open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
20.10.2011 N 1483
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 грудня 2011 р.

за N 1472/20210
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2827 ( z2181-13 ) від 03.12.2013 }
Про внесення змін до Положення про розкриття

інформації емітентами акцій та облігацій

підприємств, які знаходяться у лістингу

організатора торгівлі, та Порядку заповнення форм

розкриття інформації та змін до них емітентами акцій

та облігацій підприємств, які знаходяться

у лістингу організатора торгівлі

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей 39-41 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Унести до Положення про розкриття інформації емітентами
акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу
організатора торгівлі, затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2010 N 981
( z0707-10 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.08.2010 за N 707/18002, такі зміни:
1.1. У розділі I: 1.1.1. Абзац третій пункту 1 доповнити новим реченням такого
змісту: "Емітенти до моменту опублікування інформації в одному з
офіційних друкованих видань розміщують її на власному веб-сайті
(веб-сторінці) (далі - сторінка в мережі Інтернет) відповідно до
вимог законодавства.". 1.1.2. Пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Дія цього Положення поширюється на емітентів акцій та/або
облігацій підприємств (далі - цінні папери), які знаходяться в
лістингу організатора торгівлі (крім інститутів спільного
інвестування, емітентів іпотечних цінних паперів, сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю) (далі - емітент). Дія цього Положення поширюється на іноземних емітентів -
нерезидентів, акції та/або облігації яких знаходяться в лістингу
організатора торгівлі України.". 1.1.3. Доповнити розділ пунктом 8 такого змісту: "8. Емітент після розміщення особливої інформації в ЕСКРІН
зобов'язаний повідомити організатора торгівлі про розкриття такої
інформації у порядку, погодженому з організатором торгівлі.".
1.2. Абзац перший пункту 3 розділу III доповнити новими
реченнями такого змісту: "Реєстраційну форму в паперовій формі
емітенти подають (надсилають) до територіальних органів Комісії за
їх місцезнаходженням. Емітенти, які є професійними учасниками
фондового ринку, подають (надсилають) реєстраційну форму в
паперовій формі до загального відділу центрального апарату
Комісії.".
2. Унести до Порядку заповнення форм розкриття інформації та
змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які
знаходяться у лістингу організатора торгівлі ( z0708-10 ),
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 22.06.2010 N 981 ( z0707-10 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.08.2010 за N 708/18003, такі
зміни:
2.1. В абзаці четвертому пункту 2 глави 1 розділу II слово
"великого" замінити словом "значного".
2.2. У додатку 26 до Порядку ( z0708-10 ): 2.2.1. Речення "Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління у вашому акціонерному
товаристві" замінити реченням "Вкажіть інформацію щодо
дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого
відхилення протягом року". 2.2.2. Доповнити додаток таким текстом: "Звіт про корпоративне управління* 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що
здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб
зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для
фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік. 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів)
членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи
внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій
установі або споживачам фінансових послуг. 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року
органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до
членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про
відсутність таких заходів. 5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи
управління ризиками та її ключові характеристики або про
відсутність такої системи. 6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування
протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також
дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої
фінансової звітності відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку. 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі,
що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір,
або про їх відсутність. 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх
купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір. 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в
тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого
об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є
комерційною таємницею), або про їх відсутність. 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги)
органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг, щодо аудиторського висновку. 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової
ради фінансової установи, призначеного протягом року (для
юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по
батькові). 12. Вкажіть інформацію щодо діяльність зовнішнього аудитора,
зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності; кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
фінансовій установі; перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій
установі протягом року; випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора; ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх
п'яти років; стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою
України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком,
виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг. 13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав
споживачів фінансових послуг, зокрема: наявність механізму розгляду скарг; прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи,
уповноваженого розглядати скарги; стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг
стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що
надійшли, та кількість задоволених скарг); наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг
фінансовою установою та результати їх розгляду.
_______________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі
акціонерних товариств.".
3. Департаменту моніторингу фондового ринку (О.Табала)
забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії,
організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків
(Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до
законодавства.
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування, крім підпункту 2.2 пункту 2 цього рішення, який
набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України
від 02.06.2011 N 3462-VI ( 3462-17 ) "Про внесення змін до деяких
законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг", але не
раніше дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії М.Бурмаку.
Голова Комісії Д.Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Аудиторської
палати України І.І.Нестеренко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва Г.М.Яцишина
Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України В.В.Бандуров
Голова ДССЗЗІ України Л.І.Нетудихата

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: