open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 березня 2013 р. № 143
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2000 р. № 1358

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2000 р. № 1358 “Про реалізацію Указу Президента України від 3 липня 2000 р. № 849 “Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 35, ст. 1510; 2003 р., № 10, ст. 439, № 41, ст. 2173; 2005 р., № 34, ст. 2079; 2006 р., № 7, ст. 360, № 40, ст. 2683; 2007 р., № 33, ст. 1343) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2013 р. № 143

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2000 р. № 1358

1. У постанові:

1) у пункті 1 слова і цифри “на період до 2012 року” замінити словами і цифрами “на період до 2015 року”;

2) абзац другий пункту 2 виключити;

3) пункт 3 виключити;

4) у тексті постанови слова “Міністерство економіки” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство економічного розвитку і торгівлі” у відповідному відмінку.

2. У Програмі заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 2001/2002 навчальний рік та на період до 2012 року, затвердженій зазначеною постановою:

1) у назві Програми слова і цифри “на період до 2012 року” замінити словами і цифрами “на період до 2015 року”;

2) в абзаці другому розділу 1 слова і цифри “на 2001-2012 роки” замінити словами і цифрами “на 2001-2015 роки”;

3) у розділі 2:

назву розділу викласти в такій редакції:

2. Перепідготовка фахівців за галузями знань”;

абзаци перший - третій замінити абзацом такого змісту:

“Перепідготовка фахівців, які пройдуть конкурсний відбір, буде проводитися протягом шести місяців на базі вищих навчальних закладів за спеціальностями галузей знань “Економіка та підприємництво” та “Менеджмент і адміністрування” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”.”;

4) у розділі 4:

доповнити розділ після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“коштів фізичних осіб, які проходитимуть перепідготовку (за їх заявою) у разі, коли такі особи не відповідають вимогам, передбаченим абзацом другим розділу 1 Програми, або не пройшли конкурсний відбір.”.

У зв’язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим;

абзац десятий викласти в такій редакції:

“діяльність Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва в частині проведення засідань Українсько-німецького координаційного комітету з питань підтримки програми заходів щодо перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.”;

5) доповнити Програму розділом 5 такого змісту:

5. Очікувані результати виконання Програми

Очікуваними результатами виконання Програми є:

покращення соціально-економічного розвитку регіонів шляхом зміцнення існуючих та встановлення нових взаємовигідних економічних зв’язків між вітчизняними та іноземними підприємствами;

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств шляхом:

- підвищення кваліфікації фахівців, які беруть участь у Програмі;

- стимулювання впровадження інноваційних проектів на підприємствах різних форм власності;

- поліпшення якості управління підприємствами різних форм власності в Україні.”.

3. У Положенні про Міжвідомчий центр з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Міжвідомчий центр з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр) є тимчасовим дорадчим органом Кабінету Міністрів України, який утворюється для забезпечення здійснення своїх повноважень.”;

2) пункт 3 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань виконання Програми;”.

У зв’язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;

3) абзаци шостий і сьомий виключити;

4) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

“вивчає результати діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань виконання Програми;”;

5) доповнити Положення пунктом 51 такого змісту:

“51. Центр утворюється у складі голови, заступника (заступників) голови, відповідального секретаря і членів Центру.

Головою Центру є Міністр економічного розвитку і торгівлі, який затверджує персональний склад Центру та у разі потреби вносить до нього зміни. У разі відсутності голови Центру його обов’язки виконує один з його заступників.”;

6) пункти 10 і 11 викласти в такій редакції:

“10. На своїх засіданнях Центр розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

11. Пропозиції та рекомендації Центру можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить Мінекономрозвитку.”;

7) у пункті 12 слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінекономрозвитку”;

8) пункт 13 виключити.

4. Склад Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2000 р. № 1358
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2013 р. № 143)

СКЛАД
Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва

Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Міжвідомчого центру

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник голови Міжвідомчого центру

Керівник структурного підрозділу Мінекономрозвитку, відповідальний секретар Центру

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Представник Міністерства освіти і науки

Представник Мінфіну

Представник МЗС

Представник Мінсоцполітики

Представник Держпідприємництва

Представник Торгово-промислової палати України (за згодою)

Представник Українського союзу промисловців і підприємців (за згодою)

Представник Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

Представник Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань (за згодою)

Представник Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (за згодою)”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: