open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 22, ст.210 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) статті 95-1, 188-20 та 244-13 викласти в такій редакції:
"Стаття 95-1. Порушення вимог нормативно-правових актів

та нормативних документів з питань технічної

експлуатації електричних станцій і мереж,

енергетичного обладнання
Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних
документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і
мереж, енергетичного обладнання суб'єктів електроенергетики,
суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів
електричної енергії -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян
від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
попередження або накладення штрафу на працівників від одного до
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, накладення
штрафу на посадових осіб від одного до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян";
"Стаття 188-20. Невиконання (ухилення від виконання)

або несвоєчасне виконання приписів посадових

осіб центрального органу виконавчої влади

з державного енергетичного нагляду

чи розпоряджень його органів
Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів
посадових осіб центрального органу виконавчої влади з державного
енергетичного нагляду чи розпоряджень його органів щодо усунення
порушень вимог нормативно-правових актів та нормативних документів
з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж,
енергетичного обладнання суб'єктів електроенергетики, суб'єктів
відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної
енергії -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян
від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
попередження або накладення штрафу на працівників від одного до
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, накладення
штрафу на посадових осіб від одного до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян";
"Стаття 244-13. Органи центрального органу виконавчої влади

з державного енергетичного нагляду
Органи центрального органу виконавчої влади з державного
енергетичного нагляду розглядають справи про адміністративні
правопорушення, передбачені статтями 95-1 і 188-20.
Від імені органів центрального органу виконавчої влади з
державного енергетичного нагляду розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:
1) головний інспектор з державного енергетичного нагляду та
його заступники - попередження або штраф на громадян, працівників
або посадових осіб до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
2) старші інспектори з державного енергетичного нагляду -
попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб
до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) інспектори з державного енергетичного нагляду -
попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб
до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) статтю 244-14 виключити.
2. У Законі України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1 із
наступними змінами):
1) у статті 1:
в абзаці шостому слова "продажу її споживачам" замінити
словами "її продажу та/або постачання споживачам";
абзаци п'ятнадцятий і шістнадцятий викласти в такій редакції:
"передача електричної енергії - господарська діяльність,
пов'язана з транспортуванням електричної енергії за допомогою
електричних мереж на підставі договору;
постачання електричної енергії - господарська діяльність,
пов'язана з наданням електричної енергії споживачеві за допомогою
технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на
підставі договору";
доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого
змісту:
"виробництво електричної енергії - господарська діяльність,
пов'язана з перетворенням енергетичних ресурсів будь-якого
походження, у тому числі альтернативних джерел енергії, на
електричну енергію за допомогою технічних засобів з метою її
продажу на підставі договору";
"нормативний документ - норми, правила, інструкції та
стандарти, прийняті та зареєстровані в порядку, встановленому
законодавством, щодо забезпечення належного технічного стану
електричних, теплових, тепловикористальних установок та мереж";
2) статтю 9 викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці
Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці здійснюється
центральним органом виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду.
Предметом державного нагляду (контролю) в електроенергетиці є
господарська діяльність, пов'язана з виробництвом, передачею та
постачанням енергії, а також з використанням енергії для власних
потреб суб'єктами електроенергетики та споживачами енергії в
частині технічної експлуатації електричних станцій і мереж,
технічної експлуатації енергетичного обладнання споживачів енергії
та суб'єктів електроенергетики, випробування та ремонту
енергоустановок і мереж, режимів постачання та споживання
електричної і теплової енергії, виконання робіт з проектування
енергоустановок і мереж.
Способом здійснення державного нагляду (контролю) в
електроенергетиці є проведення центральним органом виконавчої
влади з державного енергетичного нагляду відповідних обстежень,
перевірок, оглядів, інспектування щодо енергетичного обладнання
суб'єктів електроенергетики та споживачів енергії у порядку,
визначеному Законом України "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ).
Центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду здійснює державний нагляд (контроль) за електричними,
тепловими, тепловикористальними установками і мережами суб'єктів
електроенергетики та споживачів енергії щодо дотримання вимог
нормативно-правових актів, нормативних документів з питань
технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного
обладнання споживачів енергії та суб'єктів електроенергетики,
випробування та ремонту енергоустановок і мереж, режимів
постачання та споживання електричної і теплової енергії, виконання
робіт з проектування енергоустановок і мереж та підтвердження їх
готовності до роботи, що є допоміжними заходами для забезпечення
сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України.
Центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду під час здійснення державного енергетичного нагляду
(контролю) має право:
вимагати від суб'єктів електроенергетики та споживачів
енергії усунення виявлених порушень вимог законодавства;
видавати суб'єктам електроенергетики та споживачам енергії
обов'язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень
вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань
технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного
обладнання;
зупиняти експлуатацію електричних, теплових,
тепловикористальних установок та мереж через їх незадовільний
технічний стан та/або організацію їх експлуатації шляхом видання
споживачам електричної та теплової енергії та суб'єктам
електроенергетики вмотивованого письмового рішення керівника
відповідного органу центрального органу виконавчої влади з
державного енергетичного нагляду чи його заступника щодо
неприпустимості продовження такої експлуатації. Підставою для
такого зупинення є загроза життю або здоров'ю працівників і
населення або наявність передумов для виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного чи природного характеру;
застосовувати відповідно до цього Закону штрафні санкції до
суб'єктів господарювання за правопорушення в електроенергетиці;
одержувати на письмовий запит безоплатно відповідно до
законодавства необхідні для виконання покладених на нього завдань
інформацію, пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з
питань, що виникають під час здійснення державного нагляду
(контролю). Зазначений письмовий запит повинен містити вичерпний
перелік інформації, пояснень, довідок тощо, які підлягають наданню
у відповідь на запит, та посилання на нормативно-правові акти, з
метою виконання яких здійснюється збір інформації;
вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню
державного енергетичного нагляду (контролю);
приймати рішення про відбір зразків частин енергетичного
обладнання у разі його пошкодження та призначати експертизу
енергетичних об'єктів і технічну діагностику енергетичного
обладнання (його окремих частин);
надавати суб'єктам електроенергетики та споживачам енергії
консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції,
та розглядати спірні питання, що виникають між суб'єктами
електроенергетики та споживачами енергії;
фіксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дію за
допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.
Інспектори з державного енергетичного нагляду мають право:
доступу в установленому законом порядку до електричних,
теплових, тепловикористальних установок та мереж суб'єктів
електроенергетики і споживачів енергії - суб'єктів господарської
діяльності для перевірки додержання вимог нормативно-правових
актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації
електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж
суб'єктів електроенергетики та споживачів енергії, одержувати в
установленому законом порядку від посадових осіб суб'єктів
електроенергетики та споживачів енергії інформацію про виконання
вимог таких документів;
видавати суб'єктам електроенергетики та споживачам енергії
обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень вимог
нормативно-правових актів, нормативних документів з питань
технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного
обладнання суб'єктів електроенергетики та споживачів енергії,
теплових, тепловикористальних установок та мереж, а також стосовно
приведення технічного стану електричних, теплових,
тепловикористальних установок та мереж, засобів обліку, контролю і
регулювання виробництва, постачання та споживання енергії,
організації їх експлуатації у відповідність із вимогами
нормативно-правових актів, нормативних документів з питань
технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного
обладнання споживачів енергії, теплових, тепловикористальних
установок та мереж;
складати в установленому законом порядку протоколи про
адміністративні правопорушення та розглядати справи про
адміністративні правопорушення;
вносити керівникам суб'єктів електроенергетики та споживачів
енергії - суб'єктів господарської діяльності або їх уповноваженим
представникам подання про усунення від виконання обов'язків
відповідальної за електричне і теплове господарство посадової
особи електротехнічного (теплотехнічного) профілю, дії чи
бездіяльність якої призвели до порушення вимог нормативно-правових
актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації
електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання споживачів
енергії, теплових, тепловикористальних установок та мереж, або яка
не пройшла в установленому порядку перевірку знань правил
технічної експлуатації енергоустановок;
вимагати від суб'єктів електроенергетики та споживачів
енергії додержання встановлених нормативно-правовими актами
режимів постачання та споживання енергії;
опломбовувати в установленому порядку електричні та теплові
установки, енергопостачання яких обмежується або припиняється
згідно з вмотивованим письмовим рішенням керівника відповідного
органу центрального органу виконавчої влади з державного
енергетичного нагляду чи його заступника у разі загрози життю або
здоров'ю працівників і населення або наявності передумов для
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного
характеру;
одержувати безоплатно відповідно до законодавства від
суб'єктів електроенергетики та споживачів енергії інформацію,
необхідну для виконання покладених на них завдань;
фіксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дію за
допомогою засобів аудіо- та відеотехніки";
3) абзац третій частини п'ятої статті 15-1 викласти в такій
редакції:
"підприємству, яке здійснює диспетчерське управління
об'єднаною енергетичною системою України, передачу електричної
енергії магістральними електричними мережами, а також на допоміжні
заходи із забезпечення сталого функціонування об'єднаної
енергетичної системи України";
4) частину шосту статті 19 доповнити реченням такого змісту:
"Розміщення споруд та інших об'єктів в охоронних зонах електричних
і теплових мереж без здійснення передбачених нормативними
документами технічних заходів безпеки не допускається";
5) у статті 24:
у частині першій слова "Державною інспекцією з енергетичного
нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії"
замінити словами "центральним органом виконавчої влади з
державного енергетичного нагляду";
частину п'яту викласти в такій редакції:
"Енергопостачальники зобов'язані забезпечувати належний
технічний стан та організацію експлуатації об'єктів
електроенергетики відповідно до вимог нормативно-правових актів,
нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних
станцій і мереж та енергетичного обладнання, надійне та якісне
постачання (транспортування) енергії згідно з умовами ліцензій та
договорів";
після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
"Енергопостачальник зобов'язаний у встановленому законом
порядку забезпечити доступ інспекторів з державного енергетичного
нагляду до енергетичних установок для здійснення державного
енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням вимог
нормативно-правових актів, нормативних документів з питань
технічної експлуатації електричних станцій і мереж та
енергетичного обладнання".
У зв'язку з цим частини восьму-тринадцяту вважати відповідно
частинами дев'ятою-чотирнадцятою;
6) частину дев'яту статті 26 викласти в такій редакції:
"Споживач забезпечує в установленому законом порядку
безперешкодний доступ відповідальних представників
енергопостачальника, підприємства, яке здійснює передачу енергії,
до власних енергетичних установок для здійснення контролю за
рівнем споживання енергії, відключення та обмеження споживання
відповідно до встановленого порядку, а також уповноважених осіб
центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду для здійснення державного енергетичного нагляду (контролю)
за дотриманням вимог нормативно-правових актів, нормативних
документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і
мереж, енергетичного обладнання і мереж суб'єктів
електроенергетики та споживачів енергії в порядку, визначеному
Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ). У разі перешкоджання
доступу зазначених представників та уповноважених осіб до
енергетичних установок споживача посадові особи такого споживача
несуть відповідальність відповідно до закону";
7) у статті 27:
частину другу після абзацу першого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних
документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і
мереж, енергетичного обладнання і мереж суб'єктів
електроенергетики та споживачів енергії, виготовлення, монтажу,
налагодження та випробування енергоустановок і мереж, виконання
проектних робіт на енергоустановках і мережах".
У зв'язку з цим абзаци другий-дев'ятий вважати відповідно
абзацами третім-десятим;
в абзаці третьому частини третьої слова "Державної інспекції
з експлуатації електричних станцій і мереж, Державної інспекції з
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та
теплової енергії" замінити словами "центрального органу виконавчої
влади з державного енергетичного нагляду";
у частині четвертій слова "державні інспектори з експлуатації
електричних станцій і мереж, державні інспектори з енергетичного
нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії"
замінити словами "центральний орган виконавчої влади з державного
енергетичного нагляду", а після слова "постанови" доповнити
словами "або розпорядження";
частину восьму викласти в такій редакції:
"Громадяни, працівники та посадові особи несуть
адміністративну відповідальність в установленому законом порядку
за порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних
документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і
мереж, енергетичного обладнання і мереж суб'єктів
електроенергетики та споживачів енергії, невиконання (ухилення від
виконання) чи несвоєчасне виконання приписів посадових осіб
центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду чи розпоряджень його органів щодо усунення порушень
нормативно-правових актів, нормативних документів з питань
технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного
обладнання суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері
теплопостачання та споживачів електричної енергії";
8) у тексті Закону слово "підприємницька" в усіх відмінках
замінити словом "господарська" у відповідному відмінку.
3. У Законі України "Про теплопостачання" ( 2633-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373;
2010 р., N 49, ст. 571):
1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку
термінами такого змісту:
"виробництво теплової енергії - господарська діяльність,
пов'язана з перетворенням енергетичних ресурсів будь-якого
походження, у тому числі альтернативних джерел енергії, на теплову
енергію за допомогою технічних засобів з метою її продажу на
підставі договору";
"нормативний документ - норми, правила, інструкції та
стандарти, прийняті та зареєстровані в порядку, встановленому
законодавством, щодо забезпечення належного технічного стану
теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації,
проектування та будівництва";
"постачання теплової енергії (теплопостачання) - господарська
діяльність, пов'язана з наданням теплової енергії (теплоносія)
споживачам за допомогою технічних засобів транспортування та
розподілом теплової енергії на підставі договору";
"теплова установка - обладнання, пристрої, призначені для
виробництва, перетворення та споживання теплової енергії";
"тепловикористальна установка - комплекс обладнання
(пристроїв), що використовує теплову енергію (теплоносій) для
опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, технологічних або
комунально-побутових потреб";
"транспортування теплової енергії - господарська діяльність,
пов'язана з передачею теплової енергії (теплоносія) за допомогою
мереж на підставі договору";
2) статті 2 і 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Сфера дії Закону
Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з
виробництвом, транспортуванням, постачанням і використанням
теплової енергії, державним наглядом (контролем) у сфері
теплопостачання, експлуатацією теплоенергетичного обладнання та
виконанням робіт на об'єктах у сфері теплопостачання суб'єктами
господарської діяльності незалежно від форми власності";
"Стаття 14. Державний нагляд (контроль) у сфері

теплопостачання
Державний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання здійснює
центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду.
Предметом державного нагляду (контролю) у сфері
теплопостачання є господарська діяльність, пов'язана з
виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням
теплової енергії в частині технічної експлуатації теплових,
тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання
суб'єктів відносин у сфері теплопостачання, випробування та
ремонту зазначених установок і мереж, режимів споживання теплової
енергії, а також виконання робіт з проектування теплових,
тепловикористальних установок і мереж.
Способом здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
теплопостачання є проведення центральним органом виконавчої влади
з державного енергетичного нагляду відповідних обстежень,
перевірок, оглядів, інспектування теплових, тепловикористальних
установок і мереж, енергетичного обладнання суб'єктів відносин у
сфері теплопостачання в порядку, визначеному Законом України "Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності".
Центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду здійснює нагляд за тепловими, тепловикористальними
установками та мережами суб'єктів відносин у сфері теплопостачання
щодо додержання вимог нормативно-правових актів, нормативних
документів з питань технічного стану теплових, тепловикористальних
установок та мереж, їх експлуатації, проектування, будівництва,
підтвердження готовності до роботи, користування енергією у сфері
теплопостачання.
Центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду під час здійснення державного енергетичного нагляду
(контролю) має право:
вимагати від суб'єктів відносин у сфері теплопостачання
усунення виявлених порушень вимог законодавства;
вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню
державного енергетичного нагляду (контролю);
видавати суб'єктам відносин у сфері теплопостачання
обов'язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень
вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань
технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж,
їх експлуатації, проектування та будівництва, користування
енергією у сфері теплопостачання;
зупиняти експлуатацію теплових, тепловикористальних установок
та мереж через їх незадовільний технічний стан та/або організацію
їх експлуатації шляхом видання споживачам теплової енергії та
суб'єктам у сфері теплопостачання вмотивованого письмового рішення
керівника відповідного органу центрального органу виконавчої влади
з державного енергетичного нагляду чи його заступника щодо
неприпустимості продовження такої експлуатації. Підставою для
такого зупинення є загроза життю або здоров'ю працівників і
населення або наявність передумов для виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного чи природного характеру;
одержувати на письмовий запит безоплатно відповідно до
законодавства необхідні для виконання покладених на нього завдань
інформацію, пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з
питань, що виникають під час здійснення державного нагляду
(контролю). Зазначений письмовий запит повинен містити вичерпний
перелік інформації, пояснень, довідок тощо, які підлягають наданню
у відповідь на запит, та посилання на нормативно-правові акти, з
метою виконання яких здійснюється збір інформації;
приймати рішення про відбір зразків продукції (частин
енергетичного обладнання тощо) для проведення експертизи;
застосовувати відповідно до цього Закону штрафні санкції до
суб'єктів господарювання за порушення вимог законодавства у сфері
теплопостачання;
надавати суб'єктам відносин у сфері теплопостачання
консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції,
та розглядати спірні питання, що виникають між суб'єктами у сфері
теплопостачання та споживачами енергії;
фіксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дію за
допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.
Інспектори з державного енергетичного нагляду мають право:
доступу в установленому законом порядку до теплових,
тепловикористальних установок і мереж суб'єктів відносин у сфері
теплопостачання;
одержувати безоплатно від суб'єктів відносин у сфері
теплопостачання інформацію, необхідну для виконання покладених на
них завдань відповідно до нормативно-правових актів;
видавати в межах своїх повноважень суб'єктам відносин у сфері
теплопостачання обов'язкові для виконання приписи про усунення
порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з
питань технічного стану теплових, тепловикористальних установок та
мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва, користування
енергією у сфері теплопостачання;
видавати суб'єктам відносин у сфері теплопостачання приписи
щодо приведення технічного стану теплових, тепловикористальних
установок і мереж, засобів обліку, контролю та регулювання
виробництва, постачання та споживання теплової енергії,
організації їх експлуатації у відповідність із вимогами
нормативних документів з питань експлуатації, проектування та
будівництва енергообладнання і мереж у сфері теплопостачання;
вносити керівникам суб'єктів господарської діяльності або їх
уповноваженим представникам подання про усунення від виконання
обов'язків відповідальної за теплове господарство посадової особи
теплотехнічного профілю, дії чи бездіяльність якої призвели до
порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів
з питань експлуатації, проектування та будівництва
енергообладнання і мереж у сфері теплопостачання або яка не
пройшла в установленому порядку перевірку знань правил технічної
експлуатації теплових установок і мереж;
вимагати від суб'єктів відносин у сфері теплопостачання
додержання встановлених нормативно-правовими актами режимів
постачання та споживання теплової енергії;
складати в установленому законом порядку протоколи про
адміністративні правопорушення та розглядати справи про
адміністративні правопорушення;
фіксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дію за
допомогою засобів аудіо- та відеотехніки";
3) частину третю статті 24 доповнити абзацом шостим такого
змісту:
"недопущення провадження будь-яких видів господарської
діяльності в охоронних зонах теплових мереж без погодження з
власником об'єкта теплопостачання";
4) частину першу статті 25 доповнити абзацом дев'ятим такого
змісту:
"вимагати від суб'єктів господарської діяльності винесення
споруд та інших об'єктів, зведених з порушенням вимог
законодавства, за межі охоронних зон теплових мереж";
5) у статті 31:
у назві та абзаці першому частини першої слова
"господарювання - юридичних осіб" замінити словом
"господарювання";
у частині першій:
у пунктах 1, 2 і 6 слова "у розмірі" замінити словами "у
розмірі до";
у пункті 2 слова "за ухилення від виконання" замінити словами
"за невиконання (ухилення від виконання)", слова "Державної
інспекції з енергозбереження" - словами "Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження України", а слова
"Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами
споживання електричної та теплової енергії" - словами
"центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду";
доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10) за порушення вимог нормативно-правових актів та/або
нормативних документів щодо забезпечення належного технічного
стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, а також їх
експлуатації - у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян";
у частині третій слова "органами державного нагляду
(інспекціями)" замінити словами "органами центрального органу
виконавчої влади з державного енергетичного нагляду";
у частині четвертій слова "органами державного нагляду"
замінити словами "органами центрального органу виконавчої влади з
державного енергетичного нагляду";
частини п'яту-сьому виключити;
доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
"Штрафні санкції, передбачені частиною першою цієї статті,
застосовуються в установленому Кабінетом Міністрів України
порядку".
4. У пункті 1 Закону України від 15 березня 2011 року
N 3134-VI ( 3134-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
електроенергетику":
у підпункті 1:
в абзаці першому слово "третього" замінити словом
"четвертого";
в абзаці третьому слова "четвертий - тридцять другий"
замінити словами "п'ятий - тридцять четвертий", а слова
"п'ятим - тридцять третім" замінити словами "шостим -
тридцять п'ятим";
у підпункті 2:
в абзаці другому слово "десятій" замінити словом
"одинадцятій";
в абзаці третьому слово "одинадцяту" замінити словом
"дванадцяту";
в абзаці п'ятому слово "одинадцятої" замінити словом
"дванадцятої";
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"У зв'язку з цим частини тринадцяту і чотирнадцяту вважати
відповідно частинами чотирнадцятою і п'ятнадцятою".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, та вводиться в дію з дня набрання чинності Указом
Президента України про утворення відповідного центрального органу
виконавчої влади з державного енергетичного нагляду в системі
центральних органів виконавчої влади, крім пункту 4 розділу I
цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2012 року.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 жовтня 2011 року

N 3830-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: