open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.03.2013 N 373
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 квітня 2013 р.

за N 527/23059

Про внесення змін

до наказу Міністерства фінансів України

від 16 жовтня 2001 року N 466

Відповідно до Закону України від 19 жовтня 2010 року
N 2608-IV ( 2608-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо обмеження державного регулювання господарської
діяльності" та з метою приведення нормативно-правових актів у
відповідність до чинного законодавства Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Міністерства фінансів України
від 16 жовтня 2001 року N 466 ( z0935-01 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок реєстрації в Державній пробірній службі
відбитків іменників - спеціальних знаків, що засвідчують
виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних
металів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
05 листопада 2001 року за N 935/6126 (із змінами), такі зміни: у заголовку та пункті 1 слова "Державній пробірній службі"
замінити словами "Державній пробірній службі України".
2. Затвердити зміни до Інструкції про порядок реєстрації в
Державній пробірній службі відбитків іменників - спеціальних
знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових
виробів з дорогоцінних металів, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 16 жовтня 2001 року N 466 ( z0935-01 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05 листопада
2001 року за N 935/6126 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 14 серпня 2003 року N 500), що додаються.
3. Департаменту державної політики у сфері пробірного
нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності
Міністерства фінансів України (Клепчуков В.П.) та Департаменту
експертної діяльності Державної пробірної служби України
(Кисіль А.І.) забезпечити в установленому порядку: подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів України - керівника апарату Шевченка Ю.І. та
першого заступника Голови Державної пробірної служби України
Жука О.М.
Виконуючий обов'язки Міністра А.Мярковський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

06.03.2013 N 373
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 квітня 2013 р.

за N 527/23059

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок реєстрації

в Державній пробірній службі відбитків іменників -

спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів

ювелірних та побутових виробів

з дорогоцінних металів

( z0935-01 )

1. У заголовку Інструкції ( z0935-01 ) слова "Державній
пробірній службі" замінити словами "Державній пробірній службі
України".
2. У главі 1:
2.1. У пункті 1.1 слова та цифри "Положення про Державну
пробірну службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 квітня 2000 року N 732" замінити словами та цифрами
"Положення про Державну пробірну службу України, затвердженого
Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 461
( 461/2011 )".
2.2. Пункт 1.2 викласти у такій редакції: "1.2. Вимоги Інструкції є обов'язковими для юридичних та
фізичних осіб (суб'єктів господарської діяльності), які здійснюють
виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних
металів.".
2.3. В абзаці другому пункту 1.3 слова "суб'єкти
підприємницької діяльності" замінити словами "суб'єкти
господарської діяльності".
2.4. Пункт 1.5 викласти у такій редакції: "1.5. Суб'єкти господарської діяльності (виготовлювачі), які
виготовляють вироби з дорогоцінних металів, повинні мати іменник,
відбиток якого проставляється виготовлювачем на всіх виробах.".
3. У пункті 2.2 глави 2 слова "Наказом керівника підприємства
визначаються особи" замінити словами "Суб'єкти господарської
діяльності визначають осіб".
4. У главі 3:
4.1. У пункті 3.2: слово "додаються" замінити словом "додається"; абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзац третій вважати
абзацом другим.
4.2. У пункті 3.5 слова "копія ліцензії" виключити.
4.3. Пункт 3.9 виключити. У зв'язку з цим пункт 3.10 вважати пунктом 3.9.
5. У тексті Інструкції ( z0935-01 ) та додатку 1 до неї слова
"Державна пробірна служба" в усіх відмінках замінити словами
"Державна пробірна служба України" у відповідних відмінках.
6. Додатки 2, 3 до цієї Інструкції ( z0935-01 ) викласти в
новій редакції, що додаються.
Директор Департаменту
державної політики
у сфері пробірного нагляду,
документів суворої звітності
та лотерейної діяльності В.П.Клепчуков

Додаток 2

до Інструкції про порядок

реєстрації в Державній

пробірній службі України

відбитків іменників -

спеціальних знаків,

що засвідчують

виготовлювачів ювелірних

та побутових виробів

з дорогоцінних металів

( z0935-01 )

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

06.03.2013 N 373)
Голові Державної

пробірної служби України

ЗАЯВА

про реєстрацію відбитка іменника -

спеціального знака, що засвідчує

виготовлювача ювелірних та побутових виробів

з дорогоцінних металів

1. ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи
_________________________________________________________________
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
2. Місцезнаходження/місце проживання: ________________________ _________________________________________________________________
3. Телефон: ___________________, факс: ___________________,
електронна адреса: _____________________
4. Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій
України / реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта* ____________________________________
5. ___________________________________________________________

(місце провадження діяльності)
6. Шифр іменника минулого року: _____________________________

(не заповнюється виготовлювачами,

які реєструються вперше)
просить присвоїти та зареєструвати відбиток іменника (іменників)
виготовлювача ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних
металів на 20___ рік.
Суб'єкт господарської діяльності ознайомлений з чинним
законодавством України щодо виготовлення ювелірних та побутових
виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
вимогами до виготовлення, обліку, реєстрації, використання
відбитка іменника - спеціального знака, що засвідчує
виготовлювача.
До заяви додаються: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________
Особа, відповідальна за реєстрацію іменника __________________ _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, контактний телефон)
Керівник ________________ _______________________ __________

(підпис) (ініціали, прізвище) (дата)
М.П.
_______________
*Зазначається для фізичних осіб, які через свої релігійні або
інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили
про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у
паспорті.

Додаток 3

до Інструкції про порядок

реєстрації в Державній

пробірній службі України

відбитків іменників -

спеціальних знаків,

що засвідчують

виготовлювачів ювелірних

та побутових виробів

з дорогоцінних металів

( z0935-01 )

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

06.03.2013 N 373)

ВИМОГИ

до оформлення реєстраційних карток

виготовлювача ювелірних та побутових

виробів з дорогоцінних металів

Оформлення реєстраційних карток здійснюється виготовлювачем
на твердому білому картоні за нижченаведеним зразком: відбитки іменника (іменників) проставляються на латунній чи
мідній пластині, що закріплюється на лицьовому боці реєстраційної
картки закріплювальними нитками, які повинні бути заклеєні папером
білого кольору на зворотному боці; при нанесенні відбитків іменника на латунних чи мідних
пластинах реєстраційних карток кількома інструментами кожен з них
обов'язково ідентифікується позначкою (арабськими цифрами),
кількість відбитків іменників повинна дорівнювати кількості
інструментів, тобто, якщо інструмент один, то і відбиток іменника
на пластині реєстраційної картки один; рекомендовані розміри реєстраційної картки - прямокутник
розміром 100 х 150 мм.
Лицьовий бік Зворотний бік
(заповнюється виготовлювачем) (заповнюється в Державній

пробірній службі України)
------------------------------------------------------------------ Реєстраційна картка N _______ |Зареєстровано до використання| | | 1. _______________________________|на 20___ рік іменник ________| (найменування/прізвище, ім'я по | (шифр) | батькові виготовлювача) | | |"___" _______ 20 р. N _______| 2. _______________________________| | (місцезнаходження/місце |Голова Державної пробірної | проживання, телефон) |служби України | | | __________________________________|__________ _________________| | (підпис) (ініціали, | 3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний | прізвище) | номер облікової картки платника | | податків або серія та номер |М.П. | паспорта*:________________________| | __________________________________| --------------------------- | | Закріплювальна нитка | 4. Відбитки іменника _____________| | (шифр) | --------------------------- | | | -------------------------------- |Головний експерт | Латунна пластина |______________________ | з відбитками іменника | (підпис) | | | ---------------------------------|Експерт | |_______________________ | Керівник _________ ______________| (підпис) | (підпис) (ініціали, | | прізвище) | | | | М.П. | | (за наявності) | | | | *Зазначається для фізичних осіб, | | які через свої релігійні або інші | | переконання відмовляються від | | прийняття реєстраційного номера | | облікової картки платника | | податків, офіційно повідомили про | | це відповідні органи державної | | влади та мають відмітку | | у паспорті. | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: