open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.09.2011 N 1037
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 жовтня 2011 р.

за N 1227/19965

Про затвердження Ліцензійних умов

провадження господарської діяльності

з надання послуг і виконання робіт

протипожежного призначення
{ Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано на підставі

Наказу Міністерства юстиції N 420/5 ( v0420323-15 ) від 24.03.2015 }
{ Наказ виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади 09.04.2015 }
{ Щодо зупинення дії з 16.12.2014 окремих положень Наказу див.
Повідомлення Державної регуляторної служби ( n0001873-15 )
від 03.04.2015 }

Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про затвердження переліку органів ліцензування" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного
призначення, що додаються.
2. Суб'єктам господарювання, якими отримано ліцензію на
провадження господарської діяльності з проектування, монтажу,
технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем
опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів або ліцензію на
провадження господарської діяльності з проведення випробувань на
пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій,
виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам, у тримісячний термін з дня набрання чинності
цим наказом привести свою діяльність у відповідність до вимог цих
Ліцензійних умов.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС від
25.12.2009 N 886 ( z0060-10, z0061-10 ) "Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів і Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також
пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції
протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.01.2010 за
N 60/17355.
4. Державній інспекції техногенної безпеки України
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.Балога
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України О.В.Пшеничка
Заступник Голови Держгірпромнагляду С.Дунас
Заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України Г.М.Семчук
Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату В.Коломієць
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

надзвичайних ситуацій

України

29.09.2011 N 1037
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 жовтня 2011 р.

за N 1227/19965

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з надання послуг

і виконання робіт протипожежного призначення

I. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ).
1.2. Ці Ліцензійні умови визначають організаційні,
кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги, обов'язкові для
виконання при провадженні господарської діяльності з надання
послуг і виконання робіт протипожежного призначення.
1.3. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів
господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та
форми власності, які здійснюють господарську діяльність з надання
послуг і виконання робіт протипожежного призначення.
1.4. Органом ліцензування господарської діяльності з надання
послуг і виконання робіт протипожежного призначення є Державна
інспекція техногенної безпеки України.
1.5. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення
вживаються у такому значенні: адміністративне приміщення (офіс) - нежитлове приміщення, що
належить суб'єкту господарювання на правах власності або оренди, в
якому розташовується його виконавчий орган (директор, правління
тощо) та яке має адресу, через яку може здійснюватися поштовий
зв'язок; виконавець робіт - штатний працівник суб'єкта господарювання,
який має відповідну кваліфікацію, підпорядкований керівнику робіт
і безпосередньо виконує конкретні види робіт та послуг, які
виконуються в межах діяльності протипожежного призначення; діяльність протипожежного призначення - господарська
діяльність з надання послуг і виконання робіт протипожежного
призначення; засоби протипожежного захисту - технічні засоби, призначені
для запобігання, виявлення, локалізації та ліквідації пожеж,
захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу
небезпечних факторів пожежі. До засобів протипожежного захисту належать системи пожежної
сигналізації, пожежогасіння, оповіщування про пожежу та управління
евакуацією людей, протидимного захисту, пожежного спостерігання,
первинні засоби пожежогасіння, пристрої для захисту будинків і
споруд від розрядів блискавки, вогнезахист конструкцій
(матеріалів, виробів), вогнеперешкоджальні пристрої (двері, вікна,
люки, завіси (екрани), клапани з нормованими межами
вогнестійкості); керівник робіт - штатний працівник суб'єкта господарювання,
який має відповідну кваліфікацію та досвід робіт і за
функціональними обов'язками відповідає за провадження окремих
видів робіт та послуг, які виконуються в межах діяльності
протипожежного призначення; монтаж - комплекс операцій зі встановлення, з'єднання окремих
складових, вузлів та агрегатів, налагодження та перевірки на
працездатність; оцінка протипожежного стану об'єкта - визначення
відповідності приміщень, будівель, споруд та їх територій,
технологічних процесів виробництв тощо вимогам чинних
нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки; перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту - комплекс
робіт, який проводиться з певною періодичністю і спрямований на
забезпечення проектних параметрів пристроїв блискавкозахисту
(перевірка надійності електричних з'єднань між струмопровідними
частинами, відсутності механічних ушкоджень, корозійного
руйнування, вимір опору струму розтікання заземлювачів та вжиття
заходів щодо відновлення нормованих параметрів); система протидимного захисту - комплекс технічних засобів,
призначений для примусового видалення летких продуктів згоряння
(зокрема диму) з приміщень та шляхів евакуації будинків і споруд,
а також створення надлишкового тиску повітря на незадимлюваних
сходових клітках, у протипожежних тамбур-шлюзах, ліфтових холах,
шахтах ліфтів та інших захищуваних об'ємах будинків і споруд у
разі пожежі, спонукальною системою якого є пожежна сигналізація; спеціальне навчання - підвищення кваліфікації на базі
навчальних та науково-дослідних закладів МНС України і
Держтехногенбезпеки України за навчальними планами і програмами,
затвердженими в установленому порядку, з метою набуття спеціальних
знань у галузі відповідної господарської діяльності; спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів (пожежне
спостерігання) - сукупність організаційних та технічних заходів,
призначених для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за
станом пожежної автоматики об'єктів, що здійснюється шляхом
приймання, обробляння та передавання тривожних сповіщень від
пожежної автоматики (систем пожежогасіння, пожежної сигналізації,
протидимного захисту) об'єктів, що спостерігаються та реагування
на них; технічне обслуговування - комплекс організаційних та
технічних заходів, пов'язаних із забезпеченням працездатного стану
виробів, систем (установок) шляхом виконання робіт з тестування,
ремонту та заміни складових, вузлів і агрегатів відповідно до
нормативних документів з технічного обслуговування; центр спостерігання МНС України - визначена МНС України
установа (підприємство), що належить до сфери управління МНС
України, яка (яке) організовує та забезпечує роботу системи
централізованого пожежного спостерігання, здійснює ведення єдиної
бази об'єктів спостерігання МНС України.
1.6. Для отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного
призначення (далі - ліцензія) суб'єкт господарювання особисто або
через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу
ліцензування із заявою про видачу ліцензії (додаток 1). Якщо суб'єкт господарювання планує провадити господарську
діяльність протипожежного призначення не в повному обсязі, а
частково (з окремих видів робіт та послуг, визначених у розділі II
цих Ліцензійних умов), то в заяві про видачу ліцензії також
указуються ці роботи та послуги. У цьому разі в ліцензії після
виду господарської діяльності зазначаються види робіт та послуг,
на які вона поширюється. У разі наявності у заявника філій або інших відокремлених
підрозділів, які провадитимуть роботи та послуги протипожежного
призначення на підставі отриманої ліцензії, у заяві надається
перелік таких підрозділів із зазначенням їх місцезнаходження та
видів робіт і послуг, які планується ними виконувати.
1.7. До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи: відомості про наявність матеріально-технічної бази,
необхідної для провадження заявленого виду господарської
діяльності, підписані заявником - суб'єктом господарювання
(додаток 2); відомості про наявність спеціалістів, необхідних для
провадження заявленого виду господарської діяльності, підписані
заявником - суб'єктом господарювання (додаток 3); засвідчені в установленому законодавством порядку копії
документів, що підтверджують право власності суб'єкта
господарювання або оренди ним обладнання та виробничих приміщень,
необхідних для провадження відповідного виду господарської
діяльності, згідно з цими Ліцензійними умовами; засвідчені в установленому законодавством порядку копії
документів, що підтверджують освітній та кваліфікаційний рівень
спеціалістів, необхідний для провадження відповідного виду
господарської діяльності, згідно з цими Ліцензійними умовами. Для провадження робіт та послуг, визначених у
пунктах 2.15-2.17 розділу II цих Ліцензійних умов, додатково
додаються такі документи: засвідчені в установленому порядку копії методик проведення
випробувань (у разі відсутності стандартизованих) та акта
обстеження метрологічного забезпечення робіт; порівняльні протоколи випробувань на пожежну безпеку,
підтверджені Українським науково-дослідним інститутом пожежної
безпеки.
1.8. Заява про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії,
про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії) та
документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів
(додаток 4). Другий примірник (копія) опису видається заявнику з
відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та
підписом відповідальної особи.
1.9. Заява залишається без розгляду, якщо документи оформлені
з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
1.10. Орган ліцензування діяльності протипожежного
призначення у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати
надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються
до заяви, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її
видачі. Рішення надсилається (видається) заявникові в письмовій формі
протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. Рішення про видачу ліцензії приймається за умови
відповідності суб'єкта господарювання цим Ліцензійним умовам
згідно з поданими документами та достовірності зазначених у них
даних. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави
такої відмови.
1.11. За видачу ліцензії заявник вносить плату у розмірі та
порядку, визначених постановою Кабінету Міністрів України від
29.11.2000 N 1755 ( 1755-2000-п ) "Про строк дії ліцензії на
провадження певних видів господарської діяльності, розміри і
порядок зарахування плати за її видачу".
1.12. Після отримання документа, що підтверджує внесення
плати за ліцензію, орган ліцензування протягом трьох робочих днів
оформлює ліцензію, яка видається заявнику за його зверненням.
1.13. Для провадження робіт та послуг, визначених у
пунктах 2.1-2.3, 2.5, 2.11 розділу II цих Ліцензійних умов, у
ліцензії разом з видом господарської діяльності (в повному обсязі
або частково), на право провадження якого видається ліцензія,
зазначаються ступені ризику об'єктів щодо пожежної безпеки
(високий, середній, незначний), на яких такі роботи можуть
виконуватися. Ступені ризику об'єктів визначаються згідно з
Порядком розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх
господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення,
навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2007
N 1324 ( 1324-2007-п ).
1.14. Для виконання робіт та послуг на об'єктах з високим
ступенем ризику (згідно з пунктом 3.9 розділу III цих Ліцензійних
умов) суб'єкт господарювання повинен мати: загальну кількість виконавців робіт у два рази більшу за
мінімальну, визначену цими Ліцензійними умовами (крім робіт з
проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові,
порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщування про
пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту,
передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту,
вогнезахисного обробляння; вогнезахисного обробляння та технічного
обслуговування); досвід виконання таких видів робіт та послуг (для керівника
робіт - не менше п'яти років, для мінімальної кількості виконавців
робіт, визначених цими Ліцензійними умовами для відповідного виду
робіт та послуг, - не менше трьох років).
1.15. Ліцензія на провадження робіт з монтажу систем
пожежогасіння або систем протидимного захисту видається тільки у
комплексі з монтажем систем пожежної сигналізації, оповіщування
про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування
передавання тривожних сповіщень. У цих випадках заявник повинен мати відповідних фахівців,
матеріально-технічну базу, нормативно-правові акти та
нормативно-технічну документацію, визначені цими Ліцензійними
умовами для монтажу цих систем.
1.16. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу
ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією,
що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх
нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
зміни. Підставами для переоформлення ліцензії є: зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування
не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища,
імені, по батькові фізичної особи - підприємця; зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання
фізичної особи - підприємця; зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом господарської
діяльності протипожежного призначення (розширення або зменшення
переліку видів робіт або зміни щодо ступенів ризику об'єктів, на
яких такі роботи виконуються).
1.17. Переоформлення ліцензії, видача копії або дубліката
ліцензії проводяться у порядку, визначеному статтями 14, 16 та 18
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ). Оформлення заяв на переоформлення ліцензії, про видачу
дубліката ліцензії або копії ліцензії здійснюється суб'єктами
господарювання за встановленими формами (згідно з додатками 5-7).
II. Роботи та послуги, які виконуються в межах

діяльності протипожежного призначення
2.1. Проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні,
газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей,
протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв
блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння.
2.2. Монтаж, технічне обслуговування систем пожежогасіння
(водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні).
2.3. Монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщування про
пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання
тривожних сповіщень.
2.4. Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей.
2.5. Монтаж, технічне обслуговування систем протидимного
захисту.
2.6. Спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів.
2.7. Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння
(водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники, пожежні
кран-комплекти).
2.8. Монтаж, перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту.
2.9. Монтаж воріт, дверей, вікон, люків, завіс (екранів),
клапанів з нормованою межею вогнестійкості.
2.10. Вогнезахисне просочування (глибоке, поверхневе).
2.11. Поверхневе вогнезахисне обробляння (фарбування,
штукатурення, обмотування, облицювання).
2.12. Вогнезахисне заповнення.
2.13. Мурування, ремонт, очищення і обстеження (перевірка)
камінів, печей опалення, димоходів (димарів, димових каналів),
працюючих на твердому або рідкому паливі.
2.14. Оцінка протипожежного стану об'єктів.
2.15. Проведення випробувань речовин, матеріалів на пожежну
небезпеку.
2.16. Проведення випробувань будівельних конструкцій, виробів
та обладнання на відповідність вимогам пожежної безпеки.
2.17. Проведення випробувань пожежної техніки,
пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення
на відповідність встановленим вимогам.
III. Загальні вимоги щодо провадження

діяльності протипожежного призначення
3.1. Суб'єкт господарювання повинен мати на правах власності
або оренди приміщення, матеріально-технічну базу, штатну
чисельність кваліфікованих спеціалістів, нормативно-правові акти
та нормативно-технічну документацію, визначені цими Ліцензійними
умовами.
3.2. Приміщення повинні відповідати вимогам
нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.
3.3. Технологічне обладнання, пристрої, інструмент та засоби
вимірювання повинні утримуватися у справному технічному стані та
своєчасно проходити технічне обстеження (повірку) у порядку та
строки, визначенні законодавством та їх виробниками.
3.4. Роботи та послуги протипожежного призначення повинні
виконуватись керівниками та виконавцями робіт, які зазначені у
відомостях про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів
(можуть бути зазначені одночасно для декількох видів робіт за
умови їх відповідності вимогам цих Ліцензійних умов для цих
робіт). Керівники та виконавці робіт залежно від видів робіт, що ними
виконуються, повинні мати освіту відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня та професійного напряму
підготовки, що підтверджується дипломом (свідоцтвом) державного
зразка, своєчасно проходити спеціальне навчання (один раз на три
роки), а також навчання та перевірку знань з питань охорони праці
в порядку, визначеному Типовим положенням про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим
наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за
N 231/10511. Керівники робіт та мінімальна кількість виконавців робіт
(визначаються цими Ліцензійними умовами для певного виду робіт)
повинні працювати у суб'єкта господарювання (ліцензіата) за
основним місцем роботи.
3.5. Суб'єкт господарювання повинен мати нормативно-правові
акти та нормативно-технічну документацію, визначені цими
Ліцензійними умовами для відповідних видів робіт та послуг.
3.6. При провадженні діяльності протипожежного призначення
суб'єкт господарювання зобов'язаний: дотримуватись вимог Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), цих Ліцензійних умов
та інших нормативно-правових актів, що регулюють даний вид
діяльності; дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони
праці, пожежної безпеки та екології; використовувати засоби протипожежного захисту, які мають
сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО
або інші сертифікати, визнані в Україні в установленому
законодавством порядку; вести журнали обліку виконаних робіт протипожежного
призначення (додаток 8).
3.7. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити зберігання у
паперовому або електронному вигляді документів, які
використовувались (складались) при виконанні робіт протипожежного
призначення, у порядку та терміни, встановлені законодавством
України у сфері архівної справи та діловодства.
3.8. Журнали обліку виконаних робіт протипожежного
призначення мають бути пронумерованими, прошнурованими та
скріпленими печаткою ліцензіата. Журнали заповнюються не пізніше
наступного дня після закінчення робіт. Термін зберігання журналів
становить 5 років. Суб'єкт господарювання до 5-го числа місяця, наступного після
закінчення півріччя та року, повинен надавати до територіальних
органів державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (за територіальністю)
інформацію про виконані ними роботи протягом останнього півріччя
за формою журналів обліку виконаних робіт протипожежного
призначення у паперовому та електронному (у форматі Excel)
вигляді.
3.9. Суб'єкти господарювання, що отримали ліцензію на
провадження робіт протипожежного призначення, визначених у
пунктах 2.1-2.3, 2.5, 2.11 розділу II цих Ліцензійних умов, на
об'єктах з високим ступенем ризику щодо пожежної безпеки, можуть
виконувати такі роботи на (в): потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної
небезпеки; промислових та складських будівлях (спорудах), які належать
до категорій "А" або "Б" за вибухопожежною небезпекою, незалежно
від площі та промислових і складських будівлях, які належать до
категорії "В" за пожежною небезпекою, площею 500 кв. метрів та
більше; підприємствах, перелік яких затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 23.12.2004 N 1734 ( 1734-2004-п ) "Про
затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення
для економіки і безпеки держави"; об'єктах з одночасним перебуванням 200 осіб і більше, зокрема
аеропортах, морських, річкових, залізничних та автомобільних
вокзалах державного, обласного та республіканського в Автономній
Республіці Крим значення, станціях метрополітенів; висотних будинках (з умовною висотою понад 47 метрів); підземних спорудах різного призначення; пам'ятках архітектури та історії, музеях, картинних галереях,
бібліотеках, архівах, підприємствах зв'язку, телерадіоцентрах,
банківських установах державного та обласного значення; тваринницьких або птахівницьких комплексах з утриманням більш
як 1000 голів тварин або більш як 100 тис. голів птиці; об'єктах нового будівництва, реконструкції, реставрації,
капітального ремонту, перепланування, розширення і технічного
переоснащення площею 5000 кв. метрів та більше.
3.10. Суб'єкти господарювання, що отримали ліцензію на
виконання робіт протипожежного призначення, визначених у
пунктах 2.1-2.3, 2.5, 2.11 розділу II цих Ліцензійних умов, на
об'єктах із середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної
безпеки, можуть виконувати такі роботи на об'єктах, які не увійшли
до переліку об'єктів з високим ступенем ризику, визначених
пунктом 3.9 цього розділу.
3.11. Суб'єкти господарювання зобов'язані письмово
повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у
документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, протягом
десяти робочих днів після виникнення таких змін разом з
документами або їх засвідченими в установленому законодавством
порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни.
IV. Вимоги щодо провадження робіт з проектування

систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові,

порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації,

оповіщування про пожежу та управління евакуацією

людей, протидимного захисту, передавання тривожних

сповіщень, пристроїв блискавкозахисту,

вогнезахисного обробляння
4.1. Кваліфікаційні вимоги: Керівник робіт є керівником проекту (головним інженером
проекту) і повинен мати повну вищу освіту за напрямом підготовки
"будівництво та архітектура" ("інженерія", "цивільна безпека") та
стаж роботи за даним видом робіт не менше трьох років. Виконавці робіт повинні мати базову або повну вищу освіту та
відповідну кваліфікацію: для проектування систем водяного, пінного, газового
пожежогасіння: за напрямом підготовки "електротехніка та електромеханіка"
("електроніка", "радіотехніка, радіоелектронні апарати та
зв'язок"); за спеціальністю "водопостачання та водовідведення" ("пожежна
безпека"); для проектування систем порошкового, аерозольного
пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та
управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень,
пристроїв блискавкозахисту: за напрямом підготовки "електротехніка та електромеханіка"
("електроніка", "радіотехніка, радіоелектронні апарати та
зв'язок", "пожежна безпека"); для проектування систем протидимного захисту: за напрямом підготовки "електротехніка та електромеханіка"
("електроніка", "радіотехніка, радіоелектронні апарати та
зв'язок", "пожежна безпека"); за спеціальністю "теплогазопостачання і вентиляція" ("пожежна
безпека"); для проектування вогнезахисного обробляння: за напрямом підготовки "будівництво та архітектура" ("пожежна
безпека"). Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з проектування засобів протипожежного захисту, а також
навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
4.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації: Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх
установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою, затверджені
наказом МНС від 03.12.2007 N 833 (далі - Норми визначення
категорій приміщень); Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС
від 19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ), зареєстровані в Міністерстві
юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - Правила
пожежної безпеки в Україні); Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про
пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах,
затверджені наказом МНС від 18.05.2009 N 338 ( z0505-09 ),
зареєстровані у Міністерстві юстиції України 11.06.2009 за
N 505/16521 (далі - Правила улаштування та експлуатації систем
оповіщення); Правила з вогнезахисту, затверджені наказом МНС від
02.07.2007 N 460 ( z0849-07 ), зареєстровані в Міністерстві
юстиції України 24.07.2007 за N 849/14116 (далі - Правила з
вогнезахисту); Правила з пожежного спостерігання, затверджені наказом МНС
України від 07.04.2011 N 351 ( z0744-11 ), зареєстровані у
Міністерстві юстиції України 22.06.2011 за N 744/19482
(далі - Правила з пожежного спостерігання); ДБН А.2.2-3-2004 "Проектування. Склад, порядок розроблення,
погодження та затвердження проектної документації для будівництва"
( v0008509-04 ); ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів
будівництва" (далі - ДБН В.1.1-7-2002); ДБН В.2.5-56:2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд.
Системи протипожежного захисту" (далі - ДБН В.2.5-56:2010); СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
(далі - СниП 2.04.05-91) (для проектування протидимного захисту); СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"
(далі - СниП 2.04.01-85) (для проектування установок водяного і
пінного пожежогасіння); СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
(далі - СНиП 2.04.02-84) (для проектування установок водяного і
пінного пожежогасіння); ДСТУ 4466-1:2008 "Системи газового пожежогасіння.
Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та
безпека. Частина 1. Загальні вимоги" (ISO 14520-1:2000, MOD)
(далі - ДСТУ 4466-1:2008) (для проектування газового
пожежогасіння); ДСТУ 4490:2005 "Пожежна техніка. Установки автоматичні
аерозольного пожежогасіння. Проектування, монтування та
експлуатування. Технічні вимоги" (далі - ДСТУ 4490:2005)
(для проектування аерозольних установок пожежогасіння); ДСТУ 4578:2006 "Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю.
Проектування та монтаж. Загальні вимоги" (для проектування
газового пожежогасіння); ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд.
Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд" (IEC 62305:2006,
NEQ) (далі - ДСТУ Б В.2.5-38:2008) (для проектування
блискавкозахисту); ГОСТ 28130-89 "Пожарная техника. Огнетушители, установки
пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения графические
условные" (далі - ГОСТ 28130-89); ПУЭ-1986 "Правила устройства электроустановок" (6-е издание)
(далі - ПУЭ-1986); Правила будови електроустановок. Електрообладнання
спеціальних установок, затверджені наказом Мінпраці від 21.06.2001
N 272 ( v0272203-01 ) (далі - Електрообладнання спеціальних
установок); регламенти робіт з вогнезахисту для вогнезахисних засобів, що
застосовуються в проектах (для проектування вогнезахисного
обробляння); галузеві переліки об'єктів, які підлягають обладнанню
автоматичними засобами протипожежного захисту (за необхідності); галузеві норми проектування автоматичних засобів
протипожежного захисту (за необхідності); технічна документація підприємств-виробників на засоби
протипожежного захисту, що проектуються.
4.3. Технологічні вимоги: Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); оргтехніку: комп'ютер, принтер, копір.
4.4. Вимоги щодо якості робіт: Проектна документація повинна відповідати вимогам
нормативно-правових актів та нормативних документів у галузі
проектування, що засвідчується відповідним записом керівника
проекту (головним інженером проекту) в матеріалах проекту, та
пройти експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного
пожежного нагляду.
V. Вимоги щодо провадження робіт з монтажу,

технічного обслуговування систем пожежогасіння

(водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні)
5.1. Кваліфікаційні вимоги: Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки
"інженерія" ("будівництво та архітектура", "цивільна безпека"); стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше
трьох років. Виконавці робіт повинні мати професійно-технічну освіту таких
професій та розрядів: для водяного, пінного, газового, порошкового пожежогасіння: електрозварника ручного зварювання (газозварника) не нижче
5-го розряду; монтажника санітарно-технічного устаткування (монтажника
санітарно-технічних систем і устаткування) не нижче 4-го розряду; електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера
з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з
ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку,
монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче
3-го розряду; налагоджувальника приладів, апаратури та систем автоматичного
контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та
автоматики) не нижче 5-го розряду; для аерозольного пожежогасіння: електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера
з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з
ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку,
монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче
3-го розряду; налагоджувальника приладів, апаратури та систем автоматичного
контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та
автоматики) не нижче 5-го розряду. Кількість виконавців робіт повинна бути не менше чотирьох, а
для систем аерозольного пожежогасіння - не менше двох. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з монтажу, технічного обслуговування систем
пожежогасіння, а також навчання та перевірку знань з питань
охорони праці.
5.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації: Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: ДБН В.1.1-7-2002; ДБН В.2.5-56:2010; СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве"
(далі - СНиП III-4-80); СНиП 2.04.01-85; СНиП 2.04.02-84; СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" (далі - СниП
3.05.06-85); СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации" (далі - СНиП
3.05.07-85); Правила з пожежного спостерігання ( z0744-11 ); Правила пожежної безпеки в Україні ( z1410-04 ); ПУЭ-1986; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів,
затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4
( z0093-98 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України
10.02.98 за N 93/2533 (далі - Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів); Електрообладнання спеціальних установок ( v0272203-01 ); ДСТУ 4466-1:2008 (для проектування газового пожежогасіння); ГОСТ 28130-89; ДСТУ 4490:2005; Норми визначення категорій приміщень; галузеві норми з монтажу та технічного обслуговування систем
пожежогасіння (за потреби); технічна документація підприємств-виробників на засоби
протипожежного захисту, що монтуються та обслуговуються.
5.3. Технологічні вимоги: Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); складське приміщення; прилади вимірювання сили електричного струму, напруги, опору,
параметрів заземлення в електромережах систем (амперметр,
вольтметр, омметр, мегомметр, тестер тощо); обладнання для проведення гідро- і пневмовипробувань на
міцність та герметичність елементів систем пожежогасіння (крім
систем аерозольного пожежогасіння); промислові ваги для контролю кількості вогнегасної речовини
(для систем газового і порошкового пожежогасіння); електро- або газозварювальне обладнання (крім систем
аерозольного пожежогасіння).
5.4. Вимоги щодо якості робіт: Роботи з монтажу систем пожежогасіння повинні здійснюватись
відповідно до затвердженої проектної документації, яка пройшла
експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного пожежного
нагляду. Про початок монтажних робіт необхідно сповістити (письмово
або телефонограмою) місцевий орган державного пожежного нагляду. Монтаж системи пожежогасіння здійснюється в комплексі з
монтажем систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та
управління евакуацією людей, а також устаткування передавання
тривожних сповіщень. Змонтовані системи пожежогасіння приймаються до
експлуатування у порядку, визначеному ДБН В.2.5-56:2010. Суб'єкт господарювання, що здійснює технічне обслуговування
систем пожежогасіння, повинен: забезпечити працездатність систем; для кожної системи розробити експлуатувальну та технічну
документацію з технічного обслуговування, перелік та порядок
ведення якої визначено ДБН В.2.5-56:2010 (з урахуванням вимог
технічної документації їх виробників); своєчасно виконувати роботи з технічного обслуговування
систем; до кінця кожного року надавати суб'єкту, що здійснює
спостерігання за системами, плани-графіки робіт з їх технічного
обслуговування на наступний рік; роботи з технічного обслуговування (ремонту) систем проводити
лише за умови тимчасового їх зняття з пожежного спостерігання (для
чого своєчасно повідомляти суб'єкта, що здійснює спостерігання за
цими системами, про початок та закінчення робіт); у разі закінчення або розірвання договору на технічне
обслуговування систем протягом трьох робочих днів повідомити про
це (письмово або телефонограмою) суб'єкта, що здійснює
спостерігання за цими системами; у разі надходження повідомлень про пожежу або несправність
системи забезпечити своєчасне прибуття обслуговуючого персоналу на
об'єкт для встановлення причини спрацювання та усунення
несправностей (термін прибуття не повинен перевищувати 12 годин
для міст Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів і
24 години для інших населених пунктів); у разі надходження повідомлень про несправність устаткування
передавання тривожних сповіщень, яке інтегроване у пожежний
приймально-контрольний прилад (далі - ППКП) пожежної автоматики,
що обслуговується, забезпечити прибуття обслуговуючого персоналу
на об'єкт та відновлення його працездатності протягом 12 годин. Системи пожежогасіння, які вже експлуатуються, приймаються на
технічне обслуговування після перевірки їх на працездатність, про
що складається відповідний акт. Порядок взаємовідносин та відповідальність сторін за
своєчасне і якісне виконання робіт з технічного обслуговування
систем та оперативний виїзд технічного персоналу визначаються
договорами між суб'єктами господарювання - замовниками робіт та
ліцензіатами, які здійснюють технічне обслуговування.
VI. Вимоги щодо провадження робіт з монтажу систем

пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу

та управління евакуацією людей, устаткування

передавання тривожних сповіщень
6.1. Кваліфікаційні вимоги: Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки
"інженерія" ("будівництво та архітектура", "цивільна безпека"); стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше
трьох років. Виконавці робіт повинні мати професійно-технічну освіту: електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера
з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з
ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку,
монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче
3-го розряду; налагоджувальника приладів апаратури та систем автоматичного
контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та
автоматики) не нижче 5-го розряду. Кількість виконавців робіт повинна бути не менше двох. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з монтажу пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу
та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних
сповіщень, а також навчання та перевірку знань з питань охорони
праці.
6.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації: Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: ДБН В.2.5-56:2010; ВСН 25-09.68-85 "Правила производства и приемки работ.
Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации"
(далі - ВСН 25-09.68-85); СНиП III-4-80; СНиП 3.05.06-85; СНиП 3.05.07-85; Правила пожежної безпеки в Україні ( z1410-04 ); Правила з пожежного спостерігання ( z0744-11 ); Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення
( z0505-09 ); Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
( z0093-98 ); ПУЭ-1986; Електрообладнання спеціальних установок ( v0272203-01 ); Норми визначення категорій приміщень; ГОСТ 28130-89; галузеві норми з монтажу та технічного обслуговування систем
пожежної сигналізації, систем оповіщування про пожежу та
управління евакуацією людей (за потреби); технічна документація підприємств-виробників на засоби
протипожежного захисту, що монтуються та обслуговуються.
6.3. Технологічні вимоги: Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); складське приміщення; прилади вимірювання сили електричного струму, опору, напруги,
захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр,
тестер тощо); пристрій для перевірки працездатності системи пожежної
сигналізації (імітатор тепла та диму).
6.4. Вимоги щодо якості робіт: Роботи з монтажу систем повинні здійснюватись відповідно до
затвердженої проектної документації, яка пройшла експертизу щодо
пожежної безпеки в органах державного пожежного нагляду. Про початок монтажних робіт необхідно сповістити (письмово
або телефонограмою) місцевий орган державного пожежного нагляду. Монтаж системи пожежної сигналізації здійснюється в комплексі
з монтажем систем оповіщування про пожежу та управління евакуацією
людей, а також устаткування передавання тривожних сповіщень (крім
випадків, коли система пожежної сигналізації змонтована раніше та
експлуатується). Монтаж систем оповіщування про пожежу та управління
евакуацією людей, а також передавання тривожних сповіщень на
об'єктах, де система пожежної сигналізації вже встановлена,
здійснюються після перевірки їх на працездатність. У разі якщо
система пожежної сигналізації перебуває у неробочому стані, монтаж
інших систем виконується тільки після поновлення її
працездатності. Устаткування передавання тривожних сповіщень, що монтується,
повинне відповідати вимогам ДСТУ EN 54-21:2009 "Системи пожежної
сигналізації. Частина 21. Пристрої передавання пожежної тривоги та
попередження про несправність" та мати відповідний сертифікат. Змонтовані системи пожежної сигналізації, оповіщування про
пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання
тривожних сповіщень приймаються до експлуатування у порядку,
визначеному ДБН В.2.5-56:2010.
VII. Вимоги щодо провадження робіт

з технічного обслуговування систем

пожежної сигналізації, оповіщування

про пожежу та управління евакуацією людей
7.1. Кваліфікаційні вимоги: Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки
"інженерія" ("будівництво та архітектура", "цивільна безпека"); стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для напряму підготовки "цивільна безпека") не
менше трьох років. Виконавці робіт повинні мати професійно-технічну освіту
електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера з
ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з
ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку,
монтажника радіоелектронної апаратури та приладів), з яких один не
нижче 5-го, а другий не нижче 3-го розрядів. Кількість виконавців робіт повинна бути не менше двох. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, а також
навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
7.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації: Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: ДБН В.2.5-56:2010; ВСН 25-09.68-85; СНиП III-4-80; СНиП 3.05.06-85; СНиП 3.05.07-85; Правила з пожежного спостерігання ( z0744-11 ); Правила пожежної безпеки в Україні ( z1410-04 ); Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення
( z0505-09 ); Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
( z0093-98 ); ПУЭ-1986; Електрообладнання спеціальних установок ( v0272203-01 ); Норми визначення категорій приміщень; ГОСТ 28130-89; галузеві норми з монтажу та технічного обслуговування систем
пожежної сигналізації, систем оповіщування про пожежу та
управління евакуацією людей (за потреби).
7.3. Технологічні вимоги: Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); складське приміщення; прилади вимірювання сили електричного струму, опору, напруги,
захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр,
тестер тощо); пристрій для перевірки працездатності системи пожежної
сигналізації (імітатор тепла та диму).
7.4. Вимоги щодо якості робіт: Суб'єкт господарювання, що здійснює технічне обслуговування
систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та
управління евакуацією людей, повинен: забезпечити працездатність систем; для кожної системи розробити експлуатувальну та технічну
документацію з технічного обслуговування, перелік та порядок
ведення якої визначено ДБН В.2.5-56:2010 (з урахуванням вимог
технічної документації їх виробників); своєчасно виконувати роботи з технічного обслуговування
систем; роботи з технічного обслуговування (ремонту) систем проводити
лише за умови тимчасового зняття з пожежного спостерігання окремих
її ділянок, на яких безпосередньо проводяться роботи (для чого
своєчасно повідомляти суб'єкт, що здійснює спостерігання за цими
системами, про початок та закінчення робіт); у разі закінчення або розірвання договору на технічне
обслуговування систем протягом трьох робочих днів повідомити про
це (письмово або телефонограмою) суб'єкта, що здійснює
спостерігання за цими системами; у разі надходження повідомлень про спрацювання або
несправність системи забезпечити своєчасне прибуття обслуговуючого
персоналу для встановлення причини спрацювання та усунення
несправностей (термін прибуття не повинен перевищувати 12 годин
для міст Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів і
24 години для інших населених пунктів); у разі надходження повідомлень про несправність устаткування
передавання тривожних сповіщень, яке інтегроване у ППКП пожежної
автоматики, що обслуговується, забезпечити прибуття обслуговуючого
персоналу на об'єкт та відновлення його працездатності протягом
12 годин. Системи пожежної сигналізації, які вже експлуатуються,
приймаються на технічне обслуговування після перевірки їх на
працездатність, про що складається відповідний акт. Порядок взаємовідносин та відповідальність сторін за
своєчасне і якісне виконання робіт з технічного обслуговування
систем та оперативний виїзд технічного персоналу визначаються
договорами між суб'єктами господарювання - замовниками робіт та
ліцензіатами, які здійснюють технічне обслуговування.
VIII. Вимоги щодо провадження робіт з монтажу,

технічного обслуговування систем протидимного захисту
8.1. Кваліфікаційні вимоги: Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки
"інженерія" ("будівництво та архітектура", "цивільна безпека"); стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше
трьох років. Виконавці робіт повинні мати професійно-технічну освіту таких
професій та розрядів: монтажника систем вентиляції, кондиціювання повітря,
пневмотранспорту й аспірації не нижче 5-го розряду (для робіт з
монтажу систем протидимного захисту); електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера
з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з
ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку,
монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче
3-го розряду; налагоджувальника приладів, апаратури та систем автоматичного
контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та
автоматики) не нижче 5-го розряду (для технічного обслуговування -
не нижче 3-го розряду). Кількість виконавців робіт повинна бути не менше трьох
(для технічного обслуговування - не менше двох). Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з монтажу, технічного обслуговування систем протидимного
захисту, а також навчання та перевірку знань з питань охорони
праці.
8.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації: Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: ДБН В.2.5-56:2010; Інструкцію про порядок проведення приймально-здавальних та
періодичних випробувань систем примусового димовидалення та
підпору повітря будинків і споруд, затверджену наказом МНС від
27.12.2006 N 841 ( z0239-07 ), зареєстровану в Міністерстві
юстиції України 20.03.2007 за N 239/13506; Правила з пожежного спостерігання ( z0744-11 ); Правила пожежної безпеки в Україні ( z1410-04 ); Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
( z0093-98 ); СНиП 2.04.05-91; СНиП 3.05.06-85; СНиП 3.05.07-85; ПУЭ-1986; Електрообладнання спеціальних установок ( v0272203-01 ); ГОСТ 28130-89; ГОСТ 12.3.018-79 "ССБТ. Системы вентиляционные. Методы
аэродинамических испытаний".
8.3. Технологічні вимоги: Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); складське приміщення; прилади вимірювання сили електричного струму, опору, напруги,
захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр,
тестер тощо); прилади для аеродинамічних випробувань (комбінований приймач
тиску, приймач повного тиску, електронний анемометр, електронний
психрометр, диференційний манометр); пристрій для перевірки працездатності системи пожежної
сигналізації (імітатор тепла та диму).
8.4. Вимоги щодо якості робіт: Роботи з монтажу систем протидимного захисту повинні
здійснюватися відповідно до затвердженої проектної документації,
яка пройшла експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного
пожежного нагляду. Про початок роботи на об'єкті суб'єкт господарювання
зобов'язаний сповістити (письмово або телефонограмою) місцевий
орган державного пожежного нагляду. Монтаж системи протидимного захисту здійснюється в комплексі
з монтажем системи пожежної сигналізації, а також устаткування
передавання тривожних сповіщень (крім випадків, коли система
пожежної сигналізації змонтована раніше та експлуатується). Монтаж систем протидимного захисту на об'єктах, де система
пожежної сигналізації вже встановлена, здійснюється після
перевірки останньої на працездатність. У разі якщо система
пожежної сигналізації перебуває у неробочому стані, монтаж систем
протидимного захисту виконується тільки після поновлення її
працездатності. Змонтовані системи протидимного захисту приймаються до
експлуатування у порядку, визначеному ДБН В.2.5-56:2010. Суб'єкт господарювання, що здійснює технічне обслуговування
систем протидимного захисту, повинен: забезпечити працездатність систем; для кожної системи розробити технічну документацію з
технічного обслуговування (з урахуванням вимог нормативних
документів, а також технічної документації їх виробників); своєчасно виконувати роботи з технічного обслуговування
систем; роботи з технічного обслуговування (ремонту) систем проводити
лише за умови тимчасового їх зняття з пожежного спостерігання (для
чого своєчасно повідомити суб'єкта, що здійснює спостерігання за
цими системами, про початок та закінчення робіт); у разі закінчення або розірвання договору на технічне
обслуговування систем протягом трьох робочих днів повідомити про
це (письмово або телефонограмою) суб'єкта, що здійснює
спостерігання за цими системами; у разі надходження повідомлень про пожежу або несправність
системи забезпечити своєчасне прибуття обслуговуючого персоналу на
об'єкт для встановлення причини спрацювання та усунення
несправностей (термін прибуття не повинен перевищувати 12 годин
для міст Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів і
24 години для інших населених пунктів); у разі надходження повідомлень про несправність устаткування
передавання тривожних сповіщень, яке інтегроване у ППКП пожежної
автоматики, що обслуговується, забезпечити прибуття обслуговуючого
персоналу на об'єкт та відновлення його працездатності протягом
12 годин. Системи протидимного захисту, які вже експлуатуються,
приймаються на технічне обслуговування після перевірки їх на
працездатність, про що складається відповідний акт. Порядок взаємовідносин та відповідальність сторін за
своєчасне і якісне виконання робіт з технічного обслуговування
систем та оперативний виїзд технічного персоналу визначаються
договорами між суб'єктами господарювання - замовниками робіт та
ліцензіатами, які здійснюють технічне обслуговування.
IX. Вимоги щодо провадження робіт

із спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів
9.1. Кваліфікаційні вимоги: Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки
"інженерія" ("будівництво та архітектура", "цивільна безпека"); стаж роботи за даним видом робіт, або з монтажу та технічного
обслуговування систем пожежної сигналізації (пожежогасіння), або в
органах державного пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна
безпека") не менше трьох років. Суб'єкт господарювання у своєму штаті повинен мати таких
виконавців робіт: інженера-програміста, який має базову або повну вищу освіту
за напрямом підготовки "інформатика та обчислювальна техніка"
("автоматика та управління"); чотирьох диспетчерів для цілодобового чергування на пульті
спостерігання (якщо на пункт пожежного спостерігання виведено
більше 300 об'єктів, то кількість диспетчерів повинна бути не
менше восьми - по два диспетчери на зміну); двох електромонтерів охоронно-пожежної сигналізації
(електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування,
електромонтерів з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв
зв'язку, монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не
нижче 3-го розряду для чергування та аварійного виїзду. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання із спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів, а
також навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
9.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації: Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: Правила з пожежного спостерігання ( z0744-11 ); Правила пожежної безпеки в Україні ( z1410-04 ); ДБН В.2.5-56:2010; ДСТУ prEN 50136-1-1:2004 "Системи тривожної сигналізації.
Системи передавання тривожних сповіщень та обладнання.
Частина 1-1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних
сповіщень" (prEN 50136-1-1:1996, IDT) (далі - ДСТУ
prEN 50136-1-1:2004); ДСТУ-П CLC/TS 50136-4:2010 "Системи тривожної сигналізації.
Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання.
Частина 4. Устатковання індикації центрів приймання тривожних
сповіщень" (CLC/TS 50136-4:2004, IDT), який діє з 01.05.2011
по 01.05.2014; ДСТУ EN 54-21:2009 "Системи пожежної сигналізації.
Частина 21. Пристрої передавання пожежної тривоги та попередження
про несправність" (EN 54-21:2006, IDT) (далі - ДСТУ
EN 54-21:2009); технічну та експлуатаційну документацію з технічного
обслуговування систем передавання тривожних сповіщень, яка
визначена ДБН В.2.5-56:2010, та Правила з пожежного спостерігання
( z0744-11 ); технічну та експлуатаційну документацію на пульти пожежного
спостерігання, що застосовуються (технічні описи (паспорти),
сертифікати тощо).
9.3. Технологічні вимоги: Суб'єкт господарювання повинен мати: центр приймання тривожних сповіщень, до складу якого входять:
приміщення для розміщення керівника робіт, інженерно-технічних
працівників, диспетчерів та допоміжні приміщення для
акумуляторного та комп'ютерного обладнання, побутову кімнату та
санвузол; пульт пожежного спостерігання (устатковання індикації центрів
приймання тривожних сповіщень); засоби аудіозапису, які забезпечують запис телефонних та
радіопереговорів з подальшою їх архівацією і збереженням протягом
одного місяця; прилади для вимірювання сили електричного струму, опору,
напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр,
мегомметр, осцилограф, частотомір, тестер тощо). Приміщення, де розташовані робочі місця диспетчерів, повинні
мати обмежений доступ сторонніх осіб, природне, штучне та аварійне
освітлення, природну вентиляцію, основне та резервне джерела
електроживлення, бути обладнаними стаціонарним телефонним
зв'язком, захисним заземленням та пристроями блискавкозахисту,
пожежною сигналізацією та вогнегасниками. Пульт пожежного спостерігання повинен відповідати вимогам
ДСТУ-П CLC/TS 50136-4:2010 "Системи тривожної сигналізації.
Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання.
Частина 4. Устатковання індикації центрів приймання тривожних
сповіщень" (CLC/TS 50136-4:2004, IDT) та мати сертифікат
відповідності системи УкрСЕПРО. Пульт пожежного спостерігання повинен бути забезпечений: для спостерігання об'єктів у кількості до 500 - резервним
електроживленням, яке забезпечує безперебійну роботу обладнання
протягом не менше 24 годин; для спостерігання об'єктів у кількості від 500 до 1000 -
двома джерелами електроживлення та мати холодний резерв
апаратно-програмних засобів; для спостерігання об'єктів у кількості більше 1000 - двома
джерелами електроживлення та мати гарячий резерв
апаратно-програмних засобів. Якщо до пультового обладнання підключено 300 та більше
об'єктів, суб'єкт господарювання повинен використовувати таке
пультове обладнання і програмне забезпечення, яке дає можливість
одночасно працювати двом та більше диспетчерам (наприклад: сервер
та два робочих місця). У центрі приймання тривожних сповіщень повинна вестись
службова документація, визначена Правилами з пожежного
спостерігання ( z0744-11 ).
9.4. Вимоги щодо якості робіт: Роботи щодо підключення об'єктів до пультів пожежного
спостерігання виконуються на підставі проекту в комплексі з
монтажем пожежної автоматики (крім випадків, коли пожежна
автоматика змонтована раніше та експлуатується). При цьому монтаж
пристроїв для передавання пожежної тривоги та попередження про
несправність на об'єкті спостерігання здійснюється суб'єктом
господарювання на підставі ліцензії, яка поширюється на вид робіт,
визначений у пункті 2.3 розділу II цих Ліцензійних умов, а
підключення до пульта пожежного спостерігання - на підставі
ліцензії, яка поширюється на вид робіт, визначений у пункті 2.6
розділу II цих Ліцензійних умов. Підключення об'єкта на пожежне спостерігання оформлюється
актом прийняття об'єкта на пожежне спостерігання згідно з
Правилами з пожежного спостерігання ( z0744-11 ). Суб'єкт господарювання, який здійснює спостерігання за
пожежною автоматикою об'єктів, повинен забезпечити: реєстрацію пультів пожежного спостерігання та карток об'єктів
в єдиній базі даних об'єктів спостерігання МНС України відповідно
до Правил з пожежного спостерігання ( z0744-11 ); цілодобове приймання та обробляння тривожних сповіщень від
пожежної автоматики об'єктів, що спостерігаються; працездатність пультів пожежного спостерігання і систем
передавання тривожних сповіщень відповідно до вимог
ДСТУ prEN 50136-1-1:2004 та своєчасне виконання робіт з їх
технічного обслуговування; передачу в автоматичному режимі в єдиному протоколі та
форматі передачі даних сигналів пожежної тривоги до центру
спостерігання МНС України; ведення довідково-інформаційної бази даних об'єктів, що
спостерігаються, а також даних про надходження і передавання усіх
тривожних сповіщень; при отриманні сигналів пожежної тривоги - термінове
повідомлення замовника робіт; при отриманні сигналів про несправність пожежної автоматики -
термінове повідомлення про це замовника робіт та суб'єкта
господарювання, що здійснює технічне обслуговування пожежної
автоматики, а також прибуття протягом однієї години до об'єктів
спостерігання технічного персоналу для проведення системи
передавання тривожних сповіщень у працездатний стан упродовж
12 годин. Якщо центр приймання тривожних сповіщень не може забезпечити
прибуття технічного персоналу у визначений строк, залежно від
віддаленості об'єктів спостерігання ним створюються окремі
підрозділи або залучаються на підставі відповідних договорів інші
суб'єкти господарювання для здійснення реагування на сповіщення
про несправність.
9.5. Спеціальні вимоги: На пожежне спостерігання приймається пожежна автоматика, яка
технічно обслуговується на підставі письмового договору. У разі припинення технічного обслуговування пожежної
автоматики, що спостерігається, суб'єкт господарювання, який
здійснює спостерігання, повинен письмово повідомити замовника
робіт про можливість зняття об'єкта із спостерігання та, у разі
якщо протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення технічне
обслуговування не поновлено, зняти об'єкт зі спостерігання і
протягом трьох робочих днів письмово повідомити про це замовника
робіт, центр спостерігання МНС України та територіальний орган
державного пожежного нагляду. Порядок взаємовідносин та відповідальність сторін за
своєчасну передачу тривожних сповіщень (у тому числі хибних) та
оперативне реагування на них визначаються договорами: між суб'єктом господарювання - замовником робіт та суб'єктом
господарювання, який здійснює спостерігання за пожежною
автоматикою об'єктів; між суб'єктом господарювання, який здійснює спостерігання за
пожежною автоматикою об'єктів, і центром спостерігання
МНС України.
X. Вимоги щодо провадження робіт

з технічного обслуговування первинних засобів

пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові,

газові вогнегасники, пожежні кран-комплекти)
10.1. Кваліфікаційні вимоги: Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки
"інженерія" ("будівництво та архітектура", "цивільна безпека"); стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше
трьох років. Кваліфікаційний рівень виконавців робіт з технічного
обслуговування вогнегасників визначається відповідно до настанов з
технічного обслуговування вогнегасників, розроблених їх
виробниками. Кількість виконавців робіт повинна бути не менше двох. Для технічного обслуговування пожежних кран-комплектів
суб'єкт господарювання повинен мати у своєму штаті не менше двох
виконавців робіт з кваліфікацією монтажника санітарно-технічного
устаткування (слюсаря-сантехніка) не нижче 4-го розряду. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з технічного обслуговування первинних засобів
пожежогасіння, а також навчання та перевірку знань з питань
охорони праці.
10.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації: Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: для технічного обслуговування вогнегасників: ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97) "Порошки вогнегасні. Загальні
технічні вимоги і методи випробувань"; ДСТУ 3675-98 "Пожежна техніка. Вогнегасники переносні.
Загальні технічні вимоги та методи випробувань"; ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) "Пожежна техніка. Вогнегасники
пересувні. Загальні технічні вимоги"; ДСТУ 3789-98 "Піноутворювачі загального призначення для
гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань"; ДСТУ 3958-2000 "Газові вогнегасні речовини. Номенклатура
показників якості, загальні технічні вимоги та методи
випробувань"; ДСТУ 4297:2004 "Пожежна техніка. Технічне обслуговування
вогнегасників. Загальні технічні вимоги (далі - ДСТУ 4297:2004)"; ГОСТ 12.2.037-78 "ССБТ. Техника пожарная. Требования
безопасности"; ГОСТ 949-73 "Баллоны стальные малого и среднего объема для
газов на Pp < 19,6 МПа (200 кгс/кв.см). Технические условия"; ДСТУ 4817:2007 "Діоксид вуглецю газоподібний і скраплений.
Технічні умови"; ГОСТ 24297-87 "Входной контроль продукции. Основные
положения"; Технічний регламент безпеки простих посудин високого тиску,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009
N 268 ( 268-2009-п ); Правила пожежної безпеки в Україні ( z1410-04 ); Типові норми належності вогнегасників, затверджені наказом
МНС від 02.04.2004 N 151 ( z0554-04 ), зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за N 554/9153; Правила експлуатації вогнегасників, затверджені наказом МНС
від 02.04.2004 N 152 ( z0555-04 ), зареєстровані в Міністерстві
юстиції України 29.04.2004 за N 555/9154; настанови з технічного обслуговування вогнегасників,
розроблені підприємствами-виробниками та погоджені з Державним
департаментом пожежної безпеки або з Державною інспекцією
техногенної безпеки України; каталоги деталей і складальних одиниць вогнегасників,
розроблені підприємствами-виробниками; для технічного обслуговування пожежних кран-комплектів: ДСТУ EN 671-3:2005 "Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні.
Частина 3. Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів з
напівжорсткими і плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги"
(EN 671-3:2000, IDT) (далі - ДСТУ EN 671-3:2005).
10.3. Технологічні вимоги: Суб'єкт господарювання повинен мати: для технічного обслуговування вогнегасників: адміністративне приміщення (офіс); виробничі приміщення (приміщення для приймання та зберігання
вогнегасників, що надійшли на технічне обслуговування, для
зарядження, фарбування, складання та перевірки працездатності
вогнегасників, інші приміщення, які передбачені настановами з
технічного обслуговування вогнегасників); складські приміщення (для зберігання вогнегасних речовин,
вогнегасників після проведення технічного обслуговування, інші
приміщення, які передбачені настановами з технічного
обслуговування вогнегасників); верстат для розбирання та складання вогнегасників; стенд для миття та очищення вогнегасників; стенд для гідравлічних випробувань корпусів вогнегасників; стенд для пневматичних випробувань запірно-пускових
пристроїв; зарядну станцію (для порошкових та газових вогнегасників); фарбувальну камеру; компресор; інше обладнання, інструменти, допоміжні пристрої та
вимірювальні прилади, передбачені настановами з технічного
обслуговування вогнегасників. Приміщення, в яких здійснюється технічне обслуговування
вогнегасників, повинні бути обладнані припливно-витяжною
вентиляцією, санітарно-технічним обладнанням, природним та (або)
штучним освітленням, оснащені первинними засобами пожежогасіння і
забезпечені комплектами засобів першої медичної допомоги та
індивідуальними засобами захисту органів дихання. Складські приміщення для зберігання вогнегасних речовин
повинні бути обладнані опаленням та припливно-витяжною
вентиляцією; для технічного обслуговування пожежних кран-комплектів: адміністративне приміщення (офіс); обладнання, інструмент, допоміжні пристрої та вимірювальні
прилади, які дозволяють організувати і забезпечити якісне
проведення робіт з технічного обслуговування пожежних
кран-комплектів.
10.4. Вимоги щодо якості робіт: Технічне обслуговування вогнегасників повинно здійснюватись
відповідно до вимог ДСТУ 4297:2004. Технічному обслуговуванню підлягають тільки ті вогнегасники,
що мають сертифікат відповідності державної системи сертифікації
УкрСЕПРО або інший сертифікат, визнаний в Україні в установленому
порядку. При технічному обслуговуванні вогнегасників повинні
використовуватись тільки ті вогнегасні речовини, деталі та
складові одиниці, які визначені відповідними каталогами деталей та
складових одиниць і технологічними процесами (настановами) з
технічного обслуговування. Виконані роботи оформлюються актом здавання-приймання
вогнегасників, у якому зазначаються: найменування та місцезнаходження виконавця робіт, номер його
ліцензії; найменування та місцезнаходження замовника робіт; перелік виконаних робіт; вартість виконаних робіт. Акт здавання-приймання вогнегасників підписується
представниками замовника та виконавця робіт і засвідчується
печатками. Кожен вогнегасник після проведення технічного обслуговування
повинен мати етикетку згідно з ДСТУ 4297:2004. Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів повинно
здійснюватись відповідно до ДСТУ EN 671-3:2005. Суб'єкт господарювання, що здійснює технічне обслуговування
пожежних кран-комплектів, розробляє графіки проведення робіт та
веде реєстр кран-комплектів, в який заноситься: інформація у вигляді плану, що вказує докладне
місцезнаходження і технічні дані обладнання; дата (місяць, рік) огляду і технічного обслуговування; результати перевірки; дата, найменування і кількість встановлених замінних частин
(обладнання); дата (місяць, рік) наступного огляду і технічного
обслуговування. Після технічного обслуговування суб'єкт господарювання, що
здійснював такі роботи, повинен установити на пожежних
кран-комплектах таблички, на яких вказуються: позначка "ПЕРЕВІРЕНО"; найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, його
реквізити; номер та термін дії ліцензії; дата проведення технічного обслуговування; дата наступного технічного обслуговування, що є гарантійним
строком експлуатації; індивідуальний номер працівника, що проводив технічне
обслуговування.
XI. Вимоги щодо провадження робіт з монтажу,

перевірки (огляду) пристроїв блискавкозахисту
11.1. Кваліфікаційні вимоги: Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки
"інженерія" ("будівництво та архітектура", "цивільна безпека"); стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше
трьох років. Виконавці робіт повинні мати професійно-технічну освіту таких
професій та розрядів: електрозварника ручного зварювання (газозварника) не нижче
4-го розряду; електромеханіка (електромонтажника, електромонтера) не нижче
4-го розряду. Кількість виконавців робіт повинна бути не менше двох. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з монтажу, перевірки (огляду) пристроїв блискавкозахисту,
а також навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
11.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації: Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: ДСТУ Б В.2.5-38:2008; СНиП III-4-80; СНиП 3.05.06-85; ПУЭ-1986; Правила пожежної безпеки в Україні ( z1410-04 ); Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
( z0093-98 ); Електрообладнання спеціальних установок ( v0272203-01 ); ГОСТ 12.1.018-93 "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического
электричества. Общие требования" (далі - ГОСТ 12.1.018-93).
11.3. Технологічні вимоги: Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); прилади вимірювання заземлюючих пристроїв; електро- або газозварювальне обладнання; електромеханічний та слюсарний інструменти (електродрилі,
перфоратори, молотки, плоскогубці тощо).
11.4. Вимоги щодо якості робіт: Роботи з монтажу пристроїв блискавкозахисту повинні
здійснюватись відповідно до затвердженої проектної документації,
яка пройшла експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного
пожежного нагляду. Про початок роботи на об'єкті суб'єкт господарювання
зобов'язаний сповістити (письмово або телефонограмою) місцевий
орган державного пожежного нагляду. Змонтовані пристрої блискавкозахисту приймаються до
експлуатування у порядку, визначеному ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Періодичність, порядок та оформлення результатів перевірки
(огляду) пристроїв блискавкозахисту необхідно здійснювати
відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008.
XII. Вимоги щодо провадження робіт

з монтажу воріт, дверей, вікон, люків, завіс

(екранів), клапанів з нормованою межею вогнестійкості
12.1. Кваліфікаційні вимоги: Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки
"інженерія" ("будівництво та архітектура", "цивільна безпека"); стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше
трьох років. Кількість і кваліфікаційний рівень виконавців робіт
визначаються регламентом виконання робіт, але кількість повинна
бути не менше двох. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з монтажу воріт, дверей, вікон, люків, завіс (екранів),
клапанів з нормованою межею вогнестійкості, а також навчання та
перевірку знань з питань охорони праці.
12.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації: Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: ДБН В.1.1-7-2002; ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції.
Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги"
(далі - ДСТУ Б В.1.1-4-98); ДСТУ Б В.1.1-6-2001 "Захист від пожежі. Двері і ворота.
Методи випробувань на вогнестійкість"; СНиП 2.04.05-91; Правила пожежної безпеки в Україні ( z1410-04 ); регламенти робіт з монтажу протипожежних воріт, дверей,
вікон, люків, завіс (екранів), клапанів, розроблені для
конкретного виробу, що монтується, з урахуванням вимог технічної
документації їх виробників.
12.3. Технологічні вимоги: Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); складське приміщення; обладнання, інструмент та вимірювальні прилади, передбачені
регламентами робіт з монтажу протипожежних воріт, дверей, вікон,
люків, завіс (екранів), клапанів і технічною документацією
виробника обладнання, що застосовується.
12.4. Вимоги щодо якості робіт: До монтажу приймаються протипожежні ворота, двері, вікна,
люки, завіси (екрани), клапани за умови підтвердження межі їх
вогнестійкості сертифікатом відповідності. Роботи з монтажу повинні здійснюватися згідно з регламентом
робіт, технічною документацією виробника даної продукції та
проектною документацією на об'єкт будівництва і забезпечувати
передбачену нормами проектування межу вогнестійкості. Виконані роботи з монтажу оформляються актом, у якому
зазначаються: виконавець робіт, його місцезнаходження та номер ліцензії; замовник робіт; найменування об'єкта проведення робіт та його
місцезнаходження; перелік встановленої продукції, її назва та відомості про
виробника; межа вогнестійкості продукції з посиланням на сертифікат
відповідності; назва (марка) матеріалу заповнення (ущільнення) короба
дверей; результати контролю якості виконаних робіт. Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками
замовника, виконавця робіт, державного пожежного нагляду та
засвідчується печатками.
XIII. Вимоги щодо провадження робіт

з вогнезахисного просочування (глибоке, поверхневе)
13.1. Кваліфікаційні вимоги: Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки
"інженерія" ("будівництво та архітектура", "цивільна безпека"); стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше
трьох років. Виконавці робіт повинні мати кваліфікацію маляра (штукатура)
не нижче 4-го розряду. Кількість виконавців робіт визначається регламентами робіт з
вогнезахисту, але не повинна бути менше двох. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з вогнезахисного просочування, а також навчання та
перевірку знань з питань охорони праці.
13.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації: Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: Правила пожежної безпеки в Україні ( z1410-04 ); Правила з вогнезахисту ( z0849-07 ); ДБН В.1.1-7-2002; ДБН В.2.6-14-97 "Конструкції будинків та споруд. Покриття
будинків та споруд"; ДСТУ 4479:2005 "Речовини вогнезахисні водорозчинні для
деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробування"; ГОСТ 12.3.034-84 "ССБТ. Работы по защите древесины. Общие
требования безопасности"; ГОСТ 16363-98 "Средства огнезащитные для древесины. Методы
определения огнезащитных свойств"; ГОСТ 19297-73 "Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной
отделкой. Технические условия" (для вогнезахисного обробляння
тканин); ГОСТ 20022.0-93 "Защита древесины. Параметры защищенности"; ГОСТ 20022.1-90 "Защита древесины. Термины и определения"; ГОСТ 20022.2-80 "Защита древесины. Классификация"; ГОСТ 20022.6-93 "Защита древесины. Способы пропитки"; ГОСТ 20022.14-84 "Защита древесины. Методы определения
предпропиточной влажности"; ГОСТ 30219-95 "Древесина огнезащищенная. Общие технические
требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение"; ГОСТ 28815-96 "Растворы водные защитных средств для
древесины. Технические условия"; регламенти робіт з вогнезахисту для вогнезахисних засобів, що
застосовуються.
13.3. Технологічні вимоги: Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); складське приміщення, яке забезпечує умови зберігання
вогнезахисних засобів, що застосовуються; виробничі приміщення загальною площею не менше 50 кв.м
(для глибокого просочення); ваги товарні з границею зважування не менше 100 кг; прилади для визначення вологості деревини (електронний
вологомір), показників концентрації водневих іонів (pH-метр),
густини (ареометр), температури (термометр); інше обладнання та прилади, передбачені регламентами робіт з
вогнезахисту для вогнезахисних засобів, що застосовуються.
13.4. Вимоги щодо якості робіт: Роботи з вогнезахисного просочування повинні здійснюватись
відповідно до проектів проведення робіт (ППР), які пройшли
експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного пожежного
нагляду, Правил з вогнезахисту ( z0849-07 ) та регламентів робіт з
вогнезахисту для вогнезахисних засобів, що застосовуються. Про початок роботи на об'єкті суб'єкт господарювання
зобов'язаний сповістити (письмово або телефонограмою) місцевий
орган державного пожежного нагляду (крім випадків, коли обробляння
виконується в спеціалізованому цеху). У місцях, передбачених ППР, встановлюються таблички про
провадження робіт з вогнезахисту за формою, визначеною Правилами з
вогнезахисту ( z0849-07 ). Виконані роботи з вогнезахисного просочування оформляються у
порядку, визначеному Правилами з вогнезахисту ( z0849-07 ). Вогнезахист дерев'яних конструкцій повинен забезпечити
нормовану групу вогнезахисної ефективності. Якщо деревина або тканина просочувалась у спеціалізованому
цеху (не на об'єкті), то кожна партія вогнезахищеної деревини
(тканини) супроводжується відповідним паспортом, у якому
зазначаються: найменування та місцезнаходження виконавця робіт, номер та
термін дії його ліцензії; найменування замовника робіт та місцезнаходження об'єкта
застосування; кількість вогнезахищеної деревини (тканини) та її група
вогнезахисної ефективності або горючості; назва вогнезахисного засобу та його витрати на одиницю об'єму
або площі; гарантійний термін забезпечення вогнезахисних властивостей.
XIV. Вимоги щодо провадження робіт з поверхневого

вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення,

обмотування, облицювання)
14.1. Кваліфікаційні вимоги: Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки
"інженерія" ("будівництво та архітектура", "цивільна безпека"); стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше
трьох років. Кількість виконавців робіт повинна бути не менше двох. Для вогнезахисного обробляння фарбуванням або штукатуренням
виконавці робіт повинні мати кваліфікацію маляра (штукатура) не
нижче 4-го розряду. Для вогнезахисного обробляння облицюванням або обмотуванням
виконавці робіт повинні мати кваліфікацію робітника у будівництві
не нижче 4-го розряду. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з поверхневого вогнезахисного обробляння, а також
навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
14.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації: Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: Правила з вогнезахисту ( z0849-07 ); ДБН В.1.1-7-2002; ДСТУ Б В.1.1-4-98; Правила пожежної безпеки в Україні ( z1410-04 ); регламенти робіт з вогнезахисту для вогнезахисних засобів, що
застосовуються.
14.3. Технологічні вимоги: Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); складське приміщення, яке забезпечує умови зберігання
вогнезахисних засобів, що застосовуються; ваги товарні з границею зважування не менше 100 кг, прилади для визначення товщини покриву: електронний
товщиномір, мікрометр, штангенциркуль; інше обладнання, інструменти та вимірювальні прилади,
передбачені регламентами робіт з вогнезахисту для вогнезахисних
засобів, що застосовуються.
14.4. Вимоги щодо якості робіт: Роботи з вогнезахисного обробляння повинні здійснюватись
відповідно до ППР, які пройшли експертизу щодо пожежної безпеки в
органах державного пожежного нагляду, Правил з вогнезахисту
( z0849-07 ) та регламентів робіт з вогнезахисту для вогнезахисних
засобів, що застосовуються. Про початок роботи на об'єкті суб'єкт господарювання
зобов'язаний сповістити (письмово або телефонограмою) місцевий
орган державного пожежного нагляду. У місцях, передбачених ППР, встановлюються таблички про
провадження робіт з вогнезахисту за формою, визначеною Правилами з
вогнезахисту ( z0849-07 ). Виконані роботи з вогнезахисного обробляння оформляються у
порядку, визначеному Правилами з вогнезахисту ( z0849-07 ).
XV. Вимоги щодо провадження робіт

з вогнезахисного заповнення
15.1. Кваліфікаційні вимоги: Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки
"інженерія"; стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше
трьох років. Кількість виконавців робіт визначається регламентами робіт з
вогнезахисту, але не повинна бути менше двох. Виконавці робіт повинні мати кваліфікацію робітника у
будівництві не нижче 4-го розряду. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з вогнезахисного заповнення, а також навчання та
перевірку знань з питань охорони праці.
15.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації: Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: Правила пожежної безпеки в Україні ( z1410-04 ); Правила з вогнезахисту ( z0849-07 ); Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
( z0093-98 ); ГОСТ 12.2.007.0-75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности"; ГОСТ 12.2.007.14-75 "ССБТ. Кабели и кабельная арматура.
Требования безопасности"; ПУЭ-1986; ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) "Кабели, провода и шнуры. Методы
проверки на нераспространение горения"; регламенти робіт з вогнезахисту для вогнезахисних засобів, що
застосовуються.
15.3. Технологічні вимоги: Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); складське приміщення, яке забезпечує умови зберігання
вогнезахисних засобів, що застосовуються; ваги товарні з границею зважування не менше ніж 100 кг; прилади для визначення товщини покриву: електронний
товщиномір, мікрометр, штангенциркуль; інше обладнання, інструменти та вимірювальні прилади,
передбачені регламентами робіт з вогнезахисту для вогнезахисних
засобів, що застосовуються.
15.4. Вимоги щодо якості робіт: Роботи з вогнезахисного заповнення повинні здійснюватись
відповідно до ППР, які пройшли експертизу щодо пожежної безпеки в
органах державного пожежного нагляду, Правил з вогнезахисту
( z0849-07 ) та регламентів робіт з вогнезахисту для вогнезахисних
засобів, що застосовуються. Про початок робіт необхідно сповістити (письмово або
телефонограмою) місцевий орган державного пожежного нагляду. У місцях, передбачених ППР, встановлюються таблички про
провадження робіт з вогнезахисту за формою, визначеною Правилами з
вогнезахисту ( z0849-07 ). Виконані роботи з вогнезахисного заповнення оформляються у
порядку, визначеному Правилами з вогнезахисту ( z0849-07 ).
XVI. Вимоги щодо провадження робіт з мурування,

ремонту, очищення і обстеження (перевірки) камінів,

печей опалення, димоходів (димарів, димових каналів),

працюючих на твердому паливі
16.1. Кваліфікаційні вимоги: Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки
"інженерія" ("будівництво та архітектура", "цивільна безпека"); стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше
трьох років. Виконавці робіт (не менше двох) повинні мати кваліфікацію: пічника не нижче 4-го розряду (для мурування (влаштування) та
ремонту печей (камінів)); чистильника димоходів, лежаків та топок не нижче 4-го розряду
(для очищення, обстеження і перевірки печей (камінів) та димоходів
(димарів, димових каналів)). Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з мурування, ремонту, очищення і обстеження (перевірки)
камінів, печей опалення, димоходів (димарів, димових каналів),
працюючих на твердому паливі, а також навчання та перевірку знань
з питань охорони праці.
16.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації: Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: Правила пожежної безпеки в Україні ( z1410-04 ); ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки" ( n0007509-05 ); СНиП 2.04.05-91; СНиП 3.03.01-87 "Правила производства и приемки работ.
Каменные конструкции"; Технічний регламент засобів індивідуального захисту,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008
N 761 ( 761-2008-п ); регламенти робіт з очищення та обстеження печей, камінів та
димоходів (димарів, димових каналів).
16.3. Технологічні вимоги: Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); цифровій анемометр; індикатор витрати і тяги повітряного потоку; засоби захисту (захисні окуляри (маски), пояси запобіжні та
страхувальні мотузки); інше обладнання, інструменти та вимірювальні прилади,
передбачені регламентами робіт.
16.4. Вимоги щодо якості робіт: Виконані роботи повинні забезпечити видалення продуктів
згоряння та справний технічний стан опалювальних печей (камінів)
та димоходів. Виконані роботи оформляються актом, у якому зазначаються: найменування та місцезнаходження об'єкта, де проводились
роботи; найменування замовника робіт; найменування та місцезнаходження виконавця робіт, номер його
ліцензії; марка опалювального приладу; будова димових каналів; розмір протипожежної переділки (відступки) від конструкцій; перелік проведених робіт; аеродинамічні показники; висновки щодо відповідності димоходів, опалювальних печей
(камінів) технічним умовам. Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками
замовника, виконавця робіт, а також державного пожежного нагляду
(крім актів періодичних обстежень (перевірок)) і засвідчується
печатками.
XVII. Вимоги щодо провадження робіт

з оцінки протипожежного стану об'єктів
17.1. Кваліфікаційні вимоги: Керівник та виконавці робіт повинні мати: повну вищу освіту за спеціальністю "пожежна безпека"; стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше
п'яти років на посадах не нижче старшого інженера (старшого
інспектора). Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з оцінки протипожежного стану об'єктів, а також навчання
та перевірку знань з питань охорони праці.
17.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації: Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ); Правила пожежної безпеки в Україні ( z1410-04 ); Порядок видачі Державною інспекцією техногенної безпеки
дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001
N 150 ( 150-2001-п ); наказ МНС від 29.09.2003 N 368 ( z1147-03 ) "Про затвердження
Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити
навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку
їх організації і Типового положення про інструктажі, спеціальне
навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на
підприємствах, в установах та організаціях України",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за
N 1147/8468; Правила з пожежного спостерігання ( z0744-11 ); Правила з вогнезахисту ( z0849-07 ); Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення
( z0505-09 ); Норми визначення категорій приміщень; ДСТУ 2272:2006 "Пожежна безпека. Терміни та визначення
основних понять"; ДСТУ 2273:2006 "Протипожежна техніка. Терміни та визначення
основних понять"; ДСТУ Б В.2.5-38:2008; ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки.
Форма та колір"; ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие
требования"; ГОСТ 12.1.018-93; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "ССБТ. Пожаровзрывоопасность
веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их
определения"; ДБН В.1.1-7-2002; ДБН В.2.2-3-96 "Будинки і споруди. Будинки та споруди
навчальних закладів"; ДБН В.2.2-9-2009 "Будинки і споруди. Громадські будинки та
споруди. Основні положення"; ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони
здоров'я"; ДБН В.2.2-11-2002 "Будинки і споруди. Підприємства побутового
обслуговування. Основні положення"; ДБН В.2.2-13-2003 "Будинки і споруди. Спортивні та
фізкультурно-оздоровчі споруди"; ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки"
( n0007509-05 ); ДБН В.2.2-24:2009 "Будинки і споруди. Проектування висотних
житлових і громадських будинків"; ДБН В.2.5-56:2010; ДБН В.2.5-20-2001 "Інженерне обладнання будинків і споруд.
Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання"; ДБН В.2.5-23:2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд.
Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення"; ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд.
Природне та штучне освітлення"; ДБН В.2.6-14-97 "Конструкції будинків та споруд. Покриття
будівель і споруд"; ДБН 360-92 "Містобудування. Планування та забудова міських і
сільських поселень" ( v0044481-92 ); СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий"; СНиП 2.09.02-85 "Производственные здания"; СНиП 2.04.01-85; СНиП 2.04.02-84; СНиП 2.04.05-91; СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"; СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания"; СНиП 2.11.01-85 "Складские здания"; СНиП II-35-76 "Котельные установки"; СНиП II-44-78 "Тоннели железнодорожные и автодорожные"; ПУЭ-1986; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
( z0093-98 ); Електрообладнання спеціальних установок ( v0272203-01 ); СН 357-77 "Инструкция по проектированию силового и
осветительного оборудования промышленных предприятий".
17.3. Технологічні вимоги: Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); оргтехніку: комп'ютер, принтер.
17.4. Вимоги щодо якості робіт: Оцінка протипожежного стану об'єктів повинна визначити
відповідність приміщень, будівель, споруд та їх територій,
технологічних процесів виробництв протипожежним вимогам
нормативно-правових актів та нормативних документів, а також
достатність та відповідність організаційних, технічних та інших
заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки
людей, зниження можливих майнових витрат і зменшення негативних
екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для
швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж. Виконані роботи оформляються експертним висновком
протипожежного стану об'єкта за формою, визначеною додатком 5 до
Інструкції з організації роботи органів державного пожежного
нагляду, затвердженої наказом МНС від 06.02.2006 N 59
( z0480-06 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.04.2006 за N 480/12354 (із змінами). Цей висновок підписується керівником суб'єкта господарювання
та спеціалістом(ами), що безпосередньо здійснював(ли) оцінку
протипожежного стану об'єкта, і засвідчується печаткою. Цей
висновок готується у трьох примірниках. Один примірник висновку
надається замовнику експертизи, другий - до органу державного
пожежного нагляду (за територіальністю), третій - зберігається у
суб'єкта господарювання (виконавця робіт).
XVIII. Вимоги щодо провадження робіт з проведення

випробувань речовин, матеріалів на пожежну небезпеку,

проведення випробувань будівельних конструкцій,

виробів та обладнання на відповідність вимогам

пожежної безпеки, проведення випробувань пожежної

техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції

протипожежного призначення на відповідність

встановленим вимогам
18.1. Кваліфікаційні вимоги: Керівники та виконавці робіт повинні бути атестовані на право
проведення конкретних випробувань відповідно до ДСТУ 3412-96
"Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних
лабораторій" (далі - ДСТУ 3412-96) або ДСТУ ISO/IEC 17025:2006
"Загальні вимоги до компетентності випробувальних та
калібрувальних лабораторій" (далі - ДСТУ ISO/IEC 17025:2006). Керівник робіт повинен мати повну вищу освіту за напрямом
підготовки "інженерія" ("будівництво та архітектура", "цивільна
безпека") та стаж роботи в галузі випробувань (експериментальних
досліджень) не менше трьох років. Виконавці робіт повинні мати базову або повну вищу освіту за
напрямом підготовки "інженерія" ("будівництво та архітектура",
"цивільна безпека"). Загальна кількість працівників, які проводять випробування,
повинна бути не менше двох.
18.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації: Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовані
нормативно-правові акти та нормативно-технічну документацію: ДСТУ 3412-96 або ДСТУ ISO/IEC 17025:2006; ГОСТ 24555-81 "Система государственных испытаний продукции.
Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные
положения"; комплект нормативних документів (стандарти, технічні умови)
на продукцію, що випробовується, та методи випробувань згідно з
галуззю атестації або акредитації; Правила пожежної безпеки в Україні ( z1410-04 ); положення про випробувальну лабораторію; паспорт випробувальної лабораторії; документи, які підтверджують компетентність випробувальної
лабораторії (атестат акредитації або свідоцтво про атестацію); настанова з якості випробувальної лабораторії (відповідно до
вимог ДСТУ ISO/IEC 17025-2006 або ДСТУ 3412-96); методики проведення випробувань конкретних видів (груп)
продукції, узгоджені з Українським науково-дослідним інститутом
пожежної безпеки МНС України (за відсутності стандартизованих) або
Державним центром сертифікації МНС України (для сертифікації
продукції); перелік засобів вимірювальної техніки, що підлягають повірці,
графіки атестації випробувального обладнання та документи, що
підтверджують їх виконання (свідоцтва про повірку, атестати тощо); порівняльні протоколи випробувань на пожежну безпеку,
підтверджені Українським науково-дослідним інститутом пожежної
безпеки МНС України.
18.3. Технологічні вимоги: Суб'єкт господарювання для проведення випробувань повинен
мати приміщення (власні або орендовані), які відповідають вимогам
методик випробувань щодо їх площі, стану та умов, що в них
забезпечуються (температура, вологість, чистота повітря,
освітлення, звуко- та віброізоляція, захист від випромінювання), а
також вимогам пожежної безпеки, санітарним нормам і правилам,
правилам безпеки праці та охорони навколишнього природного
середовища (ДСТУ 3412-96 або ДСТУ ISO/IEC 17025:2006). Суб'єкт господарювання повинен мати випробувальне обладнання
та засоби вимірювальної техніки (власні або орендовані) для
проведення випробувань згідно з галуззю акредитації або атестації.
Випробувальне обладнання та засоби вимірювальної техніки мають
утримуватися у справному технічному стані та проходити атестацію і
повірку (калібрування) в порядку та строки, визначені чинним
законодавством.
18.4. Вимоги щодо якості проведення випробувань: При провадженні діяльності протипожежного призначення суб'єкт
господарювання зобов'язаний дотримуватись вимог
нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють
цей вид діяльності. Проведення випробувань здійснюється суб'єктами господарювання
відповідно до галузі акредитації або атестації випробувальних
лабораторій. Випробувальна лабораторія (центр) повинна мати систему якості
згідно з ДСТУ 3412-96 або ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, яка відповідає
її діяльності, обсягу випробувань та забезпечує достатність і
об'єктивність алгоритмів та результатів випробувань. Результати випробувань оформляються протоколами згідно з
ДСТУ 3412-96 або ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.
Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України Е.М.Улинець

Додаток 1

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з надання послуг

і виконання робіт

протипожежного призначення

ЗАЯВА

про видачу ліцензії

Заявник ________________________________________________________,

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,

по батькові фізичної особи - підприємця)
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи

або серія і номер паспорта фізичної особи - підприємця,

ким і коли виданий)
________________________________________________________________,
(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи або місце

проживання фізичної особи - підприємця)
_____________, _________________, ______________________________,
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ____________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний
номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових
платежів (або серія та номер паспорта) _________________________,
банківські реквізити ___________________________________________,

(поточний рахунок, найменування

відділення банку, МФО)
просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності _________________________________________________________________

(найменування виду господарської діяльності)
з таких робіт: __________________________________________________

(види робіт протипожежного призначення та ступені

ризику об'єктів, на яких такі роботи

будуть виконуватися)
Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть
зазначену діяльність на підставі ліцензії:
--------------------------------------------------------------------- N | Найменування |Місцезнаходження|Телефон, факс|Назва видів робіт| з/п|відокремленого| | | | | підрозділу | | | | ---+--------------+----------------+-------------+-----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+--------------+----------------+-------------+-----------------| | | | | | ---+--------------+----------------+-------------+-----------------| | | | | | --------------------------------------------------------------------
До заяви додаються документи, зазначені в описі документів.
________________________ __________ ___________________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)

господарювання)
"__" __________ 20__ року
М.П.

Додаток 2

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з надання послуг

і виконання робіт

протипожежного призначення

ВІДОМОСТІ

про наявність матеріально-технічної бази,

необхідної для провадження заявленого виду

господарської діяльності

_________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)
_________________________________________________________________

(вид робіт та послуг протипожежного призначення)
1. Відомості про наявність адміністративних, виробничих,
складських приміщень, а також приміщень для проведення
випробувань:
-------------------------------------------------------------------------- N |Місцезнаходження|Призначення приміщення| Дата та номер дозволу на | з/п| приміщення | |початок роботи, найменування| | | | органу, що його видав | ---+----------------+----------------------+----------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -------------------------------------------------------------------------
2. Відомості про наявність оргтехніки, обладнання, пристроїв,
інструментів, вимірювального обладнання та засобів вимірювальної
техніки:
---------------------------------------------------------------------------------------- N | Найменування оргтехніки,|Кіль-| Рік |Норма-|Техніч- | Дата останнього | з/п| обладнання, пристроїв, |кість|виготовлення|тивний|ний стан|технічного обстеження| | інструментів, | | |строк | | (повірки, | |вимірювального обладнання| | |роботи| | калібрування) та | | та засобів вимірювальної| | | | | найменування | | техніки | | | | | організації, що його| | | | | | | проводила | ---+-------------------------+-----+------------+------+--------+---------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+-------------------------+-----+------------+------+--------+---------------------| | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
________________________ __________ ___________________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)

господарювання)
"__" __________ 20__ року
М.П.
Достовірність даних, зазначених у заяві про видачу ліцензії
та у відомостях про наявність матеріально-технічної бази,
необхідної для провадження заявленого виду господарської
діяльності _______________________________________________________ _________________________________________________________________

(вказати: підтверджую чи не підтверджую достовірність

та причини непідтвердження)
______________________ __________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
"__" ____________ 20__ року
М.П.

Додаток 3

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з надання послуг

і виконання робіт

протипожежного призначення

ВІДОМОСТІ

про наявність спеціалістів, необхідних

для провадження заявленого виду

господарської діяльності

_________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)
_________________________________________________________________

(вид робіт та послуг протипожежного призначення)
Відомості про наявність спеціалістів:
--------------------------------------------------------------------------- N | Керівник/| Посада | Прізвище,| Освіта (який | Стаж |Кваліфі-| з/п|виконавець| | ім'я, |навчальний заклад |роботи за|каційні | | робіт | |по батькові| закінчив і коли, |заявленим|розряди | | | | |напрям підготовки,| видом | | | | | | спеціальність, | робіт | | | | | | професія) | | | ---+----------+--------+-----------+------------------+---------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------------
________________________ __________ ___________________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)

господарювання)
"__" __________ 20__ року
М.П.
Достовірність даних, зазначених у заяві про видачу ліцензії та у
відомостях про наявність спеціалістів ___________________________ _________________________________________________________________

(вказати: підтверджую чи не підтверджую достовірність

та причини непідтвердження)
______________________ __________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
"__" ____________ 20__ року
М.П.

Додаток 4

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з надання послуг

і виконання робіт

протипожежного призначення

ОПИС ДОКУМЕНТІВ

_________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)
Дата і номер реєстрації заяви: "__" ________ 20__ року, N _______
------------------------------------------------------------------ N |Найменування|Кількість|Ким завірено|Відмітка посадової особи| з/п| документа |аркушів у| документ |органу ліцензування про | | |документі| | наявність документа | ---+------------+---------+------------+------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+------------+---------+------------+------------------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
________________________ __________ ___________________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)

господарювання)
Прийняв документи в кількості __________________________ аркушів.

(цифрами і словами)
___________________________ __________ ________________________

(посада особи, (підпис) (прізвище, ініціали)
яка прийняла документи)
"__" __________ 20__ року
Другий примірник опису отримав
__________________________ __________ _________________________
(посада представника (підпис) (прізвище, ініціали)
суб'єкта господарювання)
"___" ____________ 20__ року
______________________________ ________ _______________________
(відмітка про дату прийняття (підпис) (прізвище, ініціали
документів, що підтверджують відповідальної особи)
внесення заявником плати

за видачу ліцензії)

Додаток 5

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з надання послуг

і виконання робіт

протипожежного призначення

ЗАЯВА

на переоформлення ліцензії

_________________________________________________________________

(найменування органу, який видав ліцензію)
Заявник ________________________________________________________,

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,

по батькові фізичної особи - підприємця)
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи

або серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця,

ким і коли виданий)
________________________________________________________________,
(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи або місце

проживання фізичної особи - підприємця)
_____________, __________________, _____________________________,
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ____________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний
номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових
платежів (або серія та номер паспорта) __________________________ ________________________________________________________________,
вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію ______ ________________________________________________________________,
види робіт, на які поширюється ця ліцензія ______________________ ________________________________________________________________,
серія та номер ліцензії ________________________________________,
термін дії ліцензії ____________________________________________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з _______________________

(зазначити причини)
_________________________________________________________________
Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що здійснюють
зазначену діяльність на підставі копії ліцензії:
--------------------------------------------------------------------- N | Найменування |Місцезнаходження|Телефон, факс|Назва видів робіт| з/п|відокремленого| | | | | підрозділу | | | | ---+--------------+----------------+-------------+-----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+--------------+----------------+-------------+-----------------| | | | | | ---+--------------+----------------+-------------+-----------------| | | | | | --------------------------------------------------------------------
До заяви додаються документи, зазначені в описі документів.
________________________ __________ ___________________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)

господарювання)
"__" __________ 20__ року
М.П.

Додаток 6

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з надання послуг

і виконання робіт

протипожежного призначення

ЗАЯВА

про видачу дубліката ліцензії

_________________________________________________________________

(найменування органу, який видав ліцензію)
Заявник ________________________________________________________,

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,

по батькові фізичної особи - підприємця)
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи

або серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця,

ким і коли виданий)
________________________________________________________________,
(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи або місце

проживання фізичної особи - підприємця)
_____________, __________________, _____________________________,
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ____________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний
номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових
платежів (або серія та номер паспорта) _________________________,
банківські реквізити ___________________________________________,

(поточний рахунок, найменування

відділення банку, МФО)
вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію ______ ________________________________________________________________,
види робіт, на які поширюється ця ліцензія ______________________ ________________________________________________________________,
серія та номер ліцензії ________________________________________,
термін дії ліцензії ____________________________________________,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з ____________________ _________________________________________________________________

(зазначити підстави: втрата, пошкодження ліцензії)
_________________________________________________________________
Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що здійснюють
зазначену діяльність на підставі копії ліцензії:
--------------------------------------------------------------------- N | Найменування |Місцезнаходження|Телефон, факс|Назва видів робіт| з/п|відокремленого| | | | | підрозділу | | | | ---+--------------+----------------+-------------+-----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+--------------+----------------+-------------+-----------------| | | | | | ---+--------------+----------------+-------------+-----------------| | | | | | --------------------------------------------------------------------
До заяви додаються документи, зазначені в описі документів.
________________________ __________ ___________________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)

господарювання)
"__" __________ 20__ року
М.П.

Додаток 7

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з надання послуг

і виконання робіт

протипожежного призначення

ЗАЯВА

про видачу копії ліцензії
_________________________________________________________________

(найменування органу, який видав ліцензію)
Заявник ________________________________________________________,

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,

по батькові фізичної особи - підприємця)
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи

або серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця,

ким і коли виданий)
________________________________________________________________,
(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи або місце

проживання фізичної особи - підприємця)
_____________, __________________, _____________________________,
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ____________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний
номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових
платежів (або серія та номер паспорта) _________________________,
вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію ______ ________________________________________________________________,
види робіт, на які поширюється ця ліцензія ______________________ ________________________________________________________________,
серія та номер ліцензії ________________________________________,
термін дії ліцензії ____________________________________________,
просить видати копію ліцензії ___________________________________

(найменування, місцезнаходження філії,

іншого відокремленого підрозділу)
_________________________________________________________________
на виконання таких видів робіт: _________________________________ _________________________________________________________________
До заяви додаються документи, зазначені в описі документів.
________________________ __________ ___________________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)

господарювання)
"__" __________ 20__ року
М.П.

Додаток 8

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з надання послуг

і виконання робіт

протипожежного призначення

ЖУРНАЛ

обліку виконаних робіт протипожежного призначення _________________________________________________

(вид робіт протипожежного призначення)

----------------------------------------------------------------------------- N |Найменування та | Шифр | Тип | Дата та номер |Примітка| з/п|місцезнаходження|проекту |запроектованого|експертного висновку| | | об'єкта, де | | засобу | щодо пожежної | | | запроектовані | |протипожежного | безпеки, | | | засоби | | захисту |найменування органу | | | протипожежного | | |державного пожежного| | | захисту | | | нагляду | | ---+----------------+--------+---------------+--------------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+----------------+--------+---------------+--------------------+--------| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
1. Журнал ведеться для обліку робіт з проектування систем
пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та
управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень,
протидимного захисту, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисту. 2. Графа 4 заповнюється окремо для кожного запроектованого
засобу протипожежного захисту, де вказуються: системи
пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні);
пожежної сигналізації (адресовані, неадресовані); оповіщування про
пожежу та управління евакуацією людей (1-5 типів); передавання
тривожних сповіщень (радіоканал, автододзвон, стільниковий зв'язок
та інші); протидимного захисту; пристрої блискавкозахисту; способи
вогнезахисного обробляння та назва конструкцій (виробів,
матеріалів), що підлягають оброблянню.

ЖУРНАЛ

обліку виконаних робіт протипожежного призначення _________________________________________________

(вид робіт протипожежного призначення)
------------------------------------------------------------------------------ N |Найменування та |Найменування| Тип | Назви | Номер та |Примітка| з/п|місцезнаходження| замовника | пожежної | пожежних | дата | | | об'єкта, де | робіт |автоматики|приймально-|документа,| | | виконувалась | | |контрольних| яким | | | робота | | |приладів та|оформлена | | | | | | їх | виконана | | | | | | кількість | робота | | ---+----------------+------------+----------+-----------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+----------------+------------+----------+-----------+----------+--------| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
1. Журнал ведеться для обліку робіт з монтажу систем
пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та
управління евакуацією людей, протидимного захисту, обладнання для
передавання тривожних сповіщень. 2. Графа 4 заповнюється окремо для кожної виконаної роботи з
монтажу пожежної автоматики, де вказуються: системи пожежогасіння
(водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні); пожежної
сигналізації (адресовані, неадресовані); оповіщування про пожежу
та управління евакуацією людей; передавання тривожних сповіщень
(радіоканал, автододзвон, стільниковий зв'язок та інші);
протидимного захисту.

ЖУРНАЛ

обліку виконаних робіт протипожежного призначення _________________________________________________

(вид робіт протипожежного призначення)
--------------------------------------------------------------------------------- N | Найменування |Наймену- | Тип |Дата взяття на | Дата зняття |Примітка| з/п| та | вання | пожежної | технічне | об'єкта з | | | місцезнаход- |замовника|автоматики|обслуговування,| технічного | | |ження об'єкта,| робіт | |номер договору |обслуговування| | | на якому | | | | | | | здійснюється | | | | | | | технічне | | | | | | |обслуговування| | | | | | ---+--------------+---------+----------+---------------+--------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+--------------+---------+----------+---------------+--------------+--------| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
1. Журнал ведеться для обліку робіт з технічного
обслуговування систем пожежогасіння, пожежної сигналізації,
протидимного захисту, оповіщування про пожежу та управління
евакуацією людей. 2. Графа 4 заповнюється окремо для кожного типу пожежної
автоматики, що обслуговується, а саме: систем пожежогасіння
(водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної
сигналізації (адресовані, неадресовані), оповіщування про пожежу
та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень
(радіоканал, автододзвон, стільниковий зв'язок та інші);
протидимного захисту.

ЖУРНАЛ

обліку виконаних робіт протипожежного призначення _________________________________________________

(назва пункту пожежного спостерігання)
-------------------------------------------------------------------- N |Найменування|Дата взяття на| Тип | Дата зняття |Примітка| з/п| та адреса |спостерігання,| пожежної | об'єкта зі | | | об'єкта | номер |автоматики,|спостерігання| | | | договору | від якої | | | | | |передаються| | | | | | тривожні | | | | | |сповіщення | | | ---+------------+--------------+-----------+-------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+------------+--------------+-----------+-------------+--------| | | | | | | -------------------------------------------------------------------
1. Журнал ведеться для обліку робіт зі спостерігання за
пожежною автоматикою об'єктів (окремо для кожного пункту пожежного
спостерігання). 2. Графа 4 заповнюється окремо для кожного типу пожежної
автоматики, від якої передаються тривожні сповіщення, а саме:
систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові,
аерозольні); пожежної сигналізації (адресовані, неадресовані);
протидимного захисту.

ЖУРНАЛ

обліку виконаних робіт протипожежного призначення _________________________________________________

(вид робіт протипожежного призначення)
----------------------------------------------------------------------------------- N |Найменування та |Найменування|Найменування| Назва та | Номер та |Примітка| з/п|місцезнаходження| замовника |та загальна | кількість | дата | | | об'єкта, де | робіт | площа |використаного |документа,| | | виконувалась | | поверхні |вогнезахисного| яким | | | робота | |конструкцій,| засобу |оформлена | | | | | виробів, | | виконана | | | | |матеріалів, | | робота | | | | | що | | | | | | |оброблялися | | | | ---+----------------+------------+------------+--------------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+----------------+------------+------------+--------------+----------+--------| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
1. Журнал ведеться для обліку робіт з вогнезахисного
просочування, поверхневого вогнезахисного обробляння,
вогнезахисного заповнення. 2. Графи 4, 5 заповнюються окремо для кожного виду
конструкцій, виробів, матеріалів, що оброблялися (колони, ферми,
плити перекриття, кабелі, повітропроводи, проходки, дерев'яні
елементи горищних покриттів, завіси, декорації тощо).

ЖУРНАЛ

обліку виконаних робіт протипожежного призначення _________________________________________________

(вид робіт протипожежного призначення)
----------------------------------------------------------------------------- N |Найменування та |Тип та кількість змонтованих| Номер та дата |Примітка| з/п|місцезнаходження|воріт, дверей, вікон, люків,|документа, яким | | | об'єкта, де | завіс (екранів), клапанів, | оформлена | | | виконувалась | пристроїв, змурованих, |виконана робота | | | робота | очищених, обстежених | | | | | (перевірених) елементів | | | | | пічного опалення | | | ---+----------------+----------------------------+----------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+----------------+----------------------------+----------------+--------| | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
1. Журнал ведеться для обліку робіт з монтажу воріт, дверей,
вікон, люків, завіс (екранів), клапанів з нормованими межами
вогнестійкості; монтажу, перевірки (огляду) пристроїв
блискавкозахисту; мурування, ремонту, очищення і обстеження
(перевірки) печей, камінів, димоходів (димарів, димових каналів). 2. Графа 4 заповнюється окремо для кожної виконаної роботи з
монтажу протипожежних воріт, дверей, вікон, люків, завіс
(екранів), клапанів; пристроїв для захисту будинків і споруд від
розрядів блискавки; мурування, ремонту, очищення, обстеження
печей, камінів, димоходів (димарів, димових каналів).

ЖУРНАЛ

обліку виконаних робіт протипожежного призначення _________________________________________________

(вид робіт протипожежного призначення)
--------------------------------------------------------------------- N |Найменування та | Найменування | Номер та дата |Примітка| з/п|місцезнаходження|замовника робіт |експертного висновку| | | об'єкта | | | | ---+----------------+----------------+--------------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+----------------+----------------+--------------------+--------| | | | | | --------------------------------------------------------------------
Журнал ведеться для обліку робіт з оцінки протипожежного
стану об'єктів.

ЖУРНАЛ

обліку виконаних робіт протипожежного призначення _________________________________________________

(вид робіт протипожежного призначення)
------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Дата |Назва і|Договір | Тип |Кількість |Результати|Перелік| Акт | Підпис |При- | з/п|надання |місце- | на |первин-|первинних | оцінки | вико- |виконаних |замовника|мітка| | на |знаход-|технічне| ного | засобів |технічного| наних | робіт з | за | | |технічне| ження |обслуго-|засобу | пожежо- | стану | робіт |технічного|отримання| | |обслуго-|замов- |вування |пожежо-| гасіння, | вогне- | | обслуго- | вогне- | | |вування | ника | (N та |гасіння|заводський|гасників, | |вування (N|гасників | | | вогне- | | дата) | |номер (за |прийнятих | | та дата) | | | |гасників| | | |наявності)| на | | | | | | | | | | | технічне | | | | | | | | | | | обслуго- | | | | | | | | | | | вування | | | | | ---+--------+-------+--------+-------+----------+----------+-------+----------+---------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---+--------+-------+--------+-------+----------+----------+-------+----------+---------+-----| | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Журнал ведеться для обліку робіт з технічного
обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні,
порошкові, газові вогнегасники, пожежні кран-комплекти). 2. Графи 2, 7, 10 не заповнюються для виконаних робіт з
технічного обслуговування пожежних кран-комплектів.

ЖУРНАЛ

обліку виконаних робіт протипожежного призначення _________________________________________________

(вид робіт протипожежного призначення)
------------------------------------------------------------------ N | Назва та | Дата |Найменування| Номер та |Примітка| з/п|місцезнаходження|виконання | речовин, | дата | | |замовника робіт | робіт |матеріалів, |документа,| | | | | виробів, | яким | | | | |конструкцій |оформлені | | | | | та інших | виконані | | | | | об'єктів | роботи | | | | |випробування| | | ---+----------------+----------+------------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+----------------+----------+------------+----------+--------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Журнал ведеться для обліку робіт з проведення випробувань
речовин, матеріалів на пожежну небезпеку, проведення випробувань
будівельних конструкцій, виробів та обладнання на відповідність
вимогам пожежної безпеки, проведення випробувань пожежної техніки,
пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення
на відповідність встановленим вимогам.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: