення), що здійснював пакування касети, у
разі необхідності - напис "зношені", номінал, зразок випуску
банкнот (дизайн до 2003 року випуску, 2003 року та наступних років
випуску), кількість пачок банкнот, суму цифрами та словами,
ідентифікаційний номер індикаторних пломб, дату вкладання пачок
банкнот, прізвища, ініціали та підписи пакувальників".
4. У розділі IV:
4.1. У главі 1: в абзаці першому пункту 1.1 літери та слова "ПТКС, платіжними
терміналами, імпринтерами" замінити словами "платіжними
пристроями"; абзац третій пункту 1.2 викласти в такій редакції: "Форми касових документів, що формуються із застосуванням
платіжних пристроїв, установлюються банком/небанківською
фінансовою установою з урахуванням обов'язкових реквізитів,
установлених цією Інструкцією, та технічних можливостей платіжного
пристрою"; в абзаці другому пункту 1.10 слово та літери "розвантаження
ПТКС" замінити словами "розвантаження платіжних пристроїв", слова
та літери "спеціальних платіжних засобів через операційну касу та
ПТКС" замінити словами "електронних платіжних засобів через
операційну касу та платіжні пристрої"; абзац п'ятий пункту 1.16 замінити двома новими абзацами
такого змісту: "Виплата відкликаних (повернутих) коштів готівкою
здійснюється фізичним особам та самозайнятим особам як виплата
переказу без відкриття рахунку, а юридичним особам - шляхом
зарахування на їх поточні рахунки. Повернення помилково та/або надміру зарахованих податків,
зборів та інших доходів до бюджетів здійснюється за поданням
органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету"; у першому реченні пункту 1.17 літери та слова
"ПТКС, імпринтери і платіжних терміналів" замінити словами
"платіжних пристроїв"; у пункті 1.18 літери та слова "ПТКС, імпринтерів, платіжних
терміналів" замінити словами "платіжних пристроїв"; у пункті 1.19: в абзаці першому літери та слова "ПТКС, імпринтери і
платіжних терміналів" замінити словами "платіжних пристроїв"; в абзаці третьому літери та слова "ПТКС (крім імпринтерів)"
замінити словами "платіжного пристрою"; в абзаці сьомому слово "спеціального" замінити словом
"електронного"; в абзаці третьому пункту 1.20 слово "спеціального" замінити
словом "електронного"; в абзаці першому пункту 1.21 літери "ПТКС" замінити словами
"платіжних пристроїв" та слово "спеціального" замінити словом
"електронного"; у пункті 1.22 літери "ПТКС" замінити відповідно словами
"платіжних пристроїв" і "платіжного пристрою"; у пункті 1.23 літери "ПТКС" замінити словами "платіжних
пристроїв".
4.2. У пункті 2.1 глави 2 літери "ПТКС" замінити словами
"платіжні пристрої".
4.3. У главі 4: пункт 4.6 викласти в такій редакції: "4.6. Банк (філія, відділення) здійснює відправлення для
проведення досліджень банкнот (монет) не пізніше, ніж на третій
робочий день після їх вилучення з обігу: сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот (монет) і
неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій банкнот
національної валюти до відповідного територіального управління; сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти до
Центрального сховища"; у пункті 4.7: абзац п'ятий викласти в такій редакції: "Доставка конвертів (пакетів) або мішечків з сумнівними щодо
справжності банкнотами (монетами) національної валюти і
неплатіжними, навмисно пошкодженими з метою шахрайських дій
банкнотами національної валюти до територіальних управлінь
здійснюється власними силами банку (службою інкасації,
уповноваженою особою), через інкасаторів служби перевезення
цінностей та організації інкасації територіального управління або
спецзв'язком (після належного додаткового упакування)"; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Доставка конвертів (пакетів) або мішечків з сумнівними щодо
справжності банкнотами іноземної валюти до Центрального сховища
здійснюється спецзв'язком (після належного додаткового
упакування)".
5. Додаток 6 доповнити новою таблицею такого змісту:
"Вкладання інвестиційних монет в упаковку
---------------------------------------------------------------- Інвестиційні| Мала | Велика | монети | картонна коробка | картонна коробка | |-------------------+-----------------------------| |кількість| сума |кількість|кількість| сума | |інвести- |вкладення| малих |інвести- |вкладення| | ційних | (грн.) | коробок | ційних | (грн.) | | монет | | (шт.) | монет | | | (шт.) | | | (шт.) | | ------------+---------+---------+---------+---------+---------| Мі-Ср1Г | 20 | 20 | 10 | 200 | 200 | ------------| |---------| |---------+---------| Мі-Пл1Г | | 20 | | 200 | 200 | ------------| |---------| |---------+---------| Мі-Зл10Г | | 200 | | 200 | 2000 | ------------| |---------| |---------+---------| Мі-Зл20Г | | 400 | | 200 | 4000 | ------------+---------+---------| |---------+---------| Мі-Зл2Г | 40 | 80 | | 400 | 800 | ------------| |---------| |---------+---------| Мі-Зл5Г | | 200 | | 400 | 2000 | --------------------------------------------------------------- ".
6. Додаток 11 після рядка "Призначення платежу" доповнити
новим рядком "Підстава".
7. Додаток 12 після рядка "Призначення платежу" доповнити
новим рядком "Підстава".
8. У додатку 16: після рядка "Призначення платежу" доповнити новим рядком
такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------- Підстава |Зазначається номер і дата розпорядчого | |документа або реєстру, протоколу САБ, | |у яких зафіксовано здійснені касові операції | ------------------------------------------------------------------------- ";
друге речення колонки "Вимоги щодо заповнення реквізиту"
рядка "Підпис платника/отримувача" викласти в такій редакції: "На
прибутково-видатковому касовому ордері [для банків (філій,
відділень)], прибутковому касовому ордері та видатковому касовому
ордері (для системи Національного банку України) підписи
платника/отримувача не ставляться, якщо вони оформлені на загальну
суму виконаних касових операцій, а також є підпис
платника/отримувача на первинному документі, на підставі якого
оформлено касовий документ".
9. У таблиці "Результати перерахування та дослідження
сумнівних банкнот (монет)" додатка 20 слово "номінал" виключити.
10. Додатки 7 та 21 викласти в редакції, що додається.
Директор Департаменту
готівково-грошового обігу Р.В.Кисельов

Додаток 7

до Інструкції про ведення

касових операцій банками

в Україні

( z0790-11 )

СУПРОВІДНИЙ ЯРЛИК

до касети з банкнотами

(розмір 135 х 70 мм)
-------------------------------------------------------------------------- _______________________________________________________________________ | (найменування регіону)* | | _______________________________________________________________________ | [найменування та код банку (філії, відділення)] | | ____________________ | (місце напису)** | | __________________________________ _________________ _______________ | (номінал) (зразок випуску банкнот)*** (кількість пачок) (сума вкладення | цифрами) | | __________________________________ _________________ _______________ | (номінал) (зразок випуску банкнот)*** (кількість пачок) (сума вкладення | цифрами) | | __________________________________ _________________ _______________ | (номінал) (зразок випуску банкнот)*** (кількість пачок) (сума вкладення | цифрами) | | _______________________________________________________________________ | (загальна сума вкладення цифрами та словами) | | _______________________________________________________________________ | (ідентифікаційні номери індикаторних пломб) | | ___________________________________________ | (дата вкладання пачок банкнот) | | ___________________________________________ | (прізвище, ініціали та підпис пакувальника) | | ___________________________________________ | (прізвище, ініціали та підпис пакувальника) | -------------------------------------------------------------------------
________________

* Зазначають тільки банки, їх філії, відділення.

** У разі вкладання зношених або значно зношених банкнот
зазначати "зношені" або "значно зношені". *** Територіальні управління, Центральне сховище та
Банкнотно-монетний двір Національного банку України зазначають
індекс, банки (філії, відділення) - зразок випуску банкнот. **** Зазначається в разі формування збірних касет.

Додаток 21

до Інструкції про ведення

касових операцій банками

в Україні

( z0790-11 )
________________________________________________________________

[найменування банку (філії, відділення)]
________________________________________________________________

(місцезнаходження)
Код банку ________
"___" ____________ ____ року
Центральне сховище

Національного банку України

вул. Пухівська, 7-А,

м. Київ, 02660

ОПИС N _____

банкнот іноземної валюти, які надсилаються

для дослідження з позабалансового рахунку N ________

-------------------------------------------------------------------------------------- N | Джерело | Дата |Найменування|Рік|Номінал| Серійний | Результат | з/п|надходження|пред'явлення| валюти | | | номер | дослідження в | | банкноти* | сумнівної | | | | (інші | Департаменті | | | банкноти | | | |реквізити,|готівково-грошового| | | | | | | що | обігу | | | | | | |містяться |-------------------| | | | | | | на | висновок |N, дата| | | | | | |банкноті) |(справжня, | акта | | | | | | | |підроблена)| про | | | | | | | | |дослід-| | | | | | | | | ження | ---+-----------+------------+------------+---+-------+----------+-----------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+-----------+------------+------------+---+-------+----------+-----------+-------| | | | | | | | | | ---+-----------+------------+------------+---+-------+----------+-----------+-------| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Усього ______________ (______________________) за кожною валютою.

(сума цифрами) (сума словами)
_________________

* Найменування і місцезнаходження юридичної особи або
прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи.
-------------------------------------------------------------------------- ______________________|_________|______________| Керівник підрозділу, у | (посада відповідальної|(підпис) | (прізвище, | якому проводилися | особи банку) | | ініціали) | дослідження | ----------------------+---------+--------------+------------------------| ______________________|_________|______________|_________|______________| (посада відповідальної|(підпис) | (прізвище, |(підпис) | (прізвище, | особи банку) | | ініціали) | | ініціали) | ----------------------+---------+--------------+------------------------| ______________________|_________|______________| Експерт | (посада відповідальної|(підпис) | (прізвище, | | особи банку) | | ініціали) | | |---------+--------------+------------------------| М.П. | | |_________|______________| | | |(підпис) | (прізвище, | | | | | ініціали) | -------------------------------------------------------------------------
(зворотний бік)
------------------------------------------------------------------------ Здали (інкасатори) | Прийняли (матеріально | | відповідальні особи) | ------------------------------------+---------------------------------| ____________|_______ |______________|_____________|_______ |__________| (посада) |(підпис)| (прізвище, | (посада) |(підпис)|(прізвище,| | | ініціали) | | |ініціали) | ------------+--------+--------------+-------------+--------+----------| ____________|_______ |______________|_____________|_______ |__________| (посада) |(підпис)| (прізвище, | (посада) |(підпис)|(прізвище,| | | ініціали) | | |ініціали) | ------------+--------+--------------+-------------+--------+----------| ____________|_______ |______________|_____________|_______ |__________| (посада) |(підпис)| (прізвище, | (посада) |(підпис)|(прізвище,| | | ініціали) | | |ініціали) | -----------------------------------------------------------------------
Результати перерахування банкнот іноземної валюти

в Центральному сховищі Національного банку України
------------------------------------------------------------------ Найменування валюти |Номінал| Кількість банкнот | Сума в | | | (шт.) | абсолютних | | | |одиницях валюти| | | |---------------| | | |цифрами|словами| --------------------+-------+-------------------+-------+-------| | | | | | --------------------+-------+-------------------+-------+-------| | | | | | --------------------+-------+-------------------+-------+-------| | | | | | --------------------+-------+-------------------+-------+-------| Усього | | | | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: