open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
29.09.2011 N 1420
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 жовтня 2011 р.

за N 1210/19948
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду

державного майна

N 747 ( z0751-18 ) від 07.06.2018 }
Про затвердження Положення

про конкурсний відбір виконавців робіт

із землеустрою
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду

державного майна

N 377 ( z0703-12 ) від 16.03.2012

N 674 ( z0901-13 ) від 22.05.2013 }

Відповідно до вимог абзацу третього частини першої статті
18-1 Закону України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ), з метою удосконалення порядку залучення виконавців
робіт із землеустрою на конкурентних засадах Н А К А З У Ю: Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 377 ( z0703-12 ) від 16.03.2012 }
1. Затвердити Положення про конкурсний відбір виконавців
робіт із землеустрою (додається).
2. Управлінню з питань земельних відносин: забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та його
опублікування в "Державному інформаційному бюлетені про
приватизацію"; у двотижневий строк з дня державної реєстрації підготувати
накази про затвердження персонального складу конкурсної комісії
Фонду державного майна України та персонального складу робочої
групи, що утворюються відповідно до вказаного Положення.
3. Керівникам регіональних відділень Фонду державного майна
України у двотижневий строк з дня державної реєстрації затвердити
персональний склад конкурсних комісій та персональний склад
робочих груп, що утворюються відповідно до вказаного Положення.
4. Департаменту офіційних друкованих видань та міжнародної
інтеграції забезпечувати публікування інформації щодо конкурсного
відбору виконавців робіт із землеустрою в додатку до "Державного
інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості
приватизації".
5. Департаменту взаємодії з Верховною Радою України та
зв'язків з громадськістю: у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу
забезпечити його розміщення на веб-сайті Фонду державного майна
України; по мірі надходження інформації про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою забезпечувати її розміщення на
веб-сайті Фонду державного майна України.
6. Цей наказ набирає чинності через десять днів після його
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, але не раніше
дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних
обов'язків.
Голова Фонду О.Рябченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна

України

29.09.2011 N 1420
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 жовтня 2011 р.

за 1210/19948

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір виконавців робіт

із землеустрою

I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору
виконавців робіт із землеустрою, застосовується Фондом державного
майна України, регіональними відділеннями Фонду державного майна
України, якщо вони виступають замовниками робіт із землеустрою у
випадках, визначених законодавством, у разі, якщо вартість робіт
із землеустрою не перевищує 300 тис.грн.
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: виконавці робіт із землеустрою - суб'єкти господарювання,
які відповідають вимогам, встановленим чинним законодавством до
виконавців робіт із землеустрою; { Абзац другий пункту 1.2
розділу I в редакції Наказу Фонду державного майна N 674
( z0901-13 ) від 22.05.2013 } вихідні дані - сукупність даних (відомостей, документів), які
надаються виконавцю робіт із землеустрою державним органом
приватизації для проведення робіт із землеустрою; конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні
документи; конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо
вартості та строку виконання робіт із землеустрою; підтвердні документи - документи, які визначають правовий
статус претендента, підтверджують його право на проведення робіт
із землеустрою; документи, що підтверджують відповідність
конкурсної пропозиції умовам конкурсу; претендент - виконавець робіт із землеустрою, який подав до
Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду
державного майна України) необхідну документацію, передбачену
умовами конкурсу та опубліковану в інформаційному повідомленні про
проведення конкурсу (конкурсну документацію); робоча група (у кількості 3-х осіб) - група фахівців Фонду
державного майна України (регіонального відділення Фонду
державного майна України) та центрального органу виконавчої влади
з питань земельних ресурсів або його територіального органу (за
згодою), утворена для розгляду підтвердних документів претендентів
та виконання завдань, визначених цим Положенням; умови конкурсу - обов'язковий для претендентів перелік вимог,
які слід виконати для участі у конкурсі; учасник конкурсу - претендент, підтвердні документи якого
відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі в
конкурсі.
1.3. Конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою
здійснюється конкурсною комісією (далі - комісія), утвореною
Фондом державного майна України (регіональним відділенням Фонду
державного майна України). Комісія Фонду державного майна України утворюється у складі
10 осіб. Комісія регіонального відділення Фонду державного майна
України утворюється у складі 6 осіб. До складу комісії входять фахівці Фонду державного майна
України (регіонального відділення Фонду державного майна України)
та представник центрального органу виконавчої влади з питань
земельних ресурсів або його територіального органу (1 особа, за
згодою). З членів комісії державним органом приватизації
призначаються голова та секретар комісії.
1.4. Очолює комісію голова. Голова комісії у межах наданих
повноважень: скликає засідання комісії; головує на засіданнях комісії; видає розпорядження та доручення, обов'язкові до виконання
для членів комісії; письмово повідомляє претендента про недопущення його до
участі в конкурсі у зв'язку з порушенням вимог цього Положення в
частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної
документації за пропозицією робочої групи; представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами
та організаціями.
1.5. Секретар комісії: готує матеріали для розгляду на засіданні комісії; забезпечує виконання доручень голови комісії; оформляє протоколи засідань комісії.
1.6. За наказом Фонду державного майна України (регіонального
відділення Фонду державного майна України) створюється робоча
група. Очолює робочу групу один з членів комісії. До повноважень робочої групи належать: підготовка інформаційного повідомлення про оголошення
конкурсу; розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою
з'ясування їх відповідності вимогам пункту 2.4 розділу II цього
Положення, повноти та своєчасності подання; підготовка для розгляду комісією пропозицій щодо переліку
претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а
також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі
у конкурсі; оформлення протоколу засідань робочої групи; підготовка довідки для комісії про кожного претендента.
1.7. У довідці про кожного претендента, що має намір взяти
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою,
зазначаються: відповідність претендента вимогам, встановленим чинним
законодавством до виконавців робіт із землеустрою; { Абзац другий
пункту 1.7 розділу I в редакції Наказу Фонду державного майна
N 674 ( z0901-13 ) від 22.05.2013 } досвід роботи з виконання робіт із землеустрою (за
наявності); повнота та відповідність підтвердних документів умовам
конкурсу; необхідність у залученні претендентом субпідрядника для
виконання робіт із землеустрою; наявність у претендента спеціального дозволу на провадження
діяльності, пов'язаної з державною таємницею, або відповідних
допусків до державної таємниці (за необхідності).
1.8. На період довготривалої відсутності голови та/або
секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх
повноваження покладаються на одного з членів комісії наказом
керівника Фонду державного майна України (регіонального відділення
Фонду державного майна України). На період довготривалої
відсутності інших членів комісії (через хворобу, у разі відпустки
тощо) за наказом Фонду державного майна України (регіонального
відділення Фонду державного майна України) відбувається заміна
тимчасово відсутніх членів комісії з числа фахівців відповідних
підрозділів Фонду державного майна України (регіонального
відділення Фонду державного майна України).
II. Підготовка до проведення конкурсу
2.1. Робоча група при підготовці інформаційного повідомлення
про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
керується відомостями про земельну ділянку, наданими органами
виконавчої влади з питань земельних ресурсів, та відомостями про
об'єкт державної власності згідно з додатком 1 до цього Положення.
2.2. Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців
робіт із землеустрою має містити: 2.2.1 мету проведення робіт із землеустрою; 2.2.2 дані про об'єкт землеустрою: відомості про будівлі, споруди, майнові комплекси, об'єкти
незавершеного будівництва, розташовані на земельній ділянці, що є
об'єктом землеустрою; орієнтовний розмір земельної ділянки (за наявності таких
відомостей); іншу інформацію про земельну ділянку та про об'єкт державної
власності, розташований на земельній ділянці (за наявності); 2.2.3 умови конкурсу: перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з
відбору виконавців робіт із землеустрою; зазначення останнього дня подання конкурсної документації; 2.2.4 інформацію про проведення конкурсу: дату, час і місце проведення конкурсу; відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.
2.3. Інформація про проведення конкурсу публікується в
додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" -
газеті "Відомості приватизації" за 20-30 днів до останнього дня
прийняття конкурсної документації. Інформацію може бути
опубліковано додатково в інших засобах масової інформації або
розміщено на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України
(регіонального відділення Фонду державного майна України).
2.4. Конкурсна документація подається в запечатаному
конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка
"На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою" із
зазначенням назви об'єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом
та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із
землеустрою (додаток 2); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, крім осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для
претендента - юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента
вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із
землеустрою; { Абзац сьомий пункту 2.4 розділу II в редакції
Наказу Фонду державного майна N 674 ( z0901-13 ) від 22.05.2013 } письмова інформація претендента про його досвід роботи (за
наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має
бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує
розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати
замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть
представлені за результатами виконаних робіт; копії спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов'язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до
державної таємниці (за необхідності); згода на обробку персональних даних (додаток 4) - для
фізичних осіб - підприємців - претендентів на участь у конкурсі з
відбору виконавців робіт із землеустрою. { Пункт 2.4 розділу II
доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Наказом Фонду
державного майна N 674 ( z0901-13 ) від 22.05.2013 } Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з
урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт
зазначається в календарних днях. Конкурсну документацію претенденти подають до загального
відділу Фонду державного майна України (регіонального відділення
Фонду державного майна України). Приймання заяв припиняється за
п'ять робочих днів до дати проведення конкурсу. Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються
на засіданні комісії.
2.5. Робоча група на засіданні, що проводиться наступного
робочого дня після останнього дня подання конкурсної документації,
аналізує подану претендентами підтвердну документацію. За
необхідності отримання пояснень щодо проекту завдання на виконання
робіт претенденти можуть бути запрошені на засідання робочої
групи.
2.6. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних
документів вимогам пункту 2.4 цього розділу або несвоєчасності їх
подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що
його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав
відмови.
III. Порядок проведення конкурсу
3.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не
менше двох третин її кількісного складу, а конкурс - за наявності
не менше двох учасників.
3.2. Під час обрання переможця конкурсу з відбору виконавців
робіт із землеустрою враховуються: запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт; запропонований учасником конкурсу строк виконання робіт; вимоги претендента щодо надання замовником вихідних даних.
3.3. Рішення комісії приймається шляхом рейтингового
голосування та у випадку, визначеному цим Положенням, шляхом
таємного голосування. Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу
"за" чи "проти". Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно
відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням
їх вартості і строку виконання робіт із землеустрою та який
отримав найбільшу кількість голосів "за" присутніх на засіданні
членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії,
присутніх на засіданні), визнається його переможцем. Якщо за таких
умов має місце однакова кількість голосів "за", отримана одночасно
кількома учасниками конкурсу, то призначається таємне голосування. Таємне голосування відбувається щодо кожного учасника
конкурсу окремо, з використанням бюлетенів, в яких зазначено "за"
або "проти". Кожний присутній на засіданні член комісії запечатує
відповідний бюлетень у конверт та надає його секретарю комісії.
Секретар комісії на засіданні комісії розпечатує подані конверти,
повідомляє про підсумки голосування та вносить їх у відповідну
відомість. За результатами таємного голосування переможцем
визнається учасник конкурсу, який отримав найбільшу кількість
голосів "за" (але не менше половини голосів членів комісії,
присутніх на засіданні). За результатами рейтингового голосування, за більшості
голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем
конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У такому
випадку комісія призначає повторний конкурс. Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість
підсумків голосування конкурсної комісії щодо кожної земельної
ділянки відповідно до додатка 3 до цього Положення.
3.4. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість
підсумків голосування конкурсної комісії додається до протоколу.
Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії і
затверджує Голова Фонду державного майна України (начальник
регіонального відділення Фонду державного майна України) не
пізніше ніж через 5 робочих днів після проведення конкурсу.
3.5. Комісія за результатами рейтингового або таємного
голосування також визначає учасника конкурсу, з яким може бути
укладено договір на проведення робіт із землеустрою, у разі
відмови переможця від укладання договору на проведення робіт із
землеустрою або від виконання робіт за договором.
IV. Інші питання, пов'язані з конкурсом

та його результатами
4.1. За наявності одного учасника конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою комісія приймає рішення щодо
проведення повторного конкурсу. Якщо на участь у повторному
конкурсі надійде заява тільки від претендента, який подавав свою
конкурсну пропозицію на попередньому конкурсі, комісія приймає
рішення про укладення з ним договору на виконання робіт із
землеустрою за умови дотримання вимог пункту 2.4 розділу II цього
Положення. При цьому претендент може внести нову пропозицію або
підтвердити чинність попередньої.
4.2. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або
жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає
його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому
випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення
конкурсу та призначає його дату.
4.3. У триденний строк після затвердження протоколу комісія
письмово інформує переможця конкурсу та інших учасників про
результати конкурсу.
4.4. Інформація про результати конкурсу не пізніше ніж
протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу Головою
Фонду державного майна України (начальником регіонального
відділення Фонду державного майна України) публікується в додатку
до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті
"Відомості приватизації". Інформація про конкурси, що не
відбулися, опублікуванню не підлягає.
4.5. Договір на проведення робіт із землеустрою, який
укладається з переможцем конкурсу, складається на підставі проекту
завдання на виконання робіт, який надавався переможцем для участі
в конкурсі.
Начальник Управління
з питань земельних відносин О.Дудкін

Додаток 1

до Положення про конкурсний

відбір виконавців робіт

із землеустрою

ВІДОМОСТІ

про об'єкт державної власності

(для проведення робіт із землеустрою

з метою продажу об'єкта приватизації разом

із земельною ділянкою або правом на користування

земельною ділянкою, а також з метою внесення

земельної ділянки або права користування нею

до статутного капіталу господарського товариства)

1. Назва об'єкта* _______________________________________________

(будівля, споруда, цілісний майновий комплекс,

об'єкт незавершеного будівництва)
2. Місцезнаходження об'єкта _____________________________________
3. Перелік будівель та споруд (у тому числі незавершені
будівництвом), які входять до складу об'єкта державної власності,
їх характеристики (загальна площа, поверховість, функціональне
призначення) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
--- --- 4. Наявність проекту будівництва об'єкта: так | | ні | | --- ---
5. Підстава для замовлення робіт із землеустрою _________________
6. Наявність об'єктів, відомості щодо яких віднесені до державної --- --- таємниці: так | | ні | | --- ---
7. Існуючі підстави для користування земельною ділянкою _________
8. Особа (її представник), якій будуть передані межові знаки ____ _________________________________________________________________

(П.І.Б.)
_______________

* У тому числі об'єкти, розташовані на земельних ділянках,
які вносяться до статутного капіталу господарського товариства.
Особа, відповідальна за подання інформації _____________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 674 ( z0901-13 ) від 22.05.2013 }
Додаток 2

до Положення про конкурсний

відбір виконавців робіт

із землеустрою
До Фонду державного майна

України (регіонального

відділення Фонду державного

майна України)

ЗАЯВА

про участь у конкурсі

з відбору виконавців робіт із землеустрою

Заявник _________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи)
Керівник ________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) _________________________________________________________________
Місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної
особи - підприємця) _________________________________________________________________
Телефон ____________ Телефакс ____________ Е-mail _______________
Просимо допустити до участі в конкурсі щодо відбору виконавців
робіт із землеустрою земельної ділянки державної власності, на
якій розташований _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(повна назва об'єкта)
"___" ____________ 20___ року __________________ (дата заповнення заяви) (підпис керівника)
М.П.

Додаток 3

до Положення про конкурсний

відбір виконавців робіт

із землеустрою

ВІДОМІСТЬ

підсумків голосування конкурсної комісії

________________________________________

(найменування органу приватизації)
________________________________________

(назва об'єкта приватизації)
Земельна ділянка ________________________________________________

(кадастровий номер, місце розташування земельної

ділянки)
------------------------------------------------------------------ N | Учасник конкурсу |Кількість голосів|Підсумки таємного| з/п| | | голосування | ---+------------------------+-----------------+-----------------| | | | | | | ---+------------------------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | ---+------------------------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | ---+------------------------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Голова комісії ___________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Секретар комісії ___________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 4

до Положення про конкурсний

відбір виконавців робіт

із землеустрою

(пункт 2.4)
Конкурсній комісії Фонду

державного майна України

(регіонального відділення

Фонду державного майна

України) з відбору

виконавців робіт

із землеустрою
____________________________

(місцезнаходження комісії)
від ________________________

(прізвище,

ім'я, по батькові)

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
даю згоду на обробку моїх персональних даних, передбачених
пунктом 2.4 розділу II Положення про конкурсний відбір виконавців
робіт із землеустрою, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 29 вересня 2011 року N 1420, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за N 1210/19948
(із змінами), володільцем яких є Фонд державного майна України
(регіональне відділення Фонду державного майна України), з метою
участі у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою. Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист
персональних даних" мені роз'яснено мої права.
_______________ __________________

(дата) (підпис)
{ Положення доповнено новим додатком 4 згідно з Наказом Фонду
державного майна N 674 ( z0901-13 ) від 22.05.2013 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: