open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 9 Закону України

"Про лікарські засоби"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 23, ст.239 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 22,
ст. 86; 2007 р., N 3, ст. 30) такі зміни:
1) частину дев'яту замінити чотирма частинами такого змісту:
"Якщо лікарський засіб, зареєстрований на підставі поданої в
повному обсязі (повної) реєстраційної інформації (далі -
референтний/оригінальний лікарський засіб), зареєстровано в
Україні вперше, державна реєстрація іншого лікарського засобу, що
містить ту саму діючу речовину, що й референтний/оригінальний
лікарський засіб, можлива не раніше ніж через п'ять років з дня
першої реєстрації референтного/оригінального лікарського засобу в
Україні, якщо інше не передбачено цією статтею. Зазначена вимога
не поширюється на випадки, коли заявник відповідно до закону
одержав право посилатися та/або використовувати реєстраційну
інформацію референтного/оригінального лікарського засобу або подав
власну повну реєстраційну інформацію, що відповідає вимогам до
реєстраційної інформації референтного/оригінального лікарського
засобу.
Зазначений у частині дев'ятій цієї статті строк може бути
продовжено до шести років, якщо протягом перших трьох років після
державної реєстрації референтного/оригінального лікарського засобу
Міністерством охорони здоров'я України або уповноваженим ним
органом дозволено його застосування за одним або більше
показаннями, які вважаються такими, що мають особливу перевагу над
існуючими. Правила та критерії визначення показань, що мають
особливу перевагу над існуючими, встановлюються Міністерством
охорони здоров'я України. Визначений частиною дев'ятою цієї статті
строк встановлюється у разі, якщо заява про державну реєстрацію в
Україні референтного/оригінального лікарського засобу подана
протягом двох років з дня його першої реєстрації в будь-якій
країні.
З метою забезпечення здоров'я населення при реєстрації
лікарського засобу Кабінет Міністрів України відповідно до закону
може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної
моделі), що стосується такого лікарського засобу, визначеній ним
особі без згоди власника патенту.
До заяви про державну реєстрацію лікарського засобу, крім
документів, зазначених у частині четвертій цієї статті, додається
засвідчена копія документа, що підтверджує відповідність умов
виробництва лікарського засобу, поданого на реєстрацію, вимогам до
виробництва лікарських засобів в Україні, виданого центральним
органом виконавчої влади з лікарських засобів у порядку,
визначеному Міністерством охорони здоров'я України".
У зв'язку з цим частини десяту - двадцяту вважати відповідно
частинами тринадцятою - двадцять третьою;
2) у частині чотирнадцятій:
у першому реченні слова "заявник подає копію патенту або
ліцензії, якою дозволяється виробництво та продаж зареєстрованого
лікарського засобу" замінити словами "заявник подає засвідчену
відповідно копію патенту або ліцензії, якою дозволяється
виробництво та продаж зареєстрованого лікарського засобу, а також
документ, що підтверджує чинність патенту в Україні";
друге речення після слів "захищені патентом" доповнити
словами "або передані за ліцензією".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 3 листопада 2011 року

N 3998-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: