open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
20.10.2011 N 1482
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 грудня 2011 р.

за N 1471/20209
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2826 ( z2180-13 ) від 03.12.2013 }
Про затвердження Змін до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних паперів

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей 39-41 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1591
( z0097-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.02.2007 за N 97/13364 (зі змінами), що додаються.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.03.2011 N 187
( z0395-11, z0396-11 ) "Про затвердження Положення про подання
адміністративних даних емітентами з закритим (приватним)
розміщенням цінних паперів до Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку та Порядку заповнення електронних форм
адміністративних даних емітентами з закритим (приватним)
розміщенням цінних паперів, які подаються до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку", зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 25.03.2011 за N 395/19133.
3. Департаменту моніторингу фондового ринку (О.Табала)
забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії,
організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків
(Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до
законодавства.
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування, крім абзаців другого та третього підпункту 3.1,
підпункту 3.2 пункту 3, абзаців другого та третього підпункту 4.1
пункту 4, підпункту 7.2 пункту 7, підпункту 8.2 пункту 8,
підпункту 9.2 пункту 9 цього рішення, які набирають чинності
одночасно з набранням чинності Законом України від 02.06.2011
N 3461-VI ( 3461-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо облігацій", а також пункту 10 цього рішення,
який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом
України від 02.06.2011 N 3462-VI ( 3462-17 ) "Про внесення змін до
деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг",
але не раніше дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії М.Бурмаку.
Голова Комісії Д.Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва Г.М.Яцишина
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України В.В.Бандуров

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

20.10.2011 N 1482
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 грудня 2011 р.

за N 1471/20209

ЗМІНИ

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

( z0097-07 )

1. У розділі I:
1.1. У пункті 2: 1.1.1. Перше речення абзацу першого викласти в такій
редакції: "Дія цього Положення поширюється на емітентів цінних
паперів.". 1.1.2. Доповнити пункт абзацом третім такого змісту: "Дія цього Положення поширюється на іноземних емітентів -
нерезидентів, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу
на території України, крім емітентів, акції та/або облігації, яких
знаходяться в лістингу організатора торгівлі України.".
1.2. Абзац п'ятий пункту 3 викласти в такій редакції: "Емітенти цінних паперів до моменту подання Інформації до
Комісії розміщують її на власному веб-сайті (веб-сторінці)
(далі - сторінка в мережі Інтернет) відповідно до вимог
законодавства.".
1.3. Пункт 14 доповнити підпунктом 14.5 такого змісту: "14.5. У разі надходження електронної форми Інформації на
пошкодженому носії інформації або носії, який не містить
електронної форми, Комісія листом (факсограмою) або засобами
електронного зв'язку (електронною поштою) повідомляє про це
емітента цінних паперів. Протягом 10 днів з дати відправлення повідомлення емітент
цінних паперів надає (надсилає) до Комісії електронну форму
Інформації на доступному носії інформації.".
2. У розділі II:
2.1. В абзаці сьомому пункту 2 глави 2 слово "великого"
замінити словом "значного".
2.2. У главі 3: 2.2.1. Абзац перший пункту 1 після слова "виданні" доповнити
словами ", розміщення на сторінці в мережі Інтернет". 2.2.2. У підпункті 6.1 пункту 6 слова "та у разі розміщення
Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет" виключити.
3. У главі 2 розділу IV:
3.1. У пункті 1: абзац дванадцятий викласти в такій редакції: "звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових
облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється
шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)."; у підпункті 1.1 слова ", у разі наявності,", "додатково"
виключити.
3.2. Абзац одинадцятий пункту 3 викласти в такій редакції: "звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових
облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється
шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва).".
4. У розділі V:
4.1. У пункті 1 глави 2: абзац двадцять перший викласти в такій редакції: "звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових
облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється
шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)."; в абзаці другому підпункту 1.3 слово "додатково" виключити;
4.2. Абзац перший пункту 1 глави 7 після слова "виданні"
доповнити словами ", розміщення на сторінці в мережі Інтернет".
5. У розділі VI:
5.1. У пункті 1 знак "-" замінити словами ", у тому числі".
5.2. Пункт 3 після слова "(виданні)" доповнити словами
", якщо статутом не передбачено інший спосіб повідомлення".
5.3. Пункт 4 після слів "в повідомленні про проведення
загальних зборів" доповнити словами "емітентами - акціонерними
товариствами" та після слова "(виданні)" доповнити словами та
цифрами ", емітентами цінних паперів, крім акцій, - не менш як за
30 днів до скликання загальних зборів".
6. У підпункті 2.3 додатка 15 до Положення ( z0097-07 ) слова
"(за наявності)" виключити.
7. У додатку 28 до Положення ( z0097-07 ):
7.1. У підпункті 2.2 пункту 2 слова "(за наявності)"
виключити.
7.2. Пункт 10 позиції "Зміст" викласти в такій редакції: "10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії
цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)".
8. У додатку 29 до Положення ( z0097-07 ):
8.1. У підпункті 2.2 пункту 2 слова "(за наявності)"
виключити.
8.2. Пункт 17 позиції "Зміст" викласти в такій редакції: "17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії
цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)".
9. У додатку 37 до Положення ( z0097-07 ):
9.1. У підпункті 2.3 пункту 2 слова "(за наявності)"
виключити.
9.2. Пункт 29 позиції "Зміст" викласти в такій редакції: "29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії
цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)".
10. У додатку 38 до Положення ( z0097-07 ):
10.1. Речення "Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління у вашому акціонерному
товаристві" замінити реченням "Вкажіть інформацію щодо
дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого
відхилення протягом року".
10.2. Доповнити додаток таким текстом: "Звіт про корпоративне управління* 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що
здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб
зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для
фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік. 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів)
членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи
внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій
установі або споживачам фінансових послуг. 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року
органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до
членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про
відсутність таких заходів. 5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи
управління ризиками та її ключові характеристики або про
відсутність такої системи. 6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування
протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також
дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої
фінансової звітності відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку. 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі,
що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір,
або про їх відсутність. 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх
купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір. 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в
тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого
об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є
комерційною таємницею), або про їх відсутність. 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги)
органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг, щодо аудиторського висновку. 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової
ради фінансової установи, призначеного протягом року (для
юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по
батькові). 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора,
зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності; кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
фінансовій установі; перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій
установі протягом року; випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора; ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх
п'яти років; стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою
України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком,
виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг. 13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав
споживачів фінансових послуг, зокрема: наявність механізму розгляду скарг; прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи,
уповноваженого розглядати скарги; стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг
стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що
надійшли, та кількість задоволених скарг); наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг
фінансовою установою та результати їх розгляду.
_______________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі
акціонерних товариств.".
11. У додатку 44 до Положення ( z0097-07 ):
11.1. Пункт 1 після слів "мають прибути акціонери" доповнити
словом "(учасники)".
11.2. Пункт 5 після слів "ознайомлення акціонерів" доповнити
словом "(учасників)".
Директор департаменту
моніторингу фондового ринку О.Табала

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: