open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
08.11.2011 N 1612
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 листопада 2011 р.

за N 1360/20098
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 818 ( z0856-13 ) від 14.05.2013 }
Про затвердження Змін до Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності

на фондовому ринку - діяльності

з організації торгівлі на фондовому ринку

Відповідно до статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ),
статей 16, 20-27 Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок" ( 3480-15 ), Законів України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про
акціонерні товариства" ( 514-17 ), "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ) та інших нормативно-правових актів
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з
організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 26.05.2006 N 347 ( z0974-06 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 11.08.2006 за N 974/12848 (із змінами), що
додаються.
2. Ліцензіатам привести свою діяльність у відповідність до
вимог абзацу десятого пункту 5 глави 2 зазначених Ліцензійних умов
( z0974-06 ) у частині вимог до площі приміщення організатора
торгівлі протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим
рішенням.
3. Ліцензіатам привести свою діяльність у відповідність до
вимог пунктів 7 та 11 глави 2 зазначених Ліцензійних умов
( z0974-06 ) протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим
рішенням.
4. Управлінню ліцензування діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів (І.Заноза) забезпечити подання цього рішення
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії,
організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків
(Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до
законодавства.
6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії О.Мозгового.
Голова Комісії Д.Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій
Перший заступник Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Протокол засідання Комісії

від 08.11.2011 р. N 46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

08.11.2011 N 1612
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 листопада 2011 р.

за N 1360/20098

ЗМІНИ

до Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності

на фондовому ринку - діяльності

з організації торгівлі на фондовому ринку

( z0974-06 )

1. Преамбулу після слів "кодексів України" доповнити словами
та цифрою ", глави III Кодексу законів про працю України
( 322-08 )"; після слів "Про господарські товариства" доповнити
словами ", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 )".
2. У пункті 2 глави 1 слова "дії ліцензії" замінити словами
"провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому
ринку".
3. У главі 2:
3.1. В абзаці першому пункту 1 слова "свідоцтві про державну
реєстрацію юридичної особи" замінити словами "Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
3.2. У пункті 4 слова "дії ліцензії" замінити словами
"провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому
ринку".
3.3. У пункті 5: в абзаці другому слово "(складеного)" виключити; в абзаці третьому: слово "(складеного)" виключити; після слів "Ліцензійних умов"
доповнити абзац словами "за підсумками року"; в абзацах четвертому, сьомому та восьмому слово
"(складеного)" виключити; в абзаці десятому слова "свідоцтві про державну реєстрацію
юридичної особи" замінити словами "Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; слова та цифри
"(крім випадку провадження тільки електронних торгів, коли
приміщення може бути площею не менше ніж 50 кв.м)" виключити;
слова та цифри "(крім випадку провадження тільки електронних
торгів, коли приміщення може бути площею не менше ніж 25 кв.м)"
виключити; в абзаці чотирнадцятому слово "(складеного)" виключити; доповнити пункт після абзацу шістнадцятого новим абзацом
такого змісту: "організатор торгівлі повинен дотримуватись установленого
законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу
відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (укладання трудового договору з найманим працівником)". У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять третій уважати
відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять четвертим.
3.4. У пункті 7 після слова "Біржа" слова ", що здійснює
розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо похідних
(деривативів)," виключити; після слова "проваджувати" слова "таку
діяльність" замінити словами "діяльність з організації торгівлі на
фондовому ринку".
3.5. У пункті 10: в абзаці першому слова "У разі наявності в організатора
торгівлі електронної торговельної системи вона повинна
відповідати" замінити словами "Фондова біржа повинна мати
електронну торговельну систему, яка відповідає"; в абзаці третьому слова ",у разі, якщо така електронна
торговельна система використовується для формування електронних
форм адміністративних даних та іншої інформації для подання до
Комісії" виключити.
3.6. Доповнити главу новим пунктом 11 такого змісту: "11. Фондова біржа повинна мати програмно-технічний комплекс,
який забезпечить функціонування електронної торговельної системи,
а також виконання вимог, установлених Комісією для цієї
діяльності, у тому числі забезпечить подання до Комісії
адміністративних даних та інформації у вигляді електронних
документів із застосуванням електронного цифрового підпису".
4. У главі 3:
4.1. У пункті 9: в абзаці першому слова "протягом строку дії ліцензії"
замінити словами "у процесі провадження діяльності з організації
торгівлі на фондовому ринку"; у підпункті 9.2: в абзаці першому слово "(складеному)" виключити; абзац другий викласти в такій редакції: "Для ліцензіата, утвореного у формі акціонерного товариства,
зазначені відомості надаються за власниками, які володіють понад
п'ятьма відсотками його статутного капіталу"; в абзаці третьому слово "(складеного)" виключити; у підпункті 9.3 слово "(складеного)" виключити; доповнити абзац перший підпункту 9.4 словами "(у разі
призначення нового керівника та фахівців ліцензіата або отримання
нових сертифікатів працюючими фахівцями (у тому числі
керівником)"; підпункт 9.6 після слів "із зазначенням" доповнити словами
"переліку усіх членів фондової біржі,"; у підпункті 9.7: в абзаці другому слова "більш ніж на три місяці" замінити
словами "менше ніж на шість місяців"; після слів "копію договору"
доповнити абзац словами "(крім випадку, коли тимчасова зміна
місцезнаходження не буде перевищувати тридцять календарних днів,
про що зазначається у відповідному повідомленні)"; абзац третій виключити. У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом третім; доповнити пункт новим підпунктом 9.11 такого змісту: "9.11 довідку в довільній формі щодо стажу трудової
діяльності особи, яка займає посаду головного бухгалтера, на
посаді головного бухгалтера або бухгалтера в професійному учаснику
фондового ринку або в іншій фінансовій установі з доданням копії
кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського
обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчені підписом
керівника та печаткою заявника. У разі відсутності посади головного бухгалтера заявником
подається довідка в довільній формі щодо особи, на яку покладено
ведення бухгалтерського обліку, із зазначенням прізвища, імені, по
батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для
фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної
особи та прізвища, імені, по батькові керівника (для аудиторської
фірми), засвідчена підписом керівника та печаткою заявника. Подається заявником у разі звільнення особи, яка займає
посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку ліцензіата".
4.2. Абзац п'ятий пункту 10 після слів "строку дії ліцензії"
доповнити словами "(за наявності відповідного строку в бланку
ліцензії)".
4.3. В абзаці першому пункту 11 після слів "засвідчену
печаткою ліцензіата" слова та цифру "а також у строк до 1 квітня
наступного за звітним року подати до Комісії (із зазначенням
структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який
здійснює розгляд документів на видачу ліцензії)" виключити; після
слів "за звітний" слово "рік" замінити словами "квартал (рік)".
4.4. У пункті 15 слова та цифри "установленому рішенням
Комісії від 16.12.99 N 263 ( z0231-00 ) "Щодо встановлення
розмірів плати за реєстрацію саморегулівної організації, правил
фондової біржі та іншого організаційно оформленого ринку цінних
паперів, сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з
цінними паперами в Україні", зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 19.04.2000 за N 231/4452 (із змінами) (далі - рішення
від 16.12.99 N 263) та погодженим Кабінетом Міністрів України
розпорядженням від 29.03.2000 N 152-р" замінити словами "що
встановлюється рішенням Комісії та погоджується Кабінетом
Міністрів України в установленому порядку".
4.5. В абзаці шостому пункту 16 слова та цифри "у розмірі,
установленому рішенням Комісії від 16.12.99 N 263" виключити.
4.6. Після пункту 27 доповнити главу новим пунктом 28 такого
змісту: "28. У разі якщо у ліцензіата закінчується строк дії ліцензії
(за наявності відповідного строку в бланку ліцензії), він
зобов'язаний не менше ніж за шістдесят календарних днів до
закінчення такого строку повідомити Комісію про намір припинити
провадження професійної діяльності на фондовому ринку або про
намір отримати нову ліцензію на провадження цієї діяльності". У зв'язку з цим пункт 28 вважати пунктом 29.
Начальник управління
ліцензування діяльності
професійних учасників
ринку цінних паперів І.Заноза

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: