open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Міністерством внутрішніх справ України

та Міністерством внутрішніх справ Грузії

про співробітництво в сфері боротьби

зі злочинністю

Дата підписання: 20.10.2011 Дата набрання чинності для України: 20.10.2011
Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство
внутрішніх справ Грузії (далі - Сторони),
з метою розвитку і укріплення дружніх і партнерських
відносин, існуючих між державами Сторін, двостороннього
співробітництва на підґрунті взаємоповаги, суверенітету,
рівноправ'я, взаєморозуміння заради взаємного блага,
беручи до уваги значення співробітництва та спільних заходів,
спрямованих на запобігання та боротьбу з організованою
злочинністю, міжнародним тероризмом та його фінансуванням,
керуючись прагненням ефективно та дотримуючись принципів
правової держави захищати громадян своїх держав та інших осіб від
злочинних дій на територіях своїх держав,
усвідомлюючи мету та принципи міжнародних договорів,
підписаних обома Сторонами цієї Угоди, резолюцій Організації
Об'єднаних Націй та її спеціальних організацій у сфері боротьби зі
злочинністю, а також документів Ради Європи, які набрали чинності
для держав Сторін,
домовились про таке:
Стаття 1
Мета співробітництва
1. Сторони відповідно до національного законодавства своїх
держав здійснюють співробітництво у запобіганні та боротьбі зі
злочинами, зокрема в наступних сферах:
а) злочини проти життя, здоров'я, прав та свободи особи;
б) злочини проти власності;
в) тероризм та його фінансування;
г) організована злочинність;
д) торгівля людьми та організація незаконного переправлення
осіб через державний кордон,
е) злочини в сфері використання комп'ютерів, автоматизованих
систем та комп'ютерних мереж;
ж) незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів та прекурсорів;
з) незаконне виробництво, зберігання, торгівля, а також
контрабанда зброї, боєприпасів, вибухівки, ядерних, радіоактивних,
хімічних і біологічних речовин;
и) виготовлення та розповсюдження підробленої національної
валюти держав Сторін чи іноземної валюти;
к) незаконний обіг історичних та культурних цінностей;
л) підробка безготівкових платіжних засобів, цінних паперів
та офіційних документів, а також їх використання;
м) легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом;
н) корупція (злочини у сфері службової діяльності);
о) злочини, пов'язані з ідентифікаційними та проїзними
документами.
2. Сторони приділяють особливу увагу співробітництву у
випадках, коли підготовка до вчинення злочину або вчинення злочину
здійснюється на території держави однієї із Сторін і є підстави
вважати, що ці злочини можуть бути продовжені на території держави
іншої Сторони або вони можуть загрожувати безпеці держави іншої
Сторони.
3. Ця Угода не зачіпає положень національних законодавств
держав Сторін, що регулюють екстрадицію, правову допомогу в
кримінальних справах, а також зобов'язання Сторін, що випливають
із інших міжнародних договорів.
Стаття 2
Форми співробітництва
З метою здійснення співробітництва в межах національного
законодавства та можливостей своїх держав Сторони будуть:
а) обмінюватися інформацією про злочини, що готуються або
вчинені, в сферах, які зазначені в статті 1 цієї Угоди, про
організовані злочинні групи або злочинні організації, їхню
структуру та зв'язки, про засоби та методи їхньої діяльності,
наскільки це необхідно для запобігання або розкриття злочинів
середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів, або
відвернення існуючої в окремому випадку серйозної загрози
громадській безпеці;
б) на запит однієї із Сторін вживати заходів у відповідності
до національного законодавства держави Сторони, до якої звернено
запит, з метою запобігання та розкриття злочинів. При цьому
Сторони можуть домовитися і щодо можливості присутності
представників іншої Сторони у якості спостерігачів при проведенні
таких заходів. Участь представників Сторін в оперативних заходах
не допускається;
в) уживати узгоджені заходи для боротьби зі злочинами,
переліченими в статті 1 цієї Угоди, а також обмінюватися досвідом
у цій сфері.
г) за запитом однієї зі Сторін для боротьби зі злочинами,
передбаченими і в статті 1 цієї Угоди, здійснювати контрольне
постачання;
д) на запит надавати іншій Стороні зразки предметів та
речовин, а також реєстраційних документів на транспортні засоби,
паспорти, проїзні та ідентифікаційні документи, вилучених при
скоєнні злочинів, або таких, що використовувалися або можуть бути
для цього використані.
е) обмінюватися результатами досліджень, зокрема в сферах
кримінології, криміналістики та криміналістичної техніки.
ж) здійснювати обмін досвідом щодо використання сучасних
технічних засобів та новітніх технологій у боротьбі зі
злочинністю;
з) забезпечувати захист свідків, потерпілих та інших осіб з
метою попередження загрози життю та здоров'ю або іншої серйозної
загрози, пов'язаної з провадженням у кримінальній справі;
и) планувати та реалізовувати спільні програми з попередження
злочинності;
к) за потребою та при можливості направляти на територію
держави іншої Сторони уповноважених представників для здійснення
прямих контактів та організації співробітництва;
л) за потребою та при можливості вживати інших заходів, які
відповідають цілям цієї Угоди та зобов'язанням, що випливають з
міжнародних договорів держав Сторін.
Стаття 3
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації
1. Сторони надають одна одній у межах їхніх можливостей
підтримку у сфері підготовки кадрів та підвищення кваліфікації,
особливо шляхом:
а) проведення спільних семінарів, навчань та тренувальних
курсів;
б) підвищенні кваліфікації спеціалістів;
2. Сторони також надають одна одній підтримку в обміні
досвідом та знаннями у сфері боротьби зі злочинністю.
Стаття 4
Співробітництво у сфері розшуку осіб та предметів
1. Сторони відповідно до національного законодавства своїх
держав вживають всіх необхідних заходів з метою виявлення,
затримання, арешту або надання інформації про осіб, що
розшукуються, якщо вказані особи знаходяться за межами території
держави Сторони - ініціатора розшуку.
2. Сторони також здійснюють співробітництво у розшуку
предметів, включно з проведенням заходів, спрямованих на виявлення
та конфіскацію майна.
Стаття 5
Здійснення співробітництва
1. В рамках цієї Угоди співробітництво здійснюється
російською мовою, якщо Сторони не домовились про інше.
2. Запити про надання інформації або допомоги в рамках цієї
Угоди подаються Сторонами у письмовій формі. У невідкладних
випадках допускається усна форма запиту. Такий запит повинен
невідкладно, не пізніше 10 днів бути підтверджений письмово.
3. У запиті про надання інформації або допомоги зазначається:
a) найменування запитуючої Сторони та запитуваної Сторони;
b) мета запиту та дані, необхідні для його виконання;
c) перелік питань, на які необхідно одержати відповідь;
d) бажані терміни відповіді на запит.
Стаття 6
Невиконання запиту
1. Кожна зі Сторін може відмовитись повністю або частково від
виконання запиту за цією Угодою, або обумовити чи обмежити його
виконання, якщо його виконання може завдати шкоди суверенітету,
безпеці, громадському порядку, іншим важливим інтересам держави,
або запит суперечить національному законодавству її держави.
2. У допомозі може бути також відмовлено у випадку, коли дія,
пов'язана з запитом, не є кримінально караним діянням відповідно
до національного законодавства держави запитуваної Сторони.
3. Запитуюча Сторона повідомляється письмово про відмову
задовольнити запит. Як правило зазначаються причини відмови.
Стаття 7
Захист інформації
1. Взаємна охорона і передача секретної інформації
здійснюється відповідно до положень Угоди між Кабінетом Міністрів
України і Урядом Грузії про взаємну охорону секретної інформації
( 268_001 ) від 17 липня 2002 року.
2. Інформація, отримана в рамках цієї Угоди, не може бути
розголошена третій стороні без надання письмової згоди Сторони,
яка її передала.
Стаття 8
Персональні дані
У відповідності до національного законодавства держави кожної
Сторони персональні дані, що надалі іменуються "даними", надаються
та використовуються в рамках цієї Угоди відповідно до наступних
положень:
а) Сторона, яка отримує дані, на прохання Сторони, яка дані
передає, повідомляє про їх використання і отримані при цьому
результати;
б) Сторона, яка отримує дані, використовує їх лише з метою,
визначеною цією Угодою, та з дотримання умов, встановлених
Стороною, яка їх надає. Ці дані дозволяється також використовувати
з метою запобігання або розслідування злочинів, а також з метою
захисту від загроз національній безпеці;
в) Сторона, яка передає дані, зобов'язана забезпечувати
достовірність даних, що підлягають передачі, а також зважати на
їхню необхідність та відповідність меті цієї передачі. При цьому
слід дотримуватися заборон щодо передачі даних, встановлених
національним законодавством держави Сторони, яка передає дані;
г) у випадку передачі недостовірних даних або даних, які
передачі не підлягали, необхідно негайно поінформувати про це
Сторону, яка їх отримала. В цьому випадку Сторона, яка такі дані
отримала, повинна негайно їх виправити або знищити.
д) право особи на отримання інформації про існуючі щодо неї
дані регулюється національним законодавством держави Сторони, на
території якої подано запит на отримання інформації;
е) Сторона, яка передає дані, вказує передбачений
національним законодавством її держави строк зберігання цих даних,
по закінченню якого вони мають бути знищені. Незалежно від цього
строку передані дані мають бути знищені, як тільки в них відпадає
потреба для досягнення мети, з якою вони були передані.
ж) Сторона, яка передає дані, та Сторона, яка дані отримує,
зобов'язані вести їх облік.
з) Сторона, яка передає дані, та Сторона, яка дані отримує,
зобов'язані забезпечити ефективний захист переданих даних від
несанкціонованого доступу, змін або розголошення.
Стаття 9
Консультації і зустрічі
Представники Сторін у разі необхідності проводять
консультації і зустрічі для підведення підсумків за результатами
співробітництва, здійсненого за цією Угодою, оцінки його якості,
обговорення нових стратегій та подальшого розвитку майбутнього
співробітництва.
Стаття 10
Витрати
Витрати, що пов'язані з виконанням запиту, несе Сторона, яка
отримала запит, якщо в кожному окремому випадку Сторони не
домовляться про інше.
Стаття 11
Вирішення спорів
Спори, які виникають у зв'язку з тлумаченням або
застосуванням положень цієї Угоди вирішуються шляхом консультацій
і переговорів між Сторонами.
Стаття 12
Заключні положення
1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає
чинності з дати її підписання.
2. Угоду може бути денонсовано кожною зі Сторін шляхом
направлення письмового повідомлення іншій Стороні дипломатичними
каналами. Дія Угоди припиняється після закінчення 6 (шести)
місяців з дати одержання такого повідомлення.
3. За взаємною письмовою згодою Сторін до цієї Угоди можуть
вноситися зміни та доповнення, які оформлюються окремими
протоколами, що складають невід'ємну частину цієї Угоди і
набирають чинності відповідно до пункту 1 цієї статі.
4. З дати набрання чинності цією Угодою припиняє свою дію
Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ
України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Грузія в
боротьбі зі злочинністю ( 268_057 ) від 21 жовтня 1992 року.
Учинено 20 жовтня 2011 року в м. Батумі в двох примірниках,
кожний українською, грузинською та російською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей при
тлумаченні цієї Угоди перевагою користується текст російською
мовою.
За Міністерство За Міністерство
внутрішніх справ України внутрішніх справ Грузії
(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: