open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 14 вересня 2011 р. N 865-р

Київ
Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку індустріального (промислового) парку "Свема"

в м. Шостці Сумської області на 2012-2015 роки

1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку
індустріального (промислового) парку "Свема" в м. Шостці Сумської
області на 2012-2015 роки, що додається.
Визнати Сумську облдержадміністрацію державним замовником
Програми.
2. Сумській облдержадміністрації разом із заінтересованими
центральними органами виконавчої влади розробити та подати у
двомісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної
цільової програми розвитку індустріального (промислового) парку
"Свема" в м. Шостці Сумської області на 2012-2015 роки.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 14 вересня 2011 р. N 865-р
КОНЦЕПЦІЯ

Державної цільової програми розвитку

індустріального (промислового) парку "Свема"

в м. Шостці Сумської області на 2012-2015 роки

Визначення проблеми, на розв'язання

якої спрямована Програма
На сучасному етапі перед Україною існує ряд проблем,
пов'язаних, зокрема, із впливом світової фінансової кризи на
економіку країни, наслідком якої є низький рівень інвестиційної
активності. У багатьох промислових зонах інвестиційно непривабливі
підприємства припинили свою діяльність, їх території з наявною
інфраструктурою не використовуються.
У Сумській області, як у цілому в Україні, актуальним на
сьогодні залишається питання використання територій промислових
підприємств, які не змогли адаптуватися до нових умов
господарювання та не мають перспектив для відновлення виробничого
потенціалу. Виробничі потужності таких підприємств, а також їх
території, вільні від забудови, можуть бути використані для
створення індустріальних (промислових) парків, що сприятиме
виконанню завдань, визначених Програмою економічних реформ на
2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава" ( n0004100-10 ) та Стратегією
економічного і соціального розвитку на період до 2015 року "Нова
Сумщина - 2015".
Планується створення на території ВАТ "Акціонерна компанія
"Свема" в м. Шостці індустріального (промислового) парку шляхом
розбудови та використання виробничих потужностей зазначеної
компанії (адміністративні, складські та виробничі приміщення) з
метою започаткування новими підприємствами господарської
діяльності з виготовлення різнопрофільної товарної продукції.
Досвід таких країн Східної Європи, як Австрія, Угорщина,
Словаччина, Чехія, свідчить, що створення індустріальних
(промислових) парків є одним із перспективних шляхів залучення
інвестицій, зокрема іноземних, насамперед в економічний розвиток
економічно відсталих регіонів, а також одним із прогресивних
напрямів міжнародної співпраці.
Аналіз причин виникнення проблеми

та обґрунтування необхідності

її розв'язання програмним методом
Відповідно до Указу Президента України від 27 червня 1999 р.
N 726 ( 726/99 ) на території м. Шостки запроваджено спеціальний
режим інвестиційної діяльності. У результаті функціонування
зазначеного спеціального режиму протягом шести років на території
міста було розв'язано ряд економічних проблем, що сприяло
активізації діяльності підприємців міста, створено позитивний
інвестиційний імідж регіону, забезпечено розвиток ринкової
інфраструктури міста, а також підвищено виробничий потенціал
підприємств, які отримали інвестиції. Проте в березні 2005 року
відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших
законодавчих актів України" ( 2505-15 ) податкові пільги на
території всіх спеціальних економічних зон та територій
пріоритетного розвитку були скасовані. За період з 2005 року по
2011 рік відбулося зниження інвестиційної активності та зменшення
обсягів залучених інвестицій.
Прискорений розвиток індустріально розвинутих міст призводить
до поступового зосередження економічного життя в кількох
конкурентоспроможних містах з розвинутою інфраструктурою, в яких
концентруються фінансові, інноваційні та трудові ресурси. Протягом
останніх років проблемою м. Шостки є поглиблення диспропорцій
соціально-економічного розвитку, дефіцит ресурсу розвитку міста і
зниження рівня конкурентоспроможності на інвестиційному ринку, що,
у свою чергу, призводить до економічного занепаду, руйнування
виробничої та іншої інфраструктури, а отже, безробіття, міграції
населення, зокрема молоді, виникнення демографічних проблем та
соціального напруження в суспільстві.
Необхідність розв'язання даної проблеми на державному рівні
програмним методом обумовлена тим, що на сьогодні жодною з
державних програм не передбачено запровадження механізму створення
індустріальних парків.
Мета Програми
Основною метою Програми є створення умов для розвитку
індустріального (промислового) парку "Свема" (далі - парк "Свема")
в частині розбудови сучасної виробничої та ринкової
інфраструктури, переходу до високотехнологічного виробництва,
надання дієвої підтримки малому і середньому бізнесу та створення
нових робочих місць.
Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми

на основі порівняльного аналізу можливих варіантів
Розв'язати проблему можливо двома варіантами.
Перший варіант, який передбачає продовження розроблення
нормативно-правової бази з питань створення та функціонування
індустріальних парків, необхідний і повинен відпрацьовуватися, але
потребує значних часових меж.
Другий, оптимальний передбачає паралельно з розробленням
нормативно-правової бази запровадження на визначеній території
практичних механізмів роботи і розвитку індустріальних
(промислових) парків.
Шляхи і способи розв'язання проблеми,

строк виконання Програми
Створення і розвиток парку "Свема" планується здійснювати
шляхом застосування комплексного підходу, що передбачає вжиття
необхідних заходів до залучення вітчизняних і зарубіжних
інвесторів з наданням їм відповідно до законодавства земельних
ділянок разом з розташованими на них виробничими, складськими та
адміністративними приміщеннями, закінчення реконструкції
навчально-лабораторного корпусу Шосткинського інституту Сумського
державного університету з бізнес-інкубатором, електронною
бібліотекою та on-line студією, створення науково-технічного
центру, офісних приміщень, конструкторських бюро, конференц-залу,
експоцентру, паркінгів, системи логістики, мережі закладів
торгівлі, харчування та побутового обслуговування, закладів
дорожньої та соціальної інфраструктури.
Основними завданнями Програми є:
формування сприятливого інвестиційного клімату, збільшення
потоку внутрішніх та зовнішніх інвестицій;
розміщення в м. Шостці нових підприємств та створення нових
робочих місць;
технічне переоснащення інфраструктури території
індустріального парку;
збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможних товарів;
удосконалення організації науково-технічної діяльності,
комерціалізація наукових досліджень;
підвищення соціальної привабливості наукової сфери в регіоні,
скорочення відтоку кадрів, залучення до наукової праці молоді.
Розв'язання проблеми здійснюється шляхом:
розроблення схеми зонінгової території парку "Свема";
реконструкції та капітального ремонту інженерних мереж і
доріг м. Шостки;
організації на території парку "Свема" належних
соціально-побутових умов для працівників шляхом створення об'єктів
торгівлі, спортивних споруд, навчальних комплексів, рекреаційних
територій;
підтримки і розвитку наукових, науково-дослідних, навчальних
установ, що розміщені на території парку "Свема";
популяризація ідеї розвитку парку "Свема" шляхом проведення
презентацій, прес-конференцій, брифінгів з метою залучення
вітчизняних та зарубіжних інвесторів у галузі промислового
виробництва та соціальної сфери;
формування свідомого ставлення працівників до роботи на
території парку "Свема", використання ними переваг концентрації
закладів соціальної сфери на його території.
На першому етапі виконання Програми (2012-2014 роки)
передбачається забезпечити:
розроблення схеми зонінгової території парку "Свема";
реконструкцію об'єктів інфраструктури парку "Свема" та
об'єктів науки і освіти, що працюватимуть на його території;
розроблення технічної документації та виконання робіт з
капітального ремонту та реконструкції електричних, теплових,
водопровідних, каналізаційних мереж, системи логістики;
реалізацію інвестиційного проекту "Розвиток індустріального
(промислового) парку "Свема";
створення системи взаємодії "наука - виробництво - влада" із
залученням Шосткинського інституту Сумського державного
університету, Науково-дослідного інституту магнітних носіїв
інформації, Науково-дослідного інституту хімічних продуктів і
Науково-дослідного інституту електроізоляційних матеріалів;
реалізацію інвестиційного проекту "Реконструкція системи
теплозабезпечення м. Шостки з переведенням водогрійних і парових
котлів на альтернативні види палива".
На другому етапі (2015 рік) передбачається узагальнити досвід
функціонування парку "Свема" та поширити його в інших регіонах
України.
Очікувані результати виконання Програми,

визначення її ефективності
Виконання Програми дасть змогу:
економічна ефективність
забезпечити збереження висококваліфікованих кадрів;
підвищити ділову активність у м. Шостці;
підвищити привабливість освіти і наукової діяльності в
Шосткинському інституті Сумського державного університету;
комерціалізувати науково-дослідні розробки;
збільшити кількість фірм та компаній, розширити спектр їх
послуг та здійснити комерційне освоєння нових ідей і винаходів,
результатів прикладних і фундаментальних наукових досліджень
(планується залучити не менше 200 млн. доларів США інвестицій);
соціальна ефективність
підвищити рівень зайнятості населення в результаті створення
10 тис. нових робочих місць;
підвищити рівень заробітної плати і доходів;
забезпечити проходження практики студентів навчальних
закладів різних рівнів акредитації;
працевлаштувати випускників навчальних закладів;
забезпечити спільне використання матеріально-технічної бази
парку "Свема" підприємцями та науковцями;
започаткувати власний бізнес у бізнес-інкубаторі студентам,
викладачам та аспірантам;
підвищити культурний, спортивно-оздоровчий рівень життя
громадян, збільшити його тривалість;
використовувати енергозберігаючі технології під час
реконструкції інженерних споруд комунальної сфери м. Шостки.
Оцінка фінансових, матеріально-технічних ресурсів,

необхідних для виконання Програми
Фінансування робіт планується здійснювати за рахунок
державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених
законодавством.
Обсяг державної фінансової підтримки Програми визначається
Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 75,7 млн.
гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - 15 млн.,
обласного бюджету - 5,3 млн., місцевого бюджету - 4 млн., інших
джерел - 51,4 млн. гривень.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: