open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.10.2011  № 674


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2012 р.
за № 41/20354

Про затвердження Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 від 27.11.2012
№ 712 від 05.03.2013
№ 3723 від 17.10.2013
№ 238 від 28.01.2014
№ 1319 від 29.04.2014
№ 1214 від 09.06.2016
№ 4462 від 12.12.2017
№ 1583 від 11.09.2018}

Відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 52 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та підпункту 25 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 № 157, а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.06.2004 № 1100 "Про затвердження Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.07.2004 за № 898/9497 (із змінами).

3. Департаменту пруденційного нагляду разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційній сторінці Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

В.о. Голови Комісії

А. Литвин

ПОГОДЖЕНО:


Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України - керівник апаратуВ.П. Павленко


Протокол засідання Комісії
від 27 жовтня 2011 р. № 678
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
27.10.2011  № 674


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2012 р.
за № 41/20354

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

{У тексті Положення та у додатку 13 до нього слово "Держфінпослуг" замінено словами "Нацкомфінпослуг" згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012}

{У тексті Положення посилання на додатки 7-13 замінено посиланнями відповідно на додатки 6-12 згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

I. Загальні положення

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до статті 52 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, визначає вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення та порядок її подання адміністратором недержавного пенсійного фонду (далі - Адміністратор) Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та радам недержавних пенсійних фондів (далі - рада пенсійного фонду).

{Пункт 1.1 розділу  I із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

1.2. Адміністратором складається та подається така звітність з недержавного пенсійного забезпечення:

звітність про діяльність недержавного пенсійного фонду (окремо по кожному недержавному пенсійному фонду, з радою якого Адміністратором укладено договір про адміністрування недержавного пенсійного фонду);

звітність про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

1.3. Статутом недержавного пенсійного фонду та умовами договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду, укладеного радою пенсійного фонду з Адміністратором, може бути встановлено подання раді такого фонду додаткової звітності, не передбаченої цим Положенням.

1.4. Форми звітності, передбачені цим Положенням, заповнюються Адміністратором на підставі даних бухгалтерського обліку, даних системи персоніфікованого обліку та інформації, отриманої від осіб, що здійснюють управління активами.

{Пункт 1.4 розділу  I в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

1.5. Державний контроль за дотриманням Адміністратором вимог щодо порядку складання, формування та подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення здійснюється Нацкомфінпослуг.

1.6. У разі виявлення порушень вимог цього Положення щодо подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення Нацкомфінпослуг має право застосовувати заходи впливу згідно із законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.

II. Порядок та терміни подання Адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення до Нацкомфінпослуг

{Назва розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

2.1. Звітним періодом для складання річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається до Нацкомфінпослуг, є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу за I квартал, I півріччя та 9 місяців наростаючим підсумком з початку звітного періоду станом на кінець останнього дня кварталу.

2.2. Адміністратор подає звітність з недержавного пенсійного забезпечення до Нацкомфінпослуг у такі строки:

проміжну - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

річну - до 28 лютого року, наступного за звітним.

{Абзац третій пункту 2.2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 238 від 28.01.2014}

За результатами проведеної оцінки фінансового стану недержавного пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства про недержавне пенсійне забезпечення Нацкомфінпослуг може встановлювати іншу періодичність подання Адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення, але не частіше одного разу на тиждень.

2.3. Адміністратор подає звітність про діяльність недержавного пенсійного фонду, починаючи з наступного кварталу, що настає за кварталом, у якому було укладено договори про адміністрування недержавного пенсійного фонду, про управління активами недержавного пенсійного фонду та про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем.

У випадку виключення недержавного пенсійного фонду з Державного реєстру фінансових установ Адміністратор подає звітність про діяльність недержавного пенсійного фонду за останній звітний період, який закінчується днем його виключення з Державного реєстру фінансових установ, до дати такого виключення.

{Пункт 2.3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

2.4. Звітність про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів подається Адміністратором, починаючи з наступного кварталу, що настає за кварталом, у якому було вперше прийнято рішення Нацкомфінпослуг про видачу такому Адміністратору ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

{Абзац перший пункту 2.4 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

Звітність про здійснення діяльності з адміністрування корпоративного недержавного пенсійного фонду, створеного юридичною особою - одноосібним засновником, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого недержавного пенсійного фонду, подається такою юридичною особою, починаючи з наступного кварталу, що настає за кварталом, у якому було прийнято рішення Нацкомфінпослуг про видачу ліцензії на провадження діяльності з адміністрування такого недержавного пенсійного фонду.

У випадку виключення Адміністратора, крім одноосібного засновника корпоративного недержавного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого недержавного пенсійного фонду, з Державного реєстру фінансових установ такий Адміністратор подає звітність про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів за останній звітний період, який закінчується днем його виключення з Державного реєстру фінансових установ, до дати такого виключення.

{Пункт 2.4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

У випадку виключення корпоративного недержавного пенсійного фонду, адміністрування якого здійснює його одноосібний засновник, з Державного реєстру фінансових установ Адміністратор такого недержавного пенсійного фонду подає звітність про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів за останній звітний період, який закінчується днем виключення корпоративного недержавного пенсійного фонду з Державного реєстру фінансових установ, до дати такого виключення.

{Пункт 2.4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

{Пункт 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

2.5. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення Адміністратор складає та подає до Нацкомфінпослуг в електронній та паперовій формах, які заповнюються державною мовою.

У разі подання звітності у вигляді електронних документів з дотриманням вимог Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг”:

{Пункт 2.5 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3723 від 17.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

звітність у паперовій формі до Нацкомфінпослуг не подається, за винятком довідки про чисту вартість активів ПФ, складеної згідно з додатком до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333) (із змінами), приміток до річної фінансової звітності, складених відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності;

{Абзац пункту 2.5 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

не застосовуються вимоги, передбачені пунктом 2.8 та пунктом 2.9 цього розділу (у частині відповідності інформації паперової форми звітності електронній формі) цього розділу;

{Абзац пункту 2.5 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

обов’язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Закону України „Про електронний цифровий підпис”.

{Абзац пункту 2.5 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

Усі документи, що подаються Адміністратором у паперовій формі додатково до поданої звітності в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису, супроводжуються листом Адміністратора, сторінки нумеруються, підтверджуються підписом керівника та бухгалтера Адміністратора.

{Пункт 2.5 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4462 від 12.12.2017}

2.6. Електронна форма звітності з недержавного пенсійного забезпечення складається та подається Адміністратором (крім одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, інформацію про якого не внесено до Державного реєстру фінансових установ) через веб-інтерфейс на офіційному сайті Нацкомфінпослуг у режимі он-лайн.

Інформація в електронній формі складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування звітних даних у встановленому форматі, шляхом заповнення таблиць та форм, передбачених цим Положенням.

Усі реквізити типу "дата" в електронній формі заповнюються у форматі "дд.мм.рррр", де:

"дд" - двозначне число, що означає календарний день у місяці;

"мм" - двозначне число, що означає місяць року;

"рррр" - чотири цифри числа року.

Усі реквізити типу "грошовий" та "відсотки" в електронній формі заповнюються з розділовим знаком "кома".

Електронна форма звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду, інформацію про якого не внесено до Державного реєстру фінансових установ, складається та подається ним до Нацкомфінпослуг на змінних носіях інформації шляхом заповнення таблиць та форм, передбачених цим Положенням, з використанням програмних засобів MS Excel (розширення файла повинно бути *.xls).

2.7. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення в паперовій формі формується у вигляді друкованих таблиць, які за складом інформації повинні відповідати електронній формі цієї звітності, що підтверджується контрольною сумою на кожній формі звітності, визначеній цим Положенням. При відображенні інформації не повинно бути підчисток і виправлень.

{Абзац перший пункту 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

2.8. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення у паперовій формі, складена відповідно до визначених цим Положенням вимог, повинна бути прошита, пронумерована наскрізно, підписана керівником та бухгалтером Адміністратора.

{Пункт 2.8 розділу II в редакції Розпоряджень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014, № 1214 від 09.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4462 від 12.12.2017}

2.9. Достовірність даних звітності з недержавного пенсійного забезпечення та відповідність їх інформації паперової форми звітності електронній формі підтверджуються підписом керівника Адміністратора на титульному аркуші звіту із зазначенням кількості аркушів паперової форми звітності, а також у належних полях кожної форми звітності відповідно до цього Положення.

{Пункт 2.9 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4462 від 12.12.2017}

2.10. Паперова форма звітності з недержавного пенсійного забезпечення направляється поштою з повідомленням про вручення або подається представником Адміністратора, який має відповідні повноваження.

2.11. Датою подання паперової форми звітності вважається дата її реєстрації структурним підрозділом Нацкомфінпослуг, на який покладено обов'язок здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції, а в разі надходження звітності поштою - дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника.

При поданні звітності через уповноважену особу Адміністратора титульний аркуш звітності подається у двох примірниках. При цьому структурним підрозділом Нацкомфінпослуг, на який покладено обов'язок здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції, повертається один примірник титульного аркуша звітності з відміткою про дату надходження звітності. При невиконанні умов цього пункту та пункту 2.2 цього розділу звітність вважається поданою несвоєчасно.

2.12. Датою подання електронної форми звітності вважається дата відправлення пакета звітності через веб-сторінку Державного реєстру фінансових установ, яка розміщена на офіційному сайті Нацкомфінпослуг. При невиконанні умов цього пункту та пункту 2.2 цього розділу звітність вважається поданою несвоєчасно.

Факт відправлення електронної форми звітності підтверджується зміною статусу "Редагується" на статус "Відправлено" на веб-сторінці Державного реєстру фінансових установ, яка розміщена на офіційному сайті Нацкомфінпослуг, при цьому дата та час відправки такої звітності фіксуються в автоматичному режимі.

2.13. У разі якщо останній день строку подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за ним робочий день.

2.14. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення вважається не поданою Адміністратором до Нацкомфінпослуг у разі, якщо:

електронна форма звітності з недержавного пенсійного забезпечення не відповідає паперовій;

звітність подана не в повному обсязі (відсутні обов'язкові форми та додатки, зазначені в розділі III цього Положення, звітність не заповнена або заповнена вибірково, в тому числі, коли електронна форма звітності подана без використання електронного цифрового підпису).

{Абзац третій пункту 2.14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

2.15. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення вважається такою, що містить недостовірну інформацію, у разі, якщо:

звітність містить суперечливу інформацію щодо передбачених нею показників;

показники фінансової звітності, визначеної Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", суперечать показникам звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається Адміністратором до Нацкомфінпослуг.

III. Склад та вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається Адміністратором до Нацкомфінпослуг

3.1. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення подається до Нацкомфінпослуг разом із титульним аркушем звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду (додаток 1).

До складу звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду входять:

а) фінансова звітність, визначена Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності;

б) звітні дані згідно з формами:

НПФ-1 „Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд” (додаток 2);

НПФ-2 „Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду” (додаток 3);

НПФ-3 „Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду” (додаток 4);

НПФ-4 „Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду” (додаток 5);

НПФ-5 „Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів” (додаток 6) (складається тільки тими Адміністраторами, які здійснюють обслуговування корпоративного або професійного недержавного пенсійного фонду на підставі договору про адміністрування пенсійного фонду, укладеного з радою такого фонду. Кожен рядок звітних даних включає дані з розбивкою за всіма засновниками та роботодавцями-платниками);

НПФ-6 „Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією” (додаток 7);

НПФ-7 „Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду” (додаток 8);

НПФ-8 „Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду” (додаток 9);

НПФ-9 „Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів” (додаток 10);

пояснювальна записка (довільна форма) у разі необхідності, що подається у паперовій формі.

Довідка про чисту вартість активів ПФ, складена згідно з додатком до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333) (із змінами).

{Пункт 3.1 розділу III в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

3.2. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення подається до Нацкомфінпослуг разом із титульним аркушем звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (додаток 11).

До складу звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів входять:

а) фінансова звітність, визначена Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності;

б) звітні дані згідно з формою АПФ-1 „Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду” (додаток 12);

в) звіт про корпоративне управління (у паперовій формі) у складі річної звітності (для Адміністраторів у формі акціонерних товариств).

{Пункт 3.2 розділу III в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

3.3. У разі самостійного виявлення Адміністратором помилок, що містяться в раніше поданій проміжній або річній звітності з недержавного пенсійного забезпечення, він має право подати виправлену звітність у формі коригувального звіту не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

У разі внесення за результатами аудиторської перевірки змін до раніше поданої Адміністратором річної фінансової звітності та/або звітних даних Адміністратор повинен подати не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним, виправлену звітність у формі коригувального звіту відповідно до пункту 3.4 цього розділу разом із відповідним(ими) звітом(ами) суб’єкта аудиторської діяльності.

{Пункт 3.3 розділу в III доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1583 від 11.09.2018}

3.4. Коригувальний звіт з недержавного пенсійного забезпечення подається до Нацкомфінпослуг разом із титульним аркушем згідно з додатками 1, 11 до цього Положення.

До складу коригувального звіту з недержавного пенсійного забезпечення входять:

виправлені форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення;

пояснювальна записка з описом допущених помилок.

Електронна та паперова форми коригувального звіту подаються з урахуванням вимог, визначених у розділі II цього Положення.

{Пункт 3.4 розділу III в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

IV. Порядок підтвердження річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення

4.1. Достовірність і повнота річної фінансової звітності та впевненість щодо річних фінансових звітних даних підтверджуються суб’єктом аудиторської діяльності, який відповідно до законодавства має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та внесений до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», якщо інше не передбачено законодавством.

{Пункт 4.1 розділу IV в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3723 від 17.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1583 від 11.09.2018}

4.2. Копії аудиторських звітів за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та звітних даних, визначених цим Положенням, мають бути подані Адміністратором до Нацкомфінпослуг не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.

ункт 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016, № 1583 від 11.09.2018}

V. Порядок подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення Адміністратором радам недержавних пенсійних фондів

Фінансова звітність та звітні дані подаються Адміністратором радам недержавних пенсійних фондів, з якими укладено договір про адміністрування недержавних пенсійних фондів, в обсягах, встановлених цим Положенням, та у строки, передбачені статутом відповідного недержавного пенсійного фонду та/або умовами договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду.

{Розділ V в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

{Розділ VI виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

Член комісії - в.о. директора
департаменту
пруденційного нагляду

О. Калінін
Додаток 1
до Положення про порядок
складання, формування та подання
адміністратором недержавного
пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного
забезпечення

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4462 від 12.12.2017}Додаток 2
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)


Форма НПФ-1

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про недержавний пенсійний фонд

1. Повне найменування


2. Код за ЄДРПОУ


3. Місцезнаходження


4. Міжміський телефонний код


Телефон


Факс


5. Електронна пошта (за наявності)


Веб-сторінка


6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи


7. Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ


8. Вид діяльності за КВЕД


9. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Дата державної реєстрації

Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи

Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
10. Інформація про пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду:

Інформація про пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду

№ з/п

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду

Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*

Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація

____________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Інформація про юридичних осіб, у яких пов’язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь

№ з/п

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер* пов’язаної особи

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - пов’язаної особи

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність**

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка у статутному (складеному) капіталі, %

____________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
** П - інший недержавний пенсійний фонд, т - торговець цінними паперами, з - зберігач, к - особа, яка здійснює управління активами, а - аудиторська фірма або аудитор, адм - адміністратор, і - інше господарське товариство.

Інформація про пов’язаних осіб, які здійснюють контроль за пов’язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного фонду

№ з/п

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер* пов’язаної особи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - пов’язаної особи

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов’язаної особи

Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов’язаність, %
____________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

11. Інформація про юридичних осіб, з якими рада недержавного пенсійного фонду уклала договори

Символ надавача послуг*

Код за ЄДРПОУ

Повне найменування юридичної особи

Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності

Дата укладання та номер договору з радою недержавного пенсійного фонду

Місцезнаходження, телефон

Прізвище, ім’я, по батькові керівника
____________
* Адм - адміністратор, з - зберігач, к - особа, яка здійснює управління активами, а - аудиторська фірма або аудитор.

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата набуття повноважень

Кваліфікаційне свідоцтво (ким видано, номер, дата видачі, термін дії)

__________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

________________________
(підпис)

У формі НПФ-1 зазначаються загальні відомості про недержавний пенсійний фонд станом на останній день звітного періоду.

У таблиці "Інформація про пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду" зазначається інформація про кожного із засновників недержавного пенсійного фонду - юридичних або фізичних осіб залежно від виду фонду.

У таблиці "Інформація про юридичних осіб, в яких пов’язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь" зазначається інформація про юридичних осіб, за якими кожен із засновників недержавного пенсійного фонду, членів ради недержавного пенсійного фонду здійснюють контроль.

У таблиці "Інформація про пов’язаних осіб, які здійснюють контроль за пов’язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного фонду" зазначається інформація про юридичних та фізичних осіб, які здійснюють контроль за засновниками недержавного пенсійного фонду (юридичними особами).

У таблиці "Інформація про юридичних осіб, з якими рада недержавного пенсійного фонду уклала договори" зазначається інформація про договори, укладені радою недержавного пенсійного фонду, в тому числі у звітному періоді. Інформація щодо реквізитів ліцензій, дати укладення та номерів договорів, укладених радою, зазначається станом на останній день звітного періоду.

У таблиці "Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду" зазначається інформація про голову та всіх членів ради недержавного пенсійного фонду станом на останній день звітного періоду (вписуваний рядок).

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 712 від 05.03.2013, № 3723 від 17.10.2013; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4462 від 12.12.2017}Додаток 3
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)


Форма НПФ-2

ЗВІТ
про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
станом на ____________ 20__ року

______________________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(грн)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

Частина перша

Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках

010

у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків

011

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства

020

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

030

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України

040

Акції українських емітентів

050

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав

060

Цінні папери іноземних емітентів (р. 071+р. 072), з них:

070

акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

071

облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства

072

Іпотечні цінні папери

080

Об’єкти нерухомості

090

Банківські метали

100

у тому числі депозитні рахунки в банківських металах

101Дебіторська заборгованість (р. 111+р. 112+р. 113+р. 114), з них:

110

заборгованість, пов’язана з придбанням (продажем) активів

111заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями

112заборгованість, пов’язана з оплатою послуг, наданих фонду

113інша дебіторська заборгованість

114Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)

120

Загальна сума інвестицій фонду
(р. 010+р. 020+р. 030+р. 040+р. 050+р. 060+р. 070+р. 080+ +р. 090+ р. 100+р. 110+р. 120)

130

Кошти на поточному рахунку

140

у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку

141Загальна вартість активів фонду (р. 130+р. 140)

150

Частина друга

Кредиторська заборгованість (р. 161+р. 162+р. 163)

160

неперсоніфіковані внески

161

заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів

162

інше

163Заборгованість фонду по виконанню зобов’язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р. 171+р. 172), у тому числі:

170

заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)

171

заборгованість за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))

172

Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат недержавного пенсійного фонду
(р. 1810+р. 1811+р. 1812+р. 1813+р. 1814+р. 1815+р. 1816), у тому числі:

180

заборгованість з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду

1810

заборгованість з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду

1811

заборгованість з оплати послуг зберігача

1812

заборгованість з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду

1813

заборгованість з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами

1814

заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість

1815

заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)

1816

Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)

190

Загальна сума зобов’язань фонду

200

Чиста вартість активів фонду (р. 150-р. 200)

210

___________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

_____________________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ініціали бухгалтера Адміністратора)

_____________________
(підпис)

Інформація, наведена у формі НПФ-2, зазначається у колонці 3 "Дані на початок звітного періоду" - станом на кінець попереднього звітного фінансового року, у колонці 4 "Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду " - станом на останній день звітного періоду.

Пояснення до частини першої

Активи, інвестовані в цінні папери, відображаються за ринковою вартістю на останній день звітного періоду з урахуванням вимог, викладених у Положенні про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333) (із змінами).

У рядку 010 наводяться дані про суму коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, без урахування відсотків, нарахованих, але не сплачених, які відображаються у рядку 110 "Дебіторська заборгованість".

У рядку 090 об’єкти нерухомості оцінюються відповідно до Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, та Національного стандарту № 2 "Оцінка нерухомого майна", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1442 (із змінами). При цьому протягом звітного фінансового року забороняється змінювати метод оцінки, який уже був використаний для оцінки того самого об’єкта.

У рядку 100 банківські метали оцінюються відповідно до Положення про здійснення операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06 серпня 2003 року № 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 року за № 749/8070 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 30 грудня 2011 року № 497) (із змінами), за офіційним (обліковим) курсом гривні, установленим Національним банком України, до цього металу на день здійснення операції.

У рядку 140 зазначаються дані про залишки коштів на поточному рахунку недержавного пенсійного фонду, не включаючи відсотки, що підлягають нарахуванню за звітний період, у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку, при цьому в окремому пояснювальному листі, який подається разом із звітністю про діяльність недержавного пенсійного фонду, вказуються дата передачі таких коштів та дата закінчення кінцевого терміну, протягом якого ці кошти мають бути інвестовані.

У випадку, коли пенсійні внески, що надійшли на рахунок фонду, не були інвестовані протягом звітного періоду, в окремому пояснювальному листі, який подається разом із звітністю про діяльність недержавного пенсійного фонду, вказуються дата надходження таких коштів та дата закінчення кінцевого терміну, протягом якого ці кошти повинні бути інвестовані.

Пояснення до частини другої

У рядку 161 вказується сума внесків, сплачених до недержавного пенсійного фонду, що надійшла на поточний рахунок фонду, але не була розподілена за індивідуальними пенсійними рахунками учасників фонду.

У рядку 162 вказується сума коштів, що надійшли на поточний рахунок недержавного пенсійного фонду помилково та підлягають поверненню.

У рядку 171 вказуються суми простроченої та поточної заборгованості Адміністратора з перерахування пенсійних коштів до іншої фінансової установи.

У рядку 172 вказуються суми простроченої та поточної заборгованості Адміністратора за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)).

У рядках 1810-1816 вказуються суми простроченої та поточної заборгованості з витрат недержавного пенсійного фонду, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, оплата яких здійснюється за рахунок пенсійних активів. При цьому в рядку 1816 зазначається заборгованість з оплати інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення, яка не увійшла до рядків 1810-1815.

У рядку 190 наводяться дані про заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, при цьому у вписуваному рядку вказується актив, за яким була сформована заборгованість.

{Додаток 3 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4462 від 12.12.2017}Додаток 4
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)


Форма НПФ-3

ЗВІТ
про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду
станом на ____________ 20__ року

____________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(грн)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Усього за останній квартал звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду

1

Х

Х


Частина перша

1. Надходження пенсійних внесків

Пенсійні внески від фізичних осіб (р. 011+р. 012), з них:

010

від учасників, які є вкладниками

011

від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)

012

Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців

020

Пенсійні внески від юридичних осіб (р. 031+р. 032+р. 033), з них:

030

від засновника недержавного пенсійного фонду

031

від роботодавця - платника, що не є засновником

032

від професійного об’єднання

033

Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду
(р. 041+р. 042), з них:

040

від банку

041

від іншого недержавного пенсійного фонду

042

Усього (р. 010+р. 020+р. 030+р. 040)

050

2. Виконання зобов’язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду

Здійснено пенсійних виплат (р. 061+р. 062)

060

пенсійні виплати на визначений строк
(р. 0611+р. 0612+р. 0613), з них:

061

строком виплат від 10 до 15 років

0611

строком виплат від 15 до 20 років

0612

строком виплат понад 20 років

0613

одноразові пенсійні виплати
(р. 0621+р. 0622+р. 0623+р. 0624), з них:

062

у разі медично підтвердженого критичного стану здоров’я, настання інвалідності

0621

у зв’язку з недосягненням мінімального розміру накопичень

0622

у зв’язку з виїздом на постійне проживання за межі України

0623

у разі смерті учасника - його спадкоємцям

0624

Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р. 071+р. 072), з них:

070

на підставі укладеного пенсійного контракту

071

на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк

072

Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії

080

Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника

090

Перераховано пенсійних коштів до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку

100

Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов’язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111+р. 112), у тому числі

110

Х

заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)

111

Х

заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))

112

Х

Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов’язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100)

120

Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов’язаних із здійсненням пенсійних виплат та переведенням пенсійних коштів

130

Частина друга

Дохід (втрати) від управління активами недержавного пенсійного фонду:

1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами недержавного пенсійного фонду:

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141+р. 142):

140
дохід від продажу

141
переоцінка

142
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151+р. 152):

150
дохід від продажу

151

переоцінка

152

Облігації місцевих позик (р. 161+р. 162):

160

дохід від продажу

161

переоцінка

162

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171+р. 172):

170

дохід від продажу

171

переоцінка

172

Акції українських емітентів (р. 181+р. 182):

180

дохід від продажу

181

переоцінка

182

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191+р. 192):

190

дохід від продажу

191

переоцінка

192

Aкції іноземних емітентів (р. 201+р. 202):

200

дохід від продажу

201

переоцінка

202

Облігації іноземних емітентів (р. 211+р. 212):

210

дохід від продажу

211

переоцінка

212

Іпотечні цінні папери (р. 221+р. 222):

220

дохід від продажу

221

переоцінка

222

Об’єкти нерухомості (р. 231+р. 232):

230

дохід від продажу

231

переоцінка

232

Банківські метали (р. 241+р. 242):

240

дохід від продажу

241

курсова різниця

242

Списання кредиторської заборгованості

250

Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)

260

іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)

270

Усього
(р. 140+р. 150+р. 160+р. 170+р. 180+р. 190+ +р. 200+р. 210+р. 220+р. 230+р. 240+р. 250+ +р. 260+р. 270)

280

2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:


дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:

290

дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків

291

дохід від боргових цінних паперів
(р. 301+р. 302+р. 303+р. 304+р. 305+р. 306+р. 307):

300

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

301

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства

302

облігацій місцевих позик

303

облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України

304

цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав

305

облігацій іноземних емітентів

306

іпотечних цінних паперів

307

Дивіденди від (р. 311+р. 312):

310

акцій українських емітентів

311

акцій іноземних емітентів

312

Плата за користування об’єктами нерухомості

320

Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах

330

Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку

340

Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)

350

Усього
(р. 290+р. 300+р. 310+р. 320+р. 330+р. 340+р. 350)

360

3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду

370

4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів

Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р. 381+р. 382+р. 383), з них:

380
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду

381
рекламні послуги

382
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

383
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду

390
Оплата послуг зберігача

400
Оплата послуг з проведення аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду

410
Оплата послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421+р. 422+р. 423), з них:

420
послуг торговців цінними паперами (посередника)

421
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери

422
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість

423
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)

430
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів
(р. 380+р. 390+р. 400+р. 410+р. 420+р. 430)

440
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду
(р. 280+р. 360+р. 370)-р. 440

450
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050-р. 120-р. 130+р. 450)

2

Х

Х


Зміна чистої вартості пенсійних активів
(р. 2-р. 1)

3

Х

Х


___________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

___________________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ініціали бухгалтера Адміністратора)

____________________
(підпис)

У колонці 3 (за винятком рядків 110-112) "Дані на початок звітного періоду" дані для I кварталу діяльності першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу відповідають даним на кінець попереднього звітного фінансового року і дорівнюють сумі даних на початок попереднього звітного року (колонка 3) та даних за попередній звітний рік (колонка 5 звітності за попередній звітний рік).

У колонці 4 "Усього за останній квартал звітного періоду" зазначаються дані за останній квартал звітного періоду станом на останній день цього звітного кварталу.

У колонці 5 "Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду" зазначаються дані тільки за звітний період (І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) станом на останній день звітного періоду без додавання даних на початок звітного періоду, зазначених у колонці 3. У рядку 1 колонки 5 "Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду" вказується інформація щодо чистої вартості пенсійних активів недержавних пенсійних фондів наростаючим підсумком станом на початок звітного періоду (на початок календарного року).

Пояснення до частини першої

У розділі 1 "Надходження пенсійних внесків" зазначаються дані про фактично отримані недержавним пенсійним фондом у звітному періоді та зараховані на індивідуальні пенсійні рахунки учасників суми пенсійних внесків, а також суми переведених коштів фізичної особи (від банку, іншого недержавного пенсійного фонду).

У рядках 060 - 0624 зазначаються дані про нараховані та здійснені пенсійні виплати учасникам фонду, включаючи нараховані суми податку на доходи фізичних осіб та витрати на здійснення виплати, якщо вони покриваються за рахунок пенсійних коштів таких учасників. У рядках 070 - 100 зазначаються дані про кошти учасників, які нараховані та переведені до інших фінансових установ, включаючи витрати на переведення таких коштів, якщо вони покриваються за рахунок пенсійних коштів таких учасників.

У рядках 110-112 зазначається заборгованість недержавного пенсійного фонду за виконання зобов’язань перед учасниками та перерахування коштів. При цьому в колонці 3 зазначаються дані станом на початок звітного періоду, а у колонці 5 зазначається зміна (збільшення або зменшення) заборгованості станом на кінець звітного періоду з урахуванням проведених коригувань даних про зміну (збільшення або зменшення) заборгованості за звітний період та даних станом на початок звітного періоду.

У рядку 120 зазначається інформація щодо загального обсягу виконаних та нарахованих зобов’язань перед учасниками щодо пенсійних виплат (рядок 060), переведених пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (рядок 070), до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії (рядок 080), до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника (рядок 090), до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку (рядок 100).

Пояснення до частини другої

Частина друга звіту форми НПФ-3 складається за принципами підготовки фінансової звітності, визначеними в Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868. Тому доходи і витрати вказуються за принципом нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід співставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення незалежно від часу надходження і сплати грошей.

Щодо заповнення рядків 141, 151, 161, 171, 181, 191, 201, 211, 221, 231, 241: при відчуженні активів недержавного пенсійного фонду прибуток (збиток) складається з різниці між доходом, отриманим від продажу (відчуження іншим способом) відповідного активу недержавного пенсійного фонду, та вартістю, за якою такий актив обліковується на дату проведення останньої оцінки такого активу.

Щодо заповнення рядків 142, 152, 162, 172, 182, 192, 202, 212, 222, 232: переоцінка активів недержавного пенсійного фонду здійснюється станом на останній день звітного періоду за методикою, визначеною Положенням про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333) (із змінами), з урахуванням міжнародних стандартів фінансової звітності.

Дохід (збиток) від зміни вартості фінансових інвестицій відображається у формах спеціальної звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду у тому кварталі звітного періоду, в якому було здійснено визнання такого доходу.

У рядку 242 курсова різниця банківських металів визначається відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів".

Рядок 260: у разі вибуття активу в звітному періоді до пакета звітності Адміністратором додається пояснювальний лист з роз’ясненням причин і обставин, що спричинили вибуття активу.

У рядку 270 зазначається прибуток (збиток) від здійснення операцій з іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів).

Дохід від інвестування, отриманий у вигляді дивідендів, купонів та інших відсотків, визнається та відображається у формах спеціальної звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду у тому кварталі звітного періоду, до якого він відноситься, виходячи з бази нарахування, ставки і строку утримання відповідних фінансових активів.

Рядок 320 "Плата за користування об’єктами нерухомості" визначається відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 17 "Оренда".

У рядку 350 зазначається дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів).

Рядок 370 "Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду" складається з доходу, отриманого недержавним пенсійним фондом унаслідок сплати на його користь штрафних санкцій, а також інших доходів (втрат) недержавного пенсійного фонду, дозволених законодавством.

Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду визнаються та обліковуються відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

У рядках 380-430 зазначаються нараховані суми витрат недержавного пенсійного фонду, пов’язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення. При цьому в рядку 430 зазначається оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами), яка не увійшла до рядків 380-420.

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3723 від 17.10.2013; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016, № 4462 від 12.12.2017}Додаток 5
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)


Форма НПФ-4

ЗВІТНІ ДАНІ
персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
станом на ____________ 20__ року

_______________________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(осіб)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Усього за останній квартал звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

Загальна кількість учасників фонду, з них:

010

учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами

011

учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк

012

учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством

013

Кількість укладених пенсійних контрактів

020

з вкладниками - фізичними особами, з них:

021

з учасниками, які є вкладниками

0211

з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника

0212

з вкладниками - фізичними особами - підприємцями

022

з вкладниками - юридичними особами, з них:

023

із засновником недержавного пенсійного фонду

0231

роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду

0232

професійним об’єднанням

0233

Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:

030

до 500 осіб

031

від 500 до 1000 осіб

032

понад 1000 осіб

033

Кількість вкладників - фізичних осіб

040

Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески

050

х

х

вкладниками - фізичними особами

051

х

х

вкладниками - фізичними особами - підприємцями

052

х

х

вкладниками - юридичними особами, у тому числі:

053

х

х

засновником недержавного пенсійного фонду

0531

х

х

роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду

0532

х

х

професійним об’єднанням

0533

х

х

Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово припинено сплату пенсійних внесків

060

х

вкладниками - фізичними особами

061

х

вкладниками - фізичними особами - підприємцями

062

х

вкладниками - юридичними особами

063

х

у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду

0631

х

роботодавцем-платником

0632

х

професійним об’єднанням

0633

х

Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених на користь учасників фонду

070

Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті

080

Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках

090

х

Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів

100

Кількість учасників, які вибули внаслідок:

110

передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії

111

передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку

112

повного виконання зобов’язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику

113

передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду

114

смерті учасника недержавного пенсійного фонду

115

з інших причин

116

Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов’язання

120

Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов’язання щодо сплати пенсійних внесків

130

Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів

140

Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:

150

строком виплат від 10 до 15 років

151

строком виплат від 15 до 20 років

152

строком виплат від 20 до 25 років

153

строком виплат від 25 до 30 років

154

строком виплат понад 30 років

155

Кількість учасників, за рахунок коштів яких були здійснені пенсійні виплати одноразово

160

у разі медично підтвердженого критичного стану здоров’я, настання інвалідності

161

у зв’язку з недосягненням мінімального розміру накопичень

162

у разі виїзду на постійне проживання за межі України

163

у разі смерті учасника

164

Кількість учасників-нерезидентів

170

Кількість вкладників-нерезидентів, з них:

180

юридичних осіб

181

фізичних осіб

182

___________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

______________________
(підпис)

У формі НПФ-4 зазначається інформація про кількісні показники діяльності недержавного пенсійного фонду.

У колонці 3 "Дані на початок звітного періоду" дані для першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу звітного періоду відповідають даним на кінець попереднього звітного фінансового року і дорівнюють сумі даних на початок попереднього звітного року (колонка 3) та даних за попередній звітний рік (колонка 5 звітності за попередній звітний рік).

У колонці 4 "Усього за останній квартал звітного періоду" зазначаються дані за останній квартал звітного періоду станом на останній день цього кварталу.

У колонці 5 "Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду" зазначаються дані тільки за звітний період (І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) станом на останній день звітного періоду без додавання даних на початок звітного періоду, зазначених у колонці 3, з урахуванням проведених коригувань (за винятком рядка 060).

Значення рядка 010 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 011, 012, 013 та відображає кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки.

У рядку 011 зазначаються дані про кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі укладеного на їх користь пенсійного контракту (внесення змін до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників). У разі якщо на користь учасника існує більше ніж один пенсійний контракт, дані про такого учасника заносяться до цього рядка тільки один раз, якщо хоча б один із укладених на його користь контрактів є діючим.

У рядку 012 зазначаються дані про кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк.

У рядку 013 зазначаються дані про кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про переведення коштів учасника недержавного пенсійного фонду, що укладається між недержавними пенсійними фондами в особі їх Адміністраторів, у випадках, визначених законодавством, або іншого внутрішнього розпорядчого документа Адміністратора. У разі якщо на користь учасника існує більше ніж один із зазначених вище документів, дані про такого учасника заносяться до цього рядка тільки один раз, якщо хоча б один із зазначених документів є діючим.

Для рядків 010, 011, 012, 013 коригування на кількість учасників, які вибули у звітному періоді, здійснюється у колонці 5.

Значення рядка 020 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 021, 022, 023 та відображає кількість укладених пенсійних контрактів, не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників. При цьому значення рядка 021 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 0211, 0212, а значення рядка 023 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 0231, 0232, 0233.

Для рядків 020, 021, 0211, 0212, 022, 023, 0231, 0232, 0233 коригування на кількість пенсійних контрактів, які були розірвані у звітному періоді, здійснюється у колонці 5.

У рядках 030, 031, 032, 033 у колонках 3, 4, 5 зазначаються дані про кількість вкладників - юридичних осіб, які уклали пенсійні контракти. У разі якщо вкладником -юридичною особою укладено більше ніж один пенсійний контракт, дані про такого вкладника - юридичну особу заносяться до відповідного рядка тільки один раз, якщо хоча б один із укладених ним контрактів є діючим. При цьому для рядків 030, 031, 032, 033 коригування на кількість вкладників - юридичних осіб, які вибули у звітному періоді, здійснюється у колонці 5.

Для зазначення даних у рядках 030, 031, 032, 033 для відкритого, корпоративного та професійного недержавного пенсійного фонду до вкладників - юридичних осіб слід відносити:

роботодавців-платників, які сплачують пенсійні внески на користь своїх працівників за укладеними пенсійними контрактами;

засновників відкритого, корпоративного та професійного недержавного пенсійного фонду юридичних та/або фізичних осіб - підприємців, які сплачують пенсійні внески на користь своїх працівників за пенсійними контрактами, укладеними за відповідною пенсійною схемою;

фізичних осіб - підприємців, які сплачують пенсійні внески до відкритого або професійного недержавного пенсійного фонду на користь своїх працівників за пенсійними контрактами, укладеними за відповідною пенсійною схемою.

У рядку 031 зазначаються дані про кількість вкладників - юридичних осіб, які уклали пенсійні контракти на користь до 500 учасників включно. У рядку 032 зазначаються дані про кількість вкладників - юридичних осіб, які уклали пенсійні контракти на користь від 500 до 1000 учасників включно. У рядку 033 зазначаються дані про кількість вкладників - юридичних осіб, які уклали пенсійні контракти у звітному періоді на користь понад 1000 учасників.

У рядку 040 у колонках 3, 4, 5 зазначаються дані про кількість вкладників - фізичних осіб, які уклали пенсійні контракти. У разі якщо вкладником - фізичною особою укладено більше ніж один пенсійний контракт, дані про такого вкладника - фізичну особу заносяться до відповідного рядка тільки один раз, якщо хоча б один із укладених ним контрактів є діючим. При цьому коригування на кількість вкладників - фізичних осіб, які вибули у звітному періоді, здійснюється у колонці 5.

У рядках 051, 052, 053, 0531, 0532, 0533 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких фактично сплачувались пенсійні внески протягом звітного періоду станом на останній день звітного періоду в розрізі вкладників. При цьому:

якщо на користь учасника фактично сплачено пенсійні внески різними вкладниками відповідно до укладених пенсійних контрактів, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до вкладників;

якщо на користь учасника пенсійні внески були фактично сплачені за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника, одним вкладником або декількома вкладниками одного виду, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного виду вкладника тільки один раз.

Значення рядка 050 колонки 4 може не дорівнювати сумі значень рядків 051, 052, 053. Значення рядка 053 колонки 4 може не дорівнювати сумі значень рядків 0531, 0532, 0533.

У рядку 060 у колонці 5 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів від вкладника надійшов протягом звітного періоду будь-який документ щодо припинення сплати внесків або внесення вкладником відповідних змін до пенсійного контракту станом на останній день звітного періоду з урахуванням даних станом на початок звітного періоду та проведених коригувань протягом цього періоду. У колонці 3 вказуються дані станом на початок звітного періоду. При цьому:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за декількома укладеними на його користь пенсійними контрактами, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним із цих контрактів було припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданого Адміністратору документа (або внесення змін до пенсійного контракту);

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (або внесення змін до пенсійного контракту) за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь такого учасника, інформація про такого учасника заноситься до цього рядка тільки один раз.

У рядках 061, 062, 063, 0631, 0632, 0633 колонки 5 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів від вкладника надійшов протягом звітного періоду будь-який документ щодо припинення сплати внесків станом на останній день звітного періоду з урахуванням даних станом на початок звітного періоду та проведених коригувань протягом цього періоду. У колонці 3 вказуються дані станом на початок звітного періоду. При цьому:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за декількома пенсійними контрактами, укладеними на його користь різними видами вкладників, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до виду вкладника;

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (або внесення змін до пенсійного контракту) за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника одним вкладником або декількома вкладниками одного виду, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного вкладника тільки один раз.

Значення рядка 060 колонки 5 може не дорівнювати сумі значень рядків 061, 062, 063. Значення рядка 063 колонки 5 може не дорівнювати сумі значень рядків 0631, 0632, 0633.

У рядку 070 зазначаються дані про кількість укладених на користь учасників договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду, не включаючи внесення змін до такого договору з метою включення учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників. При цьому у колонці 3 зазначаються дані на початок періоду, у колонці 4 зазначаються дані про кількість укладених договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті в останньому кварталі звітного періоду, а у колонці 5 зазначаються дані про кількість укладених (діючих) договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті за звітний період станом на останній день звітного періоду. Коригування на кількість розірваних договорів у звітному періоді здійснюється у колонці 5.

У рядку 080 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, включаючи внесення змін до зазначеного договору, укладеного на користь декількох учасників, з метою включення або виключення учасника. При цьому в колонці 3 зазначаються дані на початок періоду, у колонці 4 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких в останньому кварталі звітного періоду укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, включаючи внесення змін до зазначеного договору, укладеного на користь декількох учасників, з метою включення учасника, а у колонці 5 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких укладено (діють) договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, включаючи внесення змін до зазначеного договору, укладеного на користь декількох учасників, з метою включення або виключення учасника, за звітний період станом на останній день звітного періоду. Коригування на кількість учасників, на користь яких розірвані зазначені договори у звітному періоді, здійснюється у колонці 5.

У рядку 090 зазначаються дані про кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує прострочена заборгованість за пенсійними внесками. При цьому в колонці 5 зазначаються дані про кількість учасників за пенсійними контрактами, за якими існує прострочена заборгованість станом на останній день звітного періоду, а в колонці 3 зазначаються дані на початок періоду. Якщо періодичність сплати пенсійних внесків більша, ніж звітний період, прострочена заборгованість за такими учасниками відображається, починаючи з того звітного періоду, у якому виникла така заборгованість.

Значення рядка 100 для колонок 3, 4, 5 відображає дані про кількість достроково розірваних пенсійних контрактів, не включаючи внесення змін до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників, з метою виключення одного або декількох окремих учасників. При цьому у колонці 4 зазначається інформація про кількість розірваних пенсійних контрактів за останній квартал звітного періоду, а у колонці 5 зазначається інформація про кількість розірваних пенсійних контрактів у звітному періоді станом на останній день звітного періоду.

Значення рядка 110 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 111, 112, 113, 114, 115, 116 і відображає дані про кількість учасників недержавного пенсійного фонду, яким був закритий індивідуальний пенсійний рахунок у зв’язку з їх вибуттям.

У рядку 111 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким був закритий індивідуальний пенсійний рахунок у зв’язку з передачею всіх пенсійних коштів до страховика відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії та розірвання всіх відносин з недержавним пенсійним фондом.

У рядку 112 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким був закритий індивідуальний пенсійний рахунок у зв’язку з передачею всіх пенсійних коштів до банку відповідно до укладеного договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку та розірвання всіх відносин з недержавним пенсійним фондом.

У рядку 113 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким був закритий індивідуальний пенсійний рахунок у зв’язку з повним виконанням зобов’язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику та закінченням всіх відносин з недержавним пенсійним фондом.

У рядку 114 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким був закритий індивідуальний пенсійний рахунок у зв’язку з передачею всіх пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду відповідно до укладеного нового пенсійного контракту або договору про виплату пенсії на визначений строк та розірвання всіх відносин з недержавним пенсійним фондом.

У рядку 115 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким був закритий індивідуальний пенсійний рахунок у зв’язку з виплатою пенсійних коштів учасника в повному обсязі спадкоємцям.

У рядку 116 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким був закритий індивідуальний пенсійний рахунок у зв’язку з причинами, відмінними від зазначених у рядках 111, 112, 113, 114, 115, з обов’язковим описом таких причин.

У рядку 120 зазначаються дані про кількість діючих пенсійних контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов’язання щодо сплати пенсійних внесків відповідно до умов укладених контрактів. У разі укладення пенсійного контракту на користь кількох учасників інформація про такий контракт включається до даного рядка, тільки якщо не залишилося жодного учасника, на користь якого вкладник продовжує сплачувати пенсійні внески.

У рядку 130 зазначаються дані про кількість учасників, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов’язання щодо сплати пенсійних внесків відповідно до умов укладених пенсійних контрактів.

У рядку 140 зазначаються дані про кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів.

Значення рядка 150 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 151-155. Зазначаються дані про кількість учасників, які уклали договори про виплату пенсії на визначений строк та учасники, які отримують пенсію на визначений строк.

Значення рядка 160 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 161-164.

Інформація про учасника, за рахунок пенсійних коштів якого у разі його смерті була здійснена виплата спадкоємцям, заноситься до рядка 164 лише один раз.

У рядку 170 зазначається кількість учасників недержавного пенсійного фонду, що є нерезидентами.

Значення рядка 180 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 181 та 182.

{Додаток 5 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016, № 4462 від 12.12.2017}


{Додаток 6 виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}
Додаток 6
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)


Форма НПФ-5

ЗВІТНІ ДАНІ
про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів
станом на ____________ 20__ року

_______________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Усього за останній квартал звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

1. Кількісні показники за кожним роботодавцем-платником окремо (осіб)

Кількість учасників, на користь яких вкладником сплачуються пенсійні внески

010

Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із засновником, роботодавцем-платником

020

Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово припинено сплату пенсійних внесків

030

Кількість учасників, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками

040

Кількість учасників, які вибули:

050

внаслідок передачі коштів іншому пенсійному фонду

051
внаслідок передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії

052

внаслідок передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку

053

2. Грошові показники за кожним роботодавцем-платником окремо (грн)

Сума внесків, з них:

060

від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем - платником

061

від вкладників - юридичних осіб

062

у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду

0621

роботодавцем-платником

0622

професійним обєднанням

0623

Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником недержавного пенсійного фонду

070

Сума заборгованості за внесками вкладника - юридичної особи

080

__________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

_________________
(підпис)

Форма НПФ-5 заповнюється тільки для корпоративних та професійних недержавних пенсійних фондів.

У формі НПФ-5 зазначається інформація про кількісні та грошові показники діяльності недержавного пенсійного фонду з розбивкою за кожним роботодавцем-платником корпоративного або професійного недержавного пенсійного фонду, яким укладено пенсійний контракт за відповідною пенсійною схемою.

Кожний рядок форми НПФ-5 заповнюється з розбивкою за кожним роботодавцем-платником окремо, а також зазначається загальне сумарне значення показника за всіма роботодавцями-платниками.

У разі укладення одним роботодавцем-платником декількох пенсійних контрактів на користь одного учасника дані про такого учасника заносяться один раз.

У колонці 3 "Дані на початок звітного періоду" дані для I кварталу першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу звітного року відповідають даним на кінець попереднього звітного фінансового року і дорівнюють сумі даних на початок попереднього звітного року (колонка 3) та даних за попередній звітний рік (колонка 5 звітності за попередній звітний рік).

У колонці 4 "Всього за останній квартал звітного періоду" зазначаються дані за останній квартал звітного періоду станом на останній день цього звітного кварталу.

У колонці 5 "Наростаючим підсумком з початку звітного періоду" зазначаються дані тільки за звітний період (І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) станом на останній день звітного періоду без додавання даних на початок звітного періоду, зазначених у колонці 3.

У рядку 010 колонки 4 зазначаються дані про загальну кількість учасників, на користь яких були фактично сплачені пенсійні внески роботодавцями-платниками на підставі пенсійних контрактів, укладених станом на останній день останнього кварталу звітного періоду. При цьому:

якщо на користь учасника недержавного пенсійного фонду укладено декілька пенсійних контрактів, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним з цих контрактів були сплачені пенсійні внески;

якщо пенсійні внески були сплачені за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь одного учасника недержавного пенсійного фонду, інформація про такого учасника заноситься до зазначених даних тільки один раз.

У рядках за кожним роботодавцем (011…01n) колонки 4 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких відповідно до пенсійних контрактів, укладених за даною пенсійною схемою, фактично сплачено пенсійні внески станом на останній день останнього кварталу звітного періоду, у розрізі вкладників. При цьому:

якщо на користь учасника фактично сплачено пенсійні внески різними вкладниками відповідно до укладених пенсійних контрактів, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до вкладників;

якщо на користь учасника пенсійні внески були фактично сплачені за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника, одним роботодавцем-платником, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного виду вкладника тільки один раз.

Значення рядка 010 колонки 4 може не дорівнювати сумі значень рядків за кожним роботодавцем (011…01n) цієї самої колонки. Значення рядка 010, а також за кожним роботодавцем (011…01n) для колонок 3, 5 не заповнюються.

У рядку 020 колонки 4 зазначаються дані про кількість вкладників - фізичних осіб, які уклали пенсійні контракти, що перебувають у трудових відносинах із засновником або роботодавцем-платником корпоративного або професійного недержавного пенсійного фонду та фактично сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів станом на останній день останнього кварталу звітного періоду. При цьому:

якщо вкладником - фізичною особою укладено декілька пенсійних контрактів, дані про такого вкладника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним з цих контрактів були сплачені пенсійні внески;

якщо пенсійні внески були сплачені за декількома пенсійними контрактами, укладеними одним вкладником - фізичною особою, інформація про такого вкладника заноситься до зазначених даних тільки один раз.

У рядках за кожним роботодавцем (021…02n) колонки 4 зазначаються дані про кількість вкладників - фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із відповідним роботодавцем та фактично сплатили пенсійні внески відповідно до пенсійних контрактів, укладених станом на останній день останнього кварталу звітного періоду. При цьому:

якщо вкладник - фізична особа перебуває у трудових відносинах із різними роботодавцями та фактично сплатив пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, дані про такого вкладника заносяться до кожного рядка відповідно до роботодавця;

якщо пенсійні внески були фактично сплачені за декількома пенсійними контрактами, укладеними одним вкладником - фізичною особою, інформація про такого вкладника - фізичну особу заноситься до рядка відповідного виду вкладника тільки один раз.

Значення рядка 020 колонки 4 може не дорівнювати сумі значень рядків за кожним роботодавцем (021…02n) цієї самої колонки. Значення рядка 020, а також за кожним роботодавцем (021…02n) для колонок 3, 5 не заповнюється.

У рядку 030 колонки 5 зазначаються дані про кількість учасників, вкладники яких прийняли рішення щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків за власні кошти на період до одного року, повідомивши про це Нацкомфінпослуг, станом на останній день звітного періоду. При цьому:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за декількома укладеними на його користь пенсійними контрактами, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним із цих контрактів було припинено сплату пенсійних внесків на підставі прийнятого вкладником рішення;

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (або внесення змін до пенсійних контрактів) за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь такого учасника, інформація про такого учасника заноситься до цього рядка тільки один раз.

У рядках за кожним роботодавцем (031…03n) колонки 5 зазначаються дані про кількість учасників, щодо яких вкладником прийнято рішення щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків за власні кошти на період до одного року з повідомленням про це Нацкомфінпослуг, станом на останній день звітного періоду. При цьому:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за декількома пенсійними контрактами, укладеними на його користь різними засновниками або роботодавцями-платниками, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до засновника або роботодавця-платника;

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (або внесення змін до пенсійних контрактів) за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника одним засновником або роботодавцем-платником, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного засновника або роботодавця-платника тільки один раз.

Значення рядка 030 колонок 3, 5 може не дорівнювати сумі значень рядків за кожним роботодавцем (031…03n) цієї самої колонки. Значення рядка 030, а також за кожним роботодавцем (031…03n) для колонки 4 не заповнюється.

У рядку 040 колонки 5 зазначаються дані про кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, укладеними за даною пенсійною схемою, за якими існує прострочена заборгованість по пенсійних внесках. При цьому в колонці 5 зазначаються дані про кількість учасників за пенсійними контрактами, за якими існує прострочена заборгованість станом на останній день звітного періоду.

Якщо періодичність сплати пенсійних внесків більша, ніж звітний період, прострочена заборгованість за такими учасниками відображається, починаючи з того звітного періоду, у якому виникла така заборгованість. При цьому:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за декількома укладеними на його користь пенсійними контрактами, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним із цих контрактів було припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданого Адміністратору документа (внесення змін до пенсійних контрактів);

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (внесення змін до пенсійних контрактів) за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь такого учасника, інформація про такого учасника заноситься до цього рядка тільки один раз.

У рядках за кожним роботодавцем (041…04n) колонки 5 зазначаються дані про кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, укладеними за даною пенсійною схемою, за якими існує прострочена заборгованість за пенсійними внесками станом на останній день звітного періоду. При цьому:

якщо на користь учасника існує прострочена заборгованість за пенсійними внесками за декількома пенсійними контрактами, укладеними на його користь різними засновниками або роботодавцями-платниками, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до засновника або роботодавця-платника;

якщо на користь учасника існує прострочена заборгованість за пенсійними внесками за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника одним засновником або роботодавцем-платником, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного засновника або роботодавця-платника тільки один раз.

Значення рядка 040 колонок 3, 5 може не дорівнювати сумі значень рядків за кожним роботодавцем (041…04n) цієї самої колонки. Значення рядка 040, а також за кожним роботодавцем (041…04n) для колонки 4 не заповнюється.

У рядку 050 для колонок 3, 4, 5 зазначаються дані про кількість учасників, які вибули внаслідок передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду, страховику або банку.

Якщо учасник вибуває з недержавного пенсійного фонду внаслідок передачі коштів одночасно до декількох фінансових установ, інформація про такого учасника заноситься до відповідних рядків з інформацією про кожну фінансову установу, до якої були переведені кошти учасника.

Значення рядка 060 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 061, 062 та відображає суму фактично сплачених та персоніфікованих внесків, сплачених відповідно до пенсійних контрактів без врахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасника. При цьому значення рядка 062 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 0621, 0622, 0623.

У кожному з рядків 061, 062, 0621, 0622, 0623 зазначається підсумкове значення та здійснюється розбивка кожного рядка за роботодавцями-платниками відповідно до виду такого роботодавця. Дані про вкладників фізичних осіб - підприємців зазначаються у рядку 0622 і включаються до підсумку рядків 060 та 062 відповідно.

У рядку 070 зазначається сума простроченої заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцями-платниками та уклали пенсійні контракти.

У рядках за кожним роботодавцем (071…07n) зазначається сума простроченої заборгованості за внесками вкладників-фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцями-платниками та уклали пенсійні контракти.

У рядку 080 зазначається сума простроченої заборгованості за внесками вкладників - юридичних осіб, які уклали пенсійні контракти, включаючи вкладників - фізичних осіб - підприємців.

У рядках за кожним роботодавцем (081…08n) зазначається сума простроченої заборгованості за внесками вкладників - юридичних осіб, які уклали пенсійні контракти, включаючи вкладників - фізичних осіб - підприємців.

{Додаток 6 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4462 від 12.12.2017}Додаток 7
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)


Форма НПФ-6

ЗВІТНІ ДАНІ
про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією
станом на ____________ 20__ року

________________________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

станом на ____________ 20__ року

Показники

Код рядка

Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб)

Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)

Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн)

Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн)

Виконання зобов’язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн)

Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн)

одноразові пенсійні виплати

пенсія на визначений строк

перераховано пенсійних коштів до

плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодовуються за рахунок коштів такого учасника, не пов’язані із здійсненням пенсійних виплат та переведень

дані за звітний період

у випадку критичного стану здоров’я

якщо сума не досягає мінімального розміру

у разі виїзду учасника за межі України

у разі смерті учасника

страховика

банку

іншого недержавного пенсійного фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Загальна кількість учасників

010


з них: жінок віком

020до 25 років

021

25-50 років

022


50-60 років

023


понад 60 років

024


чоловіків віком

030


до 25 років

031


25-50 років

032


50-60 років

033


понад 60 років

034


похибка

040
__________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

________________________
(підпис)

У формі НПФ-6 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, отримані із системи персоніфікованого обліку, з розбивкою за віковою категорією на кінець звітного періоду.

У рядках "до 25 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких до 25 років включно.

У рядках "25-50 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких від 25 до 50 років включно.

У рядках "50-60 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких від 50 до 60 років включно.

У рядках "понад 60 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких перевищує 60 років.

Значення рядка 010 для кожної колонки розраховується за формулою: сума рядків 020, 030, 040. При цьому значення рядка 020 розраховується як сума рядків 021, 022, 023, 024, а значення рядка 030 розраховується як сума рядків 031, 032, 033, 034.

У колонці "Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб)" зазначається інформація про загальну кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі документа, визначеного в Положенні про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженому розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, від 03 грудня 2013 року № 4400, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за № 218/24995, станом на перший день звітного періоду (наростаючим підсумком) з розбивкою за віковою категорією. При цьому дані для I кварталу першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу дорівнюють даним на кінець попереднього звітного фінансового року.

У колонці "Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)" зазначаються дані про загальну кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі документа, визначеного в Положенні про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженому розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, від 03 грудня 2013 року № 4400, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за № 218/24995, станом на останній день звітного періоду (наростаючим підсумком) з розбивкою за віковою категорією.

У колонці "Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн)" відображаються суми пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках учасників недержавного пенсійного фонду, станом на перший день звітного періоду (наростаючим підсумком) з розбивкою за віковою категорією. При цьому дані для I кварталу першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу дорівнюють даним на кінець попереднього звітного фінансового року.

У колонці "Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн)" зазначаються дані про розмір сплачених на користь учасників та зарахованих на індивідуальні пенсійні рахунки учасників суми пенсійних внесків та суми переведених коштів фізичної особи протягом звітного періоду з розбивкою за віковою категорією.

У колонках "Виконання зобов’язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн)/одноразові пенсійні виплати, пенсія на визначений строк, перераховано пенсійних коштів до" зазначаються дані про всі види пенсійних виплат, які були нараховані та здійснені протягом звітного періоду, станом на останній день звітного періоду з розбивкою за віковою категорією. При цьому в колонках "одноразові пенсійні виплати" та "пенсія на визначений строк" зазначаються дані про нараховані та здійснені пенсійні виплати з урахуванням податку на доходи фізичних осіб залежно від виду виплати, а в колонках "перераховано пенсійних коштів до" зазначаються суми переведених до інших фінансових установ коштів учасника. Суми в цих колонках включають витрати на оплату послуг Адміністратора, пов’язаних з цими виплатами та які здійснюються за рахунок пенсійних коштів учасника.

У колонці "перераховано пенсійних коштів до/страховика" зазначаються розміри переведених коштів за договорами страхування довічного ануїтету та за договорами страхування ризику настання інвалідності та смерті учасника, в колонці "перераховано пенсійних коштів до/іншого недержавного пенсійного фонду" зазначаються дані про кошти, перераховані до іншого недержавного пенсійного фонду згідно з укладеним договором про виплату пенсії на визначений строк, а також дані про кошти, перераховані до іншого недержавного пенсійного фонду у випадку розірвання пенсійного контракту, в тому числі і внесення змін до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників, а в колонці "перераховано пенсійних коштів до/банку" зазначаються дані про кошти, перераховані до банківської установи за договорами про відкриття пенсійних депозитних рахунків. Суми в цих колонках включають витрати на оплату послуг Адміністратора, пов’язаних з цими виплатами та які здійснюються за рахунок пенсійних коштів учасника.

У колонці "Виконання зобов’язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн)/дані за звітний період" зазначаються дані про сукупний розмір нарахованих та здійснених пенсійних виплат та коштів фізичної особи, переведених до інших фінансових установ за звітний період, станом на останній день звітного періоду та плати за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодовуються за рахунок коштів такого учасника, не пов’язані із здійсненням виплат та переведень, з розбивкою за віковою категорією, без врахування даних на початок звітного періоду.

{Додаток 7 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4462 від 12.12.2017}Додаток 8
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)


Форма НПФ-7

ЗВІТ
про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду
станом на ____________ 20__ року

_____________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п

Вид цінних паперів

Найменування емітента

Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)

Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір

Рейтингова оцінка цінного папера емітента

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Дата придбання цінного папера

Вартість цінних паперів (грн)

Кiлькiсть (шт.)

Дата погашення*

Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)

Код ISIN

собівартість придбання

оцінна

1

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

2

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами

3

Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)
4

Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)
5

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (з розбивкою за емітентами)
6

Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)

7

Облігації іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)
8

Іпотечні цінні папери (з розбивкою за емітентами)
9

Ощадні (депозитні) сертифікати (з розбивкою за банками)
Усього:


____________
* Для облігацій та інших боргових цінних паперів, щодо яких передбачено їх погашення.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п

Найменування об’єкта нерухомого майна

Місцезнаходження об’єкта нерухомого майна

Вартість придбання (грн)

Оцінна (балансова) вартість (грн)

Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)

Усього


3. Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку

№ з/п

Сума вкладу на звітну дату (грн)

МФО банку

Код за ЄДРПОУ банку

Найменування банку

Депозитна ставка (%)

Строк розміщення

Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)

у гривнях

в іноземній валюті

у гривнях

в іноземній валюті

у гривнях

в іноземній валюті (з розбивкою по видах валют)

у тому числі отримані та нараховані відсотки

Усього депозитних вкладів
Поточний рахунок
Усього грошових коштів
4. Перелік інвестицій у банківські метали

№ з/п

МФО банку

Код за ЄДРПОУ банку

Найменування банку

Вид банківського металу

Вартість придбання

Дата придбання

Оцінна (балансова) вартість на звітну дату (грн)

Вага (унцій)

Дохід за депозитним рахунком (грн)

Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)

Усього5. Дебіторська заборгованість

№ з/п

Дебіторська заборгованість

Дата виникнення дебіторської заборгованості

Планова дата погашення дебіторської заборгованості

Чиста реалізаційна вартість, грн

Первісна вартість, грн

Резерв сумнівних боргів, грн

Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)

код за ЄДРПОУ дебітора

найменування дебітора

предмет заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Усього


6. Перелік інших інвестицій

№ з/п

Об’єкт інвестування (за кожним об’єктом окремо)

Оцінна (балансова) вартість (грн)

Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)

Усього
____________________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

________________
(підпис)

У формі НПФ-7 зазначається інформація станом на останній день звітного періоду про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду відповідно до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333) (із змінами).

Надання компанією з управління активами Адміністратору інформації для заповнення форми НПФ-7 передбачається договорами про управління активами та адміністрування недержавного пенсійного фонду, а також обліковою політикою недержавного пенсійного фонду.

У таблиці 3 "Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку" в розділі "Сума вкладу на звітну дату (грн)" зазначаються окремо дані про розмір коштів, розміщених на депозитах у банках станом на останній день звітного періоду. Для рахунків, відкритих в іноземній валюті, тільки в колонці 3 зазначається оцінна вартість вкладу в гривнях за офіційним обмінним курсом Національного банку України. У колонці 4 зазначається інформація лише про отримані відсотки на рахунках у банках.

Розмір нарахованих відсотків відповідно до умов договору банківського вкладу, щодо яких існує дебіторська заборгованість, наводиться у таблиці 5 "Дебіторська заборгованість" у розрізі депозитних рахунків. Дані щодо нарахованих відсотків за депозитами, відкритими в іноземній валюті та банківських металах, наводяться в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом або офіційним (обліковим) курсом Національного банку України відповідно станом на останній день звітного періоду.

У таблиці 6 "Перелік інших інвестицій" зазначаються дані про інші об’єкти інвестування активів недержавного пенсійного фонду, які не увійшли до попередніх розділів.

{Додаток 8 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016, № 4462 від 12.12.2017}Додаток 9
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)


Форма НПФ-8

ЗВІТ
про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду

Найменування організатора торгiвлi

Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

Найменування особи, яка здійснює управління активами

Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами

Дата укладання договору

Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі

Найменування емітента цінного папера

Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера

Вид, тип та категорія цінного папера

Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір

Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу

Сума за укладеним договором за цінними паперами

Кількість цінних паперів, за якими укладено договір

Код ISIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Частина перша: придбання
Х

Частина друга: продаж


____________________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

________________
(підпис)

Форма НПФ-8 заповнюється відповідно до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333) (із змінами), та складається за результатами укладених договорів за цінними паперами українських емітентів незалежно від способу укладення договорів з учасником торгів.

Дані про договори зазначаються у формі НПФ-8 окремо за договорами придбання (частина перша) та продажу (частина друга) цінних паперів.

{Додаток 9 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4462 від 12.12.2017}Додаток 10
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)


Форма НПФ-9

ІНФОРМАЦІЯ
щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків

_______________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)


Значення показника

кількість одиниць пенсійних активів, од.

чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн

зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, %

1

2

3

4

На початок періоду
На кінець попереднього кварталу
За звітний квартал:

Дата
________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

________________
(підпис)

У колонці "кількість одиниць пенсійних активів, од." зазначається загальна кількість одиниць пенсійних активів, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках усіх учасників недержавного пенсійного фонду станом на кінець відповідного дня.

У колонці "чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн" вказується чиста вартість одиниці пенсійних активів, розрахована станом на кінець відповідного дня.

У колонці "зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, %" вказується зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів у відсотках до попереднього місяця. Алгоритм розрахунку показника:

1) від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець останнього дня місяця віднімається чиста вартість одиниці пенсійних активів на кінець останнього дня попереднього місяця;

2) отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних активів на кінець останнього дня попереднього місяця;

3) частка від ділення множиться на 100%.

У рядку „На початок періоду” вказуються дані на перший день звітного періоду. При цьому у рядку „На початок періоду” колонки „зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, %” дані не зазначаються.

У рядку "На кінець попереднього кварталу" вказуються дані за останній день кварталу, що передує останньому кварталу звітного періоду.

{Додаток 10 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016, № 4462 від 12.12.2017}Додаток 11
до Положення про порядок
складання, формування та подання
адміністратором недержавного
пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного
забезпечення

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

{Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4462 від 12.12.2017}Додаток 12
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.2)


Форма АПФ-1

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про адміністратора недержавного пенсійного фонду

1. Повне найменування


2. Організаційно-правова форма


3. Код за ЄДРПОУ


4. Місцезнаходження


5. Міжміський телефонний код


Телефон


Факс


Електронна пошта (за наявності)


Веб-сторінка


6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи


7. Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ


8. Вид діяльності за КВЕД


9. Банківські реквізити

Найменування банку


Код за ЄДРПОУ


Поточний рахунок


МФО


10. Дата видачі ліцензії на здійснення адміністрування недержавних пенсійних фондів


Серія та номер, строк дії ліцензії


11. Дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами (у разі наявності)


Серія та номер, строк дії ліцензії


12. Інформація про кількість працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги

Кiлькiсть штатних працiвникiв Адмiнiстратора


Дата видачi та номер квалiфiкацiйних свідоцтв фахівців Адмiнiстратора


Кiлькiсть працiвникiв структурного пiдроздiлу*


Дата видачi та номер квалiфiкацiйних свідоцтв фахівців Адмiнiстратора


Кiлькiсть вiдокремлених пiдроздiлiв, що провадять адмiнiстрування

вiддiлень


представництв


фiлiй


Кiлькiсть працiвникiв у пiдроздiлах, що провадять адмiнiстрування


Дата видачi та номер квалiфiкацiйних свiдоцтв фахiвцiв Адмiнiстратора


Кiлькiсть осiб, що надають агентські послуги Адмiнiстратору


____________
* У разі здійснення самостійного адміністрування корпоративного недержавного пенсійного фонду одноосібним засновником цього фонду.

13. Участь в об'єднанні фінансових установ (найменування об'єднання), в тому числі саморегулівних організаціях

Найменування об’єднання та їх код за ЄДРПОУ

Дата вступу

Дата виходу

Дата та номер повідомлення Нацкомфінпослуг про вступ/вихід

14. Інформація про керівництво Адміністратора

Прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади керівника Адміністратора

Прізвище, ім’я, по батькові заступника керівника Адміністратора

Прізвище, ім’я, по батькові бухгалтера Адміністратора
Прізвища, імена, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені Адміністратора без довіреності, у тому числі підписувати договори

15. Інформація про засновників Адміністратора

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи

Частка в статутному (складеному) капіталі Адміністратора

грн

%

____________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

16. Iнформацiя про статутний (складений) капiтал Адміністратора

Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу (грн)

Частка статутного (складеного) капіталу, що належить державі, %

Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезиденту, %
17. Інформація про власний капітал Адміністратора

Розмір власного капіталу (грн)

Номер та дата повідомлення Нацкомфінпослуг у разі зменшення розміру власного капіталу

Номер та дата подання звіту про усунення порушення

Номер рішення Нацкомфінпослуг про продовження строку усунення даного порушення

18. Iнформацiя про недержавні пенсiйнi фонди, адмiнiстрування яких здiйснює Адмiнiстратор

№ з/п

Код за ЄДРПОУ

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Місцезнаходження

____________________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

________________
(підпис)

Адміністратор складає форму АПФ-1 з урахуванням такого:

1) у пункті 12 "Інформація про кількість працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги" в розділі "Кількість штатних працівників Адміністратора":

професійний Адміністратор зазначає дані про кількість працівників згідно зі штатним розписом, включаючи керівника юридичної особи;

компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, зазначає інформацію про кількість працівників у структурному підрозділі з адміністрування недержавних пенсійних фондів згідно зі штатним розписом, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи;

2) у пункті 12 "Інформація про кількість працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги" у розділі "Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора":

професійний Адміністратор зазначає інформацію про реквізити кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора, включаючи керівника юридичної особи;

компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, зазначає інформацію про реквізити кваліфікаційних свідоцтв фахівців структурного підрозділу з адміністрування недержавних пенсійних фондів, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи;

3) у пункті 12 "Інформація про кількість працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги" в розділі "Кількість працівників структурного підрозділу" одноосібний засновник корпоративного недержавного пенсійного фонду, який самостійно здійснює адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, зазначає інформацію про кількість працівників структурного підрозділу з адміністрування недержавних пенсійних фондів, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи;

4) у пункті 12 "Інформація про кількість працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги" в розділі "Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора" одноосібний засновник корпоративного недержавного пенсійного фонду, який самостійно здійснює адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, зазначає інформацію про реквізити кваліфікаційних свідоцтв фахівців структурного підрозділу з адміністрування недержавних пенсійних фондів, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи;

5) у пункті 12 "Інформація про кількість працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги" в розділах "Кількість працівників у підрозділах, що провадять адміністрування" та "Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора" професійний Адміністратор, компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, та одноосібний засновник корпоративного недержавного пенсійного фонду, який самостійно здійснює адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, зазначають інформацію про працівників своїх відокремлених структурних підрозділів, які знаходяться поза місцем розташування зазначених юридичних осіб (відділення, філії, представництва) та надають послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

6) у пункті 14 "Інформація про керівництво Адміністратора" в розділі "Прізвище, ім’я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені Адміністратора без довіреності, у тому числі підписувати договори" зазначається інформація про всіх осіб, включаючи керівника юридичної особи, які мають право вчиняти юридичні дії від імені Адміністратора без довіреності, у тому числі підписувати договори;

7) у пункті 15 "Інформація про засновників Адміністратора" в розділі "Частка в статутному (складеному) капіталі Адміністратора" зазначається інформація про розмір фактично сплаченої частки кожного із засновників у статутному (складеному) капіталі Адміністратора;

8) у пункті 16 "Інформація про статутний (складений) капітал Адміністратора" в розділі "Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу (грн)" зазначається інформація про розмір зареєстрованого статутного (складеного) капіталу Адміністратора в гривнях;

9) у пункті 17 "Інформація про власний капітал Адміністратора" в розділі "Розмір власного капіталу (грн)" зазначається інформація про розмір власного капіталу Адміністратора станом на останній день звітного періоду без врахування коштів спільного інвестування.

{Додаток 12 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4462 від 12.12.2017}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: